Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: Hvidkærvej 29 Branchenr.: Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr."

Transkript

1 FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet af anden tilsvarende forsikring. IKRAFTTRÆDELSE: 1. januar Liste over medlemmer vedligeholdes af forsikringstageren og fremsendes til selskabet hvert år sammen med øvrige reguleringsoplysninger og endvidere i tilfælde af skade, hvor det er nødvendigt med en ajourført liste. Retroaktiv dato: 1. april 1998 HOVEDFORFALD: PRÆMIE: Hvert års 1. januar. Kr ved forsikringens ikrafttræden. Forsikringen tegnes med helårlig forskudspræmie, som reguleres bagud pr. hovedforfaldsdato. Præmien beregnes på baggrund af dels antallet af medlemmer og dels salgsselskabernes omsætning fordelt på geografisk område USA/Canada og øvrige verden samt efter produkternes art. Forskudspræmien er beregnet ud fra 143 medlemmer samt en samlet årlig omsætning på i alt ca. kr Minimumspræmie kr FRIST FOR INDSEND- ELSE AF REGULERINGS- OPLYSNINGER: RISIKOENS ART: GEOGRAFISK OMRÅDE: Inden 3 måneder efter hovedforfald. Produktion af og handel med: - Potteplanter og planteskoleplanter, herunder småplanter (rodede og urodede stiklinger og halvfabrikata) - Snitblomster, pyntegrønt, juletræer, tørrede blomster, grønsagsplanter - Grønsagssmåplanter, bærbærende planter samt krydderurter (se punkt 3 under KLAUSUL(ER). - Promotionvarer, pyntegenstande, reklameartikler og lignende, der anvendes til understøtning af salget af planterne. - Frø en gros. Hele verden. Frø dog ikke USA/Canada.

2 Side 2 DÆKNINGSSUM PR. FORSIKRINGSÅR:. I alt kr pr. år for skade på person og ting, herunder dyr. Heraf: A. Behandlings- og bearbejdningsdækning i alt kr. 0 (betingelsernes 3, stk. 2, litra f) B. Ingrediens- og komponentdækning i alt pr. skade kr Dog for frø i alt pr. skade.. kr (betingelsernes 3, stk. 4) C. Fareafværgelse i alt pr. skade...kr (betingelsernes 4, stk. 2). GENOPFYLDNING/ REINSTATEMENT: I tilfælde af at hele eller dele af dækningssummen under nærværende forsikring er opbrugt i forbindelse med en skade, har forsikringstager ret til at genopfylde dækningen til fuld dækningssum med effekt for krav rejst efter genopfyldningen og til udløb af forsikringsåret. Den samlede genopfyldning pr. forsikrings år kan ikke overstige kr. 50 mio., således at den maksimale dækning på policen kan udgøre kr. 100 mio. pr. forsikrings år. Uanset ovenstående er Gartnernes Forsikring GS ikke ansvarlig for mere end de i policen nævnte beløb pr. skade. Genopfyldning af dækningen finder alene sted på forsikringstagerens skriftlige anmodning og mod betaling af tillægspræmie pro rata efter følgende beregningsmodel: Opbrugt beløb kr. x årspræmie kr kr. SELVRISIKO: 10 % af udgiften, min. kr pr. skadelidt, og maks. kr pr. skade. For geografisk område USA/Canada gælder: 10 % af udgiften, min. kr pr. skadelidt, og maks. kr pr. skade. KLAUSUL(ER): 1. Produktansvar: Uanset de vedlagte og gældende forsikringsbetingelser nr. 15/55-03, skal det fremhæves, at nærværende forsikring ikke dækker erhvervsansvar i henhold til forsikringsbetingelsernes 2 og hvad deraf følger, men alene produktansvar jf. forsikringsbetingelsernes Indbyrdes ansvar: Det indbyrdes ansvar de sikrede medlemmer imellem dækkes på de i øvrigt gældende vilkår, når der ikke er økonomisk formuefællesskab mellem disse medlemmer. Hvis et medlem er ejet af et andet medlem med 50 % eller mere, vil det indbyrdes ansvar imellem disse således ikke være dæk-

3 Side 3 ket. Ved ejerandel på under 50 % ses der bort for identifikation. 3. Vedrørende grønsagssmåplanter, bærbærende planter og krydderurter: Det er en betingelse, at grønsagssmåplanter, bærbærende planter og krydderurter alene sælges med henblik på detailsalg. Salget kan gå via grossist til detailforretning eller direkte til detailhandel, for krydderurter dog tillige direkte til cateringvirksomheder. 4. Udvidet fareafværgelse: Uanset forsikringsbetingelsernes 4, stk. 3 dækkes med op til kr pr. forsikringsbegivenhed sikredes ansvar for udgifter til sygdoms- eller skadedyrsbekæmpelse på tredjemands ting, når udgiften sker med Gartnernes Forsikrings accept og er begrundet i en umiddelbar fare for, at en dækningsberettiget skade ellers vil kunne indtræde. Sikredes egen leverance/produkt og fareafværgelsesforanstaltninger vedrørende samme er i intet tilfælde dækket under forsikringen. 5. Myndighedsanvisninger: Det er en betingelse for forsikringens dækning, at produktion og produkter er underkastet de til enhver tid gældende myndighedskrav (fx mærkning af produkter), ligesom forskrifter givet af offentlige myndigheder altid skal være opfyldt. Dette gælder også udenlandske, importerede råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Produkter, der eksporteres, skal på tilsvarende måde på afsendelsestidspunktet tillige opfylde modtagerlandets krav. 6. Salg af forbudte produkter: Forsikringen dækker ikke ansvar for skade hidrørende fra et produkt, der er solgt eller leveret (risikoen overgået til køber) efter, at 1. det på et marked af myndighederne er blevet forbudt at sælge produktet, 2. salget af produktet er standset på grund af viden eller mistanke om skadelige egenskaber ved produktet. 7. Vedrørende salgs- og leveringsbetingelser: I henhold til forsikringsbetingelserne 5 har selskabet godkendt Flora Dania (Brancheforenings) salgs- og leveringsbetingelser, herunder: 14 - Produktansvar

4 Side 4 Forvolder en af sælger leveret vare skade på erhvervsting, hæfter sælger alene i det omfang, det kan påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, han har ansvaret for. Ansvaret ved tingskade i henhold til dette afsnit er maksimeret til kr Ansvaret for produkter hvori indgår varer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår varer leveret af sælger er dog maksimeret til kr Sælgers ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. For medlemmer af Flora Dania (Brancheforening), hvor der er ejerfællesskab mellem disse, er det aftalt, at produktansvar påført ét medlem af et andet medlem alene kan rejses, såfremt ejerfællesskabet er under 50 %, hvilket der i forsikringspolicen er taget højde for. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forureningsskader forvoldt af sælgers varer i USA og/eller Canada. Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af varer leveret til køber, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælger i de oven for anførte afsnit har begrænset sit ansvar. Medlemmer af Flora Dania (Brancheforening) har tegnet kollektiv produktansvarsforsikring. De på tidspunktet for vedtagelse af nærværende vilkår gældende forsikringsbetingelser er vist i bilag 9. Det er en forudsætning for dækning i medfør af forsikringsbetingelsernes 5, at de godkendte salgs- og leveringsbetingelser er gyldigt vedtaget mellem handelsaftalens parter, det vil sige, at salgs- og leveringsbetingelserne skal være forelagt køber inden handelsaftalens indgåelse i hvert enkelt tilfælde eller ved underskrevet samhandelsaftale. Såfremt der ændres på de godkendte salgs- og leveringsbetingelser herunder på reklamationsfrister, skal Gartnernes Forsikring orienteres herom med henblik på eventuel tilretning af forsikringens vilkår. 8. Forureningsskader i USA og/eller Canada: Det skal bemærkes, at forsikringen ikke dækker forureningsskader forvoldt af de sikredes produkter eller ydelser i USA og/eller Canada. 9. Vedrørende asbestskade: Forsikringen dækker ikke ansvar for asbestskader Skadeanmeldelse: Anmeldelse af skade skal ske via Flora Dania (Brancheforening).

5 Side 5 FORSIKRINGSBETIN- GELSER: For forsikringen gælder udover nærværende police vedlagte forsikringsbetingelser nr.15/ Taastrup, den 12. januar GARTNERNES FORSIKRING GS Hanne Bender Bestyrelsens formand Lisbet Bromann Jensen Adm. direktør MS

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler.

Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler. Tryg Police Police nr.: 670 8.028.309 4. januar 2014 Danmarks Motor Union Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby Forsikringstager: Danmarks Motor Union Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Ansvarsforsikring for erhverv

Ansvarsforsikring for erhverv POLICE Policenummer: 6708.035.913 7. marts 2012 DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Forsikringstager: DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere