Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolmanual. Varmeenergimålere"

Transkript

1 Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken Charlottenlund Anlægsnr: Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør E/F Ejgårdsparken v/ CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5,. DK 6 København V Denne kontrolmanual for varmeenergimålere er udarbejdet og vedligeholdes af: ista Danmark A/S Brydehusvej 2750 Ballerup Udskriftsdato: Side ISO xx-

2 Indholdsfortegnelse Anlægsoversigt. Stamdata for anlægget.. Ejendom..2 Administrator/ejer (varmeleverandør).. Kontaktperson (udfyldes af varmeleverandør)..4 Placering af kontrolmanualen (udfyldes af varmeleverandør)..5 Varmeenergimålere omfattet af overvågningssystemet..6 Kontrolsystemet omfang.2 Kontrolsystemet formål og grundlag. Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode.4 Partistatus.4. Turnusudskiftning.4.2 Stikprøvekontrol.4. Praksis.5 Varmeleverandør.5. Varmeleverandøren, definition 2 Kontrolsystemet 2. Opbygning af kontrolsystemet 2.2 Opbygning af kontrolmanualen 2. Regler for vedligehold af kontrolmanualen Information og forskrifter. Beskrivelse af varmeenergimålere i systemet.2 Stikprøveudtagning til kontrol af parti. Turnusudskiftning.4 Forskrifter for inspektion og kontrol af målere.4. Visuel inspektion.4.2 Kontrol af årsforbrug 4 Udskiftning af varmeenergimålere 4. Udskiftning af varmeenergimålere generelt 4.. Stikprøvekontrol af målerpartier 4..2 Turnusudskiftning af målerpartier 4.. Udskiftning af enkeltmålere 4..4 Nedtagning og transport - for akkrediteret prøvning 4.2 Udskiftning af varmeenergimålere - kontrolrapport 4. Registrering af data ved målerudskiftning 5 Måleroversigt 5. Målertabel Udskriftsdato: Side 2

3 Anlægsoversigt. Stamdata for anlægget.. Ejendom Ejd. Ejgårdsparken Charlottenlund Anlægsnr.: Administrator/ejer (varmeleverandør) E/F Ejgårdsparken v/ CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5,. DK 6 København V.. Kontaktperson (udfyldes af varmeleverandør Navn: Adresse: Postnr./by: Telefon/træffetider:..4 Placering af kontrolmanualen (udfyldes af varmeleverandør) Denne kontrolmanual skal altid være placeret på nedenstående lokation: Placering: Adresse: Postnr./by: Telefon/træffetider: Udskriftsdato: Side

4 ..5 Varmeenergimålere omfattet af kontrolsystemet Varmeenergimålere, som er installeret i dette anlæg, fremgår af målertabellen i afsnit 5.. Af tabellen fremgår bl.a. følgende informationer om de installerede målere: - Målerbetegnelse - Partitilhør - Opsætnings- og nedtagningsdatoer for udskiftede målere - Nedtagningsdatør for de enkelte målerpartier - Information om Stikprøveudtagning eller turnusudskiftning..6 Kontrolsystemets omfang ista Danmark A/S, i det følgende benævnt ista, har for denne ejendom etableret et kontrolsystem, der indeholder følgende komponenter: - Kontrol af varmeenergimålere i henhold til gældende lovgivning, se afsnit.2 - Udskiftning af defekte varmeenergimålere - Information om rettidig stikptøvekontrol eller turnusudskiftning af målerpartier, første gang er 6. år efter nyinstallation En detaljeret beskrivelse af kontrolsystemet findes i afsnit 2. Udskriftsdato: Side 4

5 .2 Kontrolsystemets formål og grundlag Kontrolsystemet omfatter varmeenergimålere installeret i nærværende ejendom, hvor samtlige målere skal turnusudskiftes eller stikprøvekontrolleres efter en udsætningsperiode på maksimalt 6 år efter nyinstallation. Kontrolsystemet har til formål, at sikre, at ejendommens varmeenergimålere ikke udviser utilladelige afvigelser i forhold til målernes typegodkendelse. Kontrolsystemet skal ligeledes sikre, at varmeleverandøren rettidigt adviseres om tidspunktet for turnusudskiftning eller stikprøveudtagning. Kontrolsystemet er opbygget i overensstemmelse med følgende bekendtgørelser, vejledninger og direktiver udgivet af Sikkerhedsstyrelsen: - Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, Bekendtgørelse nr. 06 af 7. oktober Bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, Bekendtgørelse nr. 85 af 28. juli 2008 og Nr. 4 af 0. marts Vejledning til bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, MV , udg. 2, af 7. oktober Vejledning om varmeenergimålere/fjernvarmemålere Vejledning om kontrolsystem for målere i drift og reverifikation af målere, (MV nr , udg. 4) VEJ9264 af. marts 200. Udskriftsdato: Side 5

6 . Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode Denne kontrolmanual er første gang oprettet på basis af de informationer om bygninger og varmeanlæg, som ista på oprettelsesdatoen for kontrolmanualen for det aktuelle anlæg var i besiddelse af, og som på dette tidspunkt fandtes registreret i ista's IT-system samt oplysninger fra ejendommens administrator. Dato for førstegangsoprettelse Oprettelse udført af: ista Danmark A/S Brydehusvej 2750 Ballerup Kontrolmanualen ajourføres løbende og udsendes en gang årligt. Udgivelsesdato for denne kontrolmanual: Udskriftsdato: Side 6

7 .4 Partistatus Ejendommens varmenergimålere skal enten stikprøvekontrolleres eller turnusudskiftes efter maksimalt 6 år fra nyinstallationsåret. Varmeenergimålerne kan inddeles i partier alt efter type, størrelse, m.v., jf. de lovmæssige bestemmelser, se afsnit.2. Partiinddeling fremgår af afsnit.. Partier kan underkastes turnusudskiftning eller stikprøvekontrol. Partier på 0 målere eller derunder kan kun turnusudskiftes..4. Turnusudskiftning Er der tale om turnusudskiftning, så nedtages alle målere i partiet samtidigt. I denne proces er det naturligt at installere nye verificerede målere. Efter nedtagning af et parti skal der udtages en stikprøve til kontrol på et akkrediteret prøvelaboratorium. Resultatet får konsekvens for andre lignende målerpartier..4.2 Stikprøvekontrol Er der tale om stikprøvekontrol, så udtages et bestemt antal målere fra målerpartiet (stikprøve) til afprøvning hos et akkrediteret prøvelaboratorium. Afhængig af stikprøvens resultat kan den resterende del af målerpartiet fortsat forblive opsat i yderligere til 6 år. Alternativt kan resultatet være, at partiet må kasseres og hele partiet skal nedtages. Testresultater fremgår af målertabellen i afsnit Praksis I praksis skal varmenergimålerne i ejendommen stikprøvekontrolleret eller turnusudskiftet inden for et år efter partiets slutdato, se afsnit 5.. I større bebyggelser kan der blive tale om flere partier, som kan behandles individuelt med hensyn til udskiftningsår. Udskiftningsperioden kan forkortes, hvis der er formodning om eventuelle anlægs- eller målerproblemer (f.eks. vandkvalitet, tilsmudsning, etc.)..5 Varmeleverandør.5. Varmeleverandøren, definition I denne kontrolmanual anvendes betegnelsen varmeleverandør som en forkortelse af den i bekendtgørelsen anvendte betegnelse, fjernvarmeleverandør, som omfatter virksomheder, boligselskaber, m.v., der leverer varme til varmeforbrugere, og som anvender måleudstyr i form af varmeenergimålere. Udskriftsdato: Side 7

8 2 Kontrolsystemet 2. Opbygning af Kontrolsystemet Kontrolsystemet opfylder den i Sikkerhedsstyrelsens vejledning, VEJ 9264 (MV07.0-0, udg.4) angivne retningslinjer for stikprøvekontrol eller for turnusudskiftning af varmeenergimålere. Kontrolsystemet omfatter en række elementer, så som - at registrere alle varmeenergimålere i varmeanlægget - at meddele udsætningsperiodens ophør rettidigt i god tid inden udløb af tidsfristen for turnusudskiftning for partier med turnusudskiftning - at gennemføre stikprøvetest af turnusudskiftede partier - at gennemføre stikprøveudtagning til test af partier med henblik på en forlængelse af driftsperioden af målerpartier samt meddele varmeleverandøren resultat heraf - at overvåge de enkelte varmeenergimåleres funktion og advare om uregelmæssigheder, som medfører udskiftning af målere For nærværende anlæg er der indgået aftale med ista om etablering af et kontrolsystem for varmeenergimålere samt om udarbejdelse af en kontrolmanual, se også afsnit 2.2 og 2.. Aftalen løber fra og med den førstegangsoprettelsesdato, som står anført i afsnit.. Kontrolsystemet, som udarbejdes af ista, er opbygget således, at der gennem dets drift opnås sikkerhed for, at de i drift værende varmeenergimålere målemæssigt er i funktionsdygtig stand. Kontrolsystemet omfatter følgende: - Rettidig advisering om stikprøveudtagning eller om turnusudskiftning. - Beskrivelse af de installerede varmeenergimålere, se afsnit.. - Forskrifter for inspektion og kontrol af varmeenergimålere, se afsnit.4. - Forskrifter for udskiftning af defekte varmeenergimålere, der indgår i kontrolsystemet, se afsnit 4. - Opbygning af kontrolsystemet, se afsnit Vedligehold af kontrolmanualen, se afsnit 2.. Udskriftsdato: Side 8

9 Komponent Varetages af Omkostninger afholdes af Ansvar for at melde ændringer Løbende overvågning af målere ista ista Varmelev.* Udskifting af defekte målere ista** Varmelev.* Varmelev.* Stikprøveudtagning og kontrolmåling ista** Varmlev.* Turnusudskiftning af målere efter driftsperioden ista** Varmelev.* Etablering og vedligehold af kontrolmanual ista Varmelev.* * Enten på basis af foreliggende serviceaftale eller anden aftale med varmeleverandør Stikprøveudtagning betyder, at der efter første driftsperiode på maksimalt 6 år tilfældigt udtages et antal målere (stikprøve) til test på et akkrediteret prøvningslaboratorium, se afsnit.2. Turnusudskiftning betyder, at der efter en driftsperiode på maksimalt 6 år gennemføres en 00 % udskiftning af hele målerpartiet, se afsnit.. Det forudsættes, at vandkvaliteten overalt i varmeanlægget er normal uden større partikler eller slam. Omkostninger til udskiftning af defekte målere som følge af ringe vandkvalitet, grundet dårlig vedligeholdelse af varmeanlægget, kan ikke pålægges ista. Defekte varmeenergimålere kan på varmeleverandørens foranledning og med mindre andet er aftalt for dennes regning gennem hele driftsperioden nedtages og skal i så fald inspiceres med henblik på at fastslå defekt-årsagen (se endvidere afsnit.4). Inspektionsresultatet angives i listen over målere, se afsnit 5.. Giver kontrollen anledning til udskiftning af måleren, vil den nyopsatte varmeenergimålers data ligeledes fremgå af målertabellen. Udskriftsdato: Side 9

10 2.2 Opbygning af kontrolmanualen Kontrolmanualen er udarbejdet i overensstemmelse med BEK nr. 06, BEK 85 og BEK 4 samt i Måleteknisk Vejledning, VEJ9264 (MV nr udg. 4). Kontrolmanualen omhandler alene varmeenergimålere Kontrolsystemets opbygning fremgår af kontrolmanualen. Hvis der på varmeleverandørens foranledning sker ændringer i varmeanlæggets målerstand eller øvrige forhold, skal information herom straks videregives til ista som sikrer, at oplysningerne indgår i den efterfølgende kontrolmanual. Herved vil forbrugerne ved hjælp af kontrolmanualen kunne se, hvilke ændringer der har været foretaget i målerbestanden siden den senest udarbejdede kontrolmanual. Der kan eksempelvis være tale om ændrede regnskabsperioder eller ombygning af varmeanlægget. Der kan også være tale om nye lovkrav eller om nye arbejdsgange hos ista. Sker der ændringer, der får konsekvenser for kontrolsystemet, gennemføres der efterfølgende en opdatering af kontrolmanualen, se regelsæt for vedligehold af kontrolmanualen i afsnit 2.4. Kontrolmanualen indeholder information om hver enkel varmeenergimåler, der er installeret i ejendommens varmeanlæg. Data vedrørende eventuelle udskiftninger af varmeenergimålere opbevares hos ista i 5 år efter, at nye varmeenergimålere er installeret. Er der af en eller anden årsag gennemført en afprøvning af enkelte varmeenergimålere, opbevares resultatet på tilsvarende vis hos ista. Spørgsmål vedrørende kontrolmanualen kan rettes til: ista Danmark A/S, Brydehusvej, 2750 Ballerup Vandmålere og varmefordelingsmålere, der måtte findes i varmeanlægget, er ikke omfattet af nærværende kontrolsystem. Udskriftsdato: Side 0

11 2. Regler for vedligehold af kontrolmanualen Da der løbende kan være forhold i kontrolsystemet, der fra tid til anden kræver ændringer i kontrolmanualens indhold, bliver kontrolmanualen opdateret og vedligeholdt efter følgende regelsæt: - Kontrolmanualen opdateres gang årligt umiddelbart efter opgørelsesdatøn for varmeregnskabet for ejendommen. - Opdateringen består i udgivelse af en komplet ny og opdateret kontrolmanual. - Opdateringen skal sikre, at kontrolmanualen afspejler de aktuelle kontrolsystem- og målerdata på opgørelsestidspunktet. - Den opdaterede kontrolmanual fremsendes til varmeleverandøren, som er ansvarlig for, at kontrolmanualen anvendes, som angivet i denne kontrolmanuals afsnit. - I kontrolmanualens afsnit. Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode kan det kontrolleres, hvornår nærværende kontrolmanual er oprettet samt at se seneste udgivelsestidspunkt for nærværende kontrolmanual. - Det er varmeleverandørens ansvar, at kontrolmanualen placeres tilgængelig for beboerne jf. afsnit, samt at de beskrevne forpligtelser, der påhviler varmeleverandøren jf. den i afsnit 2. angivne ansvarsmatrix, efterleves. - Varmeleverandøren skal skriftligt informere ista om ændringer i varmeanlægget, så som udskiftning af målere, manglende plomberinger og lignende forhold, således at disse forhold kan udbedres, med henblik på at kontrolmanualen dermed kan opretholdes på fuldt opdateret form. Udskriftsdato: Side

12 Information og forskrifter. Beskrivelse af varmeenergimålere i systemet Data for de varmeenergimålere, der er installeret i dette anlæg, samt hvorledes de er inddelt i partier, fremgår af målertabellen i afsnit 5.. Målerne vil være opdelt i partier med målere af samme type, fabrikat og model. Opdelingen i partier fremgår ligeledes af målertabellen i afsnit 5.. Skal kontrolsystemet omfatte installerede varmeenergimålere, der allerede ved indgåelsen af aftalen om kontrol af varmeenergimålere er i drift, fastsættes partiets alder grundlæggende på basis af de ældste forekommende målere i varmeanlægget. En vurdering af de i partierne indgående varmeenergimåleres gennemsnitlige alder og forventede tilbageværende funktionsduelighedsperiode vil dog altid blive foretaget i samråd med varmeleverandøren..2 Stikprøveudtagning til kontrol af parti Er der valgt stikprøvekontrol foretages partivis udtagning af målere af ista, som udvælger, varsler og nedtager målere kontrol jf. VEJ 9264 (MV07.0-0, udg. 4). Kontrolresultatet, som vil fremgå af målertabellen i afsnit 5., får konsekvens for målerpartiets fortsatte driftstid alternativt nedtagning, hvis stikprøven medfører kassation af partiet. Stikprøvekontrollen skal være gennemført inden for højest år efter datoen for partiets driftsophør. Der må ikke gennem varmeenergimålernes driftsperiode have været generelle problemer. Konstateres sådanne problemer er varmeleverandøren forpligtet til, at informere ista herom. ista vil herefter skriftligt meddele, hvilken afhjælpning det anbefales at foretage. Udskriftsdato: Side 2

13 . Turnusudskiftning Turnusudskiftning sker i henhold til VEJ 9264 (MV nr udgave 4) og foretages partivis. Efter nedtagning af et parti skal der udføres en stikprøvekontrol på et akkrediteret prøvelaboratorium. Prøvningsresultatet skal have konsekvens for lignende målere i andre partier. Partibetegnelse er for hver enkel måler angivet i måleroversigtstabellens højre kolonne, se afsnit 5.. Samtlige varmeenergimålere i et parti udskiftes med fabriksnye varmeenergimålere. Alle varmeenergimålere skal være udskiftet højest år efter datoen for partiets driftsophør. Der må ikke gennem varmeenergimålernes driftsperiode have været generelle problemer. Konstateres sådanne problemer er varmeleverandøren forpligtet til, at informere ista herom. ista vil herefter skriftligt meddele, hvilken afhjælpning det anbefales at foretage..4 Forskrifter for inspektion og kontrol af varmeenergimålere Varmeenergimålerne kontrolleres af ista som udgangspunkt i forbindelse med aflæsning eller på grundlag af henvendelse fra varmeleverandøren. Kontrol består af en rutinemæssig, visuel inspektion på stedet i forbindelse med aflæsning samt efterfølgende kontrol af årsforbruget. For varmeenergimålere i radioanlæg udføres alene inspektion på grundlag af en analyse af aflæste data. I tvivlstilfælde kan konstaterede fejl for varmeleverandørens regning med mindre andet er aftalt - medføre prøvning af en måler på et akkrediteret prøvningslaboratorium. Varmeleverandøren er ansvarlig for at informere ista om alle fejl eller problemer, som måtte konstateres af f.eks. lejerne..4. Visuel inspektion Det konstateres, om der er mekaniske skader på varmeenergimåleren, og om plomberingen er intakt. Ved manglende plombering skal dette noteres. ista vil herefter eller ved samme lejlighed isætte ny plombering, som faktureres særskilt. Det konstateres endvidere, om tælleværkets display eller rulletælleværk angiver plausible værdier. Uregelmæssigheder noteres. For radioanlæg foretages ikke visuel inspektion, se afsnit.4.2. Udskriftsdato: Side

14 .4.2 Kontrol af årsforbrug Efter aflæsning af måleren og efterfølgende datavalidering kontrolleres det, om beregnede forbrug er plausible. Findes der betydelige afvigelser for en måler, klarlægges årsagen så vidt muligt hertil. Resultatet kan i nogle tilfælde føre til en fornyet kontrol eller udskiftning af måleren. 4 Udskiftning af varmeenergimålere 4. Udskiftning af varmeenergimålere generelt Procedurer, der anvendes for udskiftning af varmeenergimålere, findes beskrevet i de følgende afsnit. 4.. Stikprøvekontrol af målerpartier Stikprøvekontrol af målerpartier foretages, når målernes lovlige driftsperiode er udløbet, f.eks. 6 år efter nyinstallation. -ista varsler skriftligt varmeleverandøren om tidspunktet for udtagning af målere til stikprøvekontrol senest 2 måneder inden stikprøvekontrollen skal finde sted. -ista varsler endvidere de beboere, hos hvilke målerne skal stikprøveudtages. Varslingen følger sædvanligvis varslingsreglerne for ejendommen. -ista foretager nedtagning og opsætning af målere efter de regler, som er aftalt med varmeleverandøren. Viser stikprøveresultatet, at partiet skal kasseres, træffer ista aftale med varmeleverandøren om eventuel nedtagning af målerpartiet, samt opsætning af nye målere. ista vil herefter foretage en registrering, plombering etc. af de nye målere, som faktureres særskilt for dette registreringsarbejde. Udskriftsdato: Side 4

15 4..2 Turnusudskiftning af målerpartier Udskiftning af målerpartier, som følge af, at målernes lovlige driftsperiode er udløbet. -ista varsler skriftligt varmeleverandøren om udskiftningsåret senest måned inden det år, hvori målerne skal turnusudskiftes. Dato for partiets turnusudskiftning fremgår af målertabellen i afsnit 5. -ista giver af hensyn til varmeleverandørens planlægning endvidere et skriftligt forvarsel om varmeenergimålerudskiftning ca. 5. måneder før udskiftningstidspunktet. Det er varmeleverandørens ansvar, at udskiftning af målere finder sted inden for år herefter, og at denne udføres korrekt. Ejer eller administrator forestår nedtagning af partiet, opsætning af nye målere og skal efter endt montage informere ista herom. ista vil herefter foretage en registrering, plombering etc. af de nye målere, som faktureres særskilt for dette registreringsarbejde. 4.. Udskiftning af enkeltmålere Udskiftning af enkelmålere sker som følge af funktionsdefekt. I forbindelse med aflæsning af varmeenergimålere foretages en kontrol af samtlige apparater, og hvor der måtte forekomme varmeenergimålere i anlægget, der er defekte vil ista, med mindre andet er aftalt, advisere varmeleverandøren om aktuelle fejl og mangler, så varmeleverandøren kan foretage de nødvendige udbedringer. Varmeleverandøren skal ved udskiftning notere en række oplysninger, se afsnit 4., som efterfølgende straks tilstilles ista. Hvis varmeleverandøren ikke opnår den nødvendige adgang til forbrugsstedet frasiger ista herefter sig ansvaret for udfærdigelse af et lovmedholdeligt regnskab, i de tilfælde hvor ista udfærdiger forbrugsregnskab for varmeleverandøren Nedtagning og transport - for akkrediteret prøvning Når en varmeenergimåler nedtages med det formål at undersøge måleren på et akkrediteret prøvningslaboratorium, skal måleren - inklusive eventuel si i indløb - visuelt inspiceres og uregelmæssigheder noteres. Måleren må ikke tømmes for vand men skal hurtigt afproppes og straks transporteres til prøvningslaboratoriet, og måleren skal i øvrigt håndteres, som angivet i Sikkerhedsstyrelsens vejledning, VEJ9264 (MV07.0-0, udg.4). Udskriftsdato: Side 5

16 4.2 Udskiftning af varmeenergimålere - kontrolrapporter De varmeenergimålere, der siden sidste kontrolmanual er blevet udskiftet, fremgår af målerlisten i afsnit 5.. Af listen vil det kunne læses, hvilke enkeludskiftninger af varmeenergimålere, der er foretaget i løbet af perioden. I kolonnen Partiets slutdato vil udskiftede varmeenergimålere stå med sine nedtagningsdatør, som er tidligere end den dato, der angiver ophør af partiets driftsperiode. 4. Registrering af data ved målerudskiftning Når der foretages udskiftning af en varmeenergimåler, skal følgende data som minimum noteres: - dato for udskiftning - installationsadresse - målernumre (ny/gammel) - plombestand ny og gammel, evt. kommentarer - filter før måler eller ej - vandret lodret montering af måler - målerens byggelængde - forskruning dimension og type - batteriskift (hvor dette lader sig gøre) - eventuelle afvigelser om målerinstallationen, herunder synlige tegn på snavs eller slam i filter, utætheder, m.v. Dertil kan komme information om genbrug eller udskiftning af batteridrevne moduler f.eks. radiomoduler, pulsmoduler eller fjerntællere. Karakteristisk for disse er, at driftsperioden kan være anderledes end målerens driftsperiode. Udskriftsdato: Side 6

17 5 Måleroversigt 5. Målertabel I dette varmeanlæg findes der én eller flere varmeenergimålere i hvert forbrugssted, som angivet i nedenstående tabel: NOTE De i nedenstående angivne varmeenergimålere i de enkelte forbrugssteder modsvarer de hos ista registrerede varmeenergimålere på opgørelsesdatøn for seneste varmeregnskab. Var der på denne dato iværksat ændringer i antallet af forbrugssteder eller varmeenergimålere, eksempelvis som følge af omlægninger i rørsystemer eller nymontage af varmeenergimålere, vil sådanne ændringer fremgå af den kontrolmanual, der udsendes i forbindelse med næstkommende varmeregnskab, forudsat at arbejderne på dette tidspunkt er afsluttet og indberettet. Partibetegnelser er angivet ved heltal. Partitype: TUR betyder turnusudskiftning SPK betyder stikprøvekontrol Partigeneration: =. driftsperiode, 2 = 2. driftsperiode, =. driftsperiode Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken STTH STTV TH TV 2TH 2TV STTH STTV TH TV 2TH Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 7

18 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken 2TV 2 STH 2 STTV 2 TH 2 TV 2 2 STTH STTV TH TV 2TH 2TV 4 STTH 4 STTV 4 TH 4 TV Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 8

19 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken STTH 5 STTV 5 TH 5 TV 5 2TH 5 2TV 5 6 STTH 6 STTV 6 TH 6 TV STTH 7 STTV 7 TH 7 TV 7 2TH Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 9

20 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken 7 2TV 7 8 STTH 8 STTV 8 TH 8 TV STTH 9 STTV 9 TH 9 TV 9 2TH 9 2TV Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 20

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere