Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolmanual. Varmeenergimålere"

Transkript

1 Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken Charlottenlund Anlægsnr: Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør E/F Ejgårdsparken v/ CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5,. DK 6 København V Denne kontrolmanual for varmeenergimålere er udarbejdet og vedligeholdes af: ista Danmark A/S Brydehusvej 2750 Ballerup Udskriftsdato: Side ISO xx-

2 Indholdsfortegnelse Anlægsoversigt. Stamdata for anlægget.. Ejendom..2 Administrator/ejer (varmeleverandør).. Kontaktperson (udfyldes af varmeleverandør)..4 Placering af kontrolmanualen (udfyldes af varmeleverandør)..5 Varmeenergimålere omfattet af overvågningssystemet..6 Kontrolsystemet omfang.2 Kontrolsystemet formål og grundlag. Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode.4 Partistatus.4. Turnusudskiftning.4.2 Stikprøvekontrol.4. Praksis.5 Varmeleverandør.5. Varmeleverandøren, definition 2 Kontrolsystemet 2. Opbygning af kontrolsystemet 2.2 Opbygning af kontrolmanualen 2. Regler for vedligehold af kontrolmanualen Information og forskrifter. Beskrivelse af varmeenergimålere i systemet.2 Stikprøveudtagning til kontrol af parti. Turnusudskiftning.4 Forskrifter for inspektion og kontrol af målere.4. Visuel inspektion.4.2 Kontrol af årsforbrug 4 Udskiftning af varmeenergimålere 4. Udskiftning af varmeenergimålere generelt 4.. Stikprøvekontrol af målerpartier 4..2 Turnusudskiftning af målerpartier 4.. Udskiftning af enkeltmålere 4..4 Nedtagning og transport - for akkrediteret prøvning 4.2 Udskiftning af varmeenergimålere - kontrolrapport 4. Registrering af data ved målerudskiftning 5 Måleroversigt 5. Målertabel Udskriftsdato: Side 2

3 Anlægsoversigt. Stamdata for anlægget.. Ejendom Ejd. Ejgårdsparken Charlottenlund Anlægsnr.: Administrator/ejer (varmeleverandør) E/F Ejgårdsparken v/ CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5,. DK 6 København V.. Kontaktperson (udfyldes af varmeleverandør Navn: Adresse: Postnr./by: Telefon/træffetider:..4 Placering af kontrolmanualen (udfyldes af varmeleverandør) Denne kontrolmanual skal altid være placeret på nedenstående lokation: Placering: Adresse: Postnr./by: Telefon/træffetider: Udskriftsdato: Side

4 ..5 Varmeenergimålere omfattet af kontrolsystemet Varmeenergimålere, som er installeret i dette anlæg, fremgår af målertabellen i afsnit 5.. Af tabellen fremgår bl.a. følgende informationer om de installerede målere: - Målerbetegnelse - Partitilhør - Opsætnings- og nedtagningsdatoer for udskiftede målere - Nedtagningsdatør for de enkelte målerpartier - Information om Stikprøveudtagning eller turnusudskiftning..6 Kontrolsystemets omfang ista Danmark A/S, i det følgende benævnt ista, har for denne ejendom etableret et kontrolsystem, der indeholder følgende komponenter: - Kontrol af varmeenergimålere i henhold til gældende lovgivning, se afsnit.2 - Udskiftning af defekte varmeenergimålere - Information om rettidig stikptøvekontrol eller turnusudskiftning af målerpartier, første gang er 6. år efter nyinstallation En detaljeret beskrivelse af kontrolsystemet findes i afsnit 2. Udskriftsdato: Side 4

5 .2 Kontrolsystemets formål og grundlag Kontrolsystemet omfatter varmeenergimålere installeret i nærværende ejendom, hvor samtlige målere skal turnusudskiftes eller stikprøvekontrolleres efter en udsætningsperiode på maksimalt 6 år efter nyinstallation. Kontrolsystemet har til formål, at sikre, at ejendommens varmeenergimålere ikke udviser utilladelige afvigelser i forhold til målernes typegodkendelse. Kontrolsystemet skal ligeledes sikre, at varmeleverandøren rettidigt adviseres om tidspunktet for turnusudskiftning eller stikprøveudtagning. Kontrolsystemet er opbygget i overensstemmelse med følgende bekendtgørelser, vejledninger og direktiver udgivet af Sikkerhedsstyrelsen: - Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, Bekendtgørelse nr. 06 af 7. oktober Bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, Bekendtgørelse nr. 85 af 28. juli 2008 og Nr. 4 af 0. marts Vejledning til bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, MV , udg. 2, af 7. oktober Vejledning om varmeenergimålere/fjernvarmemålere Vejledning om kontrolsystem for målere i drift og reverifikation af målere, (MV nr , udg. 4) VEJ9264 af. marts 200. Udskriftsdato: Side 5

6 . Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode Denne kontrolmanual er første gang oprettet på basis af de informationer om bygninger og varmeanlæg, som ista på oprettelsesdatoen for kontrolmanualen for det aktuelle anlæg var i besiddelse af, og som på dette tidspunkt fandtes registreret i ista's IT-system samt oplysninger fra ejendommens administrator. Dato for førstegangsoprettelse Oprettelse udført af: ista Danmark A/S Brydehusvej 2750 Ballerup Kontrolmanualen ajourføres løbende og udsendes en gang årligt. Udgivelsesdato for denne kontrolmanual: Udskriftsdato: Side 6

7 .4 Partistatus Ejendommens varmenergimålere skal enten stikprøvekontrolleres eller turnusudskiftes efter maksimalt 6 år fra nyinstallationsåret. Varmeenergimålerne kan inddeles i partier alt efter type, størrelse, m.v., jf. de lovmæssige bestemmelser, se afsnit.2. Partiinddeling fremgår af afsnit.. Partier kan underkastes turnusudskiftning eller stikprøvekontrol. Partier på 0 målere eller derunder kan kun turnusudskiftes..4. Turnusudskiftning Er der tale om turnusudskiftning, så nedtages alle målere i partiet samtidigt. I denne proces er det naturligt at installere nye verificerede målere. Efter nedtagning af et parti skal der udtages en stikprøve til kontrol på et akkrediteret prøvelaboratorium. Resultatet får konsekvens for andre lignende målerpartier..4.2 Stikprøvekontrol Er der tale om stikprøvekontrol, så udtages et bestemt antal målere fra målerpartiet (stikprøve) til afprøvning hos et akkrediteret prøvelaboratorium. Afhængig af stikprøvens resultat kan den resterende del af målerpartiet fortsat forblive opsat i yderligere til 6 år. Alternativt kan resultatet være, at partiet må kasseres og hele partiet skal nedtages. Testresultater fremgår af målertabellen i afsnit Praksis I praksis skal varmenergimålerne i ejendommen stikprøvekontrolleret eller turnusudskiftet inden for et år efter partiets slutdato, se afsnit 5.. I større bebyggelser kan der blive tale om flere partier, som kan behandles individuelt med hensyn til udskiftningsår. Udskiftningsperioden kan forkortes, hvis der er formodning om eventuelle anlægs- eller målerproblemer (f.eks. vandkvalitet, tilsmudsning, etc.)..5 Varmeleverandør.5. Varmeleverandøren, definition I denne kontrolmanual anvendes betegnelsen varmeleverandør som en forkortelse af den i bekendtgørelsen anvendte betegnelse, fjernvarmeleverandør, som omfatter virksomheder, boligselskaber, m.v., der leverer varme til varmeforbrugere, og som anvender måleudstyr i form af varmeenergimålere. Udskriftsdato: Side 7

8 2 Kontrolsystemet 2. Opbygning af Kontrolsystemet Kontrolsystemet opfylder den i Sikkerhedsstyrelsens vejledning, VEJ 9264 (MV07.0-0, udg.4) angivne retningslinjer for stikprøvekontrol eller for turnusudskiftning af varmeenergimålere. Kontrolsystemet omfatter en række elementer, så som - at registrere alle varmeenergimålere i varmeanlægget - at meddele udsætningsperiodens ophør rettidigt i god tid inden udløb af tidsfristen for turnusudskiftning for partier med turnusudskiftning - at gennemføre stikprøvetest af turnusudskiftede partier - at gennemføre stikprøveudtagning til test af partier med henblik på en forlængelse af driftsperioden af målerpartier samt meddele varmeleverandøren resultat heraf - at overvåge de enkelte varmeenergimåleres funktion og advare om uregelmæssigheder, som medfører udskiftning af målere For nærværende anlæg er der indgået aftale med ista om etablering af et kontrolsystem for varmeenergimålere samt om udarbejdelse af en kontrolmanual, se også afsnit 2.2 og 2.. Aftalen løber fra og med den førstegangsoprettelsesdato, som står anført i afsnit.. Kontrolsystemet, som udarbejdes af ista, er opbygget således, at der gennem dets drift opnås sikkerhed for, at de i drift værende varmeenergimålere målemæssigt er i funktionsdygtig stand. Kontrolsystemet omfatter følgende: - Rettidig advisering om stikprøveudtagning eller om turnusudskiftning. - Beskrivelse af de installerede varmeenergimålere, se afsnit.. - Forskrifter for inspektion og kontrol af varmeenergimålere, se afsnit.4. - Forskrifter for udskiftning af defekte varmeenergimålere, der indgår i kontrolsystemet, se afsnit 4. - Opbygning af kontrolsystemet, se afsnit Vedligehold af kontrolmanualen, se afsnit 2.. Udskriftsdato: Side 8

9 Komponent Varetages af Omkostninger afholdes af Ansvar for at melde ændringer Løbende overvågning af målere ista ista Varmelev.* Udskifting af defekte målere ista** Varmelev.* Varmelev.* Stikprøveudtagning og kontrolmåling ista** Varmlev.* Turnusudskiftning af målere efter driftsperioden ista** Varmelev.* Etablering og vedligehold af kontrolmanual ista Varmelev.* * Enten på basis af foreliggende serviceaftale eller anden aftale med varmeleverandør Stikprøveudtagning betyder, at der efter første driftsperiode på maksimalt 6 år tilfældigt udtages et antal målere (stikprøve) til test på et akkrediteret prøvningslaboratorium, se afsnit.2. Turnusudskiftning betyder, at der efter en driftsperiode på maksimalt 6 år gennemføres en 00 % udskiftning af hele målerpartiet, se afsnit.. Det forudsættes, at vandkvaliteten overalt i varmeanlægget er normal uden større partikler eller slam. Omkostninger til udskiftning af defekte målere som følge af ringe vandkvalitet, grundet dårlig vedligeholdelse af varmeanlægget, kan ikke pålægges ista. Defekte varmeenergimålere kan på varmeleverandørens foranledning og med mindre andet er aftalt for dennes regning gennem hele driftsperioden nedtages og skal i så fald inspiceres med henblik på at fastslå defekt-årsagen (se endvidere afsnit.4). Inspektionsresultatet angives i listen over målere, se afsnit 5.. Giver kontrollen anledning til udskiftning af måleren, vil den nyopsatte varmeenergimålers data ligeledes fremgå af målertabellen. Udskriftsdato: Side 9

10 2.2 Opbygning af kontrolmanualen Kontrolmanualen er udarbejdet i overensstemmelse med BEK nr. 06, BEK 85 og BEK 4 samt i Måleteknisk Vejledning, VEJ9264 (MV nr udg. 4). Kontrolmanualen omhandler alene varmeenergimålere Kontrolsystemets opbygning fremgår af kontrolmanualen. Hvis der på varmeleverandørens foranledning sker ændringer i varmeanlæggets målerstand eller øvrige forhold, skal information herom straks videregives til ista som sikrer, at oplysningerne indgår i den efterfølgende kontrolmanual. Herved vil forbrugerne ved hjælp af kontrolmanualen kunne se, hvilke ændringer der har været foretaget i målerbestanden siden den senest udarbejdede kontrolmanual. Der kan eksempelvis være tale om ændrede regnskabsperioder eller ombygning af varmeanlægget. Der kan også være tale om nye lovkrav eller om nye arbejdsgange hos ista. Sker der ændringer, der får konsekvenser for kontrolsystemet, gennemføres der efterfølgende en opdatering af kontrolmanualen, se regelsæt for vedligehold af kontrolmanualen i afsnit 2.4. Kontrolmanualen indeholder information om hver enkel varmeenergimåler, der er installeret i ejendommens varmeanlæg. Data vedrørende eventuelle udskiftninger af varmeenergimålere opbevares hos ista i 5 år efter, at nye varmeenergimålere er installeret. Er der af en eller anden årsag gennemført en afprøvning af enkelte varmeenergimålere, opbevares resultatet på tilsvarende vis hos ista. Spørgsmål vedrørende kontrolmanualen kan rettes til: ista Danmark A/S, Brydehusvej, 2750 Ballerup Vandmålere og varmefordelingsmålere, der måtte findes i varmeanlægget, er ikke omfattet af nærværende kontrolsystem. Udskriftsdato: Side 0

11 2. Regler for vedligehold af kontrolmanualen Da der løbende kan være forhold i kontrolsystemet, der fra tid til anden kræver ændringer i kontrolmanualens indhold, bliver kontrolmanualen opdateret og vedligeholdt efter følgende regelsæt: - Kontrolmanualen opdateres gang årligt umiddelbart efter opgørelsesdatøn for varmeregnskabet for ejendommen. - Opdateringen består i udgivelse af en komplet ny og opdateret kontrolmanual. - Opdateringen skal sikre, at kontrolmanualen afspejler de aktuelle kontrolsystem- og målerdata på opgørelsestidspunktet. - Den opdaterede kontrolmanual fremsendes til varmeleverandøren, som er ansvarlig for, at kontrolmanualen anvendes, som angivet i denne kontrolmanuals afsnit. - I kontrolmanualens afsnit. Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode kan det kontrolleres, hvornår nærværende kontrolmanual er oprettet samt at se seneste udgivelsestidspunkt for nærværende kontrolmanual. - Det er varmeleverandørens ansvar, at kontrolmanualen placeres tilgængelig for beboerne jf. afsnit, samt at de beskrevne forpligtelser, der påhviler varmeleverandøren jf. den i afsnit 2. angivne ansvarsmatrix, efterleves. - Varmeleverandøren skal skriftligt informere ista om ændringer i varmeanlægget, så som udskiftning af målere, manglende plomberinger og lignende forhold, således at disse forhold kan udbedres, med henblik på at kontrolmanualen dermed kan opretholdes på fuldt opdateret form. Udskriftsdato: Side

12 Information og forskrifter. Beskrivelse af varmeenergimålere i systemet Data for de varmeenergimålere, der er installeret i dette anlæg, samt hvorledes de er inddelt i partier, fremgår af målertabellen i afsnit 5.. Målerne vil være opdelt i partier med målere af samme type, fabrikat og model. Opdelingen i partier fremgår ligeledes af målertabellen i afsnit 5.. Skal kontrolsystemet omfatte installerede varmeenergimålere, der allerede ved indgåelsen af aftalen om kontrol af varmeenergimålere er i drift, fastsættes partiets alder grundlæggende på basis af de ældste forekommende målere i varmeanlægget. En vurdering af de i partierne indgående varmeenergimåleres gennemsnitlige alder og forventede tilbageværende funktionsduelighedsperiode vil dog altid blive foretaget i samråd med varmeleverandøren..2 Stikprøveudtagning til kontrol af parti Er der valgt stikprøvekontrol foretages partivis udtagning af målere af ista, som udvælger, varsler og nedtager målere kontrol jf. VEJ 9264 (MV07.0-0, udg. 4). Kontrolresultatet, som vil fremgå af målertabellen i afsnit 5., får konsekvens for målerpartiets fortsatte driftstid alternativt nedtagning, hvis stikprøven medfører kassation af partiet. Stikprøvekontrollen skal være gennemført inden for højest år efter datoen for partiets driftsophør. Der må ikke gennem varmeenergimålernes driftsperiode have været generelle problemer. Konstateres sådanne problemer er varmeleverandøren forpligtet til, at informere ista herom. ista vil herefter skriftligt meddele, hvilken afhjælpning det anbefales at foretage. Udskriftsdato: Side 2

13 . Turnusudskiftning Turnusudskiftning sker i henhold til VEJ 9264 (MV nr udgave 4) og foretages partivis. Efter nedtagning af et parti skal der udføres en stikprøvekontrol på et akkrediteret prøvelaboratorium. Prøvningsresultatet skal have konsekvens for lignende målere i andre partier. Partibetegnelse er for hver enkel måler angivet i måleroversigtstabellens højre kolonne, se afsnit 5.. Samtlige varmeenergimålere i et parti udskiftes med fabriksnye varmeenergimålere. Alle varmeenergimålere skal være udskiftet højest år efter datoen for partiets driftsophør. Der må ikke gennem varmeenergimålernes driftsperiode have været generelle problemer. Konstateres sådanne problemer er varmeleverandøren forpligtet til, at informere ista herom. ista vil herefter skriftligt meddele, hvilken afhjælpning det anbefales at foretage..4 Forskrifter for inspektion og kontrol af varmeenergimålere Varmeenergimålerne kontrolleres af ista som udgangspunkt i forbindelse med aflæsning eller på grundlag af henvendelse fra varmeleverandøren. Kontrol består af en rutinemæssig, visuel inspektion på stedet i forbindelse med aflæsning samt efterfølgende kontrol af årsforbruget. For varmeenergimålere i radioanlæg udføres alene inspektion på grundlag af en analyse af aflæste data. I tvivlstilfælde kan konstaterede fejl for varmeleverandørens regning med mindre andet er aftalt - medføre prøvning af en måler på et akkrediteret prøvningslaboratorium. Varmeleverandøren er ansvarlig for at informere ista om alle fejl eller problemer, som måtte konstateres af f.eks. lejerne..4. Visuel inspektion Det konstateres, om der er mekaniske skader på varmeenergimåleren, og om plomberingen er intakt. Ved manglende plombering skal dette noteres. ista vil herefter eller ved samme lejlighed isætte ny plombering, som faktureres særskilt. Det konstateres endvidere, om tælleværkets display eller rulletælleværk angiver plausible værdier. Uregelmæssigheder noteres. For radioanlæg foretages ikke visuel inspektion, se afsnit.4.2. Udskriftsdato: Side

14 .4.2 Kontrol af årsforbrug Efter aflæsning af måleren og efterfølgende datavalidering kontrolleres det, om beregnede forbrug er plausible. Findes der betydelige afvigelser for en måler, klarlægges årsagen så vidt muligt hertil. Resultatet kan i nogle tilfælde føre til en fornyet kontrol eller udskiftning af måleren. 4 Udskiftning af varmeenergimålere 4. Udskiftning af varmeenergimålere generelt Procedurer, der anvendes for udskiftning af varmeenergimålere, findes beskrevet i de følgende afsnit. 4.. Stikprøvekontrol af målerpartier Stikprøvekontrol af målerpartier foretages, når målernes lovlige driftsperiode er udløbet, f.eks. 6 år efter nyinstallation. -ista varsler skriftligt varmeleverandøren om tidspunktet for udtagning af målere til stikprøvekontrol senest 2 måneder inden stikprøvekontrollen skal finde sted. -ista varsler endvidere de beboere, hos hvilke målerne skal stikprøveudtages. Varslingen følger sædvanligvis varslingsreglerne for ejendommen. -ista foretager nedtagning og opsætning af målere efter de regler, som er aftalt med varmeleverandøren. Viser stikprøveresultatet, at partiet skal kasseres, træffer ista aftale med varmeleverandøren om eventuel nedtagning af målerpartiet, samt opsætning af nye målere. ista vil herefter foretage en registrering, plombering etc. af de nye målere, som faktureres særskilt for dette registreringsarbejde. Udskriftsdato: Side 4

15 4..2 Turnusudskiftning af målerpartier Udskiftning af målerpartier, som følge af, at målernes lovlige driftsperiode er udløbet. -ista varsler skriftligt varmeleverandøren om udskiftningsåret senest måned inden det år, hvori målerne skal turnusudskiftes. Dato for partiets turnusudskiftning fremgår af målertabellen i afsnit 5. -ista giver af hensyn til varmeleverandørens planlægning endvidere et skriftligt forvarsel om varmeenergimålerudskiftning ca. 5. måneder før udskiftningstidspunktet. Det er varmeleverandørens ansvar, at udskiftning af målere finder sted inden for år herefter, og at denne udføres korrekt. Ejer eller administrator forestår nedtagning af partiet, opsætning af nye målere og skal efter endt montage informere ista herom. ista vil herefter foretage en registrering, plombering etc. af de nye målere, som faktureres særskilt for dette registreringsarbejde. 4.. Udskiftning af enkeltmålere Udskiftning af enkelmålere sker som følge af funktionsdefekt. I forbindelse med aflæsning af varmeenergimålere foretages en kontrol af samtlige apparater, og hvor der måtte forekomme varmeenergimålere i anlægget, der er defekte vil ista, med mindre andet er aftalt, advisere varmeleverandøren om aktuelle fejl og mangler, så varmeleverandøren kan foretage de nødvendige udbedringer. Varmeleverandøren skal ved udskiftning notere en række oplysninger, se afsnit 4., som efterfølgende straks tilstilles ista. Hvis varmeleverandøren ikke opnår den nødvendige adgang til forbrugsstedet frasiger ista herefter sig ansvaret for udfærdigelse af et lovmedholdeligt regnskab, i de tilfælde hvor ista udfærdiger forbrugsregnskab for varmeleverandøren Nedtagning og transport - for akkrediteret prøvning Når en varmeenergimåler nedtages med det formål at undersøge måleren på et akkrediteret prøvningslaboratorium, skal måleren - inklusive eventuel si i indløb - visuelt inspiceres og uregelmæssigheder noteres. Måleren må ikke tømmes for vand men skal hurtigt afproppes og straks transporteres til prøvningslaboratoriet, og måleren skal i øvrigt håndteres, som angivet i Sikkerhedsstyrelsens vejledning, VEJ9264 (MV07.0-0, udg.4). Udskriftsdato: Side 5

16 4.2 Udskiftning af varmeenergimålere - kontrolrapporter De varmeenergimålere, der siden sidste kontrolmanual er blevet udskiftet, fremgår af målerlisten i afsnit 5.. Af listen vil det kunne læses, hvilke enkeludskiftninger af varmeenergimålere, der er foretaget i løbet af perioden. I kolonnen Partiets slutdato vil udskiftede varmeenergimålere stå med sine nedtagningsdatør, som er tidligere end den dato, der angiver ophør af partiets driftsperiode. 4. Registrering af data ved målerudskiftning Når der foretages udskiftning af en varmeenergimåler, skal følgende data som minimum noteres: - dato for udskiftning - installationsadresse - målernumre (ny/gammel) - plombestand ny og gammel, evt. kommentarer - filter før måler eller ej - vandret lodret montering af måler - målerens byggelængde - forskruning dimension og type - batteriskift (hvor dette lader sig gøre) - eventuelle afvigelser om målerinstallationen, herunder synlige tegn på snavs eller slam i filter, utætheder, m.v. Dertil kan komme information om genbrug eller udskiftning af batteridrevne moduler f.eks. radiomoduler, pulsmoduler eller fjerntællere. Karakteristisk for disse er, at driftsperioden kan være anderledes end målerens driftsperiode. Udskriftsdato: Side 6

17 5 Måleroversigt 5. Målertabel I dette varmeanlæg findes der én eller flere varmeenergimålere i hvert forbrugssted, som angivet i nedenstående tabel: NOTE De i nedenstående angivne varmeenergimålere i de enkelte forbrugssteder modsvarer de hos ista registrerede varmeenergimålere på opgørelsesdatøn for seneste varmeregnskab. Var der på denne dato iværksat ændringer i antallet af forbrugssteder eller varmeenergimålere, eksempelvis som følge af omlægninger i rørsystemer eller nymontage af varmeenergimålere, vil sådanne ændringer fremgå af den kontrolmanual, der udsendes i forbindelse med næstkommende varmeregnskab, forudsat at arbejderne på dette tidspunkt er afsluttet og indberettet. Partibetegnelser er angivet ved heltal. Partitype: TUR betyder turnusudskiftning SPK betyder stikprøvekontrol Partigeneration: =. driftsperiode, 2 = 2. driftsperiode, =. driftsperiode Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken STTH STTV TH TV 2TH 2TV STTH STTV TH TV 2TH Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 7

18 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken 2TV 2 STH 2 STTV 2 TH 2 TV 2 2 STTH STTV TH TV 2TH 2TV 4 STTH 4 STTV 4 TH 4 TV Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 8

19 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken STTH 5 STTV 5 TH 5 TV 5 2TH 5 2TV 5 6 STTH 6 STTV 6 TH 6 TV STTH 7 STTV 7 TH 7 TV 7 2TH Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 9

20 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken 7 2TV 7 8 STTH 8 STTV 8 TH 8 TV STTH 9 STTV 9 TH 9 TV 9 2TH 9 2TV Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 20

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom.

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom. Grundejerforeningen Christiansgave 45 4220 Korsør 1.oktober 2014 Att.: Mogens Olsen Tilbud nr.: 2014-730 AMR, WB Vedr.: Grundejerforeningen Christiansgave, 4220 Korsør Montage samt varme- og vandregnskabstilbud

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 27. november 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Generel beboerinformation E/F Solvej

Generel beboerinformation E/F Solvej 16. august 2013 Ejd. nr. 870 Vor ref.: JLK Generel beboerinformation E/F Solvej Vedr.: Fremsendt til: Udarbejdet af: Udskiftning af brugsvandsinstallationer Lejlighedsejere i E/F Solvej Projektleder Jonas

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Brunata Online Beboer

Brunata Online Beboer Side 10 PDF Adobe PDF bevarer billeder og format, og kan udveksles og printes af alle uanset hvilket operativsystem eller program der anvendes. Du kan hente PDF fra Adobe Reader i WebMon Beboeradgang ved

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Gammel virksomhed - nyt navn Den 21. december 2009 vedtager Esbjerg Byråd, at den kommunale

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013

Valgregulativ. Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs. August 2013 Valgregulativ Valg til bestyrelsen blandt kunder i AquaDjurs August 2013 1. Formål og baggrund 1.1 Dette valgregulativ fastsætter reglerne for valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i AquaDjurs as

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere