Bekendtgørelse om egnsteatre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om egnsteatre"

Transkript

1 BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5 og 6, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 2, 15 c, stk. 5, og 15 d, stk. 4, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 som ændret ved lov nr. 458 af 14. maj 2014, fastsættes: 1. Staten yder delvis refusion af kommuners driftstilskud til egnsteatre. Stk. 2. Uanset stk. 1 kan der ikke ydes refusion af driftstilskud til egnsteatre ydet af Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommuner. Definition og opgaver 2. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for de i 1, stk. 2, nævnte kommuner. Stk. 2. For at kunne blive betragtet som et egnsteater, jf. stk. 1, skal teatret have minimum 2 produktioner årligt, lokal forankring, være professionelt organiseret og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. Teatret skal derudover have et fast spillested i lokalområdet. De lokalefaciliteter, som teatret råder over, skal være aftalt på forhånd i forbindelse med indgåelse af egnsteateraftalen. Stk. 3. Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre scenekunstforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og unge. Egnsteatrene kan endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. Stk. 4. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrets aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Stk. 5. Statens Kunstfond kan dispensere fra kravet om minimum 2 årlige produktioner, jf. stk. 2, hvis særlige forhold taler herfor. Kulturstyrelsen offentliggør en liste over egnsteatre, som ikke er omfattet af kravet om minimum 2 produktioner årligt. Stk. 6. Statens Kunstfond afgør, om et teater kan godkendes som et professionelt producerende teater. Statens Kunstfond skal i afgørelsen af, om et teater kan godkendes som et professionelt producerende teater, vurdere, om teatrets faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau hos landets øvrige egnsteatre, om teatrets økonomiske, organisatoriske og fysiske rammer sikrer, at forestillinger og aktiviteter kan gennemføres på et professionelt niveau, samt om teatret opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk Stk. 7. Afgørelse i henhold til stk. 6 træffes på grundlag af udkast til en egnsteateraftale mellem et teater og en eller flere kommuner samt oplysninger om egnsteatrets driftsbudget, organisation, samt en strategiplan og plan for kunstneriske aktiviteter. Stk. 8. Afgørelser efter stk. 5 og 6 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Vedtægter 3. Det enkelte egnsteater udarbejder vedtægter for institutionen. Stk. 2. Vedtægterne skal som minimum indeholde bestemmelser om: 1) teatrets navn og hjemsted, 2) teatrets formål, 1

2 3) bestyrelsens sammensætning og valg- eller udpegningsmåde, 4) bestyrelsens opgaver, 5) ansættelse af teaterledelse, 6) budget, regnskab, revision, årsberetning og regnskabsår, 7) godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer og 8) bestyrelsens møder, beslutningsprotokol, beslutningsdygtighed og tegningsret samt forhold ved en eventuel ophørssituation. Stk. 3. Vedtægterne skal godkendes af teatrets bestyrelse og af den/de tilskudsydende kommune/ kommuner. Forudsætninger for statsrefusion 4. Der skal være indgået en fireårig egnsteateraftale, jf. dog 24, stk. 5 og 6, mellem egnsteatret og den/de tilskudsydende kommune/kommuner, for at en kommune kan modtage refusion i medfør af Staten yder refusion af en kommunes tilskud til udgifter forbundet med egnsteatrets primære opgave med at producere og opføre scenekunstforestillinger samt øvrige aktiviteter, som ligger i umiddelbar tilknytning hertil. Statens Kunstfond afgør, hvilke øvrige aktiviteter der vurderes at ligge i umiddelbar tilknytning til teatrets primære opgave. Stk. 2. Tilskud til aktiviteter, som ikke ligger i umiddelbar tilknytning til egnsteatrets primære opgave, er ikke refusionsberettigede. I forbindelse med indgåelse af en egnsteateraftale kan Statens Kunstfond dog godkende tilskud til sådanne aktiviteter som refusionsberettigede, når særlige forhold taler herfor, og disse aktiviteter beskrives særskilt i egnsteateraftalen. 6. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimumsbeløb, som fastsættes på de årlige finanslove. Stk. 2. Hvis staten yder særligt driftstilskud efter 17, tages der, i afgørelsen af om driftstilskuddet til egnsteatret opfylder minimumsbeløbet, jf. stk. 1, udgangspunkt i summen af det særlige statslige driftstilskud og det kommunale driftstilskud. Stk. 3. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan bestemmelsen i stk. 1 fraviges i den første aftaleperiode. 7. Der fastsættes et maksimumbeløb, som udgør den øvre grænse for størrelsen af det kommunale driftstilskud, som staten yder refusion af, jf. 15. Maksimumbeløbet fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes ikke refusion af den del af driftstilskuddet, der overstiger maksimumbeløbet. Stk. 2. Hvis staten yder særligt driftstilskud efter 17, tages der, i afgørelsen af om driftstilskuddet til egnsteatret overstiger maksimumbeløbet, jf. stk. 1, udgangspunkt i summen af det særlige statslige driftstilskud og det kommunale driftstilskud. Stk. 3. Yder flere kommuner driftstilskud til et egnsteater i fællesskab, forhøjes maksimumbeløbet, idet det på de årlige finanslove fastsatte maksimumbeløb ganges med antallet af tilskudsydende kommuner. Stk. 4. Yder flere kommuner driftstilskud til et egnsteater, fordeles refusionen i forhold til den enkelte kommunes andel af kommunernes samlede driftstilskud. Stk. 5. Ved sammenlægning af to eller flere eksisterende egnsteatre forhøjes maksimumbeløbet, idet det på de årlige finanslove fastsatte maksimumbeløb ganges med antallet af egnsteatre, som indgik i fusionen. 8. Egnsteatres udgifter til husleje må ved indgåelsen af nye egnsteateraftaler med virkning efter 1. juli 2014 maksimalt udgøre 15 pct. af teatrets samlede offentlige tilskud. Stk. 2. Ved udgifter til husleje forstås i denne bekendtgørelse udgifter til leje eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Udgifter til lokale- og bygningsdrift, som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring, betragtes ikke som husleje. Stk. 3. Kulturstyrelsen afgør, om en udgift konkret betragtes som husleje. 2

3 Stk. 4. Statens Kunstfond kan træffe afgørelse om dispensation fra stk. 1 i tilfælde, hvor særlige forhold berettiger, at teatrets husleje overstiger 15 pct. af dets samlede offentlige tilskud. En eventuel ansøgning om dispensation skal indsendes samtidigt med udkast til ny egnsteateraftale. Stk. 5. Såfremt Statens Kunstfond beslutter ikke at imødekomme en dispensationsansøgning, og såfremt et teater har indgået en flerårig lejeaftale, træder 8, stk. 1, først i kraft ved lejeaftalens udløb, dog senest fire år efter at afslaget er givet. 9. Der kan ikke opnås refusion af kommunale tilskud, der ikke beløbsmæssigt fremgår af egnsteateraftalen, jf. 10. Egnsteateraftalen 10. Kulturstyrelsen udarbejder retningslinjer vedrørende egnsteateraftalens indhold. Kulturstyrelsen bistår kommuner og teatre ved udarbejdelse af egnsteateraftaler. Stk. 2. Egnsteateraftalen skal fastlægge det samlede kommunale driftstilskud til egnsteatret for hvert enkelt år. Stk. 3. Det kommunale driftstilskud for hvert enkelt år i aftaleperioden skal være angivet i det enkelte års prisniveau. Stk. 4. Det skal fremgå af egnsteateraftalen, at det kommunale driftstilskud i et givent år mindst udgør det minimumsbeløb, der fastsættes på de årlige finanslove. Dette gælder dog ikke i første aftaleperiode efter oprettelsen af et nyt egnsteater, jf. 6, stk. 3. Stk. 5. Hvis staten yder et særligt driftstilskud til et egnsteater, oplyses dette i egnsteateraftalen, og det medregnes ved vurderingen af, om minimumsbeløbet er opfyldt, jf. 6, stk. 2. Stk. 6. Egnsteateraftalen skal indeholde oplysninger om et fast spillested i lokalområdet, teatrets udgifter til husleje og om finansieringen af disse udgifter. Stk. 7. Der kan ikke indføjes genforhandlingsklausuler, der muliggør ændring af det årlige refusionsgrundlag i aftaleperioden. Stk. 8. Hvis flere kommuner ønsker at yde tilskud til et egnsteater, eller hvis flere egnsteatre sammenlægges, skal dette ske i forbindelse med indgåelse af en ny egnsteateraftale. Stk. 9. Inden aftalen underskrives, skal Statens Kunstfond have mulighed for at kommentere udkast til egnsteateraftaler. 11. Kulturstyrelsen påser, at egnsteateraftalen opfylder betingelserne i 10, og at de i krav, der stilles til størrelsen af det kommunale driftstilskud, jf. 6 og 7, er opfyldt. Desuden påser Kulturstyrelsen, at grænsen for teatrets udgifter til husleje, jf. 8, overholdes, samt at aftalen er udformet i overensstemmelse med eventuelle dispensationer, givet af Statens Kunstfond. 12. Senest 1. april forud for det finansår, hvor en ny fireårig aftaleperiode forventes at træde i kraft, jf. 13, fremsender kommunerne forslag til aftale med egnsteatrene, jf. 10, til Kulturstyrelsen. Forslaget til aftalen vedlægges udkast til driftsbudget, en strategiplan og plan for kunstneriske aktiviteter for aftaleperioden samt organisatoriske oplysninger om bestyrelse, administration og medarbejdere og teatrets vedtægter. Dette gælder både for nye aftaler, for forlængelse af gældende aftaler, ved optagelse af flere kommuner i aftalen og for sammenlægninger af eksisterende egnsteatre. Stk. 2. Det angivne samlede kommunale tilskud kan ikke forhøjes, når den endelige egnsteateraftale er indgået. Stk. 3. Den underskrevne egnsteateraftale fremsendes til Statens Kunstfond til orientering senest den 31. december forud for det finansår, hvor egnsteateraftalen træder i kraft. 13. Alle egnsteateraftaler indgås for samme fireårige periode. 3

4 Stk. 2. Statens Kunstfond kan inden for rammerne af 18 i lov om scenekunst igangsætte opstartsprojekter i samarbejde med teatre og kommuner med henblik på, at teatrene kan opnå status som refusionsudløsende egnsteatre i den kommende aftaleperiode. Stk. 3. Hvis et egnsteater udgår af refusionsordningen i en igangværende aftaleperiode, skal den statslige refusion af kommunale udgifter og det særlige statslige driftstilskud til det pågældende teater i stedet tilfalde Statens Kunstfonds arbejde med opstartsprojekter i den resterende aftaleperiode. 14. Inden egnsteateraftalen kan underskrives, skal Statens Kunstfond have truffet afgørelse om, hvorvidt aftaleudkastet samt de øvrige fremsendte oplysninger tilsammen danner grundlag for, at teatret kan godkendes som et professionelt producerende teater, jf. 2, stk. 6 og 7. Beregning af statsrefusion 15. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre. Statsrefusion af de kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove, jf. 1. Stk. 2. Kulturstyrelsen offentliggør 1. maj en minimumsrefusionsprocent for det kommende år, baseret på budgetoverslaget i indeværende års finanslov, og dermed med forbehold for den faktiske bevilling. Stk. 3. Refusion kan maksimalt udgøre 50 pct. af det kommunale driftstilskud. Stk. 4. Såfremt refusionsprocenten overstiger 50, anvendes den resterende finanslovsfastsatte bevilling, jf. stk. 1, til kvalitetsudviklingspuljen for egnsteatre, jf. 18. Stk. 5. Den endelige refusionsprocent beregnes som forholdet mellem finanslovbevillingen til egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Idet egnsteateraftaler indgås og fornyes samtidigt hvert fjerde år, fastlægges refusionsprocenten med forbehold for de årlige finanslove for fireårige perioder. 16. Kommunens tilskud til egnsteatres husleje må maksimalt udgøre 15 pct. af det samlede offentlige tilskud for at kunne indgå i beregningsgrundlaget for den statslige refusion. Dette gælder uanset, at der i henhold til 8, stk. 4, er givet dispensation til, at egnsteatrets udgifter til husleje kan overstige 15 pct. af teatrets samlede offentlige tilskud. Stk. 2. Ved tilskud til husleje forstås i denne bekendtgørelse tilskud til teatrets lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Tilskud til teatrets udgifter til lokaleog bygningsdrift, som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring, betragtes ikke som huslejetilskud. Særligt statsligt driftstilskud 17. Staten kan yde et særligt driftstilskud til egnsteatre, der før nedlæggelse af amterne i 2007 modtog tilskud fra en eller flere amtskommuner. Kulturstyrelsen udarbejder en liste over de teatre, som kan modtage særligt statsligt driftstilskud Stk. 2. Det særlige statslige driftstilskud fastsættes på de årlige finanslove og fordeles forholdsvist mellem teatrene svarende til fordelingen af de amtslige tilskud i Kvalitetsudvikling 18. Staten kan inden for en beløbsramme, der er fastsat på de årlige finanslove, yde tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 fordeles af Statens Kunstfond efter ansøgning fra egnsteatrene. Stk. 3. Kriterier for fordeling af midler fra udviklingspuljen fastlægges af Statens Kunstfond. Stk. 4. Afgørelser om tilskud efter stk. 2 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. 4

5 Evaluering 19. Statens Kunstfond kan iværksætte en evaluering af egnsteatre med fungerende egnsteateraftaler. Evalueringen gennemføres i dialog med egnsteatret og den tilskudsydende kommune. Evalueringer gennemføres af eksterne konsulenter, som engageres til at gennemføre undersøgelsen. Statens Kunstfond kan etablere en styregruppe af relevante interessenter, som følger evalueringsarbejdet. Stk. 2. Statens Kunstfond kan anvende dele af beløbsrammen til kvalitetsudviklingsprojekter, jf. 18, stk. 1, til evaluering af egnsteatre. Stk. 3. Statens Kunstfond kan efter en evaluering i henhold til stk. 1 beslutte, at statsrefusion efter 1 samt særligt statsligt driftstilskud efter 17 ophører i forbindelse med udløb af den gældende egnsteateraftale, såfremt teatrets faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes mulig. Stk. 4. Afgørelse efter stk. 3 kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Regnskab, revision og tilsyn 20. Revideret regnskab for et egnsteater godkendes af den kommune, der er hovedtilskudsyder. Stk. 2. Regnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. Stk. 3. Kommunen indsender det godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Stk. 4. Hvis staten er hovedtilskudsyder, skal regnskabet godkendes af Kulturstyrelsen. Regnskabet skal da følge bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Stk. 5. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalt refusion og tilskud kan kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager ikke opfylder refusions- og tilskudsbetingelserne eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet jf. den gældende egnsteateraftale. 21. Et egnsteater er underlagt tilsyn fra den kommune, som er offentlig hovedtilskudsyder. Stk. 2. Hvis staten er offentlig hovedtilskudsyder, føres tilsynet af Kulturstyrelsen. Stk. 3. Statens tilsyn kan efter aftale mellem Kulturstyrelsen og den tilskudsydende kommune varetages af kommunen. Stk. 4. Med overdragelsen af tilsynsforpligtelsen til den tilskudsydende kommune, jf. stk. 3, overgår regnskabsgodkendelsen til kommunen, og regnskabsaflæggelsen skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. Øvrige bestemmelser 22. Kulturstyrelsen varetager administrationen af den på finansloven fastsatte statslige bevilling til egnsteatre på Kulturministeriets vegne. 23. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. lov om scenekunst 31, stk. 2. Ikrafttræden mv. 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 699 af 27. juni 2012 om egnsteatre. Stk. 3. Egnsteateraftaler, der er indgået før bekendtgørelsens ikrafttræden, fortsætter på gældende vilkår. For disse egnsteateraftaler gælder bekendtgørelse nr. 699 af 27. juni 2012 frem til aftalens ophør. Stk. 4. Første gang alle egnsteateraftaler indgås for samme fireårige periode, jf. 13, vil være den 1. januar

6 Stk. 5. For egnsteatre, hvis aftaler udløber inden den 31. december 2016, kan der til og med den 31. december 2016 indgås nye egnsteateraftaler, og eksisterende aftaler kan forlænges, for perioder af mindre end fire år. Sådanne aftaler har kun virkning indtil den 31. december Stk. 6. For egnsteatre, hvis aftaler udløber efter den 1. januar 2017, kan der til og med den 31. december 2020 indgås nye egnsteateraftaler, der kan danne grundlag for statsrefusion, for perioder af mindre end fire år. Sådanne aftaler skal udformes i henhold til de bestemmelser om egnsteatre, som er gældende, når aftalen indgås, og aftalerne har kun virkning indtil den 31. december Stk. 7. Egnsteateraftaler indgået inden 1. juli 2014, hvori teatre er undtaget fra kravet om minimum 2 produktioner årligt, fortsætter på gældende vilkår, indtil aftalens udløb. Stk. 8. Gældende vedtægter for egnsteatrene skal revideres og opfylde bekendtgørelsens minimumskrav til vedtægter, jf. 3, stk. 2, senest et år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Kulturministeriet, den 24. juni 2014 MARIANNE JELVED / Eva Argir Falster 6

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526. Lovtidende A 2012 Udgivet den 12. juni 2012 4. juni 2012. Nr. 526. Bekendtgørelse af lov om scenekunst Herved bekendtgøres lov om scenekunst jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 1/14 L 139 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen). Fremsat den 31. januar 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar december 2020 Udgave til politisk godkendelse Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret 1. januar 2017 31. december 2020 Udgave til politisk godkendelse 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om scenekunst

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om scenekunst Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om scenekunst (Revision af egnsteaterordningen) 1 I lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, som ændret ved 16 i lov nr. 458 af 8.

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak

Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Egnsteateraftale vedr. teatret Dansk Rakkerpak 1. Aftaleparter Dansk Rakkerpak (herefter

Læs mere

Vejleding og skabelon til brug for kommuners udarbejdelse af udkast til egnsteateraftaler

Vejleding og skabelon til brug for kommuners udarbejdelse af udkast til egnsteateraftaler Egnsteateraftaler Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk Version 01-03-2016 Vejleding og skabelon til brug for kommuners udarbejdelse

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen).

Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen). 1/1 L 139 Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Revision af egnsteaterordningen). Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)). Vedrørende: Kulturministeriet. Fremsat skr 31/1 07 Tillæg A 4621 Lovf

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om scenekunst

Forslag. Lov om ændring af lov om scenekunst Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om scenekunst (Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler,

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden

Egnsteateraftale mellem. Teater Cantabile 2. Vordingborg Kommune. For perioden Egnsteateraftale mellem Teater Cantabile 2 og Vordingborg Kommune For perioden 01.01.17 31.12. Aftalen er indgået i henhold til bekendtgørelse om Lov om scenekunst LBK nr. 30 af 14/01/2014, og Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne.

Holbæk Teater Vimmelskaftet Holbæk Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2017-2020. 1. Aftaleparter 1.1. Teater Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Teatret Fair Play (herefter kaldt teatret) Borchsvej Holbæk

Teatret Fair Play (herefter kaldt teatret) Borchsvej Holbæk Egnsteateraftale mellem Teatret Fair Play og Holbæk Kommune 2017-2020. 1. Aftaleparter 1.1 Teater Navn og adresse Ejerforhold Tegningsberettigede person(er) Teatret Fair Play s vedtægter CVR Nr. P-nummer.

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted.

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted. Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune Navn, organisation og hjemsted. 1 Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring KOLOFON INDHOLD Forslag til en kvalitetssikring og nyorganisering af egnsteatrene 3 Indledning Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren Kunststyrelsen, april 2006 Kunststyrelsen Kongens

Læs mere

Egnsteateraftale for perioden 1. januar december 2016

Egnsteateraftale for perioden 1. januar december 2016 Syddjurs KOMMUNE Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 12/28962 1. september2012 Sagsbehandler: Chefkons. Frank Reeckmann Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Skabelon til ny egnsteateraftale

Skabelon til ny egnsteateraftale Kommentar [KS]: Navn, funktion og kort cv (maks. 5 linjer pr. person) Kommentar [KS]: Lokaler, arealer, scenetekniske faciliteter m.m. som teatret råder over (maks. 3 sider) Kommentar [KS]: Skabelon til

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring

REGIONALTEATRE: Forslag til en kvalitetssikring KOLOFON INDHOLD Forslag til en kvalitetssikring og nyorganisering af egnsteatrene 3 Indledning Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af kulturministeren Kunststyrelsen, april 2006 Kunststyrelsen Kongens

Læs mere

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36

Aah/ Aftale mellem. Egnsteater Furesø og Furesø Kommune. Slettet: Slettet: 14:43:00 Slettet: 14:23: :38:36 Aah/19.3.2012 Aftale mellem Egnsteater Furesø og Furesø Kommune 1 Egnsteateraftale mellem Det musikdramatiske Egnsteater Furesø (herefter kaldt teatret) og Furesø Kommune (herefter kaldt kommunen) For

Læs mere

VEJLEDNING. 5. juni 2014

VEJLEDNING. 5. juni 2014 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juni 2014 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten

Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten Vedtægter for Musikdramatisk TeaterOperaen i MidtenOperaen i Midten Udgave til godkendelse i kommunerne og Kulturstyrelsen 1 Navn, organisation og hjemsted Musikdramatisk TeaterOperaen i Midten er en selvejende

Læs mere

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret 1. januar 2016-31.12. 2016

Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret 1. januar 2016-31.12. 2016 Egnsteateraftale Mellem Holstebro Kommune og Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret 1. januar 2016-31.12. 2016 1. Aftaleparter Nordisk Teaterlaboratorium - Odin Teatret (herefter kaldet teatret) og

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 1: Navn og hjemsted Institutionens navn er "Det Hem'lige Teater". Det Hem'lige Teater er en selvejende institution. Det Hem'lige Teaters hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

FUNDATS. for. Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN. Foreslåede ændringer markeret med kursiv

FUNDATS. for. Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN. Foreslåede ændringer markeret med kursiv FUNDATS for Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN Foreslåede ændringer markeret med kursiv 1. 1. Institutionens navn er Jytte Abildstrøms Teater, Fondens / institutionens

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse LBK nr 1022 af 23/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-9547

Læs mere

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-017990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 30 af 14/01/2014 LBK

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF

Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Vedtægt for Vordingborg Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Vordingborg Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Vordingborg Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj Teater S/I. For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj Teater S/I. For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Ishøj Byråd AFTALE Dato 11. februar 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: DRIFTAFTALE 2012-2015 Egnsteateraftale mellem Ishøj Byråd & Ishøj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere