Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Byplanudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Mødelokale D

2 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget :00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning (Åben) Høring om indstilling til fredning af Hellerup Strandpark og Lystbådehavn (Åben) Lokalplan 367 for Gyldenlundsvej Endelig vedtagelse (Åben) Strandvejen 76, 1. sal. Nedlæggelse af bolig, anvendelsesændring til erhverv (Åben) Lemchesvej 16. Statusændring til énfamiliehus (Åben) Strandvejen Søbakken 37. Bevaringsværdig garage i skel ønskes ombygget til kollegieboliger (Åben) Egebjerg Alle 20. Opførelse af tilbygning (Åben) Skjoldhøj Alle 18 A. Ansøgning om dispensation til en overskridelse af bebyggelsesprocenten...13 Side 2

3 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning Sags ID: EMN Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden, det vil sige inden udgangen af 2015, offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde Kommunalbestyrelsens visioner, indsatsområder, mål og delmål for hele den kommunale virksomhed samt en oplysning om kommuneplanen på denne baggrund skal revideres helt, delvist eller som en temarevision. Strategien for kommuneplanlægningen vil være en del af Gentofte-Plan Der skal tages stilling til, om udkast til Planforudsætninger og udkast til Strategi for kommuneplanlægning skal indgå i Gentofte-Plan 2016 som foreslået, dog således at der kan inddrages yderligere emner til strategien, afledt af processer i opgaveudvalg m.v. Desuden skal der tages stilling til, om der skal foretages en hel revision af kommuneplanen. Baggrund Kommunalbestyrelsen skal efter planloven inden udgangen af den første halvdel ef en valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Den vedtagne strategi skal sendes i høring i minimum 8 uger, hvilket vil ske ved årsskiftet Efter høringsfasen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om de modtagne henvendelser giver anledning til at foretage ændringer i den vedtagne strategi. Det er en forudsætning for en eventuel revision af kommuneplanen, at denne proces er gennemført. Strategien for kommuneplanlægningen skal efter planloven indeholde: 1. Oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen. 2. En politisk vurdering af udviklingen, herunder en redegørelse for kommunens udviklingsmuligheder og planlægningsbehov som baggrund for opstillingen af visioner og mål for fremtiden. 3. Strategien i form af visioner og mål samt indsatsområder 4. Revisionsniveauet af kommuneplanen, idet der kan vælges mellem en fuldstændig revision, delvis revision eller en genvedtagelse af den nuværende kommuneplan for en fornyet 4-årig periode. Kommuneplanlægningen er i Gentofte en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Formålet hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. De ovennævnte 4 punkter indarbejdes således i den samlede Gentofte-Plan, og strategien for kommuneplanlægningen bliver en del af Gentofte-Plan På Byplanmødet den 4. juni 2015, pkt. 1, blev det enstemmigt vedtaget, at de nedenfor anførte 8 emner skal have særlig fokus i strategi for kommuneplanlægningen, hvor af de 7 er videreført fra Kommuneplan 2013, mens borgerinddragelse medtages som nyt emne, og idet der senere kan inddrages yderligere emner, som måtte blive afledt af processer i opgaveudvalg. Side 3

4 Vurdering Følgende emner får særlig fokus i den kommende kommuneplanlægning: Borgerinddragelse Grøn struktur som løftestang til sundhed og trivsel Planer for kommunens bydele Kulturarv Byens rum bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik Trafikale udfordringer Detailhandel Klimaforandringer og bæredygtig udvikling Plan og Byg anbefaler, at det med strategien for kommuneplanlægningen vedtages, at der foretages en hel revision af kommuneplanen. Herved lægges der op til, at man i høringen kan komme med forslag og bemærkninger til hele kommuneplanen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen efterfølgende i et kommende forslag til Kommuneplan 2017 kan foretage de ændringer i kommuneplanen, som Kommunalbestyrelsen til den tid finder nødvendigt. Planlægningsforudsætningerne er en del af det, som efter planloven skal være en del af strategien for kommuneplanlægningen. De udgøres af en række fortegnelser og statistikker, som vil blive opdateret helt frem til vedtagelsen af Gentofte-Plan Det tilknyttede bilag er opdateret til juli Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: 1. At drøfte forslag til Planforudsætninger med henblik på at afsnittet indgår i Gentofte-Plan At drøfte forslag til Strategi for kommuneplanlægning med henblik på at den indgår i Gentofte- Plan 2016, idet der senere kan inddrages yderligere emner, afledt af processer i opgaveudvalg. 3. At det i Strategi for kommuneplanlægning meddeles, at der vil blive foretaget en fuld revision af kommuneplanen. 4. At oversende pkt. 1-3 til behandling i Økonomiudvalget. Tidligere beslutninger: Bilag 1. Strategi for kommuneplanlægning - til BY 13. august 2015 ( SAM ) 2. Planlægningsforudsætninger 2016 ( EMN ) Side 4

5 2 (Åben) Høring om indstilling til fredning af Hellerup Strandpark og Lystbådehavn Sags ID: EMN Kulturstyrelsen har meddelt, at Det Særlige Bygningssyn har indstillet, at Hellerup Strandpark og Lystbådehavn fredes. Gentofte Kommunes bemærkninger skal sendes til Kulturstyrelsen senest den 1. september Der skal tages stilling til godkendelse af udkast til høringssvar. Baggrund Med skrivelse af den 23. januar 2015 meddeler Kulturstyrelsen, at Det Særlige Bygningssyn på sit møde den 10. december 2014 på baggrund af forslag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har indstillet, at Hellerup Strandpark og Lystbådehavn på Onsgårdsvej og Strandparksvej, 2900 Hellerup, matr. nr. 16hx og dele af 16kx, Gentofte Kommune, bliver fredet. Samtidig meddeles det, at bemærkninger til fredningsforslaget skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. maj Denne frist er udskudt til 1. september Senest 3 måneder efter denne frist skal Kulturministeren beslutte, om området skal fredes. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er en forening, der samler enkeltpersoner og mere end 90 lokale bevaringsforeninger, og som arbejder for bevaring af kulturarv. Foreningen har efter bygningsfredningsloven ret til at få forelagt et fredningsforslag for Det Særlige Bygningssyn. Det Særlige Bygningssyn udtaler, at Bygningssynet finder, at lystbådehavnen Hellerup Havn med Hellerup Strandpark opført af G.N. Brandt i samarbejde med Edward Thomsen samt lystbådehavnens moler og slæbesteder anlagt 1910 har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk. Det anføres i indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn, at formålet med fredningen er at bevare et landskabsarkitektonisk og kulturhistorisk særdeles væsentligt anlæg af havearkitekt G. N. Brandt som et vigtigt element i den umistelige helhed lystbådehavnen udgør. Det Særlige Bygningssyn har udvidet forslagets fredningsomfang i forhold til forslaget fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, idet også havnebassin, slæbesteder og moler tages med. Fredningsforslaget beskriver de elementer i området, som anses for væsentlige at bevare, og der er en anbefaling af at genetablere en forsænkning i staudehaven samt forslag til elementer ved en fremtidig renovering af tennisklubbens klubhus. Fredningsforslaget indeholder ikke herudover retningslinjer for området. Konsekvensen af en fredning for den fremtidige drift og anvendelse er således ikke kendt. Det fremgår af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, at det fredede skal holdes i forsvarligt stand, og at arbejder på det fredede udover almindelig vedligeholdelse kræver tilladelse fra kulturministeren, samt at kulturministeren inden 3 måneder efter ansøgning skal tage stilling til det ansøgte. Side 5

6 Fredningsforslaget er offentlig bekendtgjort på Kulturstyrelsens hjemmeside og sendt i høring hos Foreningen Fogus, Hellerup Idrætsklub (tennisafdelingen), Hellerup Sejlklub, Hellerup Kajakklub, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bygningskultur Danmark, Europa Nostra Danmark, Bygnings Frednings Foreningen BYFO, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, Dansk Landskabsarkitektforening, Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og Kulturmiljørådet for København og Frederiksberg. Plan og Byg har den 27. juli 2015 modtaget en udtalelse om fredningsforslaget fra Bestyrelsen for Gentofte Kommunes Havne. Endvidere har Gentofte Kommune til orientering modtaget det høringssvar, som Hellerup Sejlklub vil sende til Kulturstyrelsen, høringssvar fra Hellerup Fægteklub, udtalelse fra Kajakklubben Nova og udtalelse af fra Hellerup Roklub, der alle taler mod en fredning. Byplanudvalget har den 6. januar 2015, pkt. 2, enstemmigt bemyndiget Plan og Byg til at udarbejde forslag til lokalplan med bevaringsbestemmelser for området. Vurdering Teknik og Miljø finder, at en fredning af det foreslåede område grundlæggende er helt unødvendig, idet Gentofte Kommune i mere end 100 år, siden etableringen af det omhandlede område, som ejer og myndighed har taget vare på området med stor respekt for dets arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, således at det i dag fremstår, som det var tænkt af G. N. Brandt. Dette er sket samtidigt med, at området har kunnet udvikle sig som et meget velfungerende rekreativt fritidsområde, og for nyligt også er blevet sikret med anlæg til højvandssikring/kystbeskyttelse. Dette afspejles også i kommunens planlægning, idet Hellerup Havn og Strandpark er ét af 33 karakteristiske bevaringsværdige bymiljøer, der er udpeget i Kommuneplan 2013, og at kommunen i samarbejde med beboere, brugere og øvrige interessenter er ved at udarbejde en lokalplan med bevaringsbestemmelser for området, som forventes sendt i høring i løbet af efteråret Havnebestyrelsens bemærkninger er medtaget ved udarbejdelsen af forslaget til Gentofte Kommunes høringssvar, ligesom klubbernes brugersynspunkter er inddraget. Den intense rekreative og idrætsmæssige brug af området er en del af stedets ånd og kulturhistorie. Det er derfor helt afgørende, at disse aktiviteter kan foregå og udvikles i takt med udviklingen inden for det rekreative og idrætsmæssige område. Teknik og Miljø finder, at en lokalplan er et bedre og tilstrækkeligt grundlag til at sikre stedets særlige kvaliteter og funktion. Teknik og Miljø anbefaler, at det meddeles Kulturstyrelsen, at Gentofte Kommune opfordrer til, at der træffes beslutning om ikke at fremme en fredning, samt hvis det påtænkes at fremme en fredning på trods af ovenstående da forudsætte, at Gentofte Kommune bliver inddraget inden en beslutning træffes. Side 6

7 Teknik og Miljø anbefaler endvidere, at det meddeles, at det i tilfælde af en fredning er Gentofte Kommunes standpunkt, at fredningen på ingen måde må omfatte de havne- og idrætslige arealer og anlæg. Teknik og Miljø indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At udkast til høringssvar godkendes. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Gentofte Kommunes høringssvar vedrørende forslag til fredning af Hellerup Havn og Strandpark ( EMN ) 2. Kulturstyrelsens brev af 23. januar 2015 vedrørende fredning af Hellerup Strandpark og Lystbådehavn ( EMN ) 3. Bestyrelsen for havnene, høringssvar ( EMN ) 4. Høringssvar Hellerup Sejlklub med note..pdf ( EMN ) 5. Svar fra Kajaklubben Nova ( EMN ) , Høringssvar fra Hellerup Fægte-Klub vedr. Kulturstyrelsens fredningsforslag for Hellerup Strandpark og Lystbådehavn.pdf ( EMN ) 7. Svar fra Hellerup Roklub vedr. fredning ( EMN ) 3 (Åben) Lokalplan 367 for Gyldenlundsvej Endelig vedtagelse Sags ID: EMN Forslag til lokalplan 367 for Gyldenlundsvej har været udsendt i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. Baggrund På mødet den 5. marts 2015, pkt. 3, vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt at udsende forslag til lokalplan 367 for Gyldenlundsvej i offentlig høring. Hidtil har DSB ejet ejendommene, men da DSB ønsker at frasælge, vil der fremtidigt være flere forskellige ejere. Lokalplanens formål er at sikre, at der også fremtidigt vil være en arkitektonisk helhed og visuel sammenhæng i området. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser, der stiller krav om ensartethed vedrørende bl.a. farver og materialer. Derudover er der også bestemmelser om, at Side 7

8 hegn i skel visse steder skal fastholdes som levende hegn, da den grønne struktur er et væsentligt element i områdets fremtoning. Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 1. april 27. maj Banedanmark (der ejer banelegemet op til lokalplanområdet) har meddelt, at de ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget. Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening har gjort opmærksom på, at det er godt, at området sikres med en lokalplan, hvis formål er at værne om områdets værdier. Derudover er der modtaget to høringssvar. I det ene høringssvar bliver der spurgt til lovligheden af opbevaring af ting i haverne. I det andet høringssvar er der et ønske om yderligere bestemmelser i lokalplanen vedrørende ensartning af postkasser og lamper, forslag til tilretning af tegningsbilag samt spørgsmål vedrørende farver på træværk. Vurdering På baggrund af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at tegningsbilaget ændres, og at farvevalget muliggøres som ønsket. De foreslåede ændringer har en sådan karakter, at lokalplanen kan vedtages uden supplerende høring. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At lokalplan 367 for Gyldenlundsvej vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Lokalplan 367 forslag - høring ( EMN ) 2. Høringsnotat ( EMN ) 3. Høringssvar ( EMN ) 4 (Åben) Strandvejen 76, 1. sal. Nedlæggelse af bolig, anvendelsesændring til erhverv. Sags ID: EMN Der ansøges om tilladelse til at nedlægge boligen i ovennævnte lejlighed og til at anvende den udelukkende til liberalt erhverv. Side 8

9 Baggrund Arne Kiilerich, AKI Rådgivning ApS ansøger på vegne af ejer, Grace Invest A/S om at nedlægge en bolig i lejligheden Strandvejen 76, 1. sal. Lejligheden vil derefter blive anvendt til liberalt erhverv. Ejendommens 1. sal består i dag af en bolig på 116 m² og et erhvervsareal på 30 m² tilhørende erhvervsenhed i stuen. Boligenheden ønskes nedlagt, så etagen fremover udelukkende anvendes til erhverv. Ejendommen er omfattet af lokalplan 209, delområde 1, og er strøggadeorienteret bebyggelse. Ifølge lokalplanens 3.4 må etageareal på 1. sal kun anvendes til helårsboliger og liberale erhverv. Det ansøgte ligger således indenfor lokalplanens rammer. 18. december 2003, pkt. 10, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade nedlæggelse af boliglejlighed på 73 m 2 og sammenlægning med eksisterende tandlægeklinik på adressen Ordrupvej 81A, 1. sal. Ejendommen er omfattet af lokalplan 210, der tillader bolig og liberalt erhverv på 1. sal. 16. juni 2005, pkt. 10, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade nedlæggelse af bolig og ændret anvendelse til erhverv i form af kontor, på adressen Ermelundsvej 88, 1. th. Denne ejendom er omfattet af lokalplan 158, der udelukkende tillader erhverv. Den ansøgte nedlæggelse af boligenhed kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse jf. Boligreguleringslovens 46. Der foreligger dokumentation for, at lejemålet ikke er beboet. Vurdering Plan og Byg vurderer, at den ansøgte anvendelse stemmer overens med bestemmelsen i lokalplan om 1. sals anvendelse til liberalt erhverv. Det er Plan og Bygs vurdering, at den eksisterende bolig i størrelse er tidssvarende. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At det drøftes og besluttes, hvorvidt det ansøgte skal tillades. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Strandvejen 76, 1. sal ( EMN ) Side 9

10 5 (Åben) Lemchesvej 16. Statusændring til énfamiliehus Sags ID: EMN Der søges om tilladelse til at sammenlægge de to lejligheder i tofamiliehuset på ovennævnte ejendom. Baggrund Ejer har den 22. juni 2015 fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge de 2 lejligheder i tofamiliehuset. Ejendommen er oprindeligt opført som enfamiliehus i I 1977 opdeles ejendommen i to lejligheder. Ejendommens samlede grundareal er m². Stuelejligheden er registreret med et areal på 130 m², 1. sals lejligheden med et areal på 110 m², og det samlede boligetageareal vil blive 240 m². Der er ikke folkeregistertilmelding på den ene bolig. Ejer oplyser, at ejendommen ikke har været benyttet som tofamiliehus. Det skal hertil bemærkes, at det af BBR-registret (ejerens oplysninger) og byggesagsarkivet fremgår, at ejendommen siden 1977 har haft status som tofamiliehus. Begge enheder ejes af ansøger. Lokalplan 91 regulerer ejendommen. I henhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelse må der kun opføres ét enfamiliehus på grunde under m², og på grunde over m² kan der indrettes et tofamiliehus. 4. april 2013, pkt. 9, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 298 m 2 på en m 2 stor grund på adressen Exnersvej september 2013, pkt. 8, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at tillade sammenlægning af tofamiliehus til enfamiliehus til en bolig på 296 m 2 på en m 2 stor grund på adressen Enighedsvej 36. Det ansøgte kræver kommunens tilladelse i henhold til Boligreguleringslovens 46. Vurdering Det er Plan og Bygs vurdering, at enfamiliehuse og den ansøgte størrelse på boligen ikke er usædvanlig for området som helhed på sammenlignelige grunde, og at det kan medføre en mindre lettelse i parkeringsbehovet for ejendommen. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At det der gives tilladelse til nedlæggelse af en bolig. Side 10

11 Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Lemchesvej 16, Statusændring til énfamiliehus ( EMN ) 6 (Åben) Strandvejen Søbakken 37. Bevaringsværdig garage i skel ønskes ombygget til kollegieboliger Sags ID: EMN Holm og Grut Arkitekter søger på vegne af P. Carl Petersens Kollegium om tilladelse til at etablere 2 nye kollegieboliger i den tidligere garage, som er beliggende i skel mod Søbakken 35. Baggrund Der er indsendt en samlet ansøgning på ombygning af den tidligere gartnerbolig som pt. indeholder 5 kollegieboliger, og på garagen som er bevaringsværdig. Garagen er beliggende i skel mod nabo, og den ønskes indrettet til 2 nye boliger. Det ansøgte kræver, at Gentofte Kommune foretager en helhedsvurdering ud fra Bygningsreglement 2010 (BR10), 2.3. Kommunen har ikke praksis for at give tilladelse til indretning af bolig i skel mod nabo i et villaområde. Naboerne i tofamiliehuset, Søbakken 35 er hørt i sagen, og har ikke svaret. Garagen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplan 313, og i kommuneplanen registreret som bevaringsværdig i kategori 3. Byplanudvalget har den 5. marts 2009, punkt 2, enstemmigt givet principiel tilladelse til, at den bevaringsværdige garage ombygges til to boliger. Tilladelsen blev ikke udnyttet. Vurdering Bygningsmyndigheden har ikke andre fortilfælde end denne ejendom, hvor der er behandlet en lignende sag om kollegieboliger i skel mod et villaområde i en bevaringsværdig bygning. I den konkrete sag er der tale om en eksisterende bygning, der ligger i skel mod et koteletben, og karakteren af de to nye boliger er udelukkende kollegieboliger, som foreskrevet i lokalplanens 3.6. Bygningsmyndigheden finder, at de ansøgte udvendige ændringer af garagen harmonerer med bygningens bærende bevaringsværdier, og at genanvendelse af bygningen til andre formål er den bedste måde at sikre, at bevaringsværdig kulturarv ikke går tabt. Endvidere bør det tages med i betragtning, at Byplanudvalget i 2009 gav principtilladelse til et lignende projekt. På denne baggrund anbefaler Plan og Byg, at det ansøgte tillades. Plan og Byg indstiller Side 11

12 Til Byplanudvalget: At der meddeles principiel tilladelse til etablering af to nye kollegieboliger i bevaringsværdig garage i skel mod nabo. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Strandvejen 263, Søbakken 37 ( EMN ) 7 (Åben) Egebjerg Alle 20. Opførelse af tilbygning Sags ID: EMN Der søges om tilladelse til at opføre en et-etages tilbygning på 122 m 2 på ejendommen Egebjerg Allé 20. Baggrund Ejer, Morten Juhl-Sørensen, har ansøgt om at opføre en tilbygning i én etage med fladt tag. Ejendommen er omfattet af lokalplan 34, men ikke udpeget som bevaringsværdig, idet lokalplanplanen er vedtaget inden registreringen af bevaringsværdige bygninger blev foretaget. I kommuneplanen er den registreret med bevaringsværdien 4. Den ansøgte tilbygning kræver dispensation fra 6, stk. 2 i lokalplanen, hvoraf fremgår, at beboelsesbygninger skal opføres i én etage med udnyttet tagetage eller i 2 etager uden udnyttelig tagetage. Tilbygningen ønskes opført i én etage, uden tagetage. Det ansøgte kræver ligeledes dispensation fra 6, stk. 6, i lokalplanen, idet tilbygningen ønskes opført med fladt tag, og dermed ikke imødekommer kravet om en taghældning på mellem 40º og 50º. Tilbygningen ønskes opført i et anderledes og mere nutidigt udtryk i forhold til den eksisterende bebyggelse på matriklen og i området generelt - og det ansøgte bør derfor vurderes i forhold til lokalplanens formålsparagraf, der bl.a. har til hensigt at sikre, at ny bebyggelse placeres og udformes under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse. Projektet blev i april måned sendt i nabohøring, hvor kommunen efterfølgende modtog høringssvar fra to naboer: Egebjerg Alle 18 st.: Her bemærkes det, at tilbygningens størrelse og placering (uundgåeligt) vil mindske udsynet mod vest set fra naboens hus og have, men at naboen foretrækker tilbygningen med fladt tag. Side 12

13 Bernstorffsvej 104: Her bemærkes det bl.a., at tilbygningen vil give indbliksgener og at tilbygningens nutidige udtryk vil have en negativ indvirkning på karakteren af området. Vurdering Plan og Byg vurderer, at en tilbygning med fladt tag vil tage mere hensyn til nabobebyggelserne i forhold til lys- og skyggeforholdene end en tilbygning opført efter lokalplanbestemmelserne. Det vurderes desuden, at den ansøgte tilbygning med fladt tag er i overensstemmelse med principperne i lokalplanen, idet placering og volumenmæssig udformning tager hensyn til nabobebyggelsen. Tilbygningen med fladt tag vil have en beskeden indvirkning på oplevelsen af bebyggelsen fra vejen, og at kvarteret fortsat vil bevare sit helhedspræg. Den ansøgte tilbygning med fladt tag afviger i sit arkitektoniske udtryk fra det eksisterende hus, og udfordrer det oprindelige bygningsudtryk med den omfattende sammenbygning. Det vurderes, at udtryk og arkitektur for det oprindelige hus bedre vil blive bevaret, såfremt tilbygning og eksisterende hus adskilles med en mellembygning. Ønskes selve den ansøgte tilbygnings arkitektur ændret, vil det kræve udarbejdelse af ny lokalplan. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: Til drøftelse og beslutning. Tidligere beslutninger:. Bilag 1. Skråfoto - Egebjerg Alle 20 ( EMN ) 2. Kortbilag.pdf ( EMN ) 3. Disp. ansøgning - skråt tag ( EMN ) 4. Tegninger - fladt tag ( EMN ) 5. Høringssvar ( EMN ) 8 (Åben) Skjoldhøj Alle 18 A. Ansøgning om dispensation til en overskridelse af bebyggelsesprocenten Sags ID: EMN Side 13

14 Skjoldhøj Alle 18A. Dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten. Baggrund På vegne af Marianne og Per Martini har Advokat Oluf Engell ansøgt om at få retligt lovliggjort en tilbygning/ udvidelse af boligarealet på 9 m2. Marianne Martini er permanent kørestolsbruger. Udvidelsen af boligen er, ifølge det oplyste, sket med henblik på at gøre boligen mere egnet for en kørestolsbruger. Ejendommen er omfattet af lokalplan 322. Af 6.5 fremgår, at bebyggelsesprocenten maksimalt må være 25. Udvidelsen af boligen fremgår af vedlagte plantegning. Bebyggelsesprocenten på ejendommen er (efter udvidelsen) opgjort til 28,2. Plan og Byg meddelte den 10. september 2014 afslag til selvsamme udvidelse af boligen med henvisning til, at der var tale om en væsentlig overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent på ejendommen. På trods af afslaget gennemføres udvidelsen af boligen, og ansøger anmoder nu om forelæggelse af sagen for Byplanudvalget med henblik på drøftelse af følgende: Principielt. At der meddeles dispensation til en udvidelse af boligarealet med 9 m², hvilket vil medføre en overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent i lokalplan 322. Subsidiært. At der dispenseres for en overskridelse af bebyggelsesprocenten i Marianne og Per Martinis ejertid evt. kombineret med en tinglyst deklaration om pligt til helt eller delvist retablering af bebyggelsen, når ejendommen overgår til anden ejer. Mere subsidiært. At der dispenseres for en overskridelse af bebyggelsesprocenten for en del af udvidelsen, medens den øvrige del af udvidelsen tilbageføres til bygningens tidligere rammer. Dette efter kommunens nærmere anvisning. Vurdering Det er Plan og Bygs vurdering, at der ikke skal gives dispensation til en overskridelse af bebyggelsesprocenten, idet det vurderes, at boligen vil kunne indrettes hensigtsmæssigt til en kørestolsbruger, uden en udvidelse af bebyggelsesprocenten. Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget: At der meddeles afslag på dispensation til den udførte udvidelse af boligarealet/ tilbygningen. Tidligere beslutninger:. Side 14

15 Bilag 1. Skjoldhøj Alle 18A. bilag ( EMN ) Side 15

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 09-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 09-04-2015 17:00 1(Åben) ANHansens Allé 3 Forbud mod beboelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-06-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning3

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Marianne Zangenberg, Bente Frimodt-Møller,

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 7. juli 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Marianne Møllebro v/peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart

MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02. Hotel Melfar i Middelfart MIDDELFART KOMMUNE LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart Middelfart kommune LOKALPLAN NR. 23.02 Hotel Melfar i Middelfart I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsaettes

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere