BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Vibeke Rosdahl Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Jørgen Christensen Bent Larsen Sophie Løhde Bente Møller (afbud)

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Styrelsesvedtægt 5 2. Forretningsorden for regionsrådet 8 3. Kasse- og regnskabsregulativ Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder Sundhedsaftaler Anlæg af cytostatika på Rigshospitalet Indgåelse af driftsoverenskomst med selvejende Hospicer 22 8 Aftale med private behandlingssteder om behandling for spiseforstyrrelser 27 9 Foreløbig aftale om driften af alkoholenhed på Hvidovre hospital Forhåndstilkendegivelse om bevillingsoverførsler fra Drøftelse af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Forslag til fokusområder for en styrket indsats for innovation og teknologioverførsel på hospitalerne i Region Hovedstaden Forslag til fælles retningslinjer for erhvervssamarbejder Forslag til fælles retningslinjer for kommercialisering af opfindelser Bevilling af midlertiddigt driftstilskud til organisationerne Øresunddirekt og Øresund Network for 1. halvår Afrapportering fra underudvalget vedrørende sygehusstruktur Afrapportering fra underudvalget vedrørende psykiatri og social - psykiatriområdet Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social - socialområdet 61 2

3 19. Afrapportering fra underudvalget vedr. psykiatri og social specialefordeling Trafikselskab Sjælland vedtægter Trafikselskab Sjælland navn og logo m.v Trafikselskab Sjælland planlægnings- og budgetproces for 2007 og Trafikselskab Sjælland a conto betalinger ved regioners og kommuners tilskud til selskabet Trafikselskab Sjælland - Henvendelse fra Rødovre Kommune vedr.finansieringsmodel Driftsoverenskomster med selvejende institutioner Region Hovedstadens MED-aftale Overenskomstforhold for Region Hovedstaden Etablering af barselsudligningsfond Forslag til samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og den digitale taskforceom fællesoffentligt partnerskab om Danmarks miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Valg af en repræsentant til Bornholms Erhvervsskoles bestyrelse for perioden 1. januar 2007 til 31. marts Øresundssamarbejdet udpegning af medlemmer fra forberedelsesudvalget til Interreg IIIA Dagsordenens mødesager struktur og indhold Administrativ støtte til rådsmedlemmer Henvendelse fra amtsborgmester Jørgen Christensen (V) Godkendelse af kontrakter/iværksættelse af udbud (Fortrolig) Indgåelse af lejekontrakt (Fortrolig) Godkendelse af indtrædelse i aktieselskab (Fortrolig) Fornyelse af overenskomster (Fortrolig) 105 3

4 39. Bemyndigelse vedrørende personale (Fortrolig) Mødesager og meddelelser 107 4

5 Den 5. decemerber 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 1 Forberedelsesudvalget den 14. november, sag nr 1 SAG NR. 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage de nærmere regler om styrelsen af regionens anliggender i en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten skal vedtages på to på hinanden følgende møder med mindst 6 dages mellemrum. Fordelingen af opgaverne I henhold til regionslovens 13 stk. 1 skal regionsrådet nedsætte et forretningsudvalg, der varetager de opgaver, som et økonomiudvalg varetager i en kommune eller et amt. Det indebærer, at forretningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører regionens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Forretningsudvalget skal endvidere udtale sig om alle sager, der forelægges for regionsrådet til beslutning. I henhold til regionslovens 13 stk. 2 skal regionsrådet i styrelsesvedtægten tage stilling til, i hvilket omfang varetagelsen af den umiddelbare forvaltning af regionens øvrige anliggender henlægges til forretningsudvalget. Bortset fra de områder, hvor der i loven er delegationsforbud vil henholdsvis regionsråd og forretningsudvalg kunne delegere kompetence til at træffe beslutninger til administrationen. Forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed og fastlægger retningslinjerne for regionens virksomhed. I det forslag til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden, som er vedlagt som bilag, er den overordnede styring af regionens anliggender, således som den udmønter sig i planer, strategier og politikker for bestemte områder, henlagt til regionsrådet. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder og fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed. Forretningsudvalget varetager de opgaver, der svarer til økonomiudvalgets i en kommune eller et amt og varetager herudover den umiddelbare forvaltning af regionens virksomhedsområder. Forretningsudvalget fører endvidere tilsyn med forvaltningen af regionens økonomiske midler. 5

6 Efter regionslovens 13, stk. 3 skal antal af medlemmer i forretningsudvalget være ulige og være på mindst 11 og højst 19 medlemmer. I udkast til styrelsesvedtægt er antallet af medlemmer i forretningsudvalget fastsat til 13. Andre udvalg Regionsrådet kan i henhold til regionslovens 13 stk. 6 nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller med henblik på forberedende eller rådgivende funktioner. Disse særlige udvalg svarer til de såkaldte 17 stk. 4 udvalg i den kommunale styrelseslov. De særlige udvalgs opgaver kan imidlertid ikke fastlægges i styrelsesvedtægten, idet regionsrådet ikke ved nedsættelse af sådanne udvalg kan indskrænke den kompetence, som regionsrådet og forretningsudvalget har efter styrelsesvedtægten. Der vil derfor blive forelagt en sag om nedsættelse af sådanne udvalg på regionsrådets første ordinære møde. Midlertidige bestemmelser om stedfortræderindkaldelse Region Hovedstaden har fået dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således, at der ved et medlems forfald kan indkaldes stedfortræder til møder i regionsrådet, uanset om forfaldet har en varighed af mindre end 1 måned. Dispensationen er givet indtil udløbet af indeværende valgperiode. Da bestemmelserne fraviger lovens almindelige stedfortræderordning, skal bestemmelsen herom optages i styrelsesvedtægten. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING : Overgår til 2. behandling : Anbefales. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Overgår til 2. behandling. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING 6

7 Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til styrelsesvedtægt (FU) Sagsnr: Arkiv: 0-3 7

8 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET Forretningsudvalget den 10. november, sag nr. 2 Forberedelsesudvalget den 14. november, sag nr 2 SAG NR. 2 FORRETNINGSORDEN FOR REGIONSRÅDET Sagen blev på forberedelsesudvalgets møde den 14. november 2006 udsat. Sagen forelægges på ny med ændret indstilling. SAGSFREMSTILLING Efter regionslovens 52 skal forberedelsesudvalget vedtage en forretningsorden for regionsrådet. Der er udarbejdet en forretningsorden, der indholdsmæssigt svarer til den forretningsorden som forberedelsesudvalget har anvendt - en forretningsorden, som er baseret på standardforretningsordenen for kommuner mv. Forretningsordenen tjener til at regulere regionsrådets virke, fastsættelse af frister, fastlæggelse af retningslinjer for mødeafvikling mv. I den foreslåede forretningsorden fastslås at mødemateriale udsendes 7 hverdage (mødedag iberegnet) før mødets afholdelse og at større mængder bilagsmateriale ligger til gennemsyn i samme periode. I 5 om stedfortræderindkaldelse er formuleringen ændret, så den svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af regionens stedfortræderordning: ved forfald indkaldes stedfortræder fra 1. dag en forhindring er indtrådt. Det indebærer, at regionsrådsformanden automatisk tager initiativ til at indkalde stedfortræder, når forfald bliver anmeldt. FORMANDEN ANBEFALER at udkast til forretningsorden for regionsrådet godkendes. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE : Anbefalet, idet forretningsudvalget foreslår, at 14, stk. 3 affattes: Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. 8

9 Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. Ethvert medlem kan efter mødets afslutning begære protokollen læst op. Formanden anbefaler, at den afsluttende sætning i forretningsudvalgets forslag til ændring af 14, stk. 3 bliver: Ethvert medlem kan ved mødets afslutning begære protokollen læst op : Anbefales med den af formanden foreslåede ændring. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Udsat. Marianne Stendell (A), Henrik Thorup (O), Anna Rosbach (O), Knud Andersen (V) og Karin Falkencrone deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til forretningsorden for regionsrådet (FU) Sagsnr.: Arkiv: 0-3 9

10 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV FOR REGION HOVEDSTADEN SAGSFREMSTILLING Baggrund I henhold til regionsloven skal forberedelsesudvalget fastsætte de nærmere regler for indretningen af regionens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Kasse- og regnskabsregulativet skal fastlægge regionsrådets overordnede principper og krav til administrationen af regionens økonomiske midler. Samtidig skal regulativet også beskrive grundlaget for forretningsudvalgets ansvar for indsigt i regionens økonomiske forhold. Forslag til kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden Kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden skal udgøre et principielt regelsæt for økonomistyring i regionen og skal derfor ses i forlængelse af den overordnede økonomiske styring af Region Hovedstaden, som bygger på mål- og rammestyring, suppleret med aktivitetsafhængig bevillingsstyring. Målstyringen beskriver det service- og kvalitetsniveau, der er på de enkelte områder og fastsætter de fremtidige ønsker, krav og udviklingstendenser på området Rammestyringen vedrører de økonomiske rammer, der er til rådighed. Regionens samlede økonomistyring omhandler udnyttelse af de økonomiske ressourcer til de ønskede formål. Den økonomiske styring bygger på udstrakt grad af delegering af kompetence og ansvar til virksomhederne, som specificeres i resultatkontrakter mellem koncernledelsen og de enkelte virksomheder. I Region Hovedstadens første budget for 2007 indgår alene aktivitetsmål, idet der vil blive igangsat et nærmere arbejde med at harmonisere service- og kvalitetsmål, således at der i de kommende resultatkontrakter for regionens virksomheder indgår mål omkring service- og kvalitet, senest for Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ skal fastlægge regionsrådets overordnede principper og krav til administrationen af regionens økonomiske midler. Formålet med regulativet er at beskrive den samlede virksomhed, der udøves inden for regionens kasse- og regnskabsvæsen, og at fastlægge rammerne således at: 10

11 såvel den politiske som den administrative ledelse til enhver tid har overblik over regionens økonomi disponeringsbeføjelser (underskrift-, attestations-/anvisningsret) tildeles enkelte stillinger og muligheden for delegation heraf regionens regnskabsføring tilrettelægges hensigtsmæssigt og betryggende ansvaret for de regnskabsmæssige opgaver er entydigt placeret nødvendige kontroller etableres på et effektivt og ensartet niveau, så risikoen for alvorlige fejl begrænses væsentlige værdier ikke går tabt og der fastsættes overordnede principper og retningslinjer for tilrettelæggelse og dokumentation af forretningsgange og intern kontrol. Regulativet gælder for alle regionens regnskabsområder, herunder evt. eksterne (selvejende) virksomheder, hvor kasse- og/eller regnskabsfunktionen varetages af regionen. Kasse- og regnskabsregulativer i den nuværende form (bortset fra redaktionelle ændringer) har været medsendt i udkast i forbindelse med revisionsudbudssagen. Ingen af tilbudsgiverne har haft bemærkninger hertil. Regulativet tilføjes bilag i det omfang, der er behov for uddybning af regulativets bestemmelser, dvs. administrationens forretningsgange og vejledninger. Kasse- og regnskabsregulativet for Region Hovedstaden skal træde i kraft den 1. januar Dette forventes udarbejdet og justeret over de næste par år. For at sikre, at Region Hovedstaden får et godt afsæt bemyndiges direktøren med ansvar for økonomi i en overgangsperiode frem til 1. maj 2007 til at tildele disponeringsbeføjelser til hvem koncerndirektøren måtte finde det hensigtsmæssigt. Oversigt over tildelte disponeringsbeføjelser forelægges for revisionsudvalget i 2. halvår 2007 til orientering. FORMANDEN ANBEFALER 1. at udkast til kasse- og regnskabsregulativ godkendes og 2. at direktøren med ansvar for økonomi indtil 1. maj 2007 tildeles disponeringsbeføjelser som anført i mødesagen. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet regulativet konsekvensrettes i overensstemmelse med den givne bemyndigelse. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 11

12 FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til kasse- og regnskabsregulativ for Region Hovedstaden (FU) Sagsnr.: Arkiv:

13 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 GODKENDELSE AF ØKONOMISKE DISPOSITIONER HOS DE OPGA- VEOVERDRAGENDE MYNDIGHEDER SAGSFREMSTILLING De opgaveoverdragende myndigheder er forpligtet til løbende at fremsende ansøgninger om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner samt hver måned at videregive en række oplysninger om myndighedernes forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., jf. sagsfremstillingen til forberedelsesudvalgets møde den 7. februar 2006 (sag nr. 5 om det økonomiske tilsyn). Forberedelsesudvalget har modtaget de forudsatte indberetninger for oktober 2006, som er vedlagt. H:S har anmodet om godkendelse af mål- og økonomirapport 3/2006. Rapporten indeholder en række hovedtal for H:S økonomi, herunder det forventede mindreforbrug i 2006 og tillægsbevillinger vedrørende budgetoverførsler mellem konti i Der indgår således 20 forslag om overførsler mellem konti, der kræver tillægsbevilling. Der er i overensstemmelse med bevillingsreglerne alene søgt om tillægsbevillinger for korrektioner, der indebærer en nedsættelse af institutionernes nettobudget og overførsel af midlerne til centrale puljer samt for korrektioner, der vedrører finansposter. Tillægsbevillingerne fremgår af vedlagte bilag. Frederiksborg Amt har anmodet om godkendelse af sager, der omhandler salg af 3 ejendomme - Kampfeldtgrunden i Helsingør (ubebygget grund på Marienlyst Alle i Helsingør), Kronborg Ladegårdsvej 5 (Nordhuset tidligere psykiatrisk institution), Usserød Kongevej 93, Hørsholm (senest anvendt til psykiatrisk dagafsnit, hvilket nu er ophørt) - som i henhold til amtets delingsaftale overgår til Region Hovedstaden. Derudover søges om godkendelse af igangsættelse af overflytning af aktiviteter mellem to institutioner. Flytningen vedrører institutioner som Region Hovedstaden i henhold til amtets delingsaftale overtager driftsaftale med, jf. sag nr. 24 om driftsaftaler på selvejende institutioner på forberedelsesudvalgets dagsorden, og flytningen forventes først gennemført i Sagerne er behandlet og tiltrådt på Frederiksborg Amtsråds lukkede møde den 16. november Beskrivelser af sagerne fremgår af vedlagte bilag (fortroligt). 13

14 FORMANDEN ANBEFALER 1. at forberedelsesudvalget tager de oplysninger pr. oktober 2006 om forbrug, likviditet, kontraktindgåelse m.v., som er fremsendt af de opgaveoverdragende myndigheder, til efterretning, 2. at forberedelsesudvalget godkender H:S Mål- og Økonomirapport 3/2006, og 3. at forberedelsesudvalget godkender Frederiksborg Amts salg af de nævnte ejendomme samt godkender overflytning af aktivteter mellem to nævnte institutioner FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Oplysninger fra de opgaveoverdragende enheder pr. oktober 2006 om forbrug, likvidtet og kontraktsindgåelse m.v. (FU) 2. Dagsordenmateriale til H:S Bestyrelsens møde den 13. november 2006 (Økonomirapporten findes i regionssekretariatet og kan rekvideres) (FU) 3. Brev fra Frederiksborg Amt af 21. november 2006 med sagsfremstillinger fra amtsrådsmøde 16. november 2006 (Dette bilag er fortroligt) (FU) Sagsnr: Arkiv:

15 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 DEN GENERELLE RAMME FOR DE KOMMENDE INDIVIDUELLE SUNDHEDSAFTALER MELLEM REGIONEN OG HVER AF DE 29 KOMMUNER SAGSFREMSTILLING Regionsrådet og kommunerne i regionen skal, jf. sundhedsloven, i samarbejde indgå sundhedsaftaler. På det midlertidige sundhedskoordinationsudvalgs møde den 10. oktober 2006 drøftede udvalget forventningerne til arbejdet med sundhedsaftaler og godkendte tidsog aktivitetsplan for det videre arbejde med sundhedsaftalerne. Tidsplanen forudsætter, at sundhedskoordinationsudvalget behandler aftalen om den generelle ramme for de kommende individuelle sundhedsaftaler første gang på mødet den 27. november 2006 og forretningsudvalget behandler aftalen den 5. december 2006 og forberedelsesudvalget den 12. december På sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. december 2006 forelægges det endelige forslag til aftalen til politisk drøftelse og godkendelse. Materialet består af: 1. sammenfattende notat, hvor hovedlinierne præsenteres 2. et forslag til generelt udkast til aftaletekst omfattende generelt afsnit aftaletekst vedr. udskrivningsforløb for svage, ældre patienter aftaletekst vedr. indlæggelsesforløb aftaletekst vedr. træningsområdet aftaletekst vedr. hjælpemiddelområdet aftaletekst vedr. forebyggelse og sundhedsfremme og aftaletekst vedr. indsatsen for mennesker med sindslidelser. Aftaleteksterne er formuleret i tæt relation til Sundhedsstyrelsens krav, og således at de umiddelbart kan overføres til den elektroniske skabelon, der skal anvendes ved indberetningen til Sundhedsstyrelsen. Materialet er blevet til i en god og konstruktiv proces, hvori kommuner, hospitaler, praksisrepræsentanter og regionsadministration har deltaget. Af tidsmæssige grunde har processen med de oprindeligt beskrevne arbejdsgrupper ikke kunnet realiseres. 15

16 I stedet har kommunerne indledningsvist formuleret deres ønsker til aftaletekst og regionsadministrationen og repræsentanter fra hospitalerne formuleret deres ønsker til aftaletekst. De 2 sæt aftaletekster er herefter drøftet i den administrative styregruppe og redigeret sammen til et fælles forslag til aftaletekst i et samarbejde mellem få kommunale repræsentanter og få regionsrepræsentanter. Styregruppen har godkendt det foreliggende udkast til generel sundhedsaftale som et fælles produkt. Praksissektorens repræsentanter i sundhedskoordinationsudvalget har undervejs i forløbet set oplæg til udkastet og deres umiddelbare synspunkter er indarbejdet. Følgende hovedpunkter fra aftalekomplekset skal særligt fremhæves: sundhedsaftalens principper og arbejdsdelinger samarbejdstruktur IT og dataudveksling opfølgning/evaluering forebyggelse og sundhedsfremme og det videre arbejde. Sundhedsaftalerne skal bidrage til at sikre sammenhæng og koordination af den indsats, der ydes på hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne, således at den enkelte borger oplever et sammenhængende forløb med høj kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. De tværgående patientforløb skal optimeres. Sundhedsaftalerne skal understøtte intentionerne i strukturreformen med større kommunal inddragelse i løsningen af sundhedsopgaverne, ikke mindst i forhold til gruppen af svage ældre borgere, borgere med kroniske lidelser, samt borgere med komplekse forløb. Inddragelse af praksissektoren er her central. Der er enighed om, at en formaliseret samarbejdsstruktur er nødvendig for at sikre, at sundhedsaftalerne bliver det ønskede dynamiske koordinations- og kvalitetsudviklingsværktøj. Det kræver samarbejde både på regionalt niveau, optageområdeniveau og lokalt niveau. Der foreslås derfor samarbejdsfora både på det administrative ledelsesniveau og på det operationelle niveau. Der foreslås samordningsudvalg med udgangspunkt i det enkelte hospital og de kommuner, der navnlig benytter hospitalet og med repræsentanter for kommunerne, hospitalet og almen praksis. For kommuner med en kompliceret struktur kan der være behov for etablering af et anderledes samordningsudvalg. Det er et mål, at kommunikationen omkring realiseringen af de enkelte indsatsområder i videst muligt omfang og hurtigst muligt sker elektronisk efter fælles og helst nationale standarder. Der foreslås derfor en særlig IT-udviklingsgruppe. Samarbejde om udveksling af data om økonomi og aktivitet har været drøftet intenst i den administrative styregruppe om sundhedsaftaler. Parterne er enige om, at 16

17 Sundhedstyrelsens informationssystem lægges til grund for samarbejdet. Kommunerne har fremsat en række særlige ønsker om dataoplysninger, som de ønsker taget op i den følgegruppe om generering og udveksling af data vedr. økonomi og aktivitet, der foreslås nedsat ultimo 2006 med repræsentanter for kommuner og regionen. Det foreslås, at der foretages en generel opfølgning og evaluering af sundhedsaftalerne i 1. kvartal Resultatet af denne opfølgning indgår i en samlet drøftelse af sundhedsaftalerne mellem de 29 kommuner og regionen. Den samlede opfølgning forelægges sundhedskoordinationsudvalget i april Der foreslås en tilsvarende opfølgning i første kvartal 2009, som grundlag for en generel revision af sundhedsaftalerne. Indsatsområdet vedr. forebyggelse og sundhedsfremme er et af de store udviklingsområder i samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Kommunerne vil her med strukturreformen få væsentligt flere opgaver, også vedrørende den patientrettede forebyggelse. Der er beskrevet en udviklingsmodel, som foreslås lagt til grund. Der er en fælles erkendelse af, at kommunernes aktuelle og mulige indsats er meget forskellig. Det vil blive taget som udgangspunkt i det videre arbejde. Det videre arbejde foreslås henlagt til bredt tværsektorielt og tværfagligt sammensatte udviklingsgrupper for hvert af de obligatoriske indsatsområder samt en række særlige arbejdsgrupper, som anført i det foreliggende sundhedsaftalemateriale. Forslag til kommissorier og sammensætning af udviklingsgrupper og arbejdsgrupper er under forberedelse. Der var fra kommunerne lige inden mødet den 27. november 2006 i sundhedskoordinationsudvalget fremsendt en del administrative bemærkninger til det fremlagte aftaleudkast. Der var på mødet i sundhedskoordinationsudvalget enighed om, at den administrative styregruppe i videst muligt omfang skulle afklare de udestående spørgsmål. Det forventes derfor, at der på mødet den 5. december 2006 i forretningsudvalget omdeles en ny udgave af det vedlagte aftaleudkast til den generelle ramme for de kommende individuelle sundhedsaftaler. Sundhedskoordinationsudvalget forventes at drøfte og godkende det endelige forslag til den generelle ramme for sundhedsaftalerne på mødet den 13. december Den generelle ramme for sundhedsaftalerne danner herefter udgangspunkt for de enkelte sundhedsaftaler, som skal indgås mellem regionen og hver af de 29 kommuner. Disse konkrete sundhedsaftaler vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse på mødet i marts måned

18 FORMANDEN ANBEFALER Det indstilles, at den generelle ramme for de individuelle sundhedsaftaler færdigdrøftes og godkendes i sundhedskoordinationsudvalget med udgangspunkt i det fremlagte aftaleudkast og med bemyndigelse til formanden for sundhedskoordinationsudvalget til at kunne foretage den fornødne tilpasning. FORRETNINGSUDVALGETS UDTALELSE Notat om status på arbejdet af 4. december 2006 samt Forslag til generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler af 1. december 2006 blev omdelt. Anbefales, idet Sundhedskoordinationsudvalget bemyndiges til at forhandle videre inden for de anførte rammer. Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. FORBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Sammenfattende notat 2. Forslag til generel ramme for de individuelle sundhedsaftaler mellem Region Hovedstaden og de enkelte kommuner i regionen for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009 Sagsnr: Arkiv:

19 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 6 ANLÆGSBEVILLING TIL CYTOSTATIKA-BLANDEENHED I REGION HOVEDSTADENS APOTEK SAGSFREMSTILLING Fremstilling af cytostatikablandinger til Rigshospitalet varetages i dag i apotekets bygning på Juliane Maries Vej ved Rigshospitalet. Der er tale om korttidsholdbar medicin, der ordineres til kræftpatienter i forskellige blandinger og dosering. Medicinen fremstilles i et lokale, hvor det er muligt at fremstille sterile lægemidler, samtidigt med at personalet beskyttes mod forurening med cytostatika. Lokalet er under pres for en udbygning og modernisering, idet der er betydelig vækst i behovet for cytostatika, og fordi en række arbejdsmiljømæssige problemer i enheden på Rigshospitalet skal løses snarest. Da det nuværende produktionslokale blev taget i brug i 1999 udgjorde den årlige produktion ca blandinger. Siden er behovet som følge af udviklingen i behandlingsmulighederne steget væsentligt, og i 2006 forventes produktionen at nå godt blandinger. Arbejdstilsynet har efter et besøg i 2005 afgivet påbud om at der skal findes en løsning på pladsproblemerne og støjgenerne fra udsugningen. Sagen indebærer, at der etableres tidssvarende produktionsfaciliteter samtidig med en kapacitetsudvidelse. Det nuværende produktionslokale indeholder 4 ventilerede blandestationer (LAFbænke). Der er ikke mulighed for at udvide kapaciteten yderligere i de nuværende rammer. Der foreligger en programskitse til indretning af en ny Cytostatika-blandeenhed, hvor kapaciteten fordobles, samtidig med at støjbelastningen reduceres, idet der indrettes 4 produktionslokaler, som hver forsynes med 2 moderne og støjsvage LAFbænke. Kapaciteten vil herefter være tilstrækkelig til at dække udviklingen inden for en årrække. Programskitsen indebærer, at enheden indrettes i andre lokaler, og produktionen i det eksisterende lokale vil kunne opretholdes i byggeperioden. Det foreliggende forslag forudsætter en rokade, som blandt andet er muliggjort som led i anlægs fusionsprojektet, der blev godkendt 15. november

20 Enheden søges indrettet i Apotekets lokaler på Juliane Mariesvej, der i dag benyttes til Kvalitetsafdeling. Enheden indrettes med fire produktionslokaler, to sluserum med tilhørende omklædning og bruseanlæg, nyt ventilationsanlæg m.m. Udgiftsniveauet for projektet er påvirket af, at der skal efterleves en række myndighedskrav, og projektet er derfor relativt omfattende med hensyn til de tekniske løsninger såsom ventilationsanlæg og krav til overflader på vægge og loft. Eksempelvis vil der i det rene område skulle foretages nyopførelse af alle synlige bygningsdele. Herunder opføres f. eks. på indvendig side af facaden en ny lufttæt væg med faste vinduer til sikring mod indtrængende udeluft. Den samlede byggeudgift inkl. tekniske installationer og rådgivning forventes at udgøre 10,6 mio. kr., mens de fire LAF-bænke forventes anskaffet for 1,9 mio. kr. Den samlede anlægsudgift på 12,5 mio. kr., som forventes afholdt i 2007, kan finansieres som følger 8,0 mio. kr. afsat til sagen på anlægsprogrammet i det vedtagne budget for ,6 mio. kr., der overføres fra 2006 som mindreforbrug under H:S Apoteket, idet beløbet har været disponeret til udgifter til projektet i ,9 mio. kr. fra puljen på 180 mio. kr. afsat til øvrigt medicoteknisk apparatur i det vedtagne budget Den ny cytostatikaenhed ventes ibrugtaget ultimo FORMANDEN ANBEFALER at forberedelsesudvalget godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til Region Hovedstadens Apotek til indretning af ny cytostatika-blandeenhed i Apotekets lokaler på Juliane Mariesvej ved Rigshospitalet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales Bente Møller (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 20

21 FOREBEREDELSESUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: Sagsnr: Arkiv: 21

22 Den 5. december 2006 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 7 INDGÅELSE AF DRIFTSOVERENSKOMST MED SELVEJENDE HOSPICER SAGSFREMSTILLING Forberedelsesudvalget behandlede den 26. september 2006 en sag om hospicekapaciteten i Region Hovedstaden, og besluttede at forberedelsesudvalget snarest muligt forelægges et oplæg til, hvilke hospice, der skal indgås driftsoverenskomst med, således at regionen kan efterleve bekendtgørelsen om driftsoverenskomst mellem regionen og selvejende hospice. Udvidelse af kapaciteten i Region Hovedstaden Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer skal Region Hovedstaden fremover indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer om 56 sengepladser. Regionsparterne har aktuelt aftaler med tre hospicer med en samlet kapacitet på 36 stationære pladser. Heri indgår 6 hospicepladser fra ved udvidelse af aftalen med Sct. Lukas Hospice. For at efterleve bekendtgørelsen om driftsoverenskomster med selvejende hospice, skal Region Hovedstaden således indgå aftaler for yderligere 20 hospicepladser. Til støtte til etablering og drift af hospice eller udvidelse af hospicekapaciteten har Indenrigs- og Sundhedsministeriet etableret en hospicepulje for 2006 på i alt 33 mio. kr. Hospicepuljen er søgt af de tre nedenfor nævnte eksisterende eller projekterede selvejende hospicer med henblik på etablering og drift af hospice eller udvidelse af kapaciteten. Ansøgninger om driftsoverenskomst Regionsekretariatet har modtaget henvendelser fra Sankt Lukas Stiftelsen om udvidelse af kapaciteten på det eksisterende hospice samt fra Hospice Søndergaard og Hospice Pallium om etablering af nye hospicer. Sankt Lukas Stiftelsen Sankt Lukas Stiftelsen har anmodet om udvidelse med yderligere 6 senge, således at den samlede kapacitet bliver 24 pladser, samt en udvidelse af hjemmehospiceordningen med yderligere 15 samtidige forløb til en samlet kapacitet på 60 forløb (vedlagt). 22

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere