Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område"

Transkript

1 KTO Sekretariatet 1. marts Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at de generelle lønstigninger alene sikrer reallønnen at den særlige feriegodtgørelse forhøjes at alle ansatte på år og derover får ret til 2-4 seniordage om året med sædvanlig løn at mænd får ret til 6 ugers barselsorlov med sædvanlig løn at frihed med sædvanlig løn til forældre ved barns sygdom udvides til også at omfatte barns 2. sygedag at kompetenceudvikling af de ansatte øges og der indføres ret til årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) at der skal aftales funktionsløn for hvervet som TR at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed Her beskrives kort de væsentligste elementer i KTO-forliget 2008 på KL s område. KTO-forliget skal ses i sammenhæng med de resultater, medlemsorganisationerne har opnået i organisationernes forhandlinger. 1. Generelle lønstigninger Generelle lønstigninger De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 7,53 %. Det betyder, at de generelle lønstigninger alene sikrer reallønnen for alle ansatte i kommuner 1. 1 Det Økonomiske Råd skønner i deres seneste halvårsrapport, at forbrugerpriserne vil stige i alt 7,3 % i årene

2 - 2 - De generelle lønstigninger består af aftalte generelle lønstigninger samt skønnede generelle lønstigninger i 1., 2. og 3. år fra reguleringsordningen. Personalegoder De generelle lønstigninger består desuden af yderligere 0,2 % i overenskomstperioden som kompensation for personalegoder på det private arbejdsmarked. Idet kommunalt ansatte ikke har haft samme adgang til personalegoder som privat ansatte, ydes en særlig kompensation, som holdes uden for reguleringsordningen. Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Den særlige feriegodtgørelse forhøjes med 0,45 %. Forhøjelsen udbetales første gang med majlønnen i En forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse med 0,45 % koster budgetmæssigt 0,40 %. Forhøjelsen af den særlige feriegodtgørelse indgår ikke i beregningsgrundlaget for reguleringsordningen. I reguleringsordningen er aftalt en udmøntningsprocent på 80 %. Forhøjelsen indebærer derfor, at den samlede kommunale lønudvikling fremadrettet forbedres med ca. 0,32 % (80 % af 0,40 %) i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. De generelle lønstigninger fordeler sig således over de 3 år: Generelle lønstigninger 1. år 2. år 3. år I alt Aftalte generelle lønstigninger 4,09 % 0,68 % 0,50 % 5,27 % Personalegoder 0,20 % 0,20 % Særlig feriegodtgørelse 0,40 % 0,40 % Reguleringsordningens generelle lønstigninger skøn 1,62 % 0,13 % 0,57 % 2,06 % I alt 5,71 % 0,75 % 1,47 % 7,93 % 2. Seniorrettigheder Udmøntning af midler fra trepartsaftalerne til seniorpolitiske initiativer I trepartsaftalerne er der afsat et engangsbeløb på 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne fordelt over årene 2008 til og med Det er aftalt, at der for disse midler dels etableres centralt aftalte seniorrettigheder i form af seniordage og dels etableres lokale kommunepuljer til seniorinitiativer.

3 - 3 - For begge dele gælder, at de træder i kraft den 1. januar 2009 og ophører igen den 31. december Det er samtidig aftalt, at parterne ved de næste overenskomstforhandlinger vil drøfte mulighederne for at videreføre ordningerne. I forhold til retten til seniordage er der imidlertid allerede nu taget skridt til at gøre ordningen permanent. Udover trepartsmidlerne er seniordagene nemlig finansieret af overenskomstmidler svarende til 0,05 % af KTO s lønsum, og parterne er enige om, at de 0,05 % er varige, og at de efter 2011 finansierer et antal seniordage efter aftale mellem parterne. I 2010 vil KL og KTO evaluere erfaringerne med udmøntningen af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer. Ret til seniordage Uanset hvornår på året en ansat i en kommune fylder 60, 61, 62 år eller derover, har den pågældende i dette kalenderår ret til henholdsvis 2, 3 eller 4 seniordage. Den ansatte har ret til at holde seniordagene som hele eller halve dage eller efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren i timer. Afholdelse af seniordage sker efter de samme retningslinjer som gælder for omsorgsdage. Det vil sige, at den ansatte tidligst muligt skal varsle, hvornår vedkommende ønsker at afholde sine seniordage, og at arbejdsgiveren skal imødekomme tidspunktet, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. For en række grupper af ansatte indtræder retten til seniordage på et tidligere tidspunkt. Ved implementeringen af trepartsmidlerne til seniorpolitiske tiltag har det været afgørende, at resultatet afspejler de forskellige behov, der er for seniorpolitiske tiltag på de forskellige overenskomstområder, og dermed også sikre rettigheder for grupper, der på grund af nedslidning mv. har behov for, at seniordage sætter ind tidligere end ved det fyldte 60 år. Disse grupper 2 opnår i det år, hvor de fylder 58, 59, 60 år eller derover, ret til i kalenderåret at afholde henholdsvis 2,3 eller 4 seniordage. Den ansatte har, som alternativ til at afholde seniordage, ret til at konvertere sine seniordage til enten ekstraordinær pensionsindbetaling eller til en bonus. Hvis den ansatte ønsker at benytte sig af den mulighed, skal den ansatte senest 1. oktober forud for det kalenderår, hvor retten indtræder, meddele det til arbejdsgiveren. 2 Gruppen omfatter: Dagplejere, husassistenter, ikkefaglærte lønarbejdere ved rengøring mv., omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner mv., pædagogmedhjælpere, rengøringsassistenter, social- og sundhedspersonale og specialarbejdere mv.

4 - 4 - Kommunepuljer til seniorpolitiske initiativer Hvert år i årene 2009 til og med 2011 vil der være ca. 89 mio. kr. til rådighed til at fremme seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne. I hver kommune etableres for hvert hovedorganisationsområde et lokalt beslutningsforum, som består af medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter. Det lokale beslutningsforum træffer i enighed beslutning om midlernes anvendelse i den enkelte kommune. Midlerne kan anvendes til finansiering af aktiviteter, som beslutningsforaet skønner, vil bidrage til fastholdelse af seniorer. Øvrige seniorinitiativer Det er endvidere aftalt, at trepartsaftalernes elementer omkring seniorpolitik og seniorsamtaler indskrives i rammeaftalen om seniorpolitik. Samtidig redigeres aftalen med henblik på at synliggøre rammeaftalens fastholdelsessigte. I den forbindelse er det aftalt, at KL og KTO i fællesskab udarbejder vejlednings- og inspirationsmateriale til rammeaftalen om seniorpolitik. Herudover er det aftalt, at der i et antal kommuner gennemføres forsøg med senkarrieresamtaler til ældre medarbejdere og ledere, og at der oprettes en idébank med eksempler på fastholdelse af seniorer. 3. Barselsorlov til mænd samt frihed ved barns 2. sygedag Øremærkning af barselsorlov til mænd mv. Der er aftalt en forbedring af retten til løn under barsels- og adoptionsorlov, herunder en øremærkning af barselsorlov med løn til faderen. Efter barnets 14. uge har moderen og faderen hver især ret til 6 ugers fravær med løn. Retten til løn bortfalder, hvis den reserverede orlov ikke anvendes. Herudover har faderen eller moderen yderligere ret til 6 ugers barsel med sædvanlig løn. Med aftalen er 6 ugers orlov med løn efter barnets 14. uge således øremærket faderen. Moderens orlov med løn er udvidet med 2 uger. For forældre, der begge er ansat indenfor KL-området, er den samlede løndækning i dagpengeperioden øget fra 12 uger til nu 18 uger. Aftalen træder i kraft for fødsler/modtagelser efter den 31. marts For fødsler/modtagelser før den 1. april 2008 gælder de hidtidige regler.

5 - 5 - Frihed til forældre ved barns sygdom Frihed til forældre ved barns sygdom er forbedret, idet friheden udvides fra 1 dag til 2 dage med sædvanlig løn. 4. Kompetenceudvikling og ret til årlig MUS Udmøntning af midler fra 3 partsaftalerne Aftalen vedr. udmøntning af 3 partsmidlerne skal styrke de kommunale arbejdspladsers mulighed for kompetenceudvikling. Der er afsat 388 mio. kr. til formålet i overenskomstperioden. Midlerne er et supplement til den kompetenceudvikling af medarbejdere, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Midlerne fordeles efter lønsum i hver kommune og mellem hovedorganisationsområderne, dvs. 24 mio. kr. på AC-området, 216 mio. kr. på OAO-området og 149 mio. kr. på FTFområdet. I hver kommune etableres for hvert hovedorganisationsområde et lokalt beslutningsforum/bestyrelse, som består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Disse fora/bestyrelser træffer i enighed beslutning om midlernes anvendelse i den enkelte kommune. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende kurser og efter- og videreuddannelser hos anerkendte udbydere. Midler kan anvendes til betaling af kursusafgifter mv. Midlerne kan i konkrete tilfælde anvendes til hel eller delvis finansiering af ansættelsesstedets eventuelle vikarudgifter i forbindelse med kurser, modregnet eventuel lønrefusion for den medarbejder, der er på kursus. Medio 2010 vil KL og KTO evaluere erfaringerne med udmøntningen af trepartsmidlerne. Parterne vil udarbejde en fælles vejledning til aftalen, herunder eksempler på kompetenceudviklingsaktiviteter inden for de enkelte hovedorganisationsområder. Ret til medarbejderudviklingssamtale (MUS) Alle medarbejdere skal have en årlig MUS. MUS er som udgangspunkt individuel, men det kan aftales lokalt, at MUS holdes som gruppesamtaler og teamsamtaler. Hovedudvalget skal regelmæssigt evaluere anvendelsen af MUS.

6 Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter Obligatorisk funktionsløn til tillidsrepræsentanter Det er aftalt, at alle tillidsrepræsentanter skal have et funktionstillæg. Størrelsen aftales lokalt. Ved eventuel uenighed indgår spørgsmålet i tvisteløsningssystemet i lokal løndannelse. Det betyder bl.a., at der ved en eventuel fase 4 forhandling anvendes opmand for at afgøre uenighed om TR-tillæg, hvis der findes opmandsbestemmelser i organisationens tvisteløsningssystem. Forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter De hidtidige bestemmelser i MED-rammeaftalen og TR/SU-aftalen er ændret til den enkelte TR s individuelle opsigelsesvarsel + 3 måneder. Det betyder, at en TR, der har været ansat under 3 år, eller en tjenestemandsansat TR fremover får et opsigelsesvarsel på 6 måneder, mod hidtil 5 måneder. En TR, der har været ansat 9 år, får således fremover et opsigelsesvarsel på 9 måneder. Det er dog fortsat sådan, at såfremt en afskedigelse er begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen af en tillidsrepræsentant ligesom for øvrige ansatte ske med et varsel, der følger af den overenskomst eller aftale, vedkommende er omfattet af. For så vidt angår uberettiget afskedigelse af en tillidsrepræsentant, indebærer ovennævnte forhøjede opsigelsesvarsler, at maksimeringen af en eventuel godtgørelse tilsvarende forhøjes til det dobbelte af den sædvanlige løn for den nye opsigelsesperiode. Regulering og forhøjelse af AKUT-bidraget AKUT-bidraget reguleres i OK-perioden i forhold til værdien af det samlede overenskomstresultat. Herudover forhøjes bidraget pr. 1. april 2008 med 1 øre. Det betyder, at det nuværende beløb på 29,2 øre i løbet af perioden forhøjes til 33,9 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime. Ret til valg af fællestillidsrepræsentant mv. Fremover vil der være en ret til valg af fællestillidsrepræsentant blandt allerede valgte TR er, hvor der i dag kun er en aftalemulighed.

7 - 7 - Sammen med anmeldelsen af valget skal arbejdsdelingen mellem fællestillidsrepræsentanten og de enkelte TR er beskrives. Det er endvidere aftalt, at der kan vælges flere TR ere pr. institution, fx i forbindelse med sammenlægning af institutioner. 6. Forbedring af de ansattes trivsel og sundhed Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Aftalen omhandler bl.a. sundhedsfremme, trivselsmålinger og sygefravær. Sundhedsfremme Kommunens øverste MED/SU skal aftale og efterfølgende tilbyde de ansatte konkrete sundhedsfremmeinitiativer, fx fysioterapi og massage. Indhold og omfang, herunder om det skal være forskellige tilbud på de forskellige arbejdspladser, fastlægges i kommunens øverste MED/SU. Trivselsmålinger Kommunen skal mindst hvert 3. år gennemføre en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. MED/SU aftaler retningslinjer for indhold og opfølgning på målingerne. Sygefravær Medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværssamtale med nærmeste leder. Fokus for samtalen er fastholdelse. Lederen skal tage initiativ til gennemførelsen af samtalen. Det er præciseret, at sygefravær af mere end 4 ugers varighed normalt er at betragte som længerevarende sygefravær. Der kan afholdes sygefraværssamtaler tidligere end efter de 4 uger. Der skal aftales en handleplan, hvis arbejdet ikke kan genoptages på normale vilkår. Derudover skal institutionsledelsen årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale MED/SU, og MED/SU skal aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler og opfølgning på sygefraværet.

8 - 8 - Vold, mobning og chikane MED/SU skal aftale retningslinjer mod vold, mobning og chikane. Retningslinjerne omfatter også vold fra 3. person, dvs. fra klienter, borgere, patienter og elever mv. Kommunen tilbyder støtte til den skadelidte, og tager passende skridt overfor den forulempende part. Parterne har i aftalen bl.a. præciseret, at aftalen ikke ændrer ved arbejdsmiljølovens princip om, at arbejdsgiveren har hovedansvaret med hensyn til at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Med aftalen har parterne implementeret den europæiske aftale om vold og chikane, samt en række elementer i trepartsaftalerne. 7. Øvrige forbedringer Ferie I forhold til afvikling af den 6. ferieuge er det blandt andet aftalt, at en medarbejder, der ønsker 6. ferieuge udbetalt, skal give arbejdsgiveren besked inden 1. oktober i ferieåret. Det gælder dog kun, hvis kommunen inden ferieårets begyndelse har oplyst, at man ønsker at anvende denne regel. Det er i forhold til de første 5 ugers ferie aftalt, at den ansatte har ret til feriegodtgørelse med 12 procent i stedet for efterfølgende ferie med løn for disse uger. Ønsker herom skal fremføres inden optjeningsårets begyndelse. Forhøjet ATP-bidrag Pr. 1. januar 2009 forhøjes alle ATP satser med 315,60 kr. årligt. Det betyder fx, at de grupper, som har den højeste ATP-indbetaling, opnår en årlig ATPopsparing på kr. Aftale om kontrolforanstaltninger Med henblik på at skabe størst mulig tryghed for de ansatte, er der indgået en aftale om kontrolforanstaltninger. Aftalen indebærer, at kommunen forud for iværksættelsen af nye kontrolforanstaltninger skal informere de ansatte.

9 - 9 - Kontrolforanstaltninger skal forstås bredt, og omfatter fx alkoholtest og urinprøver, men også iværksættelse af kontrolforanstaltninger i form af overvågning af ansatte, hvor overvågningen sker ved den ansattes anvendelse af digitale arbejdsredskaber eller via sikkerhedsudstyr. Det kan fx være logning af internet, brug af GPS, videoovervågning mv. 8. Økonomisk oversigt over KTO-forliget Økonomien i KTO-forliget fremgår af skemaet nedenfor. KTO-forbedringer i alt udgør i gennemsnit 8,30 %. Det skal understreges, at økonomioversigten alene beskriver økonomien i KTO-forliget og ikke de midler, som er afsat i forbindelse med organisationernes egne forhandlinger, fx midler til lokal løndannelse. Disse midler skal tillægges for at kunne vurdere økonomien i det samlede aftaleresultat for OK-08. Det skønnes, at der i organisationernes forhandlinger i gennemsnit er 4,5 %, som typisk varierer +/- 0,5 % for de enkelte organisationer. I alt skønnes det samlede aftaleresultat således i gennemsnit at udgøre 12,80 %. Økonomien i KTO-forliget kan opgøres således: KTO-forlig 1. år 2. år 3. år I alt Lønstigninger i alt 5,71 % 0,75 % 1,47 % 7,93 % Heraf aftalte generelle lønstigninger skønnede generelle lønstigninger fra reguleringsordning personalegoder særlig feriegodtgørelse 4,09 % 1,62 % 0,68 % 0,13 % 0,50 % 0,57 % 5,27 % 2,06 % 0,20 % 0,20 % 0,40 % 0,40 % Øvrige forbedringer i alt 0,13 % 0,22 % 0,02 % 0,37 % Heraf barns 2. sygedag 0,15 % 0,15 % andet 1) 0,13 % 0,07 % 0,02 % 0,22 % KTO-forbedringer i alt 5,84 % 0,97 % 1,49 % 8,30 % 1) Omfatter barselsorlov (0,04 %), ATP (0,03 %), AKUT (0,01 %), feriepenge (0,02 %), seniordage (0,05 %) og gennemsnitsløngaranti (0,07 %).

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik (bilag 4 til Rammeaftale om seniorpolitik ml. KL og Sundhedskartellet) Side 2 Indholdsfortegnelse Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning... 3 1. Indledning...

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik

Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik Redaktionsgruppe: Nanna Kolze, KL Jens Finn Christensen, KL Henrik Højrup Hansen, KTO Michael Jespersen, OAO Preben Føltved, 3F Pernille Klostergaard Testrup,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

OK-15 Forhandlingsfællesskabet

OK-15 Forhandlingsfællesskabet OK-15 Forhandlingsfællesskabet Forlig med KL 1. april 2015 OK-15 OK-15 Indholdsfortegnelse Forhandlingsfællesskabets beskrivelse af hovedelementerne i forliget...3 Forhandlingsfællesskabets overheads om

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning I N D H O L D Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning 1. Indledning 5 2. Seniorpolitik 6 3. Seniorsamtaler 7 4. Rammeaftalens 3 typer seniorordninger 10 4.1.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2014 2017 mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer... 4 5

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst for løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentant. Krav til OK 13 2. Ferie og sygdom 3. Feriepenge 4. Grundlovsdag 4. Arbejdsmiljø 5.

TR NYT udgives af: Kære tillidsrepræsentant. Krav til OK 13 2. Ferie og sygdom 3. Feriepenge 4. Grundlovsdag 4. Arbejdsmiljø 5. Nummer 1 2012 Redaktion: Johnna Franch, Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Arkitektforbundet. Layout: Per Rehfeldt, Arkitektforbundet Kære

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked AC-organisationer og AC-klubber står over for at skulle forhandle fornyelser af overenskomster og aftaler i 2010 på en række private virksomheder.

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

OVERENSKOMST. 1. april 2009 2011. mellem. Boligorganisationernes Landsforening

OVERENSKOMST. 1. april 2009 2011. mellem. Boligorganisationernes Landsforening OVERENSKOMST 1. april 2009 2011 mellem Boligorganisationernes Landsforening og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1

Overenskomst for journalister. 34.01 O.13 23/2014 Side 1 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning Månedslønnede og praktikanter...

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere