Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet"

Transkript

1 Mikronæringsstoffer Planter i balance giver udbytte og kvalitet

2 Næringsstoffer Næringsstoffer er nødvendige Tilførsel af plantenæringsstoffer er en nødvendig forudsætning for at skabe et højt udbytte og en god kvalitet i alle dyrkede afgrøder. Essentielle plantenæringsstoffer Planter indeholder et stort antal grundstoffer. Kun nogle af disse grundstoffer er essentielle plantenæringsstoffer. Essentielle næringsstoffer er stofforbindelser, som ikke kan undværes eller erstattes af andre i planternes livscyklus. Normalt regnes 16 af vore kendte grundstoffer for at være essentielle plantenæringsstoffer. De resterende ikke-essentielle næringstoffer kan være vigtige, og nødvendige for mennesker og dyrs ernæring. Eksempelvis kan nævnes selen. Tilførsel af næringsstoffer øger ikke bare væksten i sig selv, hvis der er ubalance, men kan også øge optagelsen af andre næringsstoffer. Eksempelvis er det vigtigt, at bl.a. kalium- og svovlforsyningen er tilstrækkelig for at opnå en optimal udnyttelse af den begrænsede mængde kvælstof (N), der må tilføres på grund af lovgivningen i Danmark. karret. Af figur 1 kan ses, at hvis alle dyrkningsfaktorer findes i tilstrækkelig mængde, vil udbyttet ikke kunne øges uendeligt. Det er heller ikke muligt at øge udbyttet ved yderligere tilførsel af faktorer/ næringstoffer, som allerede forekommer i tilstrækkelige mængder. Reaktionstallets (Rt) betydning for næringsstoffernes tilgængelighed En række næringsstoffers tilgængelighed påvirkes af jordens reaktionstal (Rt) /surhedsgrad. Nogle næringsstoffer er mest tilgængelige ved høje reaktionstal og andre ved lave (Figur 2). Generelt opnås den bedste tilgængelighed ved et reaktionstal mellem 6-7 afhængig af jordbundstype. Som driftsleder gælder det derfor om, at vedligeholde et passende reaktionstal via tilførsel af jordbrugskalk. Antagonisme eller synergi effekt Tilførsel af ét næringsstof kan hæmme et andet næringsstofs optagelse. Dette forhold kaldes antagonisme og ses i praksis bl.a. mellem kalium (K) og magnesium (Mg). Et stort indhold af kalium i Figur 1: Justus von Liebig s minimumslov illustreret som et kar med forskellig stav-højde. (Efter Kemira-GrowHow) jorden f.eks. i græs- eller kartoffelafgrøder medfører, at kalium (K) luksusoptages, og dermed delvis blokerer for optagelsen af magnesium (Mg). Høje tilførsler af fosfor (P) kan hæmme optagelsen af jern (Fe), zink (Zn) og mangan (Mn). F.eks. er der på svineejendomme i de senere år konstateret flere og flere vintersædarealer selv på god jord med udbredt mangel på mangan. Dette kan netop skyldes svinegyllens høje indhold af fosfor. Omvendt findes også situationer, hvor ét næringsstof påvirker optagelsen af et andet næringsstof po- Liebig s minimumslov Den tyske kemiker Justus von Liebig formulerede i 1855 Carl Philipp Sprengels teorier vedrørende plantevækst. Resultatet heraf blev siden benævnt Liebig s minimumslov. Minimumsloven siger: Et høstudbyttets størrelse er begrænset af den vækstfaktor, der er til stede i relativt mindst mængde. Dyrkningsfaktorer, som klima, næringsstoffer og i relation til nær værende brochure mikronæringsstoffer, kan være udbyttebegrænsende. På Figur 1 er minimumsloven illustreret som et kar, hvor den korteste stav illustrerer den dyrkningsfaktor, der begrænser udbyttet her løber vandet (udbyttet) ud af Figur 2: Reaktionstallets påvirkning af næringsstoffernes tilgængelighed. Reaktionstal: 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Kvælstof Forfor Kalium Svovl Kalcium Magnesium Jern Mangan Bor

3 sitivt. Dette kaldes en synergi effekt, hvor f.eks. kvælstof i form af nitrat (NO 3 ) fremmer optagelsen af andre næringsstoffer, eksempelvis mangan. Næringsstofmangel I mange tilfælde ses tydelige visuelle tegn på næringsstofmangel, og diagnosen kan derfor stilles forholdsvis let. I andre tilfælde kan symptomerne være svære at bestemme og forveksles med stress, mekaniske skader, sygdomme forårsaget af svampe eller vira mv. I de tilfælde, hvor der er tale om mangel på flere næringsstoffer, kan diagnosen også være svær at stille på baggrund af visuelle symptomer. Afgrødernes behov for næringsstoffer Det er helt centralt at kende planternes faglige behov for næringsstoffer (Tabel 1). De forskellige afgrøders behov for næringsstoffer er afhængig af vækststadiet. Ved hjælp af planteanalyser er det muligt at få et billede af planternes aktuelle ernæringstilstand. Ligeledes kan jordbundsanalyser give en retnings snor for hvilke og hvor mange plantetilgængelige næringsstoffer, som er til rådighed. Med disse metoder kan en effektiv planlægning af gødskningen foretages. Kemiske planteanalyser Indenfor bær- og frugtavl er kemiske analyser af planternes ernæringstilstand en hyppig anvendt metode. Flere steder anvendes der også i landbruget sådanne analyser typisk af bladenes indhold af næringsstoffer. Analyserne udføres i afgrødernes tidlige stadier med henblik på gennemførelse af en efterfølgende gødskning til optimering af planternes næringsstofindhold. Jordbundsanalyser Med kendskab til jordbundens indhold af næringsstoffer, kan en effektiv gødskning tilrettelægges. Næringsstoffer Afgrøde Korn Majs Raps Roer Kartofler Svovl S Makro Magnesium Mg Tabel 1: Afgrødernes følsomhed overfor mangel på udvalgte næringsstoffer. Formålet med at udtage jordprøver er, at kortlægge jordens reaktionstal, samt indhold af næringsstoffer for efterfølgende at planlægge gødskningen til optimering af ernæringstilstanden. Som før beskrevet kan jordens reaktionstal samt jordens indhold af fosfor (P) eller kalium (K) have stor indflydelse på mange næringsstoffers udnyttelse. Jordprøver udtages i de fleste tilfælde positionsbestemt med GPS. I de fleste marker forekommer en stor variation i jordbunden, hvorved de positionsbestemte jordprøver har et fortrin. Også jordens bonitet, meget tørre eller meget fugtige jordbundsforhold, strukturskader mv. kan hæmme optagelsen af visse næringsstoffer. Der bør derfor tages hensyn til disse forhold, når næringsstof dosis besluttes. Fokus på mikronæringsstoffer Ved gødningsplanlægning er der primært fokus på hovednæringsstofferne: kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) og samt på svovl (S) og magnesium (Mg). Tilførsel af mikronæringsstoffer indgår normalt ikke som en fast bestanddel af gødskningen. Dette skyldes ofte den vanetænkning, at så små mængder næringsstof sagtens vil kunne optages fra den naturlige pulje i jorden. Mangan Mn Bor B Mikro Kobber Cu Zink Zn = højt behov = middel behov = lavt behov I de seneste år har landbrugsstrukturen og miljøpåvirkningerne ændret sig markant, og dermed er der også sket betydelige ændringer i jordbundens indhold af plantetilgængelige næringsstoffer. Ændringer i bedriftsstrukturen har også haft indflydelse. I visse egne af landet forekommer et stort antal bedrifter uden tilførsel af husdyrgødning, hvilket udelukker udnyttelsen af denne gødnings gode mikronæringsstoffer. Moderne handelsgødning er i højere grad renset for følgestoffer end tidligere tiders anvendte handelsgødningstyper. Når der samtidig årligt bortføres en række mikronæringsstoffer fra jordbunden, er det nærliggende at have en formodning om, at jordpuljerne med tiden bliver utilstrækkelige. I de senere år har et stigende antal Det er vigtigt at gøre sig klart, at på det tidspunkt, hvor en plante viser symptomer på mangel af et næringsstof, er muligheden for at opnå et optimalt udbytte i langt de fleste tilfælde forpasset. Det er derfor meget vigtigt, at kende sine marker og bruge muligheden for at skabe balance og forebygge næringsstofmanglen.

4 tilfælde af svovl- og manganmangel belyst vigtigheden af at have fokus på alle næringsstoffer. Blandinger af næringsstoffer De nævnte ændrede forhold i dyrkningsstrategi har medført en øget fokusering og behov for tilførsel af mikronæringsstoffer i form af en fast tilførsel af blandinger, der indholdsmæssigt er tilpasset afgrødens behov. I flere europæiske landbrug anvendes i disse år blandinger af mikronæringsstoffer, som er tilpasset den enkelte afgrødes behov. Dette sker i overensstemmelse med minimumslovens betydning. Samtidig er det en erkendelse af, at der i et moderne landbrug er større krav til den økonomiske margen. Som følge deraf levnes der ikke plads til udbyttetab. Tab der kunne være undgået ved anvendelse af mikronæringsstoffer som en del af et dyrkningskoncept. Kobber, Cu Kobbermangel kan forekomme i alle kornarter. Symptomerne ses som gule spidser og betegnes gulspidssyge. Der forekommer dårlig skridning og kernesætning (Figur 5a + b). Omkring 70% af planternes kobber findes i klorofylet, hvor det fungerer som energitransportør i fotosyntesen. Kobbermangel ses typisk på humus-, sorte, kalkrige, nyopdyrkede jorde samt under tørre forhold. DLG har som leverandør til landbruget analyseret hvilke blandinger, der er velegnede under danske betingelser og danske afgrøder. Dette har ført til, at DLG nu tilbyder sine kunder et sortiment af mikronæringsstof-blandinger. Dette markedsføres med basis i den viden, at den rigtige blanding kan være med til at højne udbytte og kvalitet i planteavlen. Mangan, Mn Alle afgrøder har et stort behov for mangan. Mangan er bl.a. vigtig i fotosyntesen, da det indgår i et kompleks, som binder (assimilerer) kuldioxid (CO 2 ). Mangelsymptomer viser sig forskelligt afhængig af afgrøde og stadie. Ved høje Rt er mangan meget lidt tilgængelig. Efter vinter ses manganmangel typisk som lyse blade i unge skud/blade og betegnes lyspletsyge (Figur 3a). I ældre blade ses pletter som betegnes kanel-pletter (Figur 3b). Figur 3: a) Mn-mangel i byg, og b) Mn-mangel i ældre blade. Bor, B Bormangel ses oftest i raps og roer. Typiske symptomer i raps ses som visne topskud, bladrander som er visne og gullige og bladplader med violet skær (Figur 4a). I roer, ses døde hjerteskud og betegnes hjerte-/tør-forrådnelse. Blade kan yderligere blive gule (Figur 4b). Bor medgår i celledeling og er en vigtig faktor i den overordnede pollendannelse og -vækst. Ved høje Rt er bor meget lidt plantetilgængelig. På lettere jorde udvaskes bor let, og efter en tør periode er bor kun meget lidt tilgængelig. Figur 4: a) B-mangel i raps og b) B-mangel i roer. Figur 5: a) Cu-mangel i hvede, b) Cu-mangel i kornafgrøde.

5 Zink, Zn Zinkmangel er ikke særlig hyppig i Danmark, men begyndende mangel ses i flere tilfælde i majs og mindre grad i hvede. På blade i majs ses lyse striber (Figur 6a), mens der forekommer dværglignende vækst, hvor afstand mellem blade er forkortet (Figur 6b). Zink indgår i mange af de samme funktioner som magnesium og mangan. Mangel opstår, hvis Pt er højt, da zink bindes i zinkfosfater. Yder li - gere ses mangel på lette og humusrige jorde samt i kolde og våde perioder. Figur 6: a) Zn-mangel i majs, b) Zn-mangel i hel plante. Svovl, S Svovl indgår i essentielle aminosyre, klorofyl og proteiner. Især raps, men også korn og græsser har et stort svovlbehov. Svovl er kun lidt mobil i planterne, og derfor ses mangel især på de yngre blade, som gulfarvning (Figur 7a). Rapsblomster kan forekomme lysegule og blege (Figur 7b), og skulperne kan blive deforme med manglende frøsætning. Figur 7: a) S-mangel i raps-blade og b) Symptomer på blomster. Magnesium, Mg Magnesium indgår i det grønne pigment, klorofyl, som er den vigtigste komponent i fotosyntesen. Op mod 20% af det totale magnesium i planten er bundet i klorofyl. De resterende 80% bruges i andre vigtige processer i planten. Magnesium-mangel forekommer oftest på lettere jorde. Tilgængelighed og optagelse kan være begrænset af høj kalium koncentra tion samt under tørre, kolde eller meget våde forhold. Magnesium er meget mobil i planten, og transporteres let til de yngre blade og skud. Mangel-symptomer konstateres derfor lettest i ældre blade (Figur 8a + b). På bladplader i raps kan der mellem bladnerverne ses gule til orange/ rødfarvning. (Figur 8a). I kartofler ses gule og brune pletter (nekroser). (Figur 8b). Figur 8: a) Mg-mangel i raps, b) Mg-mangel i kartofler. Konklusion på mikronæringsstoffer Kend afgrødens vækststadie og behov. Tilfør afgrøden mikronæringsstoffer, før symptomer opstår. Kend markens behov udtag jordprøver eller planteanalyser Udbring mikronæringsstoffer sammen med anden kemi. Mikronæringsstoffer er en effektiv og billig forsikring af udbytte og kvalitet.

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Forsuring truer klokkelyng

Forsuring truer klokkelyng Forsuring truer klokkelyng Klokkelyng har hidtil været den dominerende art i to danske naturtyper; våd klitlavning og våd indlandshede. Nu er den ved at forsvinde på den sidstnævnte naturtype. Når en dominerende

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

MAGNESIUM/B-6 MANGEL

MAGNESIUM/B-6 MANGEL ERIK KIRCHHEINER MAGNESIUM/B-6 MANGEL Nyt perspektiv på sygdomsårsager og alternativ behandling Om Osteoporose, Nyresten, PMS, Allergier, Epilepsi og Migræne, Cancer og mange andre lidelser FORORD...3

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere