istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:"

Transkript

1 istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Ved Bellahøj AKB, Blok Brønshøj Anlæg: Varmeleverandør Att. Eno Afdeling KAB Vester Voldgade København V Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup

2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlaget for denne ejendoms varmefordelingsmålere Lovgivning Krav til fordelingsmåleren Krav til varmeleverandøren Krav til målerinstallatøren Krav til varmeforbrugeren Adgang til lovtekster og registre Regler om information om ændringer 4 2. Kontrolmanual og varmefordelingssystem Formålet med kontrolmanualen Varmefordelingssystem 5 3. Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag Anvendelsesområde Krav til fordelingsmålere Montagepunkt Målerdimensionering 7 4. Elektroniske fordelingsmålere Målerfabrikater og målertyper Batterilevetid Plombering og mærkning Registrering og kontrol af forbrugsdata Aflæsning med radio Manuel aflæsning Udskiftning af målere Bortskaffelse af nedtagne målere Tekniske data 12 doprimo III Radio Net, doprimo III Ready, doprimo III SoC 12 doprimo III 13 doprimo II, doprimo II Radio 14 doprimo I Referencer Korrektion for termisk yderlig beliggenhed Korrektionssystem Standardsystemet Fastsættelse af reduktionsfaktorer Etagereduktion Gavlreduktion Ekstrareduktion Forbrugsstedsreduktion Oversigtsliste over lovbefalede data i ejendommens boligenheder Generelt om oversigtslisten Forudsætninger for data Installationsoversigten 20

3 1. Lovgrundlaget for denne ejendoms varmefordelingsmålere 1.1 Lovgivning Ifølge dansk lovgivning er varmeleverandøren for denne ejendom ansvarlig for, såfremt der anvendes fordelingsmålere, som er typegodkendte, at disse er korrekt installerede og skalerede i overensstemmelse med gældende typegodkendelse. Lovgivningen udmøntes primært i to bekendtgørelser under Sikkerhedsstyrelsen: BEK 1166 af 03/11/2014 Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter. BEK 1167 af 03/11/2014 Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere. Begge bekendtgørelser et trådt i kraft d. 1 marts 2015, og de erstatter tidligere lovgivning for varmefordelingsmålere. Det er vigtigt at notere, at målere, der inden bekendtgørelsernes ikrafttræden er typegodkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997, fortsat kan monteres. Dette gælder også typegodkendte målere, der inden bekendtgørelsernes ikrafttræden er overensstemmelseserklæret og monteret af en bemyndiget målerleverandør. Målere, som er taget i anvendelse før d. 1. august 1998, kan fortsat anvendes uanset, at de ikke er typegodkendte. Varmeleverandøren har for denne ejendoms vedkommende anmodet ista Danmark A/S at drage omsorg for etablering og drift af målersystemet og dokumentere det i en kontrolmanual. 1.2 Krav til varmefordelingsmåleren Varmefordelingsmålere skal inden markedsføring være typegodkendte og producenten skal fortsat være certificeret efter DS/EN ISO Typegodkendte elektroniske varmefordelingsmålere skal opfylde DS/EN834 eller tilsvarende krav til sikkerhed og funktion. 1.3 Krav til varmeleverandøren Varmeleverandøren, som typisk er ejendommens administrator eller ejer, er alene ansvarlig for, at lovgivningen overholdes for denne ejendom. Varmeleverandøren må kun anvende varmefordelingsmålere, som opfylder kravene i BEK Varmeleverandøren må kun benytte certificerede målerinstallatører til montage, skalering og servicering af varmefordelingsmålere. Varmeleverandøren skal være i stand til at stille følgende oplysninger til rådighed for varmeforbrugere: - Fabrikat og type for de anvendte målere - Radiatorfabrikat og radiatormodel - Radiatorens længde, højde og dybde - Radiatorens varmeydelse - Montagepunktet for den anvendte måler - Anvendte skalafaktorer Skalafaktorer må ikke indeholde reduktion for termisk yderlig beliggenhed. Varmeleverandøren skal sikre, at varmefordelingsmålerne vedligeholdes efter fabrikantens anvisning. Varmeleverandøren skal i forbindelse med klager fra varmeforbrugerne være i stand til at give varmeforbrugeren et begrundet svar på klagen. Er dette ikke muligt, skal varmeleverandøren anmode målerinstallatøren om bistand hertil. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 3

4 1.4 Krav til målerinstallatøren Målerinstallatører skal have et kvalitetsstyringssystem, som omfatter montage, skalering og servicering af specifikke varmefordelingsmålere. Kvalitetsstyringssystemet skal være i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 og opfylde kravene angivet i BEK 1167 inklusive bilag 1. Certificerede målerinstallatører vil være opført i Sikkerhedsstyrelsens register over certificerede målerinstallatører. Begge bekendtgørelser et trådt i kraft d. 1 marts 2015, og de erstatter tidligere lovgivning for varmefordelingsmålere. 1.5 Krav til varmeforbrugeren Varmeforbrugeren må ikke fjerne eller foretage indgreb i varmefordelingsmåleren eller på anden måde påvirke målerens funktion. 1.6 Adgang til lovtekster og registre Sådanne forhold registreres ved følgende regelsæt: Kontrolmanualen opdateres normalt 1 gang årligt omkring udsendelsen af varmeregnskaber for anlægget. Opdateringen består i generering og udgivelse af en komplet ny og opdateret kontrolmanual. Opdateringen skal sikre, at kontrolmanualen så vidt muligt afspejler målerdata på varmeregnskabstidspunktet. Den opdaterede kontrolmanual er tilgængelig i det webarkivet, som ejendommens administrator/ejer har adgang til. I kontrolmanualens bundtekst kan det aflæses, hvornår nærværende kontrolmanual er oprettet. Det er endvidere på denne side muligt at se seneste udgivelsestidspunkt for kontrolmanualen. Eventuelle energimålere, elmålere, gasmålere og vandmålere, som findes i denne ejendoms varme- og vandanlæg, er ikke omfattet af denne kontrolmanual Registret over certificerede målerinstallatører kan se på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes links til relevant lovgivning, først og fremmest BEK 1166 og BEK Ny kontrolmanual Varmesæson begynder 1.7 Regler om information om ændringer Varmeregnskab Registrering af services Når der sker ejendommens ændringer i målerinstallation eller varmeanlæg, vil det medføre, at ændringer registreres i kontrolmanualen. Derfor vil varmeleverandøren til stadighed ved hjælp af kontrolmanualen kunne se, hvilke ændringer der måtte være foretaget. Aflæsning af målere Illustration af kontrolmanualens gyldighed, som typisk er 1 år svarende til en varmeperiode. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 4

5 2. Kontrolmanual og varmefordelingssystem 2.1 Formålet med kontrolmanualen Denne kontrolmanual skal med udgangspunkt i gældende lovgivning, se afsnit 1.1, sikre, at varmeleverandøren har et godt overblik over ejendommens målerbestand og det tilhørende målersystem, som anvendes som grundlag for fordeling af ejendommens varmeudgifter. Denne kontrolmanual omhandler alene varmefordelingsmålere. Varmeleverandøren har indgået kontrakt med ista Danmark A/S om udarbejdelse af denne kontrolmanual. Kontrolmanualen indeholder en række oplysninger om målersystemet, som varmeleverandøren på anfordring er pligtig til at stille til rådighed for varmeforbrugerne Kontrolmanualen, som udarbejdes af ista Danmark A/S, omfatter følgende elementer: Overblik over relevant lovgivning. Beskrivelser af elektroniske varmefordelingsmålere. Vedligeholdelse af varmefordelingsmålerdata for ejendommens varmefordelingsmålere. 2.2 Varmefordelingssystem ista Danmark A/S anvender to varmefordelingssystemer: - Enhedsskalasystem - Produktskalasystem Aktuelt anvender ista Danmark A/S kun enhedsskalasystemet. I et enhedsskalasystem er alle fordelingsmålere forsynet med samme skala i målerne. Tilpasningen til den aktuelle radiator sker ved en skalafaktor, som findes i en målerdatabase. Skalafaktoren multipliceres med fordelingsmålerens aflæste forbrug i målerdelinger, efter at aflæsningerne er indlæst i varmeregnskabssystemet. Brug af skalafaktoren sikrer korrekt tilpasning mellem målerens enhedsregistrering i målerdelinger og radiatorens faktiske varmeafgivelse i varmeregnskabsperioden. Produktskalaer anvendes hovedsagligt kun i ældre målersystemer fra før 1.august I et produktskalasystem er alle fordelingsmålere forsynet med en specifik skala indkodet i målerne. Skalaen tilpasser måleregistreringen til den aktuelle radiator. Indkodning af skalaen sikrer, at målere registrerer det aktuelle varmeforbrug i skalerede målerdelinger. Vedligeholdelse af ejendommens radiatordata, som indgår i målersystemet. Spørgsmål vedrørende denne kontrolmanual kan rettes til: ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 5

6 3. Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag 3.1 Anvendelsesområde De fordelingsmålere, der anvendes i nærværende ejendom, skal være egnede til måleopgaven. Det betyder i praksis, at der skal være overensstemmelse mellem fordelingsmålerens anvendelsesområde og ejendommens bygningsmæssige udformning, herunder specielt ejendommens varmeanlæg. Varmeanlæggets radiatorydelser og dermed radiatorernes fysiske størrelse og udformning bliver generelt fastlagt ved at beregne den nødvendige varmeydelse, der skal tilføres bygningens lokaler og rum for at holde disse opvarmede til 20ºC ved en udetemperatur på -12ºC. Ved efterisolering af en bygning bliver varmetabet reduceret, og radiatorerne bliver således principielt for store (overdimensionerede) set i forhold til varmeydelse de skal kunne levere. Derfor reduceres t m,a efter isolering. Tfrem Tfrem Tmiddel,log = Tm,A efter EN 834. Gas/olie ,8 51,6 Direkte fjernvarme ,7 49,8 Indirekte fjernvarme ,1 42,8 Kilde: Otto Paulsen, Teknologisk Institut, Nov Tmiddel,log ved 15 % overdimensionering Det er vigtigt at fastslå, at t m,a er en størrelse, der er givet ved varmeanlæggets og bygningens konstruktion, og altså ikke skal forveksles med anlæggets driftstemperaturer over varmesæsonen. Standarden for elektroniske fordelingsmålere, DS/EN 834, skelner mellem lavtemperatur- og ikke-lavtemperarturanlæg, se tabel A1 nederst på siden. Nyere bygninger, opført i henhold til seneste bygningsreglementer, kan i denne sammenhæng som hovedregel betegnes som lavenergibyggeri. Tabellen i næste spalte angiver med udgangspunkt i BR 95 og DS 418 middelradiatortemperaturer, t m,a, for moderne varmeanlæg for forskellige forsyningsarter. Kendes t m,a for varmeanlægget, er det enkelt at udvælge en fordelingsmåler, som er egnet til måleopgaven. I henhold til DS/EN 834, skal det ved typegodkendelsen af måleren angives, ved hvilken laveste t m,a måleren kan fungere. Værdien fremgår af mærkningen af måleren og er angivet ved betegnelse t min. ista Danmark A/S anvender generelt et montagepunkt i 75% af radiatorhøjden. Med et t min 35 ºC og en startdifferens på 3K, kan fordelingsmålerne anvendes i alle anlægstyper, både lav- og højtemperaturanlæg. Tabel A1. Anbefalede anvendelsesområder for varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet og for elektroniske varmefordelingsmålere. + = egnet - = ikke egnet 1 Varmesystem Forbrugere på én streng Rørføring Dimensioneringstemperatur 2 Fordampningsprincip 3 Etpunktsfølertype Elektronisk princip Flerpunkts-følertype C A B Comp FF Comp FF 4 a Lavtemperaturs- tm,a< anlæg 55 tm,a< Ikke lavtempera- 60 tm,a< tursanlæg 85 tm,a b En-strengssystem horisontal vertikal tv,a 95 og ta tv,a 95 eller ta To-rørs system Kræver at a og b er opfyldt 5. Apparatspecifikke nedre temperaturgrænser skal respekteres 2. Dimensionerende 6. Apparatspecifikke øvre temperaturgrænser skal respekteres 3. HKVV-klasse A: registreringshastighedsforhold < 12 eller nominel 7. KE må benyttes fordampning < 60 mm; 8. KE skal benyttes 4 HKVV-klasse B: registreringshastighedsforhold 12 og procentuelt Comp = kompakt varmefordelingsmåler vandindhold i målervæsken 4% og nominel fordampning 60 mm. FF = varmefordelingsmåler med fjernfølere Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 6

7 3.2 Krav til fordelingsmålere De måle- og systemtekniske krav, som fordelingsmålere skal opfylde for at kunne opnå dansk typegodkendelse, er overvejende givet i standarden DS/EN 834. Dertil kommer nogle nationale regler, som også skal være opfyldt. Hvis en måler er typegodkendt, skal alle målere, som installeres, mærkes med typegodkendelsesnummer. Dette udføres af målerinstallatøren, som for lovligt at kunne mærke og sælge målere skal være optaget i Sikkerhedsstyrelsens register over certificerede målerinstallatører, hvilket forudsætter, at målerinstallatøren har et godkendt kvalitetsstyringssystem jf. DS/EN ISO Montagepunkt Normalt placeres en fordelingsmåler, som en samlet enhed på radiatorens frontflade. En sådan samlet enhed betegnes for en kompaktmåler. For at opnå en korrekt registrering af den afgivne varme, skal målerens radiatortemperaturføler monteres i en bestemt højde og en bestemt længde fra radiatorens kanter. Generelt vil placeringen være i ¾ af radiatorhøjden regnet fra underkanten og midt på radiatoren i længderetningen. Tolerancen er ±5 mm. Hvis måleren er af fjernfølertype med separat radiatorføler, se afsnit 4.1, anbringes radiatorføleren i montagepunktet, og selve målerdelen placeres på væggen ved siden af radiatoren. Der kan ved specialdesignede radiatorer være afvigende montagepunkter. Undertiden vil man se, at der på en radiator er installeret 2 varmefordelingsmålere. Dette gælder for eksempel for meget lange radiatorer. Ovenstående figur viser det almindelige montagepunkt for en varmefordelingsmåler 3.4 Målerdimensionering Varmefordelingsmåleren beregner altid radiatorens overtemperatur på basis af de to målte følertemperaturer. Det er overtemperaturen, som bestemmer radiatorens varmeydelse, og som i måleren omregnes til et varmeforbrug, som registreres. Måleren registrerer varmeforbrug efter en i forvejen fastlagt kurve, som til enhver radiatorovertemperatur knytter en registreringshastighed. Jo højere temperatur desto større varmeafgivelse og dermed højere registreringshastighed. Da radiatorer ikke er ens i størrelse og varmeydelse, skal målerens registrerede målerdelinger vægtes i forhold til radiatorens evne til at afgive varme, angivet ved den nominelle varmeydelse. Den nominelles varmeydelse oplyses af radiatorfabrikanterne. Radiatordesignet indgår ligeledes i denne vægtning, idet designet har indflydelse på forskellen mellem den målte radiatorfølertemperatur og selve radiatorens overfladetemperatur. Denne som regel ganske lille forskel er givet ved et tal, c-værdien, som karakteriserer varmeovergangen mellem måler og radiator. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 7

8 Nedenstående vises nogle få eksempler på almindeligt forekommende radiatorer af meget forskellig opbygning og design. På grundlag af disse data, kan målerens aflæste målerdelinger vægtes, så de entydigt afspejler det varmeforbrug en given radiator over en varmeperiode har haft. Hertil kan forekomme yderligere korrektioner, for eksempelvis radiatorens indbygningsforhold eller placeringsforhold. Endelig indgår reduktion for termisk yderlig beliggenhed, som er en lovfæstet socialt betinget korrektion, som har til formål at sørge for, at beboere i lejligheder med stort varmeforbrug får reduceret deres varmeregning, således at prisen pr. opvarmet kvadratmeter er nogenlunde ens i hele ejendommen. Reduktion for termisk yderlig beliggenhed er beskrevet i afsnit 6. Til dette formål er der hos ista Danmark A/S opbygget en radiatordatabase, hvori radiatordata inklusive nominelle varmeydelser for et meget højt antal radiatorer samt de tilhørende c-værdier for et betydeligt antal måler/radiatorkombinationer er registreret. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 8

9 4. Elektroniske fordelingsmålere 4.1 Målerfabrikater og målertyper De elektroniske varmefordelingsmålere, som ista Danmark A/S anvender, har fabrikat betegnelse doprimo efterfulgt af en nummerangivelse. Alle målere er typegodkendte. De varmefordelingsmålere, der anvendes i dag, fungerer efter 2-føler-princippet og har et t min på 35ºC, hvilket betyder, at de er egnede til anvendelse i lavtemperaturanlæg. Målerene er forsynet med dødzonebeskyttelse (startdifferenstemperatur), hvilket i praksis betyder, at radiatoren skal være mindst 3ºC varmere end rumlufttemperaturen, før måleren begynder at registrere forbrug. Dødzonebeskyttelsen virker op til målerens starttemperatur, over hvilken måleren altid vil registrere varmeforbrug uden hensyn til radiatorens overtemperatur. Starttemperaturen er normalt 30ºC; men i sommerperioden hæves den for at sikre mod utilsigtet registrering af varmeforbrug på meget varme sommerdage. Måleren er beskyttet mod manipulation, idet den vil beregne varmeforbruget på basis af en fast rumlufttemperatur på 20ºC, når rumlufttemperaturen overstiger 25ºC. Valget af 25ºC er traditionel fortolkning af DS/EN 834, som har været gældende i Europa siden Måleren arbejder også i manipulationstilstanden efter 2-føler-princippet, hvilket betyder, at måleren fortsat ikke baseret på de faktiske målte temperaturer - vil registrere varmeforbrug, når radiatoren er mindre end 3 grader varmere end rumlufttemperaturen. Montagepunktet er generelt i ¾ af radiatorhøjden målt fra radiatorens nedre kant. Fabrikatbetegnelser doprimo III Radio Net doprimo III Radio Ready doprimo III Radio SoC doprimo III doprimo II doprimo II Radio doprimo I Produktion JA Udgået Udgået Udgået Status Monteres og anvendes Anvendes Anvendes Næsten udgået Typegodkendelse TS TS TS TS Enhedsskala Ja Ja Ja Ja Produktskala Nej Nej Begrænset ja Begrænset ja 1-temperaturfølermåling Nej Nej Nej Ja 2-temperaturfølermåling Ja Ja Ja Ja Uden radio Nej Ja Ja Ja Med Radio Ja Nej Ja Nej t min 35ºC 35ºC 35ºC 40ºC Startdifferenstemperatur 3K 3K 3K 4K Radiofrekvens 868MHz - 433MHz - Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 9

10 Fælles for målerne gælder at eventuelle fejl vises i displayet ved et P efterfulgt af et tal, se eksempel nedenfor. 4.3 Plombering og mærkning Målerne er plomberet og de er mærket med følgende en voidlabel, som vist i eksemplet i nedenstående figur. Når P står fast i displayet, er måleren defekt og skal udskiftes. Skulle måleren således af en eller anden grund blive fejlbehæftet herunder hærværk eller forsøg på manipulation vil måleren automatisk gå i fejltilstand. Måling og forbrugsregistrering stoppes, og fejlkode med fejldato sættes. Aflæsning af målere med radio foregår trådløst uden besøg i lejligheden. Radiokommunikation foregår maksimalt én gang ugentligt, midt på natten med meget lav effekt på under 10 mw og i meget kort tid på under 0,04 sekund. Den energimængde, som en sådan kommunikation udløser svarer til en meget lille brøkdel af den energimængde en almindelig mobiltelefon udløser ved samtaler eller anden kommunikation herunder SMS og netsurfing. Foruden de informationer, der vises i målerens display, så indeholder måleren også yderligere interne dataregistre. Her skal bl.a. nævnes, at måleren indeholder månedsvisninger pr. den sidste dato i måneden 14 måneder tilbage i tiden. 4.2 Batterilevetid Alle fordelingsmålere er batteriforsynede med fastmonterede batterier for højeste forsyningssikkerhed og pålidelighed. Levetiden for batterierne er minimum 10 år regnet fra det installationsår, som fremgår af målerens mærkning. Foruden TS-nummeret for den aktuelle måler er 08 installationsåret, her ista Danmarks A/S har registreringsnummeret DK/F02, som er opført i Sikkerhedsstyrelsens liste over certificerede målerinstallatører. 4.4 Registrering og kontrol af forbrugsdata Alle varmefordelingsmålere foretager periodiske målinger, for eksempel hvert 240 sekund, se tekniske data, afsnit 4.9. Under hver måling foretager måleren følgende opgaver: Måling af følertemperaturer og beregning af øjebliksværdier for radiatortemperatur og rumlufttemperatur. Beregning af forbrug og optælling af forbrugsregistre Opdatering af kalender og ur Kontrol af forsøg på manipulation Kontrol af temperaturfølerforbindelser Fejl i referencekomponenter for ADkonverter Selvtest af hukommelse og programkode Overgang mellem beregning af forbrug på basis af målt rumlufttemperatur og beregning af forbrug på basis af fast referencetemperatur. Ved hver måling bliver et antal vigtige data kontrolleret med hensyn til ændringer. Hvis der over en tidsperiode forekommer fejl, indstilles målefunktionen, og måleren sættes i fejltilstand med angivelse af et P og en kode for funktionsstatus i displayet. Ved hjælp heraf kan eventuelle fejl identificeres. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 10

11 4.5 Aflæsning med radio Målere, som er forsynet med radio, aflæses via radiokommunikation, hvilket betyder, at aflæsning sker uden adkomst til de enkelte boliger eller lejligheder. Aflæsning sker typisk kort tid efter den til varmeregnskabet hørende opgørelsesdato; men der kan periodisk udføres aflæsninger i forbindelse med særlig kontrol af målere eller flytninger i ejendommen. Dertil kan der med ejendommens administrator eller ejer være indgået aftale om periodisk aflæsning. Aflæsningen vil efterfølgende fremgå af varmeopgørelsen. Enhver aflæsning kontrolleres for eventuelle fejlkoder, samt at målerfunktionen er 100% i orden og funktionsdygtig. Konstateres fejl afhjælpes disse hurtigst muligt. 4.6 Manuel aflæsning Fordelingsmålere uden radio aflæses normalt med en håndterminal, hvorfor adgang til målerne i forbrugsstedet er en nødvendighed. Forinden aflæsning adviseres beboerne ved opsætning af gadedørssedler, forinden aflæseren kommer, se eksempel næste spalte. Under aflæsningen kontrolleres målerne for eventuelle fejlkoder, samt at målerfunktionen er i orden og funktionsdygtig. Konstateres fejl afhjælpes disse hurtigst muligt. Aflæsningen vil efterfølgende fremgå af varmeopgørelsen. 4.7 Udskiftning af målere Målere, som udskiftes, skal erstattes af målere som varmeteknisk er kompatible med de nedtagne målere. Målerne skal være typegodkendte til at erstatte den nedtagne måler. 4.8 Bortskaffelse af nedtagne målere Samtlige nedtagne, elektroniske målere eller udskiftede målerdele, herunder batterier, indsamles og genbruges i henhold til EU's gældende batteridirektiv samt WEEEdirektiv om bortskaffelse og genbrug af elektronikskrot. Mængder af bortskaffede målere og batterier indberettes årligt til Dansk Produkt Ansvar, DPA. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 11

12 4.9 Tekniske data De varmefordelingsmåler, som ista Danmark A/S anvender, er alle avancerede, elektroniske varmefordelingsmåler. Flere af disse målere er beregnet for fjernaflæsning via radio. Målerne er færdigproduceret og fabriksindstillet med kalibrerede temperaturfølere og indstillet ur og kalender. Tekniske data for anvendte målere fremgår af de fire nedenstående tabeller. Tekniske data doprimo III Radio Net doprimo III Ready doprimo III SoC Målertype doprimo 3 Radio Skalering af måler Enhedsskala (fast skala 20) Målefunktion 2-føler måling Tæthedsklasse IP 42 (kompakt) IP 65 (fjernføler) Fysiske dimensioner -Kompaktmåler -Fjernfølerhus -Fjernføler -Kabellængde 92,3 x 40,2 x 29,1 mm 190,2 x 51,6 x 31,6 mm 45,0 x 12,9 x 11,5 mm 3,0 meter Dataloggerfunktion Aktuel tællerstand pr. sidste månedsdag lagres for de sidte 14 måneder. Tællerstand på sidste og forrige opgørelsesdato Materiale Målerenhed: ABS plast Varmeleder: Alugeret F22 Typegodkendelse Efter DS/EN 834 TS Display Multifunktionsdisplay 5 cifre + symbol Skifter mellem aktuelt forbrug, sidste og forrige opgørelsesdatoforbrug samt næste opgørelsesdato ca. hvert 5 sekund Radiokommunikationsgrænseflade Sendeeffekt < 10 mw Radiofrekvens 868 MHz Varighed af aflæsning < 0,04 sek. Baud rate: 80 baud Tovejskommunikation Sikkerhed mod manipulation Ved varmeophobning skiftes, når rumtemperaturen > 25ºC, automatisk fra 2-føler-drift til 2-følerdrift med fast rumtemperaturreference på 20ºC. Datoen herfor registreres. Teknologi ASIC mikroprocessor med automatisk måle- og selvtestfunktion hvert 240 sekund. Udbygget testfunktion via radio Tomgangsundertrykkelse Ved radiatortemperaturer mindre end 23ºC Strømforsyning 3 V lithium-batteri 10 års drift + 1års reserve + 1 års lager Dødzonebeskyttelse Δt m > 3 K (radiatortemp. rumtemp.) Montagepunkt 75% af radiatorhøjde Godkendte specielle montagepunkter kan forekomme Anvendelsesområde t min: 35ºC t maks: 90ºC (kompakt) 110ºC (fjernføler) Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 12

13 Tekniske data doprimo III Målertype doprimo III Skalering af måler Enhedsskala (fast skala 20) Målefunktion 2-føler måling Tæthedsklasse IP 42 (kompakt) IP 65 (fjernføler) Fysiske dimensioner -Kompaktmåler -Fjernfølerhus -Fjernføler -Kabellængde 92,3 x 40,2 x 29,1 mm 190,2 x 51,6 x 31,6 mm 45,0 x 12,9 x 11,5 mm 3,0 meter Dataloggerfunktion Aktuel tællerstand pr. sidste månedsdag lagres for de sidte 14 måneder. Tællerstand på sidste og forrige opgørelsesdato Materiale Målerenhed: ABS plast Varmeleder: Alugeret F22 Typegodkendelse Efter DS/EN 834 TS Display Multifunktionsdisplay 5 cifre + symbol Skifter mellem aktuelt forbrug, sidste og forrige opgørelsesdatoforbrug samt næste opgørelsesdato ca. hvert 5 sekund Kommunikationsgrænseflade Optisk Sikkerhed mod manipulation Ved varmeophobning skiftes, når rumtemperaturen > 25ºC, automatisk fra 2-føler-drift til 2-følerdrift med fast rumtemperaturreference på 20ºC. Datoen herfor registreres. Teknologi ASIC mikroprocessor med automatisk måle- og selvtestfunktion hvert 240 sekund. Udbygget testfunktion via radio Tomgangsundertrykkelse Ved radiatortemperaturer mindre end 23ºC Strømforsyning 3 V lithium-batteri 10 års drift + 1års reserve + 1 års lager Dødzonebeskyttelse Δt m > 3 K (radiatortemp. rumtemp.) Montagepunkt 75% af radiatorhøjde Godkendte specielle montagepunkter kan forekomme Anvendelsesområde t min: 35ºC t maks: 90ºC (kompakt) 110ºC (fjernføler) Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 13

14 Tekniske data doprimo II doprimo II Radio Målertype doprimo II Radio Skalering af måler Enhedsskala (fast skala 20) Målefunktion 2-føler måling Tæthedsklasse IP 42 (kompakt) IP 65 (fjernføler) Fysiske dimensioner -Kompaktmåler -Fjernfølerhus -Fjernføler -Kabellængde 82,0 x 40,0 x 27,0 mm 134,0 x 88,0 x 36,4 mm 45,0 x 12,9 x 11,5 mm 3,0 meter Dataloggerfunktion Aktuel tællerstand pr. sidste månedsdag lagres for de sidste 12 måneder. Tællerstand på sidste og forrige opgørelsesdato Materiale Målerenhed: Novodur ABS Varmeleder: Zinkstøbegods Typegodkendelse Efter DS/EN 834 TS Display 2-liniet LCD display Linie 1: 5 cifre + symbol Linie 2: 6 cifre + kontrolciffer Displayet er normalt slukket, men aktiveres ved hjælp af tasten Kommunikationsgrænseflade Radiokommunikation Optisk Sendeeffekt < 10 mw Radiofrekvens 433 MHz Varighed af aflæsning < 0,04 sek. Baud rate: 80 baud Envejskommunikation Sikkerhed mod manipulation Ved varmeophobning skiftes, når rumtemperaturen > 25ºC, automatisk fra 2-føler-drift til 2-følerdrift med fast rumtemperaturreference på 25ºC. Datoen herfor registreres. Teknologi ASIC mikroprocessor med automatisk måle- og selvtestfunktion hvert 300 sekund. Udbygget testfunktion via radio Tomgangsundertrykkelse Ved radiatortemperaturer mindre end 23ºC Strømforsyning 3 V lithium-batteri 10 års drift + 1års reserve + 1 års lager Dødzonebeskyttelse Δt m > 3 K (radiatortemp. rumtemp.) Montagepunkt 75% af radiatorhøjde Godkendte specielle montagepunkter kan forekomme Anvendelsesområde t min: 35ºC t maks: 90ºC (kompakt) 110ºC (fjernføler) Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 14

15 Tekniske data doprimo I Målertype doprimo I Skalering af måler Enhedsskala (fast skala 20) Målefunktion 2-føler måling, hvor rumføleren fungerer som startføler Tæthedsklasse IP 42 (kompakt) IP 65 (fjernføler) Fysiske dimensioner -Kompaktmåler -Fjernfølerhus -Fjernføler -Kabellængde 92,5 x 40,6 x 28,8 mm 177 x 40,6 x 32,5 mm 45,0 x 12,9 x 11,5 mm 3,0 meter Dataloggerfunktion Aktuel tællerstand pr. sidste månedsdag lagres for de sidste 3 måneder. Tællerstand på sidste og forrige opgørelsesdato Materiale Målerenhed: ABS plast Varmeleder: Al alloy F22 Typegodkendelse Efter DS/EN 834 TS /029 Display Multifunktionsdisplay 6 cifre + symbol Kommunikationsgrænseflade Optisk kommunikationsinterface Sikkerhed mod manipulation Plombering ved plastplombe Teknologi ASIC mikroprocessor med automatisk måle- og selvtestfunktion hvert 180 sekund. Tomgangsundertrykkelse Ved radiatortemperaturer mindre end 23ºC Strømforsyning 3,6 V lithium-batteri 10 års drift + 1års reserve Dødzonebeskyttelse Δt m > 4 K (radiatortemp. rumtemp.) Montagepunkt 75% af radiatorhøjde Godkendte specielle montagepunkter kan forekomme Anvendelsesområde t min: 55ºC t maks: 90ºC (kompakt) 110ºC (fjernføler) Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering 4.10 Referencer De nævnte, elektroniske varmefordelingsmåler er alle typegodkendte under de TSnumre, som tidligere er angivet. Typegodkendelsesattester findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside under Legal metrologi, hvorfra de kan hentes i pdfformat. På hjemmesiden findes også de aktuelle links til den eksisterende lovgivning, herunder bekendtgørelserne, BEK 1166 og BEK Her finder man også liste over virksomheder, som er certificerede til at montere, installere og servicere varmefordelingsmålere. Nedenfor vises registreringen for ista Danmarks A/S, som den forekommer på Sikkerhedsstyrelsens liste. Virksomheder som er certificeret til at montere, installere og servicere varmefordelingsmålere Nr. Virksomhed Hovednummer Mailadresse F02 ista Danmark A/S, Brydehusvej Tlf , 2750 Ballerup Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 15

16 5. Korrektion for termisk yderlig beliggenhed 5.1 Korrektionssystem Boligenheder eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen, har et forøget varmetab. I henhold til dansk lovgivning skal der ved fordelingsmåling foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så varmeregningen for de enkelte boligenheder og erhvervsenheder bedst muligt svarer til den opnåede varmekomfort. Korrektionen skal udføres, så betalingen for det forøgede varmetab fordeles forholdsmæssigt mellem alle bolig- og erhvervsenheder i fordelingssystemet. 5.2 Standardsystemet Standardsystemet er et af de anerkendte korrektionssystemer, der i Danmark har været anvendt i mange år, og som betegnes som et almindeligt anerkendt princip. Systemet benyttes til at foretage korrektion for yderlig termisk beliggenhed ved at justere i den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsbetalingen. Systemet tildeler fordelingsmålere på givne radiatorer i et givet, termisk yderligt beliggende lokale en reduktionsprocent. Reduktionsprocenten er tilpasset således, at fordelingsmåleren på radiatoren nu ikke længere registrerer radiatorens faktiske varmeafgivelse, men derimod en reduceret varmeafgivelse svarende til, at lokalet ikke var termisk yderligt liggende. Princippet er illustreret i nedenstående 2 diagrammer for en måler med indkodet skala. I enhedsskalasystemet reduceres skalafaktoren i varmeregnskabssystemet. Diagram1 Diagram 2 Tallene i de firkantede felter er tællerstanden i målerens display før reduktion for termisk yderlig beliggenhed. Tilhører måleren et varmeanlæg med enhedsskala, er måleren er i dette tilfælde forsynet med en skalafaktor på 1,550 i varmeregnskabssystemet. Tallene i de firkantede felter er tællerstanden i målerens display efter reduktion på 25% for termisk yderlig beliggenhed. Tilhører måleren et varmeanlæg med enhedsskala, er måleren er i dette tilfælde forsynet med en skalafaktor på 1,163 i varmeregnskabssystemet. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 16

17 5.3 Fastsættelse af reduktionsprocenter Reduktionsprocenter findes ud fra fastlagte metoder og retningslinjer. Disse er et resultat af, at både målerfirmaer og boligejere gennem praktiske erfaringer med varmefordelingsregnskaber over en lang årrække har udviklet alment anerkendte metoder til korrektion for ekstra varmetab. Hos ista Danmark A/S fastsættes korrektion for yderlig, termisk beliggenhed ved hjælp af reduktionsprocenter angivet ved en reduktion i %. Reduktionsprocenterne findes ud fra lokalets beliggenhed efter generelle hovedprincipper. Særlige bygningsforhold kan dog betyde, at de generelle retningslinjer må afviges for at få en korrekt varmefordeling. I det følgende er de normale hovedprincipper angivet. Reduktionsprocenter 5.4 Etagereduktion Hovedprincip: 10% reduktion på øverste og nederste etage i ejendomme med mindst 3 opvarmede i beboelseslag og under henholdsvis over uopvarmede rum. Specielle forhold: Radiatorer i butikker, trappeopgange eller lignende lokaler, hvor der på grund af stadig åbning af døre til det fri er kraftigere cirkulation og dermed afkøling af luften 5.5 Gavlreduktion Hovedprincip: 15% gavlreduktion for yderligt beliggende lokaler med mere end 1 ydervæg, forudsat at lokalet ligger varmedækkende for et andet eller flere lokaler. Gavlværelser, der støder op til anden opvarmet ejendom, får ingen reduktion. Hvis der er mere end 1 radiator, gives der kun reduktion for den eller de radiatorer, der står nærmest gavlen. For gavle med 1 væg mod nord eller øst gives yderligere 5% i reduktion. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 17

18 Reduktionsfaktorer (fortsat) 5.6 Ekstrareduktion Hovedprincip: Lokaler under uopvarmet tørreloft reduceres med 5%. Lokaler på manzard reduceres med 5% Lokaler under fladt tag reduceres med 5% Lokaler over uopvarmet tørrekælder reduceres med 5%. Lokaler over eller ved siden af port reduceres med 15%. Specielle forhold: Lokaler mod trappegang uden varme tildeles normalt ikke reduktion. Ved altangangshuse reduceres normalt med 10% ved facader mod trappe. For højhuse over 6 etager foretages efter vurdering reduktion som følge af særlige klimatiske forhold. I blandede bebyggelser med bygninger af forskellig udformning, og som forsynes fra samme varmecentral og har samme varmeregnskab, kan der afhængigt af bebyggelsens karakter gives særlige reduktioner. 5.7 Forbrugsstedsreduktion Forbrugsstedsreduktion, er et andet af de standardiserede korrektionssystemer, der i Danmark har været anvendt i mange år, og som betegnes som et almindeligt anerkendt reduktionsprincip. Systemet anvendes typisk i forbindelse med varmenergimålere; men det anvendes også i begrænset omfang til at foretage korrektion for yderlig termisk beliggenhed i forbrugssteder med fordelingsmålere. I lighed med standardsystemet sker reduktion ved at justere i den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsbetalingen. Systemet tildeler alle fordelingsmålere i termisk yderligt beliggende lejligheder den samme reduktionsprocent. Reduktionsprocenten er tilpasset således, at fordelingsmålerne i lejligheden nu ikke længere registrerer radiatorens faktiske varmeafgivelse, men derimod en reduceret varmeafgivelse svarende til, at lejligheden ikke var termisk yderligt liggende. Princippet er illustreret på næste side i de 2 diagrammer for målere med indkodet skala. I enhedsskalasystemet reduceres skalafaktorerne i varmeregnskabssystemet med de givne reduktionsprocenter. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 18

19 Nedenfor ses standardsystemet, forbrugsstedsreduktion, illustreret. Standardsystem for tæt, lav bebyggelse (rækkehuse): Standardsystem for etageejendomme: Figuren angiver reduktionsprocenter for etagebyggeri, hvor nederste etage befinder sig over uopvarmet kælder. Øverste figur angiver reduktionsprocenter for bebyggelser med forbrugssteder i ét lag. Nederste figur angiver reduktionsprocenter for bebyggelser med forbrugssteder i to lag. 6. Oversigtsliste over lovbefalede data i ejendommens boligenheder 6.1 Generelt om oversigtslisten Bekendtgørelse nr. 1166, stiller bl.a. krav om, at varmeleverandøren skal være i stand til at oplyse varmeforbrugere om et antal lovbefalede data vedrørende varmefordelingsmåleres installationsforhold, se afsnit 1.3. Derfor er der fremstillet en tabel, som indeholder en række data for hvert enkelt forbrugssted i ejendommen. De i tabellen angivne data er adresse, forbrugsstedsnummer (boligenhedens nummer), anvendt målerfabrikat og type, radiatordata, skaleringsoplysninger og reduktion for termisk yderlig beliggenhed. Hvor der er tale om enhedsskalaanlæg har alle fordelingsmålere i anlægget samme skalastørrelse. For elektroniske fordelingsmålere er skalaværdien 20 fast indkodet i måleren. Den faktiske skalaværdi udregnes i varmeregnskabssystemet ved at multiplicere visningen med en skalafaktor, som i princippet fremkommer ved at dividere den til den givne måler/radiator kombination skala med 20. For enhedsskalaanlæg oplyses derfor skalafaktoren. Hvor der er tale om produktskalaanlæg er alle målere i anlægget forsynet med individuelle skalastørrelser angivet ved et tal øverst på skalaen. For produktskalaanlæg oplyses derfor størrelsen på den indkodede produktskala. Ønsker varmeforbrugere yderligere oplysninger om dimensioneringsgrundlaget, er det muligt telefonisk eller skriftligt at kontakte ista Danmark A/S, som beskrevet under afsnit 2. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 19

20 6.2 Forudsætninger for data De dataangivelser, der for de enkelte boligenheder forefindes i oversigtslisten, angår antallet af varmefordelingsmålere registreret hos ista Danmark A/S på udgivelsestidspunktet, se nederst på siden. Var der på denne dato iværksat ændringer i antallet af boligenheder eller varmefordelingsmålere, eksempelvis som følge af nedtagning eller opsætning af radiatorer, sammenlægning eller opdelings af boligenheder eller nymontage af varmefordelingsmålere på tidligere ikke-målte radiatorer, vil sådanne ændringer fremgå af den kontrolmanual, der genereres i forbindelse med næstkommende varmeregnskab, forudsat at arbejderne på dette tidspunkt er afsluttet. Forbrugssteder, hvortil der ikke i installationsøjemed har været adgang, vil fremstå med tomme datafelter. 6.3 Installationsoversigten De følgende og resterende sider i denne kontrolmanual indeholder oplysninger om antallet af målere og radiatorer i ejendommens boligenheder. Designradiatorer og badeværelsesradiatorer (håndklæderadiatorer) angives normal kun ved længde og højde. Visse store radiatorer forsynes med mere end én måler. Her angives varmeydelsen for hele radiatoren, hvorimod skalaen eller skalafaktoren splittes op for hver enkel måler. For nogle radiatorer, typisk ældre, kan radiatorlængden ikke angives i mm, da disse tal ikke foreligger i de ældre radiatorspecifikationer. I disse tilfælde angives i stedet antallet af radiatorelementer, da sådanne radiatorer typisk består af en række elementer, som er samlet ved sammenskruning til én lang radiator. I så fald vil radiatorlængden være angivet ved antallet af radiatorelementer efterfulgt af en *. For en radiator bestående af 18 elementer vil det eksempelvis se ud, som vist på nedenstående udsnit af målertabellen. Golf 3x3 18*/570/ ,38072 Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 20

21 Ved Bellahøj 7 ST 1 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso B 1820/430/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1152/560/ , Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1248/560/ , Ved Bellahøj 7 ST 2 Doprimo 3 SoC Tasso B 1820/430/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 912/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1152/560/ , Ved Bellahøj 7 ST 3 Doprimo 3 SoC Tasso L 576/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso B 1820/430/ , Doprimo 3 SoC Buderus Radiaplan 780/580/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1248/560/ , Doprimo 3 SoC Buderus Radiaplan 720/580/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Ved Bellahøj 7 ST 4 Doprimo 3 SoC Tasso L 1392/410/ , Doprimo 3 SoC Buderus Radiaplan 960/580/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ , Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 528/560/ ,8552 Doprimo 3 SoC Tasso L 816/560/ ,32168 Doprimo 3 SoC Tasso L 1440/410/ ,2538 Doprimo 3 SoC Tasso L 1056/560/ , Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ ,05088 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso B 1690/430/ ,66844 Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ ,24393 Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 624/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 672/560/ , Ved Bellahøj Skalafaktor Doprimo 3 SoC Tasso L 720/560/ ,16618 Red. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 21

22 Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1440/410/ ,2538 Doprimo 3 SoC Buderus Radiaplan 660/580/ ,17194 Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 1392/410/ , Doprimo 3 SoC Buderus Radiaplan 720/580/ ,27848 Doprimo 3 SoC Buderus Radiaplan 780/580/ ,38502 Doprimo 3 SoC Tasso L 864/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 528/560/ ,8552 Doprimo 3 SoC Tasso L 816/560/ ,32168 Doprimo 3 SoC Tasso B 1950/430/ ,23282 Doprimo 3 SoC Tasso L 1056/560/ , Doprimo 3 SoC Thor Eura C (2004) 700/550/ ,31146 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso B 1690/430/ ,66844 Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ ,24393 Doprimo 3 SoC Tasso L 1056/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 624/560/ , Doprimo 3 SoC Thor Eura L/V7 (1999) 600/550/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ ,94152 Doprimo 3 SoC Tasso L 720/560/ ,16618 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 624/560/ ,01069 Doprimo 3 SoC Tasso L 1440/410/ ,2538 Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 1392/410/ , Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ ,50642 Doprimo 3 SoC Tasso L 816/560/ ,32168 Doprimo 3 SoC Tasso L 576/560/ ,93295 Doprimo 3 SoC Ludvig 700/500/ , Ved Bellahøj Skalafaktor Doprimo 3 SoC Tasso L 528/560/ ,8552 Red. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 22

23 Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 816/560/ ,32168 Doprimo 3 SoC Tasso L 1440/410/ ,2538 Doprimo 3 SoC Tasso L 1056/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 672/560/ ,08844 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Hildener Niederrheim 1380/425/ ,09063 Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ ,24393 Doprimo 3 SoC Tasso L 1056/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 672/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 576/560/ ,93295 Doprimo 3 SoC Tasso L 720/560/ ,16618 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 624/560/ ,01069 Doprimo 3 SoC Tasso L 1440/410/ ,2538 Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Rio Panel 1400/355/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ ,24393 Doprimo 3 SoC Buderus Radiaplan 840/580/ ,49156 Doprimo 3 SoC Tasso L 576/560/ ,93295 Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 1440/410/ ,2538 Doprimo 3 SoC Buderus Radiaplan 720/580/ ,27848 Doprimo 3 SoC Tasso L 1056/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 672/560/ ,08844 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso B 1690/430/ ,66844 Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ ,24393 Doprimo 3 SoC Tasso L 1056/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 624/560/ ,01069 Doprimo 3 SoC Termoteknik Design/Style 300/600/ , Ved Bellahøj Skalafaktor Doprimo 3 SoC Tasso L 720/560/ ,16618 Red. Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 23

24 Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1440/410/ ,2538 Doprimo 3 SoC Tasso L 624/560/ ,01069 Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 1440/410/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ ,24393 Doprimo 3 SoC Tasso L 816/560/ ,32168 Doprimo 3 SoC Tasso L 576/560/ ,93295 Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 528/560/ ,8552 Doprimo 3 SoC Tasso B 1690/430/ ,66844 Doprimo 3 SoC Tasso L 864/560/ ,39942 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 720/560/ ,16618 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso B 1690/430/ ,66844 Doprimo 3 SoC Tasso L 816/560/ ,32168 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 672/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 672/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 576/560/ ,93295 Doprimo 3 SoC Acova Cala 796/721/ ,99456 Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 672/560/ ,08844 Doprimo 3 SoC Tasso B 1755/430/ ,80954 Doprimo 3 SoC Tasso L 1056/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 1392/410/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 960/560/ ,55491 Doprimo 3 SoC Tasso L 864/560/ ,39942 Doprimo 3 SoC Thor Eura C (2004) 800/550/ ,49882 Doprimo 3 SoC Tasso L 912/560/ , Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 24

25 Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 864/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso B 1690/430/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 720/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso B 1755/430/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 816/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Rio Panel 500/555/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso B 1820/430/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 720/560/ , Doprimo 3 SoC Rio 988/572/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso L 1392/410/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 960/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 864/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 864/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Rio Panel /555/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso B 1820/430/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Doprimo 3 SoC Ludvig 700/500/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1104/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Tasso B 1820/430/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1008/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 1152/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 672/560/ , Doprimo 3 SoC Tasso L 768/560/ , Ved Bellahøj Doprimo 3 SoC Thor Eura L/V7 (1999) 800/550/ , Kontrolmanual for elektronisk fordelingsmåler Side 25

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Pr,Christiansg.10/Skovbry 8900 Randers Anlæg: 717466 Varmeleverandør A/B Skovgaarden Skovbrynet 2 8900 Randers Denne kontrolmanual for

Læs mere

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet Ejendommen Ejd. Lyøvej 5-9 2000 Frederiksberg Anlæg: 701041 Varmeleverandør Ejendomsadministration Egemar & Clausen Nørregade 7A 1165

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd. Værnedamsvej 5-5A & 5B 1819 Frederiksberg C Anlæg: 73052 c/o Bente Naver Ejd.administra A/B Værnedamsvej 5-5A & 5B Røgerupvej 050

Læs mere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen E/F Blågårdsstræde 2-4 m.fl.. 4000 Roskilde Anlæg: 714777 Varmeleverandør c/o Bente Naver Ejendomsadm. E/F Blågårdstræde 2-4 m.fl. Røgerupvej 4 4050 Skibby

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

Techem ejendomsnummer: 0500/52380

Techem ejendomsnummer: 0500/52380 Skovvej 2 m.fl., 2930 Klampenborg Techem ejendomsnummer: 0500/52380 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Reduktion for udsat beliggenhed - standard reduktion 4 Kontrolmanual for radiatormålere

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 2 (erstatter 1. udgave samt tillæg til 1. udgave) Dato: 31. maj 2016 Gyldig til: 31. maj 2026 Typegodkendelsen udstedt i henhold til 10 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

exg Kontrolmanual IC. OrlUS

exg Kontrolmanual IC. OrlUS A exg Kontrolmanual IC. OrlUS Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd, Bag Søndermarken 1 B11 B Ejendomsadministration 2000 Frederiksberg Egemar & Clausen Nørregade 7A Anlæg:

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 ag Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato.

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato. istameter m den nye generation af vandmålere Modulopbygget flerstrålemåler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejeligt målerhus letter aflæsningen Udskiftning

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

Varmeregnskaber Jura og Teknik

Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Varmeleverandøren Det er ejeren, der er varmeleverandør

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering, dette har

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 4 (erstatter 3. udgave, j. nr. 594-35-00019, inkl. alle tillæg. Dato: 11. november 2015 Gyldig til: 2023-11-11 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelsen er udstedt i henhold til kapitel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

Elektronisk varmefordelingsmåler

Elektronisk varmefordelingsmåler 5 356 Elektronisk varmefordelingsmåler WHE30Z Elektronisk måler til registrering af radiatorers afgivne varmemængde for fordeling af varmeomkostningerne. Lagring af den akkumulerede værdi på en valgfri

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1 Varmefordelingsanlæg 0 1 PRÆCISERINGER VARMEFORDELINGSANLÆG Præcisering: Varmefordelingsanlæg > Tabeller Redigeret: 16.07.2013 Ikrafttræden: 01.09.2013 Korrektion

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Referat af beboermøde den 2. marts 2010

Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Bestyrelsen afholdte tirsdag den 2. marts et velbesøgt beboermøde om individuel varmemåling og vedligeholdelsesplan. På mødet fremlagde bestyrelsen planerne for

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

http://www.teknologisk.dk/31494

http://www.teknologisk.dk/31494 http://www.teknologisk.dk/31494 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor

Læs mere

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom.

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom. Grundejerforeningen Christiansgave 45 4220 Korsør 1.oktober 2014 Att.: Mogens Olsen Tilbud nr.: 2014-730 AMR, WB Vedr.: Grundejerforeningen Christiansgave, 4220 Korsør Montage samt varme- og vandregnskabstilbud

Læs mere

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alex Rytt Århus 1.december 2011 Varmeregningen hvad siger loven og Carsten Lov om leje af almene boliger siger ikke meget om hvordan man

Læs mere

Energiteknik MINOMETER M 6

Energiteknik MINOMETER M 6 Energiteknik MINOMETER M 6 Elektronisk varmefordelingsmåler med radioaflæsning Miljøbeskyttelse Fordele og funktioner Forbrugsmåling for bedre miljøbeskyttelse Skån ressourcerne - beskyt miljøet Miljøbeskyttelse

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber 5. Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Tirsdag den 20. november 2012 12:45: Erfaringer med varmemåling gennem mange år: Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014 Side 12 Brunata a/s er et danskejet selskab, der sikrer en fair og individuel fordeling af forbrugsudgifter med danske målerløsninger. Vi har næsten 100 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Temadag Varmemåling og varmeregnskaber 13:30 til 14:15 Erfaringer med varmemåling gennem mange år Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning i regninger, klager, skimmelsvamp,

Læs mere

Elektronisk varmefordelingsmåler

Elektronisk varmefordelingsmåler 5 351 MEMOTRON 2 Elektronisk varmefordelingsmåler for direkte aflæsning og fjernaflæsning med forskellige måleprincipper WHE2... Elektronisk måler til registrering af radiatorers afgivne varmemængde for

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Kontrolmanual for va rmefordel ingsmå lere. Kontaktperson Kontrolmanualens placering

Kontrolmanual for va rmefordel ingsmå lere. Kontaktperson Kontrolmanualens placering tsta Kontrolmanual for va rmefordel ingsmå lere Ejendommen Ejd. Ingerslevsgade m.fl.. 1719 København V Anlæg: 706650 Varmeleverandør Ingerslevsgade 108/Krusågade 3 E/F Matrikel 1386 Vesterbrogade 12 1620

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Måling i varmecentraler og i lejligheder

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Minol-Radiosystem radio³

Minol-Radiosystem radio³ Energiteknik Minol-Radiosystem radio³ Innovativ teknik til mere komfort og uafhængighed Fordele og egenskaber Egenskaber Aflæsning uden forudgående aftale Det moderne alternativ til konventionel aflæsning

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Den nye håndbog HB2016

Den nye håndbog HB2016 Følgende gennemgang skal ses som et udpluk af de mest betydende ændringer fra HB2014 til HB2016. Der kan nemt være andre ordlyde, betydninger mv. som kan være ændrede mellem de to håndbogsversioner. Vi

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Energiteknik. MinoMEter M7. Elektronisk varmefordelingsmåler

Energiteknik. MinoMEter M7. Elektronisk varmefordelingsmåler Energiteknik MinoMEter M7 Elektronisk varmefordelingsmåler Miljøbeskyttelse Fordele og egenskaber Forbrugsmåling for klimabeskyttelse Spar på ressourcerne beskyt miljøet Miljøbeskyttelse er i dag af største

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMEFORDELINGSANLÆG Registrering Registreringen omfatter: fordelingsanlæg pumper varmerør Det varmefordelende anlæg beskrives, så

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og de tilhørende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Resendalvej 21 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014669 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen.

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen. Notat 25. november 2016 Ejd. nr. 874 FI/bma e: fi@cej.dk E/F Husforeningen Syd Undersøgelse af varmeanlæg Sendes til: Udarbejdet af: Bestyrelsen Formand Laura Clemmensen Administrator Lone Stausgaard Projektleder

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere