NKT GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING"

Transkript

1 NKT GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING [slide nr.] [1] Kære aktionærer. Velkommen til NKTs generalforsamling var et år med forandringer. Vi sagde for et år siden - i dette forum - farvel til Christian Kjær og vi fik samtidig to nye medlemmer af bestyrelsen, Kristian Siem og Lars Sandahl Sørensen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Kristian Siem som næstformand og med mig som formand. [2] Med denne fornyelse af vores bestyrelse igangsatte vi umiddelbart efter generalforsamlingen drøftelser om den rette struktur for NKT. Det førte i august til beslutningen om fremover at drive forretningsområderne med direkte reference til bestyrelsen. Vi mener, at den struktur bedst sikrer fokus på målet om at øge værdien af en NKT aktie gennem dét aktive ejerskab, som er fundamentet for NKT, idet den giver større sammenhæng mellem mål, midler og ansvar i vore forretningsområder og idet det fremmer den strategiske og operationelle dialog med bestyrelsen. Dette førte også til en ændring i ledelsesstrukturen i NKT Holding. Året bød også på et direktørskifte i Nilfisk-Advance, et omfattende effektiviseringsprogram i NKT Cables, og betydelige ordrer i Photonics Group. Alt det kommer jeg tilbage til. [3] NKT realiserede i 2013 en omsætning på 15,8 mia. kroner - en stigning på 556 millioner i forhold til Operationelt EBITDA blev millioner - en stigning på 46 millioner. De finansielle poster faldt med 36 millioner til en nettoudgift på 160 millioner og, som vist nederst i oversigten, blev årets resultat 253 millioner kroner. Grafen til højre viser udviklingen i driftsresultatet over de seneste tre år: Et jævnt stigende forløb. Vi er tilfredse med at kunne konstatere vækst både på toplinjen og i indtjeningen. Når det er sagt, så er det tydeligt, at NKT Cables fortsat ikke bidrager tilstrækkeligt til værdiskabelsen - indtjeningen er uacceptabel lav både absolut og set i forhold til de midler vi har investeret. Derfor har vi i slutningen af 2013 iværksat et omfattende effektiviseringsprogram kaldet DRIVE, som over de næste to år skal øge indtjeningen i NKT Cables med 300 millioner kroner. Mere om det lige om lidt. [4] NKT har i 2013 styrket det finansielle råderum yderligere. En række bankfaciliteter er refinansieret og herunder forlænget og det sikrer både et højt likviditetsberedskab og plads til drift og udvikling af forretningsområderne. 86% af likviditetsberedskabet er såkaldt committede kreditfaciliteter, som betyder, at de ikke kan opsiges af långiver før udløb. [5] Med de resultater, som jeg netop ganske kort har gennemgået, indfriede NKT både de oprindelige og de senest udmeldte forventninger til Som I kan se på skærmen, blev omsætningen i standard NKT GF Formandens beretning 1/7

2 metalpriser 12,8 mia., den organiske vækst 4%, og som nævnt steg operationelt EBITDA til millioner. Forventningerne til pengestrømme fra investeringer og for den nettorentebærende gæld blev også indfriet. [6] Som jeg nævnte indledningsvis, blev det i august besluttet fremover at drive forretningsområderne med direkte reference til bestyrelsen. Som konsekvens heraf blev ledelsesstrukturen i NKT Holding tilpasset, og vi sagde farvel til administrerende direktør Thomas Hofman-Bang. På bestyrelsens vegne vil jeg endnu engang takke Thomas for hans indsats og for hans konstruktive tilgang til den nye struktur. Ændringen medførte også, at koncerndirektør Søren Isaksen trådte ud af direktionen. Vi kan heldigvis stadig drage nytte af Sørens store viden om innovation og fotonik, nu som bestyrelsesformand for Photonics Group. [7] Beslutningen om den nye struktur for NKT er baseret på et ønske om at styrke værdiskabelsen gennem det aktive ejerskab ved at øge sammenhængen mellem mål, midler og resultater i forretningsområderne og fremme den strategiske og operationelle dialog med bestyrelsen. I denne sammenhæng besidder bestyrelsen en række specifikke kompetencer, som i højere grad skal bringes i spil for at stimulere netop værdiskabelsen. De kompetencer udnytter vi helt konkret blandt andet i de arbejdsudvalg, der blev nedsat i efteråret - ét for hvert af forretningsområderne. I udvalgene sidder to bestyrelsesmedlemmer med indgående erfaring fra netop den givne type forretning - og sammen med NKTs koncerndirektør holder de månedlige møder med forretningsområderne. Her drøftes såvel strategiske som operationelle emner, og målet er blandt andet at skabe en mere fleksibel og transparent beslutningsproces. [8] Holdingselskabet - nu under ledelse af koncerndirektør og CFO Michael Hedegaard Lyng - vil således fortsat aktivt tage del i NKTs værdiskabelse i tæt samarbejde med bestyrelsen og ledelsen i de respektive forretningsområder. Her ser I ledelserne i vores forretningsområder, hvor NKT Cables er anført af Marc, Nilfisk-Advance af Jonas og Photonics af Søren. Hele ledelsesgruppen er her i dag og er klar til at svare på spørgsmål i den mere uformelle del af arrangementet efter generalforsamlingen. [9] Den nye struktur har ikke givet anledning til ændring af NKTs strategi for perioden p.t. er det en række operationelle og taktiske tiltag, der optager os. Strategien bygger på en række såkaldte megatrends i den globale samfundsudvikling. De trends er for eksempel urbanisering - populært sagt flytning fra land til by, bæredygtig og fleksibel energiforsyning, udbygning af infrastruktur og udvinding af olie og gas fra store vanddybder. Trends, som alle rummer vækstmuligheder for NKT i både nuværende såvel som i nye markeder. [10] NKTs overordnede strategiske mål er et konsolideret afkast af investeret kapital i niveauet 15-20%. I 2013 var afkastet 6,7% og det tal dækker over et tilfredsstillende niveau i Nilfisk-Advance på 17,5%, mens det for NKT Cables var på 0,8% - hvilket langt fra er tilstrækkeligt. Derfor har vi iværksat det annoncerede effektiviseringsprogram i NKT Cables. NKT GF Formandens beretning 2/7

3 [11] For de af jer, der har interesse i det, kan I læse mere om både den overordnede strategi og de specifikke strategier for hvert af forretningsområderne i årsrapporten for Med strukturen for NKT på plads finder vi det naturligt at forholde os til rammerne for strategien ved udgangen af i år, så vi kan kommunikere en opdateret strategiplan som en integreret del af årsrapporten for altså om et år. [12] Nu til forventningerne for NKT forventer i 2014 en organisk vækst i niveauet 0-3% og en operationel EBITDA-margin i standard metalpriser på 9-9,5%. Dette skal ses i forhold til de 8,4%, som blev realiseret i I disse forventninger har vi ikke medtaget engangsomkostninger, som er relateret til DRIVE projektet og til gevinsten for det frasalg af ikke-kerne aktiviteten, slibemaskiner, i Nilfisk-Advance, som vi informerede om den 28. februar i år nettoeffekten af disse engangsposter er på i alt minus 80 millioner kroner. De samlede forventninger bygger på en række underliggende parametre: I Nilfisk-Advance planlægger vi med 2-3% organisk vækst - jævnt fordelt på EMEA-regionen og Americas, mens vækstraten forventes at være højere i APAC. I NKT Cables består et søkabelprojekt meget forenklet af to faser: Produktion af kablet og i visse tilfælde også udlægning af det. Den sidste del er en service, som NKT Cables køber hos en underleverandør. Udlægningsarbejdet bidrager således til en væsentligt højere omsætning, men kun i mindre grad til indtjeningen. De søkabelprojekter, som vi arbejder på i 2014, inkluderer væsentligt mindre udlægning sammenlignet med de projekter, vi havde i Blandt andet derfor planlægger vi med en negativ organisk vækst i NKT Cables på 2-3% i forhold til 2013, men med en forbedret indtjeningsmargin. I Photonics Group planlægger vi med en organisk vækst på 10-20%. Indtjeningen i alle tre forretningsområder planlægges at være højere end i 2013 både i absolutte tal og i % af omsætningen. Starten på året bekræfter de forventninger vi kommunikerede i vores årsrapport den 28. februar. [13] Inden vi foregriber begivenhederne i 2014 yderligere, så lad os vende tilbage til, hvordan det er gået i Overordnet set leverede alle forretningsområder vækst i 2013 og det på trods af fortsat svære markedsforhold. Hvordan omsætningen fordeler sig, kan I se på skærmen og jeg vil kort gennemgå, hvordan det er gået i hvert forretningsområde. [14] I Nilfisk-Advance sagde vi ved udgangen af 2013 farvel til administrerende direktør Jørgen Jensen, som søgte nye udfordringer udenfor NKT. Der kan siges meget positivt om Jørgens indsats. Den korte version er, at jeg vil gerne takke ham for en mangeårig, fremragende indsats for at bringe Nilfisk-Advance til en markedsledende position. [15] Ny administrerende direktør er Jonas Persson, som tiltrådte i januar i år. I kan læse lidt mere om Jonas her NKT GF Formandens beretning 3/7

4 bag mig. Hans opgave bliver at videreudvikle virksomheden med fokus på kunderne og deres krav til rengøringsløsninger. Velkommen, Jonas. [16] Nilfisk-Advance har den bredeste produktportefølje i rengøringsindustrien og har overordnet set fire produktkategorier: Gulvrengøringsmaskiner, støvsugere, højtryksrensere og udendørsmaskiner til fejning, græsslåning, snerydning osv. I 2013 lancerede Nilfisk-Advance 41 nye produkter og produktversioner - og anvendte fortsat ca. 3% af omsætningen på produktudvikling. [17] Produkterne markedsføres og sælges primært til de kommercielle og industrielle markeder. Salget af støvsugere og højtryksrensere, som mange af jer kender, til det private marked, udgør den resterende del altså cirka 11%. Nilfisk-Advance har opdelt verdensmarkedet i tre regioner: EMEA, Americas og APAC, og rengøringsmaskinerne forhandles i mere end 100 lande. [18] Nilfisk-Advance leverede en organisk vækst på 3%, hvilket var højere end de oprindelige forventninger til året. Væksten kom især fra de modne markeder i EMEA og Americas, mens salget i APAC var negativt påvirket af udfordringer i Kina. På BRIK+MT markederne var der især positiv vækst i Rusland, Mexico og Tyrkiet, mens også Kina trak i den modsatte retning her. Markedet for rengøringsmaskiner er fortsat præget af lav vækst, hvilket øger konkurrencen på pris. Det, kombineret med et ændret produktmiks i retning hen imod varer med lavere avance, gør det udfordrende at nå en tilfredsstillende EBITDA-margin. Jeg kan derfor med tilfredshed konstatere, at vi i Nilfisk-Advance - nærmest på trods - har formået at fastholde den operationelle EBITDA-margin på 11,9%. Et resultat, der er opnået primært ved at tage hyppige skarpe, taktiske, kommercielle beslutninger og ved samtidigt at holde et konstant fokus på omkostningerne. Vi investerer imidlertid stadig i fremtidig vækst og drivkraften til hurtigt at følge markedsudviklingen er netop en af styrkerne i Nilfisk-Advance: Investere, hvor der er vækst, og tilpasse, hvor mulighederne er reduceret eller væk. Og samtidig forfølger vi aktivt mulighederne for at vokse gennem opkøb. [19] I 2013 har vi åbnet et salgskontor i Rumænien og er nu oppe på 45 i alt på verdensplan. Flere forhandlere er købt til og joint ventures er indgået. På vigtige kernemarkeder er salgs- og serviceorganisationerne udvidet. Samtidig arbejder vi som sagt løbende med at tilpasse forretningen og holde fokus på kerneaktiviteterne. Derfor er aktiviteter relateret til slibemaskiner solgt fra med effekt fra 31. marts i år. [20] NKT Cables opererer med tre business units: 1) Projects, som producerer og leverer sø- og landbaserede højspændingskabler, 2) Products, som opererer i markederne for lav- og mellemspændingskabler til blandt andet energiselskaber samt bygge-, bil- og jernbaneindustrierne i Europa. Endelig er der 3) APAC, som leverer mellem- og højspændingskabler samt kabler til højhastighedstog til markederne i Asien/stillehavsområdet. NKT GF Formandens beretning 4/7

5 [21] NKT Cables leverede en organisk vækst på 4%, hvilket var højere end de oprindelige forventninger til året. Væksten kom især fra projektdelen, altså sø- og landbaserede højspændingskabler samt fra APAC, primært drevet af jernbanesegmentet i Kina. Salget af kabelprodukter til højhastighedstog i Kina er i 2013 vendt tilbage til, hvad vi vurderer som normale tilstande. Som I måske husker, satte de kinesiske myndigheder alle projekter af denne art i bero i 2011 og 2012 efter en alvorlig togulykke. I Products er det europæiske marked for lav- og mellemspændingskabler påvirket af et lavere investeringsniveau fra energiselskaber, og kabler til bygningsbranchen er stadig under prispres. Den operationelle EBITDAmargin i standard metalpriser blev 5,6%, hvilket er 0,3%-point bedre end i [22] Jeg har flere gange nævnt effektiviseringsprogrammet DRIVE, som over en to-årig periode blandt andet skal reducere de årlige omkostninger med 300 millioner i NKT Cables. Baggrunden er, at det europæiske kabelmarked fortsat er under pres på grund af den økonomiske krise og er præget af overkapacitet. Med fabrikken i Køln, som kører stabilt og er klar til yderligere optimering, samt en ny forretningsstruktur, som tilgodeser de forskelligartede udfordringer i NKT Cables' segmenter tager vi nu det næste skridt mod øget effektivisering af NKT Cables. Målet med DRIVE er derfor at øge indtjeningen, styrke konkurrenceevnen og øge værdiskabelsen i form af et højere afkast af den investerede kapital. Lad mig give jer et indblik: [23] DRIVE består af tre faser. Første fase er den, vi startede op i slutningen af 2013 og fokus er som sagt på reduktion af omkostningerne samtidig med at kompleksiteten reduceres og produktporteføljen tilpasses. Fase to og tre vil handle om optimering af alle funktioner og øget, profitabel vækst. I fase 1 er der identificeret mere end 80 spareinitiativer. Ca. 70% af dem vil være implementeret ved udgangen af i år, resten følger i Hvis der ses bort fra engangsomkostninger, vil 2014 resultatmæssigt blive positivt påvirket med cirka 100 millioner, mens 2015 forventes positivt påvirket med 80-90% af den samlede målsætning på 300 millioner. De 300 millioner er også den run-rate, vi går ud af 2015 med. Fase 1 betragtes således som afsluttet ved udgangen af [24] Der er en række engangsomkostninger forbundet med implementering af programmet. En stor del af de samlede omkostninger på 240 millioner kan henføres til, at vi desværre må sige farvel til medarbejdere i Europa over de næste to år. Heraf vil ca. 25% være funktionærer og ca. 75% timelønnede. Naturlig afgang kan desværre ikke gøre det alene, og NKT Cables vil hjælpe de berørte medarbejdere videre. [25] Fabrikken i Køln kører nu stabilt og på et tilfredsstillende niveau. Ordrebogen for 2014 er stort set fyldt. Så sent som i starten af februar i år informerede vi om en potentiel ordre på et søkabelprojekt i Holland. Ordren vil være den største i NKT Cables' historie, og består af mere end 200 km 220 kv højspændingssøkabel. Vi har endnu ikke modtaget en endelig og ubetinget ordre, men vi har indgået en såkaldt Preparatory Works Agreement med konsortiet bag projektet. Den aftale betyder, at vi er gået i gang med at producere kablet og får løbende dækket de realiserede omkostninger, hvis ordren - mod forventning - ikke bliver en realitet. [26] 1. juli overtog NKT Cables Ericssons kabelaktiviteter i Falun i Sverige. Med det køb blev positionen på NKT GF Formandens beretning 5/7

6 markedet for lav- og mellemspændingskabler i Norden styrket. Ca. 300 nye medarbejdere og en differentieret produktportefølje er nu godt på vej til at blive integreret i NKT Cables. Processen forløber som planlagt og forventes afsluttet i [27] Photonics Group er aktiv indenfor tre produktområder: 1) Imaging, som fokuserer på lyskilder og optisk udstyr, der gør det muligt at danne billeder af mikroskopiske detaljer. 2) Sensing, som består af langtrækkende målesystemer baseret på optiske fibre. Og 3) Fiberhåndtering, som er præcisionsudstyr til fremstilling af fiberbaserede komponenter og moduler. Kunderne til disse produkter er f.eks. medtech og halvlederindustrierne, energiselskaber, olie- og gasselskaber med flere. [28] Photonics Group leverede 13% vækst i Den var drevet af Imaging og Sensing, mens Fiberhåndtering var præget af lav aktivitet. Vi har i de seneste år set en modning af de avancerede produkter, som Photonics Group fremstiller, så de nu i stigende grad anvendes i industrielle løsninger. Tidligere har produkterne primært været målrettet forskningsmiljøer. Det er et vigtigt skridt hen imod at gøre Photonics Group til en reel industriel spiller og en større bidragsyder til NKTs værdiskabelse. [29] En indikation på, at vi er godt på vej i den rigtige retning, er at Imaging i 2013 modtog sin største ordre nogensinde på levering af lasere til Leicas konfokale mikroskoper. Det er mikroskoper, der for eksempel bruges til at observere, hvordan levende celler reagerer på nye, potentielle medikamenter. Det fundament, der dermed er skabt i 2013, skal bringe yderligere vækst allerede i år. --- kort pause --- [30] Rammerne og grundstenen for den nye struktur i NKT er lagt i 2013, og effekten af den skal for alvor folde sig ud i det kommende år. Det nye setup har betydet en slankere ledelsesstruktur i Holdingselskabet og en arbejdsform som i højere grad trækker på bestyrelsens kompetencer og ressourcer. Siden august har vi således haft 3 bestyrelsesmøder i alle forretningsområder og i NKT Holding, 14 arbejdsudvalgsmøder i forretningsområderne og 4 formandskabsmøder i NKT Holding. Revisionsudvalgsmøder og vederlagsudvalgsmøder og diverse ad hoc møder af mere løbende karakter (akkvisitioner, frasalg, projekt DRIVE, HR-forhold, møder i NKT Cables' komité for udbud m.m.). Møderne har været afholdt i Danmark, Sverige, Tyskland, USA, Kina og Frankrig. Som varslet i forbindelse med strukturændringen i august måned, ville vi på generalforsamlingen foreslå et bestyrelsesvederlag, der reflekterer den ændrede struktur. [31] Således indstiller vi til generalforsamlingens godkendelse, at posterne i arbejdsudvalgene samt i nominerings- og vederlagsudvalgene fremover honoreres med de beløb, som I kan se på skærmen bag mig. Bestyrelsen indstiller ligeledes - og ganske ekstraordinært - et honorar for det arbejde, jeg som formand har lagt i at få den nye struktur skitseret og på plads. Samlet set vil bestyrelsens vederlag i 2014 altså udgøre 5 millioner mod 3,75 millioner i En stigning på 1,3 millioner som skal ses i NKT GF Formandens beretning 6/7

7 sammenhæng med, at der årligt spares ca. 15 millioner i aflønning i den nye struktur. Vi er af den opfattelse at honoraret svarer til niveauet for sammenlignelige selskaber og samtidig at den nye struktur udover at være omkostningsbesparende også er værdiskabende. [32] NKTs bestyrelse får i dag nye medarbejdervalgte medlemmer. Der har været afholdt valg til bestyrelsen i de danske enheder af NKT. Medlemmerne er valgt for en fireårig periode, og jeg glæder mig over at kunne byde velkommen til Gitte Toft Nielsen fra Nilfisk-Advance og René Engel Kristiansen fra Photonics Group, mens der har været genvalg til Niels-Henrik Dreesen fra NKT Cables. Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer. Samtidig vil jeg gerne takke de to afgående medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer; Arne Dan Kjærulff og Jan Erik Jensen for deres indsats. --- kort pause --- [33] 2013 har altså været et begivenhedsrigt år, og vi endte på et resultat på 253 millioner kroner. Vi har en lang tradition for at dele cirka 1/3 af resultatet ud til vores aktionærer for så vidt at vores kapitalstruktur kan bære det. Det er tilfældet for 2013 og derfor udbetaler vi også i år udbytte. Vi indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 3,5 kroner pr. aktie for det svarer til i alt 83,8 millioner. Udbyttet var sidste år højere, 8 kroner pr. aktie, fordi vi jo havde solgt NKT Flexibles. [34] Værdien af en NKT aktie er steget med 35% i Siden årsskiftet til 2014 er stigningen fortsat og kursen er dermed steget cirka 40%, siden vi ændrede strukturen i NKT. Det indikerer, at også omverdenen mener at vi er på rette vej. Men jeg vil også gerne understrege, at vi skal gøre det endnu bedre; indtjeningen skal øges markant i NKT Cables. Sammen med medarbejderne, ledelsen og resten af bestyrelsen glæder jeg mig til at forbedre vores virksomhed. Tak. NKT GF Formandens beretning 7/7

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 25. marts 2014 I 2 2013 i NKT Bestyrelse Ny struktur i NKT Direktørskifte i Nilfisk-Advance Effektiviseringsprogram i NKT Cables NKT Holding Betydelige

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS Side 1 28 :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: NKT generalforsamling 2014 (00.01 - Jens Due Olsen) Jamen så vil jeg gerne byde god eftermiddag, og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING [1 - Forside] Endnu engang hjertelig velkommen. [2 - Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse] 2015 har været et travlt og udfordrende år for

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 I 1 6 Generalforsamling 2017 I 2 NKT-aktiens positive udvikling DKK 600 550 Stigning i 2016 40% Stigning siden GF 2016 til i dag 36% 500 450 400 350 300 250 200 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 21. september 2016 Meddelelse nr. 45 INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 21. marts 2013 I 2 Solid nedbringelse af gæld Nettorentebærende gæld 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Q1-09 Q2-09 Q3-09

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14

NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 NKT Holding A/S / CVR Nr. 62 72 52 14 Årsrapport 2013 Urbanisering er en af de megatrends, som NKTs strategi Powered by NKT, bygger på. INDHOLD Ledelsesberetning Til NKTs aktionærer 3 5 års hoved- og nøgletal

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

DANSK AKTIONÆRFORENING

DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 I 1 DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 1. april 2014 I 2 125 års historie med innovation og entrepreneurship 891 NKTs MISSION At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab

Læs mere

FORMANDENS BERETNING. [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen.

FORMANDENS BERETNING. [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen. FORMANDENS BERETNING [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen. [NKT-aktiens udvikling i 2016] 2016 har været et godt år for NKT-aktien. For helåret steg aktien med 40%, og inklusive

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber Selskabsmeddelelse 18. september 2017 Meddelelse nr. 19 NKT A/S Vibeholms Allé 25 DK-2605 Brøndby Denmark T: +45 43 48 20 00 www.nkt.com CVR 62725214 NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Direktør Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

NKT generalforsamling 2013

NKT generalforsamling 2013 NKT generalforsamling 2013 Jeg havde gerne set at omsætningen havde været 25 milliarder kr., og at overskuddet havde været væsentligt højere - men det satte recessionen en stopper for! NKT GENERALFORSAMLING

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 25. AUGUST 2009, MEDDELELSE NR. 12 Med en omsætning på 3.144 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 294 mdkk i 2. kvartal 2009 er resultatet på

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport Årsrapport 2012 Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport NKTs bestyrelse besøgte i begyndelsen af september 2012 koncernens fabrikker i området omkring den kinesiske millionby Shanghai. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 8. november 2012 Meddelelse nr. 20 1/18 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 3. kvartal 2012 vil foregå som audiocast, inkl. telekonference, og kan følges på www.nkt.dk.

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO

Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO Investorpræsentation Q4-2016 29. marts 2017 Jesper Arkil, CEO Arkil i punktform 6 hovedaktiviteter I Top 5 af danske entreprenører målt på omsætning - Anlæg - Asfalt - Fundering & Vandbygning - Vejservice

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special Torsdag den 29. marts 2007 kl. 10.00 i DGI-byen,

Læs mere

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden. NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar september 2008

Delårsrapport for 1. januar september 2008 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 2008 til 30. september 2008.

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Som selvstændigt børsnoteret selskab tror vi på, at Nilfisk kan og vil få en stærkere og skarpere profil.

Som selvstændigt børsnoteret selskab tror vi på, at Nilfisk kan og vil få en stærkere og skarpere profil. Ordinær generalforsamling 2018 23. marts 2018 Formandens beretning Endnu engang et stort og varmt velkommen til jer alle til Nilfisk s generalforsamling. Personligt har jeg virkelig glædet mig til denne

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere