Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolmanual for varmefordelingsmålere"

Transkript

1 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen E/F Blågårdsstræde 2-4 m.fl Roskilde Anlæg: Varmeleverandør c/o Bente Naver Ejendomsadm. E/F Blågårdstræde 2-4 m.fl. Røgerupvej Skibby Kontaktperson Kontrolmanualens placering Denne kontrolmanual for varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup

2 Informationer om denne kontrolmanual Førstegangsoprettelse af kontrolmanual for varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual er første gang oprette på basis af de informationer om bygninger og disses tilhørende varmeanlæg, som ista Danmark A/S på oprettelsesdatoen for kontrolmanualen for nærværende ejendom var i besiddelse af, og som på dette tidspunkt forefandtes i vort regnskabssystem. Dato for førstegangsoprettelse Oprettelsen udført af ista Danmark A/S, Ballerup Vedligeholdelse af kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanualen ajourføres og udsendes én gang årligt i forbindelse med udsendelse af varmeregnskabet. For denne kontrolmanual kan det oplyses, at udsendelse af nærværende og seneste revision af kontrolmanualen er sket på nedenstående dato. Udgivelsesdato for nærværende kontrol-manual Oprettelsen udført af ista Danmark A/S, Ballerup

3 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolsystem for denne ejendoms varmefordelingsmålere Kontrolsystem Regler om information om ændringer 4 2. Kontrolmanual for fordelingsmålere Opbygning af kontrolmanualen Varmefordelingssystem Varmefordelingsmålertype 5 3. Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag Anvendelsesområde Krav til fordelingsmåleren Montagepunkt Data for væskerør Målerdimensionering 8 4. Fordelingsmåleren i denne ejendom Den anvendte målertype Visuel inspektion Installation Aflæsning Udskiftning Udskiftning af målere i denne ejendom Udskiftning af alle målere til ny type Bortskaffelse af målere Tekniske data Korrektion for termisk yderlig beliggenhed Korrektionssystem Standardsystemet Fastsættelse af reduktionsfaktorer Etagereduktion Gavlreduktion Ekstrareduktion Oversigt over installationer i ejendommen Generelt om installationsoversigten Forudsætninger for kontrolmanualens oversigt over installationer Installationsoversigten 16

4 1. Kontrolsystem for denne ejendoms varmefordelingsmålere 1.1 Kontrolsystem Ifølge dansk lovgivning, se afsnit 1.2, skal varmeleverandøren for denne ejendom etablere et kontrolsystem, som sikrer, at de anvendte fordelingsmålere er typegodkendte og korrekt installerede og skalerede i overensstemmelse med gældende typegodkendelse. Sådanne forhold registreres ved følgende regelsæt: Kontrolmanualen opdateres 1 gang årligt omkring udsendelsen af varmeregnskaber for anlægget. Opdateringen består i udgivelse af en komplet ny og opdateret kontrolmanual. Varmeleverandøren, som typisk er ejendommens administrator eller ejer, er alene ansvarlig for, at der foreligger et kontrolsystem for denne ejendom. Varmeleverandøren har for denne ejendoms vedkommende overladt det til ista Danmark A/S at drage omsorg for etablering og drift af kontrolsystemet. Loven foreskriver endvidere, at kontrolsystemet foreligger dokumenteret i en kontrolmanual, som skal være frit tilgængelig for ejendommens beboere. Opdateringen skal sikre, at kontrolmanualen så vidt muligt afspejler kontrolsystemdata på varmeregnskabstidspunktet. Den opdaterede kontrolmanual fremsendes til ejendommens administrator/ejer, som er ansvarlig for at anbringe kontrolmanualen på det offentligt tilgængelige sted angivet på kontrolmanualens side 2. På kontrolmanualens side 3 Informationer om denne kontrolmanual kan det kontrolleres, hvornår nærværende kontrolmanual er oprettet. Det er endvidere på denne side muligt at se seneste udgivelsestidspunkt for kontrolmanualen. 1.2 Regler om information om ændringer Kontrolsystemet er fastlagt i kontrolmanualen. Når der sker ændringer i kontrolsystemet, vil det medføre, at ændringer registreres i kontrolmanualen. Derfor vil forbrugerne til stadighed ved hjælp af kontrolmanualen kunne se, hvilke ændringer der måtte være foretaget i kontrolsystemet. Ændringer sker som hovedregel på foranledning af varmeleverandøren. Der kan eksempelvis være tale om ændrede regnskabsperioder. Der kan imidlertid også være tale om forandrede arbejdsgange hos serviceselskabet. Sker der ændringer på dette område, der får konsekvenser for kontrolsystemet, gennemføres der ligeledes en ændring af kontrolmanualen. Eventuelle energimålere, elmålere, gasmålere og vandmålere, som findes i denne ejendoms varme- og vandanlæg, er ikke omfattet af denne kontrolmanual. Varmeregnskab Ny kontrolmanual Aflæsning af målere Varmesæson begynder Registrering af services Illustration af kontrolmanualens gyldighed, som typisk er 1 år svarende til en varmeperiode. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 4

5 2. Kontrolmanual for varmefordelingsmålere 2.1 Opbygning af kontrolmanualen I henhold til Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 350 af 30. marts 2010 samt forudgående ændringer af bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997, 7, er der for dette anlæg etableret en kontrolmanual. Denne kontrolmanual omhandler alene varmefordelingsmålere. Varmeleverandøren har indgået kontrakt med ista Danmark A/S om udarbejdelse af kontrolmanual. Kontrolsystemet, som udarbejdes af ista Danmark A/S, omfatter følgende elementer: Forskrifter for aflæsning af varmefordelingsmålere. Kontrol af den enkelte varmefordelingsmåler i henhold til gældende vejledning. Vedligeholdelse af varmefordelingsmålere, der indgår i varmefordelingsmålersystemet. Vedligeholdelse af kontrolmanualen. 2.2 Varmefordelingssystem ista Danmark A/S anvender i denne ejendom et varmefordelingssystem med fordelingsmålere forsynet med produktskala. Dette system benævnes i det følgende produktskalasystem. I et produktskalasystem er varmefordelingsmålerens registrering tilpasset den specifikke radiator, hvorpå den er installeret. Tilpasningen består i, at varmefordelingsmåleren er forsynet med en skalainddeling, der passer til radiatorens nominelle varmeafgivelse. En sådan skala benævnes produktskala, og den er karakteriseret ved skalastørrelsen, som er angivet med et tal øverst på skalaen. Ved anvendelse af et produktskalasystem er varmefordelingsmålerens registrering således et direkte udtryk for den afgivne varme. 2.3 Varmefordelingsmålertype I denne ejendom anvendes en fordelingsmåler af typen Cl48 Måleren er en fordampningsmåler, som er karakteriseret ved, at den indeholder et målerglas, som indeholder en egnet målervæske. Afdampningen af målervæsken følger radiatortemperaturen og er et mål for den forbrugte varmeenergi. Spørgsmål vedrørende denne kontrolmanual kan rette til: ista Danmark A/S Brydehusvej Ballerup Kundecenteret (kl. 9 14) Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 5

6 3. Anvendelsesområde og dimensioneringsgrundlag 3.1 Anvendelsesområde De fordelingsmålere, der anvendes i nærværende ejendom, er kun delvist omfattet af kravene i bekendtgørelserne om kontrol med fordelingsmålere. Målerne er imidlertid omfattet af bekendtgørelsernes krav til kontrolsystem og kontrolmanual, ligesom lejelovens krav om målerens egnethed skal være opfyldt. Det betyder i praksis, at der skal være overensstemmelse mellem fordelingsmålerens anvendelsesområde og ejendommens bygningsmæssige udformning, herunder specielt ejendommens varmeanlæg. Varmeanlæggets radiatorydelser og dermed radiatorernes fysiske størrelse og udformning bliver generelt fastlagt ved at beregne den nødvendige varmeydelse, der skal tilføres bygningens lokaler og rum for at holde disse opvarmede til 20ºC ved en udetemperatur på -12ºC. Den tekniske standard, DS/EN 835, for fordelingsmålere af fordampningstype skelner mellem lavtemperatur- og ikke-lavtemperaturanlæg, se tabel A1 nederst på siden. Nyere bygninger, opført i henhold til seneste bygningsreglementer, kan i denne sammen- hæng som hovedregel betegnes som bygninger med lavtemperaturanlæg. Tabellen i næste spalte angiver med udgangspunkt i BR 95 og DS 418 middelradiatortemperaturer, t m,a, for moderne varmeanlæg for forskellige forsyningsarter. Den sidste kolonne viser t m,a for radiatorer, som er 15% overdimensionerede. Ved efterisolering af en bygning bliver varmetabet reduceret, og radiatorerne bliver således principielt for store (overdimensionerede) set i forhold til varmeydelse de skal kunne levere. Derfor reduceres t m,a efter isolering. Tfrem Tfrem Tmiddel,log = Tm,A efter EN 834. Tmiddel,log ved 15 % overdimensionering Gas/olie ,8 51,6 Direkte fjernvarme ,7 49,8 Indirekte fjernvarme ,1 42,8 Kilde: Otto Paulsen, Teknologisk Institut, Nov gengivet med Teknologisk Instituts tilladelse. Det er vigtigt at fastslå, at t m,a er en størrelse, der er givet ved varmeanlæggets og bygningens konstruktion, og altså ikke har noget med anlæggets aktuelle driftstemperaturer at gøre, idet det dog i praksis kan forventes, at en lavere t m,a medfører en lavere indstilling af fremløbstemperaturen. Det er også vigtigt at fastslå, at størstedelen af bygninger i Danmark er opført efter tidligere byg- Tabel A1. Anbefalede anvendelsesområder for varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet og for elektroniske varmefordelingsmålere. + = egnet - = ikke egnet 1 Varmesystem Forbrugere på én streng Rørføring Dimensioneringstemperatur 2 Fordampningsprincip 3 Elektronisk princip Etpunktsfølertype Flerpunkts-følertype C A B Comp FF Comp FF 4 a Lavtemperaturs- tm,a< anlæg 55tm,A< Ikke lavtempera- 60tm,A< tursanlæg 85tm,A b En-strengssystem horisontal vertikal tv,a95 og ta tv,a95 eller ta To-rørs system Kræver at a og b er opfyldt 5. Apparatspecifikke nedre temperaturgrænser skal respekteres 2.. Dimensionerende 6. Apparatspecifikke øvre temperaturgrænser skal respekteres 3. HKVV-klasse A: registreringshastighedsforhold < 12 eller nominel 7. KE må benyttes fordampning < 60 mm; 8. KE skal benyttes 4 HKVV-klasse B: registreringshastighedsforhold 12 og procentuelt Comp = kompakt varmefordelingsmåler vandindhold i målervæsken 4% og nominel fordampning 60 mm. FF = varmefordelingsmåler med fjernfølere Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 6

7 ningsreglementer, hvorfor de som oftest i denne sammenhæng må betegnes som ikke-lavenergibyggeri med t m,a på 55ºC - 60ºC eller endda derover. Kendes t m,a for varmeanlægget, er det enkelt at udvælge en fordelingsmåler, som er egnet til måleopgaven. I henhold til DS/EN 835, skal det ved typegodkendelsen af måleren angives, ved hvilken laveste t m,a måleren kan fungere. Værdien fremgår af mærkningen af måleren og er angivet ved betegnelse t min. 3.2 Krav til fordelingsmålere Varmefordelingsmålerne i denne ejendom er idriftsat før 6. februar 1997, hvilket jf. afsnit 3.1 betyder, at målerne ikke er omfattet af en typegodkendelse. Det er ifølge lovgivningen fortsat tilladt at anvende disse målere, som ligeledes er underkastet lovens krav om kontrolsystem med tilhørende kontrolmanual. De danske myndigheder har endvidere udgivet de måletekniske meddelelser MM 206 og MM209, som indeholder informationer, som tydeliggør nogle af bestemmelserne i DS/EN 835. I MM 209 tydeliggøres det bl.a., at der for fordelingsmålere ikke i henhold til bemyndigelser fra Sikkerhedsstyrelsen kan udstedes overensstemmelseserklæringer for varmefordelingsmålere, der anvendes på gulvvarmeanlæg. 3.3 Montagepunkt Normalt placeres en fordelingsmåler, som en samlet enhed på radiatorens frontflade. En sådan samlet enhed betegnes for en kompaktmåler. For at opnå en korrekt registrering af den afgivne varme, skal måleren monteres i en bestemt højde og en bestemt længde fra radiatorens kanter. Generelt vil placeringen være i 2/3 af radiatorhøjden regnet fra underkanten og midt på radiatoren i længderetningen. Tolerancen er ±5 mm. Der kan ved specialdesignede radiatorer være afvigende montagepunkter. Undertiden vil man se, at der på en radiator er installeret 2 varmefordelingsmålere. Dette gælder for eksempel for meget lange radiatorer. I MM 206, som omhandler anvendelsen af kalenderfunktion for elektroniske fordelingsmålere samt generelt funktionsprincipper, fastslås det, at standardernes gennemgang af mulige funktionsprincipper ikke betyder, at en varmefordelingsmåler ikke vil kunne operere efter mere end et af flere måleprincipper. Standarderne tager heller ikke stilling til, hvilket måleprincip, der er bedst. Ovenstående figur viser det almindelige montagepunkt for Cl48-varmefordelingsmåleren. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 7

8 3.4 Data for væskerør Væskerøret udskiftes i forbindelse med årsaflæsningen. Farven på væsken i røret skifter fra år til år i følgende rækkefølge: Årstal Farvekode Rød Grøn Blå Gul Rød Grøn Blå væsketemperatur og overfladetemperaturen. Denne, som regel ganske lille forskel, er givet ved et tal, c-værdien, som karakteriserer varmeovergangen mellem måler og radiator. Nedenstående vises nogle få eksempler på almindeligt forekommende radiatorer af meget forskellig opbygning og design. For de følgende år gentages rækkefølgen. Alle nye væskerør er ved isætning i forbindelse med årsaflæsning overfyldte med 5,5 mm over 0-stregen. Overfyldningen følger specificationen i standarden DS/EN 835 og modsvarer i alt væsentligt den fordampning, der foregår i sommermånederne uden for varmesæsonen. 3.5 Målerdimensionering Varmefordelingsmåleren registrerer varmeforbrug på basis af radiatortemperaturen i montagepunktet, idet væsken opvarmes og fordamper i afhængighed af væsketemperaturen. Ved lavt varmeforbrug er væsketemperaturen typisk lav, og afdampning og dermed registreringshastighed er langsom. Ved højere forbrug er væsketemperaturen højere med en hurtigere fordampningshastighed til følge. Væsken er valgt således, at afdampningen og dermed forbrugsregistreringen passer til radiatorens varmeydelse. Da radiatorer ikke er ens i størrelse og varmeydelse, skal målerens registrerede målerdelinger vægtes i forhold til radiatorens evne til at afgive varme, som angives ved den nominelle varmeydelse. Den nominelle varmeydelse oplyses af radiatorfabrikanterne. Radiatordesignet indgår ligeledes i denne vægtning, idet designet har indflydelse på forskellen mellem den faktiske Til dette formål er der hos ista Danmarks A/S opbygget en radiatordatabase, hvori radiatordata inklusive nominelle varmeydelser for et meget højt antal radiatorer samt de tilhørende c-værdier for et betydeligt antal måler/radiatorkombinationer er registreret. På grundlag af disse data, kan målerens aflæste målerdelinger vægtes, så de entydigt afspejler det varmeforbrug en given radiator over en varmeperiode har haft. Hertil kan forekomme yderligere korrektioner, for eksempelvis radiatorens indbygningsforhold eller placeringsforhold. Endelig indgår reduktion for termisk yderlig beliggenhed, som er en lovfæstet socialt betinget korrektion, som har til formål at sørge for, at beboere i lejligheder med stort varmeforbrug får reduceret deres varmeregning, således at prisen pr. opvarmet kvadratmeter er nogenlunde ens i hele ejendommen. Reduktion for termisk yderlig beliggenhed er beskrevet i afsnit 5. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 8

9 4. Fordelingsmåleren i denne ejendom 4.1 Den anvendte målertype Den målertype, som anvendes i nærværende ejendom er en fordampningsmåler af typen Cl Visuel inspektion Ved enhver aflæsning eller service inspiceres måleren visuelt. Inspektion finder sted for følgende områder Fordampningsmåler med produktskala Fordampningsmåleren er forsynet med en produktskala, og skalastørrelsen er angivet ved et tal øverst på målerens skala. Måleren er ikke omfattet af en typegodkendelse. Anvendelsesområdet er angivet ved en t min på 60ºC, hvilket betyder, at den er egnet til anvendelse i ikke-lavtemperaturanlæg. Efter førstegangs montage er væskerøret i målerens højre side fyldt med målervæske. I løbet af varmesæsonen afdamper væsken i takt med radiatorforbruget. Ved årsaflæsningen udskiftes væskerøret med et nyt, fyldt væskerør af anden farve, se afsnit 3.4. Der udleveres en aflæsningskvittering, hvoraf de aflæste værdier fremgår, og som kan benyttes til kontrol af varmeregningen. Det er altid en god idé selv at aflæse alle målerne og nedskrive målervisningerne, inden at aflæseren ankommer. Plombering Montagepunkt Væskefarve Målerens udseende og tilstand Det efterses, at plomben er intakt, og at der i øvrigt ikke har været forsøg på at bryde den. Findes der uregelmæssigheder noteres det på aflæsnings- eller servicedokumentet. Måleren replomberes om nødvendigt, se nedenstående tegning. Plomben sikrer, at måleren ikke uden synlige skader kan fjernes fra varmelederen. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 9

10 Det konstateres, om fordampningsmålerens montagepunkt på radiatoren er korrekt, se afsnit 3.3. Uregelmæssigheder noteres på aflæsnings- eller servicedokumentet. Om nødvendigt rekvireres yderlig service på måleren. Det konstateres, om målerens væskefarve svarer til indeværende varmeperiode. Afvigelser noteres, se afsnit 3.4, side 8. Ved enhver aflæsning foretages der visuel inspektion af måleren samt check af plomberingen. Konstateres fejl noteres det med henblik på afhjælpning hurtigst muligt. Ved årsaflæsningen foretages yderligere følgende: Advisering: 4.3 Installation Måleren installeres på radiatoren i montagepunktet, som beskrevet i afsnit 3.3. Installationen forgår ved at målerens varmeleder af aluminium normalt skrues på radiatoren, hvorefter selve målerdelen installeres på varmelederen. Fastgørelsen sikres ved at trykke plomben ned i målerhuset. 4.4 Aflæsning I denne ejendom aflæses fordelingsmålerne visuelt. Som regel indtaster aflæseren målerstanden i en håndterminal, og der printes en aflæsningskvittering over alle måleraflæsninger i et lejemål. Aflæsning sker typisk omkring den til varmeregnskabet hørende opgørelsesdato; men der kan periodisk udføres aflæsninger i forbindelse med særlig kontrol af målere eller flytninger i ejendommen. Dertil kan der med ejendommens administrator eller ejer være indgået aftale om periodisk aflæsning. Aflæsningen vil efterfølgende fremgå af den fremsendte varmeopgørelse. Gadedørssedler, som vist i venstre spalte nederst, opsættes på ejendommen 3 til 4 hverdage, før aflæseren kommer. Kold/varm radiator: For at kompensere form varmeudvidelsen af målervæsken aflæses meniskus foroven ved kold radiator og forneden ved varm radiator. Meniskus ses på figuren til højre som den halvmåneformede væskeoverflade. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 10

11 Udskiftning af væskerør Plomben på måleren brydes efter aflæsning af målere. Det aflæste væskerør afproppes og anbringes i målerens venstre side. Det kan herefter benyttes til kontrol af aflæsningen. Der anbringes et nyt væskerør i måleren højre side, og måleren samles og replomberes. 4.5 Udskiftning I forbindelse med udskiftning af fordelingsmålere skal særlige, lovmæssige regler overholdes. Reglerne sondrer mellem typegodkendte fordelingsmålere og ældre, ikke typegodkendte fordelingsmålere. I denne ejendom er der ikke installeret typegodkendte varmefordelingsmålere, hvorfor kravet ved udskiftning eller udvidelser af ejendommen er, at nye målere skal være varmeteknisk kompatible med de fordelingsmålere, som allerede forefindes installerede i ejendommen. Der må maksimalt udskiftes eller suppleres med 25% af de ikke typegodkendte målere. Overskrides dette bestykkes anlægget som nyanlæg og skal følgelig forsynes med typegodkendte målere. Det er varmeleverandørens pligt og ansvar, at udskiftninger af fordelingsmålere foretages i overensstemmelse med disse regler. I praksis betyder det, at varmeleverandøren skal informere ista Danmark A/S, når der sker ændringer i varmeanlægget eller med de installerede varmefordelingsmålere. ista Danmark A/S vil herefter drage omsorg for, at udskiftning eller supplement udføres forskriftsmæssigt efter de til enhver tid gældende regler og lovforskrifter. Under aflæsning af fordelingsmålerne foretages der, som nævnt i afsnit 4.5, en nøje kontrol af hver eneste fordelingsmåler i varmeanlægget, og hvis der måtte forekomme fordelingsmålere, der er fejlbehæftede, og derfor skal udskiftes, så vil ista Danmark A/S automatisk foretage den nødvendige udskiftning efter de aftalte leveringsbestemmelser. ista Danmark A/S vil i alle tilfælde efter konstatering af udskiftningsbehov, skriftligt advisere varmeleverandøren om de registrerede fejl og mangler. Samtidig vil det blive forsøgt at få en aftale med beboeren i den omhandlede boligenhed om adgang til dennes bopæl. Dette kan i første omgang ske mundtligt, telefonisk eller skriftligt afhængigt af de lokale forhold. Skulle det ikke på trods heraf lykkes at få den nødvendige adgang til bopælen, modtager beboeren en skriftlig henvendelse, hvori han eller hun bliver bedt om at tage kontakt til ista Danmark A/S for en ny aftaletid. Hvis det stadig ikke lykkes at opnå den nødvendige adgang til bopælen, anmodes varmeleverandøren om at være behjælpelig hermed. Giver dette heller ikke resultat, informeres varmeleverandøren atter skriftligt herom, idet det endvidere meddeles, at ista Danmark A/S herefter frasiger sig ansvaret for udfærdigelse af et lovmedholdeligt regnskab. 4.6 Udskiftning af målere i denne ejendom Fordelingsmåleren i dette anlæg er af typen: Cl48, fordampningsmåler Ved såvel udskiftning som supplement kan der fremover kun benyttes følgende varmefordelingsmålere: exemper, typegodkendt fordampningsmåler Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 11

12 4.7 Udskiftning af alle målere til ny type Udskiftes samtlige målere i ejendommen til ny type, nedtages alle målere efter samme retningslinier som ovenfor beskrevet. Der skal herefter udarbejdes nyt kontrolsystem med tilhørende kontrolmanual. 4.8 Bortskaffelse af nedtagne målere Samtlige nedtagne målere eller udskiftede målerdele, herunder brugte væskeglas, indsamles og destrueres i henhold til gældende regler i overensstemmelse med kontrollerede og miljørigtige procedurer. 4.9 Tekniske data Den varmefordelingsmåler, som er installeret i denne ejendom, er af fordampningstype med plads for 1 væskeglas. Måleren produceres ikke længere bortset fra væskeglas. Målerens tekniske data fremgår af nedenstående tabel. Tekniske data Målertype Cl48 Skalering af måler Produktskala, mærket med skalastørrelse Målefunktion Fordampningsmåler Koldfordamning Nyt væskeglas er overfyldt i henhold til DS/EN 835 Fysiske dimensioner- 137 x 36 x 17 mm Anvendelsesområde t min: 60ºC t maks: 100ºC Materiale Målerenhed: Delrin Varmeleder: Silumin Væskeglas 115 mm 2 ml målervæske Display Skala ud for væskeglas Produktskala Montagepunkt Målerens underkant på 50% af radiatorhøjde. Specielle montagepunkter kan forekomme Sikkerhed mod manipulation Måleren er plomberet med plombetråd og Al-plombe. Montagemetode Normalt skrue- eller svejsemontering Varmesystem Vandbaseret én- eller tostrengssystemer Producent Clorius A/S Produceres ikke længere Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 12

13 5. Korrektion for termisk yderlig beliggenhed 5.1 Korrektionssystem Boligenheder eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen, har et forøget varmetab. Dansk lovgivning kræver, at der ved fordelingsmåling skal foretages korrektion for det forøgede varmetab, så varmeregningen for de enkelte boligenheder og erhvervsenheder bedst muligt svarer til den opnåede varmekomfort. Korrektionen skal udføres, så betalingen for det forøgede varmetab fordeles forholdsmæssigt mellem alle boligog erhvervsenheder i fordelingssystemet. Korrektion kan baseret på bygningens varmetabsberegning eller gives efter et anerkendt korrektionssystem. For enkelte ejendomme gives ikke reduktion. Dette kan skyldes, at korrektionen er erstattet af huslejenedslag, eller at der slet ikke skal foretages korrektion. Denne form for korrektion, der benævnes reduktion for termisk yderlig beliggenhed, og det skal fremgå af kontrolmanualen, hvorledes systemet virker. Reduktioner gives for den enkelte måler, og af målertabellen i afsnit 6.3. fremgår reduktionerne for de enkelte målere i ejendommen Langt de fleste ejendomme anvender ista s standardsystem for reduktion af termisk yderlig beliggenhed. Systemet findes beskrevet i de næste afsnit. 5.2 Standardsystemet Standardsystemet er et af de anerkendte korrektionssystemer, der i Danmark har været anvendt i mange år, og som betegnes som et almindeligt anerkendt princip. Systemet benyttes til at foretage korrektion for yderlig termisk beliggenhed ved at justere i den forbrugsafhængige del af varmeforbrugsbetalingen. Systemet tildeler fordelingsmålere på givne radiatorer i et givet, termisk yderligt beliggende lokale en reduktionsfaktor. Reduktionsfaktoren er tilpasset således, at fordelingsmåleren på radiatoren nu ikke længere registrerer radiatorens faktiske varmeafgivelse, men derimod en reduceret varmeafgivelse svarende til, at lokalet ikke var termisk yderligt liggende. Princippet er illustreret på nedenstående tegning. Princip for reduktion i skala. Skalaen er et udtryk for radiatorens størrelse og dermed evne til at afgive varme. I eksemplet i figuren får en måler med skala 31 en reduktionsfaktor på 25%. Dette giver en reduceret skala på 23 og dermed en ligeledes lavere registrering og varmeudgift for den pågældende radiator. For fordampningsmålere med enhedsskala kan reduktion ikke ses på måleren, da alle målere har samme skala mærket med E. Reduktionen er for enhedsskalamålere gives i skalafaktoren i varmeregnskabssystemet. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 13

14 5.3 Fastsættelse af reduktionsfaktorer Reduktionsfaktorer findes ud fra fastlagte metoder og retningslinier. Disse er et resultat af, at både målerfirmaer og boligejere gennem praktiske erfaringer med varmefordelingsregnskaber over en lang årrække har udviklet alment anerkendte metoder til korrektion for ekstra varmetab. Hos ista Danmark A/S fastsættes korrektion for yderlig, termisk beliggenhed ved hjælp af reduktionsfaktorer angivet ved en reduktion i %. Reduktionsfaktorerne findes ud fra lokalets beliggenhed efter generelle hovedprincipper. Særlige bygningsforhold kan dog betyde, at de generelle retningslinier må afviges for at få en korrekt varmefordeling. I det følgende er de normale hovedprincipper angivet. Reduktionsfaktorer 5.4 Etagereduktion Hovedprincip: 10% reduktion på øverste og nederste etage i ejendomme med mindst 3 opvarmede i beboelseslag og under henholdsvis over uopvarmede rum. Specielle forhold: Radiatorer i butikker, trappeopgange eller lignende lokaler, hvor der på grund af stadig åbning af døre til det fri er kraftigere cirkulation og dermed afkøling af luften 5.5 Gavlreduktion Hovedprincip: 15% gavlreduktion for yderligt beliggende lokaler med mere end 1 ydervæg, forudsat at lokalet ligger varmedækkende for et andet eller flere lokaler. Gavlværelser, der støder op til anden opvarmet ejendom, får ingen reduktion. Hvis der er mere end 1 radiator, gives der kun reduktion for den eller de radiatorer, der står nærmest gavlen. For gavle med 1 væg mod nord eller øst gives yderligere 5% i reduktion. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 14

15 Reduktionsfaktorer (fortsat) 5.6 Ekstrareduktion Hovedprincip: Lokaler under uopvarmet tørreloft reduceres med 5%. Lokaler på manzard reduceres med 5% Lokaler under fladt tag reduceres med 5% Lokaler over uopvarmet tørrekælder reduceres med 5%. Lokaler over eller ved siden af port reduceres med 15%. Specielle forhold: Lokaler mod trappegang uden varme tildeles normalt ikke reduktion. Ved altangangshuse reduceres normalt med 10% ved facader mod trappe. For højhuse over 6 etager foretages efter vurdering i hvert eventuelt reduktion som følge af særlige klimatiske forhold. I blandede bebyggelser med bygninger af forskelling udformning, og som forsynes fra samme varmecentral og har samme varmeregnskab, kan der afhængigt af bebyggelsens karakter gives særlige reduktioner. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 15

16 6. Oversigt over fordelingsmålere i ejendommens boligenheder 6.1 Generelt om oversigten Lovgivningen stiller bl.a. krav om, at der i kontrolmanualen angives antal målere i den enkelte boligenhed samt radiatorstørrelser for enhedsskalaanlæg. Det hedder samtidig i det måletekniske direktivs afsnit 1, at selve kontrolmanualen helt eller delvist kan forefindes på edb under forudsætning af, at den enkelte beboer efter ønske kan få adgang til relevante informationer eventuelt i form af udskrifter. På basis heraf har ista Danmark A/S valgt i selve kontrolmanualen at angive adresse, følgenummer (boligenhedsnummer) og antal målere for hver enkel boligenhed i anlægget. Hvor der er tale om produktskalaanlæg er alle fordampningsmålere i anlægget forsynet med individuelle skalastørrelser angivet ved et tal øverst på skalaen. Ønsker beboere yderligere oplysninger om dimensioneringsgrundlaget, er det muligt telefonisk eller skriftligt at kontakte ista Danmarks A/S, som beskrevet under afsnit Forudsætninger kontrolmanualens oversigt over installationer De dataangivelser, der for de enkelte boligenheder forefindes i oversigtslisten, modsvarer antallet af varmefordelingsmålere registreret hos ista Danmark A/S på tidspunktet for afslutningen af seneste varmeregnskab. Var der på denne dato iværksat ændringer i antallet af boligenheder eller varmefordelingsmålere, eksempelvis som følge af nedtagning eller opsætning af radiatorer, sammenlægning eller opdelings af boligenheder eller nymontage af varmefordelingsmålere på tidligere ikke-målte radiatorer, vil sådanne ændringer fremgå af den kontrolmanual, der udsendes i forbindelse med næstkommende varmeregnskab, forudsat at arbejderne på dette tidspunkt er afsluttet. 6.3 Installationsoversigten De følgende og resterende sider i denne kontrolmanual indeholder oplysninger om antallet af målere i ejendommens boligenheder. Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 16

17 Oversigt over installerede varmefordelingsmålere Forbrugsstedsdata Adresse Følgenummer Anata målere Skomagergade 46 STMF Skomagergade 46 STTH Blågårdsstræde 2 ST D Blågårdsstræde 2 ST D Skomagergade 46 STTV Blågårdsstræde 2 1TV Blågårdsstræde 2 1TH Blågårdsstræde 2 2TV Blågårdsstræde 2 2TH Blågårdsstræde 2 3TV Blågårdsstræde 2 3TH Blågårdsstræde 4 STTV Blågårdsstræde 4 STTH Blågårdsstræde 4 1TV Blågårdsstræde 4 1TH Blågårdsstræde 4 2TV Blågårdsstræde 4 2TH Blågårdsstræde 4 3TV Blågårdsstræde 4 3TH Blågårdsstræde 4 4TV Blågårdsstræde 2 GÅRDEN Kontrolmanual for fordelingsmåler Side 17

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere

Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd. Værnedamsvej 5-5A & 5B 1819 Frederiksberg C Anlæg: 73052 c/o Bente Naver Ejd.administra A/B Værnedamsvej 5-5A & 5B Røgerupvej 050

Læs mere

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet

istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet istakontrolmanual Varmefordelingsmålere efter fordampningsprincippet Ejendommen Ejd. Lyøvej 5-9 2000 Frederiksberg Anlæg: 701041 Varmeleverandør Ejendomsadministration Egemar & Clausen Nørregade 7A 1165

Læs mere

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S

Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 10-14, 2300 København S Byglandsgade 9, Kornblomstvej 5-9, Lerfosg. 0-4, 2300 København S Techem ejendomsnr.: 0500/0590 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget. Vedligeholdelse

Læs mere

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Ved Bellahøj AKB, Blok 1-2700 Brønshøj Anlæg: 705061 Varmeleverandør Att. Eno Afdeling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V Denne

Læs mere

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af:

istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Denne kontrolmanual for elektroniske varmefordelingsmålere er udarbejdet og vedligeholdes af: istakontrolmanual Elektroniske varmefordelingsmålere Ejendommen Ejd. Pr,Christiansg.10/Skovbry 8900 Randers Anlæg: 717466 Varmeleverandør A/B Skovgaarden Skovbrynet 2 8900 Randers Denne kontrolmanual for

Læs mere

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476

Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 AG Æbleparken 114-128 Afd. 15., 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01476 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465

Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 AG Æbleparken 2-16 Afd. 4, 5270 Odense N; Techem ejendomsnr.: 0502/01465 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse af kontrolmanual

Læs mere

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092

Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 ag Odinsvej 1 A-B/Silkeborgv. 230, 8230 Åbyhøj Techem ejendomsnr.: 0500/12092 Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Indholdsfortegnelse 1. Kort gennemgang af lovgivningsgrundlaget 1.1 Vedligeholdelse

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

exg Kontrolmanual IC. OrlUS

exg Kontrolmanual IC. OrlUS A exg Kontrolmanual IC. OrlUS Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varmeleverandør Ejd, Bag Søndermarken 1 B11 B Ejendomsadministration 2000 Frederiksberg Egemar & Clausen Nørregade 7A Anlæg:

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Techem ejendomsnummer: 0500/52380

Techem ejendomsnummer: 0500/52380 Skovvej 2 m.fl., 2930 Klampenborg Techem ejendomsnummer: 0500/52380 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Reduktion for udsat beliggenhed - standard reduktion 4 Kontrolmanual for radiatormålere

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme Indsæt billede H: 11,9 B: 28,13 Lov grundlaget Bekendtgørelse af byggelov LBK nr 452 af 24/06/1998 afløser for LBK 805 af 9. oktober 1995 4

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

Varmeregnskabet som analyseværktøj

Varmeregnskabet som analyseværktøj Varmeregnskabet som analyseværktøj fsb Alment boligselskab i København Administrerer ca. 13.000 boliger Laver selv vores varme-, vand- og elregnskaber Allan Sanhof - Energitekniker Er varmeregnskabet en

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Varmeregnskaber Jura og Teknik

Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmeregnskaber Jura og Teknik Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Varmeleverandøren Det er ejeren, der er varmeleverandør

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling

Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Vejledning til ansøgning om forsøg med indeklimamåling Notat BO0202-00002 04-05-2017 1. Indledning Transport-,

Læs mere

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber

Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Temadag Varmemåling og varmeregnskaber 13:30 til 14:15 Erfaringer med varmemåling gennem mange år Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning i regninger, klager, skimmelsvamp,

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus

Varmeregnskab Temadag 21 November 2013 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom.

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på varme og vandregnskab samt montage af målere til ovennævnte ejendom. Grundejerforeningen Christiansgave 45 4220 Korsør 1.oktober 2014 Att.: Mogens Olsen Tilbud nr.: 2014-730 AMR, WB Vedr.: Grundejerforeningen Christiansgave, 4220 Korsør Montage samt varme- og vandregnskabstilbud

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup

Varmeregnskab Temadag 11 November 2014 i Tåstrup Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Bolværket, Boligafsnit Teglholmsgade 50 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2014 Til den 16. april 2024.

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber 5. Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Tirsdag den 20. november 2012 12:45: Erfaringer med varmemåling gennem mange år: Erfaringer fra praksis med bl.a.: Varmeregnskaber, korrektioner, stor spredning

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

http://www.teknologisk.dk/31494

http://www.teknologisk.dk/31494 http://www.teknologisk.dk/31494 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor

Læs mere

Referat af beboermøde den 2. marts 2010

Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Referat af beboermøde den 2. marts 2010 Bestyrelsen afholdte tirsdag den 2. marts et velbesøgt beboermøde om individuel varmemåling og vedligeholdelsesplan. På mødet fremlagde bestyrelsen planerne for

Læs mere

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt

Læs mere

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Forbrugsregnskaber for varme den evige sandhed!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alex Rytt Århus 1.december 2011 Varmeregningen hvad siger loven og Carsten Lov om leje af almene boliger siger ikke meget om hvordan man

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus

Varmeregnskab Temadag 5 November 2015 i Århus Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Hvorfor varmemåling? Rimelig og retfærdig

Læs mere

xxg Kontrolmanual Clorius

xxg Kontrolmanual Clorius xxg Kontrolmanual Clorius Kontrolmanual for varmefordelingsmålere Ejendommen Varme everandør Ejd. Ejendommen Saga 4 c/o Egemar & Clausen 2300 København S A/B Saga G Nørregade 7A Anlægt 706297 1018 København

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 2 (erstatter 1. udgave samt tillæg til 1. udgave) Dato: 31. maj 2016 Gyldig til: 31. maj 2026 Typegodkendelsen udstedt i henhold til 10 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport "Udsigten" blok 6 Margretheholmsvej 4 1432 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2013 Til den 25. november 2023.

Læs mere

Varmemåling, varmeregnskaber og fordelingsregnskaber for el 21. november 2013 Aarhus

Varmemåling, varmeregnskaber og fordelingsregnskaber for el 21. november 2013 Aarhus Varmemåling, varmeregnskaber og fordelingsregnskaber for el 21. november 2013 Aarhus Temadag Varmemåling og varmeregnskaber Tirsdag den 21. november 2013 13:00: Erfaringer med varmemåling gennem mange

Læs mere

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen.

Disse forhold peger på, at der er noget grundlæggende galt med varmeanlægget på ejendommen. Notat 25. november 2016 Ejd. nr. 874 FI/bma e: fi@cej.dk E/F Husforeningen Syd Undersøgelse af varmeanlæg Sendes til: Udarbejdet af: Bestyrelsen Formand Laura Clemmensen Administrator Lone Stausgaard Projektleder

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1. Varmefordelingsanlæg 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆCISERINGER 0 1 Varmefordelingsanlæg 0 1 PRÆCISERINGER VARMEFORDELINGSANLÆG Præcisering: Varmefordelingsanlæg > Tabeller Redigeret: 16.07.2013 Ikrafttræden: 01.09.2013 Korrektion

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Vigtig viden for ejer/administrator

Vigtig viden for ejer/administrator Nyheder Vigtig viden for ejer/administrator Focus på ressourcer Ejendomstjek - gratis Med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse indenfor forbrugsmåling tilbyder Techem et gratis ejendomstjek. Vi vil gerne

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. EJBY FJERNVARME Nørregade 21A 5592 Ejby Tlf. 64-461421 1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... TILSLUTNINGSBESTEMMELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport for ny etageejendom på Tulipanvej 5A 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2015 Til den 28. oktober 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014 Side 12 Brunata a/s er et danskejet selskab, der sikrer en fair og individuel fordeling af forbrugsudgifter med danske målerløsninger. Vi har næsten 100 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering, dette har

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf Vordingborg Vand Brovejen 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 37 00 Kontrolmanual Kontrolsystem for vandmålere i drift Manual for stikprøvekontrol af vandmålere. 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK Kontrolsystem for vandmålere i drift. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 Baggrund og formål 2

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010

Varmeregnskab Temadag 16 november 2010 Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Nøgletal, struktur, udsat beliggenhed, bygningsfysik og lidt om måleteknik af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Måling i varmecentraler og i lejligheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber

Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Varmefordelingsmålere og varmeregnskaber Dimensionering af målere, skalafaktorer, kontrolmanualer, 3. partsundersøgelse, gennemgang af nogle sager af Otto Paulsen Teknologisk Institut Tåstrup Dimensionering,

Læs mere