Retningslinjer for den daglige drift.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for den daglige drift."

Transkript

1 Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende vedrørende laugets forhold på områder, der ikke i detaljer dækkes af lovene. Retningslinjerne revideres efter behov. 2. KLARGØRINGSARBEJDE. Ved klargøring, specielt ved male- og slibearbejde skal der udvises hensyn til andre medlemmer. I tilfælde af modstridende interesser vil følgende retningslinjer gælde: Efter kl skal slibning og andet støvende arbejde stoppes, såfremt det generer andres malearbejde. Samtidig skal slibestøv og lignende fjernes. Efter kl kan påbegyndt slibning kun stoppes, hvis der i nærheden er frisk maling fra tidligere på dagen, eller hvis vejret er særligt egnet for maling (solskin). Slibning af jern og stål må ikke foretages, når vinden kan føre slibestøv til andre både, så der opstår rustpletter. El må kun anvendes, når der arbejdes om bord og kun hvis forbruget ikke hindrer andres brug af værktøj. I specielle tilfælde, kan større forbrug aftales med pladsformanden. Malingsrester, pensler, klude, dåser samt spildolie må kun placeres i de dertil beregnede tønder på miljøstationen. I øvrigt henstilles til at man bruger genbrugspladsen Vesterlund. Brugte bådbatterier skal fjernes fra pladsen af bådejeren. De må ikke efterlades på miljøstationen. Tørring/opbevaring af fiskegrej må kun finde sted på den dertil beregnede plads yderst mod vest. 3. BÅDPLADS. - Havneformanden Et medlem der i flere år ikke har haft båd kan ikke forvente at der til stadighed er en ledig bådplads til rådighed. Tildeling påhviler havneformanden. Dennes afgørelse kan skriftligt indankes for bestyrelsen. 1

2 Enhver aftale mellem medlemmer ved indbyrdes bytning af bådplads er ugyldig, med mindre den er accepteret og registreret af havneformanden. Når et medlem skifter, køber eller sælger båd, skal dette snarest muligt meddeles havneformanden skriftligt. Såfremt den nye båd ikke kan være på medlemmets nuværende plads, anviser havneformanden en ny plads. Er der ingen plads ledig, må vedkommende affinde sig med, midlertidigt, at få anvist plads ved brohovedet. Samme regel gælder, når et aktivt medlem uden båd på ny anskaffer sig en båd. BEMÆRK: Intet medlem kan påregne nogen bestemt plads, men må bøje sig for evt. rokeringer, der måtte blive nødvendige af hensyn til bådbestanden. Et aktivt medlem kan, ud over en normal bådplads, få anvist en jolleplads, hvis en sådan er ledig. Der betales jollemedlemskab og jollepladsleje. Disponerer medlemmet ikke over en normal plads betales kun jollepladsleje. Af hensyn til støjgener er det ikke tilladt at have vindmøller i gang på havneområdet. 4. Anvendelse af RØD/GRØN-skilte. Samtlige bådepladser, der ikke er gæstepladser, skal være forsynet med et RØD/GRØNskilt, der markerer om pladsen er optaget eller kan benyttes af overnattende gæster og dermed skaffe indtægter til havnen. Det påhviler ethvert medlem at vende sit skilt på GRØNT ved afsejling, når man ikke agter at vende tilbage til bådpladsen samme dag. I den forbindelse kan der på skiltets grønne side angives det tidspunkt, hvor man igen selv ønsker at disponere over pladsen. Havnemesteren er berettiget til at vende glemte skilte på grønt, når det er sandsynligt, at medlemmet ikke kommer tilbage til natten. Medlemmer skal fjerne skiltet ved standerstrygning/optagning, opbevare det vinteren over og anbringe det igen ved standerhejsning/søsætning. Skilte udleveres af havneformanden eller Havnemesteren. Efter sidste optagning vil de efterladte rød/grønne skilte blive fjernet med et notat om pladsnummer, og for det enkelte medlems regning. (100kr) 2

3 5. OPHALING AF FREMMEDE BÅDE M.V. ( i sejlersæssonnen) Fremmede både på indtil 8 tons kan efter aftale med havnemesteren/havneformanden anvende beddingen, såfremt denne ikke optages af laugets medlemmer. For brug af beddingen betales i henhold til gældende takstblad. Servicekajen og mastekranen kan ligeledes anvendes. Der betales havnepenge for hvert døgn skibet henstår på bedding eller ligger ved servicekaj eller andetsteds indenfor havnens område i perioden fra standerhejsning til standerstrygning. Bådejere skal have assistance af et medlem med kendskab til ophalingsbedding. Medlemmet skal sørge for at bådejeren er bekendt med opslaget, som er placeret i spilskuret. Ophaling sker på bådejerens risiko og ansvar. Såfremt en båd bliver til gene for lauget og henstillinger til ejeren ikke giver resultat, kan båden fjernes for ejerens regning og risiko FREMMEDE brugere Optagning/Søsætning - max belastning af kajanlægget er 10 t. Fremmede kan benytte området, når der er truffet forudgående aftale, vedrørende tidspunkt og betaling. ( eks. Nordborg værft) - 6. OPTAGNING, SØSÆTNING OG VINTERPLADS. Pladsformanden Optagning og søsætning af både kan foretages af de enkelte medlemmer og sker på eget ansvar. Det påhviler hvert medlem at være dækket af en ulykkesforsikring, da laugets arbejdsskadeforsikring kun dækker ved arbejde for lauget. - Max belastning er 10 t. Medlemmer der ikke deltager i den kollektive optagning, eller medlemmer som tager båden op for længere tid, skal meddele pladsformanden dette, for anvisning af plads. Båden må max stå 1. år på pladsen og skal placeres øst for butikken For at opnå den bedste samlede placering af bådene, må intet medlem stille sin båd på pladsen, uden at placeringen er aftalt med pladsformanden. En båd, der er i vejen under kollektiv optagning eller søsætning, kan flyttes for ejerens regning, hvis den er placeret uden pladsformandens samtykke. Strømforbrug: Ved opbevaring på pladsen er det tilladt at bruge strøm til opladning af batterier, - men det er ikke tilladt at opvarme båden. 3

4 7. KOLEKTIV SØSÆTNING / OPTAGNING. - Pladsformanden Den kollektive søsætning og optagning med kranvogn finder sted i hhv. april/maj og oktober/november, datoer slås op i klubhuset. En måned før optagning/søsætning ophænges lister i klubhuset. (Pladsformanden) På listerne kan man indskrive sig til den dag man ønsker optagning/søsætning. Bekendtgørelse om mødetidspunkt for optagning/søsætningsmøde ophænges i klubhuset. Er man forhindret i at møde, kan optagnings-/søsætningsformanden kontaktes før mødet.. På optagnings-/søsætningsdagen møder medlemmet 1 time før egen båds optagning/søsætning, for at hjælpe med at flytte stativer på plads/til side. Ved ankomst melder man sig til lederen af optagningsholdet. Det er optagningsholdet der bestemmer hvor båden skal stå, og med hvilken afstand. Master må ikke henligge ved kajen. Efter optagning skal måtter på broen fjernes samt træk liner mellem bro og pæle. 8. PLADSENS STAND Enhver bådejer skal senest 1 uge efter søsætning have rengjort sin plads på land og fjernet sit vintergrej. Laugets traktor kan anvendes. Tunge stativer må ikke løftes med det yderste af de lange gafler. Såfremt bådejeren ikke får sit stativ sat på plads efter søsætningen, vil dette blive anbragt på bakken i aflåst tilstand. Ejeren vil kunne få låst sit stativ fri imod betaling af kr. 200,-. Området ud for juniorernes slæbested og 15 m mod vest, skal være ryddet inden standerhejsning. Medlemmer der ikke kan overholde dette, må ikke få deres både placeret der. Parkeringspladsen skal være ryddet inden 15. maj. (aftale med kommunen). Vintergrej (bådstativ) og klodser mærkes med navn. Hvis sådant grej ikke benyttes mere, skal det fjernes af ejeren. Hunde: Medlemmers og gæsters hunde skal holdes i snor når de er på området. Dette af hensyn til evt. efterladenskaber. Skiltene på pladsen skal respekteres. 4

5 9. MASTER - Master, der ønskes henlagt i masteskuret, afrigges, forsynes med mærkeseddel og anbringes efter pladsformandens anvisninger. Ingen fald, stag og vanter må kunne berøre og give tæring på andres master. Master, der ikke kan afrigges, må kun anbringes efter aftale med pladsformanden. Bom spilerstage og rulleforstag må henlægges eller ophænges på spær, eller i kryds i mastestativerne, hvis de ikke er til gene. 10 FREMMEDE BÅDE vore faste gæsteliggere Skal der ligge fremmede både i vandet om vinteren skal dette være afstemt med Havnemester og Bestyrelse. Dette ud fra de skader der evt. kan forvoldes ved storm. Fremmede både der ligger i vandet vinteren over skal være forsynet med et fra broen læseligt skilt med ejerens navn og telefonnummer. Hvis ejeren ikke bor i nærheden skal nærtboende kontaktpersons navn og telefonnummer være anført. 11. PUMPESTATIONEN Master må ikke rigges/afrigges på pladsen mellem klubhuset og butikken, idet Sønderborg Forsyning til enhver tid skal kunne komme til pumpestationen med en servicevogn. 12. PARKERING OG KØRSEL PÅ PLADSEN. Ved den kollektive optagning/søsætning skal pladsen friholdes for parkerede biler og motorcykler. Henvisninger fra den ansvarlige for optagning/søsætning skal følges. Ved parkering af bil/motorcykel i længere tid, kontaktes Havnemesteren Fremmede sæsonliggere skal have det udleverede skilt anbragt synligt i bilen ved parkering på pladsen. Ved kørsel på pladsen, må der max. køres 10 km/time (stenslag, børn m.m.). Hunde: Medlemmers og gæsters hunde skal holdes i snor når de er på området. Dette af hensyn til evt. efterladenskaber. Skiltene på pladsen skal respekteres. 13. MEDLEMSAKTIVITETER VEDR. VEDLIGEHOLDELSE M.V. Alle aktive medlemmer og jollemedlemmer bør deltage efter evne og helbred i vedligeholdelse af laugets materiel og anlæg. Dog ikke bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 5

6 14. PRIVATE ARRANGEMENTER. Klubhusinspektøren. Aktive medlemmer og jollemedlemmer kan låne/leje klubhuset til personlige og familiemæssige mærkedage, i det omfang det ikke skal anvendes i forbindelse med laugets arrangementer. Reservation kan kun ske ved telefonisk henvendelse til klubhusinspektøren. Klubhuset må ikke bruges til sejltørring mm if med optagning af både. 15. JOLLEMEDLEMSKAB. Jollemedlemskab kan erhverves af enhver, der opfylder betingelserne for almindeligt aktivt medlemskab. Medlemskabet, der ikke kan omfatte flere parter, giver ret til at have en mindre båd liggende i Dyvig. Medlemskab kan opsiges til den 31/12 af begge parter. Jollen skal være ansvarsforsikret. Jollen kan anbringes på land, på en af pladsformanden anvist plads. Den skal være mærket med ejerens navn, adresse og eventuelt telefonnummer. Der kan anvises plads til opbevaring af mast og bom (ikke tank, bådmotor, fiskegrej o.l.) i masteskuret, bortset fra tidspunkter, hvor dette skal anvendes if. m. klubarrangementer. Grejet skal ligeledes her være afmærket med ejerens navn, adresse og telefonnr. Jollemedlemmer deltager i laugets aktiviteter som nævnt under pkt. 8 og har adgang til generalforsamlingen ligesom aktive medlemmer, men uden stemmeret. Der betales kontingent og pladsleje i henhold til takstbladet. Havneformanden udpeger et antal pladser ved broerne som jollepladser. Jollemedlemmer har ret til at anvende materiel, som B-nøgle giver adgang til. 16. CHARTERBÅDE. Som hovedregel drives der ikke charterbådsdrift fra Dyvig Bådelaug. Har et medlem en båd der udlejes lejlighedsvis træffes der særskilt aftale herom 17. HAVNEMESTER Til at varetage driften, især i sejlersæssonnen, ansættes en Havnemester der varetager drift, og de sejlende gæster. (Der er udarbejdet særskilt funktionsbeskrivelse.) 6

7 18. BESTYRELSENS DISPOSITIONER. Ethvert spørgsmål, der ikke dækkes af lovene eller nærværende forretningsgang, vil blive behandlet af bestyrelsen efterhånden som behov opstår. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen til ny behandling, der er endelig. Bestyrelsen, februar

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev.

Love og reglement. for. Lemvig Roklub. April 2009. Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund. rev. Love og reglement for Lemvig Roklub April 2009 rev. 2011, 12 og 13 Stiftet 1929 Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Indhold Love 3 Klubbens ledelse 4 Generalforsamling 5 Forårsmedlemsmøde

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere