Utbildning och anställningar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Utbildning och anställningar"

Transkript

1 Uppsala universitet Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper Box Uppsala Sakkunnigutlåtande rörande ansökan om att antas som docent i pedagogik vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet, dnr UFV-PA 2013/1799 Morten Nørholm Inledning Ph.D. Morten Nørholm har ansökt om att antas som docent i pedagogik vid Uppsala universitet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Utgångspunkt för bedömningen är av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper fastställda Riktlinjer för antagning som docent ( ). Här anges bl.a. (p. 6) att den sakkunniga skall avge yttrande över den sökandes vetenskapliga skicklighet (min kursiv). För att bli antagen som docent krävs enligt riktlinjerna en vetenskaplig produktion av god kvalitet, som går utöver doktorsexamen. Denna meritering skall i omfång motsvara ytterligare en avhandling och bedömas enligt de kvalitetskriterier som gäller inom det aktuella forskarutbildningsämnet. Förmåga till nytänkande och självständighet i förhållande till tidigare forskning är av stor betydelse. Vikt skall läggas vid internationell meritering. Den sökande skall vidare styrka tillräcklig pedagogisk skicklighet genom undervisning och/eller ledning av undervisning under senaste femårsperiod på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå om minst 300 klocktimmar, samt redovisa genomgången handledarutbildning. I utlåtandet redovisas inledningsvis en sammanställning och första bedömning av Morten Nørholms meriter, varvid avseende i huvudsak fästs vid de vetenskapliga meriterna. I det därpå följande avsnittet redovisar jag min sammanfattande bedömning av huruvida han uppfyller de ovan angivna kraven för att antas som docent i pedagogik. Redovisning av den sökandes meriter Utbildning och anställningar Morten Nørholm (f. 1960) avlade Ph.D-graden vid Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus universitet, år Cand. mag. (M.A.) avlade han 1992 och Bachelor of Science Vid Uppsala universitet redovisar han internutbildning i form av grundkurserna Direktredigering samt Fullredigering i webredigeringsverktyget InfoGlue , 1

2 Kursvärderingar en del i kvalitetsarbetet 2011, samt deltagande i kursen Handledning av doktorander Sedan år 2011 innehar Morten Nørholm anställning som universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet (föräldraledig delar av tiden sedan juni -11) var han på deltid anställd som post doc inom VR-projektet Praktiska yrkesteorier och förvetenskapligad praktik vid Högskolan i Kristianstad och på heltid anställd som adjunkt (efter disputationen, ung. motsv. svensk lektor) vid Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Inst. for Pædagogisk Sociologi var han heltidslektor (ung. motsv. svensk adjunkt), varav tjänstledig ett år för avhandlingsarbete och förberedelse för fortsatt forskning, och Ph.D.-stipendiat, allt vid ovan nämnda institution vid DPU. Även var han heltidsanställd som lektor vid Danmarks Pædagoghøjskole, senare DPU, och externt finansierad akademisk assistent till prof. Staf Callewaert, Köpenhamns universitet samt forskningsassistent vid projektet Sygeplejevidenskab myte eller virkelighet, lett av Karin Anna Petersen. Åren redovisar han olika anställningar som lärare, vägledare, redaktör och studenterkustode vid danska universitet och högskolor. Ett år var han anställd vid danska Forbrugerstyrelsen som pedagogisk och ekologisk konsulent. Vetenskapliga meriter Morten Nørholms forskningsintresse riktas mot objektet evalueringsforskning, där han i Ph.D.-avhandlingen utvecklat ett teoretiskt perspektiv och prövat en analysansats med vars hjälp ett antal evalueringar av utbildning studerats. Med utgångspunkt i detta perspektiv har han därefter analyserat bl.a. New Public Management på universitets-, forsknings- och forskningsfinansieringsområdet samt problemställningar rörande relationer mellan teori och praktik och deras pedagogisk-sociologiska implikationer. Ytterligare ett spår i Nørholms forskning berör föreställningar om skillnader mellan biologiskt och socialt kön och dessa föreställningars teoretiska rötter. Nørholms publikationsförteckning omfattar förutom Ph.D.-avhandlingen sex refereegranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter (tre i nordiska tidskrifter, en i utomnordisk tidskrift och två i danska tidskrifter), 11 övriga vetenskapliga artiklar, 10 refereegranskade kapitel och två övriga kapitel i vetenskapliga antologier, två refereegranskade vetenskapliga rapporter, sex refereegranskade och sex övriga bidrag till vetenskapliga konferenser. Inalles rör det sig om 44 vetenskapliga texter, av vilka Nørholm är ensam författare till 35. Härtill kommer en populärvetenskaplig bok, fem debattartiklar samt redaktionellt arbete och översättningar i form av 12 bokpublikationer och två artiklar. 18 av dessa texter dateras efter Nørholms avhandling för doktorsgraden. Han har till ansökan bifogat Ph.D.-avhandlingen och 24 övriga texter (artiklar, bokkapitel, konferensbidrag). Nørholm medverkar aktivt i flera nordiska och nationella forskarnätverk, bl.a. som medstiftare och medlem av det nordiska nätverket Praxeologi sedan 2012, medlem av arbetsgruppen för socioanalys vid Uppsala universitet och medlem av forskarnätverket ETHOS. Han är aktiv medarbetare i det nordiska forskningsprojektet Nursing science myth or reality? från 2013, var som gästforskare knuten till VR-projektet Praktiska yrkesteorier och förvetenskapligad praktik från 2009 och har som medsökande erhållit medel för nätverksstöd av Riksbankens Jubileumsfond vid två tillfällen Han redovisar 2

3 ledamotskap i bedømmelseudvalg för dansk Ph.D.-avhandling och har varit extern kommentator vid 90-procentseminarium för svenskt doktorsavhandlingsmanus. Morten Nørholm har i över tjugo år varit aktiv medlem av Bourdieugruppen vid Köpenhamns universitet och svarat för en omfattande insats i form av redaktionellt arbete och översättningar av centrala texter inom denna tradition. Han anlitas som referee och har i ett antal år varit medlem av redaktionen för den nordiska vetenskapliga tidskriften Praktiske Grunde. Morten Nørholms Ph.D.-avhandling från 2007, Om den sociale og symbolske funktion af utdannelsesevalueringer konstruktionen af et objekt (HEXIS Forlag, 334 pp.), behandlar evaluering av utbildning, och fokus sträcker sig från att avtäcka förhållanden rörande evalueringar till att utveckla en teori om evaluering. Perspektivet söker förstå evalueringar som förekomst i världen genom att bryta med och söka nå bortom en omedelbar, normal förståelse av verksamheten och i stället söka systematiskt och teoretiskt förklara förekomsten av evaluering och evalueringsforskning i termer av dessa företeelsers sociala konsekvenser och symboliska funktioner. Ytterst är syftet att söka konstruera, förklara och förstå utbildningsevalueringars praktik. Den teoretiska referensramen utvecklas utifrån Pierre Bourdieus teori och tar avstamp i dennes begrepp fält, kapital, habitus som teoretiska redskap, varefter Bourdieus praktikteori diskuteras i relation till Émile Durkheims tänkande om konst, praktisk teori och vetenskap. Härefter fördjupas perspektivet utifrån Bourdieus och Passerons utbildningssociologiska arbete om skolans sociala och symboliska funktioner, för att så knyta an till den position Ulf P. Lundgren formerat kring teoribaserad utvärdering. Analysen knyter också an till Staf Callewaerts teoretiska position rörande professionsutbildningars kunskap. Valet av teoretiskt perspektiv problematiseras därtill i ett utkast till reflexiv auto-socio-analys av avhandlingsförfattarens egen position. Den konkreta konstruktionen av objektet utbildningsevaluering inleds med att undersöka hur utvärdering/evaluering av utbildning liksom evalueringsforskning förstås i nationella, nordiska och internationella uppslagsverk och översiktsarbeten över internationell forskning, varefter ett spektrum av normal dansk evalueringsforskning ett provisoriskt fält konstrueras i form av positioner som intas av ett urval etablerade danska evalueringsforskare. Härefter ägnas åtta olika danska evalueringar inom vård- och hälsoutbildningarnas område under 1990-talet fördjupad analys. Det gäller utvärderingar av sjuksköterskeutbildning, vissa andra medellånga videregående vårdutbildningar, barnmorskeutbildning, medicinsk kandidatutbildning, tandläkarutbildning samt grundläggande social- och vårdutbildning. Bl.a. analyseras utvärderingarnas metodik och formella ramar som de presenteras i evalueringsrapporterna samt de upplysningar som ges om deltagare; analysen diskuteras i relation till en rad relevanta samhälleliga faktorer som inte behandlas i de undersökta rapporterna och vilka således ej problematiseras och därmed undertrycks i de aktuella studierna. I den avslutande analysen visas hur de undersökta evalueringarna och den dominerande danska evalueringsforskningen formar en helhet som får till konsekvens att de förutsättningar som evalueringarna vilar på, den metodik som tillämpas och de resultat som erhålls, normaliseras. Här visas också vilka sociala och symboliska funktioner som utvärderingarna därmed bidrar till att upprätthålla och vilka konsekvenserna blir för de aktuella professionsutbildningarna. Evalueringarna formar ett av flera samverkande steg i 3

4 vidmakthållandet av en social sorteringsmekanism, i återskapandet av en redan existerande social differentiering. Morten Nørholms Ph.D.-avhandling är ett omfattande arbete som präglas av insiktsfull analys och som är väl förankrat teoretiskt och metodologiskt. Den utgör ett väsentligt bidrag till den vetenskapliga förståelsen av utvärdering/evaluering som samhällelig praktik och ger prov på metodologiskt nytänkande. Arbetet är av hög kvalitet och utgör en stark merit. I ett antal antologikapitel, tidskriftsartiklar och konferensbidrag efter disputationen har Morten Nørholm vidgat, fördjupat och skärpt analyserna från avhandlingen. I antologibidraget Om uddannelseevalueringers sociale og symbolske funktion (i At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu, HEXIS Forlag 2008, ) sammanfattas och diskuteras kritiskt avhandlingens kunskapsbidrag, och i Outlines of the social and symbolic function of evaluations of education (2009, 23 pp.) syntetiseras avhandlingens teoretiska ansats och empiriska resultat i engelsk språkdräkt och ges analysen ytterligare skärpa. I kapitlet Om evalueringsforskningens relative autonomi dansk normal evalueringsforskning som et ikkeautonomt (sub)felt i magtens felt (i Studier af Pædagogisk praksis, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag 2008, ) prövas och diskuteras den eventuella förekomsten av ett relativt autonomt (sub)felt av producenter av evalueringsforskning i relation till en analys av de teoretiska förutsättningarna för att ett fält skall betraktas som autonomt enligt Bourdieu. Detta tema diskuteras också i ett bidrag i en konferensrapport, Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning (2005, ). Några arbeten ger perspektiv på avhandlingens bakgrund och framväxt. NFPF-bidraget Forholde mellem magt og viden i moderne samfund (1999, 12 pp.) presenterar en skiss till undersökning av den sociala och symboliska funktionen hos utbildningsevalueringar, och i antologikapitlet Uddannelsesevalueringer og social reproduktion (i Praktikker i erhverv og uddannelse, Akademisk Forlag 2001, ) görs en preliminär analys av några av de evalueringar som fokuseras i avhandlingen. Andra texter före disputationen utgör exempel på Nørholms kritiska analyser av dansk sjuksköterskeutbildning, inklusive evalueringen av densamma: Resume, analyse og kritik af Evaluering af Sygeplejerskeuddannelsen (1997, 20 pp.), Ro og ordnede forhold i sygeplejerskeuddannelsen? (1999, 11 pp.), samt Studier i (klinisk) praxis (1999, 13 pp.). Morten Nørholm har efter disputationen fört intresset för evaluering av utbildning vidare till att innefatta analys av frågor rörande evaluering och styrning av forskning och universitetspolitik. I artikeln Social alkymi, konsekration, reproduktion (i Praktiske grunde 2011 nr 1, 26-42) analyseras den evaluering av forskningsrådssystemet i Danmark som genomfördes 2009; teoretisk utgångspunkt tas hos Durkheim, Wittgenstein, Bourdieu, Lundgren och Callewaert och analysen visar att utvärderingen snarare skett utifrån politiskadministrativ habitus än i form av vetenskaplig rekonstruktion. Artikeln innefattar begreppsutveckling; den egentligt pædagogiske funktion konstrueras här som begrepp innefattande social och symbolisk funktion. Artikeln Selskabstømning i akademiet (i Praktiske grunde 2009 nr 3, 31-51) tar ett punktnedslag i form av ett högtidstal hållet av dekanen för DPU som utgångspunkt för en lärd och kritisk analys, i dialog med Kant, Durkheim och Bourdieu, av konsekvenserna för kunskapsproduktionen när universitet styrs och leds enligt New Public Management. Också artiklarna Sanders lig på bordet (2009, 7 4

5 pp.) och Undervisningsindustri påvirker offentlig uddannelsespolitik (2010, 5 pp.) diskuterar aktuell universitets- och forskningspolitik. Ett annat tema i Nørholms forskning fokuserar relationen mellan teori och praktik och tar utgångspunkt i Bourdieus praktikteori; bl.a. berörs frågor om kunskapsformer i professionsutbildningar. Artikeln What is the relation between human practical action and an accompanying discourse? (i Social Work & Society 2005 nr 1, 59-71, m. U. Brinkkjær), analyserar och diskuterar innebörder hos praktisk teori. Startpunkt tas i Durkheims klassiska distinktion mellan konst, praktisk teori och vetenskap och i Bourdieus handlingsteori; texten analyserar insiktsfullt och kritiskt relationen mellan att tillägna sig ett konkret praktiskt behärskande och talet därom, bl.a. i termer av sjuksköterskeutbildningars abstrakta tal om praktisk teori. Temat behandlas också i artikeln Praktisk teori på ethjulet cykel (i Dansk pædagogisk Tidskrift 2002, 10 pp.) och i två bokkapitel av samma båda författare: Hvorfor er det så svært at omsætte teori til praktik? (18 pp.) och Om fornuften i skolegørelsens ufornuft (18 pp.), båda i Pedagogiske praktikker, Forlaget PUC (2000). Detta forskningsintresse kommer även till uttryck i ett av Nørholms arbeten inom projektet Praktiska yrkesteorier och förvetenskapligad praktik, Er verksamhetsforlagd utbildning (VFU) en løsning på problemet eller findes de samme problemer som før? från 2009 (15 pp.), där teoretiska och empiriska förutsättningar utvecklas för att bygga en teori om VFU. Tre av de inlämnade texterna utgör exempel på Nørholms intresse för frågor om kön och omsorg: Omsorgen, kønnet og konstruktionen (i antologin Pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag 2003, ), Ansatser til en diskussion af køn, omsorgsudøvelse og investeringen af en uintresseret god vilje (i Nyhedsbrev for HEXIS 2003, 26 pp.) och Kvinder, køn og omsorg (i Tidskrift for Akademiske Sygeplejersker 2005, 24-34). Bourdieus praktikteori, teori om fält och social reproduktion samt om kön/genus brukas här i diskussioner av förhållandet mellan kön, omsorgsutövande och investeringar i god vilja; bl.a. problematiseras dominansförhållanden inom kategorierna manligt och kvinnligt biologiskt kön. Även här ges prov på Nørholms goda förmåga att behandla vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska frågor; bl.a. framhålls vikten av att objektivera och problematisera inte bara det undersökta utan även forskarens position en fråga som ägnas analys också i bokkapitlet Forholdet mellem observatør og det observerede i videnskab, forvaltning og undervisning mellem Niels Bohr og Pierre Bourdieu (i Praktikteori i sundhedsvidenskab, Akademisk Forlag 1995, 31-43). De två texterna EURBiol hjælpemiddel eller undertrykkelsesredskab? (i Nordisk Pedagogik 1997 nr 2, ) och What is Science for a Sustainable Society? (1997, 18 pp.) visar ytterligare på bredden i Morten Nørholms forskningsprofil; här diskuteras kunskapsformer, makt och konstruktion av vetenskap i det moderna samhället. Sammanfattningsvis kan konstateras, att Morten Nørholms vetenskapliga produktion genomgående håller hög kvalitet och med god marginal svarar mot kravet att i omfång svara mot ytterligare en doktorsavhandling. Nørholms arbeten ger prov på lärdom och utmärkt analytisk förmåga. De vittnar om såväl självständighet i förhållande till tidigare forskning på området som förmåga till nytänkande och kritisk analys. Nørholm dokumenterar gedigen internationell meritering. 5

6 Pedagogiska meriter Morten Nørholms pedagogiska meriter är breda, omfattande och väl dokumenterade. Han anställdes som universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet år 2011 och dokumenterar från och med detta år 277 katedertimmar undervisning i pedagogik på grundnivå och avancerad nivå, handledning, samt examination av 27 examensuppgifter på avancerad nivå. Härtill kommer kursledarskap. Han redovisar därutöver mångårigt ansvar för undervisning, handledning och examination från sina anställningar vid danska lärosäten. Under åren dokumenterar han sålunda 204 katedertimmar undervisning samt ett omfattande ansvar för handledning och examination av examensuppgifter på C/D-nivå vid Institut for Pædagogisk Sociologi vid DPU. Han har vidare anlitats för ett antal gästföreläsningar. Han styrker sin pedagogiska skicklighet genom intyg och exempel på förtjänstfullt utarbetade studiehandledningar och kursplaneringar. Sammanfattningsvis visar Morten Nørholm en synnerligen gedigen, bred och väl dokumenterad pedagogisk meritering som avsevärt överstiger kraven för docentkompetens. Han genomgår utbildning för handledare av doktorander vid Uppsala universitet år Sammanfattande bedömning och förslag Morten Nørholm uppvisar en vetenskaplig meritering av hög kvalitet, som med god marginal svarar mot de krav Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper ställer för docentkompetens. Hans arbeten visar stor förtrogenhet med en central samhällsvetenskaplig tradition, Bourdieutraditionen, och han har lämnat viktiga bidrag till utvecklingen av denna tradition i Norden. Ph.D.-avhandlingen om evaluering som samhällelig praktik utgör en stark merit och ger prov på nytänkande, självständighet och god analysförmåga. Morten Nørholms samlade vetenskapliga produktion utöver Ph.D.-avhandlingen är omfattande och fyller kvalitativt och kvantitativt mer än väl kravet på ytterligare en doktorsavhandling. Också arbetena före disputationen vittnar om självständighet, kritisk analysförmåga och förmåga till nytänkande. Efter avhandlingsarbetet har han svarat för teoretiskt och metodologiskt väl förankrade studier av problemställningar på andra områden, varvid hans insiktsfulla analyser av kunskapsfilosofiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar och av universitetspolitik särskilt bör framhållas. Nørholm redovisar gedigen internationell meritering som forskare och akademisk lärare. Hans pedagogiska meriter är breda och omfattande och går klart utöver kraven för docentkompetens. Med hänvisning till ovanstående förordar jag att Morten Nørholm antas som docent i pedagogik vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Uppsala universitet. Örebro dag som ovan Agneta Linné Professor em. Örebro universitet Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Örebro 6

7 Till Fakulteten för utbildningsvetenskaper Uppsala universitet Ansökan om antagning som docent i pedagogik Morten Nørholm Uppsala maj 2013

8

9 Indhold Personlige data... 1 Navn, fødselsår, statsborgerskab, adresse osv Nuværende ansættelse... 1 Tidligere ansættelser... 1 Uddannelse... 2 Universitetsuddannelse... 2 Øvrige kurser... 2 Redegørelse for videnskabelige meritter... 3 Videnskabelige meritter og forskningsinteresser... 3 Oversigt over medlemskaber af forskergrupper og/eller -netværk... 4 Oversigt over tillidshverv eller andre hverv i videnskabelige sammenhænge uden direkte tilknytning til universitetet... 4 Opgaver som opponent på ph.d-afhandlinger... 5 Opgaver som diskutand/kommentator på manuskripter til ph.d-afhandlinger... 5 Oversigt over ansøgninger om netværksstøtte... 5 Færdigbehandlede med tildeling... 5 Oversigt over projektansøgninger... 5 Færdigbehandlede med tildeling... 5 Færdigbehandlede uden tildeling... 6 Oversigt over forskning ud over afhandlingen... 6 Post doc.-projekter... 7 Projekter udført inden forsvar af afhandlingen... 8 Forskningsformidling Redaktionelt arbejde og oversættelser Oversigt over konferencer - arrangør, deltager, paperfremlæggelse Konferencer - arrangør Konferencer - deltager med fremlæggelse af referee-gransket paper Konferencer - deltager med fremlæggelse af øvrigt videnskabeligt paper Konferencer - deltager uden paperfremlæggelse Fuldstændig publikationsliste Afhandling Artikler - refereegranskede Artikler - øvrigt videnskabeligt Artikler - debat Artikler - redaktionelt arbejde og oversættelser Rapporter - refereegranskede Bøger - redaktionelt arbejde og oversættelser Bøger - populærvidenskabelige Kapitler i bøger - refereegranskede Kapitler i bøger - øvrigt videnskabeligt Konferencepapers - referee-granskede Konferencepapers - øvrigt videnskabelige Redegørelse for pædagogiske meritter Undervisning efter disputationsdato 25. januar Undervisning på Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, afholdt efter ansættelsen som universitetslektor 1/

10 Undervisning på Institut for pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet Undervisning inden disputationsdato 25. januar Undervisning på Institut for pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet Undervisning afholdt på Danmarks Pædagoghøjskole under ansættelsen i perioden Undervisning afholdt inden ansættelsen på Danmarks Pædagoghøjskole Gæsteforelæser Referencepersoner... 29

11 Personlige data Navn, fødselsår, statsborgerskab, adresse osv. Morten Nørholm, født i København. Statsborgerskab: dansk. Gift med: FD Anna Nørholm Lundin. Børn: Alma født juni Bor nu i hyresrätt på Gnejsvägen 2A, Uppsala. Tidligere boede jeg 23 år i to forskellige andelslejligheder (bostadsrätter) i Valby, København. Endnu tidligere boede jeg med mine forældre, sidst i villa i Valby i København, indtil 1966 i udlandet hvor min far var udstationeret: i Cali i Colombia, uden for Guatemala City i Guatemala, i Metapan i El Salvador, i Athi River uden for Nairobi i Kenya, og tidligst i Brønshøj uden for København. Nuværende ansættelse Lektor i pedagogik, Uppsala universitet, 100% tillsvidareanställd. Juni januar 2012 föräldraledighet 100%. Efteråret 2012 arbejdede jeg 75% med henvisning til at jeg har et barn under otte år. Forår og efterår 2013 arbejder jeg 60% med samme begrundelse. Tiden anvendes til at være sammen med min datter og få hende integreret i Sverige hvortil familien flyttede i januar 2011, til at systematisere udført forskning og undervisning samt til at forberede nye projekter og undervisning. Tidligere ansættelser oktober 2009 til 15. marts 2010 deltids-post doc. på projektet "Praktiska yrkesteorier och förvetenskapligad praktik", finansieret af Vetenskapsrådet (diarienr ) ved Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning. Knyttet til HKr's forskning i Verksamhetsförlagd Utbildning. 100% af tjenesten forskning. Sverige februar 2008 til 31. december 2010 fuldtidsansat som adjunkt (svarende til svensk lektor, dvs. ansat efter ph.d.-afhandling og disputation) på Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk Sociologi. I den treårige adjunktperiode stiller DPU et helt årsværk til rådighed for forskning. I alt ca. 60% forskning og 25% undervisning. Danmark juli 2004 fuldtids fastansat som lektor uden forskningspligt (svarende til svensk adjunkt, dvs. inden disputationen) på Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet. 15% forsknings- og udviklingstid, 70 % undervisning. Danmark Orlov 1/ til 31/ fra stillingen som lektor uden forskningspligt (svarende til svensk adjunkt, dvs. inden disputationen) på Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet: Færdiggjorde ph.d.-projektet og forberedte ny forskning, 100% forskning. Danmark juli 2001 til 30. juni 2004 fuldtidsansat som ph.d.-stipendiat på Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet. Ca. 70% forskning, 15% undervisning. Danmark august fuldtids fastansat som lektor (svarende til svensk adjunkt, dvs. inden disputationen) på Danmarks Pædagoghøjskole, Region Sjælland, senere Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU/Efter - og Videreuddannelse. 15% forsknings- og udviklingstid, 70% undervisning. Danmark november 1995 til 28. maj 1999 fuldtidsansat som eksternt finansieret akademisk medarbejder hos professor i pædagogik Staf Callewaert, Institut for filosofi, pædagogik og retorik, Københavns Universitet. I stillingen indgik arbejdet som akademisk assistent (svarende til svensk forskningsassistent) ved ph.d.-forskningsprojektet "Sygeplejevidenskab - myte eller realitet?", ledet af Karin Anna Petersen (nu professor i Bergen). Danmark 1

12 1995 Undervisningsassistent på faget pædagogik på Københavns Universitet Ekstern underviser i teoretisk pædagogik ved den sygeplejefaglige diplomuddannelse med speciale i uddannelse og undervisning, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, Afdelingen i København 1993 Projektansat på den danske Forbrugerstyrelsen som pædagogisk og økologisk konsulent og forfatter af en pjece om miljøvenlig husholdning Deltidsansat som gruppevejleder ved det tværfaglige, tværuniversitære andendelskursus (svarer nogenlunde til svensk C-niveau) Læreanstalternes Fælles Miljøkursus (LFM), Københavns Universitet Redaktør af oversigter over projekter ved geografiuddannelsen på RUC ved Institut III på Roskilde Universitetscenter Deltidsansat som formidlingsarbejdende studenterkustode ved Skoletjenesten på Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Uddannelse Universitetsuddannelse 2008 Forskeruddannelse til ph.d.-graden fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet, Danmark med afhandlingen Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer. Vejleder professor Staf Callewaert, fil.dr. et dr.h.c. & lektor Martin Bayer, ph.d. Ph.d.-graden tildelt d. 5/ af Akademisk Råd ved DPU/AU 1992 Dansk kandidateksamen: cand.mag. - M.A. - fra Roskilde Universitetscenter, Danmark med fagene pædagogik (Københavns Universitet) og biologi (Roskilde Universitetscenter). Svarer nogenlunde til en svensk magistersexamen i biologi og en svensk kandidatexamen i pedagogik Bachelor of Science - B.S. - fra Roskilde Universitetscenter med fagene geografi og biologi. Øvrige kurser 2013 Efteråret 2013: Optaget på kurset "Handledning av doktorander", Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU), Uppsala universitet oktober: "Grundkurs: Fullredigering i InfoGlue (CMS)", Programmet för webbutveckling, Uppsala universitet april: Intern uddannelse i kursusevalueringer: "Kursvärderingar - en del i kvalitetsarbetet", Enheten för Kvalitet och Utvärdering, Uppsala universitet April: Intern uddannelse i anvendelsen af webredigeringsverktøjet InfoGlue: "Grundkurs: Direktredigering i InfoGlue (EOS)", Programmet för webbutveckling, Uppsala universitet 2

13 Redegørelse for videnskabelige meritter Videnskabelige meritter og forskningsinteresser Mit forskningsfelt er evalueringsforskning, dvs. teorier om (og ikke for) evaluering. Forskningsarbejdet, som det ses i afhandlingen fra 2007, Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer, omhandler problemstillinger inden for uddannelserne i sundhedsområdet. Her analyseres en række formelle evalueringer af uddannelserne til samtlige positioner i et medicinsk felt. Oprindelig tog disse analyser udgangspunkt i mine egne tidlige analyser af udgivelsen Evaluering af sygeplejerskeuddannelsen fra det danske Evalueringscenteret, senere Danmarks Evalueringsinstitut, og af implikationerne af danske sygeplejerskers akademiseringsbestræbelser. Afhandlingen konstruerer evalueringerne som del af en social sorteringsmekanisme hvor evalueringsforskning (metaevaluerende) sorterer evalueringer som sorterer uddannelser som i sin tur sorterer elever/studerende. Dette i sig selv er ikke kontroversielt, men bliver det når man tilføjer at denne sortering foregår efter allerede eksisterende sociale forskelle. Inspireret af afhandlingsprojektet omfatter min forskning med tiden også analyser af New Public Management på universitetsområdet såvel som på området forskning/forskningsfinansiering. Visse af de teorier som formuleres i afhandlingen, fortsætter jeg med at anvende i min videre forskning, især hvad angår generaliseringer over funktionen af kvalitetssikringssystemer som sådan. Men det fortsatte arbejde indebærer desuden formuleringen af teorier om den pædagogiske funktion (dvs. den sociale og symbolske funktion, jf. titlen på afhandlingen) af fx anvendelsen af henvisninger til klassiske teoretisk/filosofiske tekster med henblik på legitimeringen af allerede socialt nødvendige forvaltningstiltag. Formuleringen af forvalterviden. Ud fra analysen af et andet eksempel på New Public Management på universitetsområdet formuleres teori om hvordan anvendelsen af et finansieringssystem som indebærer ansøgning om forskningsmidler til et (statskontrolleret) forskningsrådssystem frem for som tildelingen af basismidler, risikerer dels at medføre en ensretning af forskningen frem for det som legitimerer systemet, at kvaliteten sikres, dels at indebære at en stedse stærkere statslig styring af universitetet afløser en om end allerede svækket relativt autonomi. Derudover behandler min forskning mere generelle problemstillinger i forbindelse med især forholdet mellem teori og praktik, skole og praktisk mestring, en pædagogisk funktion af forskning i et universitært felt (det videnskabelige og akademiske felt) versus i et politisk-administrativt felt (magtens felt). Her ses analyser af funktionen af at initiere, fremstille og anvende forskning (typisk praktiske teorier som fungerer som evalueringer) som en socialt nødvendig legitimeringsdiskurs for allerede socialt nødvendige politiske prioriteringer: Hvilken (symbolsk) rolle spiller det at henvise til en tilsyneladende ekstern, relativt autonom instans (fx universitet), hvor arbejdet udføres af personer i ganske kort social afstand fra personerne i et politisk-administrativt felt (magtens felt), som dermed frem for at være relativt autonomt, snarere udgør en decideret ikkeautonom del af dette felt? Endelig og som endnu en forskningsinteresse findes et spor som handler om forskellen på socialt og biologisk køn. Min kandidatuddannelse i biologi giver mig systematiske redskaber til at forstå forskellen mellem lamarckisme (at erhvervede egenskaber nedarves) respektive darwinisme (at erhvervede egenskaber ikke nedarves). Denne indsigt har været af stor hjælp til at forstå og forklare hvordan megen kønsforskning dybest set appellerer på en afvist biologisk arvelighedsteori (lamarckisme) når det antages at sociale egenskaber (adfærd) knyttes til en genetisk faktor (biologisk køn). De tilhørende tekster falder under fem punkter: 1. afhandlingen samt teoriudviklinger og formidlinger af resultaterne herfra afhandlingen, især hvad angår en videnskabelig teori om evalueringer, dels og med afhandlingen som afsæt 3

Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden

Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden Gustave Callewaert Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden Pedagogiska institutionen Box 2109 750 02 Uppsala ESEP: Ethos

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

& DATA METODE. Indhold i dette nummer: DDA Nyt nr. 94 2008. Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik

& DATA METODE. Indhold i dette nummer: DDA Nyt nr. 94 2008. Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik METODE & DATA Nr. 94 2008 Dan s k Data Ar k i v DDA Nyt nr. 94 2008 METODE & DATA Indhold i dette nummer: Persondataloven regler og praksis for god databehandlingsskik Att förena kvalitativa data och samhällsvetenskapliga

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet De nordiska universiteten har med ett The omhuldat aim of this ord text is to report on the status Denne of research så träffande about the

Læs mere

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007 Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati Asger Sørensen WP 4/2007 MPP Working Paper No. 4/2007 December 2007 ISBN: 87-91839-28-9 ISSN: 1396-2817 Department of Management, Politics and

Læs mere

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Tryck: Reprosentralen, Universitetet i Oslo Omslagsfoto: istockphoto

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Susan Tetler og Lotte Hedegaard Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer Institut for Uddannelse

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen Susan Tetler Lotte Hedegaard-Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode - i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Nyhedsbrev 17. Tema: Museer og læring

Nyhedsbrev 17. Tema: Museer og læring Nyhedsbrev 17 Tema: Museer og læring Indhold Nyhedsbrev 17 Oktober 2007 Tema: Museer og læring Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Museer og læring www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler Nordiska Folkhögskolerådet 1 Rapporten er redigeret af Kristina Bæk Nielsen og Nanna Hedegaard Scheuer, Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Udvikling af universitetsundervisning

Udvikling af universitetsundervisning i n s t i t u t f o r n at u r f a g e n e s d i d a k t i k kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) afholdt sin a rlige konference i 2011 den 30.-31. maj med

Læs mere

Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder

Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder Udvikling af læseforståelse gennem strukturerede tekstsamtaler - for elever med autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder Resume Projektet er et anvendt praksisforskningsprojekt der har til formål

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013

Nordisk Ministerråds samlede virksomhed. Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ANP 2014:742 Nordisk Ministerråds samlede virksomhed Årsrapport 2013 ISBN 978-92-893-3779-3

Læs mere