fra fiskeridirektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers mot fra 4.3 til 4.8 i de 3 foregaaende Saavel paa Syd- som paa Vestkysten fa1dt der mindre fangster ved Rø\'ær, aar. aar har man hængt l mill. og bar sydlige til vestlige vinde været Utsire og ved Sogndal i Dalerne, paa saltet omtrent 2. Proc1uktionen av fremherskende. den første halvpart sidste sted med enkelte meget gode dampmedicintran utgjør kun 2160 hl, av uken var vinden gjenncm~aflende fangster. Notstæng blev gjort flere og man har kun 1959 hl. lever tilo- frisk; pha Sydvestkysten blæste der steder ved Karmøen, og likeledes fiske- vers til anden tran. Rognopgaven el' dog sterk søndenvind manc1::tg. Tors har slaat aldeles feil i uken paa grund Norske fiskeriere av veiret, og nogen forøkelse av totalfangsten Uken febnur. Cl' ikke meldt. Storsildfisket paa sydkysten er V ogsaa aldeles feilslaat, uagtet veiret AARSLDFSKET var meget hin- her var goelt flere dage i uken. Man dr et av uveir i sidste uke. Garn anser mest fisket for avsluttet, men fisket foregik bedst ved Kal'l1øens endel baater vil dog forsøke i denne sydside imot Skudenes, hvor gjennem- uke utenfor Kristiansand, hvis veiret snitsfangsterne tirsdag, onsdag og tors- blir godt. dag var meget gode, mest omkring 30 Skreifisket har i ensørgeliggl'ad maa pr. ba at paa natsæt. mot ukens været hindret av veiret. Finmarkens slutning minket fangsten der, og silden utbytte i januar foreligger endnu ikke, gik op i Karmsimuet, hvor der omkring saa hele landets skreifiske til 18/ 2 kun helgen nskedes paa begge sider, bedst kan opføres med 3 mill. stk. torsk - ten er mars lllaaned den av:2'jøl'ende, saaledes at de nuværende daarlige tilstande i den senere del fl v vin teren kan forandre sig til meget gunstige. Finmarkel1 fskes eler litt langs hele amtet fra Loppen til Vadsø, kull fra Vardø el' intet meldt, men man kan ingen sildrer mening ha 0111, hvormeget det hele kan utgjøre fra Dytaar til llu. Da veiret i reglen har været ugunstig, er der leppe opfisket synderlig meget. c1e3 noget med posenøter først paa endnu ufuldstændig; der er hittil kun dag tok vindstyrken til og kom tildels sydsiden og vestsiden av Karmøen, opgit 1107 hl. op i storm fra sydvest eller yest. Om senere ogsaa noget i Kal'msundet. V cd H vad del' i uken er opfisket søllc1en- nauenfik Vestkysten nordvest, der op Wæøen blev ogsaa stængt, og baade for Finmarken utgjør kun 0.9 mill. stk. traftdte stormende den største del av der, ved Røvær og Utsire var bruk fordelt paa rrl'olllsø amt, Yttersiden, næste dag. Ogsaa paa Sydkysten, hvor av hval og fugl, men veiret vanskelig- Lofoten, Røst, Helgeland og Romsdals vinden før~t ut paa formi(1dagen gik gjorde fangst. Priserne var nedad- amt, mens fisket i Værøy, Nordre og nord vestlig, hadde man sterk eller tilgaaende i uken, i begyndelsen op til og Søndre Trondhjem og søndenfor dels stormende vind fredag. Efter en 5 kr. ved Utsire, 3 3 / 4 og 4 kr. ved Stat har været saa ubetydelig, at der kort stilstand lørdag formiddag fik man. Karmøen for senere at synke under ikke foreligger kvantumsopgave. Lo- igjen urolig veir om eftermiddagen, 3 kr., og sjøstaaet sild solgtes i Karm- foten har til 18jz kun faat stk. Sydkysten med frisk nordost eller østensundet for l kr. Av garnsilden gik mot i 1910, l mill. i 1909 vind, Vestkysten med sterk søndenvind; der almindeligst omkring 650 stk. i og 950 UOO i 1908, 1.2 mill. i 1907, Veiret har gjennemgaaende været mørkt maalet, av notsilc1en optil 700. Det 2.8 mill. i Der synes at være og regnfuldt. Der laa taake over hele utbytte til 18/2 er maal mot noget fisk tilstede i 0stlofoten, men Kristianiafjorden og en stor del av ifjor til samme tid. Av denne dog mest mellem Balstad og Stamsund Skagerakkysten tirsdag og onsdag. sæsolls fangst er maal garnsild og mindst vestligst. Priserne er over- Romsdalskysten hadde rolig veil' og maa notsild. Meget av den alt i denne uke meget høie; leverhol- først i uken, og fra NordJandskysten sidste tages fremc1el~s fra de tidligere digheten og leverens fettholdighet fal-j meldtes kun frisk sydlig vind; men i satte laase søndenfol' Korsfjorden. Det der en god del mindre end i 1910 Lofoten bjæste eler søndenstorm. Fra meste av silden er iset til eksport; overalt, hvor der hittil er opfisket tirsdag har imidlertid Lofoten hat 1'0- kun 70JO maal er saltet iaar, ifjor kun skrei. lige1'e veir, hvdrimot der har blæst 2000 maal. Al fangst er gjort i søn- Den bedste tid for skreifisket er adskillig paa kysterne søndenfor, saadre vaarsilddistl'ikt, i N ordr8 Bergen- gaat tapt for hele Yttersiden, for ledes angavfls der fra de fleste steder hu s amt. el' ingen na:~yn_ værdig fangst nogen herreder i ':rromsø amt,. og for paa strækningen fra Stat til Bodø sterk gjort endnu. en del ogsaa for Helgeland, men for eller tildels stormende vestlig til nord- Sto r s i d fis k e t nordenfor Stat har de øvrige distrikter og især for Lofo- vestlig vind onsdag og nat til torsdag. '

2 48 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERlnEDRl!'T FRA FSKEUDREKT0RE~ 22 febmw Hill Fredag optr3adte ogsaa sterk til stormende nordvest fra Stat til Vilden. Pa:1 kysten av Tromsø amt har vinden b ud er , enkelte lineskoiter ]ø(l~g optil 520, snøre 8-40, pal ti ubetydelig. [<'iskepris sløiet 44-49, rund 5i'i- 60, leveljwis 22-25, l'ognpris 25, fiskevegt l\jø næsten hele tiden blæst fra syd pefartøiel' 75, fiskel'baater 442. H,ds. Opsl~g 29. Bodø 18/ 2 : Ytten;iden: Opeller sydost: fra først av frisk eller fisket , h\'orav hæn~t , dampsterk, men (len sic1ste halvpart. av tran 303, uda:l:pet lever 84, rogn 49 11L..,.. l Værøy-Røst: Fiskepartiet Væløy ikke nævuken metl nnge styrke. Noget lgnene e lleværdio' Røst 2380U alt hæncrt damptran har ogsaa forholelene artet sig i Vest- 20 hl. bsaltc'n-hejgel~nd: Opfi~ket Hil 000,. hvor.:;,v hængt , 139 hl. damptl'an, 4 finmal'ken, hvonmot 0stfinmarken har hl. udampet lever, 1'79h1. rogn. Fiskepris hat adskillig stormende veir, de første 35-37, leverpris :J0-30, fiskevegt , cl teverholclighet , fettpl'ocent d age f ra sye l vest og l øre l ag f ra nor. Herav Gildeskaal: 4000, alt hæ,lgt, Myken- Onsdag, torsdng og fredag hersket der Valvær : 82000, ah hængt, dampt~an 82, rogn... '.. l' cl 100. Selvær: 8000, hvorav hængt '000, c1amplohgele Y81r. 1emp81atmen la el tran 9, rogn 10. Aasvær: 26000, alt llængt, nord holdt sig paa 4-6 kuldegrader, clamptnm 26, rogn 30. Herøy: 15000, alt. hænut, damptran 1.0. rllgn 18. Vega: 800Cl, mens der l N orc11and var varmegrader hv01~v hængt 7000, damptran 0, rogn 8. indtil torsdag. Meløy: 8000, hvorav hængt 6000, damptran 6, lever 4, rogn 13. Amtmanden. enkplte træknillger oven,t:tat line 220, Hll nllgsvrag, K.ilJ:vik , Kamøvær 300, G:=tmrik 300, Finkongkjeilen , LORyik , Ber:eva;'\g 400, Va(tsø, NOldvar:inger , alt torsk i kg. Amtmanden. Opslag 3+ 'l'rom~ø lg/~: Gryltef,ord: Fl'e dag natst,aede lineskøiter 200-5(i0, søm1ctgtonætters delvis tl'ækning optil 600. Forøvrig stormhindring. Rl1ndfiskpris 40. Me~joJ'dvær onsdag' lrækning trenætters brnk, smaabaatene kg. Forøvrig l',ndligge. Holmenvær fredag, søndag tlelvi, træklling, smaabaatliner gjennen snitlig 100. Ellers lalldligge. Stiftamtmanden. Opslag 36. Dverb... rg ]8/ 2 : denne uke savnes underretning saavel fra Anc1enes som de øvrige vær. Lensmanden. Opslag 36. Røst 18/ 2 : Fiskepartiet 2380:) alt hængt, dampmedicintl'an 26 hl, leverholdig , tranprncent 43, leverpris Stormhindringer, ttsdag 3-6 nætters garn, en motorskeite Opsynsbetjenten. Opslag 36. Breistrand ]8/2 : 0ksnes: Op Opslng 30. Svolvær 15/ 2 : Lørdag, mandclg fisket t l torsk, hvorav saltet 89500, landligge, tirsdag delvis trækning, lineskøit... r, 2800 kg. kveite kg. smaafisk, 145 hl. Beretninger. Stamsund , Ure , meclicintl'rn, 54: hl. udampet lever, priser: Balstad , Sund , gam torsk 12-14, lever 15-30, kveite 85-90, Sund, Reine 300. Onsdag lineskøiter Hopen 1 sma:-tfisk 5-8. Fiskevegt 250, levt'rholdighet Skreifisket. 180, Henningsvær 50-4(J0-100, Stamsnnd 450, tranpr0cent 33-45, lørdag overstaat bruk Fra opsynschefen i Romsdals amt i uken , Ure, Balstad , gjennemsnitlig 150, onsdag garn 200, line februar. Mortsund , Nusfjol'd Torsdag garn 200, hver 150. Fredag Uveir har hindret fisket hele uken over 140, Sund Linebaater Hopen natstrat Sørsand gam , liner, hele amtet, især de sidste 3-4 dage , Henningsvær , Stam- saltet agn , iøvrig garn 200, Nord sm ølen: Mandag garn , sund ~ Mortsund , Bal- liner 100. linemotol'er fiskepilrtiet ikke nævneværdig. stad , Nusfjord , Lensmanden. Kristiansund: Lørdag, mandag liten Reine Garn delvis trækning 0Jlslag 86. Bøstad 18/2: Borge onsdag trækning paa grund av storm, liner , Ure 20-80, Mortsund , Balstad nogen delvise trækninger optil 300. Fredag fiskepartiet 12000, leverholdighet , Sund 250-4' 0, Reine , almindelig træknillg med 7 nælters garn, Høines Kvalnes, Borgevær omkring Aarsbogen: Lørdag, mand<1g delvis trækning, lilleljaater , gam smaat, 20-30, l'ognpris RedRkapstap, no d- fiskepris 42-46, usløiet 50-60, leverpris 100, Eggum , enkelte baater optil 500. fiskepal'tiet vestkulillg. UtvalgRfLlrmand. øvrige uage landligge. Opfisket ca Hus tad: Lørdag garnbaater Opslag- 30. Svolvær 18/ Bjørnesund: Lørdag garn , liner 2 : Fiskepartiet 276 torsk, 20 hl. damptran, 20 hl. rogn, priser og tusen, hvorav 93 tusen hængt, levt'l'partiet 50, belæg uforandret. Lensmanden. 100, fiskepartiet dampmedicintnm 26;:), rognl'artiet 670 hektoliter. Level'l1oldighet 3flO-450, trilnprocent og tirsdag landligge. Onsdag og torsdag del Opshlg 36. Bø i VesteraaJen 1fl/ U l n: Lørdag , fiskepartiet 18000, 2 : :Mandag leverholdighet 350. vis trækning for enkelte vær. Fredag fnld Vig'ra: Lørdag linebaater , dypsagn optil 40 pr. baat, fiske partiet , fiskevegt , fiskepris 40-46, nsløiet 54-60, leverpris 20-35, rognpris Baatantal 2839, hvorav 417 garnbaater, 1373 dory el' fra 06 skøiter, 468 molol'baater, 3 t fi~kedrmpskibe, Vestlof<lten Kjøpe- Giske: Lørdag- liner , garn Aalesund: Lørdag moto]baater liner fartøier 179, hvorav 123 Vestlofoten. Fredag , fiskepal'tiet 3000, leverholdighet gjennemsnitlig linebaater, Svolvær 65, Kabel vaag, Stamsund 60, Henningsvær 85, Ul'e 80, Ulste~: Lørdag delvs trækmng, garn Balstad 50, Nnsfjord 70, Snnd 100, vestenfor 10-:100, trsdag 4 l1ætt~rs gar~ , fiske- smaat. Lineskøiter Henningsvær, Sund 200, partet 3000, leverholch?,het 3,,~. Stamsund 170, Balstad 230, Nusfjord 180, He J' ø: Lørdag delvs træknmg, garn 50-1 garn Brettesnes Kabelvaag Hennincrsvær ,.liner,10-200, fihkeparti,et 10200, lever- Hopen 150, Sta~imnd 190, 'ore 140,'Mortsullll holdghet 320, tl'anprocent 30--;:-40. San de: Lørdag liner , garn smaat, fiskepartiet 3000: tranprocent Kristiansund 35, Hem Priser: Kristiansund, rundfisk 45-48,. Fosnavaag 60. Totalkvantum skrei, 171 hl. rogn, 60 hl. damprnedicintran. Skreifisket. Telegrammer. 125, Skroven kabelbrudd. Ut valgsformand. Opslag 31. Tromsø ]8/2: Amtets parti 6f.l6000, hvonw hængt 13f:J 000. Damptran 510 hl, lever hl, r()gn 38 hl., fiskepris, rund gj ennemgaaende 40, sløiet 9 ~ 14, leverpris 10-30, rognpl'is 8-15, fiskevegt , leverholdighet , tranprocent , oelæg i Torsken som før, i Berg 1 dampbaat, 30 skøiter, 48 smaabaater, i HilleRøy 49 baater mec} 237 mand, i Skjærvøy 1 daml'baat, 4 motorskøiter, 48 smaabaater og 221 l1,and. Karlsøy og Helgøy herreder ansees fisket sluttet. gaar fangst Mefjordvær skøiter tal, smaabaatene 300 Opslag 24. Aalesund 15/ 2 : Fremdeles veir kg. - Stiftamtmanden. hindring i hele distriktet..ændligge eller kun Opslag 32. Vadsø 17/ 2 : Loppen , delvis trækning med gjenllemsnitlig fangst Bergsfjord skøite 2 halinger 1700, Andsnes nogenlunde jevnt over hele amtet , Gammelvær 200, Breivikbunden Opsynschefen. 300, garn , Breivik liner , Opslag' 2i. Aalesund 18/2 : Fiskepartiet Hasvik, Taborshavn, Meltefjord , Vaa , rogn 171 hl, medicinhan 60 hl. Lever- gan , Galtenfjord liner , holdighet, Kristiansund , Ulla 350, garn Sild. tilstede Galtenfjord. :Med Fosnavaag 320. Tranproeerit 35-40, storm' fjord , Snefjord smaabaatf.l' paa dypshindret alle nævneværdige forsøk s1dste 3 døgn. agn 400, liner 400, Hav0snnd , Op~ynsche:l'en. Hjelmsø optit 1000, paa dypsagn ikke nævne- Opslag 28. Rørvik ]9/ 2 : Viktenfisket 19 værdig, Maasø , Kobbefjord , februar Storm hinderlig beclrift!m fo1'- Ryggefjord , dæksbaat optil 1200, 1øpne uke. r'redag, lørdag t, ækning. Line- smaasild rikelig til~tede Kobbefjord, Kistnmd trækning mest overstaat bruk. Hovden: Nykvaag: Aasanfjorden: ' St:'aumsjøen: Skarvaag: Fjærvold, Gimstadsjø, Svinøy: Opfisket , derav saltet kg., damptran 102 hl., utilvirket 20 hl, rognpal'ti ubetydelig. Prisf'l' uforandret. Total agnmangel. Lensmanden. Opslag 36. Værøy 18/ 2 : Værøy ll/g til 17/~ indmpldt 155 linebaa,ter, l garnbaat, 677 manc1, 1l/2-1G/21andligge, fredag 17/ 2 nogen faa, baater erholdt hel sætning. 8-9 døgns overstaat liner fangst opti 100, betydelig brnkstap, fiskepartiet ikke nævneværdig, priser usat. Opsynsbetjenten. Opslag 8. 20/ 2 : Landets skreifis.e til 18 februar 3.0 mill. stkr., hvorav 1.0 hængt, 2.0 saltet, 2160 hl. dampmedicintran, 1959 hl. lever til andre tl'ansorter mot: i f) Rognopgaven endnu ufuldstændig. Finmarkens vinterfiske kun beregnet til Sl/U! Storsildfisket. Opslag 15. Skadenes 15/ 2 : Drivgarnsfisket nol'denfol' Stat siden ilørdag bøist ubetydelig. Vaarsildopsynet. Opslag 15. Opsynets feltstation 18/ 2 : Drivgarnsfisket nordenfor Stat. ng'en nævnevæl' dig fangst denne uke. U veil'! Vaarsilc1opsynet. Opslag / 2 : 0stlandsfisket: ntet sildefiske bele uken, forsøk vil gjøres fra Kristi-

3 22 februar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FS(ERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN ansand i denne uke, ellersjoreløbig avsluttet. Te:egraferingen ophører hermed indtil nyt fiske opstaar. Vaarsildfisket. Qpslag 1~. Qpsynets feltstation 14/2 : Vaar sildfisket. Gode utsigtel' for Utsire, hvor notsildens ~t(jrrelse 700 og pris 5. Karmøens sydside, hvor idag' jo baater maal llatsætsild (størrelse 650, pris ), og Sngndal i Dalene, hvol' optil 30 maal idag (~tørrelse omkring 600, kjøpermangel). O' psytschefen. Qpslag 19. Skudesnes 15/ 2 : Vaarsildfisket ved Karmøens sydside 1~0 baater maal natsætsild idag, storrelse 650, middelpris Ved Vikevaagens østside et større stæng, nordostenom Skudesnes og-saa kasting. Litt fugl for Bremangerøens vestpynt. Torskefisket: Utenfor Karmøens vestside idag 300 fisk gjennemsnitlig pl'. garnbaat, tiendeparten torsk, utenfor Vaagsvaag igaar likeledes 100 torsk, torskens leverholdighet omkr. 375, leverholdighet360 (tranprocent38). Qpsynschefen. Qpslag 19. Skudenes ]6/ 2 : Vaarsildfisket idag: Qmkring, helst vestenom, Skudenes 350 baater maal natsætsild, størrelse 640, pris omkring 2.75, Uveir. Qpsynschefen. Qpslag 21. Skudenes 16/ 2 : Mellem Sknde og Tømmervik bra natsætfangst idag. Qpshlg 21. Skudpnes 17/ 2 : Ujevnt tildels god natsætfangst paa veiret 11il1- drer trækning andre steder. Storm. Qpslng 21. Røvær 17/ 2 : Paa Røvæl's sydside 15 ljaater ujevn natsætfangst 0-12 maal pr. bant. Qp,lag 21. Kopervik' 17/ 2 : God fornemmelse paa natsæt ved SØ'stokke ellers intet i Kanmmndet, llonlenvindstorm. Qpslag 21. Skudenes 18/ 2 : Ujevnt, mestedels sorte garn paa natsæt., kun endel overstaqt sild heromkring idag. Qpslag 21. Røvær 18/ 2 : raa Røværs sydside 48 ljaater ujevn natsætfangst 0-10 maal. Bedst ved store Hatskjær. Paa Røværsosen svak fornemmelse, eller svarte garn Qpslag 21. Kopervik 18/ 2 : Godt tildels rikt garnfiske paa begge sider av Karmsund fra Fra Norges fiskeri agent i England, Hans Johnsen, dat. Hull 13 februar. Britiske fiskerier i uken en(1t l februar. En gunstig uke for fis k er n e. Fiskerne var i forrige uke begunstiget av et usædvanlig mildt og stadigt veil' paa denne tidlige aarstid, og deres Lestræbeser luonedes med helel paa de fleste kyststrælminger. Det irske sildefiske avgav god fangst, men da silden er spent, vil antagelig en større del av drivern~ snart ophøre, hvis ikke nye stimer indtræffer. Prisen er fremdeles lav og dæmper fiskernes forhaapninger, hvorfor mange allerede er avseilt. Krokenes til Tømmervik. 1 større stæng straks Stornoway avgav ikke noget stort nordenfor Tommervik, ~nl1rpenotfiske ved Krokenes. utbytte, og da kvahteten delvs var QpR:=tg /~: Hval paa Fæøs vestside blandet, har nogen av røkerne forlagt idag. 2 b<1.<\ter l og 15 maal paa overstilaede virksomheten til Hull. Linefisk.et var garn. Qpslag 21. Fæø 18/ : 2 Hval paa Røværs jevngodt paa østkysten og meget godt vestside illag. paa de nordlige og østlige vær. Ved Qpslng 19. Skuclenes 17/ 2 : Vaarsildfisket. Qplag 21. Qpsynets f:ltstation 18~2: Vaar- Lerwick oer Scalloway fiskedes store idag: Qmkring Skndenes 150 haater R11gfisklt nu bedst omknng Kopervk, utrygt b.. maal w\tsætsil(l, størrelse 650, pris omkring veil'. Qpsynchefen. mængder hyse, som sedes for Aber Ved Røværs syuside nagen baater likeledes optil 12 maal; størrelse 650, pris 3. garnfiske langs Stokkelandet, endel baater - Qpslag 21. Kopervik 2 /2: Ubetydelig eleen, hvor begjæret el' stort. Torske- Nord vestkuling. Qpsynschefen. ;'odt garnfiske ved Krokenes-Sælen 3 større fiske med garn er kommet paa mode Qpslag 19. Qpsynets fehstation 18/ 2 : Vaarsildfisket. Omkring Kalll1øenS sydøstl'e del, stæng Tømmervik idag. Meget fugl indover '. ~tæng ved Røksund nat til søndag,' 1 stølte over hele Skotland men til dato er Gjeitungerr.e-Bokn-Kopel'vik, 275 baater Hervigfjorden igaar. fangsten RV stor fisk uvæsenthg, hvor- 1/ maal, delvis ~j0~taat, g-arnsild idag, Qpslag 21. Røvær 2 /2: Et større stæng imot der er meget av smaatorsk, som størrelse omkring 650, pris Etpar p.aa Fæøens vests.ide in at. Paa Røværs syd- doer betales slet. Aberdeen trawlerne landstæng og flere gnde posenotfangster. Ellers ingen nævneværdig dagsfangst - ruske Hatskjær optil 20 maa1. QpRynet. landet meget torsk, men prisen var Sde 30 baater ujevn natsætfangst bedst ved o veir! Totalfangst iaar: øndre distrikt Qpslhg 21. Kopervik 21/~: Godt, nogen lav. Linebaa.terne gjorde ukentlige maal gam- og maal not sild, lunde jevnt. garnfiske fra Krokenes rundt.... ').. hvorav saltet 7000, resten mestendels iset, Løvøen og Boknhove, Halvardsvik, smaat. ved tule paa ob 50 tl.,g 150, g]ennemsmt ifjor henholdsvi~ , og Koperviklandet ; stængning paagar ved Rusvik. eg 95. Linebaater paa kortere ture nordre distrikt intet nævneværdig endnu! Torskefisket de sidste dage saagodtsom faldstændig hindret; idetheletat yderst ubetydelig 2 : Paa Røværs sydside gav i gjennemsnit Æ 68. Qpslag 21. Fæø 21/ denne uke. Qpsynschefen. endel baater ujevn natsætfangst. Paa Fæøs 'V i ck. Sildefisket har til dato kun vestside ogsaa nogen baater ujevn f,mg-st paa Qpslag 19. Qpsynet~ feltstation 2 /2: Vaar- natsæt. avgit en fangst av 862 crans mot 4789 crans til samme tid ifjor. sildfisket i~ag: Ubetyl1elig garn.fiske i K::trm- Qpslag 21. Skudenes 21/ : 2 Paa natsæt ~nndet og l Røvær, bedst o~lknng Smø~'stak, Vikvaagen og ved Jeitungerne i(lf1g he'st lal.t 500 maal, st.ør.relse o~knllg 6~0; mddel- smaat optil 10 maal, litet sat. Qp~ynet. pns Adskllg kastng omknng.vestr~-. Qpshlg 22. KalJelvaag 21/ 2 : Kabelvaag idag: bokns n01<lpynt - helst mpd posenøter, hvol- 1 baat 15 mnal )a<1. natsæt i Frø sk 'ærene med optat av 30 dnmpbaater 8500 maal, stør- l, QY J t rese 740, midde1pri 3. Utrygtveir! gode utsigter. psyne. Qpsynschefen.. Qpslng 21. Skudenes 14/ 2 : Bra natsætfang~t Skarsteinosen idag. Litet sat. Utenlandske fiskerier. Uken ] 2-18 februar. Stornoway. Totalfangsten til dato utgjør crans, mot crans forrige aar. Prisen paa lørdag stod i 14/ ~1 19/. ForutAn skibning kystveis av saltsild avgik et dampskib i forrige uke med 3932 tønder til 0ster Qps'ag 21. Røvær 15/ 2 : Hval paa Fæøens sjøhavne. Der var god tilførsel av vestside idag. lange og kveite, som betaltes henholdsvis med 1/6 a 1/8 pr. stk. og fra 8/ Qpslag 21. Røvær 15/ 2 : Hval paa sydsiden av Røvær idag. Sildefisket i Bohuslen. Fisket Qpslag 21. Skudenes 15/ 2 : Rik natsætfangst til 913 pr. stone. slog feil i den forløpne uke, idet der Skarsteinosen og østsiden J eitungen idag. Stængt paa Jeitungbogen inat, Kavholmsosen kun optoges 4182 hl. 14 ds. telegrafertes, at sild fremdeles var tilst5lde, stort i forrige uke. 20 tons landedes S het l and. Hysefisket var meget tapt. Qpslag 21. Kopervik 16/ 2 : 1 mindre stæng Grønnestadvaag'en igaareftermiddag, 1 bomkast paa Tømmervaagen og et mjndre stæng hele uken. 19 ds. telegrafertes, at fangst var endda større, da baatfang men storm og strøm har hindret fisket paa tirsdag og onsdag, og torsdagens Fosnavaag inat. Søndenvindsstorm. notfiskets avslutning var nær forestaaende, og at mindre trawlfangstel' gjor Torskefisket med drivgarn er ogsaa st er op til 35 cwt. ikke var sjeldne. Qpslag 21. Røvær 16/ 2 : Paa Røværs sydside nogen baater svak natsætfornemmelse. des. - Det samlede opfiskede kvantum her tat i bruk. Siden tirsdag, da 40 Paa Fæøens vestside 'likedan nogen ba:.ttel' svak fornemmelse paa natsæt. utgjør hl. mot i 1910 dampdriv_ere gjorde en gjennemsnitlig Qpslag 21. Skudenes 1G / '2: God natsætfangst østsiden Gjeitungen og Vikevaagen idag. og i Der er ialt saltet fangst av 45 crans sild, er ingen nævneværdig fangst gjort. Døgngammel sild Stængt ved Nalid igaal'aftes og ved Beiningen tdr. mot telr. i idag. Uveir. betaltes paa lørdag med 8/ til 10/ pr.

4 50 UKEN'rLtGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 februar 1911 cran. Silden gaar til engelske mar9, nærmest 7 1 /2 Jlb. for vaarsilcl. 'rysklmd liten imot Englands og Sveriges, i 1909 var vi nr. 2 og i 1910 keder som røkt. Dette turde delvis ha sin grund i de r an d (Buncrana). Flaaten, i et tidligere store tilførsler, idet røkerne betydelig foran begge. Det mislykkede antal av 100 dampdrivere, hadde til dengang fyldte sine Linger til lave priser, Yarmouthfiske og de høie priser var torsdag en daglig fangst av 960 crans hvilket nu bevirker liten efterspørsel, grunden til nedgangen. og gjennemsnitsprisen 12/, høieste 18/9, idet den tidligere saltede sild ikke er Det har imidlertid gaat fort med at lavest 10/9. setsildtrafikken er utilfredsstillende, hvorfor ukens fangst av 'ril en begyndelse var slosilden for stor opbrugt. faa fast fotfæste for den norske sild crans saltedes. SilLlen blir daglig og for dyr. Det kvantum som kunde Fra Norges fiskenagent i Tyskland, mere spent, men kjøperne foretrækker sælges, yar meget begrænset. Vaarsilden,ar ogsaa for stor, og dens kva \Vestergaard, dat. Hamburg, 5 februar. den for gytesild. Saavel fiskerne som salterne er i uvishet om, hvorledes rr y sk and s f e r s k s i l dim p ort. litet tilfredsstillet ikke, selv om den fisket vil arte sig længere frem, og alt Det kan ha sin interesse' for de var billig. midlertid gik det stadig avhænger av denne ukes fuldmaane, norske fersksildeksportører at se, hvor- fremover, importen av vaarsild og slodan rrysklands import og forbruk av sild steg, og trods de lave ofte tap om sæsonen skal forlænges. fjor fiskedes godt i slutten av februar og fersk sild gaar frem. bringende priser blev man ved at sende. i begyndelsen av mars, og fisket ophørte ikke før den 19 mars. Paa derav. fra ~orge kilo, fra ind paa industrien. Man maatte be mport kilo, Ved de lave priser blev silden tvungen lørdag var fangsten uvæsentlig. En Stor?ntanmen 40 76~ 500 klo og fra nytte denne billige sild. Resultatet er betydelig avsætning for silden har iaar Sverge klo.. nu, at saavel slosild som vaarsild har fundet steel i selve landet i motsætning til tidligere aar, og med forbe derav fra Norge lulo, fra reauleres av tilførselens størrelse. mport ?0 klo, faat fast fot paa markedet. Priserne drede jernbaneforbindelser vil salget Stol'?ritannien 36 12~ 800 kilo og fra Priserne paa vestkyst fuldsild varikunne økes. Svenge klo.. erte i januar fra 6 til 22 ~. med ca: Laksefisket i Skotland begyndte mport O?O klo, 10-12~. gjennemsnitspris og i februar i forrige uke og avgav god fangst for derav.fra ~orge klo, fta 7 til 13 1 / 4 J~.medca.12J1~. gjennemflere elve. Det engelske begjær er Storbntallmen klo og fra snitspris. stort, og prisen staar i 1/10 pr. lbs. Sverige kilo.. Vaarsilden holdt sig i 9-17 ~. med paa fiskepladsen. mport ?0 klo, j~. gjennemsnitspris til 24 fe ~erav.fra ~ orge klo, fra bruar; da blev importen for voldsom, ~torbntanmen lulo og fra vi hadde uketilførsler paa kas- Telegrammer. Sverige 28 20? 000 kilo. ser, , og Pri- mportværd18n var: serne varierte mellem 3-9 ~., en Sildefisket Bohuslen. i Jf~ enkel gang 9-11 og ~., gjen- Opslag 4. 14/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar i nemsnitsprisen blev vel ca. 8 ~.. Sæingen notfangst for strømhindring, kun min- Jeg har i 1910 ført en privat stati- sonen avsluttedes 24 mai. dre trawlfangster, sild fremdeles tilstede. H b Al. t Opslag4. 15 /2: Sildefisket Bohuslen: gaar stik over am urg- tonas lmpor, Fetsl lden betaltes l J aljual' med3 -l! u intet, kuling. saa godt som det lar sig utføre, At ~., gjennemsnit ca. 9 Jf~., februar 3-13 Opslag 4. 16/2 : Sildefisket Bohuslen: gaar der kan være ankommet smaa partier J~., likesaa ca. 9 Jfb. Fra august til intet for storm og strøm. b d k b d 1 k Opslag 4. l 7 /2: Sildefisket Bohuslen: gaa~, pr. jern ane og amps l e, er l {. e aar'et,s utgaljg 6-20 Jff9 1M., gj ennemsnl t intet for storm. er kommet med, er meget sandsynhg; ~. Opslag 4. 18/2 : Sildefisket Bohuslen: gaar men for den norske silds vedkommende Smaasilden gik det daarlig med til umuliggjort av storm. er den temmelig nøiagtig. Opslag 4. 19/ 2 : Sildefisket Bohuslen: Ukefangst 8622 hl., derav 4440 forrige lørdag, 1910 er ankommet: ganger 7-1 O J~., gjennemsnittet kom begyndelsen av mars, 3-8 ~., enkelte totalfangst h1. mot i 1910, Vestkyst fuldsild kasser i 1909,~ i Totalsaltning mer neppe op i 7 ~ tønder mot i Storm og Sydkyst Sydkyst fuldsild først J~., strøm hindret. Notfiskets avslutning fore- Nordlands fetsild staaende, igaar mindre trawlfangster. holdt sig senere en kort tid i Opslag 4. 21/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar Smaasild J/~., for tilslut at gaa ned i 6-11 ~.; litt notfiske sydligst og ved Marstrand, pris Vaarsild kr. hl. gjennemsnitsprisen blev ca. 12 J~.. Markedsberetninger m. v. Uken februar kasser Britisk... < Svensk kasser N ogen opgave over importen av norsk sild til Stettin, Rostock, Schluttup, Kiel, Eckernf6rde har jeg endnu ikke Den svenske silds gjennemsnitspris var ca. 14 J~. og den britiske silds ca. 16 ~. N aar tilførselen betydelig overstiger konsumsevnen, ødelægges priserne, og eksportørerne paaføres ofte enorme tap. De tyske fabrikker har lært at utnytte Hull har silden i uken opnaadd en jevn, omend lav pris, nemlig fra 10 kunnet faa. Det er hovedsagelig fetsild sig et overfyldt marked. De har muret til 12 1 h sh. pr. kasse. Hamburg opviser pr. jernbane fra Trondhjem og sig store binger. N aar markedet over derimot meget slette priser, fra ljogen ladninger vaarsild til Stettin og fyldes, trykkes prisen ned til et lavmaal, 4 til 6 Jfb. pr. kasse for storsild og 6 1 / 2 Schluttup. 19U7 var vor eksport til del' ikke staar i noget forhold

5 22 februar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 51 til varens sande værdi. Der er fahrik økede masser, som allerede overskri- Opslag 2. 15/2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: 1'>./ ke', del' saa saltstrør i disse hinger der hehovet hertillands. knsser v,tarsild 61/ -71/, 14/ J&. optil flere tusen kasser. De forsyner En av Yannouthrøkerne skriver idag kassen, delvis ns()lgt. sig saa rikelig med sild til spotbillig at han har allerede kjøpt 1000 kasser OpslHg 2. 15/~: Fiskeringenteme telegl'afm'er: Hull: 4130 kasser Søndre Bel'genlms pris, at de har materiale til fuld drift fra Søndre Bergenhus, og han tillægger, sild 101/ , meget usolgt. Hamburg--Abaade i 8 og 14 dage Disse tjlfælde at silden baade hvac1 kvalitet og stør- tomt: 100 kasser stol'ild , 56! vaal'sild , 126 smaasild 11 J&. kassen. Opslag 2. 16/ 2 : Fiskeriagent Johnsen telegraferer: Hn1l: 4000 kas'er Søndre Bel'genhus notsild 10 1 / 2 sh. kassen. Opslclg 2. 17/ 2 : Fiskel'iagent Westergaard telegraferer: HHmburg--Altona: 665 kasser ser det ut til er uunclgnaelige hvert rese angaar, passer udmel'ket for Midaar. Vi har et lignende tilfælde nu. delhavet ; en saadall uttalelse skulde de sidste 14 dage er antagelig im- stimulere interessen j Norge for røkporten av svensk sild ovel' ling i større maalestok saavel for eurokasser, prisen kom ned i ca. 6 Ah., og pæiske som oversøiske markeder. torsild / 2, 500 vaarsilc1 7-8, 20 smaasild 9 alle forsynte sig, saa nu sitter de inde Den forrykende storrn vi hadde her- / 4 Jfr&. kassen. Opslllg 2. 1'/2: Fiskpriagent Johnsen telcmed fulde lagere. Markedets flauhet over in at, har idag, med kun en baats graferel': Hull: 1500 kasser Søndre Bergpnhar ikke sin aarsak i desencre dages ankomst, bragt bedre eftcrspørsel fra hus noh;ild i2 sh. kassen. ~. S' N F b '1 k k l Opslag 2. ] / 2 : Fiskeriagent Johnsen telee langsti venge og orge. a 'l \: erne London, som tok 800 asser ti 12/ graferel': Hull: gaar,f)750 kasser Sønd t'- har Lillig sild, som først maa opflrbeides. a 12/6, mens de resterende 680 kas- Bergenhm notsild 10 1 / 2 sh. kassen. Dette tar som sagt 8-14 dage, og sel' plasertes i mindre partier til lokale Opslag 2. 2 /2: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Harnburg-Altona: gaal' 9160 skal det ikke vale alt for længe, før røkere til samme pris. kasser vaarsild 9-7, 912 torsild 6-4, 321)3 priserne atter blir normale, maa til- mporten i denne uke utgjør ialt svensk 8-11 Jf6. kassen... OpslaO' 2. 2 / D 2 : Fiskeriagent Johnsen teleførselen begrænses. el' gl v es n tet 124,940 kasser, hvorav 22,840 kasser graferer~ Hull: 1400 kasser Søndre Bergen. and e t mi d d el. fra Søndre Bergenhus og 2, l 00 fra det hus n )tsild , 5800 vaarnotsild 1?1/2-3 '. d 'dd' tt'l t P' 10/ 4, snurpenotslid blandet med tonlslld 10 øvrge av søn re vaarsl S 1\:. 11- sh. kassen. sen paa mandag for prima blank not- Opslag 2. 2 / 2 : Fiskel'iagent Westprgaard sild var 11/ og for vaarnotsild 8/ a telegraferer: Hambl1l'g-Altona: 8400 kasser Fra Norges fiskeri agent i England, 9/ og garnsild 7/6. Der kondemnertes endel kasser av begge sidste sordat. Hull, 17 februar 1911: Sildemarkedet i uken endt 17 ter. Tirsdagens pris blev 10/. Ons. februar. Røkesildmarkedet viser frem- dag 10/3 a 11/3. Torsdag 10/ a 10/9 deles ingen bedring, og røkerne hal' og idag 12/ a 12/6. derfor set sig nødsaget til at la flek- rril London tilførtes 2 direkte laster, kejenterne gaa ledige flere dage i uken for hvilke 13/ a 14/ kassen opnaaddes. hellere, end ta et større tap paa for- Hertil ventes imorgen 3 laster, hvorsendelserne til incllandet, hvor der for ved ukeimporten vil overstige 30,000 tiden raader fuldstændig antipati fra kasser, hvilket_er alfor meget for nærpublikums side mot den utenlandske værende behov. sild~ som i januar maaned yar av c1aarlig kvalitet og dertil gammel. Man kan ikke forklare sig grunden paa anden maate gjennem den vedvarende Telegrammer. stagnation. Saltsildmarkedet. Dette er saameget beklageligere S0111 silden fra Søndre Bergenhus ikke Opslag 1. 21/ 2 : Fiskeriagent Westel'gaal'd teh'graferel': Kønigsberg slofuld (skotsk be alene tilfredsstiller kjøperne hvac1 kvalitet og pakning angaar, men de paastaar endog at de ikke føl' har set make til den pa_a dette marke(l, og at den ogsaa staar over enhver britisk sildesort i kvalitet. Desu:tgtct vil folk ikke spise røke sild eller bloatersilc1, og anden anden anvendelse har vi ikke for fersksild paa dette marked. Vore Yarmouthvenner har heller ikke været i synderlig evidens i _ denne uke, da sæsonen for eksportsild til talien ophører i næste maaned, og derfur kan vi ikke gjøre regning paa større omsætning herefter paa den kant. Under disse omstændigheter er det at befrygte, at vi staar foran et betydelig prisfald paa vaarsilden med de stadig handlet) viser mere interesse, betalt ~1-22,1&. tønden alle størrelser. SLettin slæbende omsætning. pl'isel'l1e vigende tendens grundet rikel ige offerter, og mange ukontraktlige level inger vanskeliggjør yde! lige forretninger, dpsutelj meget konsignations vare usolgt. Fraraadel' yderligere konsignationer slosild, fet ~ild illdtil mere liv i fo retningen. Slofnld betales stkr. i tønden 211/ / 2, 5-nOO, andre silclesorter uforandret. lllpl1 pl'iserne vigende t.endens. Ham bl11'g, i'lusilc1 uganet ca G, i8,. slofuld meget usolgt paa kai ('g lagerne, kjøpelte skjæl'esild tilbakeholdende, venter senere billigere offerter. Fersksildmarkedet. Opslag 2. H/ 2 : Fiskel'iagellt \Ye,;tergaal cl telegraferer: Hambnrg-Alton<l: 528 kasser storsild / 4, 1285 vaal'silcl 6 1 / 0-8 Jf!). kassen. - Ops!ag 2. 14/ 2 : Fiskel'iagent Johnsen telegraferer: Hull: 4800 kasser Sondre Bergenhus notsild 10/ kassen. vaarsild / 2,1&. kassen. Ferskfiskmarkedet. Opslag 3. 14/ 2 : Fiskeriagent Westergaal'd telegraferer: Hamburg-Altona: Mira ]92 kasser fisk, hyse ] / 2, secunc1a / 2, sei 01/4.-7, flyndre 30-51, kveite 51-77, ørret l. Ops]ag 3. 15/ 2 : Fiskel'iagent Westergaard teipgraferer : Hambul'g-Altona: Magnus, Bjørn 65 kasser fisk, hyse / 2, kveite 58-70, øltet Ops]ag 3. 17/ 2 : Fiskeriagent WAstergaard telegrclfere:: Hamburg-Altona: Castor 83 kasser fisk, hyse / 4, secunda / 2, kveite 48-76, flyndre 21-36, sei 5 3 / 4, ørret {lipfiskmarkedet. Opslag 5. 21/ 2 : Konsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: mport 4750 kvint al færøisk, 1760 islandsk. Salg 730 norsk, 960 islandsk, 020 fær0isk. Beholdning 300, 800, Priser 5400 norsk, islandsk, færøisk. Santander : Salg 305 norsk. Beholdning 325. Pris Avistakurser: Paris 10815, London Konsulatberetninger. Norges oplysningskontul' for næringsveiene meddeler under 16 februar 1911 følgende om klipfiskmarkec1et i Rio de Janeiro i tiden fra den l til den 15 jal1unr d. a. i henhold til beretning fra generalkonsulatet, datert den 21 januar. delte tidsrum inc1førtes følgende partier klipfisk til Rio de Janeiro: Via Hamburg 510 kasser med c1ampskibet Cap Verde, 30 kasser med

6 52 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 februar 1911 c1ampskibet San Nicolas og 875 kasser 4 engelske dampere fra Hull vare maa for øieblikket ansees som med dampskibet Roca. kg. stokfisk, 2 engelske dampere fra temmelig betydelige. En opmuntring Via Bremen 559 kasser med damp- Hull 8100 kg. klipfisk, l norsk seiler lmn neppe ventes før fastetiden (l ski bet llbonn. fra St. John's No F kg. klip- mars). Via London 15 kasser med damp- fisk og l italiensk damper fra Genua skibet Phidias kg. klipfisk. Fra legat ionen i Havana, dat. 4/2: Via Liverpool 1495 kasser med damp- Messina grosserers salgspris pr. 100 Angaaende klipfiskmarkedet i Havana skibet rrintoretto. kg. fob Messina, told betalt: i tidsrummet 19/ meddeles føl- Via Gaspe 2390 fater med skonnert Stok-fisk, hollandsk yestre... lire 126 gende: Rosenhein. fet o...,,128 ndførselen androg til 2280 kasser Via New York 1910 fater med damp- italiensk... o og 12 tabaler. skibet Terence og 650 fater med Klipfisk, Gaspe, ny, 1. kvalit.,~100 Prisel'ne var ifølge Revista Oficial dampskibet Sergipe. St. Johns, ekstra god 95 for norsk fisk $ :-8.87 og for skotsk Av fisk i fater var omsætningen re- St. Peter... o.. 70 $ gulær, men der solgtes litet av fisk i Del' noteres for norsk $ kasser. Detaljpriserne notertes med: Fra konsulen i Neapel, dat. 5/2: K u l' ser: 44 a 45 mill'. pr. fat for fisk av merket C. Fiskemarkedet i Neapel i januar md. London 60 div / 8-20 o/ap. R. C rrilførslerne til herværende mar- Paris 3 d/v / 4-6 1/ 8 % P. 42 a 43,: fisk fra Gaspe. ked i januar maaned: Hamburg 3 d/v / 8-5 % P. 37 a a 36 fisk fra Halifax. Fra Norge direkte 32fl 350 kg. stok- Peixling. fisk og kg. klipfisk. Fra lwnsulen i Barcelona, dat. 14/2: 42 a43 kasse for prima norsk Ved disse betydelige tilførsler og Herved indberettes følgende om fiskefisle. som følge av den iaar sterkt tilbake- markedet inclen dette konsulatdistrikt 38 a 39 for sekunclanorsk gaaede konsum, hvilket delvis skal ha siden konsulatets forrige rapport av fisle sin grund i den fordyrede vin, el' her 18 januar siclstleden. 39 a 40 skotsk fisk. paa stedet betydelige kvantiteter siok- Barcelona. Hertil importertes pr. Kursen var 16 1 / 8 a 16 1 / 4 d pr. mil- fisk disponible, hvilket ikke blev uten dampskibet 'lsardinia 9000 kg. norsk reis. indflydelse paa prisen. Hertil kom, at klipfisk og pr. clampskibene safold ~', Fra generalkonsulen i Lissabon, dat. l februar: Siden sidste ldipfiskrapport av 17 f m. har ingen tilførsel av norsk klipfisk fundet sted til Lissabon. Beboldllingrn li. v norsk vare er idag 360 tons stol' fisk, der opnaar reis 12 (, pr. kvintal (~t 60 kg.), og 24 tons smaafaldencle fisk, som sælges for reis Av newfouncllanc1sk fisk lagrer her intet. et større kvantum billig indkjøpt vare Asgeirsson (, Schweigaard og Fram var til disposition, hvilket blev benyttet ialt kg. slandsfisk. -- Salgstil at trykke markedet her noget, saa priserne opgives at være 35 a :38 ptas. at de her betalte priser er ljil1igere for vintersaltet klipfisk og 42 a 4 -!: for ent1 dagens noteringer i Bergen. Da nyfanget, alt pr. kv. il 40 kg. Beholdman neppe kan vente en større sbg- ningerne anslaaes til omkring ning i konsumen og betydelige kvanti- kv. slandsfisk og 2000 kv. fransk' teter fremdeles ankommer hertil, saa klipfisk. nær fremtid ventes dampvil en forbedring i markedets stilling skibene Bonanza, 11 Adria;' og J! Moneppe kunne indtræ. Med tiden naar des ta hit med klipfisk fra sland. de forhaandenværende lagre blir noget Tarragona (6 februar). Med damprømmet, vil maaske en bedre pris op- skibet Schweigaard indføttes hertil naaes kg. slandsfisk. Beholdningerne klipfisk er stillingen noget gult- anslaaes til omkring 1500 kg. norsk stigere, da priserne for fransk vare er klipfisk, der sælges til ptas. 37 a 38 temmelig høie, og kunde saaledes for- og mellem 130 og 14000'0 kg. slands Beholdningen av skotsk fisk opnaar til 18 tons stor fisk, der betinger reis og 12 tons smaafisk, som betales med reis 8 8GO Portugisisk fisk opnaar reis retninger heri gjøres. fisk, der avsættes til ptas. 35 a 44. Valencia (20 januar). Hertil ind Fra konsulen i Venedig, dat. 8/2: førtes kg. engelsk klipfisk og løpet av janual~ maaned blev impor kg. Labradorfisk. Salgspriserne tert hertil kg. tødisk. noteres til ptas. 60 a 72 for engelsk Priserne stillet sig saaledes: klipfisk og ptas. 46 a 48 for Labrador- Bergen prima vestre.. lire fisk, alt pr. kv. a 50 kg. Beholdnin- Vicekonsulatet i Oporto har under 30 f. m. indberettet: Siden vicekonsulatets sidste klipfiskrapport hal' ingen ny tilførsel av norsk klipfisk fundet sted hertil. Beholdningen hel' anslaaes idag til: 225 tons norsk og '1038 tons newfoundlandsk fisk, hvorfor priserne noteres fra: Rs til 1'S pr. kvtl. norsk og 1'8. 10 U:O til 1' lO pr. kvtl. newfounc11ansk fisle sekunda gel'ne anslaaes til omkring 6215 kg. Finll1arken prima 4/700 1'm engelsk klipfisk og kg. Labra- 2/400 6i) -64 dorfisk. 1/ Cartagena (l februar). Hertil ankom alt ufortoldet pr. % kg. fra Liverpool kg. klipfisk. Markedets situation er vedvarende Dagens beholdninger, der ibegyn- Fra konsulen i Messina, dat. 1 h: trykket og flau - efterspørselen er desen av forrige maaned var tilstræk nc1førsel av stokfisk og klipfisk til yderst ringe -konsumen høist ind- kelige opgives nu at være smaa. For.Messina fra 1-31 januar 1911: skrænket. Beholdningerne av usolgt ngles stor, opnaaes ptas. 70, for ng-

7 22 februar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 53 les middels ptas. 67 og for ngles smaa ptas. 62, alt pr. kv. a 50 kg. Malaga (17 januar). Pr. seilskibet Elin indførtes hertil kg. Newfoundlandsfisk og pr. dampski~ Maria 6726 kg. slandsfisk siden sidste beretning av 3 f. m. Paa Barcelonas børs notertes den 13 februar d. a. for avistaveksel paa Paris ptas pr. loo fres. og paa London ptas pr. A5. Fra generalkonsulen i Genua, dat. 10/2: Siden sidste indberetning av 13 januar er hertil indført fra Norge: Med Otto Thoresens linje 1759 baller = kg. stokfisk, kg. klipfisk og 60 tønder tran. Priser og saaledes: efterspørsel stiller sig nu Bergen: Vestre, l ma mager. Rolig 142 do. smflflfisk do. 113 holh'nder.. do. 125 Helgeland eller Senj en do. 115 Finmarken : mf\. 2/40U do. 82 4/ ;... do. 88 2da 2/ '. do. 75 Klipfisk: Labrador... Utsolgt Labrador st yle... Fast 67 slandsk... Rolig 69 hyse... do. 61 brosme.... do alt --:- 4 % pr. kontant. Fiskemarkedet er fremdeles rolig. Beholdningel'ne er smaa saavel av Lofot- som Finmarksfisk. l rna }j'inmarksfisk er dog noget mere efterspurt, og forbruket ventes at ville øke adskillig under den forestaaende fastetid. Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. 13/2: mport og omsætlling av kjipfisk fra 5/z_11/2, alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: Bilbao. Salg 920 norsk og 640 færøisk. Beholdning pr. 11!z l 030 no~'sk og 410 færøisk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 5-:1: for norsk, for islandsk og ful' færøisk. Santander. Salg 310 llorsk. Beholdning pr. 11h 630 n01 sk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 57 for norsk. Opgave over totalkvantum og værdi av fisk ilandbragt paa den engelske og walesske kyst i januar maaned 1911 og for januar maaned (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). Cwts. For aue sorter tils Speeifisert for følgende sorter: Januar 1911 Januar 1910!.,g Cwts Sild... ~ Brisling....' J\tlakrel l 305 1'orsk Lang.e ] Sei Hyse ) Flyndre Kveite l, Paa Madrids børs notertes idag: Kl'. pl'. kasse Markedets Pris pr. Pesetas pr. 100 fre. a/v l Paris. Fersk notsild, uten is tendens. 100 kg. garnsild, ufortoldet æ a/v l Lond. Øre pr. stk. Lire følge underretning fra vicekonsulatet torsk, rund, stor i Vigo har sardinfisket i Galizien i forrige uke været daarlig. sei, '' Øre pr. kg. Vicekonsulen i Gijon meddeler, at fisket i Asturien har været mrget slet. Fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 14 februar rrilfø~selen av ferskfisk var noksaa stor forrige uke fra kystdistrikterne ; fra nordlige distrikter er der fremdeles ingen nævneværdig tilførsel grundet det vedvarende ruskeveir.. Jeg kan idag notere for prima: Kr. pr. kasse Fersk notsild, uten is garnsi1d, Kr. pr. stk. torsk, rund, stor sei Øre pr. kg. rødfisk (uer) hyse Nysa1tet torsk, letsaltet brosme, Nysaltet torsk fremdeles meget efterspurgt; 'ælc1re saltet vare del'imod nl11- skelig at omsætte i denne tid. Bergen, 21 februar :1911. Tilførselen a v ferskfisk V:11' kun middels god forrige uke fra henærc'l1uo kystdistrikter; fra nordlige distrikter fremdeles iug-ell nævneværdig tilfø,fsol. De opnaadcle priser stiller Sg sauledes: rødfisk (uer) hyse..., Nysaltet ton:;k, lelsaltet 'l brosme, lange, Fremdeles stor efterspørgsel efter pl'ima nysaltet torsk. Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 17 februar damptran har en ganske livlig omsætning fundet sted de sid ste dage til stigende priser. Raatransorterne ogsaa bedre paaagtet. ndustrielle trans orter meget fast. J eg noterer: Bruttosalgsprber. Damptran, koldkl. Lofots J1~. 12:J!l30 Raamedieintran Blank torsketran 80/85 7()/75 Bnmblank du. Blank industriel... 55/60 46/50 Brunblank do.... il 44/48 Sæltran, lys efter farve og lugt... Do., brunblank... 45/48 44/45 Do., brun... 35/36 Brun levedran... 38/39 Sildetrall, lys Do., 44/45 brunblank... 42/43 Do., brun... 35/36 Hvaltran, uraffinert ll'. l Do., 47/ /46 Do., -Do., 3 43/44.,g 4 40/41

8 ~ UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 februar 1911 Skreifisket 1910 utenom Finmarkens vaar- eller loddefisl(e, ukentlig opgave fra 29/ 1 til 16/ 4 Distrikter Torsk i 1000 stk. 29/ il 5 /2 ' 12/ )9/ / 2 5/ 3 1'% ) 19/ 26/ 2/ 3 3,4 9/ 16' 4 J4 FinmarkenR vintel'fiske... l 032 l Tromsø amt L l 000 l 1311 l l 403 Lofotclls opsynsdistrikt lgu U Li () Yttersiden l 149 l l 575 l 646i l 646 l 646 l 666 l 666 Høst og Værøy l 101 l 196.' l 280 Helgeland-Salten... 2:20 34\l 447 5;)7 649 l 000 l 204 l 317 l 3QO l 382 l 481 _~91 l N. Tl! jellls.nl11t-vildell : l 616 L l 992 S. rrh.jems amt-fosen l 000 l 089 N orc1mør fogderi !:J l Romsdals do U Sønc1møl' do l 357 l l Søllclenfol' Stat rrilsammen {) hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. hl. D(U11pmedicintl'an. ' l Lever til andre transol'tel' : Rogn Denne tab el hitsættes fol' nt kunne haves for baanden til sammenligning med de ukentlige opgaver for ~krrifiskct i Hl rfterlvert disse fremkommor. - Hvitehavet. følge Reuter telegram fra Archangel paa mandag var der optællet og tat navne paa 24 Hull og l Fleetwood trawler liggende i 7 sund i Hvitehavet. Det tillægges at tl'awlerantallet økes daglig, og at russiske autoriteter noterer sig begivenheternes gang. Flyndrefangsten siges at være i avtagende, hvorfor trawlen b~fæstes med større bobbins (sneller) for derved lettere at komme til fisken paa stenagtig og ujevn grund. Saltfiskkjøperne hersteds haaber imidlertid paa at flyndrefisket snart stopper op av mangel paa fisk, saa at trawlerne kan forlægge virksomheten til islandske farvande efter torsk, med delvis avstikkere til Finmarken og fjordene nordpaa. H. J. Opgave over fersk sild av8endt fra Trondhjem station i tiden 9/ 2 til 15/2. Til norske stationer l 370 kg bl' utenlandske do l' rrils kg. br Norges utførsel av de vigtigste fiskeriprodukter i desember Toldstedel' Fredrikshald... Sarpflbol'g... Fredrikstad... Kristiania... ørje... Kongsvinger... Tønsberg... Sandefjord... Larvik... Kragerø... Kristiansand... Flekkefjord... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Florø... Aalesund... Molde... Kristiansund... Trondhjem..,.. Røros... Bodø... Narvik... Svolvær... Harstad...,.. Tromsø..., Hammerfe,t... Vaehø... Vardø... alt (Efter Det statistiske centralbureaus opgaver). Tøl'fisk kg. Klipfisk kg ' i.i ; Sild saltet Rogn Tran fetsild anden hl. hl. hl. hl. Fiskeguano kg ~ ti i

9 25 febrnar 1911 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 55 Bergens markedspriser for fiskevarer. Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddp,lt av handelsforeningens fhv. sekretær). Opgave over norsk fisk sendt over Torneå til Finland og Rusland. (Meddelt av den l:orske vicekol1snl i TOl'l1eå). Kg. Bergen, 18 februar Kg. Torsk, fe' sk, frosset Paa tranmarkedet er stemningen Sild, fersk, frosset..., fot' koldklaret damptran meget fast Andre fe' ske fiskeprodukter.. t, t..., Senest er betalt kl' Bruntran Sild. salte rrør:fl.sk er meget knap tilstede og hal' opnaadd 'rilsammen kl'. 35. Run d fi skuten forretning at nævne. Med postt og... - k l i P fi s k ingen handel. gods tog..., Sildemarkedet er flaut og rolig. Til Finlan d..., Ticlligfanget storsild er betalt med kr. 9. Ruslan cl (St. Petersburg) Rapport nr. 3 om skreifisket Kg ~611159; l Kg. 270GG l l 305'249 l 625 l 303 G l stk. Derav sløiet torsk Damp- vegt i~ 1911 Torsk i medicin- til 18 februar 1000 stk. leverholdig- tran hængt saltet het stk. i hl stk. 1 oeo stk. lever i 1 hl. 3 ) Leve:!; tilovers tjl andre transorter i hl. Priser for Rogn lever i hl. 100 stk. pr. hl. sløiet rogn torsk pr. hl. Tilstede kjøpe- baater far- tøier fiskere [ Finmarkens Vinterfiske til 31/ ) Tromsø amt øre pl'. kg. 8-1n Lofotens opsynsdistrikt Yttersiden Røst & Værøy O - 26 O? Helgeland--Salten N. Trondhj. amt-vikten Ubetydelig 44--:-49 S. Trondhj. amt-fosen ngen nævneværdig fangst Nordmør fogderi... Romsdals fogderi O } O 171 Søndmør fogderi... Søndenfor Stat... Hidtil ubetydelig Tilsammen 3011 l l Mot i 1910 til 19/ ' i 1909 / i / i / ! Lofoten i / n l i / i / ' i 1907 '23/ l : ) Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. 1) kg. torsk omgjort til Rtk. efter 270 kg. = 100 stk. Desuten kg. hyse, kg. sei. 2) Derav 1373 doryer fra 1)6 Rkøiter, 468 motorbaater, 31 d:1l11pskibe. 3) ]00 liter lever g.w liter dampllledicintl;an i Tromsø amt, i Lofuten, Helgeland-Salten og i Romsdals amt.

10 56 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 fejruar 1911 Hamburg-Altona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 609 kasser norsk fisk og kasser sild. Laks.... Do. sekunda.... Tert.... ørret, stor.... Do. middels.... Do. _smaa.... K'eite, stor 30 re opover Do. stor midd V Do. middels % Kveitebarn 8 re nedover Hyse, stor.... Pf. Pf. P'. Pf. Pf. Pf l ' u 56-:' / / 2 - ] 5 1/z / / /z-14 1 / / 2 Do. smaa / / / / / Do. sekunda /z / Flyndre, stor h 31 Do. middels / / Do. smaamiddels. ' Do. smaa Do. Nordlands Rødtunger.... Pigvar Storsei Aal.... Torsk.., / 4 Hummer.... Makrei, pr. styk Storsild... pr. kasse 10. ()-8 uff,; J1;(,;. 4-:-8 Jf,; / 4 jf,;. 5 3 / 4 Jf,;. 6 1 h-5 Vaarsild / h /2 7-8 Fetsild.... Smaasild /Z-5 1 / l 9 1 / 4 0stlandssild.... Svensksild Skotsksild.... Engelsksild / 2 vaarsild 7, smaarild 3-5. Westergaard. Hamburg, 18 februar tieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries)o Kvantum for uken til llvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at- komme med, optages i følgende ukes rapport. 1R/ 2 Quantities reported too late to be included in the report for this week are adjej to totals for next week.) Totalkvantum til ]8/ 2 A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli - desember]) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Hen'ing), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) maa.! a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni- desember 1 ), tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked),r). slandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Hen'ing from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2) ;. tønder ifiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) l , 11 O O o O O O O o O O 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh i s not included.) 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) ~ Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang:' angives som kude.

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Status for afstrømningsdata fra 2005 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks. Lars Storm Jørgen Bendtsen Danmarks Miljøundersøgelser Status for afstrømningsdata fra 5 som benyttes i det Marine Modelkompleks.

Læs mere

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "! !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger

TROLLA BRUGS. Staal- Hotel, Hamar. ill Bankforretninger HA0013542 Mnivérsitetsbiblioteket i Trondheim teren Telegr.-adresse:,,ARTHUR". $&å ill Bankforretninger Hotel, Hamar li!liiiann. ^ 0} KBå*.«ss;y s-"- o o o *3 ItS** w :>- æ ic * ^yt-, o-o og telefon i

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

NORGES HANDEL OG SKIBSFART

NORGES HANDEL OG SKIBSFART C. No. 3 a. UDDRAG. AF CONSULATBERETNINGER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL OG SKIBSFART 1 AARET 1873. UDGIVEN AF DEPARTEMENTETIOR BETINDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET BTEENSKE BOGTRYKKEUI. 1874. C. No. 3. Consulatberetninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De to andre kommisjonsmedlemmene er det vanskeligere å identifisere.

De to andre kommisjonsmedlemmene er det vanskeligere å identifisere. Denne protokollen finnes hos Riksarkivet, i Utenriksarkivet, Ræstads samling, eske 17. Arkivreferansen er: RA/EA-4036/H/Hb/L0017 Den kongelige kommisjon hadde som oppgave å foreslå midler til å oppnå fremgang

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

60 +, Et tilbageblik - November 2006 - fortalt af en 60+ér!

60 +, Et tilbageblik - November 2006 - fortalt af en 60+ér! 60 +, Et tilbageblik - November 2006 - fortalt af en 60+ér! Klub 60+ startede op på en ny sæson Mandag d. 6 November kl. 9.30 12.00. I samme tidsrum, er Klubhuset herefter åbent hver mandag, vinteren igennem,-

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere