Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors"

Transkript

1 Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

2 Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV = Under 250 ansatte og under 50 MEUR i omsætning Fornødent teknisk, økonomisk og administrativt projektgrundlag Tilskuddet må ikke fortrænge eksisterende kommercielle aktiviteter Der kan ydes tilskud til udviklingsarbejdet frem til og med markedsmodning. Politiske darlings kend de aktuelle indsatsområder: Klima, energi, fødevare, biotech, velfærdstenologi, m.m.

3 Generelt ej tilskud til: Direkte salgs og marketing omkostninger for produkter ell. services Investeringer i infrastruktur og produktionsudstyr Partnervirksomheder må ikke være interesseforbundne, ikke samme ejerkreds, ikke være moder- og datterselskab, ikke et selskab og dets hovedaktionærer Udbud / statsstøtteregler/ De minimis ( indenfor de sidste 3 år) Udarbejdelse af ansøgninger Omkostninger afholdt forud for indsendelsen af ansøgningen

4 Leadpartner, partner, sub-contractor Leadpartner den ansvarlige projektholder der investerer egne timer/kontanter som egenfinansiering Partner, - men stadig medfinansiering i form af interne timer Sub-contractor firmaet hyret ind til eksterne priser + moms. Opmærksomhed på udbudsregler v. store kontrakter.

5 Støtteformer Investeringer kan ske som egenkapital, ansvarligt lån eller konvertibelt lån fra Vækstfonden Seedkapital ofte fra Business angels/private investorer Venturefonde rejser penge fra investorer, investerer disse penge i unge virksomheder med stort vækstpotentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. Investeringerne er altovervejende egenkapitalinvesteringer, hvilket vil sige, at investor bliver aktionær eller anpartshaver i virksomheden. Banken Tilskudsordninger - politisk bestemte

6 Begrebsafklaring Ved anvendt forskning forstås projekter af original karakter med henblik på at erhverve viden og indsigt med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser. Ved udvikling forstås anvendelse af viden med henblik på at fremstille nye eller forbedre eksisterende materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester. Ved pilotprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode i en større skala end under laboratorieforhold, men mindre end fuldskala. Typisk kan pilotanlæg være 1:10 i forhold til fuldskala. Med demonstrationsprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion eller - når demonstrationen giver anledning hertil - yderligere udvikling før markedsintroduktion.

7 Innovationskæden

8 Regeringens vækstplaner Det blå Danmark Kreative erhverv og design Vand, bio og miljøløsninger Sundheds- og velfærdsløsninger Turisme- og oplevelsesøkonomi Fødevarer Energi og klima IKT og digital vækst

9 Smart Specialisation Smart specialisation opfordrer regioner til, at fokusere ressourcerne på de regionale styrkepositioner, hvor man reelt har eller kan skabe markante konkurrencemæssige fordele. Smart specialisation er baseret på stærke partnerskaber mellem erhvervslivet, myndigheder og videninstitutioner i tæt samarbejde med stærke partnere fra andre regioner for at styrke europæisk konkurrenceevne fremfor en spredt indsats, hvor alle gør det samme.

10 Smart specialisation præger EU-støtten Kommissionen mener, at en intelligent specialiseringstrategi bør tage sigte på at koncentrere ressourcerne på de mest lovende områder, for eksempel om klynger, eksisterende sektorer og tværsektorielle aktiviteter, øko-innovation, markeder med høj vækstværdi eller specifikke forskningsområder. EU ser klynger som en vigtig del i at få gang i intelligent og bæredygtig vækst, men mener at det er brug for at få flere klynger i verdensklasse.

11

12 Innovationsfonden Innobooster vækst med viden Lav en Innovationsplan for din virksomhed og søg investeringstilskud til at gennemføre den. Et tilbud til virksomheder med fuldtidsansatte om tilskud til viden. Eller: En højtuddannet eller en forsker, der skal arbejde med udvikling i virksomheden. Tilskud til højtuddannede er særligt for virksomheder med få eller ingen højtuddannede. Samarbejde med en videninstitution, som din virksomhed ikke har samarbejdet med de seneste tre år. Anden videnbaseret hjælp - bevilges i sammenhæng med en af de to andre muligheder.

13 InnoBooster kan der gives tilskud til en videnpakke på mellem og kroner. Virksomheden skal selv skyde et tilsvarende beløb ind i forløbet. Noget af egenfinansieringen kan være i form af arbejdsløn til dine egne medarbejdere, og noget skal være i form af kontant betaling for den viden du får. Et innovationsforløb skal vare mellem 6 og 18 måneder, men inden for denne periode tilpasser I selv forløbet til jeres behov.

14 Tilskud til at ansætte en ph.d.-studerende Virksomheden kan få tilskud til at ansætte en ErhvervsPhD-studerende, der i tre år arbejder på et forskningsprojekt, der har kommercielle perspektiver for virksomheden.i perioden modtager virksomheden et løntilskud på kr. om måneden til den studerendes løn. Ansøgningsfrist:

15 2015: Temaer for INNO+ Innovationsfonden vil i 2015 udbyde samfundspartnerskaber inden for følgende INNO+ udfordringer: Avancerede materialer som grundlag for vækst og løsning af samfundsudfordringer Et Smart Society baseret på udnyttelse af Big Data Innovatorium til bygningsrenovering i verdensklasse Innovationsfonden investerer DKK 30-50m parterne dobler op

16 Iværksætterordning for dimittender Hvad får du som iværksætterpilot? personlig rådgivning og sparring på din iværksætteridé en månedlig ydelse på kr. i op til et år et særligt engangstilskud på op til kr. til brug for særlige ydelser såsom test, software og anden rådgivning m.m. adgang til fysiske faciliteter, hvor du kan arbejde konkret med din iværksætteridé. 20. november 2014

17 Mikrolegater Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise vil gerne støtte elever, studerende og ph.d. studerende med gode idéer og fremme iværksætteri som en karrierevej. Vi udbyder derfor, i samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation og Erhvervsstyrelsen en række Mikrolegater.

18 EU Landdistriktsprogram Administreres fortsat i LAG s 18

19 EU anbefaler fokus! Forbedre små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne i landbrug, fiskeri og akvakultur Brug styrkepositioner Bedre integration i fødevarekæden gennem kvalitet, lokale markeder og short supply chain Støtte til grøn omstilling bl.a. i landbrug og fødevaresektor Støtte til energieffektivisering og fornybare energiressourcer i SMV Første ansøgningsrunder i foråret 2015!

20 BOREAN Innovation Som innovationsmiljø har BOREAN mulighed for at medfinansiere lovende forretningsideer med op til 6 mio. kr. Dette indskydes som anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital der udgør hovedparten af det af det samlede investeringsbeløb. BOREAN Innovation er opstået efter en fusion af de to innovationsmiljøer NOVI Innovation og Innovation MidtVest. Såfremt du allerede har stiftet et selskab, er det væsentligt at bemærke, at selskabet maksimalt må være 12 måneder, og have haft en omsætning på kr. Hjemmeside:

21 NORDJYSK LÅNEFOND KAPITAL TIL INNOVATION, VÆKST OG JOBSKABELSE I NORDJYLLAND Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. Fonden råder over en pulje på omkring 60 mio. kr., der har til formål at fremme vækst i private virksomheder og derigennem vækst i Nordjylland. Lån fra Nordjysk Lånefond kan dække op til 50 % af det samlede eksterne finansieringsbehov

22 Vækstfonden Vækstlån til ny etablerede virksomheder med vækstplaner, der ikke kan stille nok sikkerhed for et lån i banken finansiering på mere end 2 mio. kr. Ansvarlige lån til vækst i sunde etablerede virksomheder. Lånene, der er på mellem 3 og 10 mio. kr., skal samtidig gøre det lettere at opnå yderligere finansiering fra pengeinstitutter eller andre långivere. Vækstkaution for lån, leasing, factoring og garantier på op til 2 mio. kr. Vækstgaranti til etablerede virksomheder med vækstplaner, der ikke kan stille nok sikkerhed for en garanti eller en leasingaftale på almindelig vis i et garantiinstitut eller hos et leasingselskab. VF Venture. Egenkapital på 5-25 mio. kr. til unge virksomheder med mulighed for betydelig vækst.

23 Nye fokusområder GUDP - Fødevareområdet Siden programmets start i 2010 har GUDP-bestyrelsen samlet viden, og der er især blevet lyttet til, hvad der bliver efterspurgt af ansøgerne. Resultatet er, at GUDP har justeret strategien en smule, så vækst i alle led af værdikæden understøttes bedre: Den dobbelte bundlinje vil i endnu højere grad være i fokus i kommende GUDP-projekter, som skal arbejde med at løse grønne udfordringer samtidig med, at virksomhedernes forretning styrkes. Udviklingen understøttes fortsat af nye fødevareteknologier og processer, så Danmarks konkurrencefordel styrkes, og nye afsætningsmarkeder åbnes.

24 EUDP 375 mio. i 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder projektforslag vedrørende udvikling og/eller demonstration af nye energiteknologier. Der er ca. 375 mio. kr. til rådighed for tilskud til projekter, og der gennemføres to ansøgningsrunder i løbet af året. Det forventes, at der i anden ansøgningsrunde, som har frist til efteråret, kun kan søges om tilskud på op til 10 mio. kr. pr. projekt. 2 årlige ansøgningsfrister. + Green Labs

25 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP udvikle, teste (afprøve) og/eller demonstrere miljøteknologi, gennemføre tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration, opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov. Næste frist formodet marts mheder/finansiering_tilskud/tilskudsordning_miljoeteknol ogi_mst.htm#hvilke_omraader

26 Grøn Omstillingsfond Fonden giver tilskud til virksomheder, organisationer og partnerskaber inden for følgende områder: Udvikling af nye forretningsmodeller Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen Mindre spild af fødevarer. Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse Fonden giver også tilskud til kommuner og forsyningsselskaber, der ønsker at søge om tilskud til projekter vedrørende markedsmodning af klimatilpasningsløsninger. 9. marts 2015

27 Grøn omstilllingsfond Grøn industrisymbiose: skud Grønne forretningsmodeller:

28 ElForsk ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram, som støtter forskning, udvikling og demonstration inden for effektiv energianvendelse af el i slutfasen (alt efter elmåleren/hos forbrugerne både erhverv/industri, kommunale og private). ELFORSK råder årligt over 25 mio. kr. fra den store PSO-pulje (Public Service Obligation afgiften, som betales over elregningen), og fordeles mellem programmets syv indsatsområder Bygninger Ventilation Belysning Køling Effekt- og styringselektronik Industrielle processer Adfærd, barrierer og virkemidler

29 ForskEL og -VE ForskEL( energilagring og sammentænkning af energisystemer, Smart Grid og integration af vedvarende energi, Miljøvenlig elproduktion ForskVE-programmerne (solceller, bølgekraft og biomasse-forgasning) Anvendt forskning, udvikling og demonstration af miljøvenlig elproduktion Næste frist september mill. Kr. årligt

30 Partnerskab mellem socialøkonomiske og private virksomheder Et af indsatsområderne fra regeringens udspil er at fremme etableringen og udviklingen af partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og ordinære danske virksomheder, hvor der er afsat 4 mio. kr. i Støtte på op til ,- kr. Frist SOEV-og-private-virksomheder.aspx

31

32 Cosme Cultural Routes and Luxury Goods Deadline: 04/11/2014 ICT Innovation for Manufacturing SMEs Deadline: 09/12/2014 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system Deadline: 17/12/2014 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth Deadline: 17/12/2014 Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons Deadline: 15/01/2015 Innovative mobile e-government applications by SMEs Deadline: 16/12/2015 Call for proposals:

33 Active and Assisted Living Programme

34 Ambient Assisted Living Ambient Assisted Living (AAL-programmet) støtter udviklingen i øget anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi med fokus på at øge livskvaliteten for ældre AAL-programmet lægger vægt på innovation, praktisk anvendelighed og involvering af brugere, interessenter og virksomheder. Perspektivet for kommercialisering skal være 2-3 år efter projektets afslutning. Et projekt kan vare fra 1 til 3 år partnere fra mindst tre deltagerlande. Næste frist: Formodet marts 2015

35 Indsatsområde 1: Innovation Interreg 5 A: Øresund, Kattegat, Skagerak Indsatsområde 2: Grøn Økonomi Indsatsområde 3: Transport Indsatsområde 4: Beskæftigelse herunder støtter til samarbejde mellem microvirksomheder, iværksætteri m.m. 136 millioner EUR til rådighed + 17 millioner EUR fra Norge. Et projekt kan maksimalt få dækket 50%.

36 Horizon 2020 Som en del af Horizon 2020-arbejdsplanen for 2015 støtter Europa-Kommissionen innovative offentlige indkøb indenfor sundhed. Projekter skal støtte markedsføring af nye løsninger på lokale, sundhedsmæssige udfordringer og udvikling af løsninger, der prioriterer patienten som medaktør i promovering af sundhed. Ansøgningsfrister den 21. april

37 Info om grants

38 Info Tilskud fra EU til SMV er: Enterprice Europe Network ( virksomheder) Vækstguiden

39 Up Front Europe

40 Lotte Jensen

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Rapport udarbejdet for Dansk Arkitektur Center som led i projektet Danish Resources finansieret af Realdania og støttet af byggeriets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere