BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller (afbud)

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 5 2. Forretningsorden for regionsrådet 8 3. Kasse- og regnskabsregulativ Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder Sundhedsaftaler Anlæg af cytostatika på Rigshospitalet Indgåelse af driftsoverenskomst med selvejende Hospicer 22 8 Aftale med private behandlingssteder om behandling for spiseforstyrrelser 27 9 Foreløbig aftale om driften af alkoholenhed på Hvidovre hospital Forhåndstilkendegivelse om bevillingsoverførsler fra Drøftelse af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Forslag til fokusområder for en styrket indsats for innovation og teknologioverførsel på hospitalerne i Region Hovedstaden Forslag til fælles retningslinjer for erhvervssamarbejder Forslag til fælles retningslinjer for kommercialisering af opfindelser Bevilling af midlertiddigt driftstilskud til organisationerne Øresunddirekt og Øresund Network for 1. halvår Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri og social - psykiatriområdet Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social - socialområdet 61 2

3 19. Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social specialefordeling Trafikselskab Sjælland vedtægter Trafikselskab Sjælland navn og logo m.v Trafikselskab Sjælland planlægnings- og budgetproces for 2007 og Trafikselskab Sjælland a conto betalinger ved regioners og kommuners tilskud til selskabet Trafikselskab Sjælland - Henvendelse fra Rødovre Kommune vedr.finansieringsmodel Driftsoverenskomster med selvejende institutioner Region Hovedstadens MED-aftale Overenskomstforhold for Region Hovedstaden Etablering af barselsudligningsfond Forslag til samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og den digitale taskforceom fællesoffentligt partnerskab om Danmarks miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Øresundssamarbejdet udpegning af medlemmer fra forberedelsesudvalget til Interreg IIIA Dagsordenens mødesager struktur og indhold Administrativ støtte til rådsmedlemmer Henvendelse fra amtsborgmester Jørgen Christensen (V) Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) Indgåelse af lejekontrakt (Fortrolig) Godkendelse af indtrædelse i aktieselskab (Fortrolig) Fornyelse af overenskomster (Fortrolig) 105 3

4 39. Bemyndigelse vedrørende personale (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 107 4

5 Den 5. decemerber 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 1 Forberedelsesudvalget den 14. november, sag nr 1 SAG NR. 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal vedtages på to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum. Fordelingen af opgaverne I henhold til regionslovens 13 stk. 1 skal regionsrådet nedsætte et forretningsudvalg, der varetager de opgaver, som et økonomiudvalg varetager i en kommune eller et amt. Det indebærer, at forretningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Forretningsudvalget skal endvidere udtale sig om alle sager, der forelægges for regionsrådet til beslutning. I henhold til regionslovens 13 stk. 2 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, i hvilket omfang varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige anliggender henlægges til forretningsudvalget. Bortset fra de områder, hvor der i loven er delegationsforbud vil henholdsvis regionsråd og forretningsudvalg kunne delegere kompetence til at træffe beslutninger til administrationen. Forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. I det forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som er vedlagt som bilag, er den overordnede styring af regionens anliggender, således som den udmønter sig i planer, strategier og politikker for bestemte områder, henlagt til regionsrådet. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder og fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed. Forretningsudvalget varetager de opgaver, der svarer til økonomiudvalgets i en kommune eller et amt og varetager herudover den umiddelbare forvaltning af regionens virksomhedsområder. Forretningsudvalget fører endvidere tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler. 5

6 Efter regionslovens 13, stk. 3 skal antal af medlemmer i forretningsudvalget være ulige og være på mindst 11 og højst 19 medlemmer. I udkast til styrelsesvedtægt er antallet af medlemmer i forretningsudvalget fastsat til 13. Andre udvalg Regionsrådet kan i henhold til regionslovens 13 stk. 6 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med henblik på forberedende eller rådgivende funktioner. Disse særlige udvalg svarer til de såkaldte 17 stk. 4 udvalg i den kommunale styrelseslov. De særlige udvalgs opgaver kan imidlertid ikke fastlægges i styrelsesvedtægten, idet regionsrådet ikke ved nedsættelse af sådanne udvalg kan indskrænke den kompetence, som regionsrådet og forretningsudvalget har efter styrelsesvedtægten. Der vil derfor blive forelagt en sag om nedsættelse af sådanne udvalg på regionsrådets første ordinære møde. Midlertidige bestemmelser om stedfortræderindkaldelse Region Hovedstaden har fået dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således, at der ved et medlems forfald kan indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, uanset om forfaldet har en varighed af mindre end 1 måned. Dispensationen er givet indtil udløbet af indeværende valgperiode. Da bestemmelserne fraviger lovens almindelige stedfortræderordning, skal bestemmelsen herom optages i styrelsesvedtægten. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Overgår til 2. behandling : Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Overgår til 2. behandling. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 6

7 Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til styrelsesvedtægt (FU) Sagsnr: Arkiv: 0-3 7

8 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 2 Forberedelsesudvalget den 14. november, sag nr 2 SAG NR. 2 FORRETNINGSORDEN FOR REGIONSRÅDET Sagen blev på forberedelsesudvalgets møde den 14. november 2006 udsat. Sagen forelægges på ny med ændret indstilling. SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage en forretningsorden for regionsrådet. Der er udarbejdet en forretningsorden, der indholdsmæssigt svarer til den forretningsorden som forberedelsesudvalget har anvendt - en forretningsorden, som er baseret på standardforretningsordenen for kommuner mv. Forretningsordenen tjener til at regulere regionsrådets virke, fastsættelse af frister, fastlæggelse af retningslinjer for mødeafvikling mv. I den foreslåede forretningsorden fastslås at mødemateriale udsendes 7 hverdage (mødedag iberegnet) før mødets afholdelse og at større mængder bilagsmateriale ligger til gennemsyn i samme periode. I 5 om stedfortræderindkaldelse er formuleringen ændret, så den svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af regionens stedfortræderordning: ved forfald indkaldes stedfortræder fra 1. dag en forhindring er indtrådt. Det indebærer, at regionsrådsformanden automatisk tager initiativ til at indkalde stedfortræder, når forfald bliver anmeldt. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til forretningsorden for regionsrådet godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE : Anbefalet, idet forretningsudvalget foreslår, at 14, stk. 3 affattes: Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. 8

9 Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. Ethvert medlem kan efter mødets afslutning begære protokollen læst op. Formanden anbefaler, at den afsluttende sætning i forretningsudvalgets forslag til ændring af 14, stk. 3 bliver: Ethvert medlem kan ved mødets afslutning begære protokollen læst op : Anbefales med den af formanden foreslåede ændring. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Udsat. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til forretningsorden for regionsrådet (FU) Sagsnr.: Arkiv: 0-3 9

10 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund I henhold til regionsloven skal forberedelsesudvalget fastsætte de nærmere regler for indretningen af regionens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Kasse- og regnskabsregulativet skal fastlægge regionsrådets overordnede principper og krav til administrationen af regionens økonomiske midler. Samtidig skal regulativet også beskrive grundlaget for forretningsudvalgets ansvar for indsigt i regionens økonomiske forhold. Forslag til kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden Kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden skal udgøre et principielt regelsæt for økonomistyring i regionen og skal derfor ses i forlængelse af den overordnede økonomiske styring af Region Hovedstaden, som bygger på mål- og rammestyring, suppleret med aktivitetsafhængig bevillingsstyring. Målstyringen beskriver det service- og kvalitetsniveau, der er på de enkelte områder og fastsætter de fremtidige ønsker, krav og udviklingstendenser på området Rammestyringen vedrører de økonomiske rammer, der er til rådighed. Regionens samlede økonomistyring omhandler udnyttelse af de økonomiske ressourcer til de ønskede formål. Den økonomiske styring bygger på udstrakt grad af delegering af kompetence og ansvar til virksomhederne, som specificeres i resultatkontrakter mellem koncernledelsen og de enkelte virksomheder. I Region Hovedstadens første budget for 2007 indgår alene aktivitetsmål, idet der vil blive igangsat et nærmere arbejde med at harmonisere service- og kvalitetsmål, således at der i de kommende resultatkontrakter for regionens virksomheder indgår mål omkring service- og kvalitet, senest for Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ skal fastlægge regionsrådets overordnede principper og krav til administrationen af regionens økonomiske midler. Formålet med regulativet er at beskrive den samlede virksomhed, der udøves inden for regionens kasse- og regnskabsvæsen, og at fastlægge rammerne således at: 10

11 såvel den politiske som den administrative ledelse til enhver tid har overblik over regionens økonomi disponeringsbeføjelser (underskrift-, attestations-/anvisningsret) tildeles enkelte stillinger og muligheden for delegation heraf regionens regnskabsføring tilrettelægges hensigtsmæssigt og betryggende ansvaret for de regnskabsmæssige opgaver er entydigt placeret nødvendige kontroller etableres på et effektivt og ensartet niveau, så risikoen for alvorlige fejl begrænses væsentlige værdier ikke går tabt og der fastsættes overordnede principper og retningslinjer for tilrettelæggelse og dokumentation af forretningsgange og intern kontrol. Regulativet gælder for alle regionens regnskabsområder, herunder evt. eksterne (selvejende) virksomheder, hvor kasse- og/eller regnskabsfunktionen varetages af regionen. Kasse- og regnskabsregulativer i den nuværende form (bortset fra redaktionelle ændringer) har været medsendt i udkast i forbindelse med revisionsudbudssagen. Ingen af tilbudsgiverne har haft bemærkninger hertil. Regulativet tilføjes bilag i det omfang, der er behov for uddybning af regulativets bestemmelser, dvs. administrationens forretningsgange og vejledninger. Kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden skal træde i kraft den 1. januar Dette forventes udarbejdet og justeret over de næste par år. For at sikre, at Region Hovedstaden får et godt afsæt bemyndiges direktøren med ansvar for økonomi i en overgangsperiode frem til 1. maj 2007 til at tildele disponeringsbeføjelser til hvem koncerndirektøren måtte finde det hensigtsmæssigt. Oversigt over tildelte disponeringsbeføjelser forelægges for revisionsudvalget i 2. halvår 2007 til orientering. FORMANDEN ANBEFALER 1. at udkast til kasse- og regnskabsregulativ godkendes og 2. at direktøren med ansvar for økonomi indtil 1. maj 2007 tildeles disponeringsbeføjelser som anført i mødesagen. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet regulativet konsekvensrettes i overensstemmelse med den givne bemyndigelse. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 11

12 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden (FU) Sagsnr.: Arkiv:

13 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGA- VEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtet til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for oktober 2006, som er vedlagt. H:S har anmodet om godkendelse af mål- og økonomirapport 3/2006. Rapporten indeholder en række hovedtal for H:S økonomi, herunder det forventede mindreforbrug i 2006 og tillægsbevillinger vedrørende budgetoverførsler mellem konti i Der indgår således 20 forslag om overførsler mellem konti, der kræver tillægsbevilling. Der er i overensstemmelse med bevillingsreglerne alene søgt om tillægsbevillinger for korrektioner, der indebærer en nedsættelse af institutionernes nettobudget og overførsel af midlerne til centrale puljer samt for korrektioner, der vedrører finansposter. Tillægsbevillingerne fremgår af vedlagte bilag. Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af sager, der omhandler salg af 3 ejendomme - Kampfeldtgrunden i Helsingør (ubebygget grund på Marienlyst Alle i Helsingør), Kronborg Ladegårdsvej 5 (Nordhuset tidligere psykiatrisk institution), Usserød Kongevej 93, Hørsholm (senest anvendt til psykiatrisk dagafsnit, hvilket nu er ophørt) - som i henhold til amtets delingsaftale overgår til Region Hovedstaden. Derudover søges om godkendelse af igangsættelse af overflytning af aktiviteter mellem to institutioner. Flytningen vedrører institutioner som Region Hovedstaden i henhold til amtets delingsaftale overtager driftsaftale med, jf. sag nr. 24 om driftsaftaler på selvejende institutioner på forberedelsesudvalgets dagsorden, og flytningen forventes først gennemført i Sagerne er behandlet og tiltrådt på Frederiksborg Amtsråds lukkede møde den 16. november Beskrivelser af sagerne fremgår af vedlagte bilag (fortroligt). 13

14 FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. oktober 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender H:S Mål- og Økonomirapport 3/2006, og 3. at forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts salg af de nævnte ejendomme samt godkender overflytning af aktivteter mellem to nævnte institutioner FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. oktober 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. (FU) 2. Dagsordenmateriale til H:S Bestyrelsens møde den 13. november 2006 (Økonomirapporten findes i regionssekretariatet og kan rekvideres) (FU) 3. Brev fra Frederiksborg Amt af 21. november 2006 med sagsfremstillinger fra amtsrådsmøde 16. november 2006 (Dette bilag er fortroligt) (FU) Sagsnr: Arkiv:

15 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 DEN GENERELLE RAMME FOR DE KOMMENDE INDIVIDUELLE SUNDHEDSAFTALER MELLEM REGIONEN OG HVER AF DE 29 KOMMUNER SAGSFREMSTILLING Regionsrådet og kommunerne i regionen skal, jf. sundhedsloven, i samarbejde indgå sundhedsaftaler. På det midlertidige sundhedskoordinationsudvalgs møde den 10. oktober 2006 drøftede udvalget forventningerne til arbejdet med sundhedsaftaler og godkendte tidsog aktivitetsplan for det videre arbejde med sundhedsaftalerne. Tidsplanen forudsætter, at sundhedskoordinationsudvalget behandler aftalen om den generelle ramme for de kommende individuelle sundhedsaftaler første gang på mødet den 27. november 2006 og forretningsudvalget behandler aftalen den 5. december 2006 og forberedelsesudvalget den 12. december På sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. december 2006 forelægges det endelige forslag til aftalen til politisk drøftelse og godkendelse. Materialet består af: 1. sammenfattende notat, hvor hovedlinierne præsenteres 2. et forslag til generelt udkast til aftaletekst omfattende generelt afsnit aftaletekst vedr. udskrivningsforløb for svage, ældre patienter aftaletekst vedr. indlæggelsesforløb aftaletekst vedr. træningsområdet aftaletekst vedr. hjælpemiddelområdet aftaletekst vedr. forebyggelse og sundhedsfremme og aftaletekst vedr. indsatsen for mennesker med sindslidelser. Aftaleteksterne er formuleret i tæt relation til Sundhedsstyrelsens krav, og således at de umiddelbart kan overføres til den elektroniske skabelon, der skal anvendes ved indberetningen til Sundhedsstyrelsen. Materialet er blevet til i en god og konstruktiv proces, hvori kommuner, hospitaler, praksisrepræsentanter og regionsadministration har deltaget. Af tidsmæssige grunde har processen med de oprindeligt beskrevne arbejdsgrupper ikke kunnet realiseres. 15

16 I stedet har kommunerne indledningsvist formuleret deres ønsker til aftaletekst og regionsadministrationen og repræsentanter fra hospitalerne formuleret deres ønsker til aftaletekst. De 2 sæt aftaletekster er herefter drøftet i den administrative styregruppe og redigeret sammen til et fælles forslag til aftaletekst i et samarbejde mellem få kommunale repræsentanter og få regionsrepræsentanter. Styregruppen har godkendt det foreliggende udkast til generel sundhedsaftale som et fælles produkt. Praksissektorens repræsentanter i sundhedskoordinationsudvalget har undervejs i forløbet set oplæg til udkastet og deres umiddelbare synspunkter er indarbejdet. Følgende hovedpunkter fra aftalekomplekset skal særligt fremhæves: sundhedsaftalens principper og arbejdsdelinger samarbejdstruktur IT og dataudveksling opfølgning/evaluering forebyggelse og sundhedsfremme og det videre arbejde. Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordination af den indsats, der ydes på hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne, således at den enkelte borger oplever et sammenhængende forløb med høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. De tværgående patientforløb skal optimeres. Sundhedsaftalerne skal understøtte intentionerne i strukturreformen med større kommunal inddragelse i løsningen af sundhedsopgaverne, ikke mindst i forhold til gruppen af svage ældre borgere, borgere med kroniske lidelser, samt borgere med komplekse forløb. Inddragelse af praksissektoren er her central. Der er enighed om, at en formaliseret samarbejdsstruktur er nødvendig for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde både på regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau. Der foreslås derfor samarbejdsfora både på det administrative ledelsesniveau og på det operationelle niveau. Der foreslås samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner, der navnlig benytter hospitalet og med repræsentanter for kommunerne, hospitalet og almen praksis. For kommuner med en kompliceret struktur kan der være behov for etablering af et anderledes samordningsudvalg. Det er et mål, at kommunikationen omkring realiseringen af de enkelte indsatsområder i videst muligt omfang og hurtigst muligt sker elektronisk efter fælles og helst nationale standarder. Der foreslås derfor en særlig IT-udviklingsgruppe. Samarbejde om udveksling af data om økonomi og aktivitet har været drøftet intenst i den administrative styregruppe om sundhedsaftaler. Parterne er enige om, at 16

17 Sundhedstyrelsens informationssystem lægges til grund for samarbejdet. Kommunerne har fremsat en række særlige ønsker om dataoplysninger, som de ønsker taget op i den følgegruppe om generering og udveksling af data vedr. økonomi og aktivitet, der foreslås nedsat ultimo 2006 med repræsentanter for kommuner og regionen. Det foreslås, at der foretages en generel opfølgning og evaluering af sundhedsaftalerne i 1. kvartal Resultatet af denne opfølgning indgår i en samlet drøftelse af sundhedsaftalerne mellem de 29 kommuner og regionen. Den samlede opfølgning forelægges sundhedskoordinationsudvalget i april Der foreslås en tilsvarende opfølgning i første kvartal 2009, som grundlag for en generel revision af sundhedsaftalerne. Indsatsområdet vedr. forebyggelse og sundhedsfremme er et af de store udviklingsområder i samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Kommunerne vil her med strukturreformen få væsentligt flere opgaver, også vedrørende den patientrettede forebyggelse. Der er beskrevet en udviklingsmodel, som foreslås lagt til grund. Der er en fælles erkendelse af, at kommunernes aktuelle og mulige indsats er meget forskellig. Det vil blive taget som udgangspunkt i det videre arbejde. Det videre arbejde foreslås henlagt til bredt tværsektorielt og tværfagligt sammensatte udviklingsgrupper for hvert af de obligatoriske indsatsområder samt en række særlige arbejdsgrupper, som anført i det foreliggende sundhedsaftalemateriale. Forslag til kommissorier og sammensætning af udviklingsgrupper og arbejdsgrupper er under forberedelse. Der var fra kommunerne lige inden mødet den 27. november 2006 i sundhedskoordinationsudvalget fremsendt en del administrative bemærkninger til det fremlagte aftaleudkast. Der var på mødet i sundhedskoordinationsudvalget enighed om, at den administrative styregruppe i videst muligt omfang skulle afklare de udestående spørgsmål. Det forventes derfor, at der på mødet den 5. december 2006 i forretningsudvalget omdeles en ny udgave af det vedlagte aftaleudkast til den generelle ramme for de kommende individuelle sundhedsaftaler. Sundhedskoordinationsudvalget forventes at drøfte og godkende det endelige forslag til den generelle ramme for sundhedsaftalerne på mødet den 13. december Den generelle ramme for sundhedsaftalerne danner herefter udgangspunkt for de enkelte sundhedsaftaler, som skal indgås mellem regionen og hver af de 29 kommuner. Disse konkrete sundhedsaftaler vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse på mødet i marts måned

18 FORMANDEN ANBEFALER Det indstilles, at den generelle ramme for de individuelle sundhedsaftaler færdigdrøftes og godkendes i sundhedskoordinationsudvalget med udgangspunkt i det fremlagte aftaleudkast og med bemyndigelse til formanden for sundhedskoordinationsudvalget til at kunne foretage den fornødne tilpasning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Notat om status på arbejdet af 4. december 2006 samt Forslag til generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler af 1. december 2006 blev omdelt. Anbefales, idet Sundhedskoordinationsudvalget bemyndiges til at forhandle videre inden for de anførte rammer. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sammenfattende notat 2. Forslag til generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009 Sagsnr: Arkiv:

19 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 ANLÆGSBEVILLING TIL CYTOSTATIKA-BLANDEENHED I REGION HOVEDSTADENS APOTEK SAGSFREMSTILLING Fremstilling af cytostatikablandinger til Rigshospitalet varetages i dag i apotekets bygning på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet. Der er tale om korttidsholdbar medicin, der ordineres til kræftpatienter i forskellige blandinger og dosering. Medicinen fremstilles i et lokale, hvor det er muligt at fremstille sterile lægemidler, samtidigt med at personalet beskyttes mod forurening med cytostatika. Lokalet er under pres for en udbygning og modernisering, idet der er betydelig vækst i behovet for cytostatika, og fordi en række arbejdsmiljømæssige problemer i enheden på Rigshospitalet skal løses snarest. Da det nuværende produktionslokale blev taget i brug i 1999 udgjorde den årlige produktion ca blandinger. Siden er behovet som følge af udviklingen i behandlingsmulighederne steget væsentligt, og i 2006 forventes produktionen at nå godt blandinger. Arbejdstilsynet har efter et besøg i 2005 afgivet påbud om at der skal findes en løsning på pladsproblemerne og støjgenerne fra udsugningen. Sagen indebærer, at der etableres tidssvarende produktionsfaciliteter samtidig med en kapacitetsudvidelse. Det nuværende produktionslokale indeholder 4 ventilerede blandestationer (LAFbænke). Der er ikke mulighed for at udvide kapaciteten yderligere i de nuværende rammer. Der foreligger en programskitse til indretning af en ny Cytostatika-blandeenhed, hvor kapaciteten fordobles, samtidig med at støjbelastningen reduceres, idet der indrettes 4 produktionslokaler, som hver forsynes med 2 moderne og støjsvage LAFbænke. Kapaciteten vil herefter være tilstrækkelig til at dække udviklingen inden for en årrække. Programskitsen indebærer, at enheden indrettes i andre lokaler, og produktionen i det eksisterende lokale vil kunne opretholdes i byggeperioden. Det foreliggende forslag forudsætter en rokade, som blandt andet er muliggjort som led i anlægs fusionsprojektet, der blev godkendt 15. november

20 Enheden søges indrettet i Apotekets lokaler på Juliane Mariesvej, der i dag benyttes til Kvalitetsafdeling. Enheden indrettes med fire produktionslokaler, to sluserum med tilhørende omklædning og bruseanlæg, nyt ventilationsanlæg m.m. Udgiftsniveauet for projektet er påvirket af, at der skal efterleves en række myndighedskrav, og projektet er derfor relativt omfattende med hensyn til de tekniske løsninger såsom ventilationsanlæg og krav til overflader på vægge og loft. Eksempelvis vil der i det rene område skulle foretages nyopførelse af alle synlige bygningsdele. Herunder opføres f. eks. på indvendig side af facaden en ny lufttæt væg med faste vinduer til sikring mod indtrængende udeluft. Den samlede byggeudgift inkl. tekniske installationer og rådgivning forventes at udgøre 10,6 mio. kr., mens de fire LAF-bænke forventes anskaffet for 1,9 mio. kr. Den samlede anlægsudgift på 12,5 mio. kr., som forventes afholdt i 2007, kan finansieres som følger 8,0 mio. kr. afsat til sagen på anlægsprogrammet i det vedtagne budget for ,6 mio. kr., der overføres fra 2006 som mindreforbrug under H:S Apoteket, idet beløbet har været disponeret til udgifter til projektet i ,9 mio. kr. fra puljen på 180 mio. kr. afsat til øvrigt medicoteknisk apparatur i det vedtagne budget Den ny cytostatikaenhed ventes ibrugtaget ultimo FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek til indretning af ny cytostatika-blandeenhed i Apotekets lokaler på Juliane Mariesvej ved Rigshospitalet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 20

21 FOREBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Sagsnr: Arkiv: 21

22 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 INDGÅELSE AF DRIFTSOVERENSKOMST MED SELVEJENDE HOSPICER SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede den 26. september 2006 en sag om hospicekapaciteten i Region Hovedstaden, og besluttede at forberedelsesudvalget snarest muligt forelægges et oplæg til, hvilke hospice, der skal indgås driftsoverenskomst med, således at regionen kan efterleve bekendtgørelsen om driftsoverenskomst mellem regionen og selvejende hospice. Udvidelse af kapaciteten i Region Hovedstaden Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer skal Region Hovedstaden fremover indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om 56 sengepladser. Regionsparterne har aktuelt aftaler med tre hospicer med en samlet kapacitet på 36 stationære pladser. Heri indgår 6 hospicepladser fra ved udvidelse af aftalen med Sct. Lukas Hospice. For at efterleve bekendtgørelsen om driftsoverenskomster med selvejende hospice, skal Region Hovedstaden således indgå aftaler for yderligere 20 hospicepladser. Til støtte til etablering og drift af hospice eller udvidelse af hospicekapaciteten har Indenrigs- og Sundhedsministeriet etableret en hospicepulje for 2006 på i alt 33 mio. kr. Hospicepuljen er søgt af de tre nedenfor nævnte eksisterende eller projekterede selvejende hospicer med henblik på etablering og drift af hospice eller udvidelse af kapaciteten. Ansøgninger om driftsoverenskomst Regionsekretariatet har modtaget henvendelser fra Sankt Lukas Stiftelsen om udvidelse af kapaciteten på det eksisterende hospice samt fra Hospice Søndergaard og Hospice Pallium om etablering af nye hospicer. Sankt Lukas Stiftelsen Sankt Lukas Stiftelsen har anmodet om udvidelse med yderligere 6 senge, således at den samlede kapacitet bliver 24 pladser, samt en udvidelse af hjemmehospiceordningen med yderligere 15 samtidige forløb til en samlet kapacitet på 60 forløb (vedlagt). 22

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere