Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Byplanudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Mødelokale D

2 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget :00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning (Åben) Høring om indstilling til fredning af Hellerup Strandpark og Lystbådehavn (Åben) Lokalplan 367 for Gyldenlundsvej Endelig vedtagelse (Åben) Strandvejen 76, 1. sal. Nedlæggelse af bolig, anvendelsesændring til erhverv (Åben) Lemchesvej 16. Statusændring til énfamiliehus (Åben) Strandvejen Søbakken 37. Bevaringsværdig garage i skel ønskes ombygget til kollegieboliger (Åben) Egebjerg Alle 20. Opførelse af tilbygning (Åben) Skjoldhøj Alle 18 A. Ansøgning om dispensation til en overskridelse af bebyggelsesprocenten...13 Side 2

3 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning Sags ID: EMN Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden, det vil sige inden udgangen af 2015, offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens visioner, indsatsområder, mål og delmål for hele den kommunale virksomhed samt en oplysning om kommuneplanen på denne baggrund skal revideres helt, delvist eller som en temarevision. Strategien for kommuneplanlægningen vil være en del af Gentofte-Plan Der skal tages stilling til, om udkast til Planforudsætninger og udkast til Strategi for kommuneplanlægning skal indgå i Gentofte-Plan 2016 som foreslået, dog således at der kan inddrages yderligere emner til strategien, afledt af processer i opgaveudvalg m.v. Desuden skal der tages stilling til, om der skal foretages en hel revision af kommuneplanen. Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter planloven inden udgangen af den første halvdel ef en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Den vedtagne strategi skal sendes i høring i minimum 8 uger, hvilket vil ske ved årsskiftet Efter høringsfasen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om de modtagne henvendelser giver anledning til at foretage ændringer i den vedtagne strategi. Det er en forudsætning for en eventuel revision af kommuneplanen, at denne proces er gennemført. Strategien for kommuneplanlægningen skal efter planloven indeholde: 1. Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen. 2. En politisk vurdering af udviklingen, herunder en redegørelse for kommunens udviklingsmuligheder og planlægningsbehov som baggrund for opstillingen af visioner og mål for fremtiden. 3. Strategien i form af visioner og mål samt indsatsområder 4. Revisionsniveauet af kommuneplanen, idet der kan vælges mellem en fuldstændig revision, delvis revision eller en genvedtagelse af den nuværende kommuneplan for en fornyet 4-årig periode. Kommuneplanlægningen er i Gentofte en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Formålet hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. De ovennævnte 4 punkter indarbejdes således i den samlede Gentofte-Plan, og strategien for kommuneplanlægningen bliver en del af Gentofte-Plan På Byplanmødet den 4. juni 2015, pkt. 1, blev det enstemmigt vedtaget, at de nedenfor anførte 8 emner skal have særlig fokus i strategi for kommuneplanlægningen, hvor af de 7 er videreført fra Kommuneplan 2013, mens borgerinddragelse medtages som nyt emne, og idet der senere kan inddrages yderligere emner, som måtte blive afledt af processer i opgaveudvalg. Side 3

4 Vurdering Følgende emner får særlig fokus i den kommende kommuneplanlægning: Borgerinddragelse Grøn struktur som løftestang til sundhed og trivsel Planer for kommunens bydele Kulturarv Byens rum bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik Trafikale udfordringer Detailhandel Klimaforandringer og bæredygtig udvikling Plan og Byg anbefaler, at det med strategien for kommuneplanlægningen vedtages, at der foretages en hel revision af kommuneplanen. Herved lægges der op til, at man i høringen kan komme med forslag og bemærkninger til hele kommuneplanen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen efterfølgende i et kommende forslag til Kommuneplan 2017 kan foretage de ændringer i kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen til den tid finder nødvendigt. Planlægningsforudsætningerne er en del af det, som efter planloven skal være en del af strategien for kommuneplanlægningen. De udgøres af en række fortegnelser og statistikker, som vil blive opdateret helt frem til vedtagelsen af Gentofte-Plan Det tilknyttede bilag er opdateret til juli Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: 1. At drøfte forslag til Planforudsætninger med henblik på at afsnittet indgår i Gentofte-Plan At drøfte forslag til Strategi for kommuneplanlægning med henblik på at den indgår i Gentofte- Plan 2016, idet der senere kan inddrages yderligere emner, afledt af processer i opgaveudvalg. 3. At det i Strategi for kommuneplanlægning meddeles, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. 4. At oversende pkt. 1-3 til behandling i Økonomiudvalget. Tidligere beslutninger: Bilag 1. Strategi for kommuneplanlægning - til BY 13. august 2015 ( SAM ) 2. Planlægningsforudsætninger 2016 ( EMN ) Side 4

5 2 (Åben) Høring om indstilling til fredning af Hellerup Strandpark og Lystbådehavn Sags ID: EMN Kulturstyrelsen har meddelt, at Det Særlige Bygningssyn har indstillet, at Hellerup Strandpark og Lystbådehavn fredes. Gentofte Kommunes bemærkninger skal sendes til Kulturstyrelsen senest den 1. september Der skal tages stilling til godkendelse af udkast til høringssvar. Baggrund Med skrivelse af den 23. januar 2015 meddeler Kulturstyrelsen, at Det Særlige Bygningssyn på sit møde den 10. december 2014 på baggrund af forslag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har indstillet, at Hellerup Strandpark og Lystbådehavn på Onsgårdsvej og Strandparksvej, 2900 Hellerup, matr. nr. 16hx og dele af 16kx, Gentofte Kommune, bliver fredet. Samtidig meddeles det, at bemærkninger til fredningsforslaget skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. maj Denne frist er udskudt til 1. september Senest 3 måneder efter denne frist skal Kulturministeren beslutte, om området skal fredes. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er en forening, der samler enkeltpersoner og mere end 90 lokale bevaringsforeninger, og som arbejder for bevaring af kulturarv. Foreningen har efter bygningsfredningsloven ret til at få forelagt et fredningsforslag for Det Særlige Bygningssyn. Det Særlige Bygningssyn udtaler, at Bygningssynet finder, at lystbådehavnen Hellerup Havn med Hellerup Strandpark opført af G.N. Brandt i samarbejde med Edward Thomsen samt lystbådehavnens moler og slæbesteder anlagt 1910 har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk. Det anføres i indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn, at formålet med fredningen er at bevare et landskabsarkitektonisk og kulturhistorisk særdeles væsentligt anlæg af havearkitekt G. N. Brandt som et vigtigt element i den umistelige helhed lystbådehavnen udgør. Det Særlige Bygningssyn har udvidet forslagets fredningsomfang i forhold til forslaget fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, idet også havnebassin, slæbesteder og moler tages med. Fredningsforslaget beskriver de elementer i området, som anses for væsentlige at bevare, og der er en anbefaling af at genetablere en forsænkning i staudehaven samt forslag til elementer ved en fremtidig renovering af tennisklubbens klubhus. Fredningsforslaget indeholder ikke herudover retningslinjer for området. Konsekvensen af en fredning for den fremtidige drift og anvendelse er således ikke kendt. Det fremgår af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, at det fredede skal holdes i forsvarligt stand, og at arbejder på det fredede udover almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra kulturministeren, samt at kulturministeren inden 3 måneder efter ansøgning skal tage stilling til det ansøgte. Side 5

6 Fredningsforslaget er offentlig bekendtgjort på Kulturstyrelsens hjemmeside og sendt i høring hos Foreningen Fogus, Hellerup Idrætsklub (tennisafdelingen), Hellerup Sejlklub, Hellerup Kajakklub, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bygningskultur Danmark, Europa Nostra Danmark, Bygnings Frednings Foreningen BYFO, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, Dansk Landskabsarkitektforening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og Kulturmiljørådet for København og Frederiksberg. Plan og Byg har den 27. juli 2015 modtaget en udtalelse om fredningsforslaget fra Bestyrelsen for Gentofte Kommunes Havne. Endvidere har Gentofte Kommune til orientering modtaget det høringssvar, som Hellerup Sejlklub vil sende til Kulturstyrelsen, høringssvar fra Hellerup Fægteklub, udtalelse fra Kajakklubben Nova og udtalelse af fra Hellerup Roklub, der alle taler mod en fredning. Byplanudvalget har den 6. januar 2015, pkt. 2, enstemmigt bemyndiget Plan og Byg til at udarbejde forslag til lokalplan med bevaringsbestemmelser for området. Vurdering Teknik og Miljø finder, at en fredning af det foreslåede område grundlæggende er helt unødvendig, idet Gentofte Kommune i mere end 100 år, siden etableringen af det omhandlede område, som ejer og myndighed har taget vare på området med stor respekt for dets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, således at det i dag fremstår, som det var tænkt af G. N. Brandt. Dette er sket samtidigt med, at området har kunnet udvikle sig som et meget velfungerende rekreativt fritidsområde, og for nyligt også er blevet sikret med anlæg til højvandssikring/kystbeskyttelse. Dette afspejles også i kommunens planlægning, idet Hellerup Havn og Strandpark er ét af 33 karakteristiske bevaringsværdige bymiljøer, der er udpeget i Kommuneplan 2013, og at kommunen i samarbejde med beboere, brugere og øvrige interessenter er ved at udarbejde en lokalplan med bevaringsbestemmelser for området, som forventes sendt i høring i løbet af efteråret Havnebestyrelsens bemærkninger er medtaget ved udarbejdelsen af forslaget til Gentofte Kommunes høringssvar, ligesom klubbernes brugersynspunkter er inddraget. Den intense rekreative og idrætsmæssige brug af området er en del af stedets ånd og kulturhistorie. Det er derfor helt afgørende, at disse aktiviteter kan foregå og udvikles i takt med udviklingen inden for det rekreative og idrætsmæssige område. Teknik og Miljø finder, at en lokalplan er et bedre og tilstrækkeligt grundlag til at sikre stedets særlige kvaliteter og funktion. Teknik og Miljø anbefaler, at det meddeles Kulturstyrelsen, at Gentofte Kommune opfordrer til, at der træffes beslutning om ikke at fremme en fredning, samt hvis det påtænkes at fremme en fredning på trods af ovenstående da forudsætte, at Gentofte Kommune bliver inddraget inden en beslutning træffes. Side 6

7 Teknik og Miljø anbefaler endvidere, at det meddeles, at det i tilfælde af en fredning er Gentofte Kommunes standpunkt, at fredningen på ingen måde må omfatte de havne- og idrætslige arealer og anlæg. Teknik og Miljø indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At udkast til høringssvar godkendes. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Gentofte Kommunes høringssvar vedrørende forslag til fredning af Hellerup Havn og Strandpark ( EMN ) 2. Kulturstyrelsens brev af 23. januar 2015 vedrørende fredning af Hellerup Strandpark og Lystbådehavn ( EMN ) 3. Bestyrelsen for havnene, høringssvar ( EMN ) 4. Høringssvar Hellerup Sejlklub med note..pdf ( EMN ) 5. Svar fra Kajaklubben Nova ( EMN ) , Høringssvar fra Hellerup Fægte-Klub vedr. Kulturstyrelsens fredningsforslag for Hellerup Strandpark og Lystbådehavn.pdf ( EMN ) 7. Svar fra Hellerup Roklub vedr. fredning ( EMN ) 3 (Åben) Lokalplan 367 for Gyldenlundsvej Endelig vedtagelse Sags ID: EMN Forslag til lokalplan 367 for Gyldenlundsvej har været udsendt i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. Baggrund På mødet den 5. marts 2015, pkt. 3, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udsende forslag til lokalplan 367 for Gyldenlundsvej i offentlig høring. Hidtil har DSB ejet ejendommene, men da DSB ønsker at frasælge, vil der fremtidigt være flere forskellige ejere. Lokalplanens formål er at sikre, at der også fremtidigt vil være en arkitektonisk helhed og visuel sammenhæng i området. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser, der stiller krav om ensartethed vedrørende bl.a. farver og materialer. Derudover er der også bestemmelser om, at Side 7

8 hegn i skel visse steder skal fastholdes som levende hegn, da den grønne struktur er et væsentligt element i områdets fremtoning. Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 1. april 27. maj Banedanmark (der ejer banelegemet op til lokalplanområdet) har meddelt, at de ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget. Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening har gjort opmærksom på, at det er godt, at området sikres med en lokalplan, hvis formål er at værne om områdets værdier. Derudover er der modtaget to høringssvar. I det ene høringssvar bliver der spurgt til lovligheden af opbevaring af ting i haverne. I det andet høringssvar er der et ønske om yderligere bestemmelser i lokalplanen vedrørende ensartning af postkasser og lamper, forslag til tilretning af tegningsbilag samt spørgsmål vedrørende farver på træværk. Vurdering På baggrund af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at tegningsbilaget ændres, og at farvevalget muliggøres som ønsket. De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at lokalplanen kan vedtages uden supplerende høring. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At lokalplan 367 for Gyldenlundsvej vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Lokalplan 367 forslag - høring ( EMN ) 2. Høringsnotat ( EMN ) 3. Høringssvar ( EMN ) 4 (Åben) Strandvejen 76, 1. sal. Nedlæggelse af bolig, anvendelsesændring til erhverv. Sags ID: EMN Der ansøges om tilladelse til at nedlægge boligen i ovennævnte lejlighed og til at anvende den udelukkende til liberalt erhverv. Side 8

9 Baggrund Arne Kiilerich, AKI Rådgivning ApS ansøger på vegne af ejer, Grace Invest A/S om at nedlægge en bolig i lejligheden Strandvejen 76, 1. sal. Lejligheden vil derefter blive anvendt til liberalt erhverv. Ejendommens 1. sal består i dag af en bolig på 116 m² og et erhvervsareal på 30 m² tilhørende erhvervsenhed i stuen. Boligenheden ønskes nedlagt, så etagen fremover udelukkende anvendes til erhverv. Ejendommen er omfattet af lokalplan 209, delområde 1, og er strøggadeorienteret bebyggelse. Ifølge lokalplanens 3.4 må etageareal på 1. sal kun anvendes til helårsboliger og liberale erhverv. Det ansøgte ligger således indenfor lokalplanens rammer. 18. december 2003, pkt. 10, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade nedlæggelse af boliglejlighed på 73 m 2 og sammenlægning med eksisterende tandlægeklinik på adressen Ordrupvej 81A, 1. sal. Ejendommen er omfattet af lokalplan 210, der tillader bolig og liberalt erhverv på 1. sal. 16. juni 2005, pkt. 10, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade nedlæggelse af bolig og ændret anvendelse til erhverv i form af kontor, på adressen Ermelundsvej 88, 1. th. Denne ejendom er omfattet af lokalplan 158, der udelukkende tillader erhverv. Den ansøgte nedlæggelse af boligenhed kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse jf. Boligreguleringslovens 46. Der foreligger dokumentation for, at lejemålet ikke er beboet. Vurdering Plan og Byg vurderer, at den ansøgte anvendelse stemmer overens med bestemmelsen i lokalplan om 1. sals anvendelse til liberalt erhverv. Det er Plan og Bygs vurdering, at den eksisterende bolig i størrelse er tidssvarende. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At det drøftes og besluttes, hvorvidt det ansøgte skal tillades. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Strandvejen 76, 1. sal ( EMN ) Side 9

10 5 (Åben) Lemchesvej 16. Statusændring til énfamiliehus Sags ID: EMN Der søges om tilladelse til at sammenlægge de to lejligheder i tofamiliehuset på ovennævnte ejendom. Baggrund Ejer har den 22. juni 2015 fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge de 2 lejligheder i tofamiliehuset. Ejendommen er oprindeligt opført som enfamiliehus i I 1977 opdeles ejendommen i to lejligheder. Ejendommens samlede grundareal er m². Stuelejligheden er registreret med et areal på 130 m², 1. sals lejligheden med et areal på 110 m², og det samlede boligetageareal vil blive 240 m². Der er ikke folkeregistertilmelding på den ene bolig. Ejer oplyser, at ejendommen ikke har været benyttet som tofamiliehus. Det skal hertil bemærkes, at det af BBR-registret (ejerens oplysninger) og byggesagsarkivet fremgår, at ejendommen siden 1977 har haft status som tofamiliehus. Begge enheder ejes af ansøger. Lokalplan 91 regulerer ejendommen. I henhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelse må der kun opføres ét enfamiliehus på grunde under m², og på grunde over m² kan der indrettes et tofamiliehus. 4. april 2013, pkt. 9, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 298 m 2 på en m 2 stor grund på adressen Exnersvej september 2013, pkt. 8, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 296 m 2 på en m 2 stor grund på adressen Enighedsvej 36. Det ansøgte kræver kommunens tilladelse i henhold til Boligreguleringslovens 46. Vurdering Det er Plan og Bygs vurdering, at enfamiliehuse og den ansøgte størrelse på boligen ikke er usædvanlig for området som helhed på sammenlignelige grunde, og at det kan medføre en mindre lettelse i parkeringsbehovet for ejendommen. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At det der gives tilladelse til nedlæggelse af en bolig. Side 10

11 Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Lemchesvej 16, Statusændring til énfamiliehus ( EMN ) 6 (Åben) Strandvejen Søbakken 37. Bevaringsværdig garage i skel ønskes ombygget til kollegieboliger Sags ID: EMN Holm og Grut Arkitekter søger på vegne af P. Carl Petersens Kollegium om tilladelse til at etablere 2 nye kollegieboliger i den tidligere garage, som er beliggende i skel mod Søbakken 35. Baggrund Der er indsendt en samlet ansøgning på ombygning af den tidligere gartnerbolig som pt. indeholder 5 kollegieboliger, og på garagen som er bevaringsværdig. Garagen er beliggende i skel mod nabo, og den ønskes indrettet til 2 nye boliger. Det ansøgte kræver, at Gentofte Kommune foretager en helhedsvurdering ud fra Bygningsreglement 2010 (BR10), 2.3. Kommunen har ikke praksis for at give tilladelse til indretning af bolig i skel mod nabo i et villaområde. Naboerne i tofamiliehuset, Søbakken 35 er hørt i sagen, og har ikke svaret. Garagen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplan 313, og i kommuneplanen registreret som bevaringsværdig i kategori 3. Byplanudvalget har den 5. marts 2009, punkt 2, enstemmigt givet principiel tilladelse til, at den bevaringsværdige garage ombygges til to boliger. Tilladelsen blev ikke udnyttet. Vurdering Bygningsmyndigheden har ikke andre fortilfælde end denne ejendom, hvor der er behandlet en lignende sag om kollegieboliger i skel mod et villaområde i en bevaringsværdig bygning. I den konkrete sag er der tale om en eksisterende bygning, der ligger i skel mod et koteletben, og karakteren af de to nye boliger er udelukkende kollegieboliger, som foreskrevet i lokalplanens 3.6. Bygningsmyndigheden finder, at de ansøgte udvendige ændringer af garagen harmonerer med bygningens bærende bevaringsværdier, og at genanvendelse af bygningen til andre formål er den bedste måde at sikre, at bevaringsværdig kulturarv ikke går tabt. Endvidere bør det tages med i betragtning, at Byplanudvalget i 2009 gav principtilladelse til et lignende projekt. På denne baggrund anbefaler Plan og Byg, at det ansøgte tillades. Plan og Byg indstiller Side 11

12 Til Byplanudvalget: At der meddeles principiel tilladelse til etablering af to nye kollegieboliger i bevaringsværdig garage i skel mod nabo. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Strandvejen 263, Søbakken 37 ( EMN ) 7 (Åben) Egebjerg Alle 20. Opførelse af tilbygning Sags ID: EMN Der søges om tilladelse til at opføre en et-etages tilbygning på 122 m 2 på ejendommen Egebjerg Allé 20. Baggrund Ejer, Morten Juhl-Sørensen, har ansøgt om at opføre en tilbygning i én etage med fladt tag. Ejendommen er omfattet af lokalplan 34, men ikke udpeget som bevaringsværdig, idet lokalplanplanen er vedtaget inden registreringen af bevaringsværdige bygninger blev foretaget. I kommuneplanen er den registreret med bevaringsværdien 4. Den ansøgte tilbygning kræver dispensation fra 6, stk. 2 i lokalplanen, hvoraf fremgår, at beboelsesbygninger skal opføres i én etage med udnyttet tagetage eller i 2 etager uden udnyttelig tagetage. Tilbygningen ønskes opført i én etage, uden tagetage. Det ansøgte kræver ligeledes dispensation fra 6, stk. 6, i lokalplanen, idet tilbygningen ønskes opført med fladt tag, og dermed ikke imødekommer kravet om en taghældning på mellem 40º og 50º. Tilbygningen ønskes opført i et anderledes og mere nutidigt udtryk i forhold til den eksisterende bebyggelse på matriklen og i området generelt - og det ansøgte bør derfor vurderes i forhold til lokalplanens formålsparagraf, der bl.a. har til hensigt at sikre, at ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse. Projektet blev i april måned sendt i nabohøring, hvor kommunen efterfølgende modtog høringssvar fra to naboer: Egebjerg Alle 18 st.: Her bemærkes det, at tilbygningens størrelse og placering (uundgåeligt) vil mindske udsynet mod vest set fra naboens hus og have, men at naboen foretrækker tilbygningen med fladt tag. Side 12

13 Bernstorffsvej 104: Her bemærkes det bl.a., at tilbygningen vil give indbliksgener og at tilbygningens nutidige udtryk vil have en negativ indvirkning på karakteren af området. Vurdering Plan og Byg vurderer, at en tilbygning med fladt tag vil tage mere hensyn til nabobebyggelserne i forhold til lys- og skyggeforholdene end en tilbygning opført efter lokalplanbestemmelserne. Det vurderes desuden, at den ansøgte tilbygning med fladt tag er i overensstemmelse med principperne i lokalplanen, idet placering og volumenmæssig udformning tager hensyn til nabobebyggelsen. Tilbygningen med fladt tag vil have en beskeden indvirkning på oplevelsen af bebyggelsen fra vejen, og at kvarteret fortsat vil bevare sit helhedspræg. Den ansøgte tilbygning med fladt tag afviger i sit arkitektoniske udtryk fra det eksisterende hus, og udfordrer det oprindelige bygningsudtryk med den omfattende sammenbygning. Det vurderes, at udtryk og arkitektur for det oprindelige hus bedre vil blive bevaret, såfremt tilbygning og eksisterende hus adskilles med en mellembygning. Ønskes selve den ansøgte tilbygnings arkitektur ændret, vil det kræve udarbejdelse af ny lokalplan. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: Til drøftelse og beslutning. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Skråfoto - Egebjerg Alle 20 ( EMN ) 2. Kortbilag.pdf ( EMN ) 3. Disp. ansøgning - skråt tag ( EMN ) 4. Tegninger - fladt tag ( EMN ) 5. Høringssvar ( EMN ) 8 (Åben) Skjoldhøj Alle 18 A. Ansøgning om dispensation til en overskridelse af bebyggelsesprocenten Sags ID: EMN Side 13

14 Skjoldhøj Alle 18A. Dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten. Baggrund På vegne af Marianne og Per Martini har Advokat Oluf Engell ansøgt om at få retligt lovliggjort en tilbygning/ udvidelse af boligarealet på 9 m2. Marianne Martini er permanent kørestolsbruger. Udvidelsen af boligen er, ifølge det oplyste, sket med henblik på at gøre boligen mere egnet for en kørestolsbruger. Ejendommen er omfattet af lokalplan 322. Af 6.5 fremgår, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 25. Udvidelsen af boligen fremgår af vedlagte plantegning. Bebyggelsesprocenten på ejendommen er (efter udvidelsen) opgjort til 28,2. Plan og Byg meddelte den 10. september 2014 afslag til selvsamme udvidelse af boligen med henvisning til, at der var tale om en væsentlig overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent på ejendommen. På trods af afslaget gennemføres udvidelsen af boligen, og ansøger anmoder nu om forelæggelse af sagen for Byplanudvalget med henblik på drøftelse af følgende: Principielt. At der meddeles dispensation til en udvidelse af boligarealet med 9 m², hvilket vil medføre en overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent i lokalplan 322. Subsidiært. At der dispenseres for en overskridelse af bebyggelsesprocenten i Marianne og Per Martinis ejertid evt. kombineret med en tinglyst deklaration om pligt til helt eller delvist retablering af bebyggelsen, når ejendommen overgår til anden ejer. Mere subsidiært. At der dispenseres for en overskridelse af bebyggelsesprocenten for en del af udvidelsen, medens den øvrige del af udvidelsen tilbageføres til bygningens tidligere rammer. Dette efter kommunens nærmere anvisning. Vurdering Det er Plan og Bygs vurdering, at der ikke skal gives dispensation til en overskridelse af bebyggelsesprocenten, idet det vurderes, at boligen vil kunne indrettes hensigtsmæssigt til en kørestolsbruger, uden en udvidelse af bebyggelsesprocenten. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At der meddeles afslag på dispensation til den udførte udvidelse af boligarealet/ tilbygningen. Tidligere beslutninger:. Side 14

15 Bilag 1. Skjoldhøj Alle 18A. bilag ( EMN ) Side 15

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 06. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 06. januar

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl. 17.00. Der er således modtaget en

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-02-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.45 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødested: Tuborg Boulevard 2 (parkeringspladsen). Derefter Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-05-2015 17:00 1 (Åben) Temadrøftelse om Fremtidens

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 10-09-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian Buje

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 11-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med besigtigelse kl. 16.45 på Hvidørevej 8. Mødet fortsætter i Udvalgsværelse D kl. 17.00 Protokollen

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 26-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.00 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Bente Frimodt-Møller,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10.

Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning fra den 24. april 2017 på adressen Heklas Alle 10. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o VISBY INVEST ApS Rasmus Brøndholt Visby 29. maj 2017 edoc: 2017-0194396 AFSLAG PÅ ANSØGNING Kære VISBY INVEST ApS Vi skal hermed meddele afslag på din ansøgning

Læs mere

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger.

Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Notat vedr. Marsk Billesvej 10 i Brobyværk (udarbejdet af By, Land og Kultur) Forespørgsel 1 - ønske om renovering af bygning samt opførelse af 5 nye boliger. Der forespørges om muligheden for indretning

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på ejendommen Nørre Allé 10 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10. april 2014 J.nr.: NMK-33-02169 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes forbud efter planlovens 14 mod nedrivning

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og tilbygning på ejendommen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og tilbygning på ejendommen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. september 2015 J.nr.: NMK-33-02726 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til om- og

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG

Lokalplan 395. For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG Lokalplan 395 For altaner og tagterasser i villaområder FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 395 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 9-09-017 Sagsnr. 017-0497 Dokumentnr. 017-0497-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af:

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af: TEKNIK OG MILJØ Mikael Damgaard Laugesen Husumer Strasse 3 24941 Flensborg Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8025 bjgbs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 02.34.02-P19-126-14

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen

Nye lejligheder i tagetagen. Eksist. tagboliger uden elevatorer Gård. Garager. Port. Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Frederiksberg Kommune Rådhuset Bygge, Plan og Miljøafdelingen Smallegade 1 2000 Frederiksberg København 20.04.2017 Ansøgning om byggetilladelse Nye boliger i eksisterende tagetage på Duevej 58-60 og Mariendalsvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 06-10-2016 17:00 Mødeafholdelse: Mødet starter med besigtigelse kl 1630 på Strandparksvej 14-18 og kl 1645 på Annettevej 16A Herefter forsætter

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. december 2005 J.nr.: 03-33/150-0392 MJE Afgørelse i sagen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere