Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune"

Transkript

1 Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune Børn skal lege og lære, og unge skal have en spændende og aktiv hverdag og inspireres til uddannelse. Den pædagogiske og faglige indsats skal være genstand for stadig udvikling både i den enkelte institution og skole og på tværs af faggrænser.

2 Indholdsfortegnelse 0.0: Forord : Indledning : gruppen : Politikken og dens tilblivelse : Læring : Trivsel : Udvikling : Afrunding og afslutning Side 1

3 0.0: Forord Egedal Kommune er et godt sted at være for børn og unge og deres familier. Her er trygge rammer for børns opvækst og udfoldelsesmuligheder, og her er rammer for spændende udfordringer og gode oplevelser i Egedal Kommunes mange forskellige tilbud. Det er Kommunalbestyrelsens overordnede mål at sætte rammer for mangfoldige og fleksible tilbud, der giver alle børn og unge uanset forudsætninger en positiv og god opvækst. Denne Børne- og ungepolitikken skal være et fundament for de voksnes samarbejde om det enkelte barn samt det fællesskab som barnet er en del af. Politikken tilkendegiver, hvilke værdier Kommunalbestyrelsen ønsker skal danne grundlag for de professionelles valg af metoder og handlemåder i arbejdet med børn og unge. Dagtilbuddene, skolerne, skolefritidsordningerne, klubberne, ungdomsskolen, musikskolen, støtte til idrætstilbud og til det frivillige ungdomsarbejde skal alle fungere som udviklings- og læringssteder hvor børn og unge nu og senere som voksne - er i stand til at håndtere nye krav og forudsætninger i et demokratisk land. Politikken skal være med til at sikre et forpligtende samarbejde mellem alle, som har med børn og unge at gøre således, at der hele vejen rundt opleves en sammenhængende, inkluderende og helhedsorienteret indsats. Det er dog vigtigt at påpege, at når det handler om børn og unge, så vil de primære voksne i barnets liv altid være forældrene. Samspillet mellem forældre og professionelle voksne er en afgørende faktor for, at børn og unge oplever sammenhæng og helhed i deres i liv. Det er kommunalbestyrelsens ønske, at den almene børne- og ungepolitik ses som den ramme, hvori det enkelte dagtilbud, klub, skole, frivillige organisation m.v. kan afspejle og formulere sin praksis. Det skal sikres, at børn med funktionsnedsættelser mødes med de nødvendige rammer for udvikling. Det skal synliggøres overfor forældrene, ud fra hvilke værdier vi styrer vores mangfoldige tilbud i Egedal Kommune. Børn skal lege og lære, og unge skal have en spændende og aktiv hverdag og inspireres til uddannelse. Den pædagogiske og faglige indsats skal være genstand for stadig udvikling både i den enkelte institution og skole og på tværs af faggrænser. Den almene børne- og ungepolitikken er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2009 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik tager afsæt i følgende: Børn og unge sikres en god barndom med omsorg, tryghed, trivsel, læring og udfordringer. Alle børn skal have lige mulighed for at udvikle og udfolde sig. Side 2

4 1.0: Indledning Politikken er retningsgivende og omhandler dagtilbud, folkeskole & SFO, klubber, ungdomsskole samt kultur- & fritidsområderne. Intentionen er, at denne Børne- og ungepolitik skal være levende og inspirere til handling og være grundlaget for hvilket børne- og læringssyn, der ønskes for børn og unge i Egedal Kommune. Egedal Kommunes dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, klubber og ungdomsskolen har til formål at sikre, at alle børn og unge oplever en hverdag, hvor de udvikles, trives og føler sig inkluderet og som en del af et fællesskab. Der lægges stor vægt på fagligheden i det pædagogiske arbejde og i, at undervisningen tilrettelægges således, at der er udfordringer for alle. Foreningerne kan ikke på samme måde som dagtilbud, skoler klubber og ungdomsskolen styres ved hjælp af mål - og resultatkrav, da de i høj grad bygger på det frie initiativ blandt foreninger og grupper af borgere. Der lægges vægt på et varieret og tidssvarende aktivitetstilbud til alle kommunens borgere, og at aktiviteterne afvikles under betryggende forhold uanset alder, køn, etnisk baggrund eller bopæl. Børn og unge skal, uanset alder, have mulighed for at iværksætte og deltage i aktiviteter, der kan give et sundt og aktivt liv med idræt og bevægelse. 1.1: gruppen Forældre til børn og unge i Egedal Kommune og medarbejdere i Kommunens dagtilbud, folkeskoler, SFO er, klubber, ungdomsskole samt på fritidsområdet. 1.2: Politikken og dens tilblivelse I forbindelse med udformningen af den almene børne- og ungepolitik er der taget afsæt i Kommunalbestyrelsens formulerede børnesyn i den sammenhængende børne- og ungepolitik: Børn og unge skal sikres en god barndom med omsorg, tryghed, trivsel, læring og udfordringer. Alle børn skal have lige mulighed for at udvikle og udfolde sig. På baggrund af drøftelser i de politiske fagudvalg har Institutionscentret, Skolecentret og Kultur- og fritidscentret beskrevet faglige mål, handlinger og succeskriterier. Disse tre centre er hovedaktører, da det er herfra og gennem de decentrale enheder, der er daglig kontakt til Egedals børn og unge. Familiecentret, Sundhedscentret og Rådgivningscentret har ligeledes bidraget i forhold til deres fagområde og vedtagne politikker. Side 3

5 Der har været nedsat arbejdsgrupper for dagtilbudsområdet, skoleområdet samt kultur- og fritidsområdet. I processen har de decentrale enheder under de tre områder været en aktiv del af tilblivelsen. På dagtilbudsområdet har personale og bestyrelser været inddraget i processen. På skoleområdet har personale, skolebestyrelse og elevråd været inddraget, og på Kultur- og fritidsområdet har børn og unge omkring bibliotek, musikskole og idrætsområdet været inddraget i form af spørgeskemaundersøgelser. Alle bidrag er derefter sammenskrevet til en overordnet guideline for alle tre områder Det er et ønske, at politikken er nemt tilgængelig og operationel. Der er taget afsæt i tre nøgleord i målbeskrivelsen, nemlig hvordan faggrupperne arbejder med målene om: Læring Trivsel Udvikling Læring, trivsel og udvikling er her hinandens forudsætninger. Når et barn og en ung trives, er der bedre grundlag for udvikling og læring og dette kan igen skabe grundlag for øget trivsel, der så igen skaber udvikling og læring. Læring sker i de rammer, som vi skaber for børnene, og når rammerne er trygge og klare, optimeres læring. Områderne har hver især, i samarbejde med bestyrelser og via spørgeskemaer, arbejdet på at definere betydningen af nøgleordene. Personalet opfordres til, gennem de beskrevne mål og korte handlingsstrategier, at reflektere over egen praksis, således der i arbejdet med børn og unge sker en udvikling. Politikken har været i høring hos samtlige centre samt deres underliggende høringsberettige parter. Efter endt høringsrunde er politikken politisk behandlet og godkendt. Side 4

6 2.1: Læring Egedal Kommunes daginstitutioner, klubber, skoler og foreninger skal tilbyde udviklende læringsmiljøer, hvor barnet og den unge oplever lyst til at lære, og hvor det pædagogiske arbejde skal stimulere og bevare børn og unges virkelyst, og nysgerrighed til fortsat læring. Det pædagogiske arbejde foregår i en arena, hvor personlig læring og udvikling finder sted såvel i fællesskab med andre som individuelt. Egedal kommune har dygtige og inspirerende medarbejdere, der sikrer at de fastsatte mål implementeres i en demokratisk proces. Dygtige rollemodeller, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og i det pædagogiske arbejde ud fra de fastsatte mål. Herunder udvikling af en evaluerende kultur, der medfører, at der arbejdes systematisk med refleksioner og resultater. Det pædagogiske arbejde og undervisningen skal være af høj kvalitet. Det betyder at: Det pædagogiske arbejde og undervisningen skal foregå på et højt fagligt niveau med inddragelse af den nyeste viden, materialer og teknologi. Der sikres en aktiv og målrettet formidling i forhold til barnet og den unge. Arbejdet organiseres som en vekselvirkning mellem mulighed for fordybelse og planlagte tværgående emner. Børn og unge er forskellige og lærer forskelligt. Det pædagogiske arbejde og undervisningen tager derfor afsæt i et differentieret perspektiv. Når medarbejderne arbejder målrettet med faglig refleksion, dokumentation og evaluering som en naturlig del af deres faglighed eksempelvis i det tværfaglige samarbejde. Når børn og unge oplever passende udfordringer, og hvor der er tid til fordybelse. Når børn og unge er aktive i egen læreproces og bruger det lærte i samvær med andre. Når forældrene ved tilfredshedsundersøgelser giver udtryk for børnenes stigende motivation og entusiasme. Når børn og unge motiveres til fortsat uddannelse og skolegang Side 5

7 Børn og unge skal mødes med en anerkendende og inkluderende tilgang. Det betyder, at Der arbejdes med en anerkendende tilgang til børn og unge. De voksne skal have fokus på at støtte alle børn og unge i sociale sammenhænge. Der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Dette sker ud fra princippet om fortsat tilknytning til normalområdet ved fokus på inklusion frem for eksklusion. Når alle børn og unge trives og udvikles i fællesskaber, og der tydeligt i tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter og undervisningssituationer tages udgangspunkt i den inkluderende tankegang. Når barnet og den unge lærer og udvikles med udgangspunkt i lyst og motivation og føler tilknytning til det fællesskab, som de er del af. Når der, om det enkelte barn og unge, foregår et tæt samarbejde mellem alle relevante faggrupper, og dette er beskrevet og dokumenteret via års- og udviklingsplaner. Når der følges op på aftalte mål i forhold til barnet eksempelvis aftaler indgået på børne- og ungeteammøder. Børne- og ungeteam optimerer samarbejdet på tværs af centrene i Egedal Kommune, så familien oplever at centrene samarbejder omkring deres barn/unge, og at de professionelle samarbejder med forældrene. Børn og unge skal sikres gode rammer for kreativitet, musik og bevægelse. Det betyder, at Kreativitet, musik og bevægelse skal være lærerigt og en sjov oplevelse for alle. De fysiske rammer skal indrettes, så dette er muligt. Der er synlige spilleregler for det positive samvær. De voksne er ansvarlige i forhold til børn og unges generelle trivsel i de enkelte tilbud. Side 6

8 Når aktiviteter, turneringer, stævner m.m. er attraktive og tiltrækker flest mulige børn og unge. Når børn og unge underbygger og videreudvikler deres fysiske, kreative og musiske udfoldelse gennem egne initiativer. Eksempelvis opretter et band. Når børn og unge også søger Egedal Kommunes forskellige tilbud pga. de venskaber, der opstår i denne fælles ramme. Når der er tydelig sammenhæng mellem kommunens fritidstilbud og foreningslivet, og dette er beskrevet i de enkelte års og udviklingsplaner. 2.2: Trivsel Trivsel handler om kvaliteten af samværet mellem mennesker og er til stede, når den enkelte og gruppen trives i de daglige omgivelser. I bestræbelser på at skabe trivsel og helhed om det enkelte barn ønskes der et tæt samarbejde omkring overgange mellem forskellige tilbud og mellem undervisning og fritid. De professionelle er væsentlige personer i barnets opvækst Det betyder, at: De professionelle indtager en koordinerende og central rolle i samarbejdet omkring det enkelte barn og/eller børnegrupper og inddrager forældre og andre relevante samarbejdspartnere. Børn og unge skal mødes med indlevelse, nærvær og forståelse. De professionelle skal optræde som synlige og troværdige voksne og opsætte synlige spilleregler for det positive samvær. Side 7

9 Når der tydeligt følges op på aftalte mål i forhold til gruppen/ klassen og det enkelte barn i henholdsvis elevplaner og i arbejdet med pædagogiske læreplaner. Når der foregår et tæt samarbejde mellem alle relevante interessenter eksempelvis, at der afholdes de planlagte børneteammøder, forældremøder og overgangssamtaler. Når børn og unge oplever, at de føler sig respekteret som individ og deltager aktivt i læringsprocessen. Når SSP bygger bro til de eksisterende fritidstilbud, således at flest mulige unge er integreret i et aktivt fritidstilbud. Børn og unge skal sikres en god overgang imellem Kommunens tilbud. Det betyder, at: Kommunens dagtilbud, skoler, skolefritidsordningerne, klubber, ungdomsskolen, idræts- og andre foreninger samt musikskolen bygger på et aktivt, positivt og forpligtende samarbejde. Forældre og de professionelle medarbejdere vidensdeler og har et ansvar for, at børn og unge har de optimale muligheder for læring, udvikling og trivsel. Kommunens institutioner skal i samarbejde med forældrene sikre, at der sker en aktiv oplysning om - og forebyggelse af rusmidler bl.a. i samarbejde med SSP. Kommunens institutioner skal tilgodese børn og unge med funktionsnedsættelser og børn og unge med behov for særlig indsats og sikre de nødvendige inkluderende rammer for udvikling til disse børn og unge. Når de forskellige faggrupper følger proceduren i køreplan for overgang mellem dagtilbud. Se evt. mere herom på Når gensidig information er en fast og regelmæssig aftale mellem de forskellige faggrupper, der møder barnet. Når forældre og medarbejdere i et samarbejde sikrer børn og unges læring, udvikling og trivsel ved at udarbejde forpligtigende samarbejdsaftaler. Når alle medarbejdere i deres praksis, handlinger og sprogvalg fremmer den inkluderende og anerkendende tankegang. Side 8

10 Børn og unge skal have bevidsthed om motion, sund mad og levevis samt hygiejne Det betyder, at: Sund kost og motion er nøglebegreber, der indgår i børn og unges dagligdag. Der skal foretages børne- og undervisningsmiljøundersøgelser. Børn og unge skal inspireres og motiveres til at leve et sundt liv. Der skal opstilles klare mål og handlinger for, hvordan børn kan bevæge sig mest muligt i dagligdagen f. eks via børne- og undervisnings miljøundersøgelser. Der skal sættes fokus på mobning og rusmidler i samarbejde med SSP. Når børn og unge søger og vælger sund og nærende mad. Når der tilbydes et sundt måltid i Egedal Kommunes institutioner og klubber. Når der er færrest mulige børn i kategorien overvægtige børn. Når børne- og undervisningsmiljøundersøgelser bruges konstruktivt til at fremme det fysiske og psykiske miljø for børn og unge. Når børn og unge oplever at de voksne tager hånd om mobning og andre former for mistrivsel. Når børn og unge ikke anvender narkotika og rusmidler. Børn og unge skal sikres medbestemmelse Det betyder, at: Egedal Kommunes institutioner skal sikre de nødvendige rammer for medbestemmelse i henhold til FN konventionens 12. Børn og unge skal præsenteres for og inddrages i relevante beslutningsprocesser i hverdagslivet. Børn og unge skal møde synlige voksne, der indbyder til dialog og samspil om indflydelse på eget liv. Side 9

11 Når børn og unge oplever sig medinddraget i relevante beslutningsprocesser. Når børn og unge tager initiativ og føler medansvar for fælles beslutninger og aktiviteter. Når børn og unge synligt har mulighed for at udtrykke sig - og på forskellig vis kan give sine meninger og holdninger tilkende i hverdagen. 2.3: Udvikling Udvikling sker i et samspil mellem god trivsel og rette læringsbetingelser. Børn og unge skal møde engagerede voksne i et miljø, der kan sikre, at det enkelte barn udvikler personlige og sociale kompetencer og værdier. Dette sker ved at indgå i givende fællesskaber med andre. Som en naturlig del af børn og unges opvækst, skal der indgå aktiviteter, der giver god livskvalitet, og hvor henholdsvis selvtillid og selvværd udvikles. Børn og unges udvikling skal ske i tæt samspil mellem de professionelle, der omgiver barnet og forældrene. Alle børn og unge skal udvikle selvtillid og selvværd. Det betyder, at: Børn og unge oplever sig betydningsfulde og i trygge omgivelser bliver mødt med opmærksomhed, så selvværd og selvtillid bliver styrket og udviklet. Omgangstonen med børn og unge skal være anerkendende og nærværende, hvor de voksne er støttende og opmuntrende. Børn og unge oplever at være en del af et fællesskab, hvor den enkeltes indsats og deltagelse bliver værdsat, således at et positivt selvbillede fremmes. De professionelle og forældre i tæt samarbejde støtter barnets udvikling med udgangspunkt i barnets situation og vilkår. Side 10

12 Når de professionelle og forældrene er enige om, at barnet udvikles i en positiv retning. Børn og unges omgangstone er positiv og anerkendende og afspejler den omgangstone, der er blandt de voksne. Når børn og unge har overskud til at turde møde nye mål og udfordringer og i dette møde hviler i sig selv. Børn og unge skal have mulighed for leg og udfordring. Det betyder, at: o Udvikle og følge børn og unges nysgerrighed, interesser og fantasi. Sikre et aktivt friluftsliv, der bidrager og fremmer udvikling og kompetencer. Skabe udviklende rammer både ude og inde. Når børn og unge i deres udvikling viser tegn på nysgerrighed og stiller undrende spørgsmål. Når de fysiske rammer er indrettet, så det er muligt for børn og unge at udtrykke og udvikle deres nysgerrighed, interesser og fantasi, og dette er beskrevet i års og udviklingsplanen. Side 11

13 Børn og unge skal kunne se sig selv i en kulturel og i en global forståelse - omformuleret Det betyder, at: Børn og unge skal introduceres til og arbejde med forskellige kultur og udtryksformer og globale forhold. Kunstneriske, æstetiske og skabende aktiviteter skal udvikles og forankres i dagligdagen. Når der tilbydes børn og unge forskellige kulturelle oplevelser, beskrevet og dokumenteret i års og udviklingsplanen. Når børn og unge har mulighed for at møde forskellige genrer af litteratur, teater, musik og anden kunst. Når de unge aktivt involverer sig i internationale projekter både i andre lande eksempelvis via Ung Egedal og via lejerskoleophold. Når kommunen tilvejebringer mulighed for børn og unges egne kulturudtryk og deltagelse i eksempelvis i litteratur, teater, musik, musical, billede- og andre udtryksformer. Side 12

14 3.0: Afrunding og afslutning. Det er Egedal Kommunes ønske, at denne almene børne og ungepolitik opleves som et brugbart og dynamisk redskab i alle Egedal Kommunes institutioner og foreninger og vil skabe fælles grundlag for en kvalitativ videreudvikling af helhed og sammenhæng i børn og unges liv i Egedal Kommune. En politik bør altid kigge fremad, hvorfor effekten af den almene børneog ungepolitik løbende vil blive evalueret. Der skal være fokus på om de opstillede mål er nået, og derigennem skal der skabes ny viden og udvikling i arbejdet med børn og unge, så der altid sikres en praksis, der er til gavn for børn og unges udvikling. Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune 27. maj 2009 Side 13

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen Mål og indholdsbeskrivelse Grejsdal skoles SFO SFO en er en integreret del af skolen 1. SFO, Grejsdal Skoles pædagogiske grundlag en vedvarende proces! Som grundlag for dette arbejde har vi formuleret

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune Fritidslivet i SFO rummer sin egen og selvstændige værdi og betydning for børns opvækst, udvikling, dannelse og læring og supplerer dermed opdragelsen

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

INKLUSION Strategiske pejlemærker

INKLUSION Strategiske pejlemærker Personalet tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter, så der er fokus på relationer mellem børnene og mellem børn og voksne Vi inddeler børnene i forskellige grupper for at børnene lærer hinanden at kende.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi

Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi 1 Frederiksbjerg Dagtilbuds kerneopgave, vision og strategi Frederiksbjerg Dagtilbud er en del af Børn og Unge i Aarhus Kommune, og dagtilbuddets kerneopgave, vision og strategi er i harmoni med magistratens

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv Mål for SFO Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 1 2 Børnesyn Overordnede Mål for Dagtilbud/Landsbyordninger/ Skolefritidsordninger

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Indhold INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 BAGGRUND... 3 RAMMEN... 4 TEMAERNE... 4 DEN LOKALE PROCES... 5 FRIST FOR UDARBEJDELSE... 6 1 INDLEDNING Med vedtagelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG Blomsterspiren blev en kombineret institution den 1.7.2016, hvor vi har haft 2 læreplaner for henholdsvis vuggestue og børnehave. Da vi i 2018 / 2019 skal lave ny styrket læreplan,

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune

Dagtilbud for fremtiden. Børnesyn. Forældreinddragelse. Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Dagtilbud for fremtiden Inklusion Læring Børnesyn Sundhed Forældreinddragelse Udviklingsafsnit for Børn og Unge Aalborg Kommune 2014-16 Forord I årene 2011-13 har Dagtilbud og Dagplejen i Aalborg

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv

Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 2018 Mål- og indholdsbeskrivelse for Mini SFO og SFO/LBO i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerlands Kommune skal have et godt børneliv 1 Indhold Baggrund... 3 Forord... 5 Børnesyn... 5 Fritidssyn...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale kompetencer...

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne.

Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. Inklusion Arbejdet i SFOèrne i Hvidovre baserer sig på en inkluderende tankegang. Inklusion kan meget kort defineres som: Inklusion er tanken om at lukke ind at medregne. For SFOèrne i Hvidovre betyder

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Kvalitetsrapport. $ Skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Det er Dybkær Specialskoles målsætning at :

Kvalitetsrapport. $ Skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Det er Dybkær Specialskoles målsætning at : kolens navn: Dybkær pecialskole Pædagogiske processer: kolens værdigrundlag/målsætning: Vision og mål Kvalitetsrapport $ kolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Dybkær pecialskole giver et individuelt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker

Fælles mål for DUS. Vester Hassing. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker Fælles mål for DUS Vester Hassing Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem er vi? 3. Kerneområder 4. Pejlemærker 1.Indledning DUS står for d et u dvidede s amarbejde. Vi er optaget af at skabe helheder

Læs mere

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune 9 Fokus OMRÅDER Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Nordvestskolens værdigrundlag

Nordvestskolens værdigrundlag Nordvestskolens værdigrundlag Forord: Skolens værdigrundlag er Nordvestskolens fundament. Nordvestskolen vil grundlæggende gøre eleverne livsduelige ved at være en udviklingsorienteret skole, der lægger

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november Sammenhængende børne- og ungepolitik

Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november Sammenhængende børne- og ungepolitik Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Sammenhængende børne- og ungepolitik 2007 Indholdsfortegnelse:...3 Børne- og ungepolitikkens tilblivelse...4 Opbygning af børne- og ungepolitikken...8

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK T S A K UD Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen

Læs mere