Systemisk proceskonsulent uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemisk proceskonsulent uddannelse"

Transkript

1 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet MacMann Berg. Uddannelsen er et teoretisk solidt og praksisnært forløb med fokus på at skabe organisatorisk merværdi og stærke proceskonsulentkompetencer. Flere end 120 konsulenter har allerede gennemført uddannelsen med succes.

2 Side 2 af 6 1. Proceskonsulentuddannelse som strategisk satsning Ansatte konsulenter i frivillige organisationer er strategiske forandringsagenter og kulturskabere. Samtidig udgør konsulenterne en stor økonomisk investering for de enkelte organisationer, og derfor bliver det afgørende, at de ansattes ressourcer og kompetencer anvendes bedst muligt til gavn for organisationen. Målrettet de mange frivillige medlemmer, og strategisk i forhold til organisationernes overordnede formål, værdigrundlag og strategiplaner. Vi ser de ansatte organisationskonsulenter som fagligt dygtige og engagerede ressourcepersoner, der ikke mangler traditionelle kursustilbud eller ensidigt teoretisk tunge forløb. Derimod ser vi store potentialer i at fokusere på organisationens relationer, kultur, sprog og kommunikation, og den betydning det har for ledelsens og konsulentens muligheder for at (sam-)skabe fortsat meningsfuld udvikling og forandring i organisationerne sammen med de frivillige medlemmer. Uddannelsen bliver løbende justeret og udviklet får at skabe den bedst mulige læring og effekt i deltagernes respektive organisationer. Siden 2004 har MacMann Berg gennemført seks uddannelsesforløb i DUF-regi. Mange positive tilbagemeldinger undervejs har bekræftet vores ide og erfaringer om at forløbet er skruet sammen, så det giver mening og mulighed for stor læring og effekt i praksis for konsulenter i den frivillige foreningsverden. 2. Uddannelsesudbydere DUF og MacMann Berg Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og konsulentfirmaet MacMann Berg. DUF er paraplyorganisation for flere end 70 frivillige landsdækkende organisationer, hvoraf flere har ansatte konsulenter, der har til opgave at hjælpe de frivillige lokale enheder eller på anden måde være med til skabe organisatorisk udvikling. DUF udbyder i forvejen en række kurser for medlemsorganisationerne, men dette tilbud adskiller sig markant i forhold til de øvrige kursustilbud, ved at være et længere forløb med de fordybelsesmuligheder og koblinger mellem teori og praksis det giver. MacMann Berg arbejder som konsulentfirma med ledelses- og organisationsudvikling ud fra et systemisk og forskningsbaseret grundlag. Den teoretiske forankring kombineret med mange års ledelses- og organisationserfaring også fra den frivillige foreningsverden på topledelsesniveau giver de bedste forudsætninger for at arbejde med organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser. I såvel teori som praksis. Alle konsulenter hos MacMann Berg har mange års praktisk ledelses- og konsulenterfaring, da vi ser evnen til at koble teori og praksis som en afgørende kompetence, der kan være med til at udvikle den organisatoriske praksis, og dermed skabe værdi i den enkelte organisation. DUF står for alt det praktiske i forbindelse med afholdelsen af uddannelsen. Herunder at stille egnede undervisningslokaler og faciliteter til rådighed samt stå for administration, økonomi og forplejning. MacMann Berg vil til gengæld stå for undervisningen via egne erfarne konsulenter og undervisere. Som udgangspunkt kan et hold bestå af op til 21 deltagere. 3. Uddannelsesforløbet indhold og opbygning Før uddannelsen starter skal du afholde et møde med din overordnede leder eller bestyrelse, for at afklare og tydeliggøre de ønskede organisatoriske effekter kombineret med din egen optagethed. Mellem de fire 2-dages moduler vil der blive afholdt netværksgruppemøder af en dags varighed. Netværksmøderne bruges til gensidig faglig teoretisk og praktisk sparring, bearbejdning af litteraturen, samt træning af praksis.

3 Side 3 af 6 De fire moduler gennemføres alle som internater på centralt kursussted i Danmark. Efter de første fire moduler vil der være en opfølgningsdag til at styrke den efterfølgende forankring og implementering oktober modul, start kl. 10:00 dag 1, slut kl. 16:00 dag november 2015 Netværksdag november modul, start kl. 10:00 dag 1, slut kl. 16:00 dag 2 7. januar 2016 Netværksdag januar modul, start kl. 10:00 dag 1, slut kl. 16:00 dag 2 1. marts 2016 Netværksdag marts modul, start kl. 10:00 dag 1, slut kl. 16:00 dag september 2016 Opfølgningsdag, kl. 09:30-16:00 På første modul etableres netværksgrupper. Grupperne vil dels udgøre et læringsforum på de enkelte moduler, dels fungere som et aktivt lærings- og sparringsrum for deltagerne mellem modulerne, fx til bearbejdning af baggrundslitteratur. På den måde er netværksgrupperne en aktiv og integreret del af det samlede uddannelsesforløb. Datoerne er fastlagt på forhånd jf. ovenstående plan. Uddannelsesforløbet strækker sig over ét år. Alle moduler gennemføres på hverdage i tidsrummet fra kl. 10 den første dag med slut kl. 16 dag 2 på den enkelte moduler. Der vil være mulighed for at tilkøbe supplerende individuel coaching til uddannelsen for endnu stærkere og målrettet implementering og ledelses-/konsulentsparring - hør nærmere ved uddannelsesstart eller kontakt MacMann Berg. 4. Uddannelsens formål Den systemiske proceskonsulentuddannelse skal kvalificere og udvikle deltagerens kompetencer og praktiske færdigheder i at arbejde refleksivt og professionelt med organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser i en frivillig sammenhæng. Med udgangspunkt i systemisk relationel tænkning i teori og praksis, sætter uddannelsen fokus på konsulenten, som skal skabe resultater og forandringer sammen med andre i egen organisation. Blandt andet vil der være fokus på, hvordan konsulenten kan agere organisationens strategiske arbejde både i forhold til udarbejdelse, implementering og evaluering. Forløbet er tilrettelagt, så det giver den enkelte deltager bedst mulige betingelser for at udvikle og træne sine kommunikative og strategiske færdigheder inden for procesledelse. Koblingen mellem teori og praksis, og refleksionen derimellem, er derfor helt central i uddannelsen.

4 Side 4 af 6 5. Uddannelsens opbygning Uddannelsesforløbet vil være bygget op omkring en række grundlæggende temaer indenfor systemisk teori og praksis i forhold til ledelse- og organisationsudvikling. Disse temaer danner rammerne for de enkelte moduler og den teori og de praktiske øvelser der sættes i spil. De grundlæggende teoretiske elementer i forløbet er inspireret af systemteorien, hvor bl.a. Gregory Bateson, Humberto Maturana, Peter Lang, Karl Tomm, David Cooperrider, Vernon Cronen og Gianfranco Cecchin, Otto Scharmer, Henry Mintzberg, Ralph Stacey m.fl. er centrale bidragydere. Vi har ikke et på forhånd låst pensum, men tror på at de bedste læringsbetingelser skabes i et samspil med deltagerne og den ansvarlige underviser. På den måde ser vi også uddannelsen som en personlig dannelsesrejse, der har til formål at skabe værdi i de enkelte organisationer. I praksisdelen vil procesledelse, læring, udvikling, forandringsledelse, håndtering af modsætninger og konflikter, vidensdeling, strategiprocesser, coaching og kontekstforståelse være i fokus. Teorien vil danne grundlag for en forståelse af hensigtsmæssige handlinger i forhold til eget praksisfelt. Der vil derfor gennem hele forløbet være en meget tæt kobling mellem teori samt praktiske øvelser og drøftelser. Undervisningen gennemføres med en fordeling på ca. 1/3 systemisk teori og 2/3 øvelser i metoder og praktiske værktøjer. På den måde vil vi træne deltagerne i dialogbaserede arbejdsformer, fx gennem en introduktion til spørgsmålstyper og systemiske metoder til brug i forbindelse med coaching, gruppesamtaler, mødeledelse, procesfacilitering, værdiprocesser og konflikthåndtering. Endelig vil vi kontinuerligt inddrage deltagernes praksis i uddannelsesforløbet - planlagt og spontant. Forud for hvert modul skal deltagerne læse udvalgt litteratur i relation til modulets tema. 6. Indholdet på de enkelte moduler Modul 1: Den refleksive praktiker den professionelle proceskonsulent Du er ansat til at skabe organisatorisk værdi og resultater sammen med andre - både når det kommer til ledelse og organisationsudvikling. På første modul bliver du præsenteret for forskellige strategier og tilgange til arbejdet. Du får en grundlæggende introduktion til at arbejde med ledelse gennem processer, møder og anden organisatorisk intervention. Vi arbejder med mission, vision og strategi samt begreber som autopoeisis, kontekst, neutralitet, læring og refleksion, suppleret med anerkendelse ud fra et organisatorisk perspektiv. Der vil også være en afklaring af den enkelte deltagers udviklingsønsker i forhold til egen praksis i organisationen. På modulet danner vi desuden netværksgrupper, som bliver gennemgående for hele forløbet. Modul 2: At skabe effektfulde resultater gennem og sammen med andre Succesen med processer i frivillige organisationer afhænger af evnen til at skabe resultater sammen med og gennem andre. På modul to sætter vi fokus på, hvordan du som konsulent kan arbejde strategisk med din egen nysgerrighed og på den måde være med til at skabe en spørgende, fremadrettet konsulentpraksis frem for en mere bagudrettet svarkultur. Vi arbejder med din position som proceskonsulent, og hvordan du med fordel kan positionere dig forskelligt i forskellige sammenhænge, så dit arbejde skaber den ønskede værdi, forandring og effekt.

5 Side 5 af 6 Du bliver introduceret til strukturerede samtaleformer i store og små grupper, og du får mulighed for at træne dem i praksis. Omdrejningspunktet vil blandt andet være, hvordan du kan skabe mere værdi, liv og fokus på de møder, du er en del af. Modul 3: Håndtering af modsætninger og konflikter når det er svært Ikke alt arbejde går lige let, og nogle gange møder du som konsulent modstand og konflikter. På modul tre arbejder vi med at tackle modstand og konflikter konstruktivt og fremadrettet, så det ikke blot handler om konfliktløsning, men konfliktopløsning. Vi ser på kulturen i din organisation i forhold til at håndtere modsætningsfyldte interesser, og svære, men nødvendige beslutninger. Med udgangspunkt i anerkendelsestænkningen og supplerende teorier arbejder vi med at kvalificere dig til at kunne navigere i fastlåste situationer, hvor der er reel konflikt, eller hvor ansatte og frivillige har følelser på spil. Målet er, at du som konsulent kan fastholde en fremadrettet proces med fokus på opgaven på trods af interesseforskelle. Modul 4: Innovation og strategiudvikling udvikling med retning Som proceskonsulent skal du kunne designe, facilitere og gennemføre strategi- og forandringsprocesser i større eller mindre skala i organisationen. Med afsæt i din organisations aktuelle og relevante udfordringer, arbejder vi med delprocesser i visions- og strategiudvikling: procesdesign, involvering, ledelse, implementering, evaluering og opfølgning. På modul 4 arbejder vi desuden med et praktisk og teoretisk overblik over uddannelsen for at sikre en fremadrettet forankring af forløbet i din praksis og organisation. Opfølgningsdag Ca. tre måneder efter fjerde modul mødes vi og samler op på erfaringer og udfordringer fra praksis, for at sikre en fortsat anvendelse af uddannelsens tænkning og metoder. Vi bruger også opfølgningsdagen til at understøtte den videre brug at uddannelsen til gavn for både organisation og opgaveløsning 7. Forberedelse inden uddannelsesstart og praksisprojekt Før første modul afstemmer deltageren og dennes overordnede leder forventningerne til uddannelsen. Denne drøftelse munder ud i en aftale om de områder deltageren skal fokusere på under uddannelsesforløbet. Disse fokusområder kan typisk indeholde en målsætning for både en personlig og en organisatorisk udviklingsdel. Du får nærmere info om denne del efter din tilmelding For at sikre en stærk kobling mellem teori og praksis skal du vælge et projekt fra din egen praksis på uddannelsen, som du identificerer på første modul. Et projekt som du måske står overfor eller er i gang med, og som du ved hjælp af uddannelsen kan kvalificere med de tilgange, metoder og værktøjer du bliver præsenteret for og trænet i. Du vil få sparring og vejledning undervejs på den enkelte moduler og i netværksgrupperne i forhold til dit valgte praksisprojekt af såvel de øvrige deltagere og underviseren.

6 Side 6 af 6 8. Uddannelsesbevis MacMann Berg udsteder et uddannelsesbevis, hvor uddannelsens teoretiske og praktiske indhold er beskrevet. Herudover arbejder vi på at Systemisk proceskonsulentuddannelse skal kunne give adgang til en kommende kompetencegivende toårig masteruddannelse. Dette forventes afklaret i Vil du vide mere? Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, referencer til tidligere deltagere på MacMann Bergs uddannelsesforløb eller blot for en uddybende samtale. MacMann Berg Karetmagergaarden Graven 25B 8000 Århus C Thomas Johansen, CEO, chefkonsulent og businesspartner, MacMann Berg Cand. pæd., MSc in Systemic Leadership and Organisation Studies University of Bedfordshire Tidligere konsulent, landslejrchef og generalsekretær, FDF

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015

Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring VUC Ledelsesudvikling 2014-2015 Leadership is connecting to reality the current and the emerging Scharmer Don t go it alone Van de Ven Ledelse af innovationsprocesser og bæredygtig forandring Fra kompetenceudvikling til kapacitetsopbygning

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere