Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Byplanudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Mødelokale D

2 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget :00 1 (Åben) Temadrøftelse om Fremtidens Gentofte 3 2 (Åben) Konkurrencen Kysten i Skovshoved forbindelsen mellem by og havn, videre proces4 3 (Åben) Forslag til lokalplan 368 for Kollegievej 4-6 Bemyndigelse - fastlæggelse af bebyggelsesprocent mm6 4 (Åben) Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevel Endelig vedtagelse 7 5 (Åben) Lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole Endelig vedtagelse9 6 (Åben) Lokalplan 371 for Vinagervej - Offentlig høring 10 7 (Åben) Prins Axels Vej 4 og 6: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje11 8 (Åben) Jægersborg Station 1, matr nr 105a Vangede Ansøgning om nedrivning og ombygning af bevaringsværdige bygninger12 9 (Åben) Mesterlodden 7 Dispensation fra højdebestemmelse til at opføre ny skorsten på ejendommen (Åben) Strandvejen 249B Lejlighedssammenlægning Statusændring til énfamiliehus15 11 (Åben) Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne16 12 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne 17 Side 2

3 1 (Åben) Temadrøftelse om Fremtidens Gentofte Sags ID: EMN I forbindelse med Gentofte-Plan 2016 skal der udarbejdes og vedtages en strategi for kommuneplanlægningen Byplanudvalget har besluttet at afholde en temadrøftelse om Gentofte i fremtiden som grundlag for det videre arbejde med strategien i Gentofte-Plan Institut for Fremtidsforskning præsenterer et oplæg, som kan understøtte Byplanudvalgets drøftelse Gentofte-Plan er kommunens strategiske styringsværktøj, som samler kommunens budget, mål og strategi for kommuneplanlægning/kommuneplan i én proces og ét dokument Kommunalbestyrelsen skal i første halvdel af en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen med Kommunalbestyrelsens vurdering og strategi for udviklingen i kommunen Endvidere skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres (helt, delvist eller genvedtagelse) Som nævnt indgår strategi for kommuneplanlægning i Gentofte Kommune i Gentofte-Plan og vedtages som en del af den Strategien sendes i offentlig høring og vedtages endeligt først i det nye år Byplanudvalget drøftede den 6 januar 2015, pkt 1, hvilke temadrøftelser udvalget ønskede at gennemføre i 2015 og besluttede, at den første temadrøftelse skulle være Gentofte i fremtiden Der blev i forbindelse med drøftelsen rejst et ønske om, at udvalget fik et oplæg fra en fremtidsforsker Institut for Fremtidsforskning er derfor inviteret til på mødet at præsentere et oplæg, der kan danne baggrund for udvalgets drøftelse Oplægget vil omhandle den fremtidige udvikling i samfundet og de planlægningsmæssige udfordringer, som kommuner står overfor Oplægget vil bla omhandle fremtidens borgere, moderne velfærd, fysisk planlægning i et storbyområde, herunder også detailhandelens vilkår, tendenser og trends i fremtidens kommune Oplægget og temadrøftelsen vil kunne danne grundlag for det videre arbejde med strategi for kommuneplanlægningen Til Byplanudvalget Side 3

4 At sagen drøftes 2 (Åben) Konkurrencen Kysten i Skovshoved forbindelsen mellem by og havn, videre proces Sags ID: EMN Udkast til konkurrenceprogram Kysten i Skovshoved forbindelsen mellem by og havn for et projekt, der kan skabe et levende miljø og en tættere sammenhæng mellem Skovshoved by og havn har været udsendt i offentlig høring, og der er afholdt et borgermøde i høringsperioden samt 6 møder med de 2 grundejerforeninger i Skovshoved by Det skal på baggrund af høringen drøftes og besluttes, om det er meningsfuldt at gennemføre projektet Kommunalbestyrelsen besluttede den 31 maj 2010, pkt 6, enstemmigt, at sende en ansøgning til Realdania om støtte til et projekt, der kan skabe et levende miljø og en tættere sammenhæng mellem Skovshoved by og havn I september 2010 ansøgte Gentofte Kommune Realdania om støtte til projektet Realdania besluttede at støtte projektet med 15,6 mio kr Kommunalbestyrelsen besluttede den 25 juni 2012, pkt 2, enstemmigt, at et udarbejdet udkast til konkurrenceprogram for dette projekt skulle udsendes i offentlig høring, og at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden Høringen har resulteret i mange høringssvar fra lokalområdet Høringssvarene går i hovedtræk ud på, at man ikke ønsker Søndre Havnevej lukket, at man ønsker det grønne område Marken bevaret uforandret, trafiksanering af Strandvejen i Skovshoved by og rundkørsler på Kystvejen i stedet for signalregulerede kryds Side 4

5 De to grundejerforeninger i Skovshoved - Skovshoved By s Grundejer og Bevaringsforening og Skovshoved By s Nye Grundejerforening foranstaltede en fælles underskriftsindsamling mod dele af konkurrenceforslaget, idet man i underskriftsblanketten anførte: Vi er imod, at det grønne område Marken inddrages som turistområde, da den bør være et værn for byen mod gener fra de øgede og støjende aktiviteter på havnen Vi protesterer imod at de fremlagte forslag ikke løser Skovshoveds i forvejen trafikale og parkeringsmæssige problemer, der her vil blive væsentligt forværret På baggrund af høringssvarene og underskriftsindsamlingen besluttede Byplanudvalget den 1 november 2012, pkt 3, at forlænge høringen for bla at indhente konkrete kommentarer og forslag til konkurrenceprogrammets nærmere indhold fra de to grundejerforeninger Marie Louise Gjern Bistrup (udenfor parti) undlod at stemme Gentofte Kommune har i alt holdt 6 møder med Skovshoved By s Grundejer og Bevaringsforening og Skovshoved By s Nye Grundejerforening med henblik på at drøfte deres synspunkter På det seneste møde bad Gentofte Kommune for at skabe afklaring og konklusion de 2 grundejerforeninger om at fremsende deres endelige og skriftlige bemærkninger til udkastet til konkurrenceprogram Grundejerforeningernes samlede bemærkninger indeholder således bla følgende ønsker til konkurrenceprogrammet: 1 Strandvejen gennem Skovshoved by skal inddrages i konkurrenceområdet med henblik på en decideret trafiksanering af denne vejstrækning 2 Buslinje på Strandvejen gennem Skovshoved by skal omlægges til Kystvejen 3 Der skal etableres flere parkeringspladser på Strandvejen i Skovshoved by 4 Der skal etableres i størrelsesordenen 50 parkeringspladser langs Kystvejens vestside, dels på selve Kystvejen, dels på en del af det grønne område Marken 5 Der skal etableres op til 10 krydsningsforbindelser over Kystvejen ud for de stier, der kommer fra Skovshoved by Det er forvaltningens vurdering, at de 2 grundejerforeningers ønsker til ændring af konkurrenceprogrammet ikke ligger inden for de oprindelige formål og rammer, som var indeholdt i Gentofte Kommunes ansøgning til Realdania og på dette grundlag Realdanias tilsagn om økonomisk støtte Side 5

6 På baggrund heraf anbefales det, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter om det er meningsfuldt at gennemføre et projekt, der således i udtalt grad vil være i modstrid med det, som de 2 lokale grundejerforeninger har givet udtryk for Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen At drøfte og beslutte om det på baggrund af høringen om udkast til konkurrenceprogrammet Kysten i Skovshoved forbindelsen mellem by og havn er meningsfuldt at gennemføre projektet 3 (Åben) Forslag til lokalplan 368 for Kollegievej 4-6 Bemyndigelse - fastlæggelse af bebyggelsesprocent mm Sags ID: EMN Siden august 2014 har der været arbejdet med en plan om at erstatte den eksisterende erhvervsbebyggelse på Kollegievej 6 med en tidssvarende rækkehusbebyggelse Senest har der været afholdt et borgermøde, hvor områdets naboer blev præsenteret for 2 scenarier med rækkehuse Inden planprocessen forsætter, med afholdelse af endnu et borgermøde og efterfølgende udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, skal der tages stilling til rammerne for den fremtidige bebyggelsestæthed Byplanudvalget vedtog på sit møde den 26 januar 2015, pkt 1, at lade ansøgers arkitekt, Arkitema Architects, præsentere 2 scenarier for en rækkehusbebyggelse på et indledende borgermøde Poul V Jensen (I) stemte imod på grund af fortætning På borgermødet mødte ca 75 borgere op Der var stor interesse for det scenarie der forudsætter at al erhvervsbebyggelse nedrives til fordel for rækkehuse Umiddelbart udtrykte ingen støtte til det andet scenarie, hvori drengekollegiet er bevaret og ombygget til boliger Der var endvidere kritiske indlæg om den viste bebyggelsestæthed, boligstørrelse og arkitektoniske fremtræden Side 6

7 På mødet blev der stillet et nyt borgermøde i udsigt, når arkitekterne havde haft mulighed for at arbejde videre med bebyggelsens indpasning og arkitektoniske udtryk På baggrund af den hidtidige proces, herunder det afholdte borgermøde, anbefales det, at der fastlægges nogle rammer for den fremtidige bebyggelsesstruktur, bebyggelsesprocent, etageantal og friarealforsyning, som grundlag for den videre skitseringsproces frem mod et nyt borgermøde og udarbejdelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg Plan og Byg vil på mødet forelægge et oplæg om de nævnte bebyggelsesforhold Til Byplanudvalget: At drøfte og fastlægge de rammer for den fremtidige bebyggelsesstruktur, bebyggelsesprocent, etageantal og friarealforsyning, der skal grundlag for den videre skitsering frem mod et nyt borgermøde 4 (Åben) Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevel Endelig vedtagelse Sags ID: EMN Forslag til lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej har været i offentlig høring fra den 3 december 2014 til den 28 januar 2015 Der skal tages stilling, om forslaget skal vedtages endeligt Byplanudvalget har på sit møde den 2 februar 2006, pkt1, enstemmigt bemyndiget Plan og Byg til at udarbejde lokalplaner for villaområder med en høj andel af bevaringsværdige bygninger som en opfølgning på Kommuneatlas og kommuneplan Side 7

8 I 2006 udpegede kommunen 10 områder, der havde en høj andel af bevaringsværdige bygninger Gentofte Kommune har siden 2006 udarbejdet lokalplaner med bevaringsbestemmelser for 9 af disse områder Med dette forslag til Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej afsluttes serien af bevaringsplaner Kommunalbestyrelsen vedtog den 24 november 2014, pkt 2, at udsende lokalplanforslaget i høring med 17 stemmer (C, V, A og B) for og 2 stemmer (I og Ø) imod Poul V Jensen (I) stemte imod, idet: "Offentlig administration af de private bevaringsværdige træer er tung og unødvendig" Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: "begrænsningerne i lokalplanudspillet fra Byplanudvalget er for store og hindrer udvikling af området som et attraktivt tiltrækkende villakvarter" Lokalplanområdet omfatter 75 ejendomme, heraf er 48 bevaringsværdige, og har et samlet areal på ca 8,3 ha ekskl vejarealer Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning i området Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter Endvidere skal lokalplanen sikre områdets grønne vejbilleder Lokalplanområdet ligger i Gentofte bydel og indgår i enkeltområde 5 B51 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen Ved høringsfristens udløb den 28 januar 2015 havde Plan og Byg modtaget 6 høringssvar, heraf 1 fælles fra 10 grundejere Høringssvarene omfatter emner som udpegning af bevaringsværdige træer, mulighed for anlæggelse af offentlige institutioner i villaområder samt bestemmelsen vedrørende udformning af hegning ift bevaring af det grønne vejbillede På baggrund af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at et høringssvar vedrørende udpegningen af et bevaringsværdigt træ imødekommes Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At forslag til Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej vedtages endeligt med den af Plan og Byg foreslåede ændring Side 8

9 Notat vedr bevaringsværdige træer på 10 ejendomme ( EMN ) Høringsnotat ( EMN ) Høringssvar ( EMN ) Lokalplanforslag 359 ( EMN ) 5 (Åben) Lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole Endelig vedtagelse Sags ID: EMN Forslag til lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole har været udsendt i offentlig høring Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 23 februar 2015, pkt 3, - med 17 stemmer for, 1 stemme (Ø) imod og1 (I) undlod at stemme - at sende forslag til lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole i offentlig høring samt, at der skulle afholdes borgermøde i høringsperioden Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: det ikke fremgår af indstillingen, hvorledes bevaringsværdige bygninger kan bevare bevaringsværdien når de nedrives Lokalplanens formål er først og fremmest at give mulighed for nedrivning af den eksisterende staldbygning og ridehal, med henblik på opførelse af ny og tidssvarende bebyggelse Borgermødet blev afholdt den 25 marts 2015 Kun en enkelt nabo mødte frem og udtrykte tilfredshed med lokalplanforslaget Kroppedal Museum og Friluftsrådet har meddelt, at de ikke har bemærkninger Derudover er der ikke modtaget høringssvar På baggrund af høringens resultat foreslås det, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At lokalplan 370 for Ibstrup Rideskole vedtages endeligt Side 9

10 6 Forslag til lokalplan 370 ( EMN ) 6 (Åben) Lokalplan 371 for Vinagervej - Offentlig høring Sags ID: EMN Der er udarbejdet forslag til lokalplan 371 for Vinagervej med udgangspunkt i et nedlagt 14-forbud mod udstykning Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring Byplanudvalget vedtog den 29 oktober 2014, pkt 6, at nedlægge et forbud efter planlovens 14 mod at der på Vinagervej 23 kunne opføres et dobbelthus med udstykning og privat fællesvej til offentlig vej Poul V Jensen (I) stemte imod Efter planloven skal der inden for et år efter meddelelse af et sådant forbud vedtages et forslag til lokalplan Plan og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 371 for Vinagervej Lokalplanområdet omfatter 15 ejendomme og har et samlet areal på ca 1,8 ha ekskl vejarealer Formålet med lokalplanen er at bevare de særlige bebyggelsesmæssige kvaliteter og den landskabelige sammenhæng i det grønne område med tilknytning til Vintappersøen samt at sikre mod uhensigtsmæssig fortætning Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanen vurderes ikke i væsentlig grad at have betydning for områdets miljø lokalt såvel som regionalt Lokalplanområdet ligger i Vangede bydel og indgår i område 5B41 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring Side 10

11 Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At forslag til lokalplan 371 for Vinagervej vedtages og udsendes i offentlig høring Lokalplan Forslag ( EMN ) 7 (Åben) Prins Axels Vej 4 og 6: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbeskyttelseslinje og fortidsmindebeskyttelseslinje Sags ID: EMN På vegne af ejer søger Niels Cederholm med ansøgning af den 23 marts 2015 om principiel tilladelse til at bebygge de to ejendomme Prins Axels vej 4 og 6, og til at opdele Ved Slotshaven 6 til et dobbelthus Ejendommene Prins Axels Vej 4 og 6 ejes af Storbritannien og er idag ubebyggede Prins Axels Vej 4 udgør 886 m² og Prins Axels Vej m² I forbindelse med salg af ejendommene søger Niels Cederholm på vegne af ejer om principiel tilladelse til at bebygge de to matrikler Der må i henhold til lokalplan 23 opføres en beboelsesbygning på hver matrikel Ejendommene ligger indenfor skovbyggelinjen og en fortidsmindebeskyttelseslinje Skovbyggelinjen afkastes af Bernstorffsparken og fortidsmindebeskyttelseslinjen af gravhøjen Brødrehøj Linjerne reguleres af Naturbeskyttelsesloven, hvis formål blandt andet er at sikre direkte indblik til skoven/fortidsmindet Af Naturbeskyttelseslovens 17 fremgår, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende indenfor skovbyggelinjen Det ansøgte arbejde kræver dispensation fra denne bestemmelse Af Naturbeskyttelseslovens 18 fremgår, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven Det ansøgte kræver dispensation fra denne bestemmelse Sagen har været sendt i høring til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Kulturstyrelsen, Kroppedal Museum og Styrelsen for Slotte og Kultur-ejendomme DN svarer at man finder det ærgerligt, at lokalplan 23 giver mulighed for bebyggelse af de to matrikler og mener, at man burde tage mere hensyn til park/haveanlægget Samtidig erkender man, at der er bebyggelse foran parcellerne i forhold til de beskyttelsesværdige interesser (skov og fortidsminder), og dispensationspraksis tilsiger således at beskyttelseshensynet hertil i relation til bebyggelse af de 2 konkrete parceller allerede er væk Kulturstyrelsen, Friluftsrådet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har ingen bemærkninger, og DOF og Kroppedal Museum har ikke svaret på høringen Side 11

12 Endvidere søges der om principiel tilladelse til at benytte den eksisterende villa på Ved Slotshaven 6 til en bolig for to familier jf lokalplan 23 3, stk 2 Ejendommen udgør i dag et matrikelareal på 3633 m 2 Jævnfør byggelovens 10A skal hver boligenhed med tilhørende grundareal kunne udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang Dette vil kræve dispensation fra lokalplanens 4 stk 1 som foreskriver, at udstykninger kun må foretages i overensstemmelse med lokalplanens udstykningsplan Udstykningsplanen giver ikke mulighed for yderligere udstykning af ejendommen Slotshaven 6 Der er eksisterende overkørsel til begge de to fremtidige boliger Det vurderes, at bebyggelse af de 2 ejendomme på Prins Axels Vej ikke er i strid med formålet i Naturbeskyttelsesloven, idet der allerede er bebyggelse foran parcellerne i forhold til beskyttelseslinjerne Gentofte Kommune har praksis for at dispensere fra beskyttelseslinjerne, når dette er tilfældet Endvidere vurderes det, at området ikke vil blive yderligere belastet ved at man opdeler Ved Slotshaven 6 til et dobbelthus, som skal kunne udstykkes, og dermed kræver dispensation fra lokalplanen, end hvis man tillod et tofamiliehus med vandret lejlighedsskel, som ikke ville kræve dispensation fra lokalplanen Til Byplanudvalget: At der meddeles dispensation iht naturbeskyttelseslovens 17 og 18 således, at der kan meddeles principiel tilladelse til at bebygge Prins Axels vej 4 og 6 med hver sit enfamiliehus At beslutningskompetencen delegeres til forvaltningen, hvis meddelelse af dispensation til overskridelse af en beskyttelseslinje er i overensstemmelse med gældende praksis At det drøftes og besluttes hvorvidt der skal meddeles dispensation fra lokalplan 23 4 stk 1, således at det bliver muligt at udstykke Ved Stotshaven 6 i forbindelse med etablering af dobbelthus 7 Prins Axelsvej 4 og 6 ( EMN ) 8 (Åben) Jægersborg Station 1, matr nr 105a Vangede Ansøgning om nedrivning og ombygning af bevaringsværdige bygninger Sags ID: EMN DSB ansøger om tilladelse til at nedrive de to bevaringsværdige stationsbygninger, beliggende på perronen, Jægersborg Station 1 Side 12

13 DSB har den 9 april 2015 ansøgt om at nedrive de to bevaringsværdige stationsbygninger, beliggende på perronen, Jægersborg Station 1 Perrontaget ønskes bevaret i ca samme udstrækning som i dag Ansøgningen begrundes med ønsket om at modernisere stationen, herunder at gøre perronen mere overskuelig og sikker Ansøger gør opmærksom på, at bygningerne er ombygget af flere omgange Hovedbygningen har oprindeligt indeholdt billetkontor, ventesal og toiletter, den lille bygning udelukkende ventesal Enkelte rum i hovedbygningen anvendes i dag af rengøringspersonalet, den lille bygning er ikke i brug, og bygningerne skæmmes af graffiti Stationen er ikke omfattet af lokalplan eller byplan Bygningerne er udpeget som bevaringsværdige jf Kommuneplan 2013 og er omfattet af Bygningsfredningsloven Bygningerne er opført i 1936 og tegnet af KT Seest (har blandt andet tegnet Vesterport og Nørrebro stationsbygninger), og har i kommuneplanen en høj bevaringsværdi 3 Jægersborg Station er en del af udbygningen af S-togsnettet fra den tidligere regionaltogsstrækning fra København over Hillerød til Helsingør Bygningerne er en del af den bygningsmæssige sammenhæng af S-togsbygninger fra 30 erne på daværende S-togstrækning København til Holte, og karakteriseret ved sin funktionalisme Særligt de store sammenhængende, næsten flade tage med dybe udhæng er en del af S-togsbygningernes egenart og sammenhæng Jægersborg Station er ikke en del af det bevaringsværdige bymiljø, der omfatter Charlottenlund, Ordrup og Klampenborg stationer Perrontaget blev i ca 2008 forlænget hen over trappeopgangen til stationen Det er Plan og Bygs vurdering, at der kan gives tilladelse til fuldstændig nedrivning af den mindre ventesal, idet denne i dag ikke fremstår som bevaringsværdig Plan og Byg vurderer desuden, at en ombygning af hovedbygningen kan tillades, såfremt det sker nænsomt og med respekt for stationernes egenart Bibeholdelse af perrontaget kræver at konstruktionen ændres, idet selve huset i dag bærer taget Perrontaget vil kunne genopføres med fortsættelse af søjlebæringen, som den øvrige del af taget har i dag Det er Plan og Bygs samlede vurdering, at det er væsentligt at egenarten og det, der kendetegner stationsbygningerne på denne del af Nordbanen, deres store sammenhængende tagflader og udhæng, samt de lette, underliggende træbygninger, bibeholdes, og at det kan ske ved en delvis bevaring af hovedbygningen (eksempelvis ventesalen), samt ved at perrontaget bibeholdes/genopføres i materialer og dimensionering, som det oprindelige perrontag, og i sin nuværende udstrækning Sammenhængen til jernbanestrækningens arkitekturhistorie vil derved sikres Ansøger har oplyst, at man er interesseret i at revidere ombygnings-/nedrivningsprojektet således, at en del af hovedbygningen bevares Ønsker kommunen at hindre nedrivning af bygningerne vil det kræve, at der nedlægges forbud iht Planlovens 14 Side 13

14 Til Byplanudvalget: At der varsles forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af hele hovedbygningen, såfremt ansøger fastholder sin ansøgning herom At der meddeles tilladelse til delvis nedrivning af hovedbygningen under forudsætning af, at perrontaget bevares i sit nuværende omfang, samt at den delvise bevaring af hovedbygningen aftales med forvaltningen At der meddeles tilladelse til fuldstændig nedrivning af den lille bygning (ventesalen) 1 Jægersborg Station ( EMN ) 9 (Åben) Mesterlodden 7 Dispensation fra højdebestemmelse til at opføre ny skorsten på ejendommen Sags ID: EMN Arkitekter, søger om tilladelse til at opføre en 27 meter høj skorsten på ejendommen Mesterlodden 7 Arkitekt Bjarke Christensen, 4 arkitekter, søger på vegne af ejendomsselskabet VS Larsen A/S, om tilladelse til at opføre en 27 meter høj skorsten til erstatning af den nuværende 16 meter høje skorsten Skorstens diameter er 2 meter Skorstenen ønskes etableret for at imødekomme skærpede miljøkrav til afkast fra virksomheden Arnivaras sprøjtekabiner og ovne Gentofte kommune, Natur og Miljø, har krævet, at virksomheden etablerer en skorsten der er over 23 meter høj, for at virksomheden kan fortsætte sin nuværende produktion og samtidig overholde miljølovgivningen Ejendommen er omfattet af lokalplan 101, hvis formål er, At fastholde områderne som attraktive erhvervsområder for håndværks-, værksteds- og fremstillingsvirksomhed, herunder at sikre, at fremtidig anvendelse og bebyggelse sker under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse Det fremgår endvidere af lokalplanens 7, stk 4 at, Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 9 meter over terræn, målt efter byggelovgivningen Tilladelse til det ansøgte kræver en dispensation fra denne bestemmelse Opgaveområdet for Bank-Mikkelsens Vej har ikke bemærkninger til det ansøgte Ejendommen er beliggende inde i et erhvervsområde, og der er langt til egentlig boligbebyggelse (ca 300 m mod øst og ca 300 m mod syd) Umiddelbart mod syd ligger institutionsområdet Side 14

15 Bank-Mikkelsens Vej Visuelt vil skorstenen primært påvirke erhvervsområdet og institutionsområdet umiddelbart mod syd for Hvad angår skyggegener, vil det være erhvervsområdet, der påvirkes Til Byplanudvalget: At der meddeles tilladelse til det ansøgte 1 Mesterlodden 7 bilag ( EMN ) 10 (Åben) Strandvejen 249B Lejlighedssammenlægning Statusændring til énfamiliehus Sags ID: [ID] Christian Lund, Over Byen Arkitekter ApS ansøger på vegne af ejer om tilladelse til at omdanne tofamiliehuset på Strandvejen 249B til et enfamiliehus På Byplanudvalgets møde den 9 april 2015 blev sagen udsat med henblik på besigtigelse Christian Lund har, på vegne af ejer, den 27 januar 2015, med supplerende ansøgning af 21 april 2015, ansøgt om tilladelse til at omdanne tofamiliehuset til et enfamiliehus Den supplerende ansøgning indeholder en betinget købsaftale Ifølge BBR udgør stuelejlighed 205 m² og 1 sals lejlighed 364 m² Det samlede boligareal bliver således 569 m² Grundstørrelsen er 1967 m² Ejendommen er omfattet af lokalplan 322, delområde A 35 i lokalplanen: På grunde under 1200 m² må der kun opføres eller indrettes et enfamiliehus Ejendommen er beliggende i et område som i overvejende grad består af store enfamilie ejendomme Strandvejen 247G, der har status af enfamiliehus, har en grundstørrelse på 1433 m² og et boligareal på 438 m² Side 15

16 Den 6 januar 2011, pkt 6, vedtog byplanudvalget enstemmigt at afslå sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus på den ansøgte ejendom Den 4 april 2013, pkt 9, vedtog byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 298 m 2 på en 1079 m 2 stor grund, på adressen Exnersvej 48 Den 5 september 2013, pkt 8, vedtog byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 296 m 2 på en 1143 m 2 stor grund, på adressen Enighedsvej 36 Den ansøgte nedlæggelse af boligenhed kræver kommunalbestyrelsens tilladelse jf Boligreguleringslovens 46 Det er Plan og Bygs vurdering, at den sammenlagte bolig ikke vil være usædvanlig stor for kvarteret, samt at det ansøgte medfører en lettelse i fortætningen for området, idet antallet af boliger på ejendommen reduceres Til Byplanudvalget: At det drøftes og besluttes hvorvidt det ansøgte skal tillades Udvalg: ByplanudvalgetDato: Byplanudvalget møde den 9 april 2015 Udsat 1 Strandvejen 249B ( EMN ) 11 (Åben) Meddelelser fra formanden og forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: Skriv et resumé af sagen Skriv baggrund for sagen Side 16

17 Skriv vurderingen for sagen Skriv indstillingen / indstillingerne i sagen 12 (Lukket) Meddelelser fra formanden og spørgsmål fra medlemmerne Side 17

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 06. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 06. januar

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 10-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG Lokalplan 395 For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 395 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Lokalplan For Skovvej 35 A og 35 B Tillæg 1 til lokalplan 231 for et område ved Fortunvej og Jægersborg Allé

Lokalplan For Skovvej 35 A og 35 B Tillæg 1 til lokalplan 231 for et område ved Fortunvej og Jægersborg Allé Lokalplan 231.1 For Skovvej 35 A og 35 B Tillæg 1 til lokalplan 231 for et område ved Fortunvej og Jægersborg Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 231.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-02-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.45 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 06. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.15 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 06. oktober

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab

Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning om ændring af plangrundlag Nymindegab Ansøgning LandSyd har på foranledning af lodsejer anmodet om ændring af plangrundlaget for ejendommene 5gb, 5cæ og 5ga Lønne Præstegård, Lønne beliggende

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 30-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1800 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 11-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med besigtigelse kl. 16.45 på Hvidørevej 8. Mødet fortsætter i Udvalgsværelse D kl. 17.00 Protokollen

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 06-10-2016 17:00 Mødeafholdelse: Mødet starter med besigtigelse kl 1630 på Strandparksvej 14-18 og kl 1645 på Annettevej 16A Herefter forsætter

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T:

Luftfoto af ansøgte beliggenhed. Eksisterende bygninger er fjernet og det ansøgte er markeret med gult. Tjørnevej Uldum T: Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Benedikte Lyshøj Dir: +4579755622 Mob: +4524758581 e-mail: Benedikte.Lyshoj @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-9-17 8.5.2017 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 01-06-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 01-06-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 378 for et område

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 29-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere