Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kritisk vurdering af en oversigtsartikel"

Transkript

1 Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp Artiklen har tidligere været bragt i Nyt om Forskning nr , side Forskning i Fysioterapi Mængden af videnskabelig litteratur er gigantisk. Der publiceres ca. 1-2 millioner medicinsk videnskabelige artikler hvert år, og det ville derfor være nærmest umuligt for en enkelt person at få et overblik. Det bedste alternativ, der findes, er, at du kigger efter en oversigtsartikel (review). Review artikler findes typisk i tre former, og det er vigtigt at skelne mellem disse. Den traditionelle form er oversigtsartiklen, hvor en ekspert sammenskriver sin viden om et emne. Forfatteren understøtter sine påstande med udvalgte artikler, og der er ofte mange referencer til en sådan artikel. Denne type af review artikler kan være en stor hjælp, hvis man ønsker at få en ide om begreber og termer inden for et bestemt felt. I nogle tilfælde er sådanne forfatteres konklusioner ikke altid i overensstemmelse overens med den faktiske evidens, der er på området (2). Sådanne usystematiske review artiklers konklusion bør derfor læses som et udtryk for forfatterens holdninger og ikke som en præsentation af den faktiske evidens. Søger vi dokumentation for en bestemt behandlingsmetode eller lignende, kan man ikke anbefale at fæste lid til de traditionelle review artikler. Den systematiske review artikel er derimod netop udfærdiget efter nogen relative skrappe krav, for at læseren kan stole på den konklusion man kommer frem til. Disse krav er bl.a., at forfatteren fortæller, hvordan vedkommende har søgt efter den videnskabelige litteratur f.eks. hvilke database, hvilke søgeord o. l. Derudover bør forfatteren også både have gennemført og beskrevet, hvordan de enkelte artiklers videnska- belige og faglige kvalitet er blevet vurderet. Når sådanne krav er opfyldt, vil forfatteren være bundet af den faktiske evidens, dvs. den forskning der er på området, uanset om det støtte forfatterens egen forståelse eller ikke. Vi kan derfor som læsere føle os mere trygge, når vi læser konklusionen af en sådan artikel, for vi ved at den burde bygge på al den viden, der er på området og ikke kun det, som forfatteren tilfældigvis kender. Selv en systematisk review artikel kan dog stadig være problematisk, fordi konklusionen bygger på en subjektiv vurdering af resultaterne fra de enkelte artikler. Der fi ndes derfor en tredje type af review artikler, som kaldes for metaanalyser, fordi resultaterne her ikke blot vurderes men indgår i en samlet statistisk analyse af alle de fundne artiklers resultater. Der fi ndes altså tre former for oversigtsartikler: 1) Den traditionelle hvor en ekspert samler sin viden. Den er meget anvendelig, når det gælder om at få et overblik over et emnes begreber og rammer, men bør ikke danne grundlag for en evidensbaseret praksis. 2) Den systematiske oversigtsartikel. Her skal forfatteren gøre rede for formålet med review artiklen, søgeprocessen og kvalitetsvurderingen af de fundne originale artikler. Kan danne grundlag for en evidensbaseret praksis. 3) Metaanalysen. En metaanalyse er en systematisk oversigtsartikel, hvor også resultaterne tolkes ved hjælp af en samlet statistisk analyse af alle de enkelte artiklers resultater. Bedste grundlag for en evidensbaseret praksis. 1

2 Forskning i Fysioterapi Uanset om du har fundet en traditionel oversigtsartikel, en systematiske oversigtartikel eller en metaanalyse bør artiklen læses igennem med kritiske briller. Selv den bedste metaanalyse er kun udarbejdet af mennesker, og vi kan alle begå fejl. I de følgende vil jeg derfor gennemgå en checkliste som hjælp til at kunne forholde dig kritisk til en oversigtartikel. Checklisten er udarbejdet af bl.a. D. L. Sackett fra Oxford Universitetet og er oversat til dansk af læge Klaus Witt og Hans Lund. Den samlede checkliste kan du se i faktaboksen på side??. Efter gennemgangen af checklisten, vil jeg kort beskrive hvor du især kan fi nde disse oversigtsartikler / metaanalyser (se nederst side 5). Studiets troværdighed Før oversigtsartiklens konklusion overvejes, og man beslutter, hvad man skal gøre med sine patienter, bør det vurderes, om der er et acceptabelt grundlag for overhovedet at se på konklusionen. Hvor troværdigt er studiet, er metoderne forfatteren har anvendt, acceptable osv. Jeg har som eksempel på en oversigtsartikel har jeg fundet en fra Cochrane Library, der hedder Bed rest for acute low back pain and sciatica. Den er udarbejdet af Kåre Birger Hagen, fysioterapeut fra Oslo (1). Spørgsmål 1: Er oversigtsartiklen rettet mod et velafgrænset klinisk problem? Mængden af videnskabelig litteratur er enorm. Alene i databasen MEDLINE er der mere end 10 millioner referencer, og MEDLINE dækker oven i købet kun 4000 af de mere end videnskabelige medicinske tidsskrifter, der er i verden. Hvis du ikke har et meget præcist spørgsmål, vil du drukne i data. Du vil heller ikke kunne konkludere særlig præcist, hvis du har ikke har et præcist spørgsmål. Kåre B Hagen et al stiller spørgsmålet: Hvad er effekten af sengeleje for patienter med akutte lændesmerter (LBP) eller udstråling til benet. Deres spørgsmål bliver yderligere specifi ceret ved, at de fortæller, at følgende sammenligninger vil blive foretaget: sengeleje versus forblive aktiv, sengeleje versus andre behandlinger og kortere perioder (2-4 dage) sammenlignet med længere perioder (mere end 4 dage) med sengeleje. De har ikke alene spurgt om effekten, men også forklaret på hvilken måde de vil vurdere effekten og hvad de vil sammenligne med. Spørgsmål 2: Blev artiklerne inkluderet efter eksplicitte og velegnede kriterier og er søgestrategien beskrevet i detaljer? Dette spørgsmål er i virkeligheden to spørgsmål. Det første drejer sig om, hvorvidt artiklerne blev inkluderet efter eksplicitte og velegnede kriterier. Hvis man ønsker at koble resultater fra fl ere forskellige studier sammen, bør man være sikker på, at alle disse studier undersøger det samme problem, eller ser på de samme patienter. Det sker somme tider, at et studie viser ingen effekt, alene fordi den gruppe af patienter, der var med i studiet, i virkeligheden bestod af to forskellige grupper. En gruppe som havde god effekt af behandlingen, og en gruppe som fi k det værre. Hvis man lægger resultaterne fra den samlede gruppe sammen, vil resultatet blive nul dvs. ingen effekt. Der er næsten større risiko for, at det samme problem opstår, når man kobler fl ere studier sammen. Det er derfor vigtigt, at forfatterne til review artiklen har været meget præcise i deres beskrivelse af, hvilke studier, dvs. hvilke patientgrupper, hvilken behandling og hvilke effektmål, der anvendes i de fundne studier. I Kåre B Hagens metaanalyse fra Cochrane er alle disse kriterier beskrevet meget omhyggeligt. F.eks. skal patienterne, der er med i de enkelte studier, have akut LBP i et område afgrænset af det nederste ribben og glutealfolden. Akut defi neres som varende under 4 uger. De inkluderer dog også studier, hvor kroniske LBP forværres, men forværringen må ikke have varet længere end 4 uger. På samme præcise måde blev både typer af behandling (interventioner) og effektmål (outcome measures) beskrevet. Det andet spørgsmål drejer sig om selve søgningen af den videnskabelige litteratur. Hvilke databaser søges der i, hvilke søgeord anvendes, hvor langt tilbage er der søgt o.l. Kåre B Hagen beskriver, hvordan de har søgt i 6 forskellige databaser som f.eks. MEDLINE og EM- BASE. Derudover har de set igennem de fundne artiklers referenceliste for at se, om de henviste til andre relevante studier. De tog også kontakt til nøgleforfattere for at høre, om de havde yderligere referencer. Desuden beskrives, hvilke ord 2

3 Forskning i Fysioterapi og formuleringer de anvender i de forskellige databaser og henviser til Cochrane Ryggruppes anbefalinger, når det gælder litteratur-søgning. De har vist gjort, hvad man kunne forvente. Spørgsmål 3: Blev artiklerne inkluderet uanset sprog? Hvis man skal lave sin egen søgning, bør man holde sig til de sprog, man kan læse selv, men skal man udarbejde en oversigtsartikel/ metaanalyse, bør sprog ikke være nogen hindring. Hvis der er artikler på sprog, som forfatteren ikke kan læse, kan denne sende den til nogle kompetente personer, der kan læse det sprog eller få artiklen oversat. Engelsk er det internationale sprog, og alle de førende medicinske videnskabelige tidsskrifter er på engelsk. Det betyder imidlertid, at man risikerer det, der hedder publikationsbias. Det vil sige, at kun en bestemt slags artikler publiceres, mens en anden slags afvises af redaktionerne. Typisk optages artikler, som viser et positivt resultat, altså at den og den behandling er god, mens artikler, der fortæller, at noget ikke virker, ofte ikke vil blive optaget af tidsskriftet. Den slags artikler bliver så i stedet publiceret i forfatterens hjemland og vil derfor være på det lokale sprog. Man kan altså risikere, hvis man ikke tager alle sprog med, at man får alle de positive artikler om en behandling på engelsk, mens alle de, sikkert ligeså gode artikler, på det lokale sprog ikke kommer med i oversigtsartiklen. Spørgsmål 4: Er det sandsynligt, at alle vigtige og relevante studier er fundet? Det kan man selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, men ved at vurdere om alle relevante databaser er med, om de væsentlige søgeord er anvendt, om de fundne artiklers referencelister anvendes, om der er taget personlig kontakt til nøglepersoner inden for området o.l., kan man få et indtryk af, om det er sandsynligt eller ikke. Kåre B Hagen har f.eks. ikke søgt i CINAHL, hvilket kan undre lidt. CINAHL er en database for sygeplejersker og andre paramedicinske grupper (som f.eks. fysioterapi) og der er erfaring for, at der ikke altid er så stort overlap mellem MEDLINE, EMBASE og CINAHL, som man måske skulle tro. Spørgsmålet er vigtigt, fordi man som læser bør træde et skridt tilbage og vurdere, om det lyder sandsynligt, at forfatterne har fået alle relevante artikler med. Kåre B Hagen har kun fundet 11 artikler, hvoraf 2 af dem blev ekskluderet, og man ville måske umiddelbart reagere og sige: det lyder ikke af så mange. Man må dog huske, at forfatterne netop også havde opstillet en række inklusionskriterier (hvilke patienter, hvilke interventioner og hvilke effektmål), som skulle være opfyldt. Spørgsmål 5: Er der en tabel med de ekskluderede artikler med forklaring på eksklusionen? Det er netop karakteristisk for den traditionelle oversigtsartikel, at man som læser får det indtryk, at forfatteren har fundet alt, hvad der er relevant, mens han i virkeligheden har udelukket en række studier (måske ubevidst), som burde have været med. Ved at forlange at forfatteren skal forklare, hvorfor nogle studier er ekskluderede, sikrer man, at de som måske taler imod forfatterens mening, alligevel kommer med. Kåre B Hagen har f.eks. forklaret, at et studie blev ekskluderet, fordi det ikke kunne opfylde inklusionskriterierne, når det gjaldt interventionen. Et andet studie blev ekskluderet, fordi det pga. studiets design ikke var muligt at vurdere effekten af sengeleje. Spørgsmål 6: Blev validiteten af de inkluderede artikler vurderet? Det er ikke nok, at fi nde alle relevante artikler, man er også som forfatter til en review artikel, forpligtet til at vurdere den videnskabelige og faglige kvalitet af artiklen. Kåre B Hagen forklarer meget omhyggeligt, hvordan to af forfatterne uafhængigt af hinanden vurderede kvaliteten udfra nogle i forvejen opstillede kriterier. Derefter forsøgte man at diskutere sig frem til enighed om, hvilken kvalitet artiklen havde. Hvis man ikke kunne blive enige, fungerede en tredje forfatter som en slags opmand, og man fandt så frem til en enig kvalitetsvurdering af artiklen. Kriterierne er i princippet identiske med de kriterier, der danner grundlag for checklisten til at vurdere en behandlingsartikel (Se DF 14/99). Spørgsmål 7: Er vurderingen af artiklen reproducerbar? Det er ikke nok, at forfatteren af en review artikel fortæller, at kvaliteten er vurderet. Som læser må vi få vurderingsmetoden beskrevet så omhygge- 3

4 Forskning i Fysioterapi ligt, at vi ville kunne foretage den samme kvalitetsvurdering. Pointen er netop at jo mere åbenhed jo mere troværdigt. Kåre B Hagen beskriver metoden meget omhyggeligt og fortæller, hvilke kriterier, hvordan man svarer på kriterierne (f.eks. opfyldt, uklar, ikke-opfyldt) osv. Cochrane gruppen stiller meget præcise krav op, som alle Cochrane metaanalyser bør følge. Spørgsmål 8: Lignede resultaterne hinanden fra studie til studie? Dette spørgsmål kan lyde lidt mærkelig, da man netop søger alle relevante artikler for at få forskellene med i opgørelsen. Ideen er imidlertid, at hvis nu behandlingen har en bestemt effekt, burde denne effekt vise sig i alle tilfælde. Måske ikke i lige høj grad, men tendensen burde være den samme. Hvis der er meget stor forskel på effekten, skyldes det højst sandsynligt, at de inkluderede studier ikke bør kobles sammen. Det kan være, at der er forskellig effekt, fordi der er forskellige patienter i de forskellige studier. Eller det kan være, der er forskel, fordi det er forskellige behandlinger, der gives. Hvis man ser en meget stor forskel på effekten fra studie til studie, bør man derfor straks lade de røde lamper lyse og gå tilbage og prøve at undersøge, om det nu virkelig er den samme slags studie, der sammenlignes. Kåre B Hagen beskriver f. eks. et sted i resultatafsnittet, at tre studier så på smerteresponset efter sengeleje versus almindelig aktivitet. To viste ingen effekt, mens et tredje viste, at sengeleje syntes at være smertelindrende. Men hvis man så på kvaliteten af de tre studier, var de to gode studier dem, som viste ingen effekt, mens det dårlige studie viste effekt. Kåre B Hagen tillod sig derfor at konkludere, at sengeleje ikke har nogen reel smertelindrende effekt i forhold til at forblive aktiv. Spørgsmål 9: Var materialet egnet til en metaanalyse? Er den gennemført? En metaanalyse er, som nævnt, en statistisk metode til at koble resultaterne fra fl ere studier sammen så man får et samlet resultat fra alle studierne. Forudsætningen for at kunne gøre dette, er først og fremmest, at de studier der kobles sammen ligner hinanden. Det skal være de samme slags patienter. Det skal være den samme intervention, og det skal være de samme effektmål, man beregner den samlede effekt ud fra. Ofte gennemføres en test for homogenitet, inden selve metaanalysen. Kåre B Hagen fandt i nogle tilfælde så stor variation (heterogenitet), at der ikke kunne gennemføres en metaanalyse, men i de fl este tilfælde kunne de gennemføre en metaanalyse. Hvis vi nu mener, at oversigtsartiklen var af en acceptabel kvalitet (troværdig), kan vi roligt gå videre og se på hvad resultatet egentlig var. Kåre B Hagens metaanalyse synes at opfylde de fl este krav, så vi går videre. Hvad var resultatet Spørgsmål 10: Hvor stor var behandlingseffekten? Hvis man læser en systematisk oversigtsartikel, hvor der ikke er gennemført en metaanalyse, er det ikke muligt at svare på dette spørgsmål i hvert fald ikke med tal. Hvis den systematiske oversigtsartikel indeholder en metaanalyse, kan man få et talmæssigt udtryk for effekten. Ofte anvendes et begreb kaldet odds ratio. Odds kender vi fra f.eks. hestevæddeløb og betyder sandsynligheden for, at noget sker i forhold til, at det ikke sker. Nogle af dem, som bliver lagt i seng med ondt i ryggen, får værre smerter, andre får det bedre og nogen forbliver uændret. Odds for smerter i denne gruppe ville altså være sandsynligheden for at få smerter divideret med sandsynligheden for ikke at få smerter, hvis du lægges i seng. Sådan kan vi også beskrive det for dem, som får lov til at blive oppe. Nogle får det værre, nogle har det uændret og nogle får det bedre. Der er også en odds for smerter i den gruppe. Odds ratio er altså forholdet mellem oddsen for at få smerter, når man bliver lagt i seng i forhold til oddsen for at få smerter, når man bliver oppe. Hvis de har den samme odds, uanset om de ligger i sengen eller er oppe, vil odds ratio blive en. Det er nemlig det samme tal, der står i både tæller og nævner. Hvis den altså bliver mindre end en eller større end en, er der forskel på de to gruppers odds. Normalt opstilles regnestykket sådan, at hvis odds ratio bliver mindre end en, betyder det, at behandlingen har effekt de får det bedre. Hvis den bliver større end en betyder det, at behandlingen forværrer situationen. Hvis den ligger lige omkring en, er der ingen forskel. F.eks. viste en af metaanalyserne i Kåre B Hagens studie, at 4

5 odds ratio var 1,08 for helbredelse ved at ligge få dage i sengen sammenlignet med mange dage. Med andre ord: det gør ingen forskel. Spørgsmål 11: Hvor præcis var estimatet af behandlingseffekten? Sikkerhedsgrænser? Det er imidlertid ikke nok, at patienterne i oversigtsartiklen ligner ens egne patienter. Det er lige så vigtigt, at man overvejer, om forfatteren til artiklen har målt den effekt, som man mener, er relevant sin patient. Kåre B Hagen medtager smerte, funktionsstatus, antal helbredte patienter og antal af patienter, der vendte tilbage til arbejde. Umiddelbart virker det som relevante og anvendelige mål for en effekt af en behandling til en akut rygpatient, men det kan være, at de patienter, man selv har, er interesserede i andre mål for effekt end de fi re nævnt her. Forskning i Fysioterapi Det er imidlertid ikke nok, blot at fortælle at odds ratio var 1,08. Dette tal er ikke et fast tal, men et udtryk for en sandsynlighed, og der vil altid være en vis usikkerhed ved sandsynligheden. Derfor bør forfatteren fortælle læseren, hvilken sikkerhedsgrænse (konfi densintervallet) der er på resultatet. Hvis nu sikkerhedsgrænsen er fra en odds ratio på 2 til en odds ratio på + 3, så virker 1,08 ikke længere så overbevisende. Der kunne nemlig ligeså godt have været god effekt (-2) som det det kunne være blevet meget værre (+3). I Kåre B Hagens studie går sikkerhedsgrænsen for odds ratioen på 1,08 fra 0,60 til 1,95. Der er ikke ligeså stor usikkerhed, som hvis det havde været 2 til +3, men der er alligevel en lille usikkerhed. Den kan man dog næppe fuldstændig slippe for. Nu har vi vurderet om review artiklen er troværdig og vi har set på, hvilke resultater den viste. Det sidste og vigtige spørgsmål er så, om resultaterne kan brus i behandlingen. Vil resultaterne hjælpe mig i behandlingen af mine patienter? Spørgsmål 12: Kan jeg overføre resultaterne til min aktuelle patient? Den eneste måde, man kan vurdere dette på, er at se om de patienter, som indgik i oversigtsartiklen, ligner din patient, man selv behandler. Passer aldersgruppen, passer sygdomsvarighed, symptomer osv. Det er i virkeligheden inklusionskriterierne for artiklerne, der skal tjekkes efter. Spørgsmål 13: Tog studiet højde for alle relevante kliniske effektmål? Spørgsmål 14: Opvejer den gavnlige effekt de potentielle bivirkninger og omkostningerne? Spørgsmålet taler for sig selv, men det er uhyre vigtigt, at gøre sig disse overvejelser, inden man kaster sig ud i at anvende eller forkaste en eller behandling. Hvor fi nder man oversigtsartiklerne? Review artikler og metaanalyser bør først og fremmest søges i Cochrane Library, da denne database sandsynligvis indeholder de bedste reviews/metaanalyser. Man kan få adgang til Cochrane Library via et abonnement hos Update Software. Her vil man enten kunne få en opdateret CD-ROM tilsendt hvert kvartal, eller man kan abonnere på direkte online adgang via internettet. Update Software s adresse er: Update Software Ltd., Summertown Pavillion, Middle Way, Oxford OX2 7LG, UK, telefon: , fax: Der er dog gratis adgang til abstrakts over de forskellige reviews /metaanalyser via PubMed ( Alle øvrige reviews/metaanalyser publiceres på fuldstændig samme vilkår som enhver anden videnskabelig artikel og kan derfor søges i de samme databaser, som man søger al anden videnskabelig litteratur. Evidensbaseret medicin (EBM) eller evidensbaseret fysioterapi tager selvsagt udgangspunkt i de forskningsresultater der offentliggøres, og EBM er derfor i høj grad afhængig af forskning, indsigt i forskning og så videre. Det er dog ikke nok udelukkende at fokusere på forskningen. For at EBM skal have den effekt, som vi ønsker, nemlig at patienterne får det bedre, må EBM ses i en større sammenhæng. Den amerikanske medieforsker Neil Postman defi nerede i forbindelse med en diskussion om informationssamfundet, information på tre niveauer. Den rene information (som vi næsten drukner i) kalder han 5

6 for information og kan opfattes som rå og usorterede oplysninger, f.eks. de millioner af videnskabelige artikler, der henvises til i de forskellige databaser. Viden derimod defi nerer Postman som anvendelig information. Vi kunne i relation til EBM kalde de fagligt og videnskabelige gode artikler, vi har fundet ved en god søgning for viden. Men ifølge Postman bliver al denne viden først til visdom, når vi forstår at vælge den viden ud, som er den bedste. I relation til EBM vil det sige, at den viden, vi fi nder, bør relateres til patienten, først da bliver det, vi fi nder, til visdom. Referencer 1. Hagen, K. B., G. Hilde, G. Jamtvedt, and M. Winnem. Bed rest for acute low back pain and sciatica (Cochrane Review). Cochrane Library Oxman, A. D. and G. H. Guyatt. The science of reviewing research. Ann N.Y.Acad.Sci 703: , Forskning i Fysioterapi Checkliste for review-artikler Spørgsmål 1: Er oversigtsartiklen rettet mod et velafgrænset klinisk problem? Spørgsmål 2: Blev artiklerne inkluderet efter eksplicitte og velegnede kriterier og er søgestrategien beskrevet i detaljer? Spørgsmål 3: Blev artiklerne inkluderede uanset sprog? Spørgsmål 4: Er det sandsynligt, at alle vigtige og relevante studier er fundet? Spørgsmål 5: Er der en tabel med de ekskluderede artikler med forklaring på eksklusionen? Spørgsmål 6: Blev validiteten af de inkluderede artikler vurderet? Spørgsmål 7: Er vurderingen af artiklen reproducerbar? Spørgsmål 8: Lignede resultaterne hinanden fra studie til studie? Spørgsmål 9: Var materialet egnet til en metaanalyse? Er den gennemført? Spørgsmål 10: Hvor stor var behandlingseffekten? Spørgsmål 11: Hvor præcis var estimatet af behandlingseffekten? Sikkerhedsgrænser? Spørgsmål 12: Kan jeg overføre resultaterne til min aktuelle patient? Spørgsmål 13: Tog studiet højde for alle relevante kliniske effektmål? Spørgsmål 14: Opvejer den gavnlige effekt de potentielle bivirkninger og omkostningerne? 6

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis?

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Temamøde Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Udfordringer i fysioterapi - Muligheder i teknologi

Udfordringer i fysioterapi - Muligheder i teknologi Fagfestival i Region Syddanmark Udfordringer i fysioterapi - Muligheder i teknologi Lørdag den 29. oktober 2011 v. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 1 2 Planlægningsgruppe: Esther Skovhus Helle Mätzke

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login.

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login. DEN PRAKTISKE LITTERATURSØGNINGSPROCES Fagkonsulentens version 15. januar 2014 KIBI 1. Kronologisk procesbeskrivelse Formøde med fagkonsulent og søgespecialist: Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015.

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015. Modul 13 Valgmodul August 2015 Side 1 af 9 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Det fokuserede kliniske spørgsmål

Det fokuserede kliniske spørgsmål UCSF FORSKERKURSUS For Sundhedsfaglige Professionsbachelorer 2011-2012 Det fokuserede kliniske spørgsmål PICO model til formulering af fokuserede kliniske spørgsmål Mary Jarden sygeplejerske, cand.cur.,

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie 6 Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie Baggrund Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en effekt? Det spørgsmål stilles ofte, og denne rapport

Læs mere

Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines

Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Flowchart over udvælgelsen af relevante studier fra den systematiske litteratursøgning om observation af fødder.

Flowchart over udvælgelsen af relevante studier fra den systematiske litteratursøgning om observation af fødder. litteratursøgning om observation af fødder. 1.236 hits fundet ved søgning i databaserne: PubMed: 295 EMBASE: 397 CINAHL: 227 Scopus: 317 1.045 artikler ekskluderet på titel 191 artikler inkluderet på titel:

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Teknologi og evidensvurdering

Teknologi og evidensvurdering Teknologi og evidensvurdering Onsdag d. 27. april 2011 Susanne Wulff Svendsen, overlæge, ph.d. Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Formål For patienter med impingement syndrom / rotator

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 1 Bilag 1 Tjeklister SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Arevalo, JJ. Palliative Sedation: Reliability and Validity of Sedation Scale Tidsskrift, år: Journal of

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Litteraturgennemgang SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Wulf, Judith A. Evaluation og seizure observation and dokumentation Tidsskrift, år: Checkliste udfyldt af: Trine Arnam-Olsen

Læs mere

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger

5S systemet. Nyttige links. PULL the Evidence strategier. Summaries. Elektronisk lærebøger 5S systemet Nyttige links PULL the Evidence strategier Summaries Elektronisk lærebøger Clinical Evidence evidensbaseret lærebog om terapeutiske interventioner kræver abonnement, men gratis adgang via Statsbiblioteket

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Lymfødembehandling af. DMCG-pal Årsmøde 2012

Lymfødembehandling af. DMCG-pal Årsmøde 2012 Lymfødembehandling af palliative patienter med kræft DMCG-pal Årsmøde 2012 Medlemmer af arbejdsgruppen Kontaktperson: Annemarie Salomonsen, fysioterapeut, Det palliative team, Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Intro til Forskningsåret

Intro til Forskningsåret Intro til Forskningsåret I samarbejde med Studievejledningen Panums Ungdoms Forsker Forening Stor sammenlagt erfaring inden for: Forskningsområder Praktiske og administrative forhold Forskellige oplæg

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje. Evidensbaseret praksis konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke,

Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje. Evidensbaseret praksis konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke, Erfaringer med udvikling af en klinisk retningslinje konference Professionshøjskolen Metropol Susanne Zielke, Vision for evidensbaseret praksis på BBH Empiriske og teoretiske kundskaber Patientens præferencer

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Bilag 9: Checklister SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Candy B, Jones L, Larkin PJ, Vickerstaff V, Tookman A, Stone P Laxatives for the management of constipation

Læs mere

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET 2 SFI RCT S PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET:

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Implementering hvad er problemet?

Implementering hvad er problemet? Implementering hvad er problemet? Masterafhandling i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet, 2008. Marianne Spile Klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ afdeling Bispebjerg Hospital. Evaluering af

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere