279 ud af de 894 kvinder, der i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "279 ud af de 894 kvinder, der i perioden"

Transkript

1 53 FAG- FORENINGS KVINDER I PARTI- POLITIK Af Karin Sandvad 279 ud af de 894 kvinder, der i perioden fra 1909 til ca.1950 blev valgt ind i de kommunale råd, var socialdemokrater. Det var langt flere, end de øvrige partier kunne mønstre: Der var 151 konservative, 138 fra Venstre, 114 radikale, 145 fra borger- og kvindelister, og 29 fra højre. Fra de øvrige partier var der kun en meget beskeden repræsentation, men de fleste af disse partier er jo også først opstået mod slutningen af perioden, fx kommunisterne, der tegnede sig for 12 ud af de Socialdemokratiets kvinder udgjorde således 31% af periodens kvindelige kommunalpolitikere - og som det vil fremgå nedenfor, kom en væsentlig del af dem fra fagbevægelsens rækker. Denne betragtelige andel af socialdemokrater var så meget desto mere bemærkelsesværdig, som Socialdemokratiet ikke i særlig grad gjorde en indsats for at promovere sine kvinder, snarere tværtimod. Da kvinderne ved århundredets begyndelse fik adgang til det politiske liv, var fagbevægelsens kvinder med i forreste række. De fagligt aktive kvinder engagerede sig i vid udstrækning også partipolitisk og kvindepolitisk. Det er en af de konklusioner, man kan drage på grundlag af "Personalhistorisk database over danske kvinder fra 1850 til i dag." Kvindernes formelle adgang til det politiske liv Kvinderne fik i 1903 stemmeret og valgbarhed til menighedsrådene fulgte stemmeret og valgbarhed til de kommunale hjælpekassers bestyrelse og i 1908 kom loven om kvinders valgret og valgbarhed til de kommunale råd. I anledning af den kommunale stemmeret diskuterede man på Socialdemokratiets kongres i Odense i september 1908 kvindernes organisering i partiet. 2 At man ville have kvinderne med, var hævet over enhver tvivl, men det skulle ske inden for partiets eksisterende organisationsstruktur. I de principper, der blev vedtaget på kongresssen, hed det bl.a.: "Partikongressen kan kun anerkende én Arbejderbevægelse, den socialistiske, og maa derfor hævde, at der iblandt Arbejderkvinderne ikke er Plads for en særlig Kvindebevægelse eller et separat Kvindeparti." Og det hedder videre: "Naar Spørgsmaalet da rejses om Arbejderkvindernes politiske Organisation, maa

2 54 ARBEJDERHISTORIE NR Kongressen ligeledes hævde, at Kvinderne har deres Plads i Socialdemokratiets Organisationer og ikke i separate Kvindeforeninger." Kongressen var dog indstillet på at gøre adgangen til partiet så let som mulig for kvinderne, og det skete ved at kvinderne kun skulle betale halvt kontingent. Socialdemokratiet havde således knæsat to principper for kvindernes organisering i partiet: Kvinderne skulle ikke organiseres i separate kvindeforeninger, Kvinderne skulle ikke organiseres gennem kvindebevægelser eller særlige kvindepartier på tværs af partiskel. Drude Dahlerup anfører, at det danske Socialdemokrati i spørgsmålet om en særlig kvindeorganisering adskilte sig fra de nordiske broderpartier, hvor man for at fremme rekrutteringen af kvinderne accepterede separate kvindeforeninger. Heller ikke et særskilt kvindeblad, således som de tyske, østrigske, norske og svenske socialdemokratiske medsøstre havde, kunne de danske socialdemokratiske kvinder få lov at udgive. Kvindeorganisering Kvinderne var dog allerede tidligere, i slutningen af forrige århundrede, gået deres egne veje både fagligt og kvindepolitisk. Fra 1880erne grundlagdes en række kvindelige fagforeninger. De tidlige kvindelige fagforeninger havde haft nær kontakt med Kvindelig Fremskridtsforening, og 8 kvindelige fagforeninger deltog sammen med Kvindelig Fremskridtsforening i dannelsen af De samlede Kvindeforeninger ( ) og udgivelsen af bladet "Hvad vi vil". Især spillede Anna Nielsen, der var formand for De kvindelige Herreskrædderes Fagforening, en meget aktiv rolle. Hendes datter, Andrea Brochmann, der ligeledes var formand for De kvindelige Herreskræddere, var også stærkt engageret i kvindesagen og som en af de få arbejderkvinder aktiv i Dansk Kvindesamfund. 3 De kvindelige fagforeninger deltog ligeledes i Danske Kvinders Valgretsudvalg, siden Valgretsforbundet, indtil de socialdemokratiske kvinder efter den første internationale socialistiske kvindekonference i 1907 trak sig ud af Valgretsforbundet og i stedet dannede Socialdemokratisk Kvindevalgretsforening. Da foreningen i 1908, et par måneder før kongressen, anmodede om optagelse i Socialdemokratiet, blev dette afslået af hovedbestyrelsen med den begrundelse, at der ikke optoges særskilte kvindeforeninger i partiet. Stillet over for partiets modstand tog kvinderne nu kvindeorganiseringen i egen hånd. November 1908 stiftede kredsen omkring valgretsforeningen Socialdemokratisk Kvindeforening, der som formål havde gennem foredrag og medlemsmøder at virke for socialistisk oplysning, udnyttelse af den kommunale og opnåelse af den politiske valgret. Kvindeforeningen opfattede sig selv som en del af Socialdemokratiet, men mødte ikke nogen umiddelbar accept fra partiets side. Skønt Socialdemokratisk Kvindeforening var en yderst selvstændig kvindegruppe med egen medlemsskare, egen økonomi og eget brevpapir - fra 1915 sågar eget sangkor - blev den aldrig accepteret som en partiorganisation. Foreningen eksisterede frem til 1958, men det lykkedes den ikke at blive et landsomfattende socialdemokratisk kvindeforbund. Forsøgene i 1910, og 1946 blev mødt af partiet med voldsom modstand, ikke mindst fra Stauning, der i 1910 han var lige blevet formand for partiet - sendte en skrivelse ud til samtlige partiforeninger i landet, hvori han advarede mod "Dannelsen af Afdelinger til et særligt socialdemokratisk Kvindeforbund med politiske Opgaver" og de "separatiske Tilbøjeligheder", som han mente kvindeforeningen var udtryk for. Der dannedes dog Socialdemokratiske Kvindeforeninger i Ålborg, Århus og Kolding (foreningen i Ålborg eksisterer stadig).

3 FAGFORENINGSKVINDER I PARTIPOLITIK 55 Socialdemokratiske kvindeudvalg I 1928 lykkedes det Sylvia Pio, datter af Louis Pio, at overtale Stauning til at acceptere oprettelsen af kvindeudvalg, der formelt skulle knyttes til de lokale partiforeninger. I løbet af 1929 oprettedes i København 14 kvindeudvalg, men kun ganske få i provinsen. Kvindeudvalgene vakte ikke udelt begejstring i partiet - og modstanderne fandtes især blandt mændene. Men nedslående valgresultater understregede nødvendigheden af at mobilisere kvinderne. På kongressen i 1931 blev kvindeudvalgene ganske vist accepteret, men det understregedes klart, at de skulle indordne sig under den eksisterende partistruktur, og frygten for dannelsen af et særligt kvindeparti lurede. På samme måde som Kvindeforeningen blev også kvindeudvalgene opfattet som forsøg på separatisme. Bedre blev det ikke, da kvindeudvalgene begyndte at samarbejde uden om partiforeningernes bestyrelser, og da de i 1930 formaliserede samarbejdet i Kvinde- Udvalgenes-Klub, K.U.K., kom det til konflikt med partiet, der opfattede det som et fornyet forsøg på at danne en selvstændig socialdemokratisk kvindebevægelse. I 1934 vedtog den københavnske partiledelse at formalisere og legalisere samarbejdet mellem kvindeudvalgene. Men først på kongressen i 1935 var partiets holdning til kvindeudvalgene udtalt positiv, og der opfordredes direkte til dannelse af kvindeudvalg over hele landet dog fortsat inden for rammerne af den eksisterende partistruktur. Først efter 1945 skete det egentlige gennembrud for kvindeudvalgene med oprettelse af kredskvindeudvalg og amtskvindeudvalg, ansættelse af en kvindesekretær og etablering af et kvindeblad afholdt Socialdemokratiet sin første landsdækkende konference for socialdemokratiske kvinder. I 1960erne stagnerede arbejdet i kvindeudvalgene og efter mange, forbitrede diskussioner der kulminerede på kongressen i 1969, fulgte en gradvis opløsning af kvindeudvalgene. Kvinder i database Men tilbage til de 894 kommunalpolitikere og de 279 socialdemokratiske kvinder. Oplysningerne om disse kvinder har vi fra "Personalhistorisk database over danske kvinder fra 1850 til i dag," et projekt der påbegyndtes i 1994 og som skal løbe frem til oktober Basen vil da rumme oplysninger om godt 5000 danske kvinder - pionerer og banebrydere, aktive kvinder fra kvindebevægelse eller fagbevægelse, sygeplejersker og lærerinder, håndværkere og arbejdere, kunstnere og akademikere, politikere og erhvervskvinder. Kvinder der har ydet en indsats inden for deres fag og for samfundet. Den vil være et værdifuldt grundlag for fremtidig kvindeforskning. 4 Det har været en nærliggende opgave for baseprojektet at finde frem til de kvindelige kommunalpolitikere, der fra 1909 og frem til ca indvalgtes i sogneråd og byråd - siden kommunalbestyrelser. Der er foretaget en systematisk inddatering af de kvinder, der blev valgt ved kommunalvalgene fra 1909 til og med De kvinder, der kom ind ved senere kommunalvalg, er medtaget i det omfang, de også har gjort sig gældende på andre områder. I perioden blev der afholdt ni kommunalvalg. Ved de første fem (1909, 1913, 1917, 1921 og 1925) kom 110 socialdemokratiske kvinder ind i de kommunale råd, heraf i 1909 alene 32, i 1925 til gengæld kun 12. Ved de efterfølgende fire valg (1929, 1933, 1937 og 1943) var antallet 111, heraf 12 i 1929, men til gengæld 26 i 1933 og 28 i Den entusiasme, som Socialdemokratiet lagde for dagen, bl.a. i Social-Demokraten, op til valget i 1909 for at få kvinderne med, synes at være kølnet ved de efterfølgende valg. Til gengæld er der jo en klar fremgang fra Det kan muligvis tilskrives den øgede indflydelse fra kvindeudvalgene, der jo oprettedes fra Det er lidt nedladende blevet anført, at de kvindelige kommunalpolitikere stort set kun fik tildelt de "bløde" udvalg. Og sandt er det, at det hører til undtagelserne, når en kvin-

4 56 ARBEJDERHISTORIE NR de blev medlem af eksempelvis budgetudvalget. Kvinderne kom især til at beskæftige sig med børne- og ældreforsorg, sundhedsvæsen, skolevæsen og kultur. Men selvom de således ikke fik direkte økonomisk ansvar, må man ikke underkende den betydning, det fik, at så mange socialdemokratiske kvinder allerede fra århundredets begyndelse - over hele landet, i byråd, sogneråd og kommunalbestyrelser - var med til at forme og forvalte omsorgen for de svage i samfundet. De fik på den måde en væsentlig andel i tegningen af Socialdemokratiets velfærdsmodel. 6 De fagligt aktive kvinder Det har ligeledes været et af projektets mål, at basen skulle omfatte de mest betydende og aktive kvinder fra den tidlige kvindelige fagbevægelse. Indtil nu (aug. 96) er det lykkedes at kortlægge 250 kvinder fra den tidlige fagbevægelse frem til ca Kvinder med tillidsposter fra Kvindeligt Arbejderforbund, De kvindelige Herreskræddere og syerskerne, bryggeriarbejdersker, tobaksarbejdersker, tekstilarbejdersker og tjenestepiger. Som arbejdet skred frem viste det sig imidlertid, at der for nogle gruppers vedkommende var tale om personsammenfald, at mange af de kvinder, der var aktive på eet område også gjorde sig gældende på andre. Det gjaldt således de fagligt aktive kvinder, hvoraf 51 ud af de i alt 250 også var partipolitisk aktive, først og fremmest på kommunalt plan, men nogle af dem også landspolitisk - samt en enkelt minister: Medlem af kommunale råd 48 Heraf siden medl. af Folketing eler Landsting 8 Heraf minister 1 Udelukkende medlem af Folketing eller Landsting 3 Geografisk fordeler de 51 fagligt og politisk aktive kvinder sig omtrent ligeligt mellem hovedstad og provins, dog med en vis overvægt for provinsen. Når provinsens kvinder fortrinsvis kom fra købstæderne, endda de større købstæder, hænger det sammen med, at de som arbejdersker - industriarbejdersker - jo netop var arbejdsmæssigt og fagligt aktive dér, hvor industrien var; deres bopæl kunne derimod godt være uden for byen. Aktive i hovedstad 23 Aktive i købstad 25 Aktive i landkommuner 3 Den partimæssige fordeling kan ikke overraske. Arbejderkvinderne følte sig primært knyttet til Socialdemokratiet, men som nævnt var der enkelte medlemmer af Danmarks kommunistiske Parti. Den partimæssige fordeling blandt de 51 så således ud: Socialdemokratiet 46 DKP 5 Hvis man ser på, hvilke faglige organisationer, kvinderne kom fra, kan det ikke undre, at Kvindeligt Arbejderforbund som den største, mest selvstændige og mest vidtforgrenede af de kvindelige fagforeninger også havde størst gennemslagskraft inden for kommunalpolitikken. Men også Syerskernes Fagforening, der var lokale, selvstændige afdelinger under Dansk Skrædderforbund, er pænt repræsenteret. Tekstilarbejderforbundet havde ikke selvstændige kvindeafdelinger, men en stor andel af kvindelige medlemmer. Mange opnåede både at blive formænd for lokalafdelinger og medlemmer af forbundsbestyrelsen, og den styrke afspejler sig i det kommunalpolitiske engagement. Når de selvstændige og meget selvbevidste kvindelige herreskræddere tilsyneladende er forholdsvis ringe repræsenteret kommunalpolitisk, skyldes det, at det var en rent københavnsk forening, og de 3 herreskræddere er altså udelukkende valgt til Københavns borgerrepræsentation. Til gengæld var herreskrædderne blandt de første, der gik ind i kommunalpolitik, og både ved valgene 1909, 1913 og 1917 indvalgtes kvin-

5 FAGFORENINGSKVINDER I PARTIPOLITIK 57 delige herreskræddere i Borgerrepræsentationen. I øvrigt kom 10 af de 12 socialdemokratiske kvinder, der i perioden valgtes ind i Borgerrepræsentationen, fra fagforeningernes rækker. Den faglige fordeling så således ud: Kvindeligt Arbejderforbund Tekstilarbejderforbundet Syerskernes Fagforening (under Dansk Skrædderforbund) De kvindelige Herreskræddere Tjenestepigernes Fagforening Tobaksarbejderforbundet Bryggeriarbejderforbundet Typografforbundet Biscuitarbejderne De faglige kvinder gjorde sig således gældende både kommunalpolitisk og landspolitisk. Drude Dahlerup anfører, at en selvstændig socialistisk kvindebevægelse kunne have dannet rammen om et samarbejde mellem partiets og fagbevægelsens kvinder, og hun påpeger ganske rigtigt, at "de socialdemokratiske kvindeudvalg og fagbevægelsens kvinder har... fungeret adskilt, men med et vist samarbejde." 9 Det er imidlertid en sandhed med modifikationer. Der eksisterede ganske rigtigt ikke noget formaliseret, organisatorisk samarbejde, ikke før etableringen af Kredsen i 1942, et fælles forum for faglige og politiske kvinder. 10 Men mange af de socialdemokratiske kvinder tilhørte jo netop begge kategorier, de så at sige forenede dem i samme person, og i hvert fald frem til 1950 var mange af dem både fagligt og partipolitisk aktive. Eksempelvis sad der faglige kvinder i spidsen for Socialdemokratisk Kvindeforening (Andrea Brochmann og Thea Tønder i København og Kristine Jensen i Aalborg, se nedenfor). I sin grundige analyse af de socialdemokratiske kvindegrupperinger, Socialdemokratisk Kvindeforening og kvindeudvalgene, fremhæver Beth Lauridsen med rette disse grupperingers betydning for kvindernes vej til ledende poster i partiet. Nærlæsning af biografier af periodens socialdemokratiske kvindelige kommunalpolitikere" bekræfter bl.a. at mange af dem var bestyrelsesmedlemmer eller formænd for de lokale kvindeudvalg. Men det forekommer mig, at hun underkender de faglige kvinders betydning, når hun anfører, at det i den periode, hun behandler ( ), ikke var "de faglige kvinder, der dominerede på de ledende poster." 12 Ikke mindre end 5 af de 19 kvinder, hun opregner fra Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, 13 var dog udgået fra fagbevægelsen, nemlig Henriette Crone, Alvilda Andersen, Thea Tønder, Helga Larsen og Elna Syvertsen. De var alle fem fremtrædende fagforeningskvinder, og Henriette Crone og Alvilda Andersen sad som HB-medlemmer endnu på ledende faglige poster. Vi finder også de faglige kvinder i Folketing og Landsting - og en af dem blev som nævnt sågar minister. Portrætter af arbejderkvinder Men hvem var de egentlig, disse 51 kvinder, om hvem vi ved, at de overkom både at være fagligt og partipolitisk aktive? Kan vi gøre dem til mennesker af kød og blod? Det kan være vanskeligt nok, for oplysningerne om dem varierer, både kvantitativt og kvalitativt. Arbejderklasens kvinder - og mænd - har kun sjældent efterladt sig breve eller dagbøger eller personlige beretninger. Deres individuelle historie falder sammen med organisationens historie, og det skriftlige materiale, de har efterladt sig, udgøres af organisationens forhandlingsprotokoller og mødeberetninger. Men ved at sammenstykke de mange spredte oplysninger fra jubilæumsskrifter, fagblade og avisudklip kan vi tegne et lidt fyldigere portræt af nogle af dem: Henriette Crone ( ) var den ene af de tre socialdemokratiske kvinder, der ved kommunalvalget 1909 som de første blev valgt ind i Københavns borgerrepræsentation. De to andre var Anna Johansen, formand for De kvindelige Herreskrædderes Fagforening, og Olivia Nielsen, forbundsformand for Kvindeligt Arbejderforbund, der kom ind som sup-

6 58 ARBEJDERHISTORIE NR pleant. Det var altså tre kvinder fra fagbevægelsen, der i 1909 var Socialdemokratiets pionerer i Borgerrepræsentationen. Henriette Crone var født på Vestsjælland mellem Kalundborg og Slagelse, men flyttede som 14-årig, ved faderens død, sammen med sin mor til København. Hun arbejdede først som tjenestepige og blev siden trykkeriarbejderske stiftedes De kvindelige Trykkeriarbejderes Fagforening, og Henriette Crone blev straks medlem af bestyrelsen valgtes hun til næstformand og fungerede samtidig som foreningens sekretær. I 1906 valgte de kvindelige trykkeriarbejdere hende til formand, og hun beholdt formandsposten til sin død i Hun var ligeledes medlem af Dansk Typografforbunds hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Sin partipolitiske karriere startede Henriette Crone som nævnt i Københavns borgerrepræsentation, hvor hun sad indvalgtes hun for Socialdemokratiet i Landstinget, hvor hun sad til sin død blev hun medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, hun havde dog allerede fra 1915 stået som suppleant. Hun argumenterede energisk for kvindens ligestilling -- på arbejdsmarkedet såvel som i samfundet. Og det var netop erfaringerne fra trykkeriarbejdet, der gjorde hende til en skarp kritiker af forslaget om indførelse af forbudet mod kvinders natarbejde i industrien. Hun vidste, at det for de kvindelige trykkeriarbejdere ville være ensbestydende med, at de ville miste deres job. Hun fremførte sit synspunkt på den internationale socialistiske kvindekongres i København 1910, og det vakte stor opstandelse, både i det danske Socialdemokrati og i danske og internationale socialistiske kvindekredse. Derimod var hun i dette spørgsmål helt på linie med Dansk Kvindesamfund og Kvindeligt Arbejderforbund, der frygtede at loven ville diskvalificere kvinderne på arbejdsmarkedet. Den samfundsmæssige ligestilling demonstrerede hun bl.a. ved som socialdemokratisk ordfører i Landstinget ved behandling af loven om ægtefællers arveret at gå ind for, at kvinden i tilfælde af ægtemandens død skulle have en økonomisk Henriette Crone værge - forudsat naturligvis, at manden underkastedes samme betingelser! Henriette Crone placerede sig endvidere centralt i det internationale socialistiske kvindearbejde. Hun deltog fra 1910 i en lang række internationale kongresser, 1925 blev hun medlem af den internationale faglige kvindekomité og fra 1927 var hun medlem af den internationale socialistiske kvindekomité. Helga Larsen ( ) indvalgtes i 1918 i Folketinget for Socialdemokratiet som den ene af de første fire kvinder, der kom ind efter grundlovsændringen i og som den første arbejderkvinde, der kom på tinge. 14 Hun var barn af en enlig, ufaglært mor, der var bryggeriarbejderske, og allerede som 9- årig måtte hun arbejde 6 timer dagligt efter

7 FAGFORENINGSKVINDER I PARTIPOLITIK 59 Helga Larsen skoletid for at bidrage til hjemmets økonomi. Hun ville egentlig gerne i lære som maskinstrikkerske, men lønnen i læretiden var for lav. Hun blev derfor bryggeriarbejderske, som sin mor. Helga Larsen havde som barn fået indpodet tilknytningen til fagbevægelsen, hendes mor havde været aktiv i arbejdet for at organisere bryggeriarbejderskerne. Da Det kvindelige Bryggeriarbejderforbund for København og Omegn dannedes i 1903 blev Helga Larsen, som knap 19-årig, kasserer. Allerede i 1908 valgtes hun til formand, og da kvinderne fra 1909 blev repræsenteret i Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsforbunds hovedbestyrelse overtog hun denne post måtte Helga Larsen imidlertid forlade sine tillidsposter i både fagforening og fagforbund, da den samlede hovedbestyrelse efter et mistillidsvotum trådte tilbage på grund af en lånesag, hvor hovedbestyrelsen havde godkendt et lån til et par medlemmmer, uden at foreningens medlemmer var blevet fuldt informerede. I øvrigt havde Helga Larsen også selv lånt et mindre beløb. Kendelsen var til stor sorg for både Helga Larsen selv og for fagforeningen. Helga Larsen var højt respekteret for sin store indsats i en periode, der var præget af verdenskrig, arbejdsløshed, konflikter, økonomisk krise og bankkrak var Helga Larsen blevet medlem af Københavns borgerrepræsentation for Socialdemokratiet, og hun sad på denne post til sin død i 1947, afbrudt af en periode som rådmand Hun var tilsynsførende ved den kommunale børneforsorg og forstander for kommunens husvildeforsorg blev hun som nævnt valgt ind i Folketinget, og det kan vel næppe undre, at hun især interesserede sig for bedre forhold for arbejderfamilierne i almindelighed og de enlige mødre og deres børn i særdeleshed. Det var måske lige så meget som barn af en enlig mor som i loyalitet med Socialdemokratiet at hun kunne gå helhjertet ind for loven om forbud mod kvinders natarbejde. Og for bryggeriarbejderskerne udgjorde loven ikke en nævneværdig trussel nedlagde hun imidlertid sit folketingsmandat for helt at kunne hellige sig sit arbejde i Københavns kommune. Andrea Brochmann ( ) var en af pionererne både i fagbevægelsen og i det politiske liv. Som datter af Anna Nielsen, formand for De kvindelige Herreskrædderes Fagforening , havde hun fået det fagpolitiske arbejde ind med modermælken. Andrea Brochmann blev herreskrædder som sin mor, og i 1897 blev hun formand for den på det tidspunkt skrantende fagforening for de kvindelige herreskræddere. I Andrea Brochmanns formandsperiode ( ) voksede foreningen - fra 35 medlemmer i 1897 til 1200 i Det år kastede foreningen sig ud i sin første strejke. Den kom til at vare 14 dage, fik stor opbakning i Dansk Skrædderforbund og førte til en

8 60 ARBEJDERHISTORIE NR Andrea Brochmann Kristine Jensen lønforhøjelse på ca. 12% til kvinderne var Andrea Brochmann medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Skrædderforbund, der fra 1889 optog de kvindelige herreskræddere i forbundet, omend der fra mange mandlige svendes side var stor modvilje mod de kvindelige fagfæller. 15 Andrea Brochmann var blandt de ledende i kampen for kvinders valgret, og i lighed med sin mor var hun aktiv i kvindesagen. Fra 1898 deltog hun som repræsentant for de kvindelige herreskræddere i Danske Kvindeforeningers Valgretsudvalg. Hun var overbevist socialdemokrat men også kvindesagsforkæmper, og man finder hende derfor blandt de socialdemokratiske kvinder, der var forbitrede over Socialdemokratiets lunkne kvindepolitiske holdning. Hun var således i 1908 medstifter af Socialdemokratisk Kvindeforening og var hun foreningens formand. 16 Andrea Brochmanns kamp for kvinders valgret førte hende selv ind i det politiske liv: var hun medlem af Københavns borgerrepræsentation for Socialdemokratiet, og hun var medlem af Landstinget og Bemærkelsesværdigt er det, at hun var medlem af Dansk Kvindesamfunds fællesstyrelse og forretningsudvalg. Hun var således en af de få arbejderkvinder, der deltog i den borgerlige kvindebevægelse. 17 Kristine Jensen ( ) var en af provinsens kvindelige pionerer, både fagligt og politisk. Hun arbejdede som syerske, og fortsatte med at arbejde efter at hun i 1899 var blevet gift. Familien boede i Sundby-Hvorup uden for Aalborg var hun med til at stifte Syerskernes Fagforening i Aalborg og blev fra starten foreningens formand, en post hun be-

9 FAGFORENINGSKVINDER I PARTIPOLITIK 61 holdt helt frem til Syerskerne blev i 1915, efter mange diskussioner, optaget i Dansk Skrædderforbund, og fra 1916 frem til 1936 var Kristine Jensen medlem af forbundets hovedbestyrelse. Allerede mens familien endnu boede i Sundby-Hvorup var Kristine Jensen aktiv i politik: Hun blev medlem af bestyrelsen for den kommunale hjælpekasse , og var hun socialdemokratisk medlem af Sundby-Hvorup sogneråd flyttede familien til Aalborg, og her fortsatte hun i samme politiske spor, for allerede samme år blev hun medlem af Aalborg byråd, og også denne post beholdt hun til Hun gjorde sig stærkt gældende inden for partiet og var 1924, 1932 og 1939 suppleant til Landstinget, valgt af Socialdemokratiet i Nordjylland. Hun hørte til den kvindepolitiske kreds af socialdemokratiske kvinder og blev fra 1923 næstformand for Socialdemokratisk Kvindeforening i Ålborg og siden formand. Hendes kvindepolitiske engagement strakte sig også til Danske Kvinders Beredskab, og hun blev formand for foreningen i Aalborg og medlem af organisationens hovedkomité. Thea Tønder Thea Tønder ( ) var en københavnsk tobaksarbejderske, der gjorde en enestående kommunalpolitisk karriere. Allerede da hun var 10 år gammel begyndte hun at arbejde på Hirschsprungs tobaksfabrikker, og hun blev på denne arbejdsplads til I og igen var hun medlem af bestyrelsen for Enigheden, tobaksarbejdernes fagforening i København indvalgtes hun i Tobaksarbejderforbundets hovedbestyrelse, og dermed trådte hun ind i en udpræget mandeverden. Hun var ganske vist ikke den første kvinde, der kom ind i forbundsbestyrelsen, men i de år hun sad der, frem til 1937, var hun eneste kvinde i forsamlingen blev Thea Tønder socialdemokratisk medlem af Borgerrepræsentationen og blev som en af de få kvinder medlem af budgetudvalget. Men allerede 1938 blev hun af den socialdemokratiske gruppe udpeget til rådmand i magistratens 2. afdeling (hospitaler og boliger). Som borgmesterens nærmeste medarbejder og stedfortræder måtte hun adskillige gange være fungerende hospitals- og boligborgmester. Thea Tønder var den første arbejderkvinde i Københavns magistrat - og var i sin embedsperiode den eneste kvinde. Hun var rådmand ved sin død i var hun formand for Socialdemokatisk Kvindeforening og fra 1939 medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Fanny Jensen ( ) var den første arbejderkvinde, der kunne sætte sig på en ministertaburet. Hun stammede fra et arbejderhjem i Horsens, og hun selv kom i arbejde som fabriksarbejderskc, fra 1911 på Kirks Telefonfabrikker i Horsens. S.a. kom hun ind i bestyrelsen for Kvindeligt Arbejderforbunds Horsensafdeling. Da hun undrede sig over ikke at blive indkaldt til bestyrelsesmøder, fik hun det

10 62 ARBEJDERHISTORIE NR Fannv Jensen svar, at hun jo var gift, så derfor mente man ikke, hun kunne komme til møder om aftenen. Hun blev dog et særdeles aktivt bestyrelsesmedlem, og allerede det følgende år, 1912, blev hun valgt til formand. Hendes ægteskabelige status har tilsyneladende ikke bremset hendes aktivitet, for var hun medlem af Horsens byråd, valgt for Socialdemokratiet. Hun deltog regelmæssigt i Kvindeligt Arbejderforbunds kongresser og udfoldede stor aktivitet, både som taler og dirigent valgtes hun til forbundssekretær i Kvindeligt Arbejderforbund, og familien flyttede nu til København valgtes hun til forbundsformand indtil hun i 1947 udnævntes til minister. Den partipolitiske virksomhed i København indledte hun som medlem af Borgerrepræsentationen og i 1947 blev hun medlem af Folketinget. Og s.a. kom så udnævnelsen til minister uden portefølje -"med særskilt henblik på hjemmenes, husførelsens og børnenes interesser inden for sociale og forsyningsmæssige områder og på selverhvervende kvinders interesser." Ministeriet var oprettet som led i Socialdemokratiets kampagne for at få kvinder ind i politik, og det var uden reel indflydelse. De socialdemokratiske kvinder var stærkt utilfredse både med kvindernes placering i Socialdemokratiets politik og med ministeriets ringe indflydelse. 1 forbindelse med regeringsomdannelsen i 1950 bad Fanny Jensen selv om sin afsked, men hun fortsatte som medlem af Folketinget til Fanny Jensen huskes måske mest som minister - ovenikøbet for et mislykket ministerium. Men det var fagforeningsarbejdet og lokalpolitikken, der var hendes egentlige virkefelt. Vagn Dybdahl skriver om hende i Dansk biografisk leksikon, at hun var "en respekteret fagforeningsleder, men gjorde sig ikke stærkt gældende." Hun var imidlertid en dygtig og troværdig forhandler, og man skal ikke glemme, at hun var forbundsformand i en periode med krise og besættelse, hvor den danske fagbevægelse var trængt. Ovenstående portrætter er et lille udpluk af de mest fremtrædende af de 51 faglige og politiske kvinder, nogle af dem, vi hidtil har kunnet finde flest oplysninger om. Men også de, der sad på mere beskedne poster og som udelukkende virkede i det lokale miljø, havde en væsentlig rolle at spille både på det faglige og på det politiske plan. Som vi har set engagerede de sig bredt: fagpolitisk, partipolitisk, kvindepolitisk. De kom fra hovedstad og provins og repræsenterede forskellige fag, men fælles for dem var, at de var arbejderkvinder - fabriksarbejdersker, tjenestepiger, syersker. Deres udgangspunkt var fagbevægelsen, og de havde en styrke og en gennemslagskraft, der bar dem videre ind i det partipolitiske arbejde. De havde frem for alt et udsyn, der bar ud over dagen og vejen.

11 FAGFORENINGSKVINDER I PARTIPOLITIK 63 Noter 1. Der blev, ikke overraskende, valgt en del kommunistiske kvinder ind i de kommunale råd ved kommunalvalget i De følgende afsnit om Socialdemokratisk Kvindeforening og Socialdemokratiets kvindeudvalg bygger i det væsentlige på Drude Dahlerup: Kvinders organisering i det danske Socialdemokrati , Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, nr. 13 okt Endvidere har jeg gennemlæst Beth Helle Lauridsens speciale: De politiske kvindegrupper i Socialdemokratiet fra 1929 til 1958 med særlig henblik på forholdet til partiet, dets faglige kvinder og kvindebevægelsen samt partiets forståelse af kvindepolitik. 3. Se biografier i Personalhistorisk database over danske kvinder. 4. Databasen vil fra 1.oktober 1996 være offentlig tilgængelig på ABA, Kvinfo, Statsbiblioteket og Det kgl. Bibliotek. 5. De anførte tal angiver udelukkende nyvalgte kommunalpolitikere. 6. Beth Lauridsen ser (s. 63) kvindegruppernes arbejde for bedre forhold for børn, ældre, handicappede, socialt dårligt stillede grupper i det hele taget, mødrehjælp, daginstitutioner, seksualklinikker, sundhedsplejerskeordninger etc. som en muliggørelse af "kvindernes frigørelse fra hjemmenes vægge" og som et arbejde for "at forbedre reproduktionsfunktionerne." (s. 101). 7. I basen er medtaget alle medlemmer af hovedbestyrelser, hovedkasserere og forbundsrevisorer samt fra lokalafdelingerne de formænd og kasserere, der har siddet i mindst 10 år. 8. Tyende fik først kommunal valgret i forbindelse med Grundloven øvrigt blev Tjenestepigernes Fagforening under den magtfulde Marie Christensen først socialdemokratisk orienteret efter Hun var selv socialdemokratisk medlem af Borgerrepræsentationen Dahlerup, s Beth Lauridsen s. 72ff. 11. I fx Kirsten Halberg (red.): Dansk Kvinders Aarbog 1947, Kbh. 1946, der indeholder biografier af samtlige kvindelige kommunalpolitikere, valgt ind i Beth Lauridsen, s Do. s. 93f. 14. De øvrige var 2 konservative og 1 radikal. 15. Sandvad: Den kvindelige fagbevægelse i København Specialeopgave i historie, Kbh., Hos Beth Lauridsen er en redegørelse for foreningens udvikling i slutningen af Andrea Brochmanns formandsperiode. 17. Beth Lauridsen påpeger s. 89ff. forbindelsen fra 1930erne mellem Dansk Kvindesamfund og de socialdemokratiske kvinder, men der er ikke tale om arbejderkvinder. Abstract Sandvad, Karin: Union Women in Politics Arbejderhistorie 3/1996 p In the beginning of this century, women were gaining access to political affairs also in formal terms: 1908 saw legislation for woman suffrage and eligibility to the local authorities and in 1915 followed the constitutional change introducing woman suffrage and eligibity to the two parliamentary chambers (Folketing and Landsting). The studies involved in establishing a "Biographical Database of Danish Women from 1850 up to the present time" have shed new light on women's participation in political affairs. Today, for instance, we know that a little under one third of women elected to local governing bodies during the period 1909 and up to approximately 1950 belonged to the Social-Democratic Party, and we can see that women trade unionists have always played an important role in party political life. They constituted an important group within the Social-Democratic Women's Association. They were elected to the City Council of Copenhagen, to local town councils throughout Denmark, mainly representing the Social- Democratic Party, but also the Danish Communist Party. They made their presence felt in both parliamentary chambers (and one of them was even made a minister). Six women have been selected to document the wide scope of interest and involvement demonstrated bv these women. Karin Sandvad Cand. phil i historie Projektmedarbejder ved "Personalhistorisk databaser over danske kvinder fra 1850 til i dag" ABA, Nørrebrogade 66D Tlf:

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby

Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby Vedtægter for Socialdemokratiet i Viby 1 Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Viby Foreningen organiserer socialdemokraterne i: Socialdemokratiet i Aarhus kommune,

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Lærervejledning "Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret"

Lærervejledning Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret Lærervejledning "Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret" Formålet med materialet Materialet "Kvinders valgret frihed, lighed og stemmeret" er udarbejdet med henblik på at understøtte kanonpunktet

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

- 1 - Copyright Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv marts: Kvindernes internationale kampdag Den første tid af Anette Eklund Hansen

- 1 - Copyright Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv marts: Kvindernes internationale kampdag Den første tid af Anette Eklund Hansen 8. marts: Kvindernes internationale kampdag Den første tid af Anette Eklund Hansen 8. marts blev anerkendt som international kvindedag i FNs kvindeår 1975. Det var ikke en ny ide verdenskongressen fik.

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Kvinder styrker det lokale Demokrati!

Kvinder styrker det lokale Demokrati! Kvinder styrker det lokale Demokrati! Ministerens forord 2 Jeg vil præge udviklingen 4 Jeg kunne bidrage med noget 6 Verdenen åbner sig i lokalpolitik 8 Vi forhandler mere 10 Jeg begyndte at blande mig

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Køn, partivalg og politiske holdninger

Køn, partivalg og politiske holdninger Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 23 Offentligt Køn, partivalg og politiske holdninger Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Symposium i anledning af stemmeretsjubilæet

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011

Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Forretningsorden for fællesledelsen for Socialdemokratiet i Aarhus kommune 2011 Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesledelsen Side 3 2 Beslutningsdygtighed Side 3 3 Partiets

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver

Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver Slaget på Fælleden Gør din pligt - kræv din ret! Elevopgaver 1 Konfrontationen 5. maj 1872 Opgave 1 Hvad sker der søndag den 5. maj 1872 på Nørre Fælled i København? Opgave 2 Billedet af Slaget på Fælleden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Ligestilling i kommunalpolitik

Ligestilling i kommunalpolitik En artikel fra KRITISK DEBAT Ligestilling i kommunalpolitik Skrevet af: Ann-Dorte Christensen Offentliggjort: 15. oktober 2005 Det står sløjt til med ligestillingen i de kommunale bestyrelser og i den

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen

Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds stormomsuste start og forhold til kvindebevægelsen Dansk Sygeplejehistorisk Museum Kvindekamp og de pæne piger - historien om Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet

Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet Region Hovedstaden Skovlunde den 24. maj 2011 JA Indstilling fra udvalget vedrørende opstillingsregler til valg til Europa-Parlamentet Udvalget vedrørende Opstillingsregler til Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen

Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdalkredsen 1. Kredsorganisationens navn og tilhørsforhold... 2 2. Formålet... 2 3. Kredsorganisationens opgaver... 2 Stk. 1. Opstilling af folketingskandidat.... 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsesvalg.... 2 Stk. 3. Regionsrådsvalg....

Læs mere

Standardvedtægt FOR LOKALFORENINGER TILSLUTTET LANDSFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM

Standardvedtægt FOR LOKALFORENINGER TILSLUTTET LANDSFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Standardvedtægt FOR LOKALFORENINGER TILSLUTTET LANDSFORENINGEN FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Vedtaget på landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem s kongres den 19. november 2000 (Må kun fraviges

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006 Vedtægter Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006 1 Det Konservative Folkeparti har til formål at samle alle, der tilslutter sig partiets program, og at virke for udbredelsen

Læs mere

Den 8. marts 2010 blev fejret med demonstrationer,

Den 8. marts 2010 blev fejret med demonstrationer, 1 Indledning Den 8. marts 2010 blev fejret med demonstrationer, taler og festlige arrangementer i Danmark og i resten af verden. Det var nemlig 100 år siden, at det blev vedtaget at holde en international

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014

Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund. Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund Vedtaget på generalforsamlingen Den 22. April 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet i Albertslund 1 vedtaget 22. april 2014 Vedtægter for Socialdemokratiet

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

I august 2010 var det 100 år siden, at den anden

I august 2010 var det 100 år siden, at den anden 8 DE SOCIA- LISTISKE KVINDERS INTERNA- TIONALE KONFEREN- CE I KØBEN- HAVN I 1910 netværk, valgret og velfærd Af Anette Eklund Hansen Konferencen blev en milepæl i de socialistiske kvinders kamp for bedre

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev februar 2013 SeniORientering Nyhedsbrev februar 2013 Vi kan komme tættere på Forbundsformand Kim Simonsen skriver I en af sine seneste klummer, at HK stadig vil være en klassisk fagforening, men vil også gerne være

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SOCIALDEMOKRATIET I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR SOCIALDEMOKRATIET I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR SOCIALDEMOKRATIET I KØBENHAVN Ændret på det ekstraordinære delegeretmøde d. 7. marts 2009 Ændret på det ordinære delegeretmøde 21 marts 2015 nyt 9, STK 6 VEDTÆGTER FOR SOCIALDEMOKRATIET I

Læs mere

DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer

DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Allan Christensen @journallan Onsdag den 3. februar 2016, 05:00 Del: Både i Folketinget, regionsrådene og

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

hvorfor? Ind i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSESVALG 2010

hvorfor? Ind i skolebestyrelsen SKOLEBESTYRELSESVALG 2010 Niels Flening arbejder som socialpædagog på et bosted for udviklingshæmmede. hvorfor Niels Flening har siden 2002 siddet i skolebestyrelsen på Glamsbjergskolen i Assens Kommune, den overbygningsskole hvor

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag Den Almindelige Danske Lægeforening Juridisk Sekretariat Bente Hyldahl Fogh Lars Svenning Andersen Advokat lsa@bechbruun.com J.nr. 020866-0017 lsa/cbw Trondhjemsgade 9 2100 København Ø Sekretær Christina

Læs mere

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborgpolitikere dominerer. Når 51,9 pct. af danskerne oplever, at alle vigtige politiske beslutninger træffes på Christiansborg, som nye tal fra Cevea

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere