Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter blanketnummer KL-blanketter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter blanketnummer KL-blanketter"

Transkript

1 Oversigt over selvbetjeningsløsninger i OIB Borger opdelt efter blanketnummer KL-blanketter Blanketnr. AB131 AB136 AB201 AB203 AB206 AB241 AB245_2012 AB246 AB250 _2012 AB401 AB405 AB421 AB501 AB505 AB815 AG001 BE305 BE310 BH405 BS195 BS340 BS341 BS342_2012 BS345 BS347 BS348 BS349 BS358 BS362 BT405 BU701 Blanketnavn Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Erklæring om antal af ansatte og høring af de ansatte ifm. virksomhedspraktik Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Indgåelse af aftale om særlig løntilskudsordning for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere eller ledige over 55 år Erklæring om merbeskæftigelse mv. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud Erklæring om arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode Anmodning om udbetaling af løntilskud - %-sats af lønnen Dokumentation for arbejdsgiverudgifter ifm. Udbetaling af tilskud til fleksjob Anmodning om udbetaling af løntilskud (fast timesats) Ansøgning om mentorfunktion Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion Ansøgning om befordringsgodtgørelse Ansøgning om tilskud til voksenlærling Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling Ansættelsesbrev (løntilskud, privat arbejdsgiver, ydelsesmodtagere) Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald (AG001) Anmodning om beholderkontrol Erklæring om, at beholder tages ud af drift Ansøgning om begravelseshjælp Garantiansøgning/-erklæring 70 (BS195) Ansøgning om boligstøtte, herunder boligsikring og boligydelse Oplysningsskema om ændring af indkomstforhold ang. sag om boligstøtte Oplysningsskema om formue ang. sag om boligstøtte Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte Supplerende oplysninger til brug for ansøgning om boligstøtte Ansøgning om boligstøtte ifm. offentlig byfornyelse Ansøgning om boligstøtte til kollektivt bofællesskab Supplerende oplysninger til brug for ansøgning om særlig boligstøtte Erklæring om boligydelse i form af lån Valg af tandlæge Ansøgning om plejetilladelse: familiepleje, netværkspleje, privat døgnpleje og aflastning 1

2 BU900 Ansøgning om merudgiftsydelse efter serviceloven 41 BU920 Ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 BY101_BR10 Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde; Bygningsreglement (BR08) BY110 Dispensationsansøgning BY165 Anmeldelse om påbegyndelse BY170m Anmeldelse om påbegyndelse af sanitetsarbejde VVS (kommuner med syn) BY170u Anmeldelse om påbegyndelse af sanitetsarbejde VVS (kommuner uden syn) BY175m Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde (kommuner med syn) BY175u Anmeldelse om påbegyndelse af kloakarbejde (kommuner uden syn) BY180 Færdigmelding BY210 BBR-oplysninger om byggearbejde BY215 BBR-oplysninger om byggearbejde (enfamiliehuse) BY220 BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder BY230 BBR-oplysninger om teknisk anlæg (en blanket pr. anlæg) BY235 BBR-oplysninger om vand og afløb BY240 BBR-oplysninger om småbygninger (fx garager, carporte og udhuse BY250 BBR-oplysninger om hel nedrivning DE010 Ansøgning om delpension til lønmodtagere DE015 Ansøgning om delpension til selvstændige erhvervsdrivende DE020 Arbejdsgivererklæring til ansøgning om delpension DP206A Arbejdsgivers erklæring om sygedagpenge ved sygdom DP207A Lønmodtagers erklæring om sygedagpenge DP211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager DT201 Ansøgning om optagelse i dagtilbud DT231_2012 Ansøgning om friplads (dagtilbud, fritidshjem, klub og SFO) DT251 Udmeldelse af dagtilbud/sfo DT301 Ansøgning om tilskud til privat børnepasning DT401 Ansøgning om tilskud til pasning af egne børn EB001 Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter m.v. EO501 Forespørgsel om ejendomsoplysninger EP015 Europa-Parlamentsvalg (Anmodning om sletning af valglisten) FL101 Tilmelding til fleksydelsesordningen gentilmelding/personer visiteret til fleksjob før 1. juli 2001 FL135 Udmeldelse af fleksydelsesordningen og/eller anmodning om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag FL201 Ansøgning om fleksydelse følgebrev/ansøgning FL225 Fleksydelse meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og 2

3 opholdssted FL250 Egen- og revisorerklæring FO001 Godkendelse af en folkeoplysende forening FO005 Erklæring om indhentelse af børneattest FO011 Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning FO012 Ansøgning om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde FO013 Ansøgning om tilskud fra Start- og udviklingspuljen FO014 Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FO031 Indskrivning til folkeoplysende voksenundervisning FO032 Deltager fra anden kommune FO034 Afregning vedrørende tilskud til folkeoplysende voksenundervisning FO036 Afregning af tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven FO037 Udgifter til aflønning i forbindelse med undervisning m.v. FO401 Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler/anlæg FR001 Flytteanmeldelse til folkeregistret FR005 Anmeldelse af fritagelse for: Optagelse i lokal vejviser, Henvendelse om videnskabelig undersøgelse, Henvendelse mhp. markedsføring FR045 Anmeldelse af udrejse FR050 Anmeldelse af indrejse FR071 Anmodning om registerindsigt FR115 Ansøgning om navne- og adressebeskyttelse FR144 Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet FR200 Oplysning om NemKonto FR205 Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen FY105 Ansøgning om ordinært og ekstra børnetilskud/meddelelse om muligheden for at få ordinært og ekstra børnetilskud FY110 Ansøgning om adoptionstilskud FY115 Ansøgning om særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre FY501 Ansøgning om udbetaling/afkrævning af underholdsbidrag FY502 E Erklæring til brug ved ordinært og ekstra børnetilskud FY503 Ansøgning om fortsat udbetaling/afkrævning af underholdsbidrag HM001 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning HM010 Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 HM011 Arbejdsgivererklæring HM301 Ansøgning om ledsagelse IK080 Aftaleblanket IN621 Ansøgning om tilskud til opkvalificering af ansat udlænding 3

4 IN625 Anmodning om udbetaling af tilskud til opkvalificering af ansat udlænding JG005 Anmeldelse af jordflytning KIR115 Journaloplysninger fra kiropraktor KIR125 Statusattest fra kiropraktor KK005 Ansøgning om kørekort - ændringer KK007 Ansøgning om kørekort - foreløbig fornyelse P22A KO100 Frigørelsesattest KO534 Ansøgning om hjælp til forsørgelse KO536 Ansøgning om enkeltydelser LE001 Ansøgning om tilladelse til udførelse af ledningsarbejde i/over kommunevej/privat fællesvej LY300 Oplysningsskema (sygemeldt modtager af ledighedsydelse) MS001 Landbrugsbyggeri MY340 Ansøgning om merudgiftsydelse efter servicelovens 100 PA102 Anmeldelse af fravær PA110 Anmeldelse af graviditet/adoption PA115 Anmeldelse af afhentning af barn i udlandet (adoption) PN151 Ansøgning om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom efter servicelovens 118 PO001_2012 Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven PS025 Ansøgning om fællespas PS055 Erklæring om anvendelse af pas PS103 Erklæring om bortkommet pas PT001 Ansøgning om post til døren SG125 Anmodning om pensionsoplysninger SG135 Anmodning om ansættelsesoplysninger SL101 Valg af læge m.v. SL102 Lægevalg ud over 15 km afstand SL104 Tilmelding til læge med lukket patienttilgang SL111_2012 Anmodning om gruppeskift/lægeskift SL121 Anmodning om nyt sundhedskort SP030 Samtykke til videregivelse af oplysninger om tilkendelse eller forhøjelse af førtidspension SP081 Til- og framelding til den Supplerende Arbejdsmarkedspension SP111 Ansøgning om folkepension SP121 Supplerende oplysninger til ansøgning om folkepension (Statsborgerskab i andet land og/eller Bopæl og arbejde i udlandet) SP201 Erklæring om samlivsforhold SP211 Ændret indkomstgrundlag m.v. 4

5 SP216_2012 Oplysninger til brug for opstart af førtidspension SP231 Flyttemeddelelse (efter pensionsloven eller førtidspensionsloven) SP241_2012 Ansøgning om helbredstillæg SP242_2012 Ansøgning om udvidet helbredstillæg SP246 Specificeret overslag fra optiker/øjenlæge SP247 Vurdering af fodplejebehov til brug for helbredstillæg SP251 Ansøgning om varmetillæg SP410 Ansøgning om efterlevelseshjælp SP415 Gældserklæring til efterlevelseshjælp som lån SP501 Ansøgning om personligt tillæg SP630 Arbejdsgivererklæring - opsat folkepension SP635 Egenerklæring - opsat folkepension SP676 Oplysning om indkomstforhold m.v. - opsat folkepension TK001 Ansøgning om tilladelse til taxikørsel/limousinekørsel TK003 Ansøgning om tilladelse til sygetransport/godkendelse som ansvarlig leder TK014 Ansøgning om førerkort VI001 Ægteskabserklæring VI005 Notice of marriage VI006 Eheerklärung VI011 Erklæring om skifte ved død VI081 Ansøgning om tilladelse til at indgå ægteskab - Personer under 18 år VI085 Samtykke til ægteskab/registreret partnerskab VI201 Partnerskabserklæring VI202 Notice of partnership VI203 Partnerschaftserklärung VI281 Ansøgning om tilladelse til at indgå registreret partnerskab - Personer under 18 år VT751 Overslag vedrørende tandprotetisk behandling hvortil der søges økonomisk bistand ZI001 Ansøgning om landzonetilladelse Kommende KL-blanketter Blanketnr. Blanketnavn AB522 DP213 FL102 Ansøgning om jobrotation/anmodning om jobrotationsydelse Ansøgning om aftale efter sygedagpengelovens 58a (Selvstændig erhvervsdrivende) Udmeldelse af fleksydelsesordningen og udbetaling af fleksydelsesbidrag 5

6 Serviceblanketter Blanketnr. Blanketnavn AG002_000 Anmeldelse af asbestholdigt affald BO010_000 Ansøgning om midlertidigt/varigt ophold i plejebolig/ældrebolig BU907_000 Erklæring om oplysningspligt (merudgiftsydelse - lov om social service 41) BU926_000 Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) lov om social service 42 BY162_000 Skema for afmelding og anmeldelse af olietanke BY181_000 Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester BY905_000 Anmeldelse af midlertidig aktivitet BY910_000 Ansøgning om etablering, sløjfning og ændring af jordvarmeanlæg BY914_000 Ansøgning om etablering, sløjfning og ændring af spildevandsanlæg BY920_000 Ansøgning om tilladelse til etablering af A- eller B-boringer BY922_000 Ansøgning om tilladelse til etablering og ændring af indvindingsanlæg til drikkevand og indvinding af vand til markindvinding BY931_000 Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg jordslanger DT510_000 Oplysningsskema til brug ved ansættelse af dagplejer FA001_000 Anmeldelse af farligt affald FR130_000 Bopælsattest/Residence certificate/wohnsitzbescheinigung FR910_000 Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet til Kommunal- og regionalvalget 2013 (eksisterende blanket er udarbejdet til kommunalvalget 2009) FR911_000 Adresseforespørgsel HM904_000_2012 Ansøgning om betaling af udgifter til befordring mv. (Ledsageordning efter lov om social service 45 eller 97) HM920_000 Partshøring i bilsag LY905_000 Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse MN205_000 Ansøgning om etablering, ændring eller oprensning af sø MN900_000 Klageskema vedrørende miljøforhold MN901_000 Klageskema vedrørende natur- og vandløbsforhold MT902_000 Anmeldelse af skift i dyretype ( 19d) PER035_000 Navneændring på bryllupsdagen SP245_000 Erklæring fra tandtekniker/tandlæge SP246_000 Erklæring fra optiker SP247_000 Erklæring fra fodplejer Kommende Serviceblanketter Blanketnr. Blanketnavn 6

7 Blanketnr. AG904_000 BY916_000 BY921_000 BY925_000 DT906_000 HM903_000 MT901_000 MT903_000 MT905_000 MV900_000 MV901_000 MV905_000 MV907_000 MV908_000 SP512_000 SP515_000 Blanketnavn Ansøgning om fritagelse for gebyr for erhvervsaffald Ansøgning om 8-tilladelse efter jordforureningsloven Sløjfning af drikkevandsbrønd/-boring Anmeldelse af etablering og ændring af autoværksted Økonomiskema til brug ved ansøgning om økonomisk støtte Ansøgning om tilskud til høreapparater Anmeldelse af dyrehold (3-15 DE) Anmeldelse af udvidelse af dyrehold Ansøgning om indvinding af råstoffer Anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning Aftale om opbevaring af gødning Ansøgning om spildevandstilladelse Ansøgning om regnvandsbetinget udledning Ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand Oplysninger til brug ved beregning af social pension Aftale om administration af pension mv. 7

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information.

Stikord. Bemærk der er ikke direkte link mellem denne og KLE-NEM browser-udgaven. Se under hjælp for yderligere information. Stikord Version KLE 2008 Februar I denne stikordsliste er det muligt at bruge Acrobat Readers indbyggede søgefunktion, der kan søge alle forekomster af et ord i stikordslisten. Kræver version 6.0. (www.adobe.dk)

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere