TR NYT. Så er det tid til efterårets nummer af TR-NYT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR NYT. Så er det tid til efterårets nummer af TR-NYT."

Transkript

1 TR NYT Læs bla. om: Plustid Seniorrettigheder Sunde arbejdspladser Ændringer omkring barsel og barnets 2. sygedag TR Nyt nummer Så er det tid til efterårets nummer af TR-NYT. Dette nummer følger op på sidste nummer omkring overenskomstfornyelsen. Nu er de offentlige overenskomsteksterne endeligt på plads og overenskomsterne er udsendt. I kan i dette nummer læse om den nye mulighed for at indgå aftale om Plustid, herunder dagpengekonsekvenser. Endvidere kan I læse om seniorrettighederne og aftaler om sundhed og trivsel, der er indført som led i 3-partsaftalerne. Vi bringer også en artikel om den forbedrede ret til løn under graviditet, barsel og adoption, der er indført med OK 08. område er der sket en stigning på basislønnen og på det kommunale og regionale er der pr. 1. oktober sket en generel lønregulering. Reguleringsprocenten udgør pr. 1. oktober , for regionerne og kommunerne. På statens område er reguleringsprocenten fortsat 1, Rigtig god læselyst! Næste nummer udkommer planmæssigt til december og vil også have fokus på opfølgning på OK 08. Johnna Franch Pharmadanmark, Stine Søndergaard Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrlægeforening, Jens Smed og Tine Trabolt Arkitektforbundet. I dette nummer: Aftaler om Plustid og dagpengekonsekvenser 2 Seniorrettigheder 3 Sunde arbejdspladser Fravær af familiemæssige årsager 6 8 Siden Sidst 11 Endeligt vil I under Siden Sidst blandt andet kunne se hvilke aftaler/cirkulærer mv. der er udgivet i tilknytning til de indgåede overenskomster. I skal være opmærksomme på, at der pr. 1. oktober 2008 er sket lønstigninger. På statens TR Nyt udgives af: ARKITEKTFORBUNDET Tlf Pharmadanmark Tlf Den Danske Dyrlægeforening Tlf Jordbrugsakademikerne Tlf:

2 Side 2 Aftaler om Plustid og dagpengekonsekvenser Muligheden for at indgå aftaler om Fleksibel arbejdstid / Plustid blev indført pr 1. april Reglerne findes i AC-overenskomstens 19 (kommuner), 19 (regioner) og 13A (staten). Fleksibel arbejdstid / Plustid kan kun bringes i anvendelse på den enkelte arbejdsplads, når der mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten eller den forhandlingsberettigede organisation er indgået aftale (i staten benævnes aftalen som iværksættelsesaftalen ) herom. Aftalen skal indeholde oplysninger om opsigelsesbestemmelser. Hvis aftalen / iværksættelsesaftalen bortfalder, løber de allerede individuelle aftaler om Plustid videre efter deres individuelle indhold, indtil de eventuelt måtte blive opsagt efter de regler, der er fastsat i den individuelle aftale. Special- og chefkonsulenter kan selv aftale Plustid efter de fastsatte regler selv om der ikke er indgået en aftale med tillidsrepræsentanten / organisationen om Plustid på den pågældende arbejdsplads (kommuner). Plustidsaftaler kan ikke indgås for chefer, dvs stillinger der har et egentligt personaleansvar eller er aflønnet på lr 37-niveau og derover (staten). Der indgås herefter aftale mellem den enkelte medarbejder og ansættelsesmyndigheden om forøgelse af arbejdstiden udover (gennemsnitlig) 37 timer om ugen optil maksimalt (gennemsnitligt) 42 timer om ugen. Fleksibel arbejdstid/plustid kan kun anvendes når der er indgået aftale mellem ledelsen og TR eller den forhandlingsberettigede organisation Ordningen er frivillig Lønnen forhøjes forholdsmæssigt på grundlag af det aftalte timetal, og der indbetales pensionsbidrag af den forhøjede løn efter de sædvanlige principper for indbetaling af pensionsbidrag. For statsansatte tjenestemænd indbetales et pensionsbidrag på 18 pct til en supplerende, bidragsdefineret pensionsordning af den del af lønnen, der overstiger lønnen for fuldtidsbeskæftigelse. Den forhøjede løn udbetales under fravær, hvor der er ret til løn fx på grund af sygdom, barsel, ferie og omsorgsdage. Eventuelle rådighedsforpligtelser og rådighedstillæg fortsætter uændret, medmindre andet aftales. Den individuelle aftale kan såvel af medarbejderen som arbejdsgiveren opsiges i henhold til funktionærlovens bestemmelser (regionerne) eller med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales (kommunerne og staten). Efter varslets udløb vender den ansatte tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før indgåelse af Plustidsaftalen. Hvis en kommunalt ansat medarbejder som har indgået aftale om Plustid afskediges, kan medarbejderen vælge i de sidste 3 måneder før fratræden at vende tilbage til den beskæftigelsesgrad, som gjaldt før indgåelse af Plustidsaftalen. Regionalt ansatte og statsansatte har dog altid ret til at vende tilbage til sin tidligere beskæftigelsesgrad 3 måneder før fratrædelsestidspunktet, hvis vedkommende ønsker det (og uanset om den individuelle Plustidsaftale indeholder et længere opsigelsesvarsel). NB: Permanente ledige timer skal tilbydes deltidsansatte i henhold til Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal, før aftale om Plustid kan indgås (regioner og kommuner). Dagpengekonsekvenser Er der indgået aftale med arbejdsgiveren om Plustid, kan det betyde, at medarbejderen får overskydende timer, hvis pågældende på et tidspunkt skal på dagpenge eller efterløn. Overskydende timer får man, hvis man de sidste 3 måneder, før man skal på efterløn eller dagpenge, har arbejdet mere end 37 timer i gennemsnit om ugen. De overskydende timer skal altid afspadseres, inden man kan få dagpenge eller efterløn. Har medarbejderen fx de sidste 3 måneder arbejdet 40 timer om ugen i gennemsnit, vil medarbejderen have 39 overskydende timer som skal afspadseres, før medarbejderen kan få efterløn eller dagpenge. Overskydende timer skal altid afspadseres de sidste tre måneder inden man kan få dagpenge eller efterløn

3 Side 3 Anbefaling til tillidsrepræsentanter Plustidsaftaler bør indeholde en passus om, at en ansat skal have været ansat i 6 måneder, før der kan indgås aftale om Plustid - ellers vil vi komme til at se opslag af ledige / nye stillinger med Plustid. En aftale om Plustid bør ikke have en løbetid, som er kortere end 6 måneder ellers risikerer vi, at aftalen blot bruges til at aflønne kortvarigt merarbejde, der rettelig burde honoreres med x 1,5 efter merarbejdsaftalen. Overvej nøje om der skal indgås en Plustidsaftale eller om der ikke i stedet er tale om en situtation, som vil udløse merarbejdsbetaling og hvor der så også bør forhandles løn for perioden (vi kan ikke altid opnå en lønforbedring men hvo som intet vover.. ) Forsøg at få en ret til at gå ned i tid efter en aftale om Plustid fx: Medarbejder NN arbejder i et år på 42 timer ( timer), og når året er gået har medarbejderen ret til at gå ned i tid til 32 timer (37 5 timer) i et år og derefter tilbage til 37 timer. Aftalen bør indeholde en bestemmelse om, at tillidsrepræsentanten skal have kopi af den individuelle Plustidsaftale, som er indgået mellem medarbejderen og ledelsen. Aftalen bør indeholde en bestemmelse om, at i tilfælde af afskedigelse af medarbejderen uanset årsag har medarbejderen ret til at få arbejdstiden nedsat til 37 timer de sidste 3 måneder forud for fratrædelsestidspunktet (for at begrænse modregningen i dagpenge og efterløn). Aftalen bør indeholde en bestemmelse om, at i tilfælde af, at medarbejderen selv opsiger stillingen for at gå på efterløn, har medarbejderen ret til at få arbejdstiden nedsat til 37 timer i de sidste 3 måneder før fratrædelsestidspunktet (for at begrænse modregningen i dagpenge og efterløn). Forsøg at få en bestemmelse med om, at i andre tilfælde, hvor medarbejderen opsiger sin stilling, har medarbejderen ret til at få arbejdstiden nedsat til 37 timer i opsigelsesperioden (for at begrænse modregningen i dagpenge og efterløn). Aftaler om Plustid skal indsendes til de respektive sekretariater før godkendelse Aftaler om Plustid skal indsendes til de respektive sekretariater til godkendelse før underskrift. Seniorrettigheder Som led i trepartsaftalerne (mellem regeringen, arbejdsgiver og arbejdstager) i efteråret 2007 og OK 08- forhandlingerne er der aftalt nogle særlige seniorrettigheder, der kan bidrage til at fastholde seniorer i arbejde. Ordningerne træder i kraft 1. januar 2009 og ophører uden opsigelse den 31. december Der gælder forskellige regler, afhængig af, om arbejdsgiveren er staten, kommunen eller regionen. Kommunerne Hvor gammel skal man være, for at få seniorrettigheder? Akademikere opnår seniorrettigheder fra og med det år, de fylder 60 år. Fylder man 60 år i 2009 eller er man allerede ved indgangen til 2009 fyldt 60 år - får man fulde seniorrettigheder dette år, uanset hvornår din fødselsdag i øvrigt er. Seniorrettigheder træder i kraft den 1. januar 2009 Hvad omfatter seniorrettighederne? Udgangspunktet er at man får ret til et antal ekstra fridage med fuld løn: 2 dage pr. kalenderår ved 60 år 3 dage pr. kalenderår ved 61 år 4 dage pr. kalenderår ved 62 år og derover.

4 Side 4 Veksling til bonus eller pension Seniordagene kan konverteres til enten bonus eller pension. Hvis man ønsker at veksle seniordagene til bonus eller pension skal man give sin arbejdsgiver besked herom senest 1. oktober Nogle kommuner har udskudt fristen til 1. november. Der kan vælges årligt, så der kan foretages et andet valg i årene 2010 og Bonussens størrelse beregnes på følgende måde: 1 seniordag er lig 0,4 % af den sædvanlige løn i kalenderåret (årslønnen i kalenderåret x 0,4 %). Med sædvanlig løn forstås i denne sammenhæng bruttoløn inklusiv særydelser, særlig feriegodtgørelse og pension, men eksklusiv overarbejdsbetaling. Bonus udbetales ved den førstkommende udbetaling efter kalenderårets udløb. Vælger man at konvertere sine seniordage til pension, indbetales løbende et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til en procentvis forhøjelse af pensionsprocenten med 0,4 procentpoint pr. seniordag. Afvikling af seniordage Retten til seniordage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, man opnår retten. Fylder man f.eks. 60 år i august måned 2009, har man ret til at holde to seniordage i tidsrummet fra d. 1. januar til d. 31. december Retten til seniordage i kommunerne og regionerne gælder fra 60 år Retten til seniordage i et kalenderår gælder også uanset på hvilket tidspunkt af året, man evt. tiltræder et nyt job. Hvis man f.eks. ansættes på en kommunal arbejdsplads den 1. december, og man opfylder aldersbetingelsen, har man ret til at afholde seniordage i december, forudsat at man ikke i samme kalenderår har afholdt seniordage hos en anden kommunal arbejdsgiver. Seniordage kan holdes i hele eller halve dage. Seniordagene skal varsles tidligst muligt, og arbejdsgiveren skal imødekomme afviklingen på det varslede tidspunkt, medmindre forholdene på arbejdspladsen forhindrer afviklingen. Det skal dog være muligt at afholde seniordagene i løbet af året. Hvis seniordagene ikke afholdes inden for kalenderåret bortfalder seniordagene, medmindre andet aftales. Der er således ikke ret til at overføre seniordagene til året efter. Dog overføres seniordagene, hvis de ikke har kunnet holdes, fordi arbejdsgiveren har afvist afviklingen med henvisning til forholdene på arbejdsstedet. Man har heller ikke ret til at fortryde midt i året og i stedet kræve seniordagene udbetalt som seniorbonus. Regionerne Hvor gammel skal man være, for at få seniorrettigheder? Akademikere (bortset fra læger) opnår seniorrettigheder fra og med året efter, at de fylder 60 år. Fylder man 60 år i 2008 får man fulde seniorrettigheder i 2009, mens man får fulde seniorrettigheder i 2010, hvis man fylder 60 år i 2009 osv. Hvad omfatter seniorrettighederne? Udgangspunktet er ret til en kontant bonus seniorbonus: 0,8% af sædvanlig løn ved 60 år 1,2% af sædvanlig løn ved 61 år 1,6% af sædvanlig løn ved 62 år og derover. Veksling til seniordage, pension eller kompetenceudvikling Seniorbonus kan veksles til seniordage, ekstra pensionsindbetaling, særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb eller kombinationer heraf. Hvis man ønsker at veksle seniorbonus til seniordage eller pension skal man give sin arbejdsgiver besked herom senest pr. 1. oktober. Værdien af en seniordag svarer til 0,4 % af den sædvanlige årsløn. Det indebærer, at der kan opnås ret til maksimum 2, 3 og 4 seniordage, afhængig af alder. Vælger man kompetenceudvikling skal man huske, at også den anvendte tid skal betales af seniorbonussen. En kursusdag koster 0,4% af sædvanlig årsløn. Vælger man ekstraordinær pensionsindbetaling, sker indbetalingen løbende med 1/12 af bonus hver måned sammen med det almindelige bidrag. Ønsker man i kommunen eller regionen at veksle seniorbonus til seniordage eller pension, skal man give arbejdsgiver besked herom senest 1. oktober

5 Side 5 Afvikling af seniordage Seniordage afvikles som udgangspunkt som hele dage. Efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren kan seniordagene afvikles som halve dage eller som enkeltstående timer. Arbejdsgiveren fastlægger efter drøftelse med den ansatte hvornår seniordagene skal afholdes. Arbejdsgiveren skal, under hensyntagen til arbejdets udførelse, så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker. Hvis seniordagene ikke afholdes inden for kalenderåret bortfalder seniordagene, medmindre andet aftales. Man har således ikke ret til at overføre seniordagene til året efter. Dog overføres seniordagene, hvis de ikke har kunnet holdes, fordi arbejdsgiveren har afvist afviklingen med henvisning til forholdene på arbejdsstedet. Man har heller ikke ret til at fortryde midt i året og i stedet kræve seniordagene udbetalt som seniorbonus. Staten Hvor gammel skal man være, for at få seniorrettigheder i staten? Akademikere opnår seniorrettigheder fra og med det år, de fylder 64 år. Fylder man 64 år i 2009 eller er man allerede ved indgangen til 2009 fyldt 64 år - får man fulde seniorrettigheder dette år, uanset hvornår ens fødselsdag i øvrigt er. I staten opnås seniorrettigheder fra og med det år man fylder 64 år Hvad omfatter seniorrettighederne? Udgangspunktet er ret til en kontant bonus den såkaldte seniorbonus. Bonussen svarer til 3,0 % af den samlede faste løn. Bonussen kan man kræve udbetalt med den først kommende lønudbetaling, efter man har opnået retten dvs. først kommende lønudbetaling efter ens fødselsdag. Er man fyldt 64 år i 2008, kan første bonus kræves udbetalt, efter man er fyldt 65 år i Er man fyldt 65 år eller mere i 2008, kan første bonus ligeledes kræves udbetalt ved den førstkommende lønudbetaling efter fødselsdagen i Fremsætter man ikke af sig selv ønske om udbetaling eller omveksling jfr. nedenfor, udbetales bonussen automatisk ved kalenderårets udløb. Man har ret til: at veksle op til den fulde seniorbonus til et ekstraordinært pensionsbidrag at veksle seniorbonus til antal seniordage Man kan fremsætte ønske om at veksle seniorbonus til seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag indtil udløbet af det år, der løber fra rettens indtræden. Hvis der i løbet af året ikke fremsættes ønske om at veksle, udbetales seniorbonussen ved årets udløb. Veksling til seniordage Ved det fyldte 64. år kan der veksles op til 4 seniordage pr. år. mens man ved det fyldte 65. år og senere har ret til at veksle op til 6 seniordage pr. år. Der kan indgås aftale med arbejdsgiveren om, at der kan veksles yderligere seniorbonus til seniordage, men det er ikke en ret. Veksling af seniorbonus til seniordage beregnes på baggrund af den samlede faste løn. Prisen på en dag beregnes som 1/260 del af den samlede faste løn svarende til en omregningsfaktor på 0, Hvis seniorbonussen er større end værdien af det antal dage, der veksles, kan man vælge, om man vil have det resterende bonusbeløb udbetalt ved førstkommende lønudbetaling eller indsat på en pensionsordning. Arbejdsgiveren skal have besked herom samtidig med, at der gives besked om veksling til seniordage. Afvikling af seniordage Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele fridage. Efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren kan afviklingen dog ske i form af halve dage eller som enkeltstående timer. Arbejdsgiveren fastsætter efter drøftelse med den ansatte afviklingstidspunktet og afviklingsbetingelserne. Arbejdsgiveren skal, under hensyntagen til arbejdets udførelse og forholdene på tjenestestedet i øvrigt, så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker.

6 Side 6 For ansatte, der ikke arbejder i en 5-dages uge, opgøres forbruget af seniordage i timer. Hvis man bliver syg, før seniordagen er påbegyndt, betragtes dagen ikke som afholdt. Hvis man derimod bliver syg, efter at seniordagen er påbegyndt, betragtes dagen som afholdt. Ikke-afholdte seniordage overføres til det efterfølgende år. Ansatte der i 2010 og 2011 opnår ret til seniorbonus og ønsker at udnytte retten til at veksle til seniordage, kan afvikle seniordage i 2012 og 2013, hvis seniordagene ikke kan afvikles inden udgangen af 2011 henholdsvis Ikke-afholdte seniordage udbetales ved ansættelsesforholdets ophør. Ingen dagpengekonsekvenser Hvis du modtager seniorbonus (eller vælger at veksle seniordage til seniorbonus) får det ikke nogen konsekvenser i forhold til modtagelse af dagpenge eller overgang til efterløn. Ophævelse af 70-års grænsen i overenskomsterne Overenskomster omfatter fremover også personer, der er fyldt 70 år. I den forbindelse er det aftalt, at pensionsbidrag udbetales som løn til den ansatte, der også kan vælge at indsætte beløbet på en pensionsordning eller til køb af frihed. Seniorbonus giver ikke konsekvenser i forhold til modtagelse af dagpenge eller overgang til efterløn Sunde arbejdspladser Som tillidsrepræsentant og medlem i et samarbejdsudvalg, bør du opleve, at sundhed og trivsel kommer på dagsordenen i denne overenskomstperiode. I trepartsforhandlingerne satte vi fokus på arbejdsmiljøet. Det er vigtigt for vores medlemmer, at de har gode, sunde og attraktive arbejdspladser. Der er to elementer i dette tema, dels kompetenceudvikling, dels sundhed og trivsel. Denne artikel handler om de aftaler, der er indgået om sundhed og trivsel. Aftalerne om kompetenceudvikling tager vi fat på i næste nummer af TR-NYT. I staten finder vi teksterne i protokollatets bilag F Attraktive arbejdspladser gennem samarbejde om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. I regionerne og kommunerne finder vi teksterne i Aftale om sundhed og trivsel og der er en aftale med dette navn med regionerne og en med kommunerne. Indholdet i de tre tekster er forbløffende ens, det kræver en tæt gennemlæsning at få øje på nuancerne, men de vil blive nævnt undervejs. Der er fire temaer, som bliver slået an i de tre aftaler. Trivselsmålinger Systematisk opfølgning på arbejdspladsvurderinger Sundhedsfremme Sygefraværsstatistikker og sygefraværssamtaler Trivsel Arbejdsgiverne er nu forpligtet til mindst hvert 3. år, at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne skal sættes i værk så hurtigt som muligt, så nogen af jer har sikkert allerede drøftet tilrettelæggelse af dem i samarbejdsudvalg. I kommunerne har hovedmedindflydelses- og medbestemmelsesudvalgene fået til opgave at aftale retningslinjer for indhold og opfølgning. I staten skal samarbejdsudvalget fastlægge tilsvarende retningslinjer. Her skal vi lægge mærke til, at det er ord som aftale og skal i stedet for drøfte og kan. Vi skal ikke bare høres eller orienteres, men har reel mulighed for indflydelse Sundhed og trivsel vil komme på dagsordenen i denne overenskomstperiode Spørgsmålet er, hvad er det I skal være opmærksomme på, når I fastlægger disse retningslinjer. Det lyder selvindlysende, men bliver ofte glemt, det er vigtigt at de spørgsmål, der bliver stillet i undersøgelsen, reelt måler trivslen og at den måde undersøgelsen bliver gjort op og præsenteret på giver et retvisende billede af situationen.

7 Side 7 I spørgeskemaundersøgelser, hvor bløde emner skal afdækkes, vil der ofte være en række spørgsmål, der afdækker det samme emne fra forskellige vinkler. I afrapporteringen samler man ofte svarende på alle disse spørgsmål og giver emnet en samlet karakter. Men denne kan dække over store udsving i de underliggende spørgsmål. Det er derfor også vigtigt, at I har fokus på, hvordan afrapporteringen skal se ud. Konkret kunne man foreslå, at det tydeligt skal fremgå, hvis der er store udsving i besvarelserne i de underliggende spørgsmål. Man kan sige meget om, hvor valide spørgeskemaundersøgelser kan blive, når den skal afdække et så subjektivt emne som trivsel. På den anden side, så må besvarelser fra en hel kommunes eller en hel styrelses medarbejdere give en pejling på, hvordan det står til. Desværre har vi ikke fået ind i aftalen, at det skal aftales, hvordan der bliver fulgt op på målingerne. Arbejdspladsvurderinger Til gengæld er det netop opfølgningen det handler om i forbindelse med arbejdspladsvurderinger. I både stat, regioner og kommuner. Det er nu sådan i staten at samarbejdsudvalget skal drøfte systematisk opfølgning på APV en. I kommunerne skal samarbejds- og medudvalg aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i APV en. Sundhedsfremme Teksten på det statslige område har her primært en række hensigtserklæringer og den mest konkrete er at der skal indhentes viden om, i hvilket omfang forskellige sundhedsfremmende initiativer har positiv indvirkning på medarbejdernes trivsel. I forhold til arbejdet med forebyggelse af stress står der f.eks.: Arbejdet med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal styrkes med særligt fokus på forebyggelse af arbejdsrelateret stress. Indsatsen skal ikke kun have et individuelt fokus, men også fokusere på forholdene på arbejdspladsen. I staten er der mest tale om hensigtserklæringer mens i kommunerne og regionerne skal der aftales retningslinjer for den samlede indsats I kommuner og regioner skal der også aftales retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Ligesom der også skal indhentes viden hvorvidt sundhedsfremmende initiativer har en positiv effekt. Men i deres aftaler er der derudover konkrete håndtag at gribe i. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg skal aftale retningslinjer, der skal fremme en forebyggende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø. Disse retningslinjer skal indeholde konkrete sundhedsfremmende initiativer. Som eksempler bliver nævnt tilbud om massage, fysioterapi, motion, helbredsvurderinger og zoneterapi. Kommuner og regioner er også blevet pålagt en pligt til at redegøre for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde, når budgettet behandles i det øverste medindflydelsesorgan. Denne redegørelse kan blive et vigtigt redskab i forhold til at sætte fokus på stress, så husk at kræve den, hvis ledelsen skulle glemme det. De forpligtende ord er kursiveret. Endelig er regionerne gået så vidt, at de har en hel paragraf, der hedder Indflydelse på eget arbejde. Det er ganske vist en hensigtserklæring, men den handler om, at medarbejderne bør have indflydelse på egne arbejdsforhold, herunder arbejdstidstilrettelæggelse, planlægning og udførelsen af arbejdsopgaverne, samt sammenhæng mellem krav og ressourcer. Sygefravær Sygefravær har virkelig regeringens opmærksomhed. Beskæftigelsesministeren har 29. september 2008 indgået en trepartsaftale om nedbringelse af sygefraværet. Det er et omfattende papir der også kan få indflydelse på de offentligt ansatte. I første omgang skal det danne grundlag for en drøftelse med folketingets partier inden forslagene bliver til lovgivning. Du kan finde AC s bemærkninger til aftalen under nyheder: Sygefravær har stor opmærksomhed og der skal udarbejdes statistikker og samtaler Men tilbage til vores egen lille andedam. For at nedbringe sygefraværet skal der udarbejdes sygefraværsstatistikker og afholdes sygefraværssamtaler. Umiddelbart kan det lyde mærkeligt, at statistikker skal nedbringe sygefraværet, men undersøgelser viser, at når sygefraværet bliver synligt, så falder antallet af sygedage.

8 Side 8 Sygefraværsstatistikker skal udarbejdes på institutionsniveau og drøftes i samarbejds- og medindflydelsesudvalg. I kommunerne skal ledelserne på institutioner uden medindflydelsesudvalg drøfte fraværsstatistikkerne med de ansatte på institutionen. I regioner og kommuner skal de lokale medindflydelsesudvalg drøfte retningslinjer for fremlæggelse og ikke mindst opfølgning. Ansatte med længerevarende sygefravær har med denne overenskomstfornyelse fået en ret til en fraværssamtale. Det er medarbejderen, der kan kræve samtalen, ikke ledelsen. I både stat, regioner og kommuner skal samarbejds- og medindflydelsesudvalg aftale retningslinjer for disse samtaler. I regioner og kommuner skal leder og medarbejder aftale en handleplan for det fremadrettede forløb, hvis de er enige om at sygefraværet varigt eller i en længere periode forhindrer en tilbagevenden på normale vilkår. Når I skal aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler, er det vigtigt at være opmærksom på at det ikke altid er hensigtsmæssigt, at det er den nærmeste leder der tager samtalen. Især ved stress kan dette være direkte kontraproduktivt. Nå og hva så? De centrale parter på alle treoverenskomstområder har aftalt at udvikle vejledninger og ide- og inspirationsmateriale til håndtering af alle de fire punkter. På det kommunale område vil de centrale parter medio 2009 evaluere, hvor langt kommunerne er kommet i opfølgningen. På det statslige område vil der blive udbudt kurser om trivsel på arbejdspladsen, herunder sygefravær, stress, sundhed og trivselsmålinger. Der er kommet nye temaer ind i arbejdet med det gode arbejdsmiljø. Det bliver spændende at se, hvad trivselsmålingerne kommer til at vise og hvordan de bliver brugt. Og selv om her primært er tale om indflydelse på retningslinjer, så er der denne gang også kommet noget ind om retningslinjer i forhold til opfølgningen på initiativerne. Det har vi manglet. I 2009 vil de centrale parter evaluere på hvor langt kommunerne er kommet i opfølgningen. På det statslige områder vil der blive udbudt kurser i trivsel på arbejdspladsen Opfordringen herfra er at I går ind i arbejdet og høster så mange erfaringer I kan, således at vi ved næste overenskomstfornyelse, får et solidt grundlag at stille yderligere krav til arbejdsgiverne. Nogen siger; energi følger tanke, så hvis vi arbejder med trivsel og sundhed både centralt og ude på arbejdspladserne, så bliver det måske lidt bedre med tiden. Fravær af familiemæssige årsager Forbedringer af retten til løn under graviditet, barsel og adoption Ved overenskomstfornyelsen i 2008 er der aftalt en forbedring af retten til løn under barsels- og adoptionsorlov, herunder en øremærkning af barselsorlov med løn til faderen. Efter barnets 14. uge har moderen og faderen hver især ret til 6 ugers fravær med løn. Herudover har faderen og moderen tilsammen yderligere ret til 6 ugers barselsorlov med løn. Retten til løn bortfalder, hvis den reserverede orlov ikke anvendes eller udskydes. Tilsvarende bestemmelser er aftalt for adoptanter. Bestemmelserne gælder for fødsler efter d. 31. marts Her får du en oversigt over den samlede ret til orlov med løn. Staten Moderen og faderen har ret til 40 ugers orlov med løn i forbindelse med fødsel, hvis begge er statsansatte. Moderen har 6 ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel. Faderen har 2 ugers fædreorlov. Derudover har faderen og moderen tilsammen 18 ugers forældreorlov med fuld løn, 6 uger til moderen, 6 uger til faderen og 6 uger tilsammen: Ved OK 2008 er der aftalt forbedring af retten til løn under barsels og adoptionsorlov 6 uger (orlov før fødsel) 14 uger (barselsorlov efter fødsel) 2 uger (fædreorlov) 18 uger (forældreorlov 15. uge og fremefter) I alt 40 ugers orlov med løn

9 Side 9 Kun en af forældrene er statsansat Moderen har 6 ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel. Derefter har hun 12 ugers forældreorlov med fuld løn: 6 uger (orlov før fødsel) 14 uger (barselsorlov efter fødsel) 12 uger (forældreorlov 15. uge og fremefter) I alt 32 ugers orlov med løn Derudover kan faderen have ret til orlov med løn i henhold til en anden overenskomst eller aftale, herunder den kommunale eller regionale overenskomst. Faderen har 2 ugers fædreorlov med fuld løn efter fødsel. Derefter har han 12 ugers forældreorlov med fuld løn: 2 uger (fædreorlov) 12 uger (forældreorlov 15. uge og fremefter) I alt 14 ugers orlov med løn Derudover kan moderen have ret til orlov med løn i henhold til en anden overenskomst eller aftale, herunder den kommunale eller regionale overenskomst. Kommunerne og regionerne Moderen og faderen har ret til 42 ugers orlov med løn i forbindelse med fødsel, hvis begge er ansat i en kommune eller region. Moderen har 8 ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel. Faderen har 2 ugers fædreorlov. Derudover har faderen og moderen tilsammen 18 ugers forældreorlov med fuld løn, 6 uger til moderen, 6 uger til faderen og 6 uger til sammen: 8 uger (orlov før fødsel) 14 uger (barselsorlov efter fødsel) 2 uger (fædreorlov) 18 uger (forældreorlov 15. uge og fremefter) I alt 42 ugers orlov med løn Kun en af forældrene er ansat i en kommune eller region Moderen har 8 ugers orlov inden fødsel og 14 uger efter fødsel. Derefter har hun 12 ugers forældreorlov med fuld løn: 8 uger (orlov før fødsel) 14 uger (barselsorlov efter fødsel) 12 uger (forældreorlov 15. uge og fremefter) I alt 34 ugers orlov med løn Derudover kan faderen have ret til orlov med løn i henhold til en anden overenskomst eller aftale, herunder den statslige eller henholdsvis den kommunale eller regionale, hvis moderen ikke er ansat efter denne overenskomst. Faderen har 2 ugers fædreorlov med fuld løn efter fødsel. Derefter har han 12 ugers forældreorlov med fuld løn: 2 uger (fædreorlov) 12 uger (forældreorlov 15. uge og fremefter) I alt 14 ugers orlov med løn Derudover kan moderen have ret til orlov med løn i henhold til en anden overenskomst eller aftale, herunder den statslige eller henholdsvis den kommunale eller regionale, hvis faderen ikke er ansat efter denne overenskomst.

10 Side 10 Barnets 1. og 2. sygedag Med virkning fra 1. oktober 2008 i Staten om med virkning fra 1. april 2009 i Kommuner og Regioner er der indført frihed med løn på barnets 2. sygedag. Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når: 1. Hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt 2. Forholdene på tjenestestedet tillader det 3. Barnet er under 18 år, og 4. Barnet er hjemmeværende. Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag. Den 1. og 2. sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, selv om den pågældende ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag. I kommunerne og regionerne er der fra 1. april 2009 indført frihed med løn på barnets 2. sygedag. I staten er det fra 1. oktober 2008 Forældre kan derfor dele de to dage imellem sig, sådan at den ene af forældrene holder fri den 1. dag, og den anden holder fri den 2. dag.

11 Side 11 Siden Sidst Aftale om sygefravær Sygefraværet er stigende og det er et problem for den enkelte og for samfundet. Det er derfor glædeligt, at der er nu indgået en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at nedbringe Torben Olesen-sagen når ikke til Højesteret I TR-nyt nr bragte vi en artikel om en konkret sag om afskedigelse af en synshandicappet arkitekt. Arkitekten Torben Olesen blev af Kulturarvsstyrelsen afskediget i 2005 i forbindelse med en afskedigelsesrunde på grund af besparelser. Kulturarvsstyrelsen lagde ved afskedigelsen vægt på, at Torben Olesen var mindre faglig fleksibel på grund af hans synshandicap. Sagen sygefraværet. Aftalen indeholder 39 konkrete initiativer, der sigter mod at syge bedst og hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet. Læs aftalen på har været indbragt for både By- og Landsretten, hvor Kulturarvsstyrelsen er blevet frifundet. ARKITEKTFORBUNDET og Dansk Blindesamfund har i fællesskab søgt om 3. instansbevilling til at indbringe sagen for Højesteret. Procesbevillingsnævnet har imidlertid i august 2008 givet afslag på ansøgningen om 3. instansbevilling, da nævnet ikke fandt sagen af principiel karakter. Der er derfor sat et foreløbigt stop for sagen retsligt set. ARKITEKTFORBUNDET og Dansk Blindesamfund er nu gå i tænkeboks i forhold til mulige politiske tiltag. Det kommunale og regionale område Aftale om fravær af familie mæssige årsager Ny aftale og kommenteret pjece Der er udarbejdet en ajourført Aftale om fravær af familiemæssige årsager, der indeholder de forbedringer, der blev aftalt ved OK 08. KTO udgiver primo november en pjece med kommentarer til Aftaler om trivsel for kommunerne og regionerne Aftale om fravær af familiemæssige årsager. KTO har kommenteret på det kommunale område, men aftalen på det regionale område er enslydende med aftalen på det kommunale område. KTO s kommentarer til aftalen på KL-området gælder således også i forhold til aftalen på det regionale område. Aftale om trivsel og sundhed, RLTN og KTO. Pjecen indeholder KTO s kommentarer, aftaleteksten med tilhørende bilag, samt en række yderligere bilag i form af relevant lovgivning og eksempler på, hvorledes barselsorloven tilrettelægges mv. Aftalen kan findes på Aftalen kan findes på Der er indgået aftale om trivsel henholdsvis: Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, KL og KTO Aftalerne omhandler bl.a. trivselsmålinger, sundhedsfremme, sygefravær og om indsats mod vold, mobning og chikane.

12 Side 12 Kompetenceudvikling Aftale og vejledning Ved overenskomstfornyelse i april 2008 indgik KL og KTO aftale om Aftale om kompetenceudvikling. KL og KTO har efterfølgende udarbejdet Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på KL s områ- de.vejledningen indeholder bl.a. organiseringen for udmøntningen af trepartsmidler til kompetenceudvikling i den enkelte kommune, oplysninger om fordelingen og antal af medarbejdersidens repræsentanter i de lokale opgaver for de lokale beslutningsfora, en oversigt over fordelingen af midler i den enkelte kommune for hvert år pr. hovedorganisationsområde mv. Aftalen og vejledningen findes på Seniorpolitik Aftale og vejledning MED-håndbog og TR-SU aftalen Aftaler og kommenteret udgave KL og KTO har udgivet en ny MED-håndbog med parternes fælles vejledning til MEDrammeaftalen Ved OK-08 blev der aftalt en række forbedringer af MEDrammeaftalen og TR/SUaftalen, som navnlig omhandler Der er indgået rammeaftale om seniorpolitik. Der er endvidere udgivet en vejledning til rammeaftalen som bl.a. indeholder parternes fælles fortolkninger, herunder et protokollat om udmøntning af trepartsmidler til senioriniti TR-vilkår, fx: Funktionsløn til alle TR Forbedrede opsigelsesvarsler for TR Regulering og forhøjelse af AKUT-midler Mulighed for flere TR pr. institution ved geografisk opdeling. ativer, anbefalinger og inspiration i form af eksempler. Aftalen og vejledningen findes på KTO har primo juni 2008 udgivet en kommenteret udgave af den reviderede Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg på det kommunale område. Den kommenterede udgave indeholder selve aftaleteksten med tilhørende bilag samt KTO s kommentarer hertil. Aftalerne findes på Strategi for et godt arbejdsmiljø i kommunerne KL og 15 kommuner har drøftet, hvordan arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø skal drives videre i de kommende år. Resultatet er "Strategi for et godt arbejdsmiljø i kommunerne". I det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt vedrørende trivselsmålinger har der siden foråret 2008 været fokus på at afklare, hvad et trivselsværktøj, set fra en kommune, skal indeholde for at være anvendeligt. Værktøjet forventes klar til lancering i foråret Underskrevet aftale om kontrolforanstaltninger på KL s område Aftalen er en nyskabelse ved OK-08, og regulerer et område, der ikke tidligere har været aftaledækket på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Formålet med aftalen er at skabe størst mulig tryghed for de ansatte i forbindelse med en kommunes eventuelle indførelse af kontrolforanstaltninger. Bestemmelserne i aftalen er et supplement til den lovgivningsmæssige regulering, fx Persondataloven, straffelovens bestemmelser om brevhemmelighed og overvågning, Lov om TV-overvågning mv. Aftalen findes på

13 Side 13 OK 08 evaluering I forbindelse med afslutningen af overenskomst- og aftaleforhandlingerne har KTO s forhandlingsudvalg og bestyrelse udarbejdet en evaluering af OK-08.I evalueringen er der foretaget en omfattende evaluering af hele OK-08 forløbet fra de indledende drøftelser i forhandlingsudvalget og bestyrelsen om tilrettelæggelse af OK-08, over forhandlingsforløbet og til forhandlingsresultaterne. Læs evalueringen på Overenskomstmæssige fridage i Region Midtjylland AC blev opmærksom på, at der på Region Midtjyllands hjemmeside lå en oversigt, dateret 2008, over hvilke personalegrupper, der i henhold til de respektive overenskomster har frihed juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag og så, at akademikere kun har fri de pågældende dage, såfremt arbejdsstedet holder lukket. AC er af den opfattelse, at der for medarbejdere omfattet af den fællesakademiske overenskomst er tale om en overenskomstmæssig ret til frihed de pågældende dage, og at denne rettighed ikke kan opsiges af regionen. Regionen er derfor blevet opfordret til at ændre oversigten i overensstemmelse hermed. Tabte fridage tilbage igen i Region Nordjylland I maj besluttede Region Nordjylland at ensrette antallet af fridage for administrative medarbejdere. Derfor blev det sådan at kun medarbejdergrupper, der har det skrevet direkte ind i deres overenskomst, kan holde fri den 24. og 31. december samt efter middag den 1. maj og grundlovsdag uden at betale for det selv. Alle andre skulle betale fridagene selv. Bl.a. Pharmadanmark protesterede skriftligt over denne beslutning. Regionens beslut ning er nu trukket tilbage. Derfor kan alle herunder akademikerne nu holde fri de omtalte dage uden egenbetaling. Regionen lægger imidlertid op til en efterfølgende forhandling med de protesterende organisationer så helt død er sagen ikke. Det statslige område Tillidsrepræsentanter Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået ny aftale om tillidsrepræsentanter i staten. Aftalen kan findes på Kompetenceudvikling Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået følgende aftaler vedrørende kompetenceudvikling: Aftale om kompetenceudvikling. Aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Aftale om kompetencefonden. Aftalerne kan findes på

14 Side 14 Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Personalestyrelsen har udsendt nyt cirkulære om indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage pr. 1. oktober Aftalen kan findes på Barsel, adoption og omsorgsdage Finansministeriet og centralorganisationerne har den 9. juni 2008 indgået aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftale). Aftalen kan findes på

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område KTO Sekretariatet 2. marts 2008 1196.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på RLTN s område Den 2. marts 2008 er der opnået enighed mellem RLTN (Danske Regioner) og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Plustid Vejledning. September 2013

Plustid Vejledning. September 2013 Plustid Vejledning September 2013 Indledning... 1 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 1 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 1 Del 1. Individuel aftale om plustid... 1 1. Væsentlige fakta om plustid...

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager.

Delforliget svarer til delforliget fra den 25. januar 2008 på KL s område for så vidt angår kompetenceudvikling og fravær af familiemæssige årsager. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1215.1 JH/jb

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Side 1. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE 11.28.2 Side 1 Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Side 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget.

En pressemeddelelse hvor KTO s formand kommenterer delforliget. En plancheserie der kort beskriver hovedelementerne i delforliget. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1217.4 JH/jb

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere