fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers mot fra 4.3 til 4.8 i de 3 foregaaende Saavel paa Syd- som paa Vestkysten fa1dt der mindre fangster ved Rø\'ær, aar. aar har man hængt l mill. og bar sydlige til vestlige vinde været Utsire og ved Sogndal i Dalerne, paa saltet omtrent 2. Proc1uktionen av fremherskende. den første halvpart sidste sted med enkelte meget gode dampmedicintran utgjør kun 2160 hl, av uken var vinden gjenncm~aflende fangster. Notstæng blev gjort flere og man har kun 1959 hl. lever tilo- frisk; pha Sydvestkysten blæste der steder ved Karmøen, og likeledes fiske- vers til anden tran. Rognopgaven el' dog sterk søndenvind manc1::tg. Tors har slaat aldeles feil i uken paa grund Norske fiskeriere av veiret, og nogen forøkelse av totalfangsten Uken febnur. Cl' ikke meldt. Storsildfisket paa sydkysten er V ogsaa aldeles feilslaat, uagtet veiret AARSLDFSKET var meget hin- her var goelt flere dage i uken. Man dr et av uveir i sidste uke. Garn anser mest fisket for avsluttet, men fisket foregik bedst ved Kal'l1øens endel baater vil dog forsøke i denne sydside imot Skudenes, hvor gjennem- uke utenfor Kristiansand, hvis veiret snitsfangsterne tirsdag, onsdag og tors- blir godt. dag var meget gode, mest omkring 30 Skreifisket har i ensørgeliggl'ad maa pr. ba at paa natsæt. mot ukens været hindret av veiret. Finmarkens slutning minket fangsten der, og silden utbytte i januar foreligger endnu ikke, gik op i Karmsimuet, hvor der omkring saa hele landets skreifiske til 18/ 2 kun helgen nskedes paa begge sider, bedst kan opføres med 3 mill. stk. torsk - ten er mars lllaaned den av:2'jøl'ende, saaledes at de nuværende daarlige tilstande i den senere del fl v vin teren kan forandre sig til meget gunstige. Finmarkel1 fskes eler litt langs hele amtet fra Loppen til Vadsø, kull fra Vardø el' intet meldt, men man kan ingen sildrer mening ha 0111, hvormeget det hele kan utgjøre fra Dytaar til llu. Da veiret i reglen har været ugunstig, er der leppe opfisket synderlig meget. c1e3 noget med posenøter først paa endnu ufuldstændig; der er hittil kun dag tok vindstyrken til og kom tildels sydsiden og vestsiden av Karmøen, opgit 1107 hl. op i storm fra sydvest eller yest. Om senere ogsaa noget i Kal'msundet. V cd H vad del' i uken er opfisket søllc1en- nauenfik Vestkysten nordvest, der op Wæøen blev ogsaa stængt, og baade for Finmarken utgjør kun 0.9 mill. stk. traftdte stormende den største del av der, ved Røvær og Utsire var bruk fordelt paa rrl'olllsø amt, Yttersiden, næste dag. Ogsaa paa Sydkysten, hvor av hval og fugl, men veiret vanskelig- Lofoten, Røst, Helgeland og Romsdals vinden før~t ut paa formi(1dagen gik gjorde fangst. Priserne var nedad- amt, mens fisket i Værøy, Nordre og nord vestlig, hadde man sterk eller tilgaaende i uken, i begyndelsen op til og Søndre Trondhjem og søndenfor dels stormende vind fredag. Efter en 5 kr. ved Utsire, 3 3 / 4 og 4 kr. ved Stat har været saa ubetydelig, at der kort stilstand lørdag formiddag fik man. Karmøen for senere at synke under ikke foreligger kvantumsopgave. Lo- igjen urolig veir om eftermiddagen, 3 kr., og sjøstaaet sild solgtes i Karm- foten har til 18jz kun faat stk. Sydkysten med frisk nordost eller østensundet for l kr. Av garnsilden gik mot i 1910, l mill. i 1909 vind, Vestkysten med sterk søndenvind; der almindeligst omkring 650 stk. i og 950 UOO i 1908, 1.2 mill. i 1907, Veiret har gjennemgaaende været mørkt maalet, av notsilc1en optil 700. Det 2.8 mill. i Der synes at være og regnfuldt. Der laa taake over hele utbytte til 18/2 er maal mot noget fisk tilstede i 0stlofoten, men Kristianiafjorden og en stor del av ifjor til samme tid. Av denne dog mest mellem Balstad og Stamsund Skagerakkysten tirsdag og onsdag. sæsolls fangst er maal garnsild og mindst vestligst. Priserne er over- Romsdalskysten hadde rolig veil' og maa notsild. Meget av den alt i denne uke meget høie; leverhol- først i uken, og fra NordJandskysten sidste tages fremc1el~s fra de tidligere digheten og leverens fettholdighet fal-j meldtes kun frisk sydlig vind; men i satte laase søndenfol' Korsfjorden. Det der en god del mindre end i 1910 Lofoten bjæste eler søndenstorm. Fra meste av silden er iset til eksport; overalt, hvor der hittil er opfisket tirsdag har imidlertid Lofoten hat 1'0- kun 70JO maal er saltet iaar, ifjor kun skrei. lige1'e veir, hvdrimot der har blæst 2000 maal. Al fangst er gjort i søn- Den bedste tid for skreifisket er adskillig paa kysterne søndenfor, saadre vaarsilddistl'ikt, i N ordr8 Bergen- gaat tapt for hele Yttersiden, for ledes angavfls der fra de fleste steder hu s amt. el' ingen na:~yn_ værdig fangst nogen herreder i ':rromsø amt,. og for paa strækningen fra Stat til Bodø sterk gjort endnu. en del ogsaa for Helgeland, men for eller tildels stormende vestlig til nord- Sto r s i d fis k e t nordenfor Stat har de øvrige distrikter og især for Lofo- vestlig vind onsdag og nat til torsdag. '

2 48 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERlnEDRl!'T FRA FSKEUDREKT0RE~ 22 febmw Hill Fredag optr3adte ogsaa sterk til stormende nordvest fra Stat til Vilden. Pa:1 kysten av Tromsø amt har vinden b ud er , enkelte lineskoiter ]ø(l~g optil 520, snøre 8-40, pal ti ubetydelig. [<'iskepris sløiet 44-49, rund 5i'i- 60, leveljwis 22-25, l'ognpris 25, fiskevegt l\jø næsten hele tiden blæst fra syd pefartøiel' 75, fiskel'baater 442. H,ds. Opsl~g 29. Bodø 18/ 2 : Ytten;iden: Opeller sydost: fra først av frisk eller fisket , h\'orav hæn~t , dampsterk, men (len sic1ste halvpart. av tran 303, uda:l:pet lever 84, rogn 49 11L..,.. l Værøy-Røst: Fiskepartiet Væløy ikke nævuken metl nnge styrke. Noget lgnene e lleværdio' Røst 2380U alt hæncrt damptran har ogsaa forholelene artet sig i Vest- 20 hl. bsaltc'n-hejgel~nd: Opfi~ket Hil 000,. hvor.:;,v hængt , 139 hl. damptl'an, 4 finmal'ken, hvonmot 0stfinmarken har hl. udampet lever, 1'79h1. rogn. Fiskepris hat adskillig stormende veir, de første 35-37, leverpris :J0-30, fiskevegt , cl teverholclighet , fettpl'ocent d age f ra sye l vest og l øre l ag f ra nor. Herav Gildeskaal: 4000, alt hæ,lgt, Myken- Onsdag, torsdng og fredag hersket der Valvær : 82000, ah hængt, dampt~an 82, rogn... '.. l' cl 100. Selvær: 8000, hvorav hængt '000, c1amplohgele Y81r. 1emp81atmen la el tran 9, rogn 10. Aasvær: 26000, alt llængt, nord holdt sig paa 4-6 kuldegrader, clamptnm 26, rogn 30. Herøy: 15000, alt. hænut, damptran 1.0. rllgn 18. Vega: 800Cl, mens der l N orc11and var varmegrader hv01~v hængt 7000, damptran 0, rogn 8. indtil torsdag. Meløy: 8000, hvorav hængt 6000, damptran 6, lever 4, rogn 13. Amtmanden. enkplte træknillger oven,t:tat line 220, Hll nllgsvrag, K.ilJ:vik , Kamøvær 300, G:=tmrik 300, Finkongkjeilen , LORyik , Ber:eva;'\g 400, Va(tsø, NOldvar:inger , alt torsk i kg. Amtmanden. Opslag 3+ 'l'rom~ø lg/~: Gryltef,ord: Fl'e dag natst,aede lineskøiter 200-5(i0, søm1ctgtonætters delvis tl'ækning optil 600. Forøvrig stormhindring. Rl1ndfiskpris 40. Me~joJ'dvær onsdag' lrækning trenætters brnk, smaabaatene kg. Forøvrig l',ndligge. Holmenvær fredag, søndag tlelvi, træklling, smaabaatliner gjennen snitlig 100. Ellers lalldligge. Stiftamtmanden. Opslag 36. Dverb... rg ]8/ 2 : denne uke savnes underretning saavel fra Anc1enes som de øvrige vær. Lensmanden. Opslag 36. Røst 18/ 2 : Fiskepartiet 2380:) alt hængt, dampmedicintl'an 26 hl, leverholdig , tranprncent 43, leverpris Stormhindringer, ttsdag 3-6 nætters garn, en motorskeite Opsynsbetjenten. Opslag 36. Breistrand ]8/2 : 0ksnes: Op Opslng 30. Svolvær 15/ 2 : Lørdag, mandclg fisket t l torsk, hvorav saltet 89500, landligge, tirsdag delvis trækning, lineskøit... r, 2800 kg. kveite kg. smaafisk, 145 hl. Beretninger. Stamsund , Ure , meclicintl'rn, 54: hl. udampet lever, priser: Balstad , Sund , gam torsk 12-14, lever 15-30, kveite 85-90, Sund, Reine 300. Onsdag lineskøiter Hopen 1 sma:-tfisk 5-8. Fiskevegt 250, levt'rholdighet Skreifisket. 180, Henningsvær 50-4(J0-100, Stamsnnd 450, tranpr0cent 33-45, lørdag overstaat bruk Fra opsynschefen i Romsdals amt i uken , Ure, Balstad , gjennemsnitlig 150, onsdag garn 200, line februar. Mortsund , Nusfjol'd Torsdag garn 200, hver 150. Fredag Uveir har hindret fisket hele uken over 140, Sund Linebaater Hopen natstrat Sørsand gam , liner, hele amtet, især de sidste 3-4 dage , Henningsvær , Stam- saltet agn , iøvrig garn 200, Nord sm ølen: Mandag garn , sund ~ Mortsund , Bal- liner 100. linemotol'er fiskepilrtiet ikke nævneværdig. stad , Nusfjord , Lensmanden. Kristiansund: Lørdag, mandag liten Reine Garn delvis trækning 0Jlslag 86. Bøstad 18/2: Borge onsdag trækning paa grund av storm, liner , Ure 20-80, Mortsund , Balstad nogen delvise trækninger optil 300. Fredag fiskepartiet 12000, leverholdighet , Sund 250-4' 0, Reine , almindelig træknillg med 7 nælters garn, Høines Kvalnes, Borgevær omkring Aarsbogen: Lørdag, mand<1g delvis trækning, lilleljaater , gam smaat, 20-30, l'ognpris RedRkapstap, no d- fiskepris 42-46, usløiet 50-60, leverpris 100, Eggum , enkelte baater optil 500. fiskepal'tiet vestkulillg. UtvalgRfLlrmand. øvrige uage landligge. Opfisket ca Hus tad: Lørdag garnbaater Opslag- 30. Svolvær 18/ Bjørnesund: Lørdag garn , liner 2 : Fiskepartiet 276 torsk, 20 hl. damptran, 20 hl. rogn, priser og tusen, hvorav 93 tusen hængt, levt'l'partiet 50, belæg uforandret. Lensmanden. 100, fiskepartiet dampmedicintnm 26;:), rognl'artiet 670 hektoliter. Level'l1oldighet 3flO-450, trilnprocent og tirsdag landligge. Onsdag og torsdag del Opshlg 36. Bø i VesteraaJen 1fl/ U l n: Lørdag , fiskepartiet 18000, 2 : :Mandag leverholdighet 350. vis trækning for enkelte vær. Fredag fnld Vig'ra: Lørdag linebaater , dypsagn optil 40 pr. baat, fiske partiet , fiskevegt , fiskepris 40-46, nsløiet 54-60, leverpris 20-35, rognpris Baatantal 2839, hvorav 417 garnbaater, 1373 dory el' fra 06 skøiter, 468 molol'baater, 3 t fi~kedrmpskibe, Vestlof<lten Kjøpe- Giske: Lørdag- liner , garn Aalesund: Lørdag moto]baater liner fartøier 179, hvorav 123 Vestlofoten. Fredag , fiskepal'tiet 3000, leverholdighet gjennemsnitlig linebaater, Svolvær 65, Kabel vaag, Stamsund 60, Henningsvær 85, Ul'e 80, Ulste~: Lørdag delvs trækmng, garn Balstad 50, Nnsfjord 70, Snnd 100, vestenfor 10-:100, trsdag 4 l1ætt~rs gar~ , fiske- smaat. Lineskøiter Henningsvær, Sund 200, partet 3000, leverholch?,het 3,,~. Stamsund 170, Balstad 230, Nusfjord 180, He J' ø: Lørdag delvs træknmg, garn 50-1 garn Brettesnes Kabelvaag Hennincrsvær ,.liner,10-200, fihkeparti,et 10200, lever- Hopen 150, Sta~imnd 190, 'ore 140,'Mortsullll holdghet 320, tl'anprocent 30--;:-40. San de: Lørdag liner , garn smaat, fiskepartiet 3000: tranprocent Kristiansund 35, Hem Priser: Kristiansund, rundfisk 45-48,. Fosnavaag 60. Totalkvantum skrei, 171 hl. rogn, 60 hl. damprnedicintran. Skreifisket. Telegrammer. 125, Skroven kabelbrudd. Ut valgsformand. Opslag 31. Tromsø ]8/2: Amtets parti 6f.l6000, hvonw hængt 13f:J 000. Damptran 510 hl, lever hl, r()gn 38 hl., fiskepris, rund gj ennemgaaende 40, sløiet 9 ~ 14, leverpris 10-30, rognpl'is 8-15, fiskevegt , leverholdighet , tranprocent , oelæg i Torsken som før, i Berg 1 dampbaat, 30 skøiter, 48 smaabaater, i HilleRøy 49 baater mec} 237 mand, i Skjærvøy 1 daml'baat, 4 motorskøiter, 48 smaabaater og 221 l1,and. Karlsøy og Helgøy herreder ansees fisket sluttet. gaar fangst Mefjordvær skøiter tal, smaabaatene 300 Opslag 24. Aalesund 15/ 2 : Fremdeles veir kg. - Stiftamtmanden. hindring i hele distriktet..ændligge eller kun Opslag 32. Vadsø 17/ 2 : Loppen , delvis trækning med gjenllemsnitlig fangst Bergsfjord skøite 2 halinger 1700, Andsnes nogenlunde jevnt over hele amtet , Gammelvær 200, Breivikbunden Opsynschefen. 300, garn , Breivik liner , Opslag' 2i. Aalesund 18/2 : Fiskepartiet Hasvik, Taborshavn, Meltefjord , Vaa , rogn 171 hl, medicinhan 60 hl. Lever- gan , Galtenfjord liner , holdighet, Kristiansund , Ulla 350, garn Sild. tilstede Galtenfjord. :Med Fosnavaag 320. Tranproeerit 35-40, storm' fjord , Snefjord smaabaatf.l' paa dypshindret alle nævneværdige forsøk s1dste 3 døgn. agn 400, liner 400, Hav0snnd , Op~ynsche:l'en. Hjelmsø optit 1000, paa dypsagn ikke nævne- Opslag 28. Rørvik ]9/ 2 : Viktenfisket 19 værdig, Maasø , Kobbefjord , februar Storm hinderlig beclrift!m fo1'- Ryggefjord , dæksbaat optil 1200, 1øpne uke. r'redag, lørdag t, ækning. Line- smaasild rikelig til~tede Kobbefjord, Kistnmd trækning mest overstaat bruk. Hovden: Nykvaag: Aasanfjorden: ' St:'aumsjøen: Skarvaag: Fjærvold, Gimstadsjø, Svinøy: Opfisket , derav saltet kg., damptran 102 hl., utilvirket 20 hl, rognpal'ti ubetydelig. Prisf'l' uforandret. Total agnmangel. Lensmanden. Opslag 36. Værøy 18/ 2 : Værøy ll/g til 17/~ indmpldt 155 linebaa,ter, l garnbaat, 677 manc1, 1l/2-1G/21andligge, fredag 17/ 2 nogen faa, baater erholdt hel sætning. 8-9 døgns overstaat liner fangst opti 100, betydelig brnkstap, fiskepartiet ikke nævneværdig, priser usat. Opsynsbetjenten. Opslag 8. 20/ 2 : Landets skreifis.e til 18 februar 3.0 mill. stkr., hvorav 1.0 hængt, 2.0 saltet, 2160 hl. dampmedicintran, 1959 hl. lever til andre tl'ansorter mot: i f) Rognopgaven endnu ufuldstændig. Finmarkens vinterfiske kun beregnet til Sl/U! Storsildfisket. Opslag 15. Skadenes 15/ 2 : Drivgarnsfisket nol'denfol' Stat siden ilørdag bøist ubetydelig. Vaarsildopsynet. Opslag 15. Opsynets feltstation 18/ 2 : Drivgarnsfisket nordenfor Stat. ng'en nævnevæl' dig fangst denne uke. U veil'! Vaarsilc1opsynet. Opslag / 2 : 0stlandsfisket: ntet sildefiske bele uken, forsøk vil gjøres fra Kristi-

3 22 februar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FS(ERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN ansand i denne uke, ellersjoreløbig avsluttet. Te:egraferingen ophører hermed indtil nyt fiske opstaar. Vaarsildfisket. Qpslag 1~. Qpsynets feltstation 14/2 : Vaar sildfisket. Gode utsigtel' for Utsire, hvor notsildens ~t(jrrelse 700 og pris 5. Karmøens sydside, hvor idag' jo baater maal llatsætsild (størrelse 650, pris ), og Sngndal i Dalene, hvol' optil 30 maal idag (~tørrelse omkring 600, kjøpermangel). O' psytschefen. Qpslag 19. Skudesnes 15/ 2 : Vaarsildfisket ved Karmøens sydside 1~0 baater maal natsætsild idag, storrelse 650, middelpris Ved Vikevaagens østside et større stæng, nordostenom Skudesnes og-saa kasting. Litt fugl for Bremangerøens vestpynt. Torskefisket: Utenfor Karmøens vestside idag 300 fisk gjennemsnitlig pl'. garnbaat, tiendeparten torsk, utenfor Vaagsvaag igaar likeledes 100 torsk, torskens leverholdighet omkr. 375, leverholdighet360 (tranprocent38). Qpsynschefen. Qpslag 19. Skudenes ]6/ 2 : Vaarsildfisket idag: Qmkring, helst vestenom, Skudenes 350 baater maal natsætsild, størrelse 640, pris omkring 2.75, Uveir. Qpsynschefen. Qpslag 21. Skudenes 16/ 2 : Mellem Sknde og Tømmervik bra natsætfangst idag. Qpshlg 21. Skudpnes 17/ 2 : Ujevnt tildels god natsætfangst paa veiret 11il1- drer trækning andre steder. Storm. Qpslng 21. Røvær 17/ 2 : Paa Røvæl's sydside 15 ljaater ujevn natsætfangst 0-12 maal pr. bant. Qp,lag 21. Kopervik' 17/ 2 : God fornemmelse paa natsæt ved SØ'stokke ellers intet i Kanmmndet, llonlenvindstorm. Qpslag 21. Skudenes 18/ 2 : Ujevnt, mestedels sorte garn paa natsæt., kun endel overstaqt sild heromkring idag. Qpslag 21. Røvær 18/ 2 : raa Røværs sydside 48 ljaater ujevn natsætfangst 0-10 maal. Bedst ved store Hatskjær. Paa Røværsosen svak fornemmelse, eller svarte garn Qpslag 21. Kopervik 18/ 2 : Godt tildels rikt garnfiske paa begge sider av Karmsund fra Fra Norges fiskeri agent i England, Hans Johnsen, dat. Hull 13 februar. Britiske fiskerier i uken en(1t l februar. En gunstig uke for fis k er n e. Fiskerne var i forrige uke begunstiget av et usædvanlig mildt og stadigt veil' paa denne tidlige aarstid, og deres Lestræbeser luonedes med helel paa de fleste kyststrælminger. Det irske sildefiske avgav god fangst, men da silden er spent, vil antagelig en større del av drivern~ snart ophøre, hvis ikke nye stimer indtræffer. Prisen er fremdeles lav og dæmper fiskernes forhaapninger, hvorfor mange allerede er avseilt. Krokenes til Tømmervik. 1 større stæng straks Stornoway avgav ikke noget stort nordenfor Tommervik, ~nl1rpenotfiske ved Krokenes. utbytte, og da kvahteten delvs var QpR:=tg /~: Hval paa Fæøs vestside blandet, har nogen av røkerne forlagt idag. 2 b<1.<\ter l og 15 maal paa overstilaede virksomheten til Hull. Linefisk.et var garn. Qpslag 21. Fæø 18/ : 2 Hval paa Røværs jevngodt paa østkysten og meget godt vestside illag. paa de nordlige og østlige vær. Ved Qpslng 19. Skuclenes 17/ 2 : Vaarsildfisket. Qplag 21. Qpsynets f:ltstation 18~2: Vaar- Lerwick oer Scalloway fiskedes store idag: Qmkring Skndenes 150 haater R11gfisklt nu bedst omknng Kopervk, utrygt b.. maal w\tsætsil(l, størrelse 650, pris omkring veil'. Qpsynchefen. mængder hyse, som sedes for Aber Ved Røværs syuside nagen baater likeledes optil 12 maal; størrelse 650, pris 3. garnfiske langs Stokkelandet, endel baater - Qpslag 21. Kopervik 2 /2: Ubetydelig eleen, hvor begjæret el' stort. Torske- Nord vestkuling. Qpsynschefen. ;'odt garnfiske ved Krokenes-Sælen 3 større fiske med garn er kommet paa mode Qpslag 19. Qpsynets fehstation 18/ 2 : Vaarsildfisket. Omkring Kalll1øenS sydøstl'e del, stæng Tømmervik idag. Meget fugl indover '. ~tæng ved Røksund nat til søndag,' 1 stølte over hele Skotland men til dato er Gjeitungerr.e-Bokn-Kopel'vik, 275 baater Hervigfjorden igaar. fangsten RV stor fisk uvæsenthg, hvor- 1/ maal, delvis ~j0~taat, g-arnsild idag, Qpslag 21. Røvær 2 /2: Et større stæng imot der er meget av smaatorsk, som størrelse omkring 650, pris Etpar p.aa Fæøens vests.ide in at. Paa Røværs syd- doer betales slet. Aberdeen trawlerne landstæng og flere gnde posenotfangster. Ellers ingen nævneværdig dagsfangst - ruske Hatskjær optil 20 maa1. QpRynet. landet meget torsk, men prisen var Sde 30 baater ujevn natsætfangst bedst ved o veir! Totalfangst iaar: øndre distrikt Qpslhg 21. Kopervik 21/~: Godt, nogen lav. Linebaa.terne gjorde ukentlige maal gam- og maal not sild, lunde jevnt. garnfiske fra Krokenes rundt.... ').. hvorav saltet 7000, resten mestendels iset, Løvøen og Boknhove, Halvardsvik, smaat. ved tule paa ob 50 tl.,g 150, g]ennemsmt ifjor henholdsvi~ , og Koperviklandet ; stængning paagar ved Rusvik. eg 95. Linebaater paa kortere ture nordre distrikt intet nævneværdig endnu! Torskefisket de sidste dage saagodtsom faldstændig hindret; idetheletat yderst ubetydelig 2 : Paa Røværs sydside gav i gjennemsnit Æ 68. Qpslag 21. Fæø 21/ denne uke. Qpsynschefen. endel baater ujevn natsætfangst. Paa Fæøs 'V i ck. Sildefisket har til dato kun vestside ogsaa nogen baater ujevn f,mg-st paa Qpslag 19. Qpsynet~ feltstation 2 /2: Vaar- natsæt. avgit en fangst av 862 crans mot 4789 crans til samme tid ifjor. sildfisket i~ag: Ubetyl1elig garn.fiske i K::trm- Qpslag 21. Skudenes 21/ : 2 Paa natsæt ~nndet og l Røvær, bedst o~lknng Smø~'stak, Vikvaagen og ved Jeitungerne i(lf1g he'st lal.t 500 maal, st.ør.relse o~knllg 6~0; mddel- smaat optil 10 maal, litet sat. Qp~ynet. pns Adskllg kastng omknng.vestr~-. Qpshlg 22. KalJelvaag 21/ 2 : Kabelvaag idag: bokns n01<lpynt - helst mpd posenøter, hvol- 1 baat 15 mnal )a<1. natsæt i Frø sk 'ærene med optat av 30 dnmpbaater 8500 maal, stør- l, QY J t rese 740, midde1pri 3. Utrygtveir! gode utsigter. psyne. Qpsynschefen.. Qpslng 21. Skudenes 14/ 2 : Bra natsætfang~t Skarsteinosen idag. Litet sat. Utenlandske fiskerier. Uken ] 2-18 februar. Stornoway. Totalfangsten til dato utgjør crans, mot crans forrige aar. Prisen paa lørdag stod i 14/ ~1 19/. ForutAn skibning kystveis av saltsild avgik et dampskib i forrige uke med 3932 tønder til 0ster Qps'ag 21. Røvær 15/ 2 : Hval paa Fæøens sjøhavne. Der var god tilførsel av vestside idag. lange og kveite, som betaltes henholdsvis med 1/6 a 1/8 pr. stk. og fra 8/ Qpslag 21. Røvær 15/ 2 : Hval paa sydsiden av Røvær idag. Sildefisket i Bohuslen. Fisket Qpslag 21. Skudenes 15/ 2 : Rik natsætfangst til 913 pr. stone. slog feil i den forløpne uke, idet der Skarsteinosen og østsiden J eitungen idag. Stængt paa Jeitungbogen inat, Kavholmsosen kun optoges 4182 hl. 14 ds. telegrafertes, at sild fremdeles var tilst5lde, stort i forrige uke. 20 tons landedes S het l and. Hysefisket var meget tapt. Qpslag 21. Kopervik 16/ 2 : 1 mindre stæng Grønnestadvaag'en igaareftermiddag, 1 bomkast paa Tømmervaagen og et mjndre stæng hele uken. 19 ds. telegrafertes, at fangst var endda større, da baatfang men storm og strøm har hindret fisket paa tirsdag og onsdag, og torsdagens Fosnavaag inat. Søndenvindsstorm. notfiskets avslutning var nær forestaaende, og at mindre trawlfangstel' gjor Torskefisket med drivgarn er ogsaa st er op til 35 cwt. ikke var sjeldne. Qpslag 21. Røvær 16/ 2 : Paa Røværs sydside nogen baater svak natsætfornemmelse. des. - Det samlede opfiskede kvantum her tat i bruk. Siden tirsdag, da 40 Paa Fæøens vestside 'likedan nogen ba:.ttel' svak fornemmelse paa natsæt. utgjør hl. mot i 1910 dampdriv_ere gjorde en gjennemsnitlig Qpslag 21. Skudenes 1G / '2: God natsætfangst østsiden Gjeitungen og Vikevaagen idag. og i Der er ialt saltet fangst av 45 crans sild, er ingen nævneværdig fangst gjort. Døgngammel sild Stængt ved Nalid igaal'aftes og ved Beiningen tdr. mot telr. i idag. Uveir. betaltes paa lørdag med 8/ til 10/ pr.

4 50 UKEN'rLtGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 februar 1911 cran. Silden gaar til engelske mar9, nærmest 7 1 /2 Jlb. for vaarsilcl. 'rysklmd liten imot Englands og Sveriges, i 1909 var vi nr. 2 og i 1910 keder som røkt. Dette turde delvis ha sin grund i de r an d (Buncrana). Flaaten, i et tidligere store tilførsler, idet røkerne betydelig foran begge. Det mislykkede antal av 100 dampdrivere, hadde til dengang fyldte sine Linger til lave priser, Yarmouthfiske og de høie priser var torsdag en daglig fangst av 960 crans hvilket nu bevirker liten efterspørsel, grunden til nedgangen. og gjennemsnitsprisen 12/, høieste 18/9, idet den tidligere saltede sild ikke er Det har imidlertid gaat fort med at lavest 10/9. setsildtrafikken er utilfredsstillende, hvorfor ukens fangst av 'ril en begyndelse var slosilden for stor opbrugt. faa fast fotfæste for den norske sild crans saltedes. SilLlen blir daglig og for dyr. Det kvantum som kunde Fra Norges fiskenagent i Tyskland, mere spent, men kjøperne foretrækker sælges, yar meget begrænset. Vaarsilden,ar ogsaa for stor, og dens kva \Vestergaard, dat. Hamburg, 5 februar. den for gytesild. Saavel fiskerne som salterne er i uvishet om, hvorledes rr y sk and s f e r s k s i l dim p ort. litet tilfredsstillet ikke, selv om den fisket vil arte sig længere frem, og alt Det kan ha sin interesse' for de var billig. midlertid gik det stadig avhænger av denne ukes fuldmaane, norske fersksildeksportører at se, hvor- fremover, importen av vaarsild og slodan rrysklands import og forbruk av sild steg, og trods de lave ofte tap om sæsonen skal forlænges. fjor fiskedes godt i slutten av februar og fersk sild gaar frem. bringende priser blev man ved at sende. i begyndelsen av mars, og fisket ophørte ikke før den 19 mars. Paa derav. fra ~orge kilo, fra ind paa industrien. Man maatte be mport kilo, Ved de lave priser blev silden tvungen lørdag var fangsten uvæsentlig. En Stor?ntanmen 40 76~ 500 klo og fra nytte denne billige sild. Resultatet er betydelig avsætning for silden har iaar Sverge klo.. nu, at saavel slosild som vaarsild har fundet steel i selve landet i motsætning til tidligere aar, og med forbe derav fra Norge lulo, fra reauleres av tilførselens størrelse. mport ?0 klo, faat fast fot paa markedet. Priserne drede jernbaneforbindelser vil salget Stol'?ritannien 36 12~ 800 kilo og fra Priserne paa vestkyst fuldsild varikunne økes. Svenge klo.. erte i januar fra 6 til 22 ~. med ca: Laksefisket i Skotland begyndte mport O?O klo, 10-12~. gjennemsnitspris og i februar i forrige uke og avgav god fangst for derav.fra ~orge klo, fta 7 til 13 1 / 4 J~.medca.12J1~. gjennemflere elve. Det engelske begjær er Storbntallmen klo og fra snitspris. stort, og prisen staar i 1/10 pr. lbs. Sverige kilo.. Vaarsilden holdt sig i 9-17 ~. med paa fiskepladsen. mport ?0 klo, j~. gjennemsnitspris til 24 fe ~erav.fra ~ orge klo, fra bruar; da blev importen for voldsom, ~torbntanmen lulo og fra vi hadde uketilførsler paa kas- Telegrammer. Sverige 28 20? 000 kilo. ser, , og Pri- mportværd18n var: serne varierte mellem 3-9 ~., en Sildefisket Bohuslen. i Jf~ enkel gang 9-11 og ~., gjen- Opslag 4. 14/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar i nemsnitsprisen blev vel ca. 8 ~.. Sæingen notfangst for strømhindring, kun min- Jeg har i 1910 ført en privat stati- sonen avsluttedes 24 mai. dre trawlfangster, sild fremdeles tilstede. H b Al. t Opslag4. 15 /2: Sildefisket Bohuslen: gaar stik over am urg- tonas lmpor, Fetsl lden betaltes l J aljual' med3 -l! u intet, kuling. saa godt som det lar sig utføre, At ~., gjennemsnit ca. 9 Jf~., februar 3-13 Opslag 4. 16/2 : Sildefisket Bohuslen: gaar der kan være ankommet smaa partier J~., likesaa ca. 9 Jfb. Fra august til intet for storm og strøm. b d k b d 1 k Opslag 4. l 7 /2: Sildefisket Bohuslen: gaa~, pr. jern ane og amps l e, er l {. e aar'et,s utgaljg 6-20 Jff9 1M., gj ennemsnl t intet for storm. er kommet med, er meget sandsynhg; ~. Opslag 4. 18/2 : Sildefisket Bohuslen: gaar men for den norske silds vedkommende Smaasilden gik det daarlig med til umuliggjort av storm. er den temmelig nøiagtig. Opslag 4. 19/ 2 : Sildefisket Bohuslen: Ukefangst 8622 hl., derav 4440 forrige lørdag, 1910 er ankommet: ganger 7-1 O J~., gjennemsnittet kom begyndelsen av mars, 3-8 ~., enkelte totalfangst h1. mot i 1910, Vestkyst fuldsild kasser i 1909,~ i Totalsaltning mer neppe op i 7 ~ tønder mot i Storm og Sydkyst Sydkyst fuldsild først J~., strøm hindret. Notfiskets avslutning fore- Nordlands fetsild staaende, igaar mindre trawlfangster. holdt sig senere en kort tid i Opslag 4. 21/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar Smaasild J/~., for tilslut at gaa ned i 6-11 ~.; litt notfiske sydligst og ved Marstrand, pris Vaarsild kr. hl. gjennemsnitsprisen blev ca. 12 J~.. Markedsberetninger m. v. Uken februar kasser Britisk... < Svensk kasser N ogen opgave over importen av norsk sild til Stettin, Rostock, Schluttup, Kiel, Eckernf6rde har jeg endnu ikke Den svenske silds gjennemsnitspris var ca. 14 J~. og den britiske silds ca. 16 ~. N aar tilførselen betydelig overstiger konsumsevnen, ødelægges priserne, og eksportørerne paaføres ofte enorme tap. De tyske fabrikker har lært at utnytte Hull har silden i uken opnaadd en jevn, omend lav pris, nemlig fra 10 kunnet faa. Det er hovedsagelig fetsild sig et overfyldt marked. De har muret til 12 1 h sh. pr. kasse. Hamburg opviser pr. jernbane fra Trondhjem og sig store binger. N aar markedet over derimot meget slette priser, fra ljogen ladninger vaarsild til Stettin og fyldes, trykkes prisen ned til et lavmaal, 4 til 6 Jfb. pr. kasse for storsild og 6 1 / 2 Schluttup. 19U7 var vor eksport til del' ikke staar i noget forhold

5 22 februar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 51 til varens sande værdi. Der er fahrik økede masser, som allerede overskri- Opslag 2. 15/2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: 1'>./ ke', del' saa saltstrør i disse hinger der hehovet hertillands. knsser v,tarsild 61/ -71/, 14/ J&. optil flere tusen kasser. De forsyner En av Yannouthrøkerne skriver idag kassen, delvis ns()lgt. sig saa rikelig med sild til spotbillig at han har allerede kjøpt 1000 kasser OpslHg 2. 15/~: Fiskeringenteme telegl'afm'er: Hull: 4130 kasser Søndre Bel'genlms pris, at de har materiale til fuld drift fra Søndre Bergenhus, og han tillægger, sild 101/ , meget usolgt. Hamburg--Abaade i 8 og 14 dage Disse tjlfælde at silden baade hvac1 kvalitet og stør- tomt: 100 kasser stol'ild , 56! vaal'sild , 126 smaasild 11 J&. kassen. Opslag 2. 16/ 2 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hn1l: 4000 kas'er Søndre Bel'genhus notsild 10 1 / 2 sh. kassen. Opslclg 2. 17/ 2 : Fiskel'iagent Westergaard telegraferer: HHmburg--Altona: 665 kasser ser det ut til er uunclgnaelige hvert rese angaar, passer udmel'ket for Midaar. Vi har et lignende tilfælde nu. delhavet ; en saadall uttalelse skulde de sidste 14 dage er antagelig im- stimulere interessen j Norge for røkporten av svensk sild ovel' ling i større maalestok saavel for eurokasser, prisen kom ned i ca. 6 Ah., og pæiske som oversøiske markeder. torsild / 2, 500 vaarsilc1 7-8, 20 smaasild 9 alle forsynte sig, saa nu sitter de inde Den forrykende storrn vi hadde her- / 4 Jfr&. kassen. Opslllg 2. 1'/2: Fiskpriagent Johnsen telcmed fulde lagere. Markedets flauhet over in at, har idag, med kun en baats graferel': Hull: 1500 kasser Søndre Bergpnhar ikke sin aarsak i desencre dages ankomst, bragt bedre eftcrspørsel fra hus noh;ild i2 sh. kassen. ~. S' N F b '1 k k l Opslag 2. ] / 2 : Fiskeriagent Johnsen telee langsti venge og orge. a 'l \: erne London, som tok 800 asser ti 12/ graferel': Hull: gaar,f)750 kasser Sønd t'- har Lillig sild, som først maa opflrbeides. a 12/6, mens de resterende 680 kas- Bergenhm notsild 10 1 / 2 sh. kassen. Dette tar som sagt 8-14 dage, og sel' plasertes i mindre partier til lokale Opslag 2. 2 /2: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Harnburg-Altona: gaal' 9160 skal det ikke vale alt for længe, før røkere til samme pris. kasser vaarsild 9-7, 912 torsild 6-4, 321)3 priserne atter blir normale, maa til- mporten i denne uke utgjør ialt svensk 8-11 Jf6. kassen... OpslaO' 2. 2 / D 2 : Fiskeriagent Johnsen teleførselen begrænses. el' gl v es n tet 124,940 kasser, hvorav 22,840 kasser graferer~ Hull: 1400 kasser Søndre Bergen. and e t mi d d el. fra Søndre Bergenhus og 2, l 00 fra det hus n )tsild , 5800 vaarnotsild 1?1/2-3 '. d 'dd' tt'l t P' 10/ 4, snurpenotslid blandet med tonlslld 10 øvrge av søn re vaarsl S 1\:. 11- sh. kassen. sen paa mandag for prima blank not- Opslag 2. 2 / 2 : Fiskel'iagent Westprgaard sild var 11/ og for vaarnotsild 8/ a telegraferer: Hambl1l'g-Altona: 8400 kasser Fra Norges fiskeri agent i England, 9/ og garnsild 7/6. Der kondemnertes endel kasser av begge sidste sordat. Hull, 17 februar 1911: Sildemarkedet i uken endt 17 ter. Tirsdagens pris blev 10/. Ons. februar. Røkesildmarkedet viser frem- dag 10/3 a 11/3. Torsdag 10/ a 10/9 deles ingen bedring, og røkerne hal' og idag 12/ a 12/6. derfor set sig nødsaget til at la flek- rril London tilførtes 2 direkte laster, kejenterne gaa ledige flere dage i uken for hvilke 13/ a 14/ kassen opnaaddes. hellere, end ta et større tap paa for- Hertil ventes imorgen 3 laster, hvorsendelserne til incllandet, hvor der for ved ukeimporten vil overstige 30,000 tiden raader fuldstændig antipati fra kasser, hvilket_er alfor meget for nærpublikums side mot den utenlandske værende behov. sild~ som i januar maaned yar av c1aarlig kvalitet og dertil gammel. Man kan ikke forklare sig grunden paa anden maate gjennem den vedvarende Telegrammer. stagnation. Saltsildmarkedet. Dette er saameget beklageligere S0111 silden fra Søndre Bergenhus ikke Opslag 1. 21/ 2 : Fiskeriagent Westel'gaal'd teh'graferel': Kønigsberg slofuld (skotsk be alene tilfredsstiller kjøperne hvac1 kvalitet og pakning angaar, men de paastaar endog at de ikke føl' har set make til den pa_a dette marke(l, og at den ogsaa staar over enhver britisk sildesort i kvalitet. Desu:tgtct vil folk ikke spise røke sild eller bloatersilc1, og anden anden anvendelse har vi ikke for fersksild paa dette marked. Vore Yarmouthvenner har heller ikke været i synderlig evidens i _ denne uke, da sæsonen for eksportsild til talien ophører i næste maaned, og derfur kan vi ikke gjøre regning paa større omsætning herefter paa den kant. Under disse omstændigheter er det at befrygte, at vi staar foran et betydelig prisfald paa vaarsilden med de stadig handlet) viser mere interesse, betalt ~1-22,1&. tønden alle størrelser. SLettin slæbende omsætning. pl'isel'l1e vigende tendens grundet rikel ige offerter, og mange ukontraktlige level inger vanskeliggjør yde! lige forretninger, dpsutelj meget konsignations vare usolgt. Fraraadel' yderligere konsignationer slosild, fet ~ild illdtil mere liv i fo retningen. Slofnld betales stkr. i tønden 211/ / 2, 5-nOO, andre silclesorter uforandret. lllpl1 pl'iserne vigende t.endens. Ham bl11'g, i'lusilc1 uganet ca G, i8,. slofuld meget usolgt paa kai ('g lagerne, kjøpelte skjæl'esild tilbakeholdende, venter senere billigere offerter. Fersksildmarkedet. Opslag 2. H/ 2 : Fiskel'iagellt \Ye,;tergaal cl telegraferer: Hambnrg-Alton<l: 528 kasser storsild / 4, 1285 vaal'silcl 6 1 / 0-8 Jf!). kassen. - Ops!ag 2. 14/ 2 : Fiskel'iagent Johnsen telegraferer: Hull: 4800 kasser Sondre Bergenhus notsild 10/ kassen. vaarsild / 2,1&. kassen. Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 14/ 2 : Fiskeriagent Westergaal'd telegraferer: Hamburg-Altona: Mira ]92 kasser fisk, hyse ] / 2, secunc1a / 2, sei 01/4.-7, flyndre 30-51, kveite 51-77, ørret l. Ops]ag 3. 15/ 2 : Fiskel'iagent Westergaard teipgraferer : Hambul'g-Altona: Magnus, Bjørn 65 kasser fisk, hyse / 2, kveite 58-70, øltet Ops]ag 3. 17/ 2 : Fiskeriagent WAstergaard telegrclfere:: Hamburg-Altona: Castor 83 kasser fisk, hyse / 4, secunda / 2, kveite 48-76, flyndre 21-36, sei 5 3 / 4, ørret {lipfiskmarkedet. Opslag 5. 21/ 2 : Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: mport 4750 kvint al færøisk, 1760 islandsk. Salg 730 norsk, 960 islandsk, 020 fær0isk. Beholdning 300, 800, Priser 5400 norsk, islandsk, færøisk. Santander : Salg 305 norsk. Beholdning 325. Pris Avistakurser: Paris 10815, London Konsulatberetninger. Norges oplysningskontul' for næringsveiene meddeler under 16 februar 1911 følgende om klipfiskmarkec1et i Rio de Janeiro i tiden fra den l til den 15 jal1unr d. a. i henhold til beretning fra generalkonsulatet, datert den 21 januar. delte tidsrum inc1førtes følgende partier klipfisk til Rio de Janeiro: Via Hamburg 510 kasser med c1ampskibet Cap Verde, 30 kasser med

6 52 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 februar 1911 c1ampskibet San Nicolas og 875 kasser 4 engelske dampere fra Hull vare maa for øieblikket ansees som med dampskibet Roca. kg. stokfisk, 2 engelske dampere fra temmelig betydelige. En opmuntring Via Bremen 559 kasser med damp- Hull 8100 kg. klipfisk, l norsk seiler lmn neppe ventes før fastetiden (l ski bet llbonn. fra St. John's No F kg. klip- mars). Via London 15 kasser med damp- fisk og l italiensk damper fra Genua skibet Phidias kg. klipfisk. Fra legat ionen i Havana, dat. 4/2: Via Liverpool 1495 kasser med damp- Messina grosserers salgspris pr. 100 Angaaende klipfiskmarkedet i Havana skibet rrintoretto. kg. fob Messina, told betalt: i tidsrummet 19/ meddeles føl- Via Gaspe 2390 fater med skonnert Stok-fisk, hollandsk yestre... lire 126 gende: Rosenhein. fet o...,,128 ndførselen androg til 2280 kasser Via New York 1910 fater med damp- italiensk... o og 12 tabaler. skibet Terence og 650 fater med Klipfisk, Gaspe, ny, 1. kvalit.,~100 Prisel'ne var ifølge Revista Oficial dampskibet Sergipe. St. Johns, ekstra god 95 for norsk fisk $ :-8.87 og for skotsk Av fisk i fater var omsætningen re- St. Peter... o.. 70 $ gulær, men der solgtes litet av fisk i Del' noteres for norsk $ kasser. Detaljpriserne notertes med: Fra konsulen i Neapel, dat. 5/2: K u l' ser: 44 a 45 mill'. pr. fat for fisk av merket C. Fiskemarkedet i Neapel i januar md. London 60 div / 8-20 o/ap. R. C rrilførslerne til herværende mar- Paris 3 d/v / 4-6 1/ 8 % P. 42 a 43,: fisk fra Gaspe. ked i januar maaned: Hamburg 3 d/v / 8-5 % P. 37 a a 36 fisk fra Halifax. Fra Norge direkte 32fl 350 kg. stok- Peixling. fisk og kg. klipfisk. Fra lwnsulen i Barcelona, dat. 14/2: 42 a43 kasse for prima norsk Ved disse betydelige tilførsler og Herved indberettes følgende om fiskefisle. som følge av den iaar sterkt tilbake- markedet inclen dette konsulatdistrikt 38 a 39 for sekunclanorsk gaaede konsum, hvilket delvis skal ha siden konsulatets forrige rapport av fisle sin grund i den fordyrede vin, el' her 18 januar siclstleden. 39 a 40 skotsk fisk. paa stedet betydelige kvantiteter siok- Barcelona. Hertil importertes pr. Kursen var 16 1 / 8 a 16 1 / 4 d pr. mil- fisk disponible, hvilket ikke blev uten dampskibet 'lsardinia 9000 kg. norsk reis. indflydelse paa prisen. Hertil kom, at klipfisk og pr. clampskibene safold ~', Fra generalkonsulen i Lissabon, dat. l februar: Siden sidste ldipfiskrapport av 17 f m. har ingen tilførsel av norsk klipfisk fundet sted til Lissabon. Beboldllingrn li. v norsk vare er idag 360 tons stol' fisk, der opnaar reis 12 (, pr. kvintal (~t 60 kg.), og 24 tons smaafaldencle fisk, som sælges for reis Av newfouncllanc1sk fisk lagrer her intet. et større kvantum billig indkjøpt vare Asgeirsson (, Schweigaard og Fram var til disposition, hvilket blev benyttet ialt kg. slandsfisk. -- Salgstil at trykke markedet her noget, saa priserne opgives at være 35 a :38 ptas. at de her betalte priser er ljil1igere for vintersaltet klipfisk og 42 a 4 -!: for ent1 dagens noteringer i Bergen. Da nyfanget, alt pr. kv. il 40 kg. Beholdman neppe kan vente en større sbg- ningerne anslaaes til omkring ning i konsumen og betydelige kvanti- kv. slandsfisk og 2000 kv. fransk' teter fremdeles ankommer hertil, saa klipfisk. nær fremtid ventes dampvil en forbedring i markedets stilling skibene Bonanza, 11 Adria;' og J! Moneppe kunne indtræ. Med tiden naar des ta hit med klipfisk fra sland. de forhaandenværende lagre blir noget Tarragona (6 februar). Med damprømmet, vil maaske en bedre pris op- skibet Schweigaard indføttes hertil naaes kg. slandsfisk. Beholdningerne klipfisk er stillingen noget gult- anslaaes til omkring 1500 kg. norsk stigere, da priserne for fransk vare er klipfisk, der sælges til ptas. 37 a 38 temmelig høie, og kunde saaledes for- og mellem 130 og 14000'0 kg. slands Beholdningen av skotsk fisk opnaar til 18 tons stor fisk, der betinger reis og 12 tons smaafisk, som betales med reis 8 8GO Portugisisk fisk opnaar reis retninger heri gjøres. fisk, der avsættes til ptas. 35 a 44. Valencia (20 januar). Hertil ind Fra konsulen i Venedig, dat. 8/2: førtes kg. engelsk klipfisk og løpet av janual~ maaned blev impor kg. Labradorfisk. Salgspriserne tert hertil kg. tødisk. noteres til ptas. 60 a 72 for engelsk Priserne stillet sig saaledes: klipfisk og ptas. 46 a 48 for Labrador- Bergen prima vestre.. lire fisk, alt pr. kv. a 50 kg. Beholdnin- Vicekonsulatet i Oporto har under 30 f. m. indberettet: Siden vicekonsulatets sidste klipfiskrapport hal' ingen ny tilførsel av norsk klipfisk fundet sted hertil. Beholdningen hel' anslaaes idag til: 225 tons norsk og '1038 tons newfoundlandsk fisk, hvorfor priserne noteres fra: Rs til 1'S pr. kvtl. norsk og 1'8. 10 U:O til 1' lO pr. kvtl. newfounc11ansk fisle sekunda gel'ne anslaaes til omkring 6215 kg. Finll1arken prima 4/700 1'm engelsk klipfisk og kg. Labra- 2/400 6i) -64 dorfisk. 1/ Cartagena (l februar). Hertil ankom alt ufortoldet pr. % kg. fra Liverpool kg. klipfisk. Markedets situation er vedvarende Dagens beholdninger, der ibegyn- Fra konsulen i Messina, dat. 1 h: trykket og flau - efterspørselen er desen av forrige maaned var tilstræk nc1førsel av stokfisk og klipfisk til yderst ringe -konsumen høist ind- kelige opgives nu at være smaa. For.Messina fra 1-31 januar 1911: skrænket. Beholdningerne av usolgt ngles stor, opnaaes ptas. 70, for ng-

7 22 februar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 53 les middels ptas. 67 og for ngles smaa ptas. 62, alt pr. kv. a 50 kg. Malaga (17 januar). Pr. seilskibet Elin indførtes hertil kg. Newfoundlandsfisk og pr. dampski~ Maria 6726 kg. slandsfisk siden sidste beretning av 3 f. m. Paa Barcelonas børs notertes den 13 februar d. a. for avistaveksel paa Paris ptas pr. loo fres. og paa London ptas pr. A5. Fra generalkonsulen i Genua, dat. 10/2: Siden sidste indberetning av 13 januar er hertil indført fra Norge: Med Otto Thoresens linje 1759 baller = kg. stokfisk, kg. klipfisk og 60 tønder tran. Priser og saaledes: efterspørsel stiller sig nu Bergen: Vestre, l ma mager. Rolig 142 do. smflflfisk do. 113 holh'nder.. do. 125 Helgeland eller Senj en do. 115 Finmarken : mf\. 2/40U do. 82 4/ ;... do. 88 2da 2/ '. do. 75 Klipfisk: Labrador... Utsolgt Labrador st yle... Fast 67 slandsk... Rolig 69 hyse... do. 61 brosme.... do alt --:- 4 % pr. kontant. Fiskemarkedet er fremdeles rolig. Beholdningel'ne er smaa saavel av Lofot- som Finmarksfisk. l rna }j'inmarksfisk er dog noget mere efterspurt, og forbruket ventes at ville øke adskillig under den forestaaende fastetid. Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. 13/2: mport og omsætlling av kjipfisk fra 5/z_11/2, alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: Bilbao. Salg 920 norsk og 640 færøisk. Beholdning pr. 11!z l 030 no~'sk og 410 færøisk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 5-:1: for norsk, for islandsk og ful' færøisk. Santander. Salg 310 llorsk. Beholdning pr. 11h 630 n01 sk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 57 for norsk. Opgave over totalkvantum og værdi av fisk ilandbragt paa den engelske og walesske kyst i januar maaned 1911 og for januar maaned (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). Cwts. For aue sorter tils Speeifisert for følgende sorter: Januar 1911 Januar 1910!.,g Cwts Sild... ~ Brisling....' J\tlakrel l 305 1'orsk Lang.e ] Sei Hyse ) Flyndre Kveite l, Paa Madrids børs notertes idag: Kl'. pl'. kasse Markedets Pris pr. Pesetas pr. 100 fre. a/v l Paris. Fersk notsild, uten is tendens. 100 kg. garnsild, ufortoldet æ a/v l Lond. Øre pr. stk. Lire følge underretning fra vicekonsulatet torsk, rund, stor i Vigo har sardinfisket i Galizien i forrige uke været daarlig. sei, '' Øre pr. kg. Vicekonsulen i Gijon meddeler, at fisket i Asturien har været mrget slet. Fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 14 februar rrilfø~selen av ferskfisk var noksaa stor forrige uke fra kystdistrikterne ; fra nordlige distrikter er der fremdeles ingen nævneværdig tilførsel grundet det vedvarende ruskeveir.. Jeg kan idag notere for prima: Kr. pr. kasse Fersk notsild, uten is garnsi1d, Kr. pr. stk. torsk, rund, stor sei Øre pr. kg. rødfisk (uer) hyse Nysa1tet torsk, letsaltet brosme, Nysaltet torsk fremdeles meget efterspurgt; 'ælc1re saltet vare del'imod nl11- skelig at omsætte i denne tid. Bergen, 21 februar :1911. Tilførselen a v ferskfisk V:11' kun middels god forrige uke fra henærc'l1uo kystdistrikter; fra nordlige distrikter fremdeles iug-ell nævneværdig tilfø,fsol. De opnaadcle priser stiller Sg sauledes: rødfisk (uer) hyse..., Nysaltet ton:;k, lelsaltet 'l brosme, lange, Fremdeles stor efterspørgsel efter pl'ima nysaltet torsk. Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 17 februar damptran har en ganske livlig omsætning fundet sted de sid ste dage til stigende priser. Raatransorterne ogsaa bedre paaagtet. ndustrielle trans orter meget fast. J eg noterer: Bruttosalgsprber. Damptran, koldkl. Lofots J1~. 12:J!l30 Raamedieintran Blank torsketran 80/85 7()/75 Bnmblank du. Blank industriel... 55/60 46/50 Brunblank do.... il 44/48 Sæltran, lys efter farve og lugt... Do., brunblank... 45/48 44/45 Do., brun... 35/36 Brun levedran... 38/39 Sildetrall, lys Do., 44/45 brunblank... 42/43 Do., brun... 35/36 Hvaltran, uraffinert ll'. l Do., 47/ /46 Do., -Do., 3 43/44.,g 4 40/41

8 ~ UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 februar 1911 Skreifisket 1910 utenom Finmarkens vaar- eller loddefisl(e, ukentlig opgave fra 29/ 1 til 16/ 4 Distrikter Torsk i 1000 stk. 29/ il 5 /2 ' 12/ )9/ / 2 5/ 3 1'% ) 19/ 26/ 2/ 3 3,4 9/ 16' 4 J4 FinmarkenR vintel'fiske... l 032 l Tromsø amt L l 000 l 1311 l l 403 Lofotclls opsynsdistrikt lgu U Li () Yttersiden l 149 l l 575 l 646i l 646 l 646 l 666 l 666 Høst og Værøy l 101 l 196.' l 280 Helgeland-Salten... 2:20 34\l 447 5;)7 649 l 000 l 204 l 317 l 3QO l 382 l 481 _~91 l N. Tl! jellls.nl11t-vildell : l 616 L l 992 S. rrh.jems amt-fosen l 000 l 089 N orc1mør fogderi !:J l Romsdals do U Sønc1møl' do l 357 l l Søllclenfol' Stat rrilsammen {) hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. D(U11pmedicintl'an. ' l Lever til andre transol'tel' : Rogn Denne tab el hitsættes fol' nt kunne haves for baanden til sammenligning med de ukentlige opgaver for ~krrifiskct i Hl rfterlvert disse fremkommor. - Hvitehavet. følge Reuter telegram fra Archangel paa mandag var der optællet og tat navne paa 24 Hull og l Fleetwood trawler liggende i 7 sund i Hvitehavet. Det tillægges at tl'awlerantallet økes daglig, og at russiske autoriteter noterer sig begivenheternes gang. Flyndrefangsten siges at være i avtagende, hvorfor trawlen b~fæstes med større bobbins (sneller) for derved lettere at komme til fisken paa stenagtig og ujevn grund. Saltfiskkjøperne hersteds haaber imidlertid paa at flyndrefisket snart stopper op av mangel paa fisk, saa at trawlerne kan forlægge virksomheten til islandske farvande efter torsk, med delvis avstikkere til Finmarken og fjordene nordpaa. H. J. Opgave over fersk sild av8endt fra Trondhjem station i tiden 9/ 2 til 15/2. Til norske stationer l 370 kg bl' utenlandske do l' rrils kg. br Norges utførsel av de vigtigste fiskeriprodukter i desember Toldstedel' Fredrikshald... Sarpflbol'g... Fredrikstad... Kristiania... ørje... Kongsvinger... Tønsberg... Sandefjord... Larvik... Kragerø... Kristiansand... Flekkefjord... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø... Aalesund... Molde... Kristiansund... Trondhjem..,.. Røros... Bodø... Narvik... Svolvær... Harstad...,.. Tromsø..., Hammerfe,t... Vaehø... Vardø... alt (Efter Det statistiske centralbureaus opgaver). Tøl'fisk kg. Klipfisk kg ' i.i ; Sild saltet Rogn Tran fetsild anden hl. hl. hl. hl. Fiskeguano kg ~ ti i

9 25 febrnar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 55 Bergens markedspriser for fiskevarer. Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddp,lt av handelsforeningens fhv. sekretær). Opgave over norsk fisk sendt over Torneå til Finland og Rusland. (Meddelt av den l:orske vicekol1snl i TOl'l1eå). Kg. Bergen, 18 februar Kg. Torsk, fe' sk, frosset Paa tranmarkedet er stemningen Sild, fersk, frosset..., fot' koldklaret damptran meget fast Andre fe' ske fiskeprodukter.. t, t..., Senest er betalt kl' Bruntran Sild. salte rrør:fl.sk er meget knap tilstede og hal' opnaadd 'rilsammen kl'. 35. Run d fi skuten forretning at nævne. Med postt og... - k l i P fi s k ingen handel. gods tog..., Sildemarkedet er flaut og rolig. Til Finlan d..., Ticlligfanget storsild er betalt med kr. 9. Ruslan cl (St. Petersburg) Rapport nr. 3 om skreifisket Kg ~611159; l Kg. 270GG l l 305'249 l 625 l 303 G l stk. Derav sløiet torsk Damp- vegt i~ 1911 Torsk i medicin- til 18 februar 1000 stk. leverholdig- tran hængt saltet het stk. i hl stk. 1 oeo stk. lever i 1 hl. 3 ) Leve:!; tilovers tjl andre transorter i hl. Priser for Rogn lever i hl. 100 stk. pr. hl. sløiet rogn torsk pr. hl. Tilstede kjøpe- baater far- tøier fiskere [ Finmarkens Vinterfiske til 31/ ) Tromsø amt øre pl'. kg. 8-1n Lofotens opsynsdistrikt Yttersiden Røst & Værøy O - 26 O? Helgeland--Salten N. Trondhj. amt-vikten Ubetydelig 44--:-49 S. Trondhj. amt-fosen ngen nævneværdig fangst Nordmør fogderi... Romsdals fogderi O } O 171 Søndmør fogderi... Søndenfor Stat... Hidtil ubetydelig Tilsammen 3011 l l Mot i 1910 til 19/ ' i 1909 / i / i / ! Lofoten i / n l i / i / ' i 1907 '23/ l : ) Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. 1) kg. torsk omgjort til Rtk. efter 270 kg. = 100 stk. Desuten kg. hyse, kg. sei. 2) Derav 1373 doryer fra 1)6 Rkøiter, 468 motorbaater, 31 d:1l11pskibe. 3) ]00 liter lever g.w liter dampllledicintl;an i Tromsø amt, i Lofuten, Helgeland-Salten og i Romsdals amt.

10 56 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 fejruar 1911 Hamburg-Altona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 609 kasser norsk fisk og kasser sild. Laks.... Do. sekunda.... Tert.... ørret, stor.... Do. middels.... Do. _smaa.... K'eite, stor 30 re opover Do. stor midd V Do. middels % Kveitebarn 8 re nedover Hyse, stor.... Pf. Pf. P'. Pf. Pf. Pf l ' u 56-:' / / 2 - ] 5 1/z / / /z-14 1 / / 2 Do. smaa / / / / / Do. sekunda /z / Flyndre, stor h 31 Do. middels / / Do. smaamiddels. ' Do. smaa Do. Nordlands Rødtunger.... Pigvar Storsei Aal.... Torsk.., / 4 Hummer.... Makrei, pr. styk Storsild... pr. kasse 10. ()-8 uff,; J1;(,;. 4-:-8 Jf,; / 4 jf,;. 5 3 / 4 Jf,;. 6 1 h-5 Vaarsild / h /2 7-8 Fetsild.... Smaasild /Z-5 1 / l 9 1 / 4 0stlandssild.... Svensksild Skotsksild.... Engelsksild / 2 vaarsild 7, smaarild 3-5. Westergaard. Hamburg, 18 februar tieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries)o Kvantum for uken til llvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at- komme med, optages i følgende ukes rapport. 1R/ 2 Quantities reported too late to be included in the report for this week are adjej to totals for next week.) Totalkvantum til ]8/ 2 A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli - desember]) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Hen'ing), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) maa.! a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni- desember 1 ), tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked),r). slandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Hen'ing from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2) ;. tønder ifiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) l , 11 O O o O O O O o O O 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh i s not included.) 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) ~ Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang:' angives som kude.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere