K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende"

Transkript

1 Retsudvalget L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Betænkning 1509/2009 om gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet (herefter betænkningen), der er afgivet af Arbejdsgruppen om gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet (herefter arbejdsgruppen), har været sendt i høring hos de myndigheder og organisationer mv., der er nævnt i pkt. 11 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Justitsministeriet har modtaget høringssvar fra følgende: Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, byretterne, Domstolsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, Advokatrådet, Danske Advokater, Syddansk Universitet, Retspolitisk Forening, Datatilsynet, DI Organisation for erhvervslivet, Forbrugerrådet, Finansrådet, Dansk Kredit Råd, Finans og Leasing, Debitor Registret, Experian og American Express. Justitsministeriet har endvidere modtaget et fælles høringssvar fra Realkreditrådet og Realkreditforeningen. Justitsministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 2. Udformningen af lovforslaget Lovforslaget svarer med enkelte ændringer af redaktionel karakter til betænkningens lovudkast. I lovforslagets 1, nr. 21, er der i forhold til lovudkastet tilføjet en konsekvensrettelse af kreditaftalelovens 38, nr. 1, som følge af lovforslagets 1, nr Høringssvarene Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret, byretterne, Domstolsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening og Syddansk Universitet har ingen bemærkninger Generelle bemærkninger DI - Organisation for erhvervslivet støtter forbrugerkreditdirektivets princip om fuldstændig harmonisering af forbrugerbeskyttelsesreglerne med henblik på at give forbrugerne samme høje grad af beskyttelse i hele EU. Det sikrer efter DI s opfattelse et velfungerende indre marked og lige konkurrencevilkår. Retspolitisk Forening finder, at forbrugerkreditdirektivet har et højt beskyttelsesniveau, og foreningen forholder sig navnlig positivt til reglerne om forbrugerens fortrydelsesret, og Retspolitisk Forening finder, at det er hensigtsmæssigt, at arbejdsgruppen i vidt omfang har tilstræbt en ensartet regulering af alle kreditaftaler. Advokatrådet bemærker, at implementering efter arbejdsgruppens forslag i vidt omfang vil ske ved, at ordlyden af bestemmelser i direktivet indføjes i bestemmelser i dansk lovgivning. Dette gør i et vist omfang den nye lovgivning mindre brugervenlig, ligesom der i nogle tilfælde bruges nye ord for begreber, der allerede findes i dansk sprogbrug. Forbrugerkreditdirektivet er et teknisk kompliceret totalharmoniseringsdirektiv, og arbejdsgruppen har fundet, at hensynet til at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet taler for, at definitioner og begreber beskrives i overensstemmelse med direktivets sprogbrug. Justitsministeriet er enig heri, og der er i bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lov- 2

3 forslaget redegjort uddybende for forståelsen af lovens centrale begreber Kreditaftaler sikret ved pant i fast ejendom Det er Finansrådets principielle holdning, at regler svarende til forbrugerkreditdirektivet ikke bør gælde for kreditaftaler sikret ved pant i fast ejendom (som er undtaget fra direktivets anvendelsesområde). Realkreditrådet og Realkreditforeningen er også imod, at kreditaftaler sikret ved pant i fast ejendom bliver omfattet af regler svarende til direktivet, og det anføres desuden, at realkreditlån i dag er omfattet af en velfungerende international selvregulering i Voluntary Code of Conduct on Precontractual Information for Home Loans. Lån sikret ved pant i fast ejendom er i dag omfattet af kreditaftalelovens almindelige regler, og pantsætning af fast ejendom i forbindelse med ejendomskøb er blandt almindelige forbrugeres største økonomiske dispositioner med et stort informationsbehov. Hvis kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom som noget nyt bliver generelt undtaget fra de direktivbestemte regler for andre kreditaftaler, vil det medføre en ringere forbrugerbeskyttelse. Den frivillige adfærdskodeks fjerner ikke i sig selv behovet for en regulering, der ikke ved aftale kan fraviges til skade for forbrugerne. Konkurrencehensyn og hensynet til forbrugerne taler også for, at der som udgangspunkt bør gælde de samme regler for alle kreditaftaler, bl.a. idet lån mod sikkerhed i fast ejendom i praksis ikke kun ydes med henblik på erhvervelse af fast ejendom, men også som lån til forbrug, hvor lånene udbydes i direkte konkurrence med andre lån m.v Fortrydelsesret for fastforrentede kreditaftaler, der er sikret ved pant i fast ejendom, men ikke er realkreditlån Finansrådet anfører bl.a., at en 14-dages fortrydelsesret vil udgøre et særligt problem i forhold til fastforrentede lån med pant i fast ejendom på grund af muligheden for at spekulere i renteudviklingen. Finansrådet foreslår derfor, at der for disse lån gennemføres en undtagelse fra fortrydelsesretten svarende til den, som arbejdsgruppen foreslår for så vidt angår alle obligationsbaserede lån. Realkreditrådet og Realkreditforeningen støtter Finansrådets forslag. 3

4 Lovforslaget indeholder i overensstemmelse med arbejdsgruppens forslag en undtagelse fra fortrydelsesretten for så vidt angår lån sikret ved pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse. Risikoen for spekulation og tab for kreditgiver ved brug af fortrydelsesretten gør sig for så vidt gældende i forhold til alle fastforrentede lån, uanset om de er sikret ved pant i fast ejendom eller ved pant i andre aktiver eller ydes mod anden eller ingen sikkerhed. Direktivet giver imidlertid ikke mulighed for generelt at undtage fastforrentede lån fra fortrydelsesretten, og en undtagelse kun for fastforrentede lån sikret ved pant i fast ejendom vil derfor være uhensigtsmæssig ud fra konkurrencehensyn og vil kunne skabe en tilskyndelse for långiver til at betinge sig pant i fast ejendom for at undgå fortrydelsesretten Kreditaftaler, der indgås på baggrund af forbrugerens misligholdelse af en aftale, der ikke er en kreditaftale Danske Advokater finder, at der bør være en specifik undtagelse i loven for kreditaftaler, der indgås med en forbruger efter en fordrings overgivelse til inkasso. Justitsministeriet finder ikke, at direktivet, der som ovenfor nævnt er et totalharmoniseringsdirektiv, giver mulighed for at fastsætte en undtagelse som foreslået af Danske Advokater. Justitsministeriet skal imidlertid bemærke, at der i forslaget til kreditaftalelovens 3, stk. 1, nr. 3, jf. lovforslagets 1, nr. 3, findes en undtagelse fra lovens anvendelsesområde for kreditaftaler, som vedrører henstand uden omkostninger med betalingen af en eksisterende gæld. Efter denne bestemmelse er det ikke et krav, at der er tale om henstand i forhold til en bestående kreditaftale. Undtagelsen vil, hvis betingelserne er opfyldt, kunne finde anvendelse på et forlig på baggrund af f.eks. en misligholdt købsaftale Kreditvurdering, rådgivning og ansvarlig långivning Datatilsynet bemærker, at indhentning af kreditoplysninger ved kreditoplysningsbureauer skal ske under iagttagelse af de almindelige behandlingsregler i persondatalovens kapitel 4, herunder persondatalovens 5 om, hvor længe personoplysninger må opbevares. Datatilsynet anfører 4

5 endvidere, at persondatalovens 41, stk. 3, skal iagttages, når der gives underretning om afslag på baggrund af søgning i en database. Efter denne bestemmelse skal der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Som anført af Datatilsynet finder de almindelige regler i persondataloven anvendelse ved siden af kreditaftaleloven Adgang til yderligere oplysninger til brug for kreditvurdering Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd, Debitor Registret og Experian har anført, at adgang til offentlige registre som f.eks. SKAT s e- indkomstregister og fogedretternes oplysninger om debitorers insolvenserklæringer vil give kreditgivere bedre muligheder for at foretage kreditvurderinger. Danske Advokater har anført, at kreditgivere og advokater, der varetagers kreditorers interesser, bør have adgang til fogedretternes oplysninger om debitorers insolvenserklæringer. Experian anfører endvidere, at bedre muligheder for at udveksle finansielle oplysninger om kunder ville forbedre mulighederne for at foretage kreditvurderinger. Forbrugerkreditdirektivets artikel 8 og 9 vedrørende kreditgiveres vurdering af kreditværdighed medfører efter Justitsministeriets opfattelse ikke nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at give kreditgiverne øget adgang til offentlige registre eller til udveksling af oplysninger om forbrugeres økonomiske forhold. Persondataloven, der gennemfører direktiv 95/46/EF, fastsætter sammen med de eventuelle særregler, der måtte gælde for de pågældende registre, rammerne for videregivelse af personoplysninger fra registre. Justitsministeriet finder, at de gældende regler i persondataloven på en hensigtsmæssig måde afbalancerer hensynet til beskyttelsen af de registrerede personers privatliv over for hensynet til dataudveksling med henblik på f.eks. kreditværdighedsvurdering. 5

6 Forbud mod indgåelse af kreditaftaler, der står i misforhold til forbrugerens økonomi Forbrugerrådet foreslår, at der indføres et forbud mod, at en kreditgiver indgår kreditaftaler, der står i misforhold til kundens økonomi. Forbrugerrådet har i den forbindelse henvist til bestemmelsen i 21 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, hvoraf det fremgår, at et penge- eller realkreditinstitut ikke må medvirke til ydelse af lån mod kaution, hvor kautionsforpligtelsen står i misforhold til kautionistens økonomi. En kreditgiver vil normalt lide tab ved at indgå kreditaftaler, som låntagerne ikke har nogen mulighed for at opfylde. Et forbud som foreslået af Forbrugerrådet vil endvidere være vanskeligt at afgrænse, og en uklar regel herom vil kunne påvirke mulighederne for at opnå kredit negativt til skade for forbrugerne. Lovforslaget indeholder derfor ikke en regel om et sådant forbud Ajourføring af finansielle oplysninger ved ændring af det samlede kreditbeløb Finansrådet kritiserer arbejdsgruppens forslag, hvorefter kreditgiveren skal ajourføre de finansielle oplysninger, som kreditgiveren har om forbrugeren, hvis kreditgiveren og forbrugeren bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb. Finansrådet finder, at bestemmelsen ikke har noget formål ved en nedsættelse af det samlede kreditbeløb. Forbrugerkreditdirektivets artikel 8, stk. 2, forpligter bl.a. medlemsstaterne til at sikre, at kreditgiveren, hvis parterne bliver enige om at ændre det samlede kreditbeløb efter kreditaftalens indgåelse, ajourfører de finansielle oplysninger, som kreditgiveren råder over om forbrugeren. Bestemmelsen skal ses i lyset af præambelbetragtning nr. 26 i direktivet, hvoraf det bl.a. fremgår, at kreditgivere med henblik på at kontrollere den enkelte forbrugers kreditværdighed bør kunne anvende ikke blot oplysninger, som forbrugeren har givet i forbindelse med forberedelsen af den pågældende kreditaftale, men også oplysninger, der er givet under et længerevarende forretningsforhold. Reglen bygger endvidere på totalharmonisering, således at der ikke er mulighed for at fravige reglen. 6

7 Underretning ved afslag på baggrund af opslag i en database Datatilsynet har anmodet om, at forholdet til persondatalovens regler om oplysningspligt over for registrerede personer beskrives i bemærkningerne til forslaget. Justitsministeriet har i overensstemmelse med Datatilsynets forslag tilføjet i bemærkningerne, at de foreslåede bestemmelser ikke begrænser den registreredes rettigheder i henhold til persondatalovens generelle regler, idet pligten til at give oplysning om afslag efter forslaget til 7 c suppleres af persondatalovens generelle regler, bl.a. reglerne om oplysningspligt i persondatalovens 28 og Betænkningstid ved indgåelse af kreditaftaler Forbrugerrådet foreslår, at der indføres en betænkningstid på 24 timer i forbindelse med optagelse af SMS-lån og tilsvarende kreditaftaler. I bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 7, der omhandler kreditgiverens oplysningspligt forud for indgåelsen af en kreditaftale, er det forudsat, at forbrugeren får tilstrækkelig tid til at sætte sig ind i de udleverede oplysninger, inden der indgås en bindende aftale. Endvidere medfører forslaget til kreditaftalelovens 19, at der indføres en generel 14-dages fortrydelsesret for forbrugeren ved indgåelse af kreditaftaler, jf. lovforslagets 1, nr. 12. Justitsministeriet finder, at disse regler på en fleksibel og hensigtsmæssig måde varetager hensynet til, at forbrugerne skal have mulighed for at sætte sig ind i aftalens vilkår og konsekvenser Markedsføring af kreditaftaler DI - Organisation for erhvervslivet, Dansk Kredit Råd og Finans og Leasing anfører, at der er behov for at samordne prisskiltningsreglerne med de regler, som arbejdsgruppen foreslår indsat i kreditaftaleloven. Det anføres endvidere, at det bør sikres, at de nye regler kan træde i kraft samtidigt. Herudover har Dansk Kredit Råd anført, at brancheforeningerne bør inddrages i dette arbejde. Som nævnt i pkt. 2.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget har Finanstilsynet tilkendegivet, at tilsynet i begyndelsen af 2010 forventer at 7

8 kunne sende en revideret udgave af prisoplysningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 44/2006 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter) i høring, og at Forbrugerstyrelsen vil revidere skiltningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 193/2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser). Finanstilsynet har supplerende bl.a. oplyst, at revisionen af prisoplysningsbekendtgørelsen vil foregå i tæt samarbejde med Forbrugerstyrelsen, således at der sikres sammenhæng med reglerne i skiltningsbekendtgørelsen. Finanstilsynet oplyser endvidere, at udarbejdelse af de pågældende bekendtgørelser vil ske i tæt samarbejde med relevante organisationer mv Information til forbrugeren Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansrådet og Dansk Kredit Råd finder, at de mange oplysninger, der skal gives til kunderne, medfører en uhensigtsmæssig overinformation og slører gennemsigtigheden for kunderne. På den baggrund opfordrer Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen til, at der snarest iværksættes en analyse af reglerne om informationsmateriale til forbrugerne på området og af grænsefladerne mellem reglerne med henblik på at vurdere behovet for at forbedre samspillet mellem reglerne. Finanstilsynet har oplyst, at tilsynet vil gennemgå det gældende bilag 2 i god skik-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 965/2009 om god skik for finansielle virksomheder) med henblik på at vurdere, om der kan skabes en bedre koordinering med de oplysningsforpligtelser, der følger af lovforslaget. Finanstilsynet har i den forbindelse anført, at det er centralt for denne vurdering at sikre, at kunderne fortsat får den nødvendige rådgivning, og samtidig at undgå uønsket dobbelt- eller overinformation. Udarbejdelse af eventuelle ændringer i god skik-bekendtgørelsen vil blive foretaget i tæt samarbejde med relevante organisationer mv. Realkreditrådet og Realkreditforeningen ønsker, at realkreditinstitutterne i stedet for lovforslagets bilag 2 kan vælge at anvende det informationsbilag, der findes til Voluntary Code of Conduct on Precontractual Information for Home Loans, og som i dag bruges af realkreditinstitutterne. 8

9 Justitsministeriet har fundet, at hensynet til forbrugernes muligheder for at kunne sammenligne forskellige kredittilbud på tværs af lånetyper umiddelbart taler imod dette forslag. Forbrugerrådet foreslår, at det fastsættes, at kreditgivere ikke må kræve betaling for oplysninger, som kreditgiveren efter direktivet har pligt til at give. Forbrugerrådet anfører, at det af 42, stk. 1, i lov om betalingstjenester følger, at udbydere ikke kan opkræve gebyrer for at levere de oplysninger, som den pågældende er forpligtet til at levere. Lovforslagets 1, nr. 5, indebærer, at bl.a. bestemmelserne om oplysningspligt i forslaget til 7 a-10 ikke vil kunne fraviges ved aftale til skade for forbrugeren, hverken før eller efter indgåelsen af kreditaftalen. Hverken efter den gældende lov eller lovforslaget er der hjemmel til, at en kreditgiver kan kræve betaling for opfyldelse af de lovbestemte forpligtelser Overtræk Finansrådet finder ikke, at det i forbrugerkreditdirektivets artikel 18, der gennemføres ved forslaget til 8 b (lovforslaget 1, nr. 8) kan indfortolkes, at bankerne ved udlevering af f.eks. dankort eller tilmelding til Betalingsservice giver kunden tilladelse til at overtrække en indlånskonto. Finansrådet anfører, at når kreditgiver i forbindelse med oprettelse af en indlånskonto pålægges en informationspligt om konsekvensen af et overtræk, signalerer dette, at et overtræk er tilladt. Finansrådet har endvidere anført, at udgangspunktet for indlånskonti er, at disse ikke må overtrækkes, hvilket Finansrådets medlemmer ønsker, at der ikke bliver skabt tvivl om. Finansrådet finder desuden, at det ikke kan være hensigten med direktivet at ændre på det karakteristiske for indlånskonti. Finansrådet foreslår, at dette afspejles i bemærkningerne til lovforslaget. Lovforslaget indebærer ikke, at indlånskonti skal kunne overtrækkes, og der ændres ikke ved kreditgivers adgang til at gøre det klart for forbrugeren, at en indlånskonto ikke må overtrækkes. Som anført i lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.15 er Justitsministeriet enig med arbejdsgruppens flertal, som vurderer, at det følger af direktivet, at hvis der i tilknytning il en konto er udstedt betalings-/kreditkort eller chckhæfte, der giver mulighed for, at kontoen kan overtrækkes, eller hvis der f.eks. gennem tilmelding til Betalingsservice 9

10 uden forudgående aftale vil kunne gennemføres transaktioner, som der ikke er dækning for på kontoen, vil kontoen i artiklens forstand give mulighed for, at forbrugeren kan overtrække kontoen, og dermed vil aftalen være omfattet af artiklen om pligt til at oplyse om konsekvensen af et overtræk Orientering via kontoudtog ved kassekreditter Finansrådet anfører, at den fortolkning af begrebet kontoudtog, der fremgår af bemærkningerne til forslaget til kreditaftalelovens 10 i arbejdsgruppens lovudkast, ikke er i overensstemmelse med det, der er lagt til grund ved gennemførelsen af betalingstjenestedirektivet (2007/64/EF) i betalingstjenestelovens 53, stk. 2. Forslaget til kreditaftalelovens 10, jf. lovforslagets 1, nr. 7, svarer til forbrugerkreditdirektivets artikel 12, hvoraf bl.a. fremgår, at forbrugeren ved kassekreditter jævnligt skal orienteres ved kontoudtog på papir eller andet varigt medium om en række forhold, der er nærmere angivet i forslaget til 10, stk. 2. Efter stk. 2 skal kreditgiveren bl.a. give oplysning om den periode, kontoudtoget dækker, og om saldoen på det forudgående kontoudtog og dettes dato. Som det fremgår af bemærkningerne til den foreslåede bestemmelse, kan det derfor ikke anses for tilstrækkeligt, at forbrugeren eksempelvis via netbank selv kan danne et kontoudtog, men et automatisk dannet kontoudtog, der er tilgængeligt via forbrugerens netbank, vil være i overensstemmelse med stk. 1, hvis det indeholder de krævede oplysninger. Betalingstjenestelovens 53, stk. 2, gennemfører art. 47, stk. 2, i betalingstjenestedirektivet (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF). Bestemmelsen kræver ikke, at der skal udsendes kontoudtog, idet det med kunden kan aftales, at oplysninger skal meddeles eller stilles til rådighed mindst én gang om måneden og på en måde, som gør det muligt for betaleren at lagre og gengive oplysninger uændret. Af bemærkningerne til 53, stk. 2 i betalingstjenesteloven fremgår bl.a., at oplysninger om betalerens transaktioner f.eks. kan være tilgængelige på netbank eller kan fremsendes til betaleren i form af et månedligt kontoudtog. Der er således tale om forskellige ordninger efter de to regelsæt. 10

11 3.9. Årlige omkostninger i procent Beregning af årlige omkostninger i procent Finansrådet finder, at der i lovforslagets bemærkninger bør redegøres for, hvad der skal forestås ved en aftalt indikator i forslaget til bilag 1, pkt. 4, nr. 10. Justitsministeriet er enig, og bemærkningerne til lovforslaget indeholder en sådan redegørelse, jf. bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 27. Realkreditrådet og Realkreditforeningen har anført, at forsikringspræmien for en brandforsikring ikke bør indgå i beregningen af de årlige omkostninger i procent. Det anføres bl.a., at det ikke på tidspunktet for kredittilbuddets afgivelse vil være muligt at vide, hvad brandforsikringen koster. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget til 4, stk. 1, nr. 7, jf. lovforslagets 1, nr. 3, at forsikringspræmier uanset om der er tale om en forsikring, der skal tjene til sikkerhed for kredittens tilbagebetaling som udgangspunkt skal medregnes i de samlede kreditomkostninger, hvis tegning af en forsikring er en betingelse for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser. Det gælder dog ikke, hvis kreditgiveren ikke har kendskab til forsikringspræmiens størrelse, jf. de nævnte bemærkninger til bestemmelsen Loft over årlige omkostninger i procent Forbrugerrådet foreslår, at der indføres et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Økonomi- og Erhvervsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der generelt skal se på markedet for forbrugslån, herunder erfaringer fra andre lande vedrørende loft over ÅOP. Justitsministeriet finder det rigtigst i første omgang at afvente udfaldet af arbejdsgruppens overvejelser Adgangen til at foretage renteændringer Finans og Leasing finder, at finansieringsselskaber bør sidestilles med banker i forhold til mulighederne for at foretage rente- og gebyrændringer. Dansk Kredit Råd støtter Finans og Leasings forslag. 11

12 Forbrugerrådet kritiserer, at pengeinstitutter, realkreditinstitutter og kreditinstitutter foreslås undtaget fra en bestemmelse om, at det i kreditaftalen alene kan aftales, at renten helt eller delvis skal variere med størrelsen af Nationalbankens diskonto eller lignende forhold, som kreditgiveren er uden indflydelse på, jf. forslaget til 8, stk. 6 og 7 (lovforslagets 1, nr. 8). De pågældende bestemmelser viderefører indholdsmæssigt uændret den gældende kreditaftalelovs 15, stk. 2 og 3. Af det pågældende lovforslags bemærkninger til den gældende kreditaftalelov fremgår, at undtagelsen for de nævnte finansielle virksomheder i kreditaftalelovens 15, stk. 2, er begrundet i, at de efter lovgivningen er undergivet særligt tilsyn, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Det er fortsat Justitsministeriets opfattelse, at det særlige tilsyn med pengeinstitutter, realkreditinstitutter og kreditinstitutter kan begrunde en anden regulering af adgangen til at regulere rente og kreditomkostninger. Det er Finanstilsynet, der fører tilsyn med pengeinstitutter, realkreditinstitutter og kreditinstitutter. Dette sker bl.a. ved inspektioner, hvor tilsynet påser, at de finansielle virksomheder overholder den finansielle lovgivning, herunder bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder. Af bekendtgørelsens 6, stk. 3, fremgår, at vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og ikke må give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer Forslag om ændring af retsplejeloven, så digitale låneaftaler kan håndhæves ved retten Finans og Leasing foreslår, at retsplejeloven ændres, så digitale lånedokumenter fremover kan tvangsfuldbyrdes. Finans og Leasing henviser i den forbindelse bl.a. til, at kreditaftaler efter forbrugerkreditdirektivet kan indgås digitalt på betingelse af, at aftalen opfylder kravene til et varigt medium. Justitsministeriet har fundet, at spørgsmålet om tvangsfuldbyrdelse i givet fald ville rejse væsentlige, principielle spørgsmål om sikring af ikke 12

13 tinglyste digitale lånedokumenters ægthed også lang tid efter indgåelsen af kreditaftalen Bilag 2 standardiserede oplysninger til forbrugeren Bilag 2, pkt. 3 Finans og Leasing anfører, at det er uklart, hvordan rubrikken Tilknyttede omkostninger skal forstås. Det bemærkes, at der alene er tale om en generel overskrift til de følgende 6 punkter i bilaget Bilag 2, pkt. 3 Finans og Leasing finder ikke, at feltet Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen skal indeholde oplysninger om andet end oprettelsen af kreditten. Eksempelvis finder Finans og Leasing, at eventuelle omkostninger til inddrivelse af fordringen ikke bør være omfattet. Det er Justitsministeriets opfattelse, at det følger af direktivet, at der i dette felt skal angives de omkostninger i forbindelse med kreditten, der ikke er nævnt i de andre felter under pkt. 3 i bilag 2. Derimod skal omkostninger, der ikke skal afholdes ved en normal afvikling af kreditten, ikke angives. Det gælder f.eks. eventuelle inddrivelsesomkostninger Bilag 2, pkt. 5 Finans og Leasing anfører, at det er uklart, om man i tilfælde af fjernsalg af en kreditaftale kan benytte bilag 2 for så vidt angår oplysningskravene efter forbrugeraftalelovens regler. Under overskriften Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser, findes en række felter, der vedrører oplysningsforpligtelser efter artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2002/65/EF om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne. Der er tale om samme oplysningsforpligtelse om efter forbrugeraftalelovens 11 og 13 (som ikke foreslås ændret). 13

14 3.13. Kreditformidlere Finans og Leasing har anført, at det er uklart, om en bilforhandler i et tilfælde, hvor denne sælger en bil med ejendomsforbehold og samtidig transporterer kravet og ejendomsforbeholdet til et finansieringsselskab, er kreditformidler eller kreditgiver. Af forslaget til 4, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 3, fremgår, at en kreditgiver er en fysisk eller juridisk person, der yder eller giver tilsagn om at yde kredit som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed. Det er Justitsministeriets opfattelse, at det er parterne i den indgåede kreditaftale, der skal betragtes som kreditgiver og låntager. Hvis det fremgår, at bilforhandleren ikke er part i kreditaftalen, men at kreditten ydes af en tredjemand, vil bilforhandleren efter omstændighederne kunne være kreditformidler, jf. forslaget til 4, stk. 1, nr. 6 (lovforslagets 1, nr. 3) Betalingskort, hvor hele summen skal betales hver måned, uden at der tilskrives renter. American Express anfører, at betalingskort, hvor hele det skyldige beløb forfalder til betaling hver måned, ikke bør betragtes som en kreditaftale, og at der i modsat fald ved afgørelsen af, om kreditaftalen er omfattet af den foreslåede undtagelsesbestemmelse for kortvarige kreditaftaler med ubetydelige kreditomkostninger, jf. arbejdsgruppens forslag til 3, stk. 1, nr. 2, bør lægges vægt på omkostningerne i forhold til den samlede kreditmulighed, og ikke i forhold til kundens forbrug, der kan variere fra måned til måned. Af forslaget til 4, stk. 1, nr. 3, jf. lovforslagets 1, nr. 3, fremgår, at en kreditaftale defineres som en aftale, hvorved en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger kredit i form af henstand med betalingen, lån eller anden tilsvarende form for finansiel mulighed. Det er Justitsministeriets opfattelse, at en aftale om et betalingskort eller lignende, hvorefter de foretagne transaktioner med kortet opsamles og først skal betales på et senere tidspunkt, f.eks. hver den første i måneden, er omfattet af begrebet kreditaftale, jf. ovenfor, idet den nævnte type aftale indebærer henstand med betalingen. 14

15 For så vidt angår forståelsen af forslaget til 3, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 3, der undtager kreditaftaler, hvor kreditten skal betales tilbage inden 3 måneder, og som kun er forbundet med ubetydelige kreditomkostninger, henvises til bemærkningerne til bestemmelsen i lovforslaget. Bemærkningerne er udformet på baggrund af betænkningen, og det fremgår bl.a., at spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om ubetydelige omkostninger, vil bero på en konkret vurdering, hvori både den absolutte størrelse af omkostningerne og omkostningerne set i forhold til kredittens størrelse skal indgå Det samlede kreditbeløb Finans og Leasing finder, at det samlede kreditbeløb ikke omfatter stiftelsesomkostninger. Justitsministeriet er enig i, at det samlede kreditbeløb normalt vil udgøre det lånte beløb med fradrag af de omkostninger, der er ved stiftelsen af lånet. Det samlede kreditbeløb udgør således det beløb, forbrugeren får stillet til disposition. Dette følger også modsætningsvis af forslaget til 4, stk. 1, nr. 8, jf. lovforslagets 1, nr Kreditgiverens adgang til at kræve kompensation ved førtidig tilbagebetaling Retspolitisk Forening er ikke enig i, at man bør udnytte muligheden i direktivets artikel 16, stk. 4, for at give kreditgivere adgang til at få dækket tab ved førtidig indfrielse ud over de faste satser, jf. arbejdsgruppens forslag til 26, stk. 4 (lovforslagets 1, nr. 17). Kreditgiveren skal efter den foreslåede bestemmelse for at få en højere kompensation bevise, at tabet som følge af den førtidige tilbagebetaling overstiger den kompensation, som kreditgiveren ellers ville have haft ret til. Ligeledes vil en mulighed for højere kompensation for dokumenteret tab sikre, at kreditgiverens omkostninger ved den førtidige tilbagebetaling alene bæres af de forbrugere, der gør brug af muligheden for førtidig tilbagebetaling. Endelig kan det anføres, at der er tale om en videreførelse af den gældende retstilstand. Forslaget indeholder endvidere samtidig en ret for forbrugeren til at kræve en nedsættelse af kompensationen, hvis den faste sats konkret overstiger kreditgivers faktiske tab. 15

16 Forbrugerrådet foreslår, at der indføres en bagatelgrænse for kreditgivers krav på kompensation i forbindelse med førtidig tilbagebetaling. Justitsministeriet finder, at der med forslaget om en højere, henholdsvis lavere kompensation end den standardmæsige på 1 pct. (0,5 pct. ved kortere restløbetid end 1 år) er tilstræbt en høj grad af balance i forholdet mellem kreditgiveren og forbrugeren Straf Retspolitisk Forening kritiserer formuleringen af arbejdsgruppens forslag til 7 c, jf. lovforslagets 1, nr. 7, som grundlag for at straffe. Forbrugerrådet foreslår, at tilsidesættelsen af pligten til at kreditvurdere bør kunne strafsanktioneres umiddelbart efter den foreslåede 56, stk. 2. Justitsministeriet finder, at forpligtelsen til at vurdere forbrugerens kreditværdighed ikke har en sådan klarhed, at en overtrædelse af forpligtelsen bør kunne medføre strafferetlige sanktioner umiddelbart. Der bør først være meddelt et konkret påbud vedrørende kreditværdighedsvurdering af de kompetente myndigheder Tilsyn med kreditgivere Forbrugerrådet foreslår, at der indføres en pligt for kreditgivere til at indberette oplysninger om misligholdte lån til den relevante tilsynsmyndighed, således, at det sikres, at kreditgiveres virksomhed overvåges. Forbrugerrådet foreslår endvidere, at det sikres, at klager over lån optaget hos finansieringsselskaber kan indbringes for et klage- eller ankenævn. Økonomi- og Erhvervsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der generelt skal se på markedet for forbrugslån, herunder på ligheder og forskelle i reglerne om tilsyn med henholdsvis pengeinstitutter og finansieringsselskaber samt behovet for at indføre yderligere regulering af finansieringsinstitutter. Justitsministeriet finder det rigtigst i første omgang at afvente udfaldet af arbejdsgruppens overvejelser. 16

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt 3. maj 2007 Eksp.nr. 328534 /abn-dep Bidrag til samlenotat forud for rådsmødet (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Vedrørende dagsordenspunkt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC. 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: 2012-7004-0011 Dok.: 574452 H0ring

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g.

Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Æ n d r i n g s f o r s l a g. Retsudvalget 2009-10 L 199 Bilag 12 Offentligt Lovafdelingen Forslag til lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) (L 199) Dato: 27. maj 2010 Kontor: Procesretskontoret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0065 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1.

Finanstilsynet har gennemgået revisionsprotokollat for årsregnskabet for 2004 for Investeringsforeningen K1. Kendelse af 25. april 2006 (J.nr. 2005-0002781) Negative saldi på enkelte bankkonti udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler, lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 14.11.2007 PE398.282v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.11.2007 PE398.282v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 123-236 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE396.526v02-00) Kurt Lechner

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere