BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller (afbud)

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 5 2. Forretningsorden for regionsrådet 8 3. Kasse- og regnskabsregulativ Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder Sundhedsaftaler Anlæg af cytostatika på Rigshospitalet Indgåelse af driftsoverenskomst med selvejende Hospicer 22 8 Aftale med private behandlingssteder om behandling for spiseforstyrrelser 27 9 Foreløbig aftale om driften af alkoholenhed på Hvidovre hospital Forhåndstilkendegivelse om bevillingsoverførsler fra Drøftelse af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Forslag til fokusområder for en styrket indsats for innovation og teknologioverførsel på hospitalerne i Region Hovedstaden Forslag til fælles retningslinjer for erhvervssamarbejder Forslag til fælles retningslinjer for kommercialisering af opfindelser Bevilling af midlertiddigt driftstilskud til organisationerne Øresunddirekt og Øresund Network for 1. halvår Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri og social - psykiatriområdet Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social - socialområdet 61 2

3 19. Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social specialefordeling Trafikselskab Sjælland vedtægter Trafikselskab Sjælland navn og logo m.v Trafikselskab Sjælland planlægnings- og budgetproces for 2007 og Trafikselskab Sjælland a conto betalinger ved regioners og kommuners tilskud til selskabet Trafikselskab Sjælland - Henvendelse fra Rødovre Kommune vedr.finansieringsmodel Driftsoverenskomster med selvejende institutioner Region Hovedstadens MED-aftale Overenskomstforhold for Region Hovedstaden Etablering af barselsudligningsfond Forslag til samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og den digitale taskforceom fællesoffentligt partnerskab om Danmarks miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Øresundssamarbejdet udpegning af medlemmer fra forberedelsesudvalget til Interreg IIIA Dagsordenens mødesager struktur og indhold Administrativ støtte til rådsmedlemmer Henvendelse fra amtsborgmester Jørgen Christensen (V) Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) Indgåelse af lejekontrakt (Fortrolig) Godkendelse af indtrædelse i aktieselskab (Fortrolig) Fornyelse af overenskomster (Fortrolig) 105 3

4 39. Bemyndigelse vedrørende personale (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 107 4

5 Den 5. decemerber 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 1 Forberedelsesudvalget den 14. november, sag nr 1 SAG NR. 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal vedtages på to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum. Fordelingen af opgaverne I henhold til regionslovens 13 stk. 1 skal regionsrådet nedsætte et forretningsudvalg, der varetager de opgaver, som et økonomiudvalg varetager i en kommune eller et amt. Det indebærer, at forretningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Forretningsudvalget skal endvidere udtale sig om alle sager, der forelægges for regionsrådet til beslutning. I henhold til regionslovens 13 stk. 2 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, i hvilket omfang varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige anliggender henlægges til forretningsudvalget. Bortset fra de områder, hvor der i loven er delegationsforbud vil henholdsvis regionsråd og forretningsudvalg kunne delegere kompetence til at træffe beslutninger til administrationen. Forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. I det forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som er vedlagt som bilag, er den overordnede styring af regionens anliggender, således som den udmønter sig i planer, strategier og politikker for bestemte områder, henlagt til regionsrådet. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder og fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed. Forretningsudvalget varetager de opgaver, der svarer til økonomiudvalgets i en kommune eller et amt og varetager herudover den umiddelbare forvaltning af regionens virksomhedsområder. Forretningsudvalget fører endvidere tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler. 5

6 Efter regionslovens 13, stk. 3 skal antal af medlemmer i forretningsudvalget være ulige og være på mindst 11 og højst 19 medlemmer. I udkast til styrelsesvedtægt er antallet af medlemmer i forretningsudvalget fastsat til 13. Andre udvalg Regionsrådet kan i henhold til regionslovens 13 stk. 6 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med henblik på forberedende eller rådgivende funktioner. Disse særlige udvalg svarer til de såkaldte 17 stk. 4 udvalg i den kommunale styrelseslov. De særlige udvalgs opgaver kan imidlertid ikke fastlægges i styrelsesvedtægten, idet regionsrådet ikke ved nedsættelse af sådanne udvalg kan indskrænke den kompetence, som regionsrådet og forretningsudvalget har efter styrelsesvedtægten. Der vil derfor blive forelagt en sag om nedsættelse af sådanne udvalg på regionsrådets første ordinære møde. Midlertidige bestemmelser om stedfortræderindkaldelse Region Hovedstaden har fået dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således, at der ved et medlems forfald kan indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, uanset om forfaldet har en varighed af mindre end 1 måned. Dispensationen er givet indtil udløbet af indeværende valgperiode. Da bestemmelserne fraviger lovens almindelige stedfortræderordning, skal bestemmelsen herom optages i styrelsesvedtægten. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Overgår til 2. behandling : Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Overgår til 2. behandling. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 6

7 Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til styrelsesvedtægt (FU) Sagsnr: Arkiv: 0-3 7

8 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 2 Forberedelsesudvalget den 14. november, sag nr 2 SAG NR. 2 FORRETNINGSORDEN FOR REGIONSRÅDET Sagen blev på forberedelsesudvalgets møde den 14. november 2006 udsat. Sagen forelægges på ny med ændret indstilling. SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage en forretningsorden for regionsrådet. Der er udarbejdet en forretningsorden, der indholdsmæssigt svarer til den forretningsorden som forberedelsesudvalget har anvendt - en forretningsorden, som er baseret på standardforretningsordenen for kommuner mv. Forretningsordenen tjener til at regulere regionsrådets virke, fastsættelse af frister, fastlæggelse af retningslinjer for mødeafvikling mv. I den foreslåede forretningsorden fastslås at mødemateriale udsendes 7 hverdage (mødedag iberegnet) før mødets afholdelse og at større mængder bilagsmateriale ligger til gennemsyn i samme periode. I 5 om stedfortræderindkaldelse er formuleringen ændret, så den svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af regionens stedfortræderordning: ved forfald indkaldes stedfortræder fra 1. dag en forhindring er indtrådt. Det indebærer, at regionsrådsformanden automatisk tager initiativ til at indkalde stedfortræder, når forfald bliver anmeldt. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til forretningsorden for regionsrådet godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE : Anbefalet, idet forretningsudvalget foreslår, at 14, stk. 3 affattes: Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. 8

9 Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. Ethvert medlem kan efter mødets afslutning begære protokollen læst op. Formanden anbefaler, at den afsluttende sætning i forretningsudvalgets forslag til ændring af 14, stk. 3 bliver: Ethvert medlem kan ved mødets afslutning begære protokollen læst op : Anbefales med den af formanden foreslåede ændring. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Udsat. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til forretningsorden for regionsrådet (FU) Sagsnr.: Arkiv: 0-3 9

10 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund I henhold til regionsloven skal forberedelsesudvalget fastsætte de nærmere regler for indretningen af regionens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Kasse- og regnskabsregulativet skal fastlægge regionsrådets overordnede principper og krav til administrationen af regionens økonomiske midler. Samtidig skal regulativet også beskrive grundlaget for forretningsudvalgets ansvar for indsigt i regionens økonomiske forhold. Forslag til kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden Kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden skal udgøre et principielt regelsæt for økonomistyring i regionen og skal derfor ses i forlængelse af den overordnede økonomiske styring af Region Hovedstaden, som bygger på mål- og rammestyring, suppleret med aktivitetsafhængig bevillingsstyring. Målstyringen beskriver det service- og kvalitetsniveau, der er på de enkelte områder og fastsætter de fremtidige ønsker, krav og udviklingstendenser på området Rammestyringen vedrører de økonomiske rammer, der er til rådighed. Regionens samlede økonomistyring omhandler udnyttelse af de økonomiske ressourcer til de ønskede formål. Den økonomiske styring bygger på udstrakt grad af delegering af kompetence og ansvar til virksomhederne, som specificeres i resultatkontrakter mellem koncernledelsen og de enkelte virksomheder. I Region Hovedstadens første budget for 2007 indgår alene aktivitetsmål, idet der vil blive igangsat et nærmere arbejde med at harmonisere service- og kvalitetsmål, således at der i de kommende resultatkontrakter for regionens virksomheder indgår mål omkring service- og kvalitet, senest for Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ skal fastlægge regionsrådets overordnede principper og krav til administrationen af regionens økonomiske midler. Formålet med regulativet er at beskrive den samlede virksomhed, der udøves inden for regionens kasse- og regnskabsvæsen, og at fastlægge rammerne således at: 10

11 såvel den politiske som den administrative ledelse til enhver tid har overblik over regionens økonomi disponeringsbeføjelser (underskrift-, attestations-/anvisningsret) tildeles enkelte stillinger og muligheden for delegation heraf regionens regnskabsføring tilrettelægges hensigtsmæssigt og betryggende ansvaret for de regnskabsmæssige opgaver er entydigt placeret nødvendige kontroller etableres på et effektivt og ensartet niveau, så risikoen for alvorlige fejl begrænses væsentlige værdier ikke går tabt og der fastsættes overordnede principper og retningslinjer for tilrettelæggelse og dokumentation af forretningsgange og intern kontrol. Regulativet gælder for alle regionens regnskabsområder, herunder evt. eksterne (selvejende) virksomheder, hvor kasse- og/eller regnskabsfunktionen varetages af regionen. Kasse- og regnskabsregulativer i den nuværende form (bortset fra redaktionelle ændringer) har været medsendt i udkast i forbindelse med revisionsudbudssagen. Ingen af tilbudsgiverne har haft bemærkninger hertil. Regulativet tilføjes bilag i det omfang, der er behov for uddybning af regulativets bestemmelser, dvs. administrationens forretningsgange og vejledninger. Kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden skal træde i kraft den 1. januar Dette forventes udarbejdet og justeret over de næste par år. For at sikre, at Region Hovedstaden får et godt afsæt bemyndiges direktøren med ansvar for økonomi i en overgangsperiode frem til 1. maj 2007 til at tildele disponeringsbeføjelser til hvem koncerndirektøren måtte finde det hensigtsmæssigt. Oversigt over tildelte disponeringsbeføjelser forelægges for revisionsudvalget i 2. halvår 2007 til orientering. FORMANDEN ANBEFALER 1. at udkast til kasse- og regnskabsregulativ godkendes og 2. at direktøren med ansvar for økonomi indtil 1. maj 2007 tildeles disponeringsbeføjelser som anført i mødesagen. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet regulativet konsekvensrettes i overensstemmelse med den givne bemyndigelse. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 11

12 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden (FU) Sagsnr.: Arkiv:

13 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGA- VEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtet til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for oktober 2006, som er vedlagt. H:S har anmodet om godkendelse af mål- og økonomirapport 3/2006. Rapporten indeholder en række hovedtal for H:S økonomi, herunder det forventede mindreforbrug i 2006 og tillægsbevillinger vedrørende budgetoverførsler mellem konti i Der indgår således 20 forslag om overførsler mellem konti, der kræver tillægsbevilling. Der er i overensstemmelse med bevillingsreglerne alene søgt om tillægsbevillinger for korrektioner, der indebærer en nedsættelse af institutionernes nettobudget og overførsel af midlerne til centrale puljer samt for korrektioner, der vedrører finansposter. Tillægsbevillingerne fremgår af vedlagte bilag. Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af sager, der omhandler salg af 3 ejendomme - Kampfeldtgrunden i Helsingør (ubebygget grund på Marienlyst Alle i Helsingør), Kronborg Ladegårdsvej 5 (Nordhuset tidligere psykiatrisk institution), Usserød Kongevej 93, Hørsholm (senest anvendt til psykiatrisk dagafsnit, hvilket nu er ophørt) - som i henhold til amtets delingsaftale overgår til Region Hovedstaden. Derudover søges om godkendelse af igangsættelse af overflytning af aktiviteter mellem to institutioner. Flytningen vedrører institutioner som Region Hovedstaden i henhold til amtets delingsaftale overtager driftsaftale med, jf. sag nr. 24 om driftsaftaler på selvejende institutioner på forberedelsesudvalgets dagsorden, og flytningen forventes først gennemført i Sagerne er behandlet og tiltrådt på Frederiksborg Amtsråds lukkede møde den 16. november Beskrivelser af sagerne fremgår af vedlagte bilag (fortroligt). 13

14 FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. oktober 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender H:S Mål- og Økonomirapport 3/2006, og 3. at forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts salg af de nævnte ejendomme samt godkender overflytning af aktivteter mellem to nævnte institutioner FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. oktober 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. (FU) 2. Dagsordenmateriale til H:S Bestyrelsens møde den 13. november 2006 (Økonomirapporten findes i regionssekretariatet og kan rekvideres) (FU) 3. Brev fra Frederiksborg Amt af 21. november 2006 med sagsfremstillinger fra amtsrådsmøde 16. november 2006 (Dette bilag er fortroligt) (FU) Sagsnr: Arkiv:

15 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 DEN GENERELLE RAMME FOR DE KOMMENDE INDIVIDUELLE SUNDHEDSAFTALER MELLEM REGIONEN OG HVER AF DE 29 KOMMUNER SAGSFREMSTILLING Regionsrådet og kommunerne i regionen skal, jf. sundhedsloven, i samarbejde indgå sundhedsaftaler. På det midlertidige sundhedskoordinationsudvalgs møde den 10. oktober 2006 drøftede udvalget forventningerne til arbejdet med sundhedsaftaler og godkendte tidsog aktivitetsplan for det videre arbejde med sundhedsaftalerne. Tidsplanen forudsætter, at sundhedskoordinationsudvalget behandler aftalen om den generelle ramme for de kommende individuelle sundhedsaftaler første gang på mødet den 27. november 2006 og forretningsudvalget behandler aftalen den 5. december 2006 og forberedelsesudvalget den 12. december På sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. december 2006 forelægges det endelige forslag til aftalen til politisk drøftelse og godkendelse. Materialet består af: 1. sammenfattende notat, hvor hovedlinierne præsenteres 2. et forslag til generelt udkast til aftaletekst omfattende generelt afsnit aftaletekst vedr. udskrivningsforløb for svage, ældre patienter aftaletekst vedr. indlæggelsesforløb aftaletekst vedr. træningsområdet aftaletekst vedr. hjælpemiddelområdet aftaletekst vedr. forebyggelse og sundhedsfremme og aftaletekst vedr. indsatsen for mennesker med sindslidelser. Aftaleteksterne er formuleret i tæt relation til Sundhedsstyrelsens krav, og således at de umiddelbart kan overføres til den elektroniske skabelon, der skal anvendes ved indberetningen til Sundhedsstyrelsen. Materialet er blevet til i en god og konstruktiv proces, hvori kommuner, hospitaler, praksisrepræsentanter og regionsadministration har deltaget. Af tidsmæssige grunde har processen med de oprindeligt beskrevne arbejdsgrupper ikke kunnet realiseres. 15

16 I stedet har kommunerne indledningsvist formuleret deres ønsker til aftaletekst og regionsadministrationen og repræsentanter fra hospitalerne formuleret deres ønsker til aftaletekst. De 2 sæt aftaletekster er herefter drøftet i den administrative styregruppe og redigeret sammen til et fælles forslag til aftaletekst i et samarbejde mellem få kommunale repræsentanter og få regionsrepræsentanter. Styregruppen har godkendt det foreliggende udkast til generel sundhedsaftale som et fælles produkt. Praksissektorens repræsentanter i sundhedskoordinationsudvalget har undervejs i forløbet set oplæg til udkastet og deres umiddelbare synspunkter er indarbejdet. Følgende hovedpunkter fra aftalekomplekset skal særligt fremhæves: sundhedsaftalens principper og arbejdsdelinger samarbejdstruktur IT og dataudveksling opfølgning/evaluering forebyggelse og sundhedsfremme og det videre arbejde. Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordination af den indsats, der ydes på hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne, således at den enkelte borger oplever et sammenhængende forløb med høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. De tværgående patientforløb skal optimeres. Sundhedsaftalerne skal understøtte intentionerne i strukturreformen med større kommunal inddragelse i løsningen af sundhedsopgaverne, ikke mindst i forhold til gruppen af svage ældre borgere, borgere med kroniske lidelser, samt borgere med komplekse forløb. Inddragelse af praksissektoren er her central. Der er enighed om, at en formaliseret samarbejdsstruktur er nødvendig for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde både på regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau. Der foreslås derfor samarbejdsfora både på det administrative ledelsesniveau og på det operationelle niveau. Der foreslås samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner, der navnlig benytter hospitalet og med repræsentanter for kommunerne, hospitalet og almen praksis. For kommuner med en kompliceret struktur kan der være behov for etablering af et anderledes samordningsudvalg. Det er et mål, at kommunikationen omkring realiseringen af de enkelte indsatsområder i videst muligt omfang og hurtigst muligt sker elektronisk efter fælles og helst nationale standarder. Der foreslås derfor en særlig IT-udviklingsgruppe. Samarbejde om udveksling af data om økonomi og aktivitet har været drøftet intenst i den administrative styregruppe om sundhedsaftaler. Parterne er enige om, at 16

17 Sundhedstyrelsens informationssystem lægges til grund for samarbejdet. Kommunerne har fremsat en række særlige ønsker om dataoplysninger, som de ønsker taget op i den følgegruppe om generering og udveksling af data vedr. økonomi og aktivitet, der foreslås nedsat ultimo 2006 med repræsentanter for kommuner og regionen. Det foreslås, at der foretages en generel opfølgning og evaluering af sundhedsaftalerne i 1. kvartal Resultatet af denne opfølgning indgår i en samlet drøftelse af sundhedsaftalerne mellem de 29 kommuner og regionen. Den samlede opfølgning forelægges sundhedskoordinationsudvalget i april Der foreslås en tilsvarende opfølgning i første kvartal 2009, som grundlag for en generel revision af sundhedsaftalerne. Indsatsområdet vedr. forebyggelse og sundhedsfremme er et af de store udviklingsområder i samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Kommunerne vil her med strukturreformen få væsentligt flere opgaver, også vedrørende den patientrettede forebyggelse. Der er beskrevet en udviklingsmodel, som foreslås lagt til grund. Der er en fælles erkendelse af, at kommunernes aktuelle og mulige indsats er meget forskellig. Det vil blive taget som udgangspunkt i det videre arbejde. Det videre arbejde foreslås henlagt til bredt tværsektorielt og tværfagligt sammensatte udviklingsgrupper for hvert af de obligatoriske indsatsområder samt en række særlige arbejdsgrupper, som anført i det foreliggende sundhedsaftalemateriale. Forslag til kommissorier og sammensætning af udviklingsgrupper og arbejdsgrupper er under forberedelse. Der var fra kommunerne lige inden mødet den 27. november 2006 i sundhedskoordinationsudvalget fremsendt en del administrative bemærkninger til det fremlagte aftaleudkast. Der var på mødet i sundhedskoordinationsudvalget enighed om, at den administrative styregruppe i videst muligt omfang skulle afklare de udestående spørgsmål. Det forventes derfor, at der på mødet den 5. december 2006 i forretningsudvalget omdeles en ny udgave af det vedlagte aftaleudkast til den generelle ramme for de kommende individuelle sundhedsaftaler. Sundhedskoordinationsudvalget forventes at drøfte og godkende det endelige forslag til den generelle ramme for sundhedsaftalerne på mødet den 13. december Den generelle ramme for sundhedsaftalerne danner herefter udgangspunkt for de enkelte sundhedsaftaler, som skal indgås mellem regionen og hver af de 29 kommuner. Disse konkrete sundhedsaftaler vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse på mødet i marts måned

18 FORMANDEN ANBEFALER Det indstilles, at den generelle ramme for de individuelle sundhedsaftaler færdigdrøftes og godkendes i sundhedskoordinationsudvalget med udgangspunkt i det fremlagte aftaleudkast og med bemyndigelse til formanden for sundhedskoordinationsudvalget til at kunne foretage den fornødne tilpasning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Notat om status på arbejdet af 4. december 2006 samt Forslag til generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler af 1. december 2006 blev omdelt. Anbefales, idet Sundhedskoordinationsudvalget bemyndiges til at forhandle videre inden for de anførte rammer. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sammenfattende notat 2. Forslag til generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009 Sagsnr: Arkiv:

19 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 ANLÆGSBEVILLING TIL CYTOSTATIKA-BLANDEENHED I REGION HOVEDSTADENS APOTEK SAGSFREMSTILLING Fremstilling af cytostatikablandinger til Rigshospitalet varetages i dag i apotekets bygning på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet. Der er tale om korttidsholdbar medicin, der ordineres til kræftpatienter i forskellige blandinger og dosering. Medicinen fremstilles i et lokale, hvor det er muligt at fremstille sterile lægemidler, samtidigt med at personalet beskyttes mod forurening med cytostatika. Lokalet er under pres for en udbygning og modernisering, idet der er betydelig vækst i behovet for cytostatika, og fordi en række arbejdsmiljømæssige problemer i enheden på Rigshospitalet skal løses snarest. Da det nuværende produktionslokale blev taget i brug i 1999 udgjorde den årlige produktion ca blandinger. Siden er behovet som følge af udviklingen i behandlingsmulighederne steget væsentligt, og i 2006 forventes produktionen at nå godt blandinger. Arbejdstilsynet har efter et besøg i 2005 afgivet påbud om at der skal findes en løsning på pladsproblemerne og støjgenerne fra udsugningen. Sagen indebærer, at der etableres tidssvarende produktionsfaciliteter samtidig med en kapacitetsudvidelse. Det nuværende produktionslokale indeholder 4 ventilerede blandestationer (LAFbænke). Der er ikke mulighed for at udvide kapaciteten yderligere i de nuværende rammer. Der foreligger en programskitse til indretning af en ny Cytostatika-blandeenhed, hvor kapaciteten fordobles, samtidig med at støjbelastningen reduceres, idet der indrettes 4 produktionslokaler, som hver forsynes med 2 moderne og støjsvage LAFbænke. Kapaciteten vil herefter være tilstrækkelig til at dække udviklingen inden for en årrække. Programskitsen indebærer, at enheden indrettes i andre lokaler, og produktionen i det eksisterende lokale vil kunne opretholdes i byggeperioden. Det foreliggende forslag forudsætter en rokade, som blandt andet er muliggjort som led i anlægs fusionsprojektet, der blev godkendt 15. november

20 Enheden søges indrettet i Apotekets lokaler på Juliane Mariesvej, der i dag benyttes til Kvalitetsafdeling. Enheden indrettes med fire produktionslokaler, to sluserum med tilhørende omklædning og bruseanlæg, nyt ventilationsanlæg m.m. Udgiftsniveauet for projektet er påvirket af, at der skal efterleves en række myndighedskrav, og projektet er derfor relativt omfattende med hensyn til de tekniske løsninger såsom ventilationsanlæg og krav til overflader på vægge og loft. Eksempelvis vil der i det rene område skulle foretages nyopførelse af alle synlige bygningsdele. Herunder opføres f. eks. på indvendig side af facaden en ny lufttæt væg med faste vinduer til sikring mod indtrængende udeluft. Den samlede byggeudgift inkl. tekniske installationer og rådgivning forventes at udgøre 10,6 mio. kr., mens de fire LAF-bænke forventes anskaffet for 1,9 mio. kr. Den samlede anlægsudgift på 12,5 mio. kr., som forventes afholdt i 2007, kan finansieres som følger 8,0 mio. kr. afsat til sagen på anlægsprogrammet i det vedtagne budget for ,6 mio. kr., der overføres fra 2006 som mindreforbrug under H:S Apoteket, idet beløbet har været disponeret til udgifter til projektet i ,9 mio. kr. fra puljen på 180 mio. kr. afsat til øvrigt medicoteknisk apparatur i det vedtagne budget Den ny cytostatikaenhed ventes ibrugtaget ultimo FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek til indretning af ny cytostatika-blandeenhed i Apotekets lokaler på Juliane Mariesvej ved Rigshospitalet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 20

21 FOREBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Sagsnr: Arkiv: 21

22 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 INDGÅELSE AF DRIFTSOVERENSKOMST MED SELVEJENDE HOSPICER SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede den 26. september 2006 en sag om hospicekapaciteten i Region Hovedstaden, og besluttede at forberedelsesudvalget snarest muligt forelægges et oplæg til, hvilke hospice, der skal indgås driftsoverenskomst med, således at regionen kan efterleve bekendtgørelsen om driftsoverenskomst mellem regionen og selvejende hospice. Udvidelse af kapaciteten i Region Hovedstaden Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer skal Region Hovedstaden fremover indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om 56 sengepladser. Regionsparterne har aktuelt aftaler med tre hospicer med en samlet kapacitet på 36 stationære pladser. Heri indgår 6 hospicepladser fra ved udvidelse af aftalen med Sct. Lukas Hospice. For at efterleve bekendtgørelsen om driftsoverenskomster med selvejende hospice, skal Region Hovedstaden således indgå aftaler for yderligere 20 hospicepladser. Til støtte til etablering og drift af hospice eller udvidelse af hospicekapaciteten har Indenrigs- og Sundhedsministeriet etableret en hospicepulje for 2006 på i alt 33 mio. kr. Hospicepuljen er søgt af de tre nedenfor nævnte eksisterende eller projekterede selvejende hospicer med henblik på etablering og drift af hospice eller udvidelse af kapaciteten. Ansøgninger om driftsoverenskomst Regionsekretariatet har modtaget henvendelser fra Sankt Lukas Stiftelsen om udvidelse af kapaciteten på det eksisterende hospice samt fra Hospice Søndergaard og Hospice Pallium om etablering af nye hospicer. Sankt Lukas Stiftelsen Sankt Lukas Stiftelsen har anmodet om udvidelse med yderligere 6 senge, således at den samlede kapacitet bliver 24 pladser, samt en udvidelse af hjemmehospiceordningen med yderligere 15 samtidige forløb til en samlet kapacitet på 60 forløb (vedlagt). 22

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Tirsdag den 31. oktober 2006 Kl. 14.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 5 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Regioner og private sygehuse har i marts 2011 søgt om godkendelse af varetagelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere