Kære Limpopo/Diana -kunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære Limpopo/Diana -kunde"

Transkript

1 Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen tager på flere områder højde for de specielle forhold, der karakteriserer en jagtrejse. I dette hæfte finder du de gældende policebetingelser for din rejseforsikring samt instruktioner om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af en skade. Dit policenummer hos Gouda fremgår af din police. Vi skal i dette forord alene fremhæve, at du i tilfælde af akut behov for hjælp altid er velkommen til at benytte Goudas alarmcentral, hvor dansktalende læger og assistancepersonale står til din rådighed 24 timer i døgnet. Hvis du vil vide mere om Gouda eller Goudas alarmcentral, henvises du til at læse afsnit G. Vi ønsker dig en rigtig god rejse! Med venlig hilsen Gouda Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Overskrift Side A Forsikringssummer for rejser i EU/EØS 2 B Forsikringssummer for rejser i Udvidet Europa/Verden 3 C Forhold i skadetilfælde 3 D Policebetingelser (EU/EØS og Udvidet Europa/Verden) 6 E Definitioner 24 F Instruktion til læger og hospitaler (engelsk, tysk, spansk og fransk) 27 G Information om Gouda og Goudas Alarmcentral 29 1

2 AFSNIT A: FORSIKRINGSSUMMER FOR REJSER I EU/EØS Nedennævnte forsikringssummer er gældende under de enkelte dækninger. Bemærk, at der kan være reducerede forsikringssummer for specifikke risici, jf. policebetingelserne i afsnit D. Punkt Dækning Forsikringssum (DKK) Side 1 Sygdom ikke omfattet* 2 Hjemtransport Ubegrænset 7 3 Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt 4 Personlig sikkerhed: 5 Ulykke: - krisehjælp på stedet - evakuering - eftersøgning og redning - død - invaliditet 24 timer i døgnet 7 ubegrænset Overfald Privatansvar: - personskade - tingsskade Retshjælp og sikkerhedsstillelse Hjemkaldelse Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer Forsinket fremmøde hele rejsen Ubegrænset Jagtrejsegaranti Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Erstatningsbil inden afrejsen Hjemtransport af egen bil Ubegrænset Bagage (tillæg kan tegnes) Bagageforsinkelse pr. dag dog maks Afbestilling Rejsens pris dog maksimalt *) For personer med bopæl i Danmark skal udgifter til sygdom dækkes under det blå EU kort eller af den offentlige rejsesygesikringen (det gule sygesikringskort). For personer med bopæl i Sverige og Norge skal sygdom dækkes af privattegnet forsikring eller det blå EU kort

3 AFSNIT B: FORSIKRINGSSUMMER FOR REJSER I UDVIDET EUROPA/VERDEN Nedennævnte forsikringssummer gælder som beløbsmaksima under de enkelte deldækninger. Bemærk, at der kan være reducerede forsikringssummer for specifikke risici, jf. policebetingelserne i afsnit D. Punkt Dækning Forsikringssum (DKK) Side 1 Sygdom Ubegrænset 6 2 Hjemtransport Ubegrænset 7 3 Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt 4 Personlig sikkerhed: 5 Ulykke: - krisehjælp på stedet - evakuering - eftersøgning og redning - død - invaliditet 24 timer i døgnet 7 Ubegrænset Overfald Privatansvar: - personskade - tingsskade Retshjælp og sikkerhedsstillelse Hjemkaldelse ubegrænset Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer Forsinket fremmøde hele rejsen ubegrænset Jagtrejsegaranti Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Erstatningsbil inden afrejsen Ikke omfattet Hjemtransport af egen bil Ikke omfattet Bagage (tillæg kan tegnes) Bagageforsinkelse pr. dag dog maks. kr Afbestilling Tillægsdækning skal fremgå af din police. AFSNIT C: FORHOLD I SKADETILFÆLDE Hvis du under din rejse kommer ud for en akut situation, der vedrører din rejseforsikring, beder vi dig, din behandlende læge, et familiemedlem eller rejseledsager kontakte vores alarmcentral i København på nedennævnte telefonnummer: Goudas Alarmcentral Telefon: Telefax:

4 Ved et opkald til alarmcentralen vil du komme til at tale med en assistancekoordinator, som vil kunne iværksætte den relevante assistance. Hvis henvendelsen vedrører sygdom eller ulykke, står læger parate til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge. Hvis du planlægger at kontakte alarmcentralen telefonisk, anbefaler vi, at du eller den, der foretager opringningen, bruger nogle minutter før opringningen på at samle alle relevante oplysninger (policenummer, navn og telefonnummer på hospital eller behandlende læge, eventuel diagnose samt adresse på pårørende). Vi kan af gode grunde ikke forudse enhver form for skade eller ulykke, du kan komme ud for, men nedenfor angives, hvad du skal gøre i en række konkrete skadesituationer. Beskrivelserne nedenfor skal altid sammenholdes med policebetingelserne, jf. afsnit D. For at lette referencen angives de relevante policebetingelser i afsnit D. Vær opmærksom på behovet for dokumentation, der også beskrives i det følgende. Skadeanmeldelsen, der altid skal benyttes ved anmeldelse, kan rekvireres hos Limpopo/Diana eller hos Gouda. Afbestilling af rejsen Punkt 18 Hvis du rammes af sygdom eller tilskadekomst, der gør det nødvendigt for dig at afbestille rejsen, skal du omgående kontakte Limpopo/Diana eller Gouda, ligesom du skal sørge for at fremskaffe lægeerklæring, der beskriver din årsag til ikke at kunne rejse. Bagageforsinkelse Punkt 17 Skadeanmeldelse vedlagt en bekræftelse fra luftfartsselskabet (transportselskabet) af forsinkelsen samt originalregninger for de foretagne indkøb indsendes til Gouda snarest muligt. Bagageskader Punkt 9 Ved tyveri, røveri, ran etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du omgående anmelder episoden til det lokale politi. Dersom skaden er sket, medens bagagen har været i transport/luftfartsselskabets varetægt, skal du omgående anmelde skaden til dette selskab og skaffe dokumentation på denne anmeldelse. Hvis skaden medfører akutte problemer, kontaktes alarmcentralen. l alle andre tilfælde sendes skadeanmeldelsen snarest muligt til Gouda. Skadeanmeldelsen skal indeholde original myndighedsanmeldelse samt dokumentation for værdien af de stjålne eller beskadigede ting. Behandling hos læge i udlandet Punkt 1 Du kan bede lægen stile regningen til vores alarmcentral eller Gouda, eller du kan selv betale for behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda til refusion. Alarmcentralen kan om fornødent stille garanti over for den behandlende læge. Skadeanmeldelsen skal uanset betalingsmåde indsendes til alarmcentralen snarest muligt. Husk under alle omstændigheder at få den fornødne dokumentation for din sygdom i form af en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægeassistance og medicin. Dødsfald Punkt 2 Pårørende bedes kontakte vores alarmcentral snarest muligt, hvorefter personalet hér - i samråd med de pårørende og relevante myndigheder - vil sørge for det fornødne. Eftersøgning og redning Punkt 4 Er eftersøgning eller redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Gouda Alarmcentral kontaktes herefter hurtigst muligt. Gouda Alarmcentral vil foretage det fornødne - eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder. 4

5 Evakuering Punkt 4 Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, skal du kontakte Gouda Alarmcentral, som vil forestå evakueringen - eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte Gouda Alarmcentral, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig. Erstatningsbil inden afrejsen Punkt 14 Bliver din egen bil udsat for en kaskoskade, der betyder, at den planlagte bilferie ikke kan påbegyndes, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral, der vil hjælpe dig med leje af en erstatningsbil. Forsinket fremmøde Punkt 11 Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt efter det forsinkede fremmøde. Alarmcentralen vil være behjælpelig med at lave en ny rejseplan, så du kan komme tilbage på den oprindelige rejseplan og rute. Hjemkaldelse Punkt 9 Alarmcentralen skal kontaktes omgående med det formål at få en vurdering af, hvorvidt der under de givne omstændigheder ydes erstatning for hjemrejse. l bekræftende fald vil alarmcentralen arrangere ekstraordinær hjemrejse. Dersom du ifølge aftale med alarmcentralen selv arrangerer hjemrejsen, eller dersom der har været andre dækningsberettigede udlæg, indsendes skadeanmeldelse samt originale regninger snarest muligt, hvorefter refusion vil finde sted. Hjemtransport Punkt 2 Kontakt vores alarmcentral hurtigst muligt i ethvert tilfælde, hvor hjemtransport pga. af sygdom eller tilskadekomst kan komme på tale. Goudas læge vil her efter i samråd med behandlende læge/hospital afgøre, om en hjemtransport skal iværksættes, samt i givet fald hvornår og hvordan transporten skal gennemføres. Hjemtransport af egen bil Punkt 15 Er det ikke muligt at køre hjem i din egen bil, som følge af, at du og samtlige medrejsende passagerer får afbrudt jeres rejse, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral, der vil sørge for hjemtransport af din bil. Hospitalsindlæggelse Punkt 1 Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt og senest ét døgn efter hospitalsindlæggelse: Alarmcentralen kan bl.a. sørge for, at der - om nødvendigt - afgives betalingsgaranti over for det hospital, der behandler dig. Jagtrejsegaranti Punkt 12 Hvis du ønsker feriekompensation på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse, skal du sørge for at få dokumentation for sygdommens varighed og art fra den behandlende læge. Når du er kommet hjem, skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med original lægeerklæring og dokumentation for rejsens pris. Privatansvar Punkt 7 Alarmcentralen skal omgående orienteres om enhver begivenhed, der senere skønnes at kunne medføre erstatningskrav fra tredjemand. Det er vigtigt, at navn og adresse på den mulige kravstiller og eventuelle vidner oplyses over for Gouda. Retshjælp og sikkerhedsstillelse Punkt 8 5

6 Alarmcentralen skal kontaktes omgående, hvorefter en handlingsplan vil blive aftalt. Skadeanmeldelse sendes til Gouda. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Du skal fremsende politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skaden, originale kvitteringer, skadesopgørelse fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab samt øvrige informationer, der kan belyse sagen. Sygdom eller Ulykke Punkt 1 og 5 Kontakt vores alarmcentral hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra den behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler. Tilkaldelse og sygeledsagelse Punkt 10 Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose samt, at forsikrede giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler. Søger du almindelige råd eller vejledning før afrejsen, er du naturligvis også altid velkommen til at henvende dig til: Gouda Sejrøgade 7 DK-2100 København Ø Tlf.: Fax: AFSNIT D: POLICEBETINGELSER (EU/EØS SAMT UDVIDET EUROPA/VERDEN) 1 SYGDOM Ved rejser i EU/EØS er du alene dækket under punkt 1.1.i. Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset 1.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige udgifter til a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge), b) medicin ordineret af behandlende læge eller Goudas læge, c) hospitalsophold og lægeordineret behandling på hospital, herunder operationer, d) lægeordineret behandling hos offentligt registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke lægelig behandler, op til et samlet beløb på maksimalt kr., e) uopsættelig og akut tandlægebehandling med op til kr. Du betaler selv 50 % af disse udgifter som selvrisiko. 6

7 f) ambulancetransport fra sygdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet (inklusive ambulancefly, forudsat at sådanne er godkendt af alarmcentralen eller Gouda). g) ekstraordinære opholdsudgifter med maks kr. pr. dag i op til 30 dage samt præmie for forlængelse af nærværende police, dersom lægebehandling eller hospitalsindlæggelse har forvoldt forsinkelse og nødvendiggjort omlægning af rejseplanen. h) forsikredes udokumenterede udgifter såsom telefonopkald, læsestof, offentlig transport etc. under hospitalsindlæggelse, der varer mere end et døgn, op til 400 kr. pr. uge, dog maksimalt kr. i) nødvendig taxitransport til og fra behandlingsstedet med op til 500 kr. 1.2 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke udgifter a) til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet, b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol, ændret medicinering, c) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du: ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, d) til behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning og/eller har været under udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose, e) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, f) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, g) til fortsat behandling eller ophold, såfremt du afviser at lade dig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted, h) til behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Goudas læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til bopælslandet, i) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville være blevet påført, hvis Gouda havde formidlet hjemtransporten, j) til transport som følge af din frygt for smittefare, k) der påløber som følge af, at du ikke følger Goudas læges anvisninger, l) til provokeret abort, m) til behandling eller følgesygdomme af aids, herunder også undersøgelser af symptomer. Denne undtagelse gælder uden hensyn til punkt 1.2 a-c, n) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser eller andre hjælpemidler, o) til rekreations- eller kurophold, p) til behandling eller ophold efter forsikringsperiodens udløb. Vurderer Goudas læge, at du ikke kan hjemrejse til bopælslandet, som følge af en dækningsberettiget begivenhed, dækker rejseforsikringen behandling og ophold indtil du, efter vurdering fra Gouda læge, kan hjemrejse til Danmark. 7

8 2 HJEMTRANSPORT For rejser i EU/EØS er punkt 2.1 b og c ikke omfattet af rejseforsikringen i den første måned af policens varighed. Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset 2.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 1 Sygdom eller den offentlige rejsesygesikring, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige a) ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl/hospital i bopælslandet. Goudas læge vurderer efter kontakt til behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Gouda afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted, b) udgifter til enten hjemtransport til bedemand/krematorium i bopælslandet ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste eller c) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette rejseforsikringen dækker maksimalt, hvad en hjemtransport ville koste, d) udgifter til taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital eller lufthavn til din bopæl, efter at Gouda har hjemtransporteret dig til bopælslandet. 2.2 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til a) hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol, ændret medicinering, b) hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du: ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) hjemtransport arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet transporten, d) ambulancefly i tilfælde, hvor transporten kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde efter Goudas læges vurdering, e) hjemtransport som følge af din frygt for smittefare. 3 HJÆLP PÅ STEDET - 24 TIMERS LÆGEVAGT 3.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Under rejsen har du adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Du kan få råd og vejledning om lægebehandling, om medicin ordineret af behandlende læge samt om egnede læger og tandlæger i udlandet. 3.2 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke dine udgifter ved henvendelse til Goudas 24 timers lægevagt. 8

9 4 PERSONLIG SIKKERHED 4.1 KRISEHJÆLP PÅ STEDET Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset 4.1.1Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker dine udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at du har været udsat for a) en større ulykke, b) en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer, c) en naturkatastrofe, d) en terroraktion, krig eller krigslignende tilstand, e) en gidseltagning. Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig. 4.2 EVAKUERING Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj og lokal transport i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til bopælslandet. Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at a) udenrigsministeriet i Danmark anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af krig eller krigslignende tilstande eller overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor du opholder dig, b) udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af en terroraktion eller overhængende fare for en terroraktion, c) udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af naturkatastrofe eller overhængende fare for naturkatastrofe i det område, hvor du opholder dig, d) Statens Serum Institut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor du opholder dig. Gouda lægger udenrigsministeriets, Statens Serum Instituts og lokale myndigheders anbefalinger til grund ved afgørelse af, om evakuering kan dækkes, og ved dækning af evakuering, hvor nærmeste sikre destination er. 9

10 4.2.2 Begrænsning Evakuering skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker du på dette tidspunkt ikke at tage imod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke, hvis udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale myndigheder på tidspunktet for din indrejse i et område har anbefalet eller foretaget evakuering. 4.3 EFTERSØGNING OG REDNING Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning og/eller redning. Det er en forudsætning for dækning, at a) hændelsen er anmeldt til det lokale politi/de lokale myndigheder, og at eftersøgningen/redningen er iværksat af disse eller af udenrigsministeriet, og at b) Gouda Alarmcentral hurtigst muligt kontaktes, hvis en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og at alarmcentralen godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf Begrænsninger a) Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales ved ét skadetilfælde, begrænset til kr. b) Det er en forudsætning for dækning, at den eftersøgte er forsikret hos Gouda. Efterlyses flere personer som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne ligeligt på antallet af eftersøgte. c) Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis du har undladt at fortælle pårørende, hvor du befinder dig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt uanset årsagen til ønsket om kontakt. d) Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum kr. pr. skadetilfælde Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver, b) eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen, c) eftersøgningsbehov forårsaget af, at du har udvist grov uagtsomhed, d) eftersøgning af forsikret med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten, e) eftersøgning af forsikret, der har fået stillet en terminal diagnose, f) eftersøgning af personer, der forsvinder, mens de udøver eller træner til professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition, g) omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring. 5 ULYKKE 5.1 INVALIDITET 10

11 Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen a) Rejseforsikringen yder erstatning for varigt mén, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, dersom ulykkestilfældet har medført en varig méngrad på mindst 5 %. b) Erstatningen udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. For personer der er fyldt 60 år udgør erstatningen alene den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. c) Hvis du på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse ikke er fyldt 18 år, justeres forsikringssummen i henhold til punkt d) Méngraden fastsættes på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Fastsættelsen sker på baggrund af skadens medicinske méngrad og uden hensyn til dit erhverv. e) Erstatningen fastsættes snarest muligt dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. f) Det er en forudsætning for dækning, at du er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling. g) Du har ret til at forlange méngraden fastsat endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne herved deles ligeligt af parterne Begrænsninger a) Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %. b) Bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen bliver højere, end hvis et sådant mén ikke var til stede Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke invaliditet som følge af a) ulykkestilfælde, hvor der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen af begivenheden, bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Hændelsen i sig selv skal kunne forårsage/forklare skaden, b) enhver sygdom, herunder sygdom der opstår pga. smitte med vira, bakterier, mikroorganismer og lignende situationer, c) skader og forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler, herunder tobak og alkohol samt medicin, d) ulykkestilfælde hvis hovedårsag skyldes sygdom samt enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker heller ikke forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende sygdom eller tilfældig tilstødende sygdom, e) følger efter lægelig behandling eller anden behandling, herunder medicinbehandling, med mindre behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde, f) personskade, opstået ved forsikredes deltagelse i slagsmål/håndgemæng og lignende eller forsikredes deltagelse i strafbare handlinger, g) skader på kroppen som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke kan karakteriseres som en pludselig skade, h) varigt mén, i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade, i) skader sket i forbindelse med fødsler, j) udgifter til behandling af tandskader. 5.2 DØDSFALD 11

12 Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen udbetaler forsikringssummen i tilfælde af, at du, inden 1 år efter ulykkestilfældet, afgår ved døden som en direkte følge af ulykkestilfældet. Eventuelt tidligere udbetaling i henhold til punkt 5.1 Invaliditet fratrækkes erstatningen Begrænsninger Hvis du på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er fyldt 18 år, reduceres forsikringssummen for dødsfald til kr. Overskydende beløb i forhold til tabellen i pkt. 5.2 overføres til ulykkessummen i punkt Hvilke personer modtager forsikringssummen Medmindre andet skriftligt er aftalt med Gouda, udbetales dødsfaldserstatning i følgende prioriterede rækkefølge, således at en efterstående først kommer i betragtning, dersom forudgående ikke eksisterer/er i live: Ægtefælle, børn, samlever eller forsikredes arvinger Rejseforsikringen dækker ikke Undtagelser nævnt under pkt er ligeledes gældende i forbindelse med dødsfald som følge af et ulykkestilfælde. 5.3 Generelle bestemmelser vedrørende ulykkesdækningen (invaliditet og død): Der ydes ikke erstatning for ulykkestilfælde opstået under udøvelse af al flyvning, undtagen som betalende rejsende med rute- eller charterfly, al professionel sportsydelse, ekspeditioner, dykning dybere end 45 m., bjergbestigning højere end m., faldskærmsudspring, (dog ikke tandemspring med instruktør), racerløb af enhver art, alpint skiløb samt andre lignende sportsgrene For ulykkestilfælde opstået i forbindelse med luftfart ydes der alene erstatning for ulykker, der rammer den forsikrede som passager i luftfartøjer med nationalitetsbetegnelse For personer, der på rejsen udfører fysisk arbejde i erhvervsmæssigt øjemed, nedsættes erstatningen til halvdelen af de anførte forsikringssummer For personer over 75 år nedsættes erstatningen til halvdelen af de anførte forsikringssummer. 6 OVERFALD Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen a) I tilfælde af at du under rejsen udsættes for forsætligt overfald med personskade til følge, dækker rejseforsikringen det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til den danske erstatningsansvarslov for et overfald sket under lignende omstændigheder i Danmark. b) Det er en forudsætning for dækning, at du er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) varigt mén i det omfang det er dækket under punkt 5.1, b) overfald begået af en rejseledsager, uanset om denne er dækket af en Gouda eller ej, c) i tilfælde af, at du uden rimelig grund har udsat dig selv for risiko for overfald, 12

13 d) overfald sket i forbindelse med en strafbar handling udført af dig, e) skader på ting. f) ulykkestilfælde opstået i forbindelse med luftfart, hvor du ikke er passager i luftfartøjer med nationalitetsbetegnelse. g) skader ved alle former for skisport (inkl. snowboard og skihop) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt at a) overfaldet anmeldes til Politiet under opholdet, b) en læge eller et hospital konsulteres umiddelbart efter overfaldet, c) du godtgør at være berettiget til skadeserstatningen. 7 PRIVATANSVAR Personskader kr kr. Tingskader kr kr. 7.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker, såfremt du, i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt. Herudover dækker rejseforsikringen skader på lejet feriebolig/hotel jf. pkt. 9.2 c. 7.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker a) det beløb, som du af myndighederne i opholdslandet bliver pålagt at betale, b) omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstatningsspørgsmålet, i det omfang disse på forhånd er godkendt af Gouda, c) skader på lejet feriebolig og/eller hotel samt indbo heri. Det er en forudsætning, at de beskadigede ting har været i din varetægt. 7.3 Begrænsning a) For ansvar i forbindelse med jagt er det en forudsætning for denne dækning, at du har en speciel ansvarsforsikring for jagt, og at nærværende dækning er subsidiær i forhold til den specielle ansvarsforsikring for jagt. b) De anførte summer danner højeste grænse for Goudas forpligtelse(r) efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer i Gouda. c) Forsikrede må ikke anerkende erstatningspligt eller godkende et erstatningskrav. Manglende overholdelse af dette krav kan føre til, at forsikrede mister sine rettigheder under denne police. Gouda skal omgående informeres om forsikringsbegivenheden og vil herefter træffe bestemmelse om sagens behandling. 7.4 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar a) der er opstået i kontrakt-, arbejds-, eller erhvervsforhold, 13

14 b) for skader på eller tab af egne ting, c) for skader som følge af, at du ved aftale eller på anden vis har påtaget sig et mere vidtgående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, d) for skader på ting, som du har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt, bortset fra de under punkt 7.2 c nævnte situationer, e) for skader, hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, f) for skader forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn eller luftfartøjer, g) for skader forvoldt af søfartøjer, der er over tre meter lange eller har en motor, der i kraft overstiger 3 hk, h) for skader forvoldt over for familie, i) for skader forvoldt af dyr. 8 RETSHJÆLP OG SIKKERHEDSSTILLELSE Forsikringssum kr kr. 8.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige a) omkostninger, der bliver pålagt dig ved civilretlige retssager, som er iværksat som en følge af uoverensstemmelser, der direkte involverer dig, b) rejseomkostninger i forbindelse med din deltagelse i rets- eller voldgiftssag i udlandet, der ikke er dækket fra anden side. Det er en forudsætning, at du er indkaldt til partsafhøring og skønnes at have en interesse i at give møde eller er indkaldt til afhøring som vidne og har en retlig interesse i at give møde. Dækning forudsætter endvidere, at vidneafhøring ikke kan finde sted i bopælslandet, og at forsikrede har modtaget Goudas tilladelse til at deltage i retssagen eller voldgiften, forud for afrejsen. Forsikringen dækker endvidere, inden for de anførte forsikringssummer c) sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse af dig eller dine ejendele fra tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Gouda straks efter frigivelse, Dersom sikkerhedsstillelsen beslaglægges, og forsikrede ved sin adfærd skønnes at være ansvarlig herfor, skal det rentefri lån tilbagebetales Gouda omgående efter beslaglæggelsen. 8.2 Det er en forudsætning for dækning Forsikringen dækker alene i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, der er udsprunget af begivenheder, der er opstået under rejsen, og som direkte vedrører dig. 8.3 Selvrisiko For enhver skade under dette punkt beregnes der en selvrisiko på 10 % af de samlede dækningsberettigede omkostninger, dog minimum 500 kr. 8.4 Rejseforsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke omkostninger ved retssager, der vedrører: a) forretningsvirksomhed, kontraktansvar eller fast ejendom, b) ansvar pådraget i forbindelse med kørsel med motorkøretøj, c) narkotika, misbrug af våben eller enhver form for kriminel handling, 14

15 d) tvister mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. Forsikringen dækker endvidere ikke e) erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 9 HJEMKALDELSE Forsikringssum kr. Ubegrænset 9.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter - maksimalt økonomiklasse - for dig og én rejseledsager, i tilfælde af at du a) hjemkaldes til bopælslandet som følge af alvorlig akut sygdom/tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos din ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, bedsteforældre, søskende, papsøskende, svigerforældre, svigerbørn og svogre/svigerinder, b) informeres om væsentlig skade som følge af brand, oversvømmelse eller indbrudstyveri i din private bolig i Danmark eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i din egen virksomhed, og hændelsen kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse. 9.2 Begrænsninger a) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at hjemkaldelsen er aftalt med Gouda. b) Rejseforsikringen giver alene ret til én hjemkaldelse pr. forsikringsperiode til den person, der giver anledning til hjemkaldelsen. 9.3 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst, b) i tilfælde hvor det familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, er med på samme rejse og er blevet transporteret hjem under dækning 2 Hjemtransport. 10 TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE Forsikringssum 2 personer 2 personer 10.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller punkt 1 Sygdom, hvor du a) bliver akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn, b) rammes af akut livstruende sygdom eller 15

16 c) skal hjemtransporteres Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker sygeledsagerens eller den tilkaldtes nødvendige ekstraudgifter til a) transport fra bopælen og retur maksimalt økonomiklasse. Forsikringen yder ikke erstatning, såfremt du skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra sygeledsagerens udrejse fra bopælslandet. b) forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Gouda eller køb af en Gouda af samme type som dig for sygeledsagelsens varighed. c) hjemrejse til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute maksimalt økonomiklasse når sygeledsagelsen afsluttes enten ved din udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved hjemkomst til bopælen/hospital i bopælslandet. Forsikringen dækker dine egne børn under 18 år samt den tilkaldtes og/eller sygeledsagernes nødvendige, dokumenterede ekstraudgifter til d) transport maksimalt samme transportklasse som dig, dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. e) indlogering på hospital/hotel med maksimalt kr. pr. person pr. dag. f) fortæring og lokaltransport med maksimalt 250 kr. pr. person pr. dag 11 FORSINKET FREMMØDE Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset Periode Hele rejsen Hele rejsen 11.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen I tilfælde hvor du skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at du uden egen skyld og uden at kunne forudse og afhjælpe det, møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport til indhentning af den fastlagte rejserute - maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse, b) hotelophold - maksimalt kr. pr. dag, c) fortæring samt lokal transport - maksimalt 250 kr. pr. dag. I tilfælde hvor Gouda ikke er i stand til at bringe dig frem til den fastlagte rejserute inden halvdelen af rejsens planlagte varighed (såvel afrejsen som hjemkomsten regnes som en dag), dækker rejseforsikringen d) rejsens pris pr. dag for de jagtdage, du får ødelagt. Forsikringen erstatter ikke ankomstdagen til den fastlagte rejserute Særlig bestemmelse Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne er bestilt og betalt 24 timer før afgang Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transfertid (minimum connecting time), 16

17 b) forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis rejseforsikringen først er købt på afrejsedagen. 12 JAGTREJSEGARANTI Dækningen gælder alene for rejser af op til 31 dages varighed. Forsikringssum kr kr Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af den offentlige rejsesygesikring, dækning 1 Sygdom, dækning 2 Hjemtransport eller dækning 9 Hjemkaldelse, hvor du a) hjemkaldes, b) hospitalsindlægges, c) hjemtransporteres, d) afgår ved døden, e) bliver akut syg/kommer til skade og ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål. Sygdommen/tilskadekomsten skal dokumenteres af en lokal læge, og dokumentationen ligger til grund for Goudas vurdering af, i hvilket omfang rejsens primære formål ikke kunne udøves Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rejsens pris pr. dag for ødelagte jagtdage, der ikke kan udnyttes på grund af én eller flere af skadebegivenhederne nævnt i pkt Der ydes tidligst feriekompensation fra dagen efter du bliver hospitalsindlagt, hjemkaldt, hjemtransporteret eller går til lægen Hvilke personer er omfattet af dækningen Rejseforsikringen omfatter dig samt din ægtefælle/samlever eller én rejseledsager. Det er en forudsætning for dækning af jagtrejsegaranti, at den enkelte person har købt en rejseforsikring hos Gouda, der dækker jagtrejsegaranti/feriekompensation Begrænsninger Jagtrejsegaranti ud over forsikringsperioden er ikke dækket Særlige bestemmelser a) Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som bekræfter, at du har været ude af stand til at udøve den planlagte aktivitet, vurderer Goudas læge på baggrund af den stillede diagnose, om du jf. punkt 12.1 e er berettiget til kompensation, og i bekræftende fald for hvor mange dage. b) For personerne angivet i punkt 12.3 ydes erstatning for samme periode som for skadelidte. 13 SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ Forsikringssum kr kr. 17

18 13.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert lejet i udlandet Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret, b) hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet. 14 ERSTATNINGSBIL INDEN AFREJSEN Forsikringssum kr. Ikke omfattet 14.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker, hvis du ikke kan gennemføre din planlagte bilferie som følge af, at din bil bliver ramt af en skade i Danmark, der er omfattet af en almindelig dansk kaskoforsikring Særlig bestemmelse Rejseforsikringen dækker alene ved kaskoskader, der opstår inden den planlagte bilferie. Opstår kaskoskaden inden 12 timer fra afrejsen fra din bopæl, dækker rejseforsikringen mellem din bopæl og den danske grænse Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen a) Rejseforsikringen dækker udgifter til leje af en erstatningsbil svarende til den bilgruppe, din egen bil tilhører. Gouda er dog berettiget til at stille en større bil til rådighed. Erstatningsbilen lejes med fri kilometer. b) Rejseforsikringen dækker billeje fra 2 dage før feriens start til dagen efter planlagt hjemkomst. Dækningen ophører dog senest efter 1 måned eller den dag policen udløber. c) Erstatningsbilen lejes hos et landsdækkende biludlejningsfirma efter Goudas anvisning. Udlejning sker på udlejningsfirmaets kontraktsvilkår, inkl. Ansvars- og kaskodækning. Erstatningsbilen afhentes og afleveres af dig på udlejningsfirmaets kontor Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til a) leje af motorcykel, camping- eller påhængsvogn, mobilehome, o lign., b) brændstof, olie, sprinklervæske og lign., c) afhentning eller aflevering af erstatningsbilen. 15 HJEMTRANSPORT AF EGEN BIL Forsikringssum Ubegrænset Ikke omfattet 18

19 15.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker, hvis du og samtlige passagerer i bilen får afbrudt rejsen som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse under dækning 9 Hjemkaldelse Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af bilen. 16 BAGAGE Forsikringssum kr. (tillæg kan købes) kr. (tillæg kan købes) 16.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker a) økonomisk tab opstået som følge af al form for tyveri og beskadigelse af medbragte eller effekter erhvervet under dit ophold i udlandet, b) bortkomst af indskrevet bagage, 16.2 Begrænsninger a) Fotoudstyr, arbejdsgivereffekter, smykker, ringe, ure eller lignende effekter eller enhver enkelgenstand erstattes maksimalt med 50 % af forsikringssummen eller kr. afhængig af, hvilket beløb der er mindst. b) Den begrænsede dækning i punkt 16.2 a gælder dog ikke for jagtvåben, der er indskrevet med type og nummer hos Limpopo/Diana før afrejse. c) Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj er begrænset til kr. på rejser til EU/EØS og kr. ved Udvidet Europa/Verden. Denne undtagelse gælder dog ikke, dersom tyveriet sker fra et aflåst og fra kabinen separeret bagagerum. d) Rede penge, rejsechecks, rejsebilletter, værdipapirer, kreditkort, pas og lignende værdigenstande, dækkes maksimalt med 10 % af forsikringssummen, dog maksimalt kr., og alene som følge af brand, tyveri fra aflåst rum/bagagerum eller tyveri, hvor effekterne bæres på eller af den forsikrede Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) glemte, tabte eller forlagte genstande, b) tyveri fra feriedomicil, motorkøretøj, tog, fly, bus, båd, camper, campingvogn, hvis der ikke er synligt tegn på voldeligt opbrud, c) tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn. Bagagen må ikke forlades af forsikrede, heller ikke i korte tidsrum, medmindre bagagen er behørigt opbevaret i aflåst rum eller telt, d) tyveri af motorkøretøjer, camper, campingvogne, trailere, både, windsurfere, cykler og andre transportmidler samt tilbehør hertil, e) tyveri af kontaktlinser, proteser, pc er, tv-apparater, køleskabe, mobiltelefoner samt enhver form for varer, der benyttes i kommercielt øjemed (vareprøver, handelsvarer, kollektioner etc.), f) bagageskader, der skyldes dårlig emballering, samt almindelig slitage, ridser, skrammer etc. af kufferter eller tasker, g) indirekte tab, 19

20 h) tab som følge af misbrug af rejsechecks, kredit- eller betalingskort Hvordan beregnes erstatningen a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end to år gamle, erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande. b) For andre genstande ydes erstatning for det beløb, det ville koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for værdiforringelse. c) Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men ikke forpligtet hertil. d) Gouda er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb til forsikrede svarende til det, det koster at lade genstanden reparere. e) For tab af båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af råmaterialet. 17 BAGAGEFORSINKELSE Forsikringssum kr. dog maks kr./døgn kr. dog maks kr./døgn 17.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker a) rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende til det savnede, i tilfælde af, at din indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til din ankomst til et bestemmelsessted uden for dit bopælsland. b) leje af våben, dersom dit eget våben er forsinket eller beskadiget under transporten. Det er en betingelse for erstatning, at original dokumentation for forsinkelse samt kopi af billetter og indtegningsbeviser fra Limpopo/Diana og/eller flyselskabet foreligger Begrænsning Erstatningen kan ikke overstige summerne i punkt 17.1 pr. stykke forsinket bagage Rejseforsikringen dækker ikke a) bagage, der ikke er indleveret til transport med samme transportmiddel som det, du benytter. b) erstatningskøb, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet. 18 AFBESTILLING Forsikringssum Rejsens pris dog maksimalt kr. Tillægsdækning alene omfattet hvis det fremgår af policen. 20

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872

GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 GLOBAL BUSINESS Betingelser nr. 872 INDHOLDSFORTEGNELSE A FÆLLESBETINGELSER... 3 B FORHOLD I SKADETILFÆLDE... 5 C DÆKNING... 8 2. SYGDOM... 8 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT... 9 4. LÆGELIG FEJLBEHANDLING...

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT TILLÆG TIL REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING TILLÆG BETINGELSER NR. 900 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for dit tillæg til rejseforsikring. Derefter

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Guld og MasterCard Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget produktgaranti

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

LEV-Forsikring. Indbodækning. Hvemerdækket? Hvemerikkedækket? Hvad omfatter indbodækningen? Forsikringsbetingelser. Brand. Tyveri

LEV-Forsikring. Indbodækning. Hvemerdækket? Hvemerikkedækket? Hvad omfatter indbodækningen? Forsikringsbetingelser. Brand. Tyveri Indbodækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For indbodækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for boforsikring. Hvemerdækket?

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER EUROPA / VERDEN Nu med WorldRescue Ferie, studie eller arbejde op til 12 måneder FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER OVER 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDSERKLÆRING SE BAGSIDEN EUROPA / VERDEN Ferie op til

Læs mere