- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs"

Transkript

1 - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

2 Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens siloer. Du får de kompetencer og de teknikker, du skal bruge i praksis, til at deltage, anvise og tage ledelse i fælles skabelse i organisationer og projekter. Din organisation får en Fællesskaber, der kan bryde gennem søjler og vise vejen for tværfagligt samarbejde i praksis. Formålet Formålet med uddannelsen er at skabe en stærk kompetence, der matcher behovet for at udvikle samarbejde og relationer, der går på tværs af de etablerede skel, fagligheder og forståelser. Det betyder, at mulige skjulte samarbejder, opgaveløsninger og strategiske indsatser bliver synlige og brugbare. Som Fællesskaber bliver du i stand til at gribe øjeblikket og handle aktivt til fællesskabets bedste. Det betyder, at du kan gå ind og ud af relationer, danne overblik og skabe fælles retning. På uddannelsen er det målet, at du styrker dine kompetencer og bliver dygtigere til at deltage i, anvise og lede fællesskabet og den fælles skabelse. Du får øje på nye samarbejder på tværs af grænser mellem de traditionelle offentlige, private og frivillige sektorer. Formen Den Professionelle Fællesskaber evner at tænke og agere på tværs. Derfor giver uddannelsen dig redskaber, hvor du gennem fordybelse, dialog og eksperimentelle metoder bliver inspireret til gå foran i ledelse og udvikling af fællesskaber på tværs af grænserne. Uddannelsen er baseret på en kombination af teori og praksis. Der vil på hvert modul være teoretiske oplæg, øvelser, cases og træning samt erfaringsudveksling. Sammen med deltagerne opbygger vi en tillidsfuld og fortrolig læringscirkel, hvor vi forbinder os fagligt, erfaringsmæssigt, emotionelt, etisk og eksistentielt i et netværk. Desuden vil der i forløbet være en gennemgående hjemmeopgave, der kobler sig til din egen praksis og personlige udvikling. Sidste dag præsenterer alle deltagere deres opgaver og arbejdsprocesser. Alle deltagere bliver medlem af en netværksgrupper, der mødes mellem modulerne. Formålet er at skabe en fælles platform for læring og selvledelse. Her er der mulighed for at reflektere over sidste moduls læring, træne færdigheder og få sparring på den individuelle hjemmeopgave. Uddannelsen og den fællesskabende kompetence bygger på et transdisciplinært videnskabssyn. Det betyder, at vi teoretisk og metodisk tager afsæt i, at vidensproduktion er kontekstorienteret, problemfokuseret og tværfagligt. I det teoretiske overflødighedshorn, som du vil blive inspireret af, arbejde med og omsætte til læring, kan vi nævne: Ralph Stacey, Karl E. Weick, Michel Foucault, Ikujiro Nonaka, Robert D. Putnam, Etienne Wenger, Jody Gittell, Michael White, Otto Scharmer, Maurice Merleau- Ponty og Nils Christie. Det er ikke en forudsætning, at du på forhånd har kendskab til de nævnte teoretikere. Oplæggene på modulerne og den fælles refleksion hjælper os alle til en forståelse.

3 Udbytte Som deltager på Den Professionelle Fællesskaber opnår du følgende mestringer: INDSIGT i den fællesskabende faglighed og metode. PRAKTISKE FÆRDIGHEDER i at tage ansvar og ledelse i og for fællesskaber, så du kan bevæge dig på tværs af organisatoriske strategier, målsætninger, fællesskaber og styring. STRATEGISK KOMMUNIKATIVE FÆRDIGHEDER, der gør dig i stand til at samtænke fællesskabets læring, dialog og formidling til en samlet metode og tænkning. Du vil som Fællesskaber være klædt på til at lave en teoretisk og praktisk bevægelse fra den forudsigelige organisation til den uforudsigelige organisering. Du vil have blik for et skifte fra en objektiv faciliterende position til en deltagende og fællesskabende position. Du vil kunne bruge fornemmelsen for fællesskabelse som værktøj og strategisk indsats, både på et individuelt, kollektivt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau.

4 DEN PROFESSIONELLE FÆLLESSKABER Modul 2 LEDELSE I OG AF FÆLLESSKABER Modul 1 UFORUDSIGELIGE FÆLLESSKABER Modul 3 FÆLLESSKABENDE VIDENS- OG LÆRINGSPROCESSER Modul 4 FORTÆLLINGER SOM SOCIAL PRAKSIS Modul 5 FÆLLESSKABEREN SOM FORMIDLER Modul 6 FORNEMMELSER FOR FÆLLESSKABER KONKRETE VÆRKTØJER INNOVATIVE & KREATIVE METODER STEWARDSHIP Modul 8 PRÆSENTATION OG AFSLUTNING Modul 7 DET EKSPERIMENTERENDE

5 MODUL 1 UFORUDSIGELIGE FÆLLESSKABER Vi fører dig ind i det fællesskabende perspektiv og udfolder en dynamisk organiseringsforståelse. Vi arbejder med en forståelse af, at fællesskaber dukker op imellem de organisatoriske formål og det relationelle samspil. Vi præsenterer begrebet sensemaking. Du tilegner dig styringstænkning - at være styret og styrende - som en måde at forstå, hvordan du som professionel fællesskaber arbejder strategisk med udvikling af fælles skabelse. Vi arbejder med den fællesskabende metode for strategisk kommunikation med perspektiverne dialog, læring og formidling. Du bliver præsenteret for begreberne sammenhængs- og forskelskraft og mestringerne begribe, håndtere og give mening. DEFINITION af den fællesskabende faglighed og tanke. METODE til, hvordan man som fællesskaber kan stå på kanten af fællesskabet - og se på forholdet mellem styrende og styret. FÆRDIGHEDER til at arbejde strategisk med perspektiverne dialog, læring og formidling, som kommunikation i fællesskaber. MODUL 2 LEDELSE I OG AF FÆLLESSKABER Vi udfordrer det klassiske ledelses- og facilitatorbegreb ved at arbejde med, hvordan selvledelse, medledelse og forhandlet ledelse alle er vigtige i fællesskabet. Vi skal arbejde med ledelse som fællesskabt bevægelse, forpligtende relationer og kollektiv. Du kommer til at arbejde aktivt med værtskab som en måde at etablere leder- og følgeskab i et fællesskab. Samtidig skal vi sammen undersøge begreberne magt og autoritet som en naturlig følge af at tale ledelse, og endelig skal vi fokusere på ledelsesmæssig gennemslagskraft gennem tydelig kommunikation. VIDEN om, hvordan du kan omsætte det fællesskabende lederskab og skabe forpligtende fællesskaber. FÆRDIGHED til at varetage værtsskab i fællesskabet og skelne mellem forskellige roller i fællesskabet. FORSTÅELSE af relationsbåret magt, og hvordan vi kan anvende det strategisk i vores fællesskabelse. ØGET opmærksomhed på egen gennemslagskraft og tilstedeværelse i fællesskabet.

6 MODUL 3 FÆLLESSKABENDE VIDENS- OG LÆRINGSPROCESSER Vi arbejder med viden og læring som sociale processer, fordi læring altid er forbundet til et fællesskab. Vi fokuserer på Presencing som metode til at skabe fælles transformativ læring. Desuden arbejder vi metodisk med tavs og eksplicit relationel viden. Du bliver klædt på til at iscenesætte læringsprocesser i fællesskabet og lærer at navigere mellem rulefollowing (regler) og sensemaking (regel-begrundelse). Vi retter opmærksomheden på det kontekstafhængige i enhver læring, fordi det er en forudsætning at kunne identificere dette for at skabe fornyelse i fællesskabet. FÆRDIGHEDER til at iscenesætte læringsprocesser og vidensdeling. ANERKENDELSE af, at stilhed, tavshed, æstetik og kunst er kilder til viden. FORSTÅELSE for, at viden både er eksplicit og implicit. AKTIVT FORHOLDE sig til kontekst og diskurs som afsæt for læring. MODUL 4 FORTÆLLINGER SOM SOCIAL PRAKSIS Med inspiration fra narrativ teori skal vi arbejde med fortællinger som social praksis og ramme for dialoger. Fortællinger om os selv og om andre er grundlæggende for både vores identitet og billede af os selv, men samtidig et vigtigt redskab i arbejdet med fornemmelse for fællesskabet. Dynamikken mellem det enkelte menneskes fortællinger og fællesskabets fortællinger bliver derfor interessant at arbejde med og udfordre. Vi kommer derfor også til at arbejde med konflikten som vilkår og grundlæggende forudsætning for alle fortællinger og dermed også et vilkår for fællesskabet. I konflikten gemmer sig fortællingen om det vigtige - det, der har særlig betydning og værdi. FÆRDIGHEDER i at bruge det narrative som ramme for fællesskabelse og social praksis. ANVENDE narrative processer og dialogmetoder. KLÆDT PÅ til at arbejde med konflikters potentiale som forskelskraft.

7 MODUL 5 FÆLLESSKABEREN SOM FORMIDLER Det er klassisk at arbejde med forståelsen af formidling, som det at give viden, påvirke holdninger og ændre adfærd. Denne lineære tænkning lykkes ikke i en verden af relationer, fællesskaber og sproglige konstruktioner. Vi kan ikke styre andres handlinger ved at manipulere og forføre. Vi sætter fokus på formidlingsmæssige og kommunikative tilgange til fællesskabelse. Vi arbejder med, hvordan fællesskabet kommunikerer, og hvordan vi kan skabe forbindelser og mening. KONKRETE TILGANGE til arbejdet med formidling i og af fællesskabet. FORSTÅELSE af visuelle fortællingers kraft i fællesskaber. INDSIGT i hvordan man benytter medier i fællesskaber. VIDEN om anerkendte formidlingsmetoder og medier. MODUL 6 FORNEMMELSE FOR FÆLLESSKABELSE Modulet indeholder en vandring med overnatning i det fri. Det giver dig mulighed for at fordybe dig i det personlige aspekt ved at tage ansvar i fællesskabet. Vi lader os inspirere af naturen og oprindelige folks måde at arbejde med tilstedeværelse og fællesskab. Desuden lærer du at bruge uderummet med et refleksivt og fællesskabende formål for øje. Vi arbejder med presencing og teori U, som afsæt for at forstå fællesskabets skabende kraft. Vi studerer desuden de ikke sproglige dimensioner af kommunikationen. ERFARING og anderledes læring om egen ageren i fællesskabet. MULIGHED for at reflektere over din egen måde at indgå i fællesskaber på. METODER til at være tilstede og nærværende.

8 STEWARDSHIP INNOVATIVE & KREATIVE METODER KONKRETE VÆRKTØJER MODUL 7 DET EKSPERIMENTERENDE SOM VÆRKTØJ Vi afprøver kreative og innovative metoder i praksis og tilføjer dem til Fællesskaberens værktøjskasse. Du kommer til at arbejde med stewardship og værtskab som metode og udgangspunkt for fællesskabende forandringsprocesser og dialoger. Desuden udvikler vi egne metoder, som fremmer det eksperimenterende i fællesskabet. Ved at anskue kommunikation som invitationer bruger vi æstetik og kunst som kommunikative metoder i fællesskabet. KONKRETE VÆRKTØJER til kreative og innovative metoder for fællesskabelse. VIDEN om positioner i fællesskabende processer. FÆRDIGHEDER i stewardship og værtskab, som afløser for den faciliterende tilgang. VIDEN om æstetik og kunst som udgangspunkt for fællesskabelse. MODUL 8 PRÆSENTATIONS- OG AFSLUTNINGSDAG Uddannelsens sidste modul. En enkelt dag, hvor alle præsenterer deres afsluttende opgave, der skal sikre omsætning af den tilegnede viden og de tilegnede færdigheder. Opgaven tager udgangspunkt i egen praksis og tegner et lokalt fremtidigt forløb eller projekt. Vi afslutter dagen med at uddele uddannelsesbevis og skåler i bobler.

9 Målgruppe Uddannelsen er tilrettelagt for mellemledere, projektledere, koordinatorer, konsulenter og medarbejder, der går foran eller har særlige opgaver. Du kan både bruge den internt i en organisation og i et udadrettet arbejde med fællesskaber. Fælles er ønsket om at arbejde med at skabe samspil på tværs og at få fællesskaber til at fungere. Tid og Sted Uddannelsen afholdes i 2016, på følgende datoer: København: Århus: Netværksmøde for både København og Aarhus: januar, marts, april, maj, juni, september og 15. november, oktober januar, marts, april, maj, juni, september, oktober og 8. november januar, 30. marts, 20 april, 18. maj, 22. juni, 21. september, 26. oktober 2016 Tidspunkter for alle moduler Dag 1: Kl Dag 2: Kl Netværksmøde: Kl Pris Uddannelsen til Professionel Fællesskaber koster kr ekskl. moms Prisen er inkl. materialer og forplejning. Undervisere Gennemgående undervisere på modulet er: Birthe Hyldborg Jensen: Cand phil i Kommunikation, Master i organisationspsykologi. Erfaren underviser i Diplom i ledelse, organisations- og ledelseskonsulent med 20 års erfaring fra offentlige og private organisationer, samt tidligere leder. I hendes arbejder trækker hun på en solid teoretisk viden og kombinerer det med både kreative og eksistentielle inspirationer. Mads Simon Martinussen: Uddannet lærer, Narrativ coach og proceskonsulent. Han er en rummelig og skarp facilitator, som har arbejdet i feltet i 17 år. Stærkt engageret i fællesskaber, og er en af de bærende frivillige på Roskilde festival. Han er en læremester, når det handler om at skabe vigtige dialoger om hverdagspraksis og koordination mellem mennesker. Tilmelding og yderligere information Tilmelding foregår gennem Har du spørgsmål kontakt Birthe, tlf , eller Mads, tlf Betalings- og afmeldingsvilkår Ved tilmelding faktureres 50% af uddannelsens pris. Seks uger før uddannelsesstart, faktureres de resterende 50%. Ved afmelding mere end en seks uger før uddannelsesstart refunderer Public Funk 50% af uddannelsens samlede pris. Ved afmelding mindre end 6 uger før uddannelsesstart refunderes intet.

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere