Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for overførsler til og fra udlandet"

Transkript

1 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid, på rette sted, i den aftalte valuta og billigst muligt. Der er flere måder, betalingen kan gennemføres på. Du kan vælge mellem: elektronisk overførsel bankcheck Mulighederne beskrives nærmere i det følgende. Elektroniske overførsler Elektroniske overførsler foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to overførselstyper: Almindelig overførsel - Beløbet vil normalt være til rådighed for modtager 3 bankdage efter afsendelsen. Det kan dog variere efter modtagerland samt om beløbet kan fremsendes direkte til modtagerbanken. Ekspresoverførsel - Beløbet er til korrespondentbankens rådighed samme dag, vi sender overførslen - på betingelse af, at den nødvendige valuta kan fremskaffes, samt at modtagerlandets tidsfrist for ekspedition samme dag ikke er overskredet. En elektronisk overførsel er hurtig og sikker, og pengene kan altid efterspores. Prisen er fastsat i forhold til, hvor hurtigt beløbet ønskes stillet til rådighed for beløbsmodtageren. Nødvendige betalingsoplysninger Før en overførsel til udlandet kan ekspederes, må du forsyne Merkur med de nødvendige oplysninger samt stille beløbet eller modværdien heraf plus omkostninger til vor rådighed. Bestilling af overførsler skal indeholde: Valuta og beløb Kontohavers navn SWIFT-adresse Modtagers IBAN (i EU og EØS samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz) eller konto nr. til andre lande. Eventuelt betalingsformål Hvem der betaler omkostningerne i hhv. Danmark og udlandet Nogle lande kræver ekstra oplysninger: o IFSC nr. og MICR nr. til Indien o Branch kode til Canada, Indien, Australien, Sydafrika og New Zealand (Den kaldes BSB til Australien) o Fulde navn og adresse på modtagere i Sydamerika (Der har været stigende problemer med betalinger, der stoppes i USA, da modtagerens navn passer med navne på terrorlister.) 1

2 Hvem skal betale omkostningerne: Der findes 3 måder at aftale omkostningsfordelingen ved SWIFT-adresse betalinger: SHARE: Afsender betaler de omkostninger, som Merkur kræver for at udføre ordren. Modtager betaler de omkostninger, som hans bank kræver for at kreditere beløbet på hans konto. Hvis betalingen løber gennem andre banker undervejs, vil evt. omkostninger hos disse banker være fratrukket i det beløb, der overføres. BEN: Modtager betaler alle omkostninger. Merkurs omkostninger vil forlods være fratrukket i det beløb, der overføres. OUR: Afsender betaler alle omkostninger. Hvis betalingen fremsendes på denne måde vil der ud over Merkurs gebyr blive beregnet et tillægsgebyr på kr. 200 på de overførsler, hvor de faktiske omkostninger ikke forventes at overstige dette beløb. I øvrige tilfælde vil de faktiske omkostninger først blive debiteret, når den udenlandske bank fremsætter krav om betaling. Der forbeholdes ret til yderligere opkrævning. Merkur kan dog kun garantere, at det fulde beløb overføres til den første korrespondentbank, da visse korrespondentbanker tager gebyrer for at behandle overførsler. Et alternativ til at sende betalingen som OUR kunne være at medsende et forud aftalt beløb til dækning af modtagers omkostninger. Det vil ofte være en billigere løsning, da håndteringen af OUR-betalinger er meget tung. EU-betalinger: EU har opstillet nogle regler for at forenkle betalingsformidlingen i det indre marked som bl.a. betyder, at de gebyrer, det enkelte pengeinstitut beregner sig for overførsler i EURO, skal være det samme for både indenlandske og grænseoverskridende betalinger. Beløbet skal være indsat på modtagers konto senest en bankdag efter betalingen er trukket på kundens konto. Hvis orden modtages på papir, kan der gå en ekstra dag, inden beløbet er til rådighed hos modtagers pengeinstitut. En EU-betaling skal overholde følgende krav: betalingsmodtagers bank skal være inden for EU eller Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Ungarn. betalingen skal sendes som SHARE der skal være oplyst korrekt SWIFT-adresse på modtagerbank modtagers IBAN kontonummer skal være oplyst. Valuta: Det er altid bedst at sende i lokalvalutaen, MEDMINDRE modtagers kontonummer er en valutakonto. Ved fremsendelse af beløb til fjerne destinationer, hvor vi ikke kan tilbyde at sende lokalvalutaen, vil det ofte være mest hensigtsmæssigt at fremsende beløbet i USD eller EURO. EURO er den mest kursstabile valuta af de to, men nok endnu ikke kendt nok på de mest fjerne steder. Hvis beløbet fremsendes i DKK, vil beløbet senest blive vekslet om, når beløbet når til modtagers bank, og her kan kursen for DKK være 2

3 usikker, da det trods alt ikke er så kendt en valuta. Det vil derfor være en god ide, hvis du på forhånd har aftalt med modtageren, hvilken valuta de ønsker betalingen i. BEMÆRK, at det koster ekstra gebyr, hvis Merkur skal fremfinde SWIFT-adresse. Bestilling af overførsler sker nemmest (og billigst) via Merkurs Netbank, men kan også foretages vi skemaet Bestilling af overførsel eller check til udlandet som sendes udfyldt og underskrevet pr. brev til Merkur Andelskasse, Bispensgade 16, 1., 9000 Aalborg, att. Udland eller pr. mail til Skemaet kan rekvireres på eller ved henvendelse i en af vore afdelinger. BEMÆRK, at betalinger til udlandet kun kan oprettes og godkendes i netbank på bankdage. Tidsfrister for bestilling Bestillinger, som vi modtager inden kl kl ved netbank - udføres samme dag og afregnes til den noterede salgskurs på indleveringsdagen, hvis ikke andet er aftalt. Bestillinger som modtages senere, bliver udført den følgende bankdag medmindre andet er aftalt. Ekspresbetalinger, som vi modtager inden kl vil blive behandlet samme dag. Bankchecks Vi anbefaler at lave overførsler i stedet for check, da overførsler er billigere, hurtigere, kan spores og mindre risikofyldte. Merkur udfærdiger en check, der er betalbar hos en korrespondentbank i modtagerlandet. Korrespondentbanker er betegnelsen for en række udenlandske pengeinstitutter, som vi har et forretningssamarbejde med. Betalingen med checks tager normalt 7-14 dage. Forsendelser til Nordeuropa (undtagen Storbritannien og Irland) er dog ofte fremme inden for fire dage. Såfremt vi ikke har et samarbejde med modtagers pengeinstitut, kan der i enkelte tilfælde gå ekstra tid, før modtageren har pengene til rådighed, idet modtagers pengeinstitut skal have checken honoreret i vores korrespondentbank. Der er en vis risiko ved anvendelse af checks. Du indestår således for beløbet, hvis en check bortkommer, og derfor bliver erstattet af en anden - for så alligevel senere at blive indløst. Du har også mulighed for at bestille en udenlandsk check. Dog er denne måde dyrere for både afsender og modtager og tager længere tid. Derfor anbefales en overførsel. Skal du indløse en udenlansk check, er tidsfristen 20 dage for indløsning hos banker i Europa og 60 dage for banker i resten af verdenen. Dækning på kontoen Der skal være dækning på den konto, betalingen skal ske fra. Valutakurs Overførsel i udenlandsk valuta vil blive afregnet efter Nationalbankens officielle informationskurs plus et tillæg, som varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. 3

4 Hvornår hæves beløbet på din konto? Betalinger til udlandet vil normalt blive hævet på din konto samme dag og med rentemæssig virkning (valør) pr. ekspeditionsdagen. Du får efter afsendelsen en afregningsnota med oplysning om valutakurs og omkostninger. Har du netbank, vil kvitteringen blive sendt til din eboks. Hvornår er pengene til beløbsmodtagers disposition? Hvornår en betaling er til beløbsmodtagers disposition afhænger af den betalingsmetode, du har valgt. Men det afhænger også af modtagerbankens forretningsbetingelser, samt af om modtagerbanken er en af vore korrespondentbanker. Ekspeditionstiden for overførsler til Nordeuropa er normalt korte, mens det kan tage længere tid i Sydeuropa og Middelhavsområdet og måske endnu længere tid i lande uden for de nævnte områder. En almindelig overførsel til udlandet bør som hovedregel være beløbsmodtager i hænde efter 3-7 bankdage. Ekspresoverførsler 0-3 bankdage efter ekspeditionsdagen. Overførselstiden er angivet fra den dag, hvor vi har finansiel dækning samt de nødvendige oplysninger til at gennemføre overførslen. Det vil under alle omstændigheder være en god ide, hvis du adviserer beløbsmodtageren, når beløbet er afsendt. Anvendes bankchecks, afhænger overførselstiden alene af postforsendelsen, og hvornår beløbsmodtager indløser checken. Der vil normalt gå 7-14 dage regnet fra ekspeditionsdagen. Særligt vedrørende overførsler inden for EU, Norge, Island og Liechtenstein Ved overførsler inden for EU, Norge, Island og Liechtenstein i et af disse landes valuta, kroner eller euro gælder desuden følgende i henhold til Lov om grænseoverskridende pengeoverførsler: Såfremt beløbet ikke er krediteret modtagers instituts konto inden for den aftalte tidsfrist, er vi på din foranledning forpligtet til at yde dig kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes dig. Kompensation ydes som en rente af overførselsbeløbet beregnet med den i rentelovens 5 stk. 1 angivne rente. Kommer en overførsel ikke frem, kan du anmode om at få overførselsbeløbet samt påløbne renter beregnet efter rentelovens 5 stk. 1 og gebyrer, som du har betalt i forbindelse med overførslen, tilbagebetalt; dog højst et beløb, der svarer til modværdien af euro. Beløbet stilles til din rådighed inden 14 bankdage efter den dato, hvor du har fremsat krav om tilbagebetaling. Imidlertid kan du ikke få beløbet tilbagebetalt, hvis forsinkelsen skyldes et formidlende institut, der er valgt af dig eller beløbsmodtagers pengeinstitut, eller hvis beløbet i mellemtiden når frem til modtagers institut. Du kan heller ikke få beløbet tilbagebetalt, hvis du selv er skyld i manglende og ufuldstændig gennemførsel af overførslen som følge af, at du har givet os ufuldstændige eller fejlagtige instrukser. 4

5 Har du udtrykkeligt valgt, hvilket udenlandsk pengeinstitut, der skal formidle beløbet til modtagers institut, bærer du risikoen for tab af beløbet, hvis det skulle ske, at det formidlende institut går konkurs. Betalinger fra udlandet Betalinger til dig fra udlandet er i princippet ikke forskellig fra overførsler den modsatte vej. Betalingerne vil normalt komme i form af checks eller elektroniske overførsler via SWIFT. Mulighederne beskrives nærmere i det følgende. Har du netbank, vil kvitteringen for overførsel blive sendt til din eboks. Overførsler Betalinger fra udlandet kan overføres til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Denne betalingsform vil normalt være den mest hensigtsmæssige for dig, da det er den hurtigste og billigste betalingsmåde. Checks Modtagelse af checks fra udlandet bør minimeres til mindre beløb, da der normalt er en lang forsendelsestid samt relativt store indløsningsomkostninger. Det bør være aftalt med beløbsafsenderen at benytte bankcheck. En privat udstedt check skal normalt inkasseres i udlandet, således at du først har rådighed over beløbet, når vi har modtaget dækning fra udlandet. Er checken udstedt i danske kroner, bør checken være trukket på et dansk pengeinstitut, da det medfører færrest omkostninger ved indløsning. Vi honorerer checken med det forbehold, at vi ved afregning med udlandet straks modtager dækning. Informationer, som du bør forsyne beløbsafsender med For at fremme ekspeditionen og undgå misforståelser vil det være en god ide, at der på dine fakturaer findes oplysninger om din bankforbindelse. Betalinger fra udlandet kan overføres til din konto i Merkur fra et udenlandsk pengeinstitut. Overførslen foregår via Arbejdernes Landsbank og følgende oplysninger skal opgives: Account name: kontohavers navn Account no: IBAN-nr. (International Bank Account Number), fremgår af dit kontoudtog fra Merkur Bank: Merkur Address: Bispensgade 16, DK-9000 Aalborg SWIFT: MEKUDK21 Reference: Indbetalers navn og eventuelt fakturanummer eller lignende Omkostninger ved checks og overførsler Samtidig med krediteringen af din konto får du en meddelelse om størrelsen af det afsendte beløb, vores ekspeditionsomkostninger, evt. omkostninger i udlandet samt evt. afregningskurs. Gebyr/provisioner fremgår af vores prisliste. Såfremt beløbsafsender har påtaget sig at afholde alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag af gebyr. 5

6 Har afsenderen derimod anmodet om, at du også afholder det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil disse være fratrukket, inden vi modtager beløbet. Hvis det betrukne pengeinstitut i udlandet beregner sig gebyr eller provision ved afregning af private checks, vil disse omkostninger efterfølgende blive hævet på din konto. Valutakurs Afregningskursen vil være Nationalbankens officielle informationskurs minus et fradrag, der varierer for de enkelte valutaer og oplyses på forlangende. Hvornår er beløbet til din disposition? Overførsler samt checks fra udlandet vil normalt blive indsat på din konto med rentemæssig virkning (valør) samme bankdag, som beløbet er til vor disposition. Videregivelse af oplysninger til amerikanske myndigheder gennem SWIFT Når du overfører penge til udlandet, kan der via SWIFT blive videregivet oplysninger til myndigheder i USA. SWIFT, som gennemfører betalingerne, er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis der er mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme. Denne videregivelse er ikke lovlig iht. dansk/europæisk lovgivning. Da der imidlertid ikke eksisterer noget brugbart alternativ til overførsel gennem SWIFT, har Merkur ikke reel mulighed for at påvirke forholdet. SWIFT er et belgisk datanetværk, der overfører betalinger mellem lande. Netværket har ca finansielle virksomheder i 206 lande tilmeldt og har EDB-centre i Europa og USA. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication , Merkur 6

7 Generelt Force majeure Vi er ikke ansvarlige, hvis manglende eller ufuldstændig gennemførelse af en overførsel skyldes usædvanlige eller uforudsigelige omstændigheder, som vi ikke har mulighed for at afværge, selv om der udvises den størst mulige påpasselighed. Insolvens hos et institut, der medvirker ved overførsel, anses ikke som force majeure. Yderligere informationer Du kan hente yderligere informationer om priser og valideringsregler i vores prisliste, som du kan få hos os. Ønsker du information om de daglige valutakurser eller andre oplysninger i forbindelse med udenlandske overførsler, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi gør opmærksom på, at du som forbruger har mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet, såfremt et problem mellem pengeinstituttet og dig ikke bliver løst til din tilfredshed. 7

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere