Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolmanual. Varmeenergimålere"

Transkript

1 Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken Charlottenlund Anlægsnr: Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør E/F Ejgårdsparken v/ CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5,. DK 6 København V Denne kontrolmanual for varmeenergimålere er udarbejdet og vedligeholdes af: ista Danmark A/S Brydehusvej 2750 Ballerup Udskriftsdato: Side ISO xx-

2 Indholdsfortegnelse Anlægsoversigt. Stamdata for anlægget.. Ejendom..2 Administrator/ejer (varmeleverandør).. Kontaktperson (udfyldes af varmeleverandør)..4 Placering af kontrolmanualen (udfyldes af varmeleverandør)..5 Varmeenergimålere omfattet af overvågningssystemet..6 Kontrolsystemet omfang.2 Kontrolsystemet formål og grundlag. Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode.4 Partistatus.4. Turnusudskiftning.4.2 Stikprøvekontrol.4. Praksis.5 Varmeleverandør.5. Varmeleverandøren, definition 2 Kontrolsystemet 2. Opbygning af kontrolsystemet 2.2 Opbygning af kontrolmanualen 2. Regler for vedligehold af kontrolmanualen Information og forskrifter. Beskrivelse af varmeenergimålere i systemet.2 Stikprøveudtagning til kontrol af parti. Turnusudskiftning.4 Forskrifter for inspektion og kontrol af målere.4. Visuel inspektion.4.2 Kontrol af årsforbrug 4 Udskiftning af varmeenergimålere 4. Udskiftning af varmeenergimålere generelt 4.. Stikprøvekontrol af målerpartier 4..2 Turnusudskiftning af målerpartier 4.. Udskiftning af enkeltmålere 4..4 Nedtagning og transport - for akkrediteret prøvning 4.2 Udskiftning af varmeenergimålere - kontrolrapport 4. Registrering af data ved målerudskiftning 5 Måleroversigt 5. Målertabel Udskriftsdato: Side 2

3 Anlægsoversigt. Stamdata for anlægget.. Ejendom Ejd. Ejgårdsparken Charlottenlund Anlægsnr.: Administrator/ejer (varmeleverandør) E/F Ejgårdsparken v/ CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5,. DK 6 København V.. Kontaktperson (udfyldes af varmeleverandør Navn: Adresse: Postnr./by: Telefon/træffetider:..4 Placering af kontrolmanualen (udfyldes af varmeleverandør) Denne kontrolmanual skal altid være placeret på nedenstående lokation: Placering: Adresse: Postnr./by: Telefon/træffetider: Udskriftsdato: Side

4 ..5 Varmeenergimålere omfattet af kontrolsystemet Varmeenergimålere, som er installeret i dette anlæg, fremgår af målertabellen i afsnit 5.. Af tabellen fremgår bl.a. følgende informationer om de installerede målere: - Målerbetegnelse - Partitilhør - Opsætnings- og nedtagningsdatoer for udskiftede målere - Nedtagningsdatør for de enkelte målerpartier - Information om Stikprøveudtagning eller turnusudskiftning..6 Kontrolsystemets omfang ista Danmark A/S, i det følgende benævnt ista, har for denne ejendom etableret et kontrolsystem, der indeholder følgende komponenter: - Kontrol af varmeenergimålere i henhold til gældende lovgivning, se afsnit.2 - Udskiftning af defekte varmeenergimålere - Information om rettidig stikptøvekontrol eller turnusudskiftning af målerpartier, første gang er 6. år efter nyinstallation En detaljeret beskrivelse af kontrolsystemet findes i afsnit 2. Udskriftsdato: Side 4

5 .2 Kontrolsystemets formål og grundlag Kontrolsystemet omfatter varmeenergimålere installeret i nærværende ejendom, hvor samtlige målere skal turnusudskiftes eller stikprøvekontrolleres efter en udsætningsperiode på maksimalt 6 år efter nyinstallation. Kontrolsystemet har til formål, at sikre, at ejendommens varmeenergimålere ikke udviser utilladelige afvigelser i forhold til målernes typegodkendelse. Kontrolsystemet skal ligeledes sikre, at varmeleverandøren rettidigt adviseres om tidspunktet for turnusudskiftning eller stikprøveudtagning. Kontrolsystemet er opbygget i overensstemmelse med følgende bekendtgørelser, vejledninger og direktiver udgivet af Sikkerhedsstyrelsen: - Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, Bekendtgørelse nr. 06 af 7. oktober Bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, Bekendtgørelse nr. 85 af 28. juli 2008 og Nr. 4 af 0. marts Vejledning til bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug i fjernvarmeanlæg, MV , udg. 2, af 7. oktober Vejledning om varmeenergimålere/fjernvarmemålere Vejledning om kontrolsystem for målere i drift og reverifikation af målere, (MV nr , udg. 4) VEJ9264 af. marts 200. Udskriftsdato: Side 5

6 . Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode Denne kontrolmanual er første gang oprettet på basis af de informationer om bygninger og varmeanlæg, som ista på oprettelsesdatoen for kontrolmanualen for det aktuelle anlæg var i besiddelse af, og som på dette tidspunkt fandtes registreret i ista's IT-system samt oplysninger fra ejendommens administrator. Dato for førstegangsoprettelse Oprettelse udført af: ista Danmark A/S Brydehusvej 2750 Ballerup Kontrolmanualen ajourføres løbende og udsendes en gang årligt. Udgivelsesdato for denne kontrolmanual: Udskriftsdato: Side 6

7 .4 Partistatus Ejendommens varmenergimålere skal enten stikprøvekontrolleres eller turnusudskiftes efter maksimalt 6 år fra nyinstallationsåret. Varmeenergimålerne kan inddeles i partier alt efter type, størrelse, m.v., jf. de lovmæssige bestemmelser, se afsnit.2. Partiinddeling fremgår af afsnit.. Partier kan underkastes turnusudskiftning eller stikprøvekontrol. Partier på 0 målere eller derunder kan kun turnusudskiftes..4. Turnusudskiftning Er der tale om turnusudskiftning, så nedtages alle målere i partiet samtidigt. I denne proces er det naturligt at installere nye verificerede målere. Efter nedtagning af et parti skal der udtages en stikprøve til kontrol på et akkrediteret prøvelaboratorium. Resultatet får konsekvens for andre lignende målerpartier..4.2 Stikprøvekontrol Er der tale om stikprøvekontrol, så udtages et bestemt antal målere fra målerpartiet (stikprøve) til afprøvning hos et akkrediteret prøvelaboratorium. Afhængig af stikprøvens resultat kan den resterende del af målerpartiet fortsat forblive opsat i yderligere til 6 år. Alternativt kan resultatet være, at partiet må kasseres og hele partiet skal nedtages. Testresultater fremgår af målertabellen i afsnit Praksis I praksis skal varmenergimålerne i ejendommen stikprøvekontrolleret eller turnusudskiftet inden for et år efter partiets slutdato, se afsnit 5.. I større bebyggelser kan der blive tale om flere partier, som kan behandles individuelt med hensyn til udskiftningsår. Udskiftningsperioden kan forkortes, hvis der er formodning om eventuelle anlægs- eller målerproblemer (f.eks. vandkvalitet, tilsmudsning, etc.)..5 Varmeleverandør.5. Varmeleverandøren, definition I denne kontrolmanual anvendes betegnelsen varmeleverandør som en forkortelse af den i bekendtgørelsen anvendte betegnelse, fjernvarmeleverandør, som omfatter virksomheder, boligselskaber, m.v., der leverer varme til varmeforbrugere, og som anvender måleudstyr i form af varmeenergimålere. Udskriftsdato: Side 7

8 2 Kontrolsystemet 2. Opbygning af Kontrolsystemet Kontrolsystemet opfylder den i Sikkerhedsstyrelsens vejledning, VEJ 9264 (MV07.0-0, udg.4) angivne retningslinjer for stikprøvekontrol eller for turnusudskiftning af varmeenergimålere. Kontrolsystemet omfatter en række elementer, så som - at registrere alle varmeenergimålere i varmeanlægget - at meddele udsætningsperiodens ophør rettidigt i god tid inden udløb af tidsfristen for turnusudskiftning for partier med turnusudskiftning - at gennemføre stikprøvetest af turnusudskiftede partier - at gennemføre stikprøveudtagning til test af partier med henblik på en forlængelse af driftsperioden af målerpartier samt meddele varmeleverandøren resultat heraf - at overvåge de enkelte varmeenergimåleres funktion og advare om uregelmæssigheder, som medfører udskiftning af målere For nærværende anlæg er der indgået aftale med ista om etablering af et kontrolsystem for varmeenergimålere samt om udarbejdelse af en kontrolmanual, se også afsnit 2.2 og 2.. Aftalen løber fra og med den førstegangsoprettelsesdato, som står anført i afsnit.. Kontrolsystemet, som udarbejdes af ista, er opbygget således, at der gennem dets drift opnås sikkerhed for, at de i drift værende varmeenergimålere målemæssigt er i funktionsdygtig stand. Kontrolsystemet omfatter følgende: - Rettidig advisering om stikprøveudtagning eller om turnusudskiftning. - Beskrivelse af de installerede varmeenergimålere, se afsnit.. - Forskrifter for inspektion og kontrol af varmeenergimålere, se afsnit.4. - Forskrifter for udskiftning af defekte varmeenergimålere, der indgår i kontrolsystemet, se afsnit 4. - Opbygning af kontrolsystemet, se afsnit Vedligehold af kontrolmanualen, se afsnit 2.. Udskriftsdato: Side 8

9 Komponent Varetages af Omkostninger afholdes af Ansvar for at melde ændringer Løbende overvågning af målere ista ista Varmelev.* Udskifting af defekte målere ista** Varmelev.* Varmelev.* Stikprøveudtagning og kontrolmåling ista** Varmlev.* Turnusudskiftning af målere efter driftsperioden ista** Varmelev.* Etablering og vedligehold af kontrolmanual ista Varmelev.* * Enten på basis af foreliggende serviceaftale eller anden aftale med varmeleverandør Stikprøveudtagning betyder, at der efter første driftsperiode på maksimalt 6 år tilfældigt udtages et antal målere (stikprøve) til test på et akkrediteret prøvningslaboratorium, se afsnit.2. Turnusudskiftning betyder, at der efter en driftsperiode på maksimalt 6 år gennemføres en 00 % udskiftning af hele målerpartiet, se afsnit.. Det forudsættes, at vandkvaliteten overalt i varmeanlægget er normal uden større partikler eller slam. Omkostninger til udskiftning af defekte målere som følge af ringe vandkvalitet, grundet dårlig vedligeholdelse af varmeanlægget, kan ikke pålægges ista. Defekte varmeenergimålere kan på varmeleverandørens foranledning og med mindre andet er aftalt for dennes regning gennem hele driftsperioden nedtages og skal i så fald inspiceres med henblik på at fastslå defekt-årsagen (se endvidere afsnit.4). Inspektionsresultatet angives i listen over målere, se afsnit 5.. Giver kontrollen anledning til udskiftning af måleren, vil den nyopsatte varmeenergimålers data ligeledes fremgå af målertabellen. Udskriftsdato: Side 9

10 2.2 Opbygning af kontrolmanualen Kontrolmanualen er udarbejdet i overensstemmelse med BEK nr. 06, BEK 85 og BEK 4 samt i Måleteknisk Vejledning, VEJ9264 (MV nr udg. 4). Kontrolmanualen omhandler alene varmeenergimålere Kontrolsystemets opbygning fremgår af kontrolmanualen. Hvis der på varmeleverandørens foranledning sker ændringer i varmeanlæggets målerstand eller øvrige forhold, skal information herom straks videregives til ista som sikrer, at oplysningerne indgår i den efterfølgende kontrolmanual. Herved vil forbrugerne ved hjælp af kontrolmanualen kunne se, hvilke ændringer der har været foretaget i målerbestanden siden den senest udarbejdede kontrolmanual. Der kan eksempelvis være tale om ændrede regnskabsperioder eller ombygning af varmeanlægget. Der kan også være tale om nye lovkrav eller om nye arbejdsgange hos ista. Sker der ændringer, der får konsekvenser for kontrolsystemet, gennemføres der efterfølgende en opdatering af kontrolmanualen, se regelsæt for vedligehold af kontrolmanualen i afsnit 2.4. Kontrolmanualen indeholder information om hver enkel varmeenergimåler, der er installeret i ejendommens varmeanlæg. Data vedrørende eventuelle udskiftninger af varmeenergimålere opbevares hos ista i 5 år efter, at nye varmeenergimålere er installeret. Er der af en eller anden årsag gennemført en afprøvning af enkelte varmeenergimålere, opbevares resultatet på tilsvarende vis hos ista. Spørgsmål vedrørende kontrolmanualen kan rettes til: ista Danmark A/S, Brydehusvej, 2750 Ballerup Vandmålere og varmefordelingsmålere, der måtte findes i varmeanlægget, er ikke omfattet af nærværende kontrolsystem. Udskriftsdato: Side 0

11 2. Regler for vedligehold af kontrolmanualen Da der løbende kan være forhold i kontrolsystemet, der fra tid til anden kræver ændringer i kontrolmanualens indhold, bliver kontrolmanualen opdateret og vedligeholdt efter følgende regelsæt: - Kontrolmanualen opdateres gang årligt umiddelbart efter opgørelsesdatøn for varmeregnskabet for ejendommen. - Opdateringen består i udgivelse af en komplet ny og opdateret kontrolmanual. - Opdateringen skal sikre, at kontrolmanualen afspejler de aktuelle kontrolsystem- og målerdata på opgørelsestidspunktet. - Den opdaterede kontrolmanual fremsendes til varmeleverandøren, som er ansvarlig for, at kontrolmanualen anvendes, som angivet i denne kontrolmanuals afsnit. - I kontrolmanualens afsnit. Førstegangsoprettelse og gyldighedsperiode kan det kontrolleres, hvornår nærværende kontrolmanual er oprettet samt at se seneste udgivelsestidspunkt for nærværende kontrolmanual. - Det er varmeleverandørens ansvar, at kontrolmanualen placeres tilgængelig for beboerne jf. afsnit, samt at de beskrevne forpligtelser, der påhviler varmeleverandøren jf. den i afsnit 2. angivne ansvarsmatrix, efterleves. - Varmeleverandøren skal skriftligt informere ista om ændringer i varmeanlægget, så som udskiftning af målere, manglende plomberinger og lignende forhold, således at disse forhold kan udbedres, med henblik på at kontrolmanualen dermed kan opretholdes på fuldt opdateret form. Udskriftsdato: Side

12 Information og forskrifter. Beskrivelse af varmeenergimålere i systemet Data for de varmeenergimålere, der er installeret i dette anlæg, samt hvorledes de er inddelt i partier, fremgår af målertabellen i afsnit 5.. Målerne vil være opdelt i partier med målere af samme type, fabrikat og model. Opdelingen i partier fremgår ligeledes af målertabellen i afsnit 5.. Skal kontrolsystemet omfatte installerede varmeenergimålere, der allerede ved indgåelsen af aftalen om kontrol af varmeenergimålere er i drift, fastsættes partiets alder grundlæggende på basis af de ældste forekommende målere i varmeanlægget. En vurdering af de i partierne indgående varmeenergimåleres gennemsnitlige alder og forventede tilbageværende funktionsduelighedsperiode vil dog altid blive foretaget i samråd med varmeleverandøren..2 Stikprøveudtagning til kontrol af parti Er der valgt stikprøvekontrol foretages partivis udtagning af målere af ista, som udvælger, varsler og nedtager målere kontrol jf. VEJ 9264 (MV07.0-0, udg. 4). Kontrolresultatet, som vil fremgå af målertabellen i afsnit 5., får konsekvens for målerpartiets fortsatte driftstid alternativt nedtagning, hvis stikprøven medfører kassation af partiet. Stikprøvekontrollen skal være gennemført inden for højest år efter datoen for partiets driftsophør. Der må ikke gennem varmeenergimålernes driftsperiode have været generelle problemer. Konstateres sådanne problemer er varmeleverandøren forpligtet til, at informere ista herom. ista vil herefter skriftligt meddele, hvilken afhjælpning det anbefales at foretage. Udskriftsdato: Side 2

13 . Turnusudskiftning Turnusudskiftning sker i henhold til VEJ 9264 (MV nr udgave 4) og foretages partivis. Efter nedtagning af et parti skal der udføres en stikprøvekontrol på et akkrediteret prøvelaboratorium. Prøvningsresultatet skal have konsekvens for lignende målere i andre partier. Partibetegnelse er for hver enkel måler angivet i måleroversigtstabellens højre kolonne, se afsnit 5.. Samtlige varmeenergimålere i et parti udskiftes med fabriksnye varmeenergimålere. Alle varmeenergimålere skal være udskiftet højest år efter datoen for partiets driftsophør. Der må ikke gennem varmeenergimålernes driftsperiode have været generelle problemer. Konstateres sådanne problemer er varmeleverandøren forpligtet til, at informere ista herom. ista vil herefter skriftligt meddele, hvilken afhjælpning det anbefales at foretage..4 Forskrifter for inspektion og kontrol af varmeenergimålere Varmeenergimålerne kontrolleres af ista som udgangspunkt i forbindelse med aflæsning eller på grundlag af henvendelse fra varmeleverandøren. Kontrol består af en rutinemæssig, visuel inspektion på stedet i forbindelse med aflæsning samt efterfølgende kontrol af årsforbruget. For varmeenergimålere i radioanlæg udføres alene inspektion på grundlag af en analyse af aflæste data. I tvivlstilfælde kan konstaterede fejl for varmeleverandørens regning med mindre andet er aftalt - medføre prøvning af en måler på et akkrediteret prøvningslaboratorium. Varmeleverandøren er ansvarlig for at informere ista om alle fejl eller problemer, som måtte konstateres af f.eks. lejerne..4. Visuel inspektion Det konstateres, om der er mekaniske skader på varmeenergimåleren, og om plomberingen er intakt. Ved manglende plombering skal dette noteres. ista vil herefter eller ved samme lejlighed isætte ny plombering, som faktureres særskilt. Det konstateres endvidere, om tælleværkets display eller rulletælleværk angiver plausible værdier. Uregelmæssigheder noteres. For radioanlæg foretages ikke visuel inspektion, se afsnit.4.2. Udskriftsdato: Side

14 .4.2 Kontrol af årsforbrug Efter aflæsning af måleren og efterfølgende datavalidering kontrolleres det, om beregnede forbrug er plausible. Findes der betydelige afvigelser for en måler, klarlægges årsagen så vidt muligt hertil. Resultatet kan i nogle tilfælde føre til en fornyet kontrol eller udskiftning af måleren. 4 Udskiftning af varmeenergimålere 4. Udskiftning af varmeenergimålere generelt Procedurer, der anvendes for udskiftning af varmeenergimålere, findes beskrevet i de følgende afsnit. 4.. Stikprøvekontrol af målerpartier Stikprøvekontrol af målerpartier foretages, når målernes lovlige driftsperiode er udløbet, f.eks. 6 år efter nyinstallation. -ista varsler skriftligt varmeleverandøren om tidspunktet for udtagning af målere til stikprøvekontrol senest 2 måneder inden stikprøvekontrollen skal finde sted. -ista varsler endvidere de beboere, hos hvilke målerne skal stikprøveudtages. Varslingen følger sædvanligvis varslingsreglerne for ejendommen. -ista foretager nedtagning og opsætning af målere efter de regler, som er aftalt med varmeleverandøren. Viser stikprøveresultatet, at partiet skal kasseres, træffer ista aftale med varmeleverandøren om eventuel nedtagning af målerpartiet, samt opsætning af nye målere. ista vil herefter foretage en registrering, plombering etc. af de nye målere, som faktureres særskilt for dette registreringsarbejde. Udskriftsdato: Side 4

15 4..2 Turnusudskiftning af målerpartier Udskiftning af målerpartier, som følge af, at målernes lovlige driftsperiode er udløbet. -ista varsler skriftligt varmeleverandøren om udskiftningsåret senest måned inden det år, hvori målerne skal turnusudskiftes. Dato for partiets turnusudskiftning fremgår af målertabellen i afsnit 5. -ista giver af hensyn til varmeleverandørens planlægning endvidere et skriftligt forvarsel om varmeenergimålerudskiftning ca. 5. måneder før udskiftningstidspunktet. Det er varmeleverandørens ansvar, at udskiftning af målere finder sted inden for år herefter, og at denne udføres korrekt. Ejer eller administrator forestår nedtagning af partiet, opsætning af nye målere og skal efter endt montage informere ista herom. ista vil herefter foretage en registrering, plombering etc. af de nye målere, som faktureres særskilt for dette registreringsarbejde. 4.. Udskiftning af enkeltmålere Udskiftning af enkelmålere sker som følge af funktionsdefekt. I forbindelse med aflæsning af varmeenergimålere foretages en kontrol af samtlige apparater, og hvor der måtte forekomme varmeenergimålere i anlægget, der er defekte vil ista, med mindre andet er aftalt, advisere varmeleverandøren om aktuelle fejl og mangler, så varmeleverandøren kan foretage de nødvendige udbedringer. Varmeleverandøren skal ved udskiftning notere en række oplysninger, se afsnit 4., som efterfølgende straks tilstilles ista. Hvis varmeleverandøren ikke opnår den nødvendige adgang til forbrugsstedet frasiger ista herefter sig ansvaret for udfærdigelse af et lovmedholdeligt regnskab, i de tilfælde hvor ista udfærdiger forbrugsregnskab for varmeleverandøren Nedtagning og transport - for akkrediteret prøvning Når en varmeenergimåler nedtages med det formål at undersøge måleren på et akkrediteret prøvningslaboratorium, skal måleren - inklusive eventuel si i indløb - visuelt inspiceres og uregelmæssigheder noteres. Måleren må ikke tømmes for vand men skal hurtigt afproppes og straks transporteres til prøvningslaboratoriet, og måleren skal i øvrigt håndteres, som angivet i Sikkerhedsstyrelsens vejledning, VEJ9264 (MV07.0-0, udg.4). Udskriftsdato: Side 5

16 4.2 Udskiftning af varmeenergimålere - kontrolrapporter De varmeenergimålere, der siden sidste kontrolmanual er blevet udskiftet, fremgår af målerlisten i afsnit 5.. Af listen vil det kunne læses, hvilke enkeludskiftninger af varmeenergimålere, der er foretaget i løbet af perioden. I kolonnen Partiets slutdato vil udskiftede varmeenergimålere stå med sine nedtagningsdatør, som er tidligere end den dato, der angiver ophør af partiets driftsperiode. 4. Registrering af data ved målerudskiftning Når der foretages udskiftning af en varmeenergimåler, skal følgende data som minimum noteres: - dato for udskiftning - installationsadresse - målernumre (ny/gammel) - plombestand ny og gammel, evt. kommentarer - filter før måler eller ej - vandret lodret montering af måler - målerens byggelængde - forskruning dimension og type - batteriskift (hvor dette lader sig gøre) - eventuelle afvigelser om målerinstallationen, herunder synlige tegn på snavs eller slam i filter, utætheder, m.v. Dertil kan komme information om genbrug eller udskiftning af batteridrevne moduler f.eks. radiomoduler, pulsmoduler eller fjerntællere. Karakteristisk for disse er, at driftsperioden kan være anderledes end målerens driftsperiode. Udskriftsdato: Side 6

17 5 Måleroversigt 5. Målertabel I dette varmeanlæg findes der én eller flere varmeenergimålere i hvert forbrugssted, som angivet i nedenstående tabel: NOTE De i nedenstående angivne varmeenergimålere i de enkelte forbrugssteder modsvarer de hos ista registrerede varmeenergimålere på opgørelsesdatøn for seneste varmeregnskab. Var der på denne dato iværksat ændringer i antallet af forbrugssteder eller varmeenergimålere, eksempelvis som følge af omlægninger i rørsystemer eller nymontage af varmeenergimålere, vil sådanne ændringer fremgå af den kontrolmanual, der udsendes i forbindelse med næstkommende varmeregnskab, forudsat at arbejderne på dette tidspunkt er afsluttet og indberettet. Partibetegnelser er angivet ved heltal. Partitype: TUR betyder turnusudskiftning SPK betyder stikprøvekontrol Partigeneration: =. driftsperiode, 2 = 2. driftsperiode, =. driftsperiode Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken STTH STTV TH TV 2TH 2TV STTH STTV TH TV 2TH Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 7

18 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken 2TV 2 STH 2 STTV 2 TH 2 TV 2 2 STTH STTV TH TV 2TH 2TV 4 STTH 4 STTV 4 TH 4 TV Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 8

19 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken STTH 5 STTV 5 TH 5 TV 5 2TH 5 2TV 5 6 STTH 6 STTV 6 TH 6 TV STTH 7 STTV 7 TH 7 TV 7 2TH Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 9

20 Adresse Målernr. Partiets slutdato Resterende år Parti Generation Partitype Målerbetegnelse Opsætmingsdato Ejgårdsparken 7 2TV 7 8 STTH 8 STTV 8 TH 8 TV STTH 9 STTV 9 TH 9 TV 9 2TH 9 2TV Kontrolmanual for vandmålere med varmeregnskab ista Udskriftsdato: ISO Side 20

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf Vordingborg Vand Brovejen 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 37 00 Kontrolmanual Kontrolsystem for vandmålere i drift Manual for stikprøvekontrol af vandmålere. 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1

Læs mere

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.:

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Inddeling i partier... 2 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 2 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 2 1.5 Udskiftning eller service uden stikprøve... 3 1.6

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017 Kontrolsystem for vandmålere i drift Juli 2017 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Inddeling i partier... 3 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 3 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 3 1.5 Udskiftning

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift

Kontrolsystem for vandmålere i drift Kontrolsystem for vandmålere i drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 3 1.1 Baggrund og formål 3 1.2 Statistisk stikprøvekontrol 3 1.3 Udskiftning uden stikprøve 3 1.4 Overførsel af kontrolresultater

Læs mere

Statistisk Måler Kontrol

Statistisk Måler Kontrol Rambøll SMK Statistisk Måler Kontrol, er et modul til styring af vandværkets målere i henhold til Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt

Læs mere

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT for Furesø Vandforsyning 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem som Furesø Vandforsyning har opbygget for at overvåge

Læs mere

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 Teknisk Forvaltning Notat: Kontrolmanual Journal: Sag 3845 Manual for kontrol af forbrugsvandmålere i drift i Værløse Kommunes vandforsyning. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK Kontrolsystem for vandmålere i drift. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 Baggrund og formål 2

Læs mere

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Statistisk stikprøvekontrol af koldt - og varmtvandsmålere. BEK nr MV udg /11/2016. Statistisk stikprøvekontrol

Statistisk stikprøvekontrol af koldt - og varmtvandsmålere. BEK nr MV udg /11/2016. Statistisk stikprøvekontrol Erhvervs- og Vækstministeriet af koldt - og varmtvandsmålere BEK nr. 1034. MV 02.36-01 udg. 10 Anne Marie Nielsen amn@kamstrup.com Service Engineer Kamstrup Metering Service. Ansvarlig for stikprøvekontrol.

Læs mere

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Hvad er formålet med kontrol af vandmålere? EU Parlamentets betragtninger i MID

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere 15-12-2014 s2014-344-d2014 8253-9.0 Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere Vejledning: Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Vigtig viden for ejer/administrator

Vigtig viden for ejer/administrator Nyheder Vigtig viden for ejer/administrator Focus på ressourcer Ejendomstjek - gratis Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse indenfor forbrugsmåling tilbyder Techem et gratis ejendomstjek. Vi vil gerne

Læs mere

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 ag Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom.

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom. Grundejerforeningen Christiansgave 45 4220 Korsør 1.oktober 2014 Att.: Mogens Olsen Tilbud nr.: 2014-730 AMR, WB Vedr.: Grundejerforeningen Christiansgave, 4220 Korsør Montage samt varme- og vandregnskabstilbud

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014 Side 12 Brunata a/s er et danskejet selskab, der sikrer en fair og individuel fordeling af forbrugsudgifter med danske målerløsninger. Vi har næsten 100 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato.

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato. istameter m den nye generation af vandmålere Modulopbygget flerstrålemåler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejeligt målerhus letter aflæsningen Udskiftning

Læs mere

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark

Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Forbrugsmåling nyt målerdirektiv Ejendomsforeningen Danmark Techem Danmark A/S Indhold Hvem er vi? Hvorfor er målerbekendtgørelsen ændret? Hvad er nyt? Hvornår skal den iværksættes? Er der forskel på koldt

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

Instruks ved udskiftning af vandmålere.

Instruks ved udskiftning af vandmålere. Notat Den 26. juni 2014 Instruks ved udskiftning af vandmålere. Anvendelse: Denne instruks skal anvendes ved udskiftning af koldtvandsmålere for Aarhus Vand Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8210 Aarhus V Ref.:

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk Tilskud til biogas Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk 3. Maj 2016 Gas tekniske dage 1 Agenda Hvem kan få tilskud Trin 1 ansøgning og tilsagn

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Ved denne milepæl skal nedenstående afprøvninger foretages. Oversigt over afprøvninger og godkendelser ved milepæl 2 Test nr. Test titel Testens varighed 2.A BMS

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S 4. marts 2013 skforsyning.dk Indholdsfortegnelse 1. Formål & baggrund...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Notat Dok. ansvarlig: DGR/JST Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2014-7793-6.0 02-07-2014 Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Dette notat indeholder en beskrivelse af de gebyrer,

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

VELKOMSTBROCHURE for ejer/administrator. Velkommen hos Techem. Fordelingsregnskaber og forbrugsopgørelser. Focus på ressourcer

VELKOMSTBROCHURE for ejer/administrator. Velkommen hos Techem. Fordelingsregnskaber og forbrugsopgørelser. Focus på ressourcer VELKOMSTBROCHURE for ejer/administrator Velkommen hos Techem Fordelingsregnskaber og forbrugsopgørelser Focus på ressourcer 2 Velkommen hos Techem Tak fordi du valgte Techem som din samarbejdspartner.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter

VANDFORBRUGET. Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter HAR I STYR PÅ VANDFORBRUGET Tilskud til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter VI SKAL SPARE PÅ VANDET ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Vi burde egentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1158 af 07/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52104-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg

Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg Bekendtgørelse om kontrol, rensning og justering af oliefyrsanlæg BEK nr 785 af 21/08/2000 (Gældende). Lovgivning som forskriften vedrører: LOV Nr. 485 af 12/06/1996. Bekendtgørelse om kontrolmåling, justering

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG Anlægsejer Anlægsadresse Adresse: E-mail: Attention: Adresse: DB 03: Anlægsinstallatør Beredskabsmy ndighed Kontaktperson: Insp.deltager: Anlægsinstrueret:

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

PÅTEGNING PÅTEGNING. DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dato/løbenummer: ANDET: Ikke kategoriseret. Andet

PÅTEGNING PÅTEGNING. DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dato/løbenummer: ANDET: Ikke kategoriseret. Andet PÅTEGNING DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dato/løbenummer: 26.08.2008-17347-03 Dokument type: Servitut PÅTEGNING ANDET: Ikke kategoriseret Andet SERVITUT TEKST: TILLÆG TIL VEDTÆGTER TILLÆG TIL VEDTÆGTER Tillæg

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Dansk Energis standardgebyrer 2017 og 2018

Dansk Energis standardgebyrer 2017 og 2018 Politik, love og regler Nr. 21/2017 Især til: Dansk Energi - Nets medlemmer: Økonomiafdelingen Dansk Elhandels medlemmer: Alle Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr: s2013-460 Doknr: d2017-4509-4.0 23.

Læs mere

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology Typegodkendelse af målere Michael Møller Nielsen FORCE Technology MID omfatter følgende MI-001 vandmålere MI-002 gasmålere og volumenkonverteringsenheder MI-003 elforbrugsmålere MI-004 varmeenergimålere

Læs mere