SKOVSØ ERHVERVSPARK ERHVERVSGRUNDE SÆLGES. Etape II. Attraktive og velbeliggende kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVSØ ERHVERVSPARK ERHVERVSGRUNDE SÆLGES. Etape II. Attraktive og velbeliggende. 240.000 kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse"

Transkript

1 Attraktive og velbeliggende ERHVERVSGRUNDE SÆLGES SKOVSØ ERHVERVSPARK Etape II kvm fuldt byggemodnet - klar til ny bebyggelse tlf

2 Placeringen Skovsø Erhvervspark er beliggende yderst centralt i udkanten af Slagelse, umiddelbart op til motorvejsafkørsel 38 samt hovedveje til Kalundborg, Holbæk og Næstved. Skovsø Erhvervspark er den ideelle placering for virksomheder indenfor eksempelvis liberale erhverv, laboratorier, mindre produktionsvirksomheder med tilhørende administration, lager mv. - samt virksomheder med ønske om synlig eksponering mod hovedvejene. Det rigtige sted at placere virksomhedens nye domicil. Foruden at ligge meget centralt i forhold til det overordnede vejnet samt kollektiv transport er Skovsø Erhvervspark også et pænt og repræsentativt erhvervsområde, hvor der ved byggemodningen er lagt vægt på at skabe ordentlige og grønne rammer omkring de virksomheder, der etablerer sig i området. Der er således anlagt adgangsveje i 8 meters bredde med fortov i den ene side og græsrabatter i skel, samt etableret beplantnings-bælter, grønne områder samt regnvandsbassin. Skovsø Erhvervspark er højt beliggende og synligheden derfor i top ligesom der fra de fleste af grundene er udsigt over landskabet herunder til den nærliggende Trelleborg Golfklub.

3 Historien Initiativtager til Skovsø Erhvervspark er Bruno Hansen, ejer af Bruno Hansen Snedkerier, der er beliggende i Skovsø Erhvervsparken, samt af Sorø Stolefabrik. Bruno Hansen Snedkerier, råder over kvm produktionsbygninger, lager og administration, producerer butiksinventar, skranker, specialinventar o. lign. og har ligget i området siden 1972, hvor man etablerede sig på eksisterende landejendom med 610 kvm. Bruno Hansen kontaktede i 2006 Slagelse Kommune, og forelagde ideen om at etablere et nyt erhvervsområde på arealerne rundt om virksomheden, hvilket i 2007 resulterede i endelig vedtagelse af ny lokalplan for området. Siden tog byggemodningen fart, og de første grunde stod klar til i 2009, hvor Dagrofa S-Engros etablerede sig som den første nye virksomhed med ca kvm. Bruno Hansen Skovsø Erhvervspark er 2. etape af erhvervsudstykningerne omkring Ndr. Ringgade, hvor virksomheder som Deloitte, Advodan, MaxBank, Bagger Låse & Alarm samt Jannerup Offset allerede har taget deres nye domiciler i brug. Nabovirksomhederne på Ndr. Ringgade Flere informationer: Flere informationer om priser, grundstørrelser samt Skovsø Erhvervsområde i øvrigt kan fås ved henvendelse til Bruno Hansen på Ring og få en snak om mulighederne for at din virksomhed kan etablere sig i Skovsø Erhvervspark!

4 Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde i SKOVSØ ERHVERVSPARK Grundstørrelser: I forbindelse med byggemodningen er der udstykket i grundstørrelser op til kvm. Såfremt der er behov for større eller mindre grunde, kan der udføres skelforandringer efter ønske. Mindste grundstørrelse er i henhold til lokalplan for området på kvm, og der skal på egen grund etableres parkeringspladser samt arealer for af- og pålæsning. Se oversigtsplanen i større format bagest i materialet

5 Grundstørrelser: Grundene i Skovsø Erhvervspark er udstykket i forskellige størrelser, som anført nedenfor. Der er dog altid mulighed for justeringer, sammenlægning eller yderligere udstykning af de med * markerede grunde. Såfremt der udføres reguleringer i forhold til størrelsen på arealet beregnes den endelige købspris på grundlag af landinspektørens opmåling af den enkelte udstykning. Adresse kvm anvendelse Elmesvinget Klasse 1-2, facadejord Elmesvinget Klasse 1-2, facadejord Elmesvinget Klasse 1-2 Elmesvinget Klasse 1-2, facadejord Elmesvinget 5 * Klasse 1-2 Elmesvinget Klasse 2-3 Elmesvinget Klasse 2-3 Elmesvinget Klasse 2-3 Elmesvinget 11 * Klasse 1-2 Elmesvinget Klasse 2-3 Elmesvinget Klasse 2-3 Elmesvinget 18 * Klasse 2-3 Elmesvinget Klasse 1-2, facadejord Elmesvinget Klasse 1-2 Elmesvinget Klasse 2-3 Elmesvinget Klasse 1-2, facadejord Elmesvinget 37 * Klasse 1-2, facadejord Elmesvinget Klasse 1-2 Elmesvinget Klasse 1-2, facadejord Prisen? Ring og snak med Bruno Hansen på

6 Omkostninger ved handel: Køber og sælger afholder eventuelle omkostninger til egen advokat. Køber afholder omkostningen til betaling af tingslysningsafgift til staten. Omkostninger til en eventuel skelregulering eller yderligere udstykning samt afgifter forbundet hermed afholdes af køber og skal udføres af Landinspektørerne Christensen, Kærn & Thomsen, Ndr. Stationsvej 14B, 4200 Slagelse. Efter indgåelse af købsaftale jf. bilag 3, udfærdiges det digitale skøde samt refusionsopgørelse af sælgers advokat Robert Kjær, Advokatgaarden I/S, Torvet 4, 4180 Sorø, tlf ). Sælger afholder udgiften hertil. Advokat Robert Kjær er bemyndiget til at frigive den deponerede købesum, når der er meddelt endelig skøde til køber dog tidligst pr. overtagelsesdagen. Overtagelse: Overtagelsesdato fastsættes i købsaftalen. Køber betaler alle skatter og afgifter, der selvstændigt/eller beregningsmæssigt pålignes parcellen, fra overtagelsesdagen. Overtagelsesstand: Fra overtagelsesdatoen henligger parcellen på købers ansvar og risiko, og parcellen skal derefter fremstå i en god vedligeholdelsesmæssig/plejet stand.. Parcellen overdrages køber i den stand, hvori den er og forefindes, og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed Skovsø Erhvervspark A/S hidtil har besiddet parcellen. Købesum: Købesummen betales/garanteres således: Senest 14 dage efter ved indgåelse af købsaftale mellem parterne skal den fulde købesum incl. moms deponeres på spærret konto for sælger i dennes pengeinstitut Jyske Bank, Slagelse afdeling. Alternativt skal inden for samme frist stilles uigenkaldelig pengeinstitutgaranti for den fulde købesum incl. moms, og således at det garanterende pengeinstitut forpligtes til at deponere den fulde købesum incl. moms på spærret konto for sælger i Jyske Bank på overtagelsesdagen. Berigtigende advokat Robert Kjær er bemyndiget til at frigive deponerede midler, når der er udstedt endeligt anmærkningsfrit skøde til køber dog tidligst på overtagelsesdagen. Servitutter: Der er på enkelte af grundene tinglyst servitutter vedrørende forsynings- og afløbsledninger.

7 Derudover er der på alle grunde i området tingslyst lokalplan 1011 samt servitut vedrørende grundejerforening. Køber forudsættes at have sat sig grundig ind i disse servitutter samt gjort sig bekendt med området. Se endvidere bilag 1 Erklæring om servitutter Lokalplan: Skovsø Erhvervspark er omfattet af lokalplan 1011 Erhverv og service i Slagelse Øst. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for byggeriets placering og udformning, skiltning, beplantning samt materiale- og farvevalg. Der kan opføres bebyggelse i op til 8,5 meters højde, dog med mulighed for 12 meters højde for særlige dele af byggeriet, som f.eks. kantine eller kontorer samt tekniske installationer. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max 50 for den enkelte ejendom. Lokalplanen fastlægger samtidig bestemmelser for placering af virksomhedstyper, således at forstå at virksomheder indenfor afstandsklasse 1 2 (liberalt erhverv, laboratorier, småværksteder mv. skal placeres i den ydre ring af grunde, mens virksomheder indenfor afstandsklasse 2 3 (lager, håndværksprægede virksomheder, visse servicevirksomheder mv.) skal placeres i den centrale del af området. Der kan ikke etableres detailhandel eller udvalgsvarebutikker i lokalplanområdet. Grundene langs Ndr. Ringgade og Nykøbing Landevej er forbeholdt virksomheder med behov for profilering med facader langs vejene, hvorfor der her er særlige bestemmelser for byggeriets placering og udseende.

8 I bestræbelserne på at skabe et repræsentativt og attraktivt erhvervsområde er der i lokalplanen særlige bestemmelser for etablering af plantebælter samt beplantning på de enkelte grunde, ligesom der ikke må forefindes uafskærmet og synligt oplag i området. Se endvidere bilag 2 Lokalplan 1011 Grundejerforening: I henhold til lokalplanen er samtlige grundejere forpligtet til medlemskab af grundejerforening for området. Grundejerne er således forpligtet til at varetage vedligehold af veje, stier og beplantningsbælter indenfor området. Se endvidere bilag 3 vedtægter. ØVRIGE FORHOLD: Funderingsforhold: Der er ikke foretaget jordbundsundersøgelser på den enkelte grund, hvorfor Skovsø Erhvervspark A/S ikke er bekendt med de eksakte funderingsforhold for de respektive grunde. Køber har ret til omgående efter handlens indgåelse og for egen regning at lade jordbunden undersøge. Sælger yder ikke dækning til omkostninger af nogen art, såfremt der ved supplerende undersøgelser mod forventning konstateres forhold, der forudsætter ekstra omkostninger til fundering. Køber er dog berettiget til at hæve handlen uden omkostninger, såfremt forholdet konstateres før overtagelsesdagen, dog senest 60 dage efter handlens indgåelse. Forhold konstateret herefter eller efter overtagelsen af grunden er sælger uvedkommende. Såfremt særlige forhold gør, at det ikke er muligt at få udført supplerende undersøgelser før den fastsatte overtagelsesdag, kan sælger på forudgående skriftlig anmodning i det enkelte tilfælde give tilsagn om udskydelse af overtagelsesdatoen i op til 60 dage efter handlens indgåelse. Såfremt køber kan dokumentere behov for ekstra fundering, skal en anslået omkostning samtidig oplyses. Såfremt sælger inden for 8 dage efter modtagelse af denne oplysning vælger at give køber et tilsvarende afslag i købesummen, er køber uberettiget til at hæve handlen. Forurening: Der ikke er foretaget jordforureningsundersøgelser på grundene, hvorfor Skovsø Erhvervspark A/S ikke er bekendt med eventuelle forureninger. Området har hidtil været opdyrket landbrugsjord, hvorfor der ikke er hverken mistanke om eller kendskab til forurening i området. Køber har ret til omgående og for egen regning efter aftalens indgåelse at lade jordbunden forureningsundersøge. Køber har ret til inden 60 dage fra aftalens indgåelse, men inden overtagelsesdagen at ophæve handlen, såfremt det kan dokumenteres, at jorden måtte være forurenet, og at denne forurening forhindrer den planlagte anvendelse.

9 Kloakforsyning: Kloakforsyning sker fra SK Spildevand A/S, der har etableret regn- og spildevandssystem i området. Tilslutningsbidrag hertil er indeholdt i grundprisen. Vandforsyning: Vandforsyning sker fra SK Vand A/S, der har udført hovedvandledning i området. Tilslutningsbidrag m.v. efter gældende regler og i henhold til takstblad af 1. januar 2010 afholdes af køber. Elforsyning: Elforsyning sker fra Seas-NVE, der har udført hovedforsyningsnet i vej. Tilslutningsbidrag m.m efter gældende regler afholdes af køber. Varmeforsyning: Varmeforsyning sker fra DONG, der har udført hovedforsyningsledning i vej. Tilslutningsbidrag m.m efter gældende regler afholdes af køber. Telefon: Der er klargjort for hovedforsyningsledning i vej. Tilslutningsbidrag m.m efter gældende regler afholdes af køber. Antenne: Der er klargjort for hovedforsyningsledning i vej. Tilslutningsbidrag m.m efter gældende regler afholdes af køber. Veje: Anlægsbidrag til veje er indregnet i prisen. Alle vej i området er private fællesveje.

10 KØBSAFTALE Der er mellem sælger Skovsø Erhvervspark A/S, CVR nr og køber Indgået aftale om køb af et erhvervsareal på kvm, beliggende Elmesvinget matr.nr., Skovsø, Slagelse Jorder. Grunden erhverves i henhold til Generelle vilkår for køb af Skovsø Erhvervspark. Undertegnede køber er grundigt orienteret om købsmaterialets og lokalplanens indhold og indforstået med samtlige forhold og betingelser, således som disse fremgår af generelle vilkår for køb, og undertegnede køber er samtidig indforstået med, at det afgivne bud er bindende under forudsætning af, at køber har tiltrådt tilbuddet senest 8 dage efter buddets afgivelse. Overtagelse: Overtagelsesdato er aftalt til den. Overdragelsesdokumenterne/det digitale skøde udfærdiges af sælgers advokat Robert Kjær, Advokatgaarden I/S, Torvet 4, 4180 Sorø, tlf Køber og sælger afholder eventuelle omkostninger til egen advokat. Køber afholder omkostningen til betaling af tingslysningsafgift til staten Købesum: Købesummen er aftalt til kr. excl. moms og betales/garanteres således: Senest 14 dage efter indgåelse af købsaftale mellem parterne skal den fulde købesum incl. moms deponeres på spærret konto for sælger i dennes pengeinstitut Jyske Bank, Slagelse afdeling. Alternativt skal inden for samme frist stilles uigenkaldelig pengeinstitutgaranti for den fulde købesum incl. moms, og således at det garanterende pengeinstitut forpligtes til at deponere den fulde købesum incl. moms på spærret konto for sælger i Jyske Bank på overtagelsesdagen. Berigtigende advokat Robert Kjær er bemyndiget til at frigive deponerede midler, når der er udstedt endeligt anmærkningsfrit skøde til køber dog tidligst på overtagelsesdagen Køber/tilbudsgiver skal samtidig med fremsendelse af tilbud, såfremt dette ikke er personligt, vedlægge tegningsudskrift for køber. Sælger: Køber: Slagelse, den, den Bruno Hansen, Skovsø Erhvervspark A/S

11

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for

Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005. Udbudsvilkår. for Høje-Taastrup Kommune Udviklingsafdelingen Dato: 7. november 2005 Høje-Taastrup Kommunes salg af to ejendomme: Udbudsvilkår for Liselundager 11, matr.nr. 5eæ Baldersbrønde by, Hedehusene Liselundager 8,

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri

KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Byrådssekretariatet, Jura, HGB 7. april 2014 J.nr. 13.06.02P19/250011 KØBSAFTALE Ageren, Trekroner Øst Grund til tæt-lavt byggeri Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger (CVR. nr. 29189404)

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED)

KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) KØBSAFTALE (EJERBOLIG SOM EJERLEJLIGHED) SÆLGER OG KØBER: Undertegnede Sælger herved til: Admiralgaarden Frederikshavn A/S (CVR nr. 27228844) Øster Kringelvej 2 C, 8250 Egå EJENDOMMEN / EJERLEJLIGHED:

Læs mere