Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse"

Transkript

1 Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

2 Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et funktionelt samarbejde. Du får de kompetencer og de teknikker, du skal bruge i praksis, til at deltage, anvise og tage ledelse i fælles skabelse i organisationer og projekter. Organisationen får en Fællesskaber, der kan bryde gennem søjler og vise vejen for tværfagligt samarbejde i praksis. Formålet Formålet med uddannelsen Den Professionelle Fællesskaber er at skabe en ny faglighed, der matcher behovet for at udvikle samarbejde og relationer, der går på tværs af de etablerede skel, fagligheder og forståelser. Det bidrager til, at mulige skjulte samarbejder, opgaveløsninger og strategiske indsatser bliver synlige og brugbare. Som Fællesskaber bliver du stand til at gribe øjeblikket og være aktivt handlende til fællesskabets bedste. Det betyder, at du kan til at gå ind og ud af relationer, danne overblik og skabe fælles retning. På uddannelsen er det målet, at du styrker dine kompetencer og bliver dygtigere til at deltage i, anvise og lede fællesskabet og den fælles skabelse. Du får øje på nye samarbejder på tværs af grænserne mellem de traditionelle offentlige, private og frivillige sektorer, og du vil få redskaberne til at arbejde med medborgerskab, frivillighed med mere. Formen Den Professionelle Fællesskaber skal evne at tænke og agere på tværs. Derfor giver uddannelsen dig redskaber, hvor du gennem fordybelse, dialog og eksperimentelle metoder bliver inspireret til gå foran i ledelse af fællesskaber. Uddannelsen og den fællesskabende faglighed bygger på et transdisciplinært videnskabssyn. Det betyder, at vi teoretisk og metodisk tager afsæt i, at vidensproduktion er kontekstorienteret, problemfokuseret og tværfagligt. Uddannelsen er baseret på en kombination af teori og praksis. Der vil på hvert modul være teoretiske oplæg, øvelser, cases og træning samt erfaringsudveksling. Sammen med deltagerne opbygger vi en tillidsfuld og fortrolig læringscirkel, hvor vi forbinder os fagligt, erfaringsmæssigt, emotionelt, etisk og eksistentielt i et netværk. Desuden vil der i forløbet være en gennemgående hjemmeopgave, der kobler sig til din egen praksis. På den afsluttede dag præsenterer alle deltagere deres opgaver og arbejdsprocesser. Alle deltagere bliver medlem af en netværksgrupper, der mødes mellem modulerne. Formålet er skabe en fælles platform for læring og selvledelse. Her er der mulighed for at reflektere over sidste moduls læring, træne procesfærdigheder og få sparring på den individuelle hjemmeopgave. I det teoretiske overflødighedshorn, som du vil blive inspireret af, arbejde med og omsætte til praksis på uddannelsen, kan vi nævne: Ralph Stacey, Karl E. Weick, Michel Foucault, Ikujiro Nonaka, Robert D. Putnam, Etienne Wenger, Jody Gittell, Michael White, Otto Scharmer, Maurice Merleau-Ponty ognils Christie. Det er ikke en forudsætning, at du på forhånd har kendskab til de nævnte teoretikere. Oplæggene på modulerne og den fælles refleksion hjælper os alle til en forståelse.

3 Udbytte Som deltager på Den Professionelle Fællesskaber opnår du følgende mestringer: INDSIGT i den fællesskabende faglighed og metode. PRAKTISKE færdigheder i at tage ansvar og ledelse i og for fællesskaber, så du kan bevæge dig på tværs af organisatoriske strategier, målsætninger, fællesskaber og styring. STRATEGISK kommunikative færdigheder, der gør dig i stand til at samtænke fællesskabets læring, dialog og formidling til en samlet metode og tænkning. DU vil som Fællesskaber være klædt på til at lave en teoretisk og praktisk bevægelse fra den forudsigelige organisation til den uforudsigelige organisering. DU vil have blik for et skifte fra den velkendte objektive faciliterende position til den deltagende og fællesskabende stewardship position. DU vil kunne bruge fornemmelsen for fællesskabelse som værktøj og strategisk indsats, både på et individuelt, kollektivt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau.

4 den professionelle fællesskaber Modul 1 uforudsigelige fællesskaber Modul 2 ledelse i og af fællesskaber Modul 3 fællesskaber vidensog læringsprocesser Modul 4 fortællinger som social praksis Modul 5 fællesskaberen som formidler Modul 6 konkrete værktøjer innovative & kreative metoder st ew ar ds hi p fornemmelser for fællesskaber Modul 7 det eksperimenterende Modul 8 præsentation og afslutning

5 Modul 1 Uforudsigelige fællesskaber Vi fører dig ind i det fællesskabende perspektiv og udfolder en dynamisk organiseringsforståelse. Vi arbejder med en forståelse af, at fællesskaber dukker op imellem de organisatoriske formål og det relationelle samspil. Vi præsenterer begrebet sensemaking. Du tilegner dig styringstænkning - at være styret og styrende - som en måde at forstå, hvordan du som professionel fællesskaber arbejder strategisk med udvikling af fælles skabelse. Vi arbejder med den fællesskabende metode for strategisk kommunikation med perspektiverne dialog, læring og formidling. Du bliver præsenteret for begreberne sammenhængs- og forskelskraft og mestringerne begribe, håndtere og give mening. DEFINITION af den fællesskabende faglighed og tanke. METODE til, hvordan man som fællesskaber kan stå på kanten af fællesskabet - og se på forholdet mellem styrende og styret. FÆRDIGHEDER til at arbejde strategisk med perspektiverne dialog, læring og formidling, som kommunikation i fællesskaber. Modul 2 Ledelse i og af fællesskaber Vi udfordrer det klassiske ledelses- og facilitatorbegreb ved at arbejde med hvordan selvledelse, medledelse og forhandlet lederskab er vigtige i fællesskabet. Vi skal arbejde med ledelse som fællesskabt bevægelse, forpligtende relationer og kollektiv. Du kommer til at arbejde aktivt med værtskab som en måde at etablere leder- og følgeskab i et fællesskab. Samtidig skal vi sammen undersøge begreberne magt og autoritet som en naturlig følge af at tale ledelse, og endelig skal vi fokusere på ledelsesmæssig gennemslagskraft gennem kommunikativ tydelighed. VIDEN om, hvordan man kan omsætte det fællesskabende lederskab og skabe forpligtende fællesskaber. FÆRDIGHED til varetage værtsskab i fællesskabet og skelne mellem forskellige roller i fællesskabet. FORSTÅELSE af relationsbåret magt, og hvordan vi kan anvende det strategisk i vores fællesskabelse. ØGET opmærksomhed på egen gennemslagskraft i fællesskabet.

6 Modul 3 Videns- og læringsprocesser er fællesskabende Vi arbejder med viden og læring som sociale processer, idet læring er forbundet til et praksisfællesskab. Vi fokuserer på Presencing som metode til at skabe fælles transformativ læring. Desuden arbejder vi metodisk med tavs og eksplicit relationel viden. Du bliver klædt på til at iscenesætte læringsprocesser i fællesskabet og lærer at navigere mellem rulefollowing (regler) og sensemaking (regel-begrundelse). Vi retter opmærksomheden på det kontekstafhængige i enhver læring, fordi det er en forudsætning at kunne identificere dette for at skabe fornyelse i fællesskabet. FÆRDIGHEDER til at iscenesætte læringsprocesser og vidensdeling. ANERKENDELSE af, at stilhed og tavshed er kilder til viden. FORSTÅELSE for, at viden både er eksplicit og implicit. AKTIVT forholde sig til kontekst og diskurs som formgivning. Modul 4 Fortællinger som social praksis Med inspiration fra narrativ teori skal vi arbejde med fortællinger som social praksis og ramme for dialoger. Fortællinger om os selv og om andre er grundlæggende for både vores identitet og billede af os selv, men samtidig et vigtigt redskab i arbejdet med fornemmelse for fællesskabet. Dynamikken mellem det enkelte menneskes fortællinger og fællesskabets fortællinger bliver derfor interessant at arbejde med og udfordre. Du kommer derfor også til at arbejde med konflikten som vilkår og grundlæggende forudsætning for alle fortællinger og dermed også et vilkår for fællesskabet. I konflikten gemmer sig fortællingen om det vigtige - det der har særligt betydning og værdi. FÆRDIGHEDER i at bruge det narrative som ramme for fællesskabelse og social praksis. ANVENDE narrative processer og dialogmetoder. KLÆDT på til at arbejde med konflikters potentiale som forskelskraft.

7 Modul 5 Fællesskaberen som formidler Det er klassisk at arbejde med forståelsen af formidling af budskab, som det at give viden, påvirke holdninger og ændre adfærd. Denne lineære tænkning lykkes ikke i en verden af relationer og sproglige konstruktioner, og vi kan ikke ved hjælp af manipulation og forførelse styre andres handlinger. Vi sætter fokus på formidlingsmæssige og kommunikative tilgange til fællesskabelse. Vi skal arbejde med, hvordan fællesskabet kommunikerer, og hvordan vi kan skabe forbindelser og mening. KONKRETE tilgange til arbejdet med formidling i og af fællesskabet. FORSTÅELSE af visuelle fortællingers kraft i fællesskaber. INDSIGT i hvordan man benytter medier i fællesskaber. VIDEN om anerkendte formidlingsmetoder med medierne. Modul 6 Fornemmelse for fællesskabelse Modulet indeholder en vandring med overnatning i det fri. Som deltager giver det dig mulighed for at fordybe dig i det personlige aspekt ved at tage ansvar i fællesskabet. Vi lader os inspirere af naturen og oprindelige folks måde at arbejde med tilstedeværelse og fællesskab. Desuden lærer du at bruge uderummet med et refleksivt og fællesskabende formål for øje. Vi arbejder med presencing og teori U, som afsæt for at forstå fællesskabets skabende kraft. Vi studerer desuden de ikke sproglige dimensioner af kommunikationen. ERFARING og anderledes læring om egen ageren i fællesskabet. MULIGHED for at reflektere over din egen måde at indgå i fællesskaber i. METODER til at være mindfull og nærværende.

8 STEWARDSHIP INNOVATIVE & KREATIVE METODER KONKRETE VÆRKTØJER Modul 7 Det eksperimenterende Vi afprøver kreative og innovative metoder i praksis og tilføjer dem til Fællesskaberens værktøjskasse. Du kommer til at arbejde med stewardship som metode og udgangspunkt for fællesskabende forandringsprocesser og dialoger. Desuden udvikler vi egne metoder, som fremmer det eksperimenterende i fællesskabet. Ved at anskue kommunikation som invitationer undersøger vi æstetisk og kunst som kommunikative metoder i fællesskabet. KONKRETE værktøjer til kreative og innovative metoder for fællesskabelse. VIDEN om positioner i fællesskabende processer. FÆRDIGHEDER i stewardship, som afløser for den faciliterende tilgang. VIDEN om æstetik og kunst som udgangspunkt for fællesskabelse. Modul 8 Præsentations- og afslutningsdag Uddannelsens sidste modul består af en enkelt dag, hvor alle deltagere præsenterer sin afsluttende opgave, der tager sit udgangspunkt i egen praksis og samtidig tegner et lokalt fremtidigt forløb eller projekt, der skal sikre omsætning af den tilegnede viden og de tilegnede færdigheder. Dagen afsluttes med uddeling af uddannelsesbevis og skål i bobler.

9 Målgruppe Uddannelsen er tilrettelagt for mellemledere, projektledere, koordinatorer, konsulenter og medarbejder, der går foran eller har særlige opgaver. Du kan både bruge den internt i en organisation og i et udadrettet arbejde med fællesskaber. Fælles er ønsket om at arbejde med at skabe samspil på tværs og få fællesskaber til at fungere. Tid og Sted Uddannelsen afholdes i 2016, på følgende datoer: København: Århus: Netværksmøde for både København og Aarhus: Tidspunkter for alle moduler Dag 1: Kl Dag 2: Kl Netværksmøde: Kl januar, marts, april, maj, juni, september og 15. november januar, marts, april, maj, juni, september, oktober og 8. november januar, 30. marts, 20 april, 18. maj, 22. juni, 21. september, 26. oktober Pris Uddannelsen til professionel fællesskaber koster Kr ekskl. moms Prisen er inkl. materialer og forplejning. Undervisere Gennemgående undervisere på modulet er: Birthe Hyldborg Jensen: Cand phil i Kommunikation, Master i organisationspsykologi. Erfaren underviser i Diplom i ledelse, organisations- og ledelseskonsulent med 20 års erfaring fra offentlige og private organisationer, samt tidligere leder. I hendes arbejder trækker hun på en solid teoretisk viden og kombinerer det med både kreative og eksistentielle inspirationer. Mads Simon Martinussen: Uddannet lærer, Narrativ coach og proceskonsulent. Han er både en rummelig og skarp facilitator, som har arbejdet i feltet i 17 år. Stærkt engageret i fællesskaber, og er en af de bærende frivillige på Roskilde festival. Han er en læremester, når det handler om at skabe vigtige dialoger om hverdagspraksis og koordination mellem mennesker. Tilmelding og yderligere information Tilmelding foregår gennem Har du spørgsmål kontakt Birthe, tlf , eller Mads, tlf Betalings- og afmeldingsvilkår Ved tilmelding faktureres 50% af uddannelsens pris. Seks uger før uddannelsen begynder, faktureres de resterende 50%. Ved afmelding mere end en seks uger før aftalte dato refunderer Public Funk 50% af det betalte. Ved afmelding mindre end 2 uger før aftalte dato refunderer Public Funk ikke noget.

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Systemisk projektledelse

Systemisk projektledelse Henrik Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard (red) (2012) Systemisk projektledelse den 21-01-2013 kl. 8:15 Søren Moldrup side 1 af 9 sider INDLEDNING Projektledelse handler traditionelt om at komme

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere