ATEX. Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Additional Installation, Operating and Maintenance Instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX. Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Additional Installation, Operating and Maintenance Instructions"

Transkript

1 Eksplosionssikre, trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse for forhøjet sikkerhed e ( eb ) tændingsbeskyttelsestype n (forhøjet sikkerhed ec ) tændingsbeskyttelsestype gennem hus t serier (IE*-)K... og (IE*-) W..R Rækkebetegnelsen bliver for energieffektive udførelser tilføjet referencekoden IE*, hvorved* =1, 2, 3 svarer til EN/IEC i effektivitetsgradklassen (Eksempel IE3-K11R 132S 4 Exe IIC T3). ATE Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Additional Installation, Operating and Maintenance Instructions

2 Generelle oplysninger Vigtigt: Monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation (BOV), klemmeplan, sekundær klemmeplan og sikkerhedsdatablad skal læses før transport, montering, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparation - alle anvisninger skal følges! Den foreliggende supplerende betjenings- og vedligeholdelsesvejledning gælder sammen med betjeningsog vedligeholdelsesvejledningen for norm-motorer, hvor de grundlæggende angivelser om tilslutning, montering, betjening og vedligeholdelse samt reservedelslisterne er omfattet samt de allerede nævnte dokumenter. BUW-dokumentationen skal understøtte driftsherren i hans arbejde med at tilvejebringe en sikker og sagkyndig transport, montering, idriftsættelse og vedligeholdelse af den eksplosionssikre elektriske maskine. Producenten har ikke mulighed for at tilse, at nærværende vejledning respekteres, ej heller at betingelser og metoder i forbindelse med installation, drift, anvendelse og vedligeholdelse af elektromotoren iagttages. Uprofessionelt udført installation kan medføre materielle skader og som indirekte konsekvens indebære en fare for personskade. Vi fraskriver os således enhver form for ansvar og hæftelse for tab, skader eller omkostninger, der måtte være en følge af fejlagtig installation, uprofessionel drift samt forkert anvendelse og vedligeholdelse, det være sig umiddelbart eller som indirekte konsekvens. Tegninger og figurer skal ses som forenklede illustrationer. Forbedringer og øvrige ændringer kan gøre, at de ikke stemmer 100 % overens med den leverede elektriske maskine. Vi bestræber os på løbende at forbedre vore produkter. Vi forbeholder os således retten til uden forudgående meddelelse at foretage ændringer på produktet, af tekniske specifikationer eller i monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen. Udførelser, tekniske specifikationer og illustrationer er først bindende efter skriftlig bekræftelse fra fabrikken. Symboler I denne betjeningsvejledning benyttes der tre symboler, som henviser til tekstpassager af særlig vigtighed: Oplysninger om sikkerhed og garanti, potentielle personskader inklusive. Advarer mod elektrisk spænding, livsfare. Henviser til risikoen for skader på den elektriske maskine og/eller hjælpeudstyret. Ekstra E-oplysning for elektriske maskiner fra udstyrsgruppe II for kategori 2 (zone 1, 21) henholdsvis udstyrsgruppe II for kategori 3 (zone 2, 22). Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforskrifter, ulykkesforebyggende forskrifter, retningslinjer og anerkendte tekniske regler, som følger af denne betjeningsvejledning, skal respekteres uforbeholdent! Tilsidesættelse af sikkerhedsanvisninger kan medføre fare for personer og/eller beskadigelse af maskinen. Formålsbestemt anvendelse Denne driftsvejledning gælder for eksplosionssikre, elektriske motorer til lavspænding. Beskyttelsesgraden i.h.t. IEC/EN svarer for motorer for anvendelse i zonerne 1 og 2 mindst til IP 54, for anvendelse i zone 22 mindst til IP 55 og for anvendelse i zonerne 21 og 22 med elektrisk ledende støv til IP 65. Ved kombinationer gælder altid den højeste, obligatoriske beskyttelsestype. Beskyttelsesgraden er altid angivet på motorens mærkeplade. I eksplosionsfarlige områder må kun anvendes elektriske maskiner med den tilladte tændingsbeskyttelse. Elektriske maskiner fra udstyrsgruppe II, kategori 2 (tilhørende zoner: 1, 21) henholdsvis udstyrsgruppe II, kategori 3 (tilhørende zoner: 2, 22) Enhver anden form for anvendelse eller anvendelse, der overskrider rammerne herfor, gælder som stridende imod formålsbestemt anvendelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der måtte opstå som følge af fejlagtig montering, tilsidesættelse af denne vejledning eller uprofessionel reparation. Eksplosionsfarlige områder Driftsherren bærer selv ansvaret for at finde ud af, hvilke områder henholdsvis udendørs eller i lukkede rum, der er at betragte som eksplosionsfarlige i medfør af gældende direktiver eller bestemmelser; i tvivlstilfælde kan dette overlades til kompetent tilsynsførende myndighed. I direktiv 99/92/EF ATE 153 (tidligere ATE 118a henholdsvis 137), direktiv om arbejderbeskyttelse, er ansvarsområderne for driftsherren til sådanne anlæg fastlagt. Grundlaget for eksplosionssikre resultater er direktiv 2014/34/EU (RL94/9/EF). Heri er kravene til produkter til anvendelse i eksplosionsfarlige områder fastlagt. Disse understøttes af tilsvarende standarder (se nedenfor). Eksplosionssikre elektriske maskiner, som denne vejledning gælder for, er udført i overensstemmelse med standarderne, der følger af EN (VDE 0530), EN EN , samt den for den tilsvarende tændingsbeskyttelse gældende standard DIN EN , DIN EN , EN eller DIN EN Idriftsættelse af maskiner i eksplosionsfarlige områder skal altid foregå med de kompetente tilsynsførende myndigheders godkendelse. Tændingsbeskyttelse, temperaturklasse samt karakteristiske størrelser fremgår af motorens mærkeplade. Udstyrsgruppe II, kategori 2 (tilhørende zoner: 1, 21) Under denne kategori falder elektriske maskiner med tændingsbeskyttelsen øget sikkerhed e og trykfast kapsling d. I denne gruppe er desuden elektriske maskiner til anvendelse i områder med brændbart støv med tændingsbeskyttelsen beskyttelse gennem hus tb indordnet. Udstyrsgruppe II, kategori 3 (tilhørende zoner: 2, 22) Under denne kategori falder elektriske maskiner med tændingsbeskyttelsen: n (øget sikkerhed ec ) og elektriske maskiner til anvendelse i områder med Mærkning af eksplosionssikre motorer QS-certificering gennem det meddelte sted IBExU Freiberg Mærke efter RL 2014/34/EU (RL 94/9/EF) eller ТП ТС 012/2011 EU Nr. EAC NB Gruppe/Kategori/ G (gas) el. D (støv) Betegnelse efter IEC :2004/ EN :2006 og/eller IEC :2004/ EN :2006 Ex e II T1/T2, T3 eller T4 Ex na II T2, T3 eller T4 Ex td A21 IP65 T125 C Ex td A22 IP55 Tx C 65) ledende støv Ex e II T2, T3 eller T4 Ex td A21 IP65 Tx C Ex e II T2, T3 eller T4 Ex td A22 IP55 Tx C (IP 65 ledende støv) Ex na II T2, T3 eller T4 Ex td A21 IP65 Tx C Ex na II T2, T3 eller T4 Ex td A22 IP55 Tx C 65) ledende støv brændbart støv med tændingsbeskyttelsen beskyttelse gennem hus tc. Er godkendelsesnummeret forsynet med et, skal særlige tillæg i den vedlagte typgodkendelsessattest efterkommes. Betegnelse efter IEC :2007/EN :2009 eller IEC :2011, ændret + Cor.: Cor.:2013 / EN :2012/A11:2013 Ex e IIC T1/T2, T3 eller T4 Gb eller Ex eb IIC T1/T2, T3 eller T4 Gb Ex na IIC T2, T3 eller T4 Gc eller Ex ec IIC T2, T3 eller T4 Gc Ex tb IIIC Tx C Db Ex tc IIIB Tx C Dc (Ex tc IIIC Tx C Dc, ledende støv) Ex e IIC T1/T2, T3 eller T4 Gb eller Ex eb IIC T1/T2, T3 eller T4 Gb Ex tb IIIC Tx C Db Ex e IIC T1/T2, T3 eller T4 Gb eller Ex eb IIC T1/T2, T3 eller T4 Gb Ex tc IIIB Tx C Dc (Ex tc IIIC Tx C Dc, ledende støv) Ex na IIC T2, T3 eller T4 Gc eller Ex ec IIC T2, T3 eller T4 Gc Ex tb IIIC Tx C Db Ex na IIC T2, T3 eller T4 Gc eller Ex ec IIC T2, T3 eller T4 Gc Ex tc IIIB Tx C Dc (Ex tc IIIC Tx C Dc, ledende støv) [Ved angivelse af en maksimal overfladetemperatur: zone 2 (gas): Samlet overflade inklusive anker og viklinger; ved zone 21,22 (støv): Udvendig overflade (hus, aksel)!] Motorer med dobbeltmærke er kun beregnet til brug i områder med gas- eller støveksplosionsfare. En indsats ved hybride blandinger skal efterprøves og tillades særskilt. Generelle oplysninger om drift på frekvensomretter Drift af eksplosionssikre trefasemotorer på frekvensomretteren er kun tilladt, hvis motorerne er konstruerede, testede, godkendte og særskilt mærkede til denne drift. Producentens egne anvisninger skal følges uden forbehold. Ved et hensigtsmæssigt valg af omretter eller/og ved brug af filtre skal det sikres, at den maksimalt tilladte impulsspænding på motorklemmerne ikke overskrides. For de enkelte serier/tilvalgsenheder gælder følgende værdier for maks. impulsspænding: Serier K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R konstruktionsmængde T 1) Û V konstruktionsmængde T 1) efter Sp.2945 Û V konstruktionsmængde 132 [K ] til 400 Û V Serie KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R 2) konstruktionsmængde T 1) efter Sp.9382 Û V konstruktionsmængde 132 [KU0. 112] til 400 Û V Serie KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R 2) konstruktionsmængde 132 [KV0., KV4. 112] til 400 Û V

3 1) 132T. Akselhøjde 132 fra fabrikken VEM motors GmbH Thurm 2) Et mærke for serierne K11./K10./K12./K21./K20./ K4.R/W.1R/W.2R med følgende TU eller TV er muligt ved bestemt udførelser. Det skal sikres, at driftsspændingen ved motorklemmerne i alle tilfælde (bemærk spændingsfald via filter!) stemmer overens med angivelsen på mærkepladen. Bevirker spændingsfaldene via frekvensomretteren, ledningerne og eventuelle induktansspoler eller filtre, at klemspændingen på motoren er mindre end mærkespændingen angivet på mærkepladen, skal hjørnefrekvensen indstilles til en mindre værdi i overensstemmelse med en lineær spændings-/frekvenstilordning. Hermed fås et mindre muligt reguleringsområde for omdrejningstal. Drift på frekvensomretteren er kun tilladt inden for de driftspunkter, der er angivet på mærkepladen. En kortvarig overskridelse af maskinens mærkestrøm op til 1,5-gange mærkestrømmen er tilladt i maksimalt 1 min. inden for et tidsinterval på 10 min. Det angivne maksimale omdrejningstal eller frekvens må under ingen omstændigheder overskrides. Evalueringen af den indbyggede termiske viklingsbeskyttelse skal ske på en måde, som imødekommer kravene i direktivet 2014/34/EF, med E-mærket II (2) G. Motorerne må ikke drives som gruppedrev. For opstilling og idriftsættelse af frekvensomretteren henvises udtrykkeligt til producentens anvisninger og betjeningsvejledning. Den på mærkepladen angivne minimale vekselfrekvens skal overholdes. Apparater i kategorien 2 ved frekvensomretteren Til tændingsbeskyttelserne øget sikkerhed e (ny: eb ) (EPL Gb) samt beskyttelse gennem huse tb (EPL Db) kræves der EU prøvegodkendelser af modeller, hvor brugen ved omretteren tillades eksplicit. De krævede betingelser og parameterfastsættelser for systemets motor, omretter og beskyttelsesindretning er opført i pågældende EU-prøvegodkendelser af modeller, tilførende EU-overensstemmelseserklæring og typemærket, henholdsvis i dataarkene. Apparater i kategorien 3 ved frekvensomretteren Ved udførelse i beskyttelsestyperne mod antændelse n (ny: Ved tændingsbeskyttelsen n skal motorer, som fødes via omretter med variabel frekvens og/eller spænding, ligeledes være testet med den fastlagte omretter eller en anden omretter med lignende egenskaber med hensyn til specifikation for udgangsspænding og -strøm. Alternativt kan man fastslå temperaturklassen ved beregning. De nødvendige parametre og betingelser fremgår af mærkepladen eller motordokumentationen. Elektromagnetisk kompatibilitet Ved brug af motorerne ved frekvensomretteren, især ved indbyggede PTC-modstande og andre sensorer, kan der alt efter omrettertype udsendes forstyrrelser. Man skal undgå en overskridelse af grænseværdierne ifølge IEC/EN for motorens og omretterens motorsystem. Man skal ubetinget tage hensyn til EMVhenvisningerne fra producenten af omretteren. Effektivitetsklasser Ved eksplosionssikre motorer er angivelse af effektivitetsklassen (IE-klasse) i henhold til IEC/EN tilladt på mærkepladen. Angivet er IE-klassen og den dimensionerede virkningsgrad. Beregning af motorens virkningsgrad foretages i henhold til IEC/EN op til 1 kw via direkte måling (afsnit 8.1.1) og > 1kW i henhold til isoleret tabsmetode og beregning af tillægstab af de resterende tab (afsnit ). Typebetegnelsen tilføjes angivelse af effektivitetsklasse som fortegn (eksempel IE3-K11R 132 S4 ). Opstilling og elektrisk tilslutning Ved montering og idriftsættelse henvises til sikkerhedsanvisningerne, som følger med motoren. Monteringsarbejder er forbeholdt faguddannet personale, som på grundlag af faglig uddannelse, erfaring og den nødvendige skoling besidder tilstrækkeligt kendskab til sikkerhedsforskrifter, ulykkesforebyggende forskrifter, retningslinjer og anerkendte tekniske regler (fx. VDE-bestemmelser, normer). Det faguddannede personale skal danne sig et overblik over de pålagte arbejdsopgaver og være i stand til at forudse og imødegå potentielle farer. Den person, der er ansvarlig for sikkerheden i anlægget, skal være autoriseret til at udføre de nødvendige arbejder og aktiviteter. Installation af elektriske anlæg i eksplosionsfarlige områder kræver i Tyskland, at blandt andre følgende bestemmelser overholdes: BetrSichV Forordning om driftssikkerhed TRBS Tekniske regler for driftssikkerhed GefStoffV Forordning om farlige stoffer IEC/EN Atmosfære med eksplosionsmulighed Del 14: Elektriske installationer i farlige områder Uden for Tyskland henvises til de pågældende nationale bestemmelser! Ikke-ventilerede motorer uden egen udluftning bliver ved hjælp af fri luftbevægelse afkølet gennem afkøling ved motorhuset. Der garanteres for en tilstrækkelig sikkerhed mod utilladelig opvarmning ved ydelsesreduktion/viklingstilpasning og ved hjælp af typekontrol/visning. Den frie luftbevægelse skal sikres for overholdelse af temperaturklassen og den tilladelige driftstemperatur. Motoren må ikke indkapsles. Miljøindflydelser Den tilladte kølemiddeltemperatur (rumtemperatur på installationsstedet) i henhold til IEC/EN udgør uden mærkning maksimalt 40 C/minimalt -20 C og den tilladte installationshøjde op til 1000 m over havets overflade (afvigende værdier er angivet på motorens mærkeplade og er i givet fald særskilt attesterede). Bemærk, at køleluften skal strømme uhindret gennem åbningerne til luftindgang og strømme frit ud af åbningerne til luftudgang uden at kunne blive suget ind igen umiddelbart derefter. Indsugnings- og udblæsningsåbninger skal beskyttes mod forurening og grovere støvpartikler. Man skal forhindre den direkte indsugning af afgangsluften fra naboaggregater ved egnede forholdsregler. Mindsteafstanden fra ventilatorkappens luftindløb til en given hindring (mål Bl) skal ubetinget overholdes. Størrelse Bl 63, , , , 160, 180, , Man skal forhindre, at der falder fremmedlegemer lodret ned i ventilatoren ved motorer med lodret aksel, på følgende vis: Nederste akselende: Ventilatorsikringskappen er forsynet med en overdel til beskyttelses (leveringstilstand), som er større end omkredsen af åbningerne til luftindløb. Alternativt kan beskyttelse mod, at der falder fremmedlegemer og væsker ned, fortages af operatøren. Øverste akselende: Ved konstruktionsformer med opadgående aksel skal driftsherren drage omsorg for, at fremmedlegemer ikke kan falde lodret ind. Ved akselenden skal man ligeledes forhindre indtrængning af vand eller væske langs med akslen. Ved installation af de overfladekølede motorer skal man være opmærksom på, at afløbsboringerne til kondensvand skal befinde sig på det laveste sted. Med afløbsboringerne lukkede skal skruerne indsættes igen med tætningsmiddel, når kondensvandet er aftappet. Med kondensvandshullerne åbne skal direkte bestråling med spulevand eller skvulpevand undgås. Det er vigtigt, at motorerne omhyggeligt opstilles på et helt plant underlag, så forvridninger undgås ved fastskruningen. Maskiner, der skal tilkobles, skal positioneres helt nøjagtigt. Koblingsenheder skal så vidt muligt være elastiske. Motortilslutning Tilslutning skal foretages af en fagmand efter gældende sikkerhedsbestemmelser. Uden for Tyskland henvises til nationale bestemmelser. Angivelser på mærkeplader skal følges! Sammenhold strømtype, netspænding og frekvens! Vær opmærksom på koblingen! Bemærk dimensioneringsstrømmen for indstilling af sikkerhedsafbryder! I forbindelse med motorer i tændingssikringsformen med forhøjet sikkerhed e ( eb ) skal man tage t E - tid og den relative luftstrøm I A /I N betragtning. Tilslut motoren i henhold til klemmeplanen, som følger med samlekassen! For afledning til jord befinder der sig en jordklemme på huset eller alt efter udførelse på pladen til flangelejet. Derudover har alle motorer en jordledningsklemme indvendigt i samlekassen. Ubenyttede kabelforskruninger i samlekassen skal lukkes til for at beskytte mod støv og fugt. For den elektriske tilslutning gælder de almindelige sikkerheds- og idriftsættelsesanvisninger. Kabelforskruningerne eller skruepropperne skal være godkendte til brug i ex-zonen. Anvisninger om installationsvridningsmomenter, tætningsområder og klemmeområder for trækaflastning skal overholdes, således som angivet af gevindproducenten. Tilslutningsledninger skal vælges under iagttagelse af DIN VDE 0100 under hensyntagen til dimensioneringsstrømstyrken og de anlægsafhængige betingelser (f.eks. den omgivende temperatur, udlægningsart osv. i overensstemmelse med DIN VDE 0298 resp. IEC/EN ). Ved rumtemperaturer på over 40 C skal der anvendes kabler med en tilladt driftstemperatur på mindst 90 C. Dette gælder også for de motorer, hvor der på tillægsbladet til EU-typeafprøvningsattesten med et henvises til særlige pålæg angående kabeludførelse. Ved tilslutning af motorerne skal der udvises særlig omhu ved etableringen af forbindelsesledningerne i tilslutningsboksen. Møtrikkerne på klemskruerne skal spændes fast uden brug af vold. Ved motorer, der har et klembræt med kærvbolt i medfør af direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/EF), må der til motortilslutning kun anvendes kabelsko iht. DIN Kabelskoene fastgøres med trykmøtrikker med integreret fjederring. Som alternativ kan der til tilslutningen benyttes en massiv rundtråd med en diameter, der svarer til kærvbredden på tilslutningsbolten. Når tilførselsledningerne indføres i samlekassen, skal man sørge for, at ledningerne er trækaflastede. Det indvendige af samlekasserne skal renholdes. Tætningerne skal være ubeskadigede og sidde rigtigt. Samlekassen skal være konstant lukket under driften. Vigtigt! Driftsvarme samlekasser må ikke åbnes i støveksplosiv atmosfære. På bestilling kan typen AK16/5 medleveres til motorerne (IEC.-)KRP/KPER S..T som separat klemkasse. Dette kræver, at montøren er i besiddelse af tilladelse til oprettelse af installationer i eksplosionsfarlige zoner, med inddragelse af motortilslutningsdiagrammerne. Krybe- og luftafstande er tilvejebragt gennem formontering af klemsoklen (tilslutningsplade) og skinnen til koldleder- og termobåndstilslutning

4 Med et lukket chassis med 4 x M4-gevind i arrangementet/dimensionen 56 x 56 og anvendelse af de medfølgende tætninger og standarddele er beskyttelsesgraden IP 55(66) garanteret. Oversigt over tilslutningsbokse Klemkassetype [A] [mm 2 ] [mm 2 ] gevind I B max Q Bmin Q Bmax Tilslutnings- a Klembræt Klemtype KA KB ,5 2,5 Mappeklemme M4 25 A KB 3Ex (KS 10A) Kærvbolt S10 x 1 4,3 ± 0,1 63 A KB 4Ex (KS 14A) Kærvbolt S14 x 1,25 6,3 ± 0,2 100 A KB 4Ex (KS 14A) Kærvbolt S14 x 1,25 6,3 ± 0,2 200 A KB 5Ex (KS 18A) Kærvbolt S18 x 1,5 9,2 ± 0,2 25 AV KL Mappeklemme M5-25 AV KB 5590Ex/d 5, Mappeklemme M4-63 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 Mappeklemme M5-100 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 Mappeklemme M5-100 AV KB 5130Ex Mappeklemme M6-200 AV KB 5130Ex Mappeklemme M6-100/63 AV K/6, VE/ Bolte/mappeklemme *) M6/M5-200 A-SB KM 10/8, VEM 10/ Bolte/samleklemme M8/2 x M6 - KB 5130 Ex Mappeklemme M6-400 AV KM 10/8, VEM 10/ Bolte/samleklemme M8/2 x M6-400 A-SB KM 10/8, VEM 10/ M8/2 x M6 Bolte/samleklemme KM 16/12, VEM 16/ M12/2 x M A VEM KLP Bolte/skrueklemme M16/M12/M A VEM KLP x 240 Strømskinner M10 - K1 200 A KM 10/8, VEM 10/ Bolte/samleklemme M8/2 x M6 - K2 200 A KM 10/8, VEM 10/ Bolte/samleklemme M8/2 x M6 - K1 400 A KM 16/12, VEM 16/ Bolte/samleklemme M12/2 x M10 - K2 400 A KM 16/12, VEM 16/ Bolte/samleklemme M12/2 x M10 - I B max maks. fastsættelsesstrøm Q Bmin / Q Bmax min./maks. vurderet tværsnit a Kærvbredder for tilslutningsbolten (klembrætter iht. DIN 22412) M tilspanding Maks. tilspændingsmoment tilslutningsgevind *) bei enkelt koret tilslutning af massivledere 6 10 mm 2, leder bøjet til en løkke Tilspændingsmomenter for skruer på tilslutningsboksen, lejeskjolde og lejedæksler Serie (IE.-)K1.R 112 til 315, (IE.-)K4.R 355 til 400, (IE.-)W.1R 112 til 315, (IE.-)W.2R 400 Gevind Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 Lejeskjold Lejedæksel Klemkasse - 4 7,5 12, Tilspændingsmomenter for skruer på tilslutningsboksen, lejeskjolde og lejedæksler Serie (IE.-)KPER/O 63 til 132T, (IE.-)KPR/O 56 til 100 Type Udformning Lejeskjold Fast lejedæksel Klemkasse (IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS resp. adapter Dæksel Skruer/skruetilspændingsmoment M A M 4 M 4 M ,0 Nm 2,0 Nm 1,5 Nm M 5 M 5 (ved (IE.-) M 4 alle ,0 Nm 4,0 Nm KPR/O 100 L 1,5 Nm 100 L 90 M 6 M 6 M 5 7,0 Nm 7,0 Nm 2,0 Nm) M 5 1,0 Nm B3 10,0 Nm M L, ,5 Nm B5, B14 15,0 Nm M 5 M 5 B3, B14-FT130 10,0 Nm 10,0 Nm 2,0 Nm 2,0 Nm 132 S T - M 4 B5, B14 15,0 Nm 2,0 Nm Akseltætning (AWD) Serie (IE.-)KPER/O 63 til 132T, (IE.-)KPR/O 56 til 100 Tætningsmateriale AWD Tilladelig min. kølemiddelstemperatur FKM -20 C Tiltrækningsmomenter tilslutningssystem (DIN 46200) Gevind Ø S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 Klemmesokkel (klembræt/motor) ,5 2,5 4 7,5 12, Klembolte ,2 1, , Skrueklemme 7,5 20 Mappe-/samleklemme ,2 1, Klemkassetætning Tætning Tilladelig min. kølemiddelstemperatur Fladetætning, silikone rød, 3 mm tyk Silikoneskum Ø 8 mm hvidt -40 C EPDM E 9566, 3 mm tyk*) EPDM, sort, 3 mm tyk -30 C *) kun klemkasse KA Akseltætning (AWD) Serie (IE.-)K1.R 112 til 315, (IE.-)K4.R 355 til 400, (IE.-)W.1R 112 til 315, (IE.-)W.2R 400 Tætningsmateriale AWD Tilladelig min. kølemiddelstemperatur FP0, FKM -25 C Silikone -30 C Motorer med tændingsbeskyttelsen øget sikkerhed e med udført kabel (inklusiv version med flad samlekasse, særskilt attesteret i medfør af direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/EF). Det udførte kabel udføres med 4 eller 7 ledere, alt efter kundens ønske. Hvis der følger en komplet klemkasse med, og tilslutning sker i et ex-sikret rum, skal nedenstående anvisninger følges: 1. Klemkassen skal fastgøres således, at beskyttelsesgraden IP54 overholdes som et minimum. 2. For at kunne overholde de krævede luftafstande skal klemsoklen fastgøres i overensstemmelse med det angivne boremønster 3. Den medførte indvendige jordleder fra motoren (grøn/ gul) med påklemt kabelsko skal lægges under jordtilslutningens klembøjle. 4. Motorafledningerne (kabler) skal loddes blødt ind i klemsoklens vinklede kabelsko. Vær opmærksom på rigtig tilslutning U1, V1, W1 (U2, V2, W2). Ved montering af aggregatet skal der være overensstemmelse mellem motornummeret på motorens mærkeplade og nummeret på det skilt, der er nittet ind i klemkassens dæksel. Sikkerhedsforanstaltninger mod ikke tilladt opvarmning Medmindre der fremgår andet af prøvningsattesten eller mærkepladen med hensyn til driftsart og tolerancer, er elektriske maskiner konstrueret til vedvarende drift og normale, ikke hyppigt gentagne igangsætninger, hvor der ikke optræder nogen væsentlig startopvarmning. Motorerne må kun køre i den driftsart, der er angivet på mærkepladen. Hvis der ikke findes angivelse af driftsform på ydelsespladen, så må motorerne kun bruges i længere drift S1. Området A i spændings- og frekvensgrænserne, der følger af DIN EN (DIN VDE 0530, del 1) spænding ± 5 %, frekvens ± 2 %, kurveform, netsymmetri - skal overholdes, således at opvarmningen holder sig inden for de tilladte grænser. Motorer til spændingsgrænsernes område B er særligt mærket på typepladen. Større afvigelser fra dimensioneringsværdierne kan medføre en for kraftig forøgelse af opvarmningen af den elektriske maskine og skal fremgå af mærkepladen. Ved opstart skal motoren beskyttes mod for kraftig opvarmning, f.eks. af en motorbeskyttelsesafbryder, dvs. at en for kraftig opvarmning skal forhindres i alle faser ved hjælp af en strømafhængig forsinket sikkerhedsafbryder iht. DIN VDE 0660 eller en lignende anordning. Beskyttelsesanordningen skal indstilles til dimensioneringsstrømmen. Viklinger i deltakoblingen skal beskyttes

5 således, at udløserne eller relæerne er koblet i serie med faseviklingerne. For valg og indstilling af udløserne skal fasestrømmens nominelle værdi, dvs. motordimensioneringsstrømmen x 0,58, lægges til grund. Er en sådan kobling ikke mulig, skal der benyttes egnede sikkerhedsafbrydere, f.eks. med faseudfaldsovervågning. Ved polomkoblelige motorer skal der for hvert omdrejningstrin installeres udløsere eller relæer, der er strømafhængigt forsinkede, og som er indbyrdes blokerede. Ved tændingsbeskyttelsen øget sikkerhed e overvåges også igangsætningen. Beskyttelsesanordningen skal derfor med ankeret blokeret koble fra inden for den t E -tid, som er angivet for den pågældende temperaturklasse. Kravet er opfyldt, hvis udløsertiden, som fremgår af udløserkarakteristikken (begyndelsestemperatur 20 C) for forholdet I A /I N, ikke er større end den angivne t E -tid. Elektriske maskiner med tændingsbeskyttelsen øget sikkerhed e til svær start (opstartstid > 1,7 x t E -tid) skal beskyttes af en startovervågning ifølge angivelserne i overensstemmelseserklæringen og skal være attesteret i overensstemmelse hermed. Termisk maskinbeskyttelse gennem direkte temperaturovervågning af viklingen er tilladt, såfremt dette er attesteret og fremgår af mærkepladen. Den udgøres af temperaturfølere iht. DIN 44081/44082, som i forbindelse med udløserenheder med beskyttelsesgraden II (2) G tilvejebringer eksplosionsbeskyttelsen. Ved polomkoblelige motorer kræves der for hvert omdrejningstrin separate beskyttelsesanordninger, der er indbyrdes blokerede. Ekstraudstyr Eksplosionssikre motorer kan være forsynet med ekstraudstyr: Ekstra termisk motorbeskyttelse Til overvågning af statorviklingstemperaturen kan der være indbygget temperaturfølere (koldledere, KTY eller PT100) i motoren. Til at tilslutte disse forefindes hjælpeklemmer til hjælpestrømkredse enten i hovedtilslutningsboksen eller i ekstra tilslutningsbokse. Til dem etableres tilslutning i henhold til den vedlagte klemmeplan. Termisk motorværn som fuld beskyttelse Brug af det termiske viklingsværn som fuld motorbeskyttelse er kun tilladt, hvis denne form for drift er gennemprøvet og attesteret af et bemyndiget organ. På mærkepladen foretages i dette tilfælde mærkningen ved angivelse af t A -tiden i stedet for t E -tiden og tekstangivelsen Drift kun med funktionstestet PTC-udløserenhed med beskyttelsesmærket II (2) G. Stilstandsvarme Varmebåndene skal imødekomme kravene i direktivet 2014/34/EU (RL 94/9/EF). Varmeydelsen og tilslutningsspændingen er angivet på motorens mærkeplade. Til at tilslutte denne forefindes klemmer til hjælpestrømkredse enten i hovedtilslutningsboksen eller i ekstra tilslutningsbokse. Til dem etableres tilslutning i henhold til den vedlagte klemmeplan. Stilstandsvarmen skal først tændes, efter at motoren er blevet slukket. Den må ikke være tændt, mens motoren kører. Ekstern ventilationsenhed De eksterne ventilatorer skal imødekomme kravene i direktivet 2014/34/EU (RL 94/9/EF). Den eksterne ventilationsenhed sørger for at bortlede varmetabet under drift af hovedmotoren. Under hovedmotorens drift skal den eksterne ventilationsmotor være tændt. Efter at hovedmotoren er blevet slukket, skal den eksterne ventilation sikres et temperaturafhængigt efterløb. Ved motorer med drejeretningsafhængige eksterne ventilationsenheder er det vigtigt at være opmærksom på drejeretningen. Kun de eksterne ventilationsaggregater, som er leveret af producenten, må benyttes. Den eksterne ventilationsenhed skal tilsluttes i henhold til den gældende klemplan, der følger med tilslutningsboksen. Særudførelse klemkasse N-side Ved denne særudførelse befinder samlekassen sig foran ventilatorkappen i motorens N-side. Til det er statorhuset drejet fra fabrikken. Særmærkning i typebetegnelsen: KNS til konstruktionsvolumener 56 til 132..T (VEM motors Thurm GmbH) KN til konstruktionsvolumener 112 til 400 (VEM motors GmbH) I forbindelse med motorer i kategori 2 kræves der en særlig visning. Udstyret med RFID-transponder (hukommelsesmotor) Optimalt består der en mulighed for at blive udstyret med RFID-transponder (kortfattet: TAG) som hukommelsesmotor, særligt mærke MM ifølge EW-N 1002, Bl. 13. Til indsats kommer transponderen D14-TAGspecial ATE (RFID System iid 2000, MHz baseret på ISO Angivelsen af dataene må på områder med eksplosionsfarlig atmosfære kun foregå med et ifølge trl 2014/34/EU (RL 94/9/EF) tilladt visningsapparat. Eksterne varme- og kølekilder Eksisterer der eksterne varme- og kølekilder, er yderligere forholdsregler ikke nødvendige, så længe temperaturerne ikke overskrides på monteringsstedet. Hvis disse overskrides, eller hvis indvirkninger på driftstemperaturerne eller maksimale overfladetemperaturer må forventes, skal der iværksættes egnede foranstaltninger til opretholdelse og påvisning af eksplosionsbeskyttelsen. I tvivlstilfælde kontaktes producenten. Vedligeholdelse og reparation Vedligeholdelse, reparation og ændringer på eksplosionssikre maskiner skal i Tyskland udføres under iagttagelse af forordning om driftssikkerhed (BetrSichV), forordning om eksplosionsbeskyttelse (ExVO, 11.GSGV) samt af sikkerhedsanvisningerne og beskrivelserne i den generelt gældende vedligeholdelsesvejledning. Uden for Tyskland henvises til de pågældende nationale bestemmelser! Yderligere anvisninger angående kontrol og vedligeholdelse af elektriske anlæg resp. reparation og eftersyn af elektrisk driftsudstyr fremgår af EN og IEC Som eksplosionspåvirkende arbejder gælder f.eks. reparationer på statorviklingen og på klemmerne reparationer på ventilationssystemet reparationer på lejringen og tætningen ved støveksplosionssikre motorer (Ex 2D, 3D) Må kun udføres af VEM-servicepersonale eller af/i autoriserede værksteder af kvalificeret personale, som på grundlag af faglig uddannelse, erfaring og den nødvendige skoling råder over det fornødne kendskab. Ved motorer, der er sikret mod støveksplosion, afhænger eksplosionsbeskyttelsen i høj grad af forholdene på stedet. Derfor skal motorerne i disse områder regelmæssigt testes og vedligeholdes. Tykke støvlag fører på grund af deres varmeisolerende virkning til en temperaturforøgelse på motorens overflade. Støvaflejringer på motorer eller egentlig støvtilsmudsning skal derfor så vidt muligt imødegås ved en hensigtsmæssig indbygning og løbende vedligeholdelse. Den angivne overfladetemperatur for motoren gælder kun, hvis støvaflejringerne på motoren ikke overskrider 5 mm. Disse udgangsbetingelser skal garanteres (støvart, maksimal lagtykkelse osv.). Motoren må ikke åbnes, før efter et vist stykke tid, således at de indre temperaturer når ned på et niveau, hvor antænding ikke længere er mulig. Hvis motorerne skal åbnes i forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, skal disse arbejder for så vidt muligt gennemføres i et støvfrit rum. Er dette ikke muligt, skal det ved hensigtsmæssige foranstaltninger forhindres, at støv kan trænge ind i huset. Afmontering skal foretages med forsigtighed for at undgå, at dele, som er nødvendige for konstruktionens tæthed, såsom tætninger, planflader osv., ikke beskadiges. Omhyggelig og regelmæssig vedligeholdelse og inspektion er nødvendig, så eventuelle forstyrrelser kan opdages og afhjælpes i tide, før der opstår følgeskader. Eftersom driftsforholdene ikke lader sig nøjagtigt definere, kan der kun angives generelle intervaller, under forudsætning af en fejlfri drift. Intervallerne skal altid tilpasses forholdene på stedet (tilsmudsningsgrad, belastning, osv.). I forbindelse hermed skal man absolut tage henvisninger til normerne EN og EN i betragtning. Ikke tilladte afvigelser, som bliver fastslået ved inspektioner, skal omgående afhjælpes. Hvad skal gøres? Tidsinterval Frister Inspektion første gang Efter ca. 500 driftstimer Senest efter ½ år Kontrol af luftkanaler og motorens overflade Alt efter graden af tilsmudsning på stedet Eftersmøring (tilvalgsmulighed) Se mærkeplade eller smøreskilt Hovedinspektion Ca driftstimer En gang årligt Aftapning af kondensvand Alt efter klimatiske forhold Inspektion første gang Gennemfør første inspektion efter ca. 500 kørselstimer og senest efter et halvt år. Gennemfør i denne forbindelse kontrol af følgende: Forholdsregler I gang Står stille Kontrol af overholdelse af de elektriske parametre Efterprøv, om kørselsroen og kørselslyden er blevet forværret Efterprøv, om de tilladte temperaturer ved lejerne ikke bliver overskredet Undersøg, om køleluftspasagen er påvirket Kontroller, at der ikke forekommer nogen ridser og forsænkninger i fundamentet Undersøg, om alle fastgøringsskruer til elektriske og mekaniske forbindelser er strammet til Hovedinspektion Gennemfør første inspektion efter ca kørselstimer, og senest efter et år. Gennemfør i denne forbindelse kontrol af følgende: Forholdsregler I gang IStår stille Kontrol af overholdelse af de elektriske parametre Efterprøv, om kørselsroen og kørselslyden er blevet forværret Efterprøv, om de tilladte temperaturer ved lejerne ikke bliver overskredet Undersøg, om køleluftspasagen er påvirket Kontroller, at der ikke optræder revner eller forsænkninger i fundamentet Undersøg, om motorens tilpasning ligger inden for de tilladte tolerancer Undersøg, om alle fastgøringsskruer til elektriske og mekaniske forbindelser er strammet til Kontroller, at isolationsmodstandene til viklingen er tilstrækkeligt store Kontroller, at alle potentielle tilslutninger og jordforbindelses-tilslutninger er korrekt tilsluttet og har ordentlig kontakt. Kontroller maskinoverfladens renhed, og kontroller, at der ikke findes nogen støvaflejringer > 5 mm

6 Inspektion ved forstyrrelser Ved usædvanlige driftsbetingelser, som f.eks. overbelastning eller kortslutning er forstyrrelser, som stiller maskinen over for elektriske og mekaniske udfordringer. Naturkatastrofer kan også udløse usædvanlige driftsbetingelser. Gennemfør straks efter sådanne forstyrrelser en hovedinspektion. Obligatoriske smørefrister for rulningslejer afviger fra inspektionsintervallerne og skal følges særskilt! Maskinerne er op til konstruktionsvolumen 315M som standard udstyret med rulningsleje med vedvarende fedtsmøring, fra konstruktionsvolumen 315 M råder de over en eftersmøringsanordning, som også kan tilvælges ved mindre konstruktionsvolumener. Oplysninger om magasinering og smøring fremgår af den almindelige monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning resp. mærkepladen eller smøreskiltet. Vedligeholdelsesarbejder (med undtagelse af eftersmøring) skal foretages med maskinen slukket. Maskinen skal være sikret mod utilsigtet indkobling og være forsynet med et tilsvarende oplysningsskilt. Ved brug af olier, smøremidler og rengøringsmidler henvises endvidere til diverse sikkerhedsforskrifter fra de pågældende producenter! Tilstødende dele, der står under spænding, skal dækkes af! Det skal sikres, at spændingen er koblet fra hjælpestrømkredsene, f.eks. stilstandsvarme. Ved udførelser med afløbshul til kondensvand skal aftapningsskruen smøres ind med et egnet tætningsmiddel (f.eks. Epple 28), inden den sættes i igen! Der skal henvises til arbejdets udførelse i form af et supplerende reparationsskilt med følgende angivelser: dato udførende firma evt. typen af repararation evt. mærke fra autoriseret og offentligt anerkendt fagmand i medfør af BetrSichV Såfremt arbejderne ikke udføres af producenten, skal de godkendes af en autoriseret og offentligt anerkendt fagmand i medfør af BetrSichV. Denne skal udfærdige en skriftlig bekræftelse og efterlade sit kontrolmærke på maskinen. I udlandet henvises til de pågældende nationale bestemmelser. Lakering og vanding efter reparations- eller istandsættelsesarbejder Ved efterlakering af eksplosionssikrede motorer eller vanding af en komplet stator efter nyomvikling kan det resultere i lak- eller harpikslag på maskinoverfladen. Disse kan føre til elektrostatiske udladninger, så der består eksplosionsfare ved udladning. Opladningsprocesser i nærheden kan ligeledes føre til elektrostatisk opladning af overfladen henholdsvis dele af overfladen, og der kan opstå eksplosionsfare ved afladning. Kravene ifølge IEC/EN :»Apparater - Almindelige krav«, pkt. 7.4 og TRBS 2153 skal følgelig ubetinget overholdes, bl.a. gennem: Begrænsning af den totale lak- og harpikstykkelse i henhold til eksplosionsgruppen på IIA, IIB: Totallagstykkelse 2 mm IIC: Totallagstykkelse 0,2 mm Begrænsning af overflademodstanden af anvendt lak eller harpiks til IIA, IIB, IIC, III overflademodstand 1 GΩ ved motorer i grupperne II og III Isoleringsevne 4 kv for eksplosionsgruppe III (kun støv. målt ved tykkelsen af isoleringsmaterialet efter den i IEC beskrevne procedure). Endvidere bør der tages hensyn til gennemførelsen af IEC/EN :»Elektrostatiske farer«, især appendiks A:»Grundlag for statisk elektricitet«, appendiks B:»Elektrostatiske udladninger i særlige situationer«og appendiks C:»Substansers brændbarhed«. Reservedele Med undtagelse af standardiserede, gængst forekommende dele (f.eks. rulningsleje) af tilsvarende kvalitet, må der kun anvendes originale reservedele (se reservedelsliste); dette gælder navnlig også for tætninger og forbindelsesdele. Ved bestillinger af reservedele skal følgende oplyses: Reservedelens betegnelse Motortype Motornummer Magasinering Ved magasinering eller indsats i det fri anbefales der en overbygning eller tilsvarende afdækning. Man skal undgå en indvirkning unddf magasinering fra direkte og intensiv solbestråling, regn, sne, is eller støv. Langtidsmagasinering (mere end 12 måneder) Langtidsmagasinering skal foregå i lukkede, tørre rum, hvor der ikke forekommer rystelser, i et temperaturområde på -20 til +40 C og i en atmosfære uden aggressive gasser, dampe, støv og salt. Motorerne skal så vidt muligt transporteres og opbevares i den originale emballage. Magasinering og transport på ventilatorskærmene må ikke finde sted. Ubeskyttede metaloverflader, som f.eks. akselender og flanger, er ud over den midlertidige korrosionsbeskyttelse fra fabrikken forsynet med en langtidsvirkende korrosionsbeskyttelse. Hvis lagringsbetingelserne gør motorerne dugvåde, skal træffes de fornødne foranstaltninger til beskyttelse mod fugt. I så fald kræves specialemballage med lufttæt svejset folie eller emballage i plastikfolie indeholdende fugtabsorberende stoffer. I motorernes klemkasser indlægges pakker med et fugtabsorberende stof. Transport skal ske ved hjælp af motorernes øjebolte/ løfteøjer med anvendelse af egnet fastgørelsesgrej. Øjeboltene/løfteøjerne er udelukkende beregnet til løft af motorerne uden yderligere påmonteringsdele, såsom bundplader, gearkasser osv. Motorer med forstærket lejring leveres med en transportsikring. Transportsikringen på akselenden skal ikke fjernes, førend motoren monteres, og inden den tændes. Drej akslerne mindst 1 gang årligt for at forhindre varige mærker efter stilstand. Ved længere opbevaringstider forringes lejrenes fedtforbrugsperiode (aldring). Ved åben opbevaring anbefales, at man efterprøver fedttilstanden en gang årligt. Dersom man kan se et olietab eller tilsmudsning af fedtet, skal man udskifte fedtet. Ved lukket opbevaring (ZZ 2RS) skal der udskiftes efter en opbevaringstid > 48 måneder. Bortskaffelse Bortskaffelse af maskinerne skal ske ifølge gældende nationale bestemmelser. Der henvises endvidere til, at olier og fedtstoffer skal bortskaffes i overensstemmelse med spildolieforordning. De må ikke være forurenet med opløsningsmidler, koldrens eller lakrester. De enkelte materialer skal sorteres inden genanvendelse. De vigtigste komponenter er gråt støbejern (hus), stål (aksel, stator- og rotorplade, smådele), aluminium (rotor), kobber (viklinger) og kunststoffer (isolationsmaterialer som f.eks. polyamid, polypropylen, etc.). Elektroniske dele, såsom printplader (omretter, føler, etc.) håndteres særskilt. Klempladekoblinger I normal udførelse er de overfladekølede motorer egnede til begge drejeretninger. Motorer med to poler fra kontruktionsstørrelse 355 danner en undtagelse og lydfattige motorer, som er mærket med»g«efter poltallet. Disse er som standard udført med drejeretningsafhængige ventilatorer. Ved anvendelse af drejeretningsafhængige ventilatorer eller tilbageløbssikringer (zone 22) er der anbragt en retningspil på ventilatorkappen. Klemmerne U1, V1, W1 på faserne L1, L2, L3 (i alfabetisk/naturlig rækkefølge) giver altid højregang. Hvis maskinen imidlertid er mærket med typebetegnelsen»dl«, er motoren allerede indstillet in venstrekørsel. Drejeretningen kan vendes ved direkte indkobling ved at bytte om på to netledere på motorens klemplade. Et drejeregningskift er ikke tilladt ved udførelse med tilbageløbsspærring og/eller drejeretningsafhængig ventilator. Ved en maskine med kun en akselende eller to akselender af forskellig tykkelse gælder som omdrejningsretning den retning, som rotoren drejer i for en observatør, når denne betragter frontsiden af hhv. den eneste eller den tykkeste akselende. Med alle motorer følger den bindende klemmeplan, ifølge hvilken tilslutning skal foretages. Tilslutning af hjælpestrømkredse skal ske ifølge tillægsklemmeplanen, som ligeledes følger med. Oplysninger om kabelforskruninger, som er tilladt til eksplosionsbeskyttelse Samlekasserne er som standard konstrueret med metriske gevindhuller iht. EN eller som specialudførelse med NPT-gevindboringer iht. ANSI B Ved leveringen er disse lukket til med skruepropper eller ATE-attesterede kabelforskruninger. Ved tilslutning af maskinen må man udelukkende anvende kabel- og ledningsføringer, som er udført efter direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/EF) og kan fremvise en mindste type sikring i overensstemmelse med IP 55 henholdsvis motorens sikringstype. Ved motorer til tændsikringstype beskyttelse ved huse»t«, som kræver beskyttelsestypen IP 6, skal kabel- og ledningsføringerne samt afslutningsdelene være udført efter direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/ EF) og udvise en mindste sikringstype på IP 65. Alle ubenyttede kabelindføringsåbninger skal lukkes til med skruepropper, som er godkendt ifølge direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/EF), med en tilsvarende minimumsbeskyttelse. Kontroller, om eksisterende skruepropper lever op til ovennævnte krav; i modsat fald skal de skiftes ud. Gevindtype fremgår af driftsmidlet (mærkeplade eller samlekasse).alternativt er information om indføringsgevind, disses antal og position anført på motorens dimensionsskema. Medmindre andet er bestilt, anvendes kabelforskruninger af mærket Jacob. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at disse forskruninger kan benyttes:

7 Ex-messingsskruer, metrisk gevind, EF-Overensstemmelsesgodkendelse DMT 99 ATE E 016 Gevind Varenr. Til kabeldiameter Nøglevidde Installations-vridningsmoment [Nm] M 12 x 1, M/E M 12 x 1, M1/E 3...6, M 16 x 1, M/E M 20 x 1, M1/E ,5 M 20 x 1, M/E ,5 M 25 x 1, M/E M 32 x 1, M/E M 40 x 1, M/E M 50 x 1, M/E M 63 x 1, M/E M 63 x 1, M1/E M 75 x 1,5*) Af mærket HAWKE International 54,5...65, x 1,5*) Af mærket HAWKE International ,4 20 M 90 x 1,5*) Af mærket HAWKE International 67 77, M 100 x 1,5*) Af mærket HAWKE International 75 91, *) Baseefa06ATE0056 eller IEC BAS Ex-EMV-messingskruer, metrisk gevind, EF-overensstemmelsesgodkendelse DMT 99 ATE E 016 Gevind Varenr. Til kabeldiameter Nøglevidde Installations-vridningsmoment [Nm] M 12 x 1, M/EMV/E M 12 x 1, M1/EMV/E 3...6, M 16 x 1, M/EMV/E M 20 x 1, M1/EMV/E ,5 M 20 x 1, M/EMVE ,5 M 25 x 1, M/EMV/E M 32 x 1, M/EMV/E M 40 x 1, M/EMV/E M 50 x 1, M/EMV/E M 63 x 1, M/EMV/E M 63 x 1, M1/EMV/E M 75 x 1,5*) Af mærket HAWKE International 54,5...65, x 1,5*) Af mærket HAWKE International ,4 20 M 90 x 1,5*) Af mærket HAWKE International 67 77, M 100 x 1,5*) Af mærket HAWKE International 75 91, *) Baseefa06ATE0056 eller IEC BAS Hvis der i medfør af 2014/34/EU (RL 94/9/EF) (ATE) benyttes kabelforskruninger eller skruepropper fra andre producenter, skal producentens anvisninger følges

8 EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring (iht. EF-directiv 2014/34/EF) (iht. EF-directiv 2014/34/EF) Serie (IE*-)K... / (IE*-)K8.. (Y2, Y3) / (IE*-)W... / (IE*-)B... Mærkning af maskinen Maskintype IEC-konstruktionsstørrelse EU NB Ex db IIC T3 T6 henholdsvis Ex db IIC T3 T6 Gb eller Ex d IIC T3 T6 henholdsvis Ex d IIC T3 T6 Gb Ex db eb IIC T3 T6 henholdsvis Ex db eb IIC T3 T6 Gb eller Ex d IIC T3 T6 henholdsvis Ex de IIC T3 T6 Gb Ex db IIB+H2 T3 T6 henholdsvis Ex db IIB+H2 T3 T6 Gb eller Ex d IIB+H2 T3 T6 henholdsvis Ex d IIB+H2 T3 T6 Gb Ex db IIB+H2 T3 T6 henholdsvis Ex db eb IIB+H2 T3 T6 eller Ex de IIB+H2 T3 T6 henholdsvis Ex de IIB+H2 T3 T6 Gb Ex ec IIC T2, T3 henholdsvis T4 Gc (Ex na IIC T2, T3 henholdsvis T4 Gc) Ex eb IIC T1/T2, T3 henholdsvis T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 henholdsvis T4 Gb) Ex tc IIIB T C Dc henholdsvis Ex tc IIIC T C Dc1) Ex tb IIIC T C Db Ex d IIB+T3 T6 T3 henholdsvis Ex d IIB+T6 T3 T6 Gb Ex d IIC T3 T6 henholdsvis Ex d IIC T3 T6 Gb eller efter valg Ex tb IIIC T200 C - T85 C Db 1) ledende støv NB Tændingssikringstype, temperaturklasse, beskyttelsesniveau for enheden (EPL) (IE*-)K til 400 (IE*-)W til 400 (IE*-)B til 400 (IE*-)K til 450 (Y2, Y3) Gruppe/Kategori/ G (gas) el. D (støv) IBExU Instituttet for Sikkerhedsteknik GmbH Fuchsmühlenweg Freiberg (Tyskland) Ex db eb IIC T3 T6 henholdsvis Ex db eb IIC T3 T6 Gb eller Ex de IIC T3 T6 henholdsvis Ex de IIC T3 T6 Gb eller efter valg Ex tb IIIC T200 C - T85 C Db Ex db IIB+H2 T3 T6 henholdsvis Ex db IIB+H2 T3 T6 Gb eller Ex d IIB+H2 T3 T6 henholdsvis Ex d IIB+H2 T3 T6 Gb eller efter valg Ex tb IIIC T C Db Ex db IIB+H2 T3 T6 henholdsvis Ex db eb IIB+H2 T3 T6 eller Ex de IIB+H2 T3 T6 henholdsvis Ex de IIB+H2 T3 T6 Gb eller efter valg Ex tb IIIC T C Db Ex eb IIC T1/T2, T3 henholdsvis T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 henholdsvis T4) eller efter valg Ex tb IIIC T C Db Ex eb IIC T1/T2, T3 henholdsvis T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 henholdsvis T4 Gc) eller efter valg Ex tc IIIB T C Dc henholdsvis Ex tc IIIC T C Dc1) Ex tb IIIC T200 C - T85 C Db eller efter valg Ex ec IIC T2, T3 henholdsvis T4 Gc (Ex na IIC T2, T3 henholdsvis T4 Gc) Ex eb IIC T2/T3 henholdsvis T4 Gc (Ex na IIC T2, T3 henholdsvis T4 Gc) eller efter valg Ex tc IIIB T C Dc henholdsvis Ex tc IIIC T C Dc1)

9 2017 Juniks Marketing GmbH VEM Holding GmbH Zehrensdorfer Straße Zossen Germany VEM Sales Low voltage department Tel Fax High voltage department Tel Fax Drive systems department Tel Fax VEM Service Tel Fax For detailed information please visit our website.

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Indhold. Sikkerheds- og henvisningssymboler Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerheds- og henvisningssymboler! OBS!

Indhold. Sikkerheds- og henvisningssymboler Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerheds- og henvisningssymboler! OBS! Indhold 1. Generelle henvisninger... 3 2. Beskrivelse... 4 2.1 Anvendelsesområde... 4 3. Henvisninger til den tilsigtede brug af elektromotorer... 4 3.1 Transport og oplagring... 4 3.2 Installation...

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31

prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31 prisliste 2013 Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54 44 Fax 75 89 58 31 motorer og gear døgnet rundt Siden 1963 har vi arbejdet i transmissionsbranchen.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk Nyt i standarder 1 2 1 Hvad handler det om? 3 EX Grundbegreber 4 EX Grundbegreber 2 Hvad handler det om? 5 EX Grundbegreber Hvorfor skete det? 6 EX Grundbegreber 3 Regulativ for el installationer fra 1926

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Trefasede asynkronmotorer til lavspænding med kortslutningsrotor

Monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Trefasede asynkronmotorer til lavspænding med kortslutningsrotor Monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Trefasede asynkronmotorer til lavspænding med kortslutningsrotor Trefasede asynkronmotorer til lavspænding med slæberingsrotor Oversættelse KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING. for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af

DRIFTSVEJLEDNING. for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, tlf. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonigroup.com www.cantonigroup.com siden 1950 ISO 9001 DRIFTSVEJLEDNING

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Dansk(DK) Instruktionsbog. Operating Instructions. Trefasede asynkronmotorer

Dansk(DK) Instruktionsbog. Operating Instructions. Trefasede asynkronmotorer Dansk(DK) Instruktionsbog Trefasede asynkronmotorer Udgave 05.2011 powered by : Sehmsdorfer Str. 43-53 Telefon : + 49 4531 8906-0 Bockwoldt 23843 Bad Oldesloe Fax : + 49 4531 8906-199 GmbH & Co. KG E-mail

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Teknik for erhvervskøretøjer og industri Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Kardanaksler fra ELBE Fremstilling Udskiftning Reparation K3-0262/0909 Montagevejledning transport og opbevaring

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA

BC06 BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA BC06 DA BETJENINGSVEJLEDNING TERMOHYGROMETER TRT-BA-BC06-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 4

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere