K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende"

Transkript

1 Retsudvalget L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Betænkning 1509/2009 om gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet (herefter betænkningen), der er afgivet af Arbejdsgruppen om gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet (herefter arbejdsgruppen), har været sendt i høring hos de myndigheder og organisationer mv., der er nævnt i pkt. 11 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende: Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, byretterne, Domstolsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Advokatrådet, Danske Advokater, Syddansk Universitet, Retspolitisk Forening, Datatilsynet, DI Organisation for erhvervslivet, Forbrugerrådet, Finansrådet, Dansk Kredit Råd, Finans og Leasing, Debitor Registret, Experian og American Express. Justitsministeriet har endvidere modtaget et fælles høringssvar fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 2. Udformningen af lovforslaget Lovforslaget svarer med enkelte ændringer af redaktionel karakter til betænkningens lovudkast. I lovforslagets 1, nr. 21, er der i forhold til lovudkastet tilføjet en konsekvensrettelse af kreditaftalelovens 38, nr. 1, som følge af lovforslagets 1, nr Høringssvarene Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, byretterne, Domstolsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening og Syddansk Universitet har ingen bemærkninger Generelle bemærkninger DI - Organisation for erhvervslivet støtter forbrugerkreditdirektivets princip om fuldstændig harmonisering af forbrugerbeskyttelsesreglerne med henblik på at give forbrugerne samme høje grad af beskyttelse i hele EU. Det sikrer efter DI s opfattelse et velfungerende indre marked og lige konkurrencevilkår. Retspolitisk Forening finder, at forbrugerkreditdirektivet har et højt beskyttelsesniveau, og foreningen forholder sig navnlig positivt til reglerne om forbrugerens fortrydelsesret, og Retspolitisk Forening finder, at det er hensigtsmæssigt, at arbejdsgruppen i vidt omfang har tilstræbt en ensartet regulering af alle kreditaftaler. Advokatrådet bemærker, at implementering efter arbejdsgruppens forslag i vidt omfang vil ske ved, at ordlyden af bestemmelser i direktivet indføjes i bestemmelser i dansk lovgivning. Dette gør i et vist omfang den nye lovgivning mindre brugervenlig, ligesom der i nogle tilfælde bruges nye ord for begreber, der allerede findes i dansk sprogbrug. Forbrugerkreditdirektivet er et teknisk kompliceret totalharmoniseringsdirektiv, og arbejdsgruppen har fundet, at hensynet til at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet taler for, at definitioner og begreber beskrives i overensstemmelse med direktivets sprogbrug. Justitsministeriet er enig heri, og der er i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lov- 2

3 forslaget redegjort uddybende for forståelsen af lovens centrale begreber Kreditaftaler sikret ved pant i fast ejendom Det er Finansrådets principielle holdning, at regler svarende til forbrugerkreditdirektivet ikke bør gælde for kreditaftaler sikret ved pant i fast ejendom (som er undtaget fra direktivets anvendelsesområde). Realkreditrådet og Realkreditforeningen er også imod, at kreditaftaler sikret ved pant i fast ejendom bliver omfattet af regler svarende til direktivet, og det anføres desuden, at realkreditlån i dag er omfattet af en velfungerende international selvregulering i Voluntary Code of Conduct on Precontractual Information for Home Loans. Lån sikret ved pant i fast ejendom er i dag omfattet af kreditaftalelovens almindelige regler, og pantsætning af fast ejendom i forbindelse med ejendomskøb er blandt almindelige forbrugeres største økonomiske dispositioner med et stort informationsbehov. Hvis kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom som noget nyt bliver generelt undtaget fra de direktivbestemte regler for andre kreditaftaler, vil det medføre en ringere forbrugerbeskyttelse. Den frivillige adfærdskodeks fjerner ikke i sig selv behovet for en regulering, der ikke ved aftale kan fraviges til skade for forbrugerne. Konkurrencehensyn og hensynet til forbrugerne taler også for, at der som udgangspunkt bør gælde de samme regler for alle kreditaftaler, bl.a. idet lån mod sikkerhed i fast ejendom i praksis ikke kun ydes med henblik på erhvervelse af fast ejendom, men også som lån til forbrug, hvor lånene udbydes i direkte konkurrence med andre lån m.v Fortrydelsesret for fastforrentede kreditaftaler, der er sikret ved pant i fast ejendom, men ikke er realkreditlån Finansrådet anfører bl.a., at en 14-dages fortrydelsesret vil udgøre et særligt problem i forhold til fastforrentede lån med pant i fast ejendom på grund af muligheden for at spekulere i renteudviklingen. Finansrådet foreslår derfor, at der for disse lån gennemføres en undtagelse fra fortrydelsesretten svarende til den, som arbejdsgruppen foreslår for så vidt angår alle obligationsbaserede lån. Realkreditrådet og Realkreditforeningen støtter Finansrådets forslag. 3

4 Lovforslaget indeholder i overensstemmelse med arbejdsgruppens forslag en undtagelse fra fortrydelsesretten for så vidt angår lån sikret ved pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse. Risikoen for spekulation og tab for kreditgiver ved brug af fortrydelsesretten gør sig for så vidt gældende i forhold til alle fastforrentede lån, uanset om de er sikret ved pant i fast ejendom eller ved pant i andre aktiver eller ydes mod anden eller ingen sikkerhed. Direktivet giver imidlertid ikke mulighed for generelt at undtage fastforrentede lån fra fortrydelsesretten, og en undtagelse kun for fastforrentede lån sikret ved pant i fast ejendom vil derfor være uhensigtsmæssig ud fra konkurrencehensyn og vil kunne skabe en tilskyndelse for långiver til at betinge sig pant i fast ejendom for at undgå fortrydelsesretten Kreditaftaler, der indgås på baggrund af forbrugerens misligholdelse af en aftale, der ikke er en kreditaftale Danske Advokater finder, at der bør være en specifik undtagelse i loven for kreditaftaler, der indgås med en forbruger efter en fordrings overgivelse til inkasso. Justitsministeriet finder ikke, at direktivet, der som ovenfor nævnt er et totalharmoniseringsdirektiv, giver mulighed for at fastsætte en undtagelse som foreslået af Danske Advokater. Justitsministeriet skal imidlertid bemærke, at der i forslaget til kreditaftalelovens 3, stk. 1, nr. 3, jf. lovforslagets 1, nr. 3, findes en undtagelse fra lovens anvendelsesområde for kreditaftaler, som vedrører henstand uden omkostninger med betalingen af en eksisterende gæld. Efter denne bestemmelse er det ikke et krav, at der er tale om henstand i forhold til en bestående kreditaftale. Undtagelsen vil, hvis betingelserne er opfyldt, kunne finde anvendelse på et forlig på baggrund af f.eks. en misligholdt købsaftale Kreditvurdering, rådgivning og ansvarlig långivning Datatilsynet bemærker, at indhentning af kreditoplysninger ved kreditoplysningsbureauer skal ske under iagttagelse af de almindelige behandlingsregler i persondatalovens kapitel 4, herunder persondatalovens 5 om, hvor længe personoplysninger må opbevares. Datatilsynet anfører 4

5 endvidere, at persondatalovens 41, stk. 3, skal iagttages, når der gives underretning om afslag på baggrund af søgning i en database. Efter denne bestemmelse skal der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Som anført af Datatilsynet finder de almindelige regler i persondataloven anvendelse ved siden af kreditaftaleloven Adgang til yderligere oplysninger til brug for kreditvurdering Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd, Debitor Registret og Experian har anført, at adgang til offentlige registre som f.eks. SKAT s e- indkomstregister og fogedretternes oplysninger om debitorers insolvenserklæringer vil give kreditgivere bedre muligheder for at foretage kreditvurderinger. Danske Advokater har anført, at kreditgivere og advokater, der varetagers kreditorers interesser, bør have adgang til fogedretternes oplysninger om debitorers insolvenserklæringer. Experian anfører endvidere, at bedre muligheder for at udveksle finansielle oplysninger om kunder ville forbedre mulighederne for at foretage kreditvurderinger. Forbrugerkreditdirektivets artikel 8 og 9 vedrørende kreditgiveres vurdering af kreditværdighed medfører efter Justitsministeriets opfattelse ikke nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at give kreditgiverne øget adgang til offentlige registre eller til udveksling af oplysninger om forbrugeres økonomiske forhold. Persondataloven, der gennemfører direktiv 95/46/EF, fastsætter sammen med de eventuelle særregler, der måtte gælde for de pågældende registre, rammerne for videregivelse af personoplysninger fra registre. Justitsministeriet finder, at de gældende regler i persondataloven på en hensigtsmæssig måde afbalancerer hensynet til beskyttelsen af de registrerede personers privatliv over for hensynet til dataudveksling med henblik på f.eks. kreditværdighedsvurdering. 5

6 Forbud mod indgåelse af kreditaftaler, der står i misforhold til forbrugerens økonomi Forbrugerrådet foreslår, at der indføres et forbud mod, at en kreditgiver indgår kreditaftaler, der står i misforhold til kundens økonomi. Forbrugerrådet har i den forbindelse henvist til bestemmelsen i 21 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, hvoraf det fremgår, at et penge- eller realkreditinstitut ikke må medvirke til ydelse af lån mod kaution, hvor kautionsforpligtelsen står i misforhold til kautionistens økonomi. En kreditgiver vil normalt lide tab ved at indgå kreditaftaler, som låntagerne ikke har nogen mulighed for at opfylde. Et forbud som foreslået af Forbrugerrådet vil endvidere være vanskeligt at afgrænse, og en uklar regel herom vil kunne påvirke mulighederne for at opnå kredit negativt til skade for forbrugerne. Lovforslaget indeholder derfor ikke en regel om et sådant forbud Ajourføring af finansielle oplysninger ved ændring af det samlede kreditbeløb Finansrådet kritiserer arbejdsgruppens forslag, hvorefter kreditgiveren skal ajourføre de finansielle oplysninger, som kreditgiveren har om forbrugeren, hvis kreditgiveren og forbrugeren bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb. Finansrådet finder, at bestemmelsen ikke har noget formål ved en nedsættelse af det samlede kreditbeløb. Forbrugerkreditdirektivets artikel 8, stk. 2, forpligter bl.a. medlemsstaterne til at sikre, at kreditgiveren, hvis parterne bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb efter kreditaftalens indgåelse, ajourfører de finansielle oplysninger, som kreditgiveren råder over om forbrugeren. Bestemmelsen skal ses i lyset af præambelbetragtning nr. 26 i direktivet, hvoraf det bl.a. fremgår, at kreditgivere med henblik på at kontrollere den enkelte forbrugers kreditværdighed bør kunne anvende ikke blot oplysninger, som forbrugeren har givet i forbindelse med forberedelsen af den pågældende kreditaftale, men også oplysninger, der er givet under et længerevarende forretningsforhold. Reglen bygger endvidere på totalharmonisering, således at der ikke er mulighed for at fravige reglen. 6

7 Underretning ved afslag på baggrund af opslag i en database Datatilsynet har anmodet om, at forholdet til persondatalovens regler om oplysningspligt over for registrerede personer beskrives i bemærkningerne til forslaget. Justitsministeriet har i overensstemmelse med Datatilsynets forslag tilføjet i bemærkningerne, at de foreslåede bestemmelser ikke begrænser den registreredes rettigheder i henhold til persondatalovens generelle regler, idet pligten til at give oplysning om afslag efter forslaget til 7 c suppleres af persondatalovens generelle regler, bl.a. reglerne om oplysningspligt i persondatalovens 28 og Betænkningstid ved indgåelse af kreditaftaler Forbrugerrådet foreslår, at der indføres en betænkningstid på 24 timer i forbindelse med optagelse af SMS-lån og tilsvarende kreditaftaler. I bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 7, der omhandler kreditgiverens oplysningspligt forud for indgåelsen af en kreditaftale, er det forudsat, at forbrugeren får tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i de udleverede oplysninger, inden der indgås en bindende aftale. Endvidere medfører forslaget til kreditaftalelovens 19, at der indføres en generel 14-dages fortrydelsesret for forbrugeren ved indgåelse af kreditaftaler, jf. lovforslagets 1, nr. 12. Justitsministeriet finder, at disse regler på en fleksibel og hensigtsmæssig måde varetager hensynet til, at forbrugerne skal have mulighed for at sætte sig ind i aftalens vilkår og konsekvenser Markedsføring af kreditaftaler DI - Organisation for erhvervslivet, Dansk Kredit Råd og Finans og Leasing anfører, at der er behov for at samordne prisskiltningsreglerne med de regler, som arbejdsgruppen foreslår indsat i kreditaftaleloven. Det anføres endvidere, at det bør sikres, at de nye regler kan træde i kraft samtidigt. Herudover har Dansk Kredit Råd anført, at brancheforeningerne bør inddrages i dette arbejde. Som nævnt i pkt. 2.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget har Finanstilsynet tilkendegivet, at tilsynet i begyndelsen af 2010 forventer at 7

8 kunne sende en revideret udgave af prisoplysningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 44/2006 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter) i høring, og at Forbrugerstyrelsen vil revidere skiltningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 193/2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser). Finanstilsynet har supplerende bl.a. oplyst, at revisionen af prisoplysningsbekendtgørelsen vil foregå i tæt samarbejde med Forbrugerstyrelsen, således at der sikres sammenhæng med reglerne i skiltningsbekendtgørelsen. Finanstilsynet oplyser endvidere, at udarbejdelse af de pågældende bekendtgørelser vil ske i tæt samarbejde med relevante organisationer mv Information til forbrugeren Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet og Dansk Kredit Råd finder, at de mange oplysninger, der skal gives til kunderne, medfører en uhensigtsmæssig overinformation og slører gennemsigtigheden for kunderne. På den baggrund opfordrer Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen til, at der snarest iværksættes en analyse af reglerne om informationsmateriale til forbrugerne på området og af grænsefladerne mellem reglerne med henblik på at vurdere behovet for at forbedre samspillet mellem reglerne. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet vil gennemgå det gældende bilag 2 i god skik-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 965/2009 om god skik for finansielle virksomheder) med henblik på at vurdere, om der kan skabes en bedre koordinering med de oplysningsforpligtelser, der følger af lovforslaget. Finanstilsynet har i den forbindelse anført, at det er centralt for denne vurdering at sikre, at kunderne fortsat får den nødvendige rådgivning, og samtidig at undgå uønsket dobbelt- eller overinformation. Udarbejdelse af eventuelle ændringer i god skik-bekendtgørelsen vil blive foretaget i tæt samarbejde med relevante organisationer mv. Realkreditrådet og Realkreditforeningen ønsker, at realkreditinstitutterne i stedet for lovforslagets bilag 2 kan vælge at anvende det informationsbilag, der findes til Voluntary Code of Conduct on Precontractual Information for Home Loans, og som i dag bruges af realkreditinstitutterne. 8

9 Justitsministeriet har fundet, at hensynet til forbrugernes muligheder for at kunne sammenligne forskellige kredittilbud på tværs af lånetyper umiddelbart taler imod dette forslag. Forbrugerrådet foreslår, at det fastsættes, at kreditgivere ikke må kræve betaling for oplysninger, som kreditgiveren efter direktivet har pligt til at give. Forbrugerrådet anfører, at det af 42, stk. 1, i lov om betalingstjenester følger, at udbydere ikke kan opkræve gebyrer for at levere de oplysninger, som den pågældende er forpligtet til at levere. Lovforslagets 1, nr. 5, indebærer, at bl.a. bestemmelserne om oplysningspligt i forslaget til 7 a-10 ikke vil kunne fraviges ved aftale til skade for forbrugeren, hverken før eller efter indgåelsen af kreditaftalen. Hverken efter den gældende lov eller lovforslaget er der hjemmel til, at en kreditgiver kan kræve betaling for opfyldelse af de lovbestemte forpligtelser Overtræk Finansrådet finder ikke, at det i forbrugerkreditdirektivets artikel 18, der gennemføres ved forslaget til 8 b (lovforslaget 1, nr. 8) kan indfortolkes, at bankerne ved udlevering af f.eks. dankort eller tilmelding til Betalingsservice giver kunden tilladelse til at overtrække en indlånskonto. Finansrådet anfører, at når kreditgiver i forbindelse med oprettelse af en indlånskonto pålægges en informationspligt om konsekvensen af et overtræk, signalerer dette, at et overtræk er tilladt. Finansrådet har endvidere anført, at udgangspunktet for indlånskonti er, at disse ikke må overtrækkes, hvilket Finansrådets medlemmer ønsker, at der ikke bliver skabt tvivl om. Finansrådet finder desuden, at det ikke kan være hensigten med direktivet at ændre på det karakteristiske for indlånskonti. Finansrådet foreslår, at dette afspejles i bemærkningerne til lovforslaget. Lovforslaget indebærer ikke, at indlånskonti skal kunne overtrækkes, og der ændres ikke ved kreditgivers adgang til at gøre det klart for forbrugeren, at en indlånskonto ikke må overtrækkes. Som anført i lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.15 er Justitsministeriet enig med arbejdsgruppens flertal, som vurderer, at det følger af direktivet, at hvis der i tilknytning il en konto er udstedt betalings-/kreditkort eller chckhæfte, der giver mulighed for, at kontoen kan overtrækkes, eller hvis der f.eks. gennem tilmelding til Betalingsservice 9

10 uden forudgående aftale vil kunne gennemføres transaktioner, som der ikke er dækning for på kontoen, vil kontoen i artiklens forstand give mulighed for, at forbrugeren kan overtrække kontoen, og dermed vil aftalen være omfattet af artiklen om pligt til at oplyse om konsekvensen af et overtræk Orientering via kontoudtog ved kassekreditter Finansrådet anfører, at den fortolkning af begrebet kontoudtog, der fremgår af bemærkningerne til forslaget til kreditaftalelovens 10 i arbejdsgruppens lovudkast, ikke er i overensstemmelse med det, der er lagt til grund ved gennemførelsen af betalingstjenestedirektivet (2007/64/EF) i betalingstjenestelovens 53, stk. 2. Forslaget til kreditaftalelovens 10, jf. lovforslagets 1, nr. 7, svarer til forbrugerkreditdirektivets artikel 12, hvoraf bl.a. fremgår, at forbrugeren ved kassekreditter jævnligt skal orienteres ved kontoudtog på papir eller andet varigt medium om en række forhold, der er nærmere angivet i forslaget til 10, stk. 2. Efter stk. 2 skal kreditgiveren bl.a. give oplysning om den periode, kontoudtoget dækker, og om saldoen på det forudgående kontoudtog og dettes dato. Som det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse, kan det derfor ikke anses for tilstrækkeligt, at forbrugeren eksempelvis via netbank selv kan danne et kontoudtog, men et automatisk dannet kontoudtog, der er tilgængeligt via forbrugerens netbank, vil være i overensstemmelse med stk. 1, hvis det indeholder de krævede oplysninger. Betalingstjenestelovens 53, stk. 2, gennemfører art. 47, stk. 2, i betalingstjenestedirektivet (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF). Bestemmelsen kræver ikke, at der skal udsendes kontoudtog, idet det med kunden kan aftales, at oplysninger skal meddeles eller stilles til rådighed mindst én gang om måneden og på en måde, som gør det muligt for betaleren at lagre og gengive oplysninger uændret. Af bemærkningerne til 53, stk. 2 i betalingstjenesteloven fremgår bl.a., at oplysninger om betalerens transaktioner f.eks. kan være tilgængelige på netbank eller kan fremsendes til betaleren i form af et månedligt kontoudtog. Der er således tale om forskellige ordninger efter de to regelsæt. 10

11 3.9. Årlige omkostninger i procent Beregning af årlige omkostninger i procent Finansrådet finder, at der i lovforslagets bemærkninger bør redegøres for, hvad der skal forestås ved en aftalt indikator i forslaget til bilag 1, pkt. 4, nr. 10. Justitsministeriet er enig, og bemærkningerne til lovforslaget indeholder en sådan redegørelse, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 27. Realkreditrådet og Realkreditforeningen har anført, at forsikringspræmien for en brandforsikring ikke bør indgå i beregningen af de årlige omkostninger i procent. Det anføres bl.a., at det ikke på tidspunktet for kredittilbuddets afgivelse vil være muligt at vide, hvad brandforsikringen koster. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget til 4, stk. 1, nr. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 3, at forsikringspræmier uanset om der er tale om en forsikring, der skal tjene til sikkerhed for kredittens tilbagebetaling som udgangspunkt skal medregnes i de samlede kreditomkostninger, hvis tegning af en forsikring er en betingelse for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser. Det gælder dog ikke, hvis kreditgiveren ikke har kendskab til forsikringspræmiens størrelse, jf. de nævnte bemærkninger til bestemmelsen Loft over årlige omkostninger i procent Forbrugerrådet foreslår, at der indføres et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Økonomi- og Erhvervsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der generelt skal se på markedet for forbrugslån, herunder erfaringer fra andre lande vedrørende loft over ÅOP. Justitsministeriet finder det rigtigst i første omgang at afvente udfaldet af arbejdsgruppens overvejelser Adgangen til at foretage renteændringer Finans og Leasing finder, at finansieringsselskaber bør sidestilles med banker i forhold til mulighederne for at foretage rente- og gebyrændringer. Dansk Kredit Råd støtter Finans og Leasings forslag. 11

12 Forbrugerrådet kritiserer, at pengeinstitutter, realkreditinstitutter og kreditinstitutter foreslås undtaget fra en bestemmelse om, at det i kreditaftalen alene kan aftales, at renten helt eller delvis skal variere med størrelsen af Nationalbankens diskonto eller lignende forhold, som kreditgiveren er uden indflydelse på, jf. forslaget til 8, stk. 6 og 7 (lovforslagets 1, nr. 8). De pågældende bestemmelser viderefører indholdsmæssigt uændret den gældende kreditaftalelovs 15, stk. 2 og 3. Af det pågældende lovforslags bemærkninger til den gældende kreditaftalelov fremgår, at undtagelsen for de nævnte finansielle virksomheder i kreditaftalelovens 15, stk. 2, er begrundet i, at de efter lovgivningen er undergivet særligt tilsyn, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Det er fortsat Justitsministeriets opfattelse, at det særlige tilsyn med pengeinstitutter, realkreditinstitutter og kreditinstitutter kan begrunde en anden regulering af adgangen til at regulere rente og kreditomkostninger. Det er Finanstilsynet, der fører tilsyn med pengeinstitutter, realkreditinstitutter og kreditinstitutter. Dette sker bl.a. ved inspektioner, hvor tilsynet påser, at de finansielle virksomheder overholder den finansielle lovgivning, herunder bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. Af bekendtgørelsens 6, stk. 3, fremgår, at vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og ikke må give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer Forslag om ændring af retsplejeloven, så digitale låneaftaler kan håndhæves ved retten Finans og Leasing foreslår, at retsplejeloven ændres, så digitale lånedokumenter fremover kan tvangsfuldbyrdes. Finans og Leasing henviser i den forbindelse bl.a. til, at kreditaftaler efter forbrugerkreditdirektivet kan indgås digitalt på betingelse af, at aftalen opfylder kravene til et varigt medium. Justitsministeriet har fundet, at spørgsmålet om tvangsfuldbyrdelse i givet fald ville rejse væsentlige, principielle spørgsmål om sikring af ikke 12

13 tinglyste digitale lånedokumenters ægthed også lang tid efter indgåelsen af kreditaftalen Bilag 2 standardiserede oplysninger til forbrugeren Bilag 2, pkt. 3 Finans og Leasing anfører, at det er uklart, hvordan rubrikken Tilknyttede omkostninger skal forstås. Det bemærkes, at der alene er tale om en generel overskrift til de følgende 6 punkter i bilaget Bilag 2, pkt. 3 Finans og Leasing finder ikke, at feltet Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen skal indeholde oplysninger om andet end oprettelsen af kreditten. Eksempelvis finder Finans og Leasing, at eventuelle omkostninger til inddrivelse af fordringen ikke bør være omfattet. Det er Justitsministeriets opfattelse, at det følger af direktivet, at der i dette felt skal angives de omkostninger i forbindelse med kreditten, der ikke er nævnt i de andre felter under pkt. 3 i bilag 2. Derimod skal omkostninger, der ikke skal afholdes ved en normal afvikling af kreditten, ikke angives. Det gælder f.eks. eventuelle inddrivelsesomkostninger Bilag 2, pkt. 5 Finans og Leasing anfører, at det er uklart, om man i tilfælde af fjernsalg af en kreditaftale kan benytte bilag 2 for så vidt angår oplysningskravene efter forbrugeraftalelovens regler. Under overskriften Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, findes en række felter, der vedrører oplysningsforpligtelser efter artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. Der er tale om samme oplysningsforpligtelse om efter forbrugeraftalelovens 11 og 13 (som ikke foreslås ændret). 13

14 3.13. Kreditformidlere Finans og Leasing har anført, at det er uklart, om en bilforhandler i et tilfælde, hvor denne sælger en bil med ejendomsforbehold og samtidig transporterer kravet og ejendomsforbeholdet til et finansieringsselskab, er kreditformidler eller kreditgiver. Af forslaget til 4, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 3, fremgår, at en kreditgiver er en fysisk eller juridisk person, der yder eller giver tilsagn om at yde kredit som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed. Det er Justitsministeriets opfattelse, at det er parterne i den indgåede kreditaftale, der skal betragtes som kreditgiver og låntager. Hvis det fremgår, at bilforhandleren ikke er part i kreditaftalen, men at kreditten ydes af en tredjemand, vil bilforhandleren efter omstændighederne kunne være kreditformidler, jf. forslaget til 4, stk. 1, nr. 6 (lovforslagets 1, nr. 3) Betalingskort, hvor hele summen skal betales hver måned, uden at der tilskrives renter. American Express anfører, at betalingskort, hvor hele det skyldige beløb forfalder til betaling hver måned, ikke bør betragtes som en kreditaftale, og at der i modsat fald ved afgørelsen af, om kreditaftalen er omfattet af den foreslåede undtagelsesbestemmelse for kortvarige kreditaftaler med ubetydelige kreditomkostninger, jf. arbejdsgruppens forslag til 3, stk. 1, nr. 2, bør lægges vægt på omkostningerne i forhold til den samlede kreditmulighed, og ikke i forhold til kundens forbrug, der kan variere fra måned til måned. Af forslaget til 4, stk. 1, nr. 3, jf. lovforslagets 1, nr. 3, fremgår, at en kreditaftale defineres som en aftale, hvorved en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger kredit i form af henstand med betalingen, lån eller anden tilsvarende form for finansiel mulighed. Det er Justitsministeriets opfattelse, at en aftale om et betalingskort eller lignende, hvorefter de foretagne transaktioner med kortet opsamles og først skal betales på et senere tidspunkt, f.eks. hver den første i måneden, er omfattet af begrebet kreditaftale, jf. ovenfor, idet den nævnte type aftale indebærer henstand med betalingen. 14

15 For så vidt angår forståelsen af forslaget til 3, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 3, der undtager kreditaftaler, hvor kreditten skal betales tilbage inden 3 måneder, og som kun er forbundet med ubetydelige kreditomkostninger, henvises til bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslaget. Bemærkningerne er udformet på baggrund af betænkningen, og det fremgår bl.a., at spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om ubetydelige omkostninger, vil bero på en konkret vurdering, hvori både den absolutte størrelse af omkostningerne og omkostningerne set i forhold til kredittens størrelse skal indgå Det samlede kreditbeløb Finans og Leasing finder, at det samlede kreditbeløb ikke omfatter stiftelsesomkostninger. Justitsministeriet er enig i, at det samlede kreditbeløb normalt vil udgøre det lånte beløb med fradrag af de omkostninger, der er ved stiftelsen af lånet. Det samlede kreditbeløb udgør således det beløb, forbrugeren får stillet til disposition. Dette følger også modsætningsvis af forslaget til 4, stk. 1, nr. 8, jf. lovforslagets 1, nr Kreditgiverens adgang til at kræve kompensation ved førtidig tilbagebetaling Retspolitisk Forening er ikke enig i, at man bør udnytte muligheden i direktivets artikel 16, stk. 4, for at give kreditgivere adgang til at få dækket tab ved førtidig indfrielse ud over de faste satser, jf. arbejdsgruppens forslag til 26, stk. 4 (lovforslagets 1, nr. 17). Kreditgiveren skal efter den foreslåede bestemmelse for at få en højere kompensation bevise, at tabet som følge af den førtidige tilbagebetaling overstiger den kompensation, som kreditgiveren ellers ville have haft ret til. Ligeledes vil en mulighed for højere kompensation for dokumenteret tab sikre, at kreditgiverens omkostninger ved den førtidige tilbagebetaling alene bæres af de forbrugere, der gør brug af muligheden for førtidig tilbagebetaling. Endelig kan det anføres, at der er tale om en videreførelse af den gældende retstilstand. Forslaget indeholder endvidere samtidig en ret for forbrugeren til at kræve en nedsættelse af kompensationen, hvis den faste sats konkret overstiger kreditgivers faktiske tab. 15

16 Forbrugerrådet foreslår, at der indføres en bagatelgrænse for kreditgivers krav på kompensation i forbindelse med førtidig tilbagebetaling. Justitsministeriet finder, at der med forslaget om en højere, henholdsvis lavere kompensation end den standardmæsige på 1 pct. (0,5 pct. ved kortere restløbetid end 1 år) er tilstræbt en høj grad af balance i forholdet mellem kreditgiveren og forbrugeren Straf Retspolitisk Forening kritiserer formuleringen af arbejdsgruppens forslag til 7 c, jf. lovforslagets 1, nr. 7, som grundlag for at straffe. Forbrugerrådet foreslår, at tilsidesættelsen af pligten til at kreditvurdere bør kunne strafsanktioneres umiddelbart efter den foreslåede 56, stk. 2. Justitsministeriet finder, at forpligtelsen til at vurdere forbrugerens kreditværdighed ikke har en sådan klarhed, at en overtrædelse af forpligtelsen bør kunne medføre strafferetlige sanktioner umiddelbart. Der bør først være meddelt et konkret påbud vedrørende kreditværdighedsvurdering af de kompetente myndigheder Tilsyn med kreditgivere Forbrugerrådet foreslår, at der indføres en pligt for kreditgivere til at indberette oplysninger om misligholdte lån til den relevante tilsynsmyndighed, således, at det sikres, at kreditgiveres virksomhed overvåges. Forbrugerrådet foreslår endvidere, at det sikres, at klager over lån optaget hos finansieringsselskaber kan indbringes for et klage- eller ankenævn. Økonomi- og Erhvervsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der generelt skal se på markedet for forbrugslån, herunder på ligheder og forskelle i reglerne om tilsyn med henholdsvis pengeinstitutter og finansieringsselskaber samt behovet for at indføre yderligere regulering af finansieringsinstitutter. Justitsministeriet finder det rigtigst i første omgang at afvente udfaldet af arbejdsgruppens overvejelser. 16

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet

Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Høring vedrørende betænkning om gennemførsel af forbrugerkreditdirektivet Indledningsvis takker Finansrådet for muligheden for at afgive høringssvar.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91)

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 13 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40166 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER Side 1 af 5 STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Tlf.nr. E-mail Websted Kreditformidler Tlf.nr. E-mail Websted Lindorff Payment

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) (Ændringer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 1336 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-7003-0032 Senere ændringer til forskriften LOV nr 637 af 08/06/2016

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 OMTRYK Formler indsat i bilag 1, afsnit 1 og 3 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation

SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation SEFI Standardiseret Europæisk Forbrugerkreditinformation Inden for EU er en standardiseret form for forbrugerkreditoplysninger udformet. Informationen afspejler præcist det tilbud, vi giver under de nuværende

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (cvr-nr 38722557) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Tlf.nr.:

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt 3. maj 2007 Eksp.nr. 328534 /abn-dep Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Vedrørende dagsordenspunkt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om kreditaftaler

Forslag. lov om ændring af lov om kreditaftaler Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Michelle Grambo Redden Sagsnr.: 2015-7003-0029 Dok.: 1844465 U D

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Retsudvalget L 156 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 156 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 156 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Michelle Grambo Redden Sagsnr.: 2015-7003-0029 Dok.: 1903624 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. udkast til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af udestående selskabsindskud) Retsudvalget 2013-14 L 12 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 20. september 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Nicholas Rahui Webster Rømer Sagsnr.: 2012-705-0003 Dok.: 868965 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0303 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. juli 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-7220/21-0038 Dok.: LFA40903 G R U N D N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 347 af 02/04/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7002-0054 Senere ændringer til forskriften LOV nr 737 af 25/06/2014

Læs mere

2 ANSØGNINGSBETINGELSER OG KREDITVURDERING

2 ANSØGNINGSBETINGELSER OG KREDITVURDERING GENERELLE LÅNEVILKÅR Gældende pr. februar 2017 NordCredit ApS Bredgade 30 1260 København K CVR.nr. 88003399 Tlf.nr.: 88 89 26 01 E-mail: kundeservice@nordcredit.dk 1 INDLEDNING 1.1 Følgende udgør de generelle

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

1. Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger.

1. Loven finder anvendelse på kreditaftaler, hvor en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger. KREDITAFTALELOV Søgefunktion: ctrl + f Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler Herved bekendtgøres lov om kreditaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 2. april 2014, med de ændringer, der følger af 6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) 2009/1 LSV 91 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7003-0028 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. maj 2010 Forslag til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter BEK nr 990 af 03/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 38 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 38 Bilag 1 Offentligt NOTAT 28. oktober 2015 Høringsnotat ad L 38 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Loft over

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Implementering af boligkreditdirektivet

Implementering af boligkreditdirektivet Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø 26. november 2014 lhj Implementering af boligkreditdirektivet Vi takker for muligheden for at kommentere regeringens lovforslag om gennemførelse af boligkreditdirektivet.

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 343 Offentligt 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet

Læs mere