Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R"

Transkript

1 Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009

2 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets formands adresse. Formål 3 Foreningen, der er upolitisk, har til formål at være bindeled mellem soldaterkammerater fra Falsterske Fodregiment og 5. Regiment med tilknyttede bataljoner. Dette løses ved at afvikle møder og sammenkomster for derigennem at styrke og bevare kammeratskabsfølelsen blandt medlemmerne at samle medlemmerne på regimentets og soldaterforeningens mindedage, herunder afvikle årgangenes soldaterjubilæer at søge foreningens traditionspleje fastholdt at sikre god information til medlemmerne, og at varetage drift og vedligeholdelse af lokaler stillet til rådighed for foreningen på Vordingborg Kaserne. Medlemmer 4 Som medlemmer af soldaterforeningen kan optages enhver, der har stået i nummer ved Falsterske Fodregiment (5. Regiment) eller har forrettet tjeneste i Vordingborg Garnison. Nye medlemmer tilgår normalt den lokalafdeling, der er nærmest pågældendes bopæl. Medlemmer uden regional tilknytning tilgår normalt de mindste lokalafdelinger. Et medlem kan efter anmodning overføres fra en lokalafdeling til en anden og bevarer da sin anciennitet i foreningen. Et tidligere medlem, der ønsker genindmeldelse i en lokalafdeling, kan bevare sin anciennitet, såfremt han erlægger det for udmeldelsesperioden forfaldne kontingent. En lokalafdeling kan nægte at optage en person eller vedtage eksklusion af et medlem såfremt vedkommende er straffet for en i offentlighedens øjne vanærende handling. Det samme gælder, såfremt vedkommende bevisligt og forsætligt modarbejder foreningens formål. Det pågældende medlem samt Repræsentantskabets formand orienteres straks skriftligt med begrundelse for sådanne trufne beslutninger. Stk. 6 Et tidligere ekskluderet medlem kan genindmeldes efter en generalforsamlings beslutning herom. Æresmedlemmer 5 Repræsentantskabet kan udnævne æresmedlemmer med guldemblem. Lokalafdelingerne kan tilsvarende udnævne æresmedlemmer med sølvemblem. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Medlemmer, der gennem sit virke i lokalafdelingen har ydet en særlig indsats, kan efter beslutning i lokalafdelingens bestyrelse hædres med bronzeemblem.

3 Organisation 6 Foreningen har lokalafdelinger i København stiftet 10. februar 1932 Nykøbing F. stiftet 6. december 1942 Vordingborg stiftet 17. januar 1943 Maribo og Omegn stiftet 15. januar 1949 Nakskov stiftet 21. april 1955 Lokalafdelingen i København er foreningens stamafdeling. Nye lokalafdelinger kan oprettes med Repræsentantskabets forudgående godkendelse. Lokalafdelinger 7 Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer med besættelse af funktioner som formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges på ordinære generalforsamlinger for 2 år ad gangen. Formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, og kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer de ulige år. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig derudover og fastlægger selv sin forretningsorden. Generalforsamlingen, der afvikles i marts eller april måned, er lokalafdelingens øverste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen ved ordinære generalforsamlinger skal indeholde 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelse og suppleanter 7. Valg af revision og suppleant 8. Valg af delegerede til repræsentantskabet 9. Eventuelt Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingsformanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 10 medlemmer skriftligt stiller krav derom. Kravet skal være ledsaget af en ønsket dagsorden. Generalforsamlingen skal da indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage og afholdes inden én måned efter kravets modtagelse. Økonomi 8 Regnskabsåret er kalenderåret. Repræsentantskabet fastsætter hvert år medlemskontingentet til lokalafdelingerne for det næstfølgende år. Medlemskontingent skal være indbetalt inden 15. februar. Kontingentrestance kan medføre sletning. Til Repræsentantskabets drift og administration betaler lokalafdelingerne et årligt kontingent, der i oktober kvartal fastsættes af forretningsudvalget for det kommende år. Kontingentet beregnes efter lokalafdelingens medlems-

4 opgørelse pr. 1. januar. Repræsentantskabets forretningsudvalg kan om fornødent træffe beslutning om et supplerende kontingent til Repræsentantskabets kasse. Stk. 6 Kontingentet til Repræsentantskabet kan indbetales i 3 terminer i 1. halvår. Repræsentantskabet 8 Repræsentantskabet er soldaterforeningens øverste myndighed. Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg og kan herudover nedsætte nødvendige udvalg. Repræsentantskabet sammensættes med formændene for lokalafdelingerne samt én repræsentant for hver påbegyndt 150 medlemmer i lokalafdelingen. Hver lokalafdeling har som minimum 2 repræsentanter. Er Repræsentantskabets formand valgt uden for afdelingsformændenes rækker, indtræder han i Repræsentantskabet. Endvidere indtræder Repræsentantskabets kasserer i Repræsentantskabet. Forretningsudvalget kan beslutte, at observatører uden stemmeret kan deltage i repræsentantskabsmøder. 9 Ordinært repræsentantskabsmøde afvikles hvert år i maj eller juni måned. Mødet indkaldes med mindst 3 ugers varsel under vedlæggelse af dagsorden og revideret årsregnskab. Forslag til dagsordenen skal være Repræsentantskabets formand i hænde senest 30 dage før mødet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes efter forretningsudvalgets bestemmelse. 10 Dagsorden for ordinære repræsentantskabsmøder skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand og kasserer 8. Valg af revision 9. Sammensætning af forretningsudvalg 10. Informationsvirksomhed 11. Fastsættelse af økonomisk dækning for administrationsomkostninger 12. Eventuelt Valg 11 Det ordinære repræsentantskabsmøde vælger formand og kasserer for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år, og kassereren vælges i ulige år. Øvrige funktioner vælges ved konstitution. Det ordinære repræsentantskabsmøde vælger 2 revisorer for 2 år ad gangen. Revisorerne afgår skiftevis. En revisorsuppleant vælges hvert år.

5 Afstemninger 12 Afstemninger på såvel repræsentantskabsmøder som afdelingsgeneralforsamlinger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Vedtægtsændringer kan alene vedtages, såfremt mindst 3 lokalafdelinger er repræsenteret på mødet, og 2/3 af repræsentanterne stemmer herfor. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Såfremt én repræsentant begærer det, sker afstemningen skriftlig. Forretningsudvalg 13 Forretningsudvalget varetager foreningens daglige drift. Formanden for forretningsudvalget er den til enhver tid valgte formand for Repræsentantskabet. Forretningsudvalget kan nedsætte udvalg efter behov. 14 Repræsentantskabet er ansvarlig for informationen til medlemmerne ved medlemsblade, nyhedsbreve, hjemmeside o.l. Repræsentantskabet kan vælge en redaktør med dagligt ansvar for medlemsbladet. Redaktøren deltager som observatør i repræsentantskabs- og forretningsudvalgsmøder. Tegningsret 15 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Opløsning 16 Bestemmelse om Repræsentantskabets opløsning kan alene træffes, såfremt mindst 3 lokalafdelinger er repræsenteret på mødet. Er en sådan repræsentation ikke til stede eller mulig, indkaldes med 14 dages varsel til et nyt møde, hvor beslutningen så træffes af de fremmødte. Der kræves i begge tilfælde ¾ af de afgivne stemmer for forslagets vedtagelse. 17 Såfremt Repræsentantskabet opløses, tilfalder dets ejendele herunder forhandlingsprotokoller, arkivalier og effekter foreningens stamafdeling. Såfremt stamafdelingen opløses eller er opløst, tilfalder det den ældste tilbageblevne lokalafdeling. 18 En lokalafdelings opløsning kan alene besluttes ved to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt inden for én måned. Opløses en lokalafdeling, kan medlemmerne overføres til en anden lokalafdeling efter eget valg, - i øvrigt jfr. 4 stk. 3. Såfremt en lokalafdeling måtte ønske udmeldelse i forhold til Repræsentantskabet, kan dette alene ske på det ordinære repræsentantskabsmøde. Motiveret skrivelse herom skal være Repræsentantskabets formand i hænde senest 30 dage før mødet. En lokalafdeling kan ekskluderes af Repræsentantskabet, såfremt Repræsentantskabet vedtager det. Der kræves ¾ af de afgivne stemmer for en sådan beslutning.

6 19 Udmelder en lokalafdeling sig, eller ekskluderes den af Repræsentantskabet, er det ikke tilladt den at videreføre sit virke under navnene Falsterske Fodregiments Soldaterforening, Vordingborg Garnisons Soldaterforening eller Soldaterforeningen for Vordingborg Garnison eller i øvrigt beslægtede navne. Ikrafttræden 20 Disse vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 6. juni 2009, hvor alle lokalafdelinger var repræsenteret. Vedtægterne er gældende fra vedtagelsen. Samtidig udgår de hidtil særskilte Fællesvedtægter for lokalafdelinger. Knud Ole Bennekou formand for Repræsentantskabet Lennart Jacobsen dirigent på repræsentantskabsmødet

7 N O T A T E R

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere