Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-1 Gældende fra

2 2

3 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKEL MC-1 AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 SIKREDE PERSONER Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter motorcyklen, lader den benytte eller er fører af den. Virksomheder, der har fået overladt motorcyklen til reparation, service o. lign., er kun dækket for kørselsskader, og kun når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. Skifter den forsikrede motorcykel ejer, er den nye ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, der ikke er tegnet anden forsikring. 1.2 HVOR DÆKKES? Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor Europa, der er tilsluttet grøn-kort -ordningen. Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller føreren. De fuldstændige vilkår vedrørende grøn-kort -ordningen kan rekvireres hos PenSam Forsikring (herefter nævnt som selskabet). 1.3 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL, KAP- OG VÆDDELØBS- KØRSEL Skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb, er dækket under forudsætning af: a. At kørslen foregår i Danmark, b. At Justitsministeriets/politiets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, c. At de foreskrevne løbsregler overholdes samt d. At kørslen ikke sker som led i et internationalt løb f.eks. rally. Der er ikke dækning for skade eller ansvar for skade, som opstår under hastighedskonkurrencer, terræn-, kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til disse formål. Skade eller ansvar for skade, som opstår under øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel o. lign.) på et område, der af myndighederne er godkendt og er afspærret til formålet, er dækket af forsikringen på betingelse af, at kørslen foregår under instruktion fra motor- eller kørelærerorganisationer eller tilsvarende sagkyndige samt, at de foreskrevne regler for kørslen er overholdt. 1.4 HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN I PERIODEN 1. MARTS TIL 30. NOVEMBER Forsikringen dækker i perioden fra 1. marts til 30. november (begge dage inklusiv). Vinterkørsel i perioden fra 1. december til 29. februar (begge dage inklusiv) er derfor ikke dækket. I PERIODEN 1. DECEMBER TIL 29. FEBRUAR (VINTERKØRSEL) I perioden fra 1. december til 29. februar (begge dage inklusiv) dækker forsikringen kun skader ved brand, tyveri og hærværk på motorcyklen i forbindelse med opmagasinering/stilstand. Forsikringen dækker således ikke kørselsskader. Det vil sige enhver skade, der kan henføres til kørsel på motorcyklen. AFSNIT 2 - FORSIKRINGEN GENERELT 2.1 SELVRISIKO Selvrisikoen fremgår af policen. Er der i skadestilfælde udlagt selvrisiko, har selskabet ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere beløbet. Betales selvrisikoen ikke rettidigt, forbeholder selskabet sig ret til at ændre eller slette forsikringen med 14 dages varsel. Forsikringstageren er ikke berettiget til at nægte at refundere selskabet det udlagte selvrisikobeløb under henvisning til, at tredjemand helt eller delvist har ansvaret for skaden. 2.2 MOMS Moms i henhold til gældende lov betales af selskabet. 2.3 ÆNDRING I RISIKOEN Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i policen, herunder motorcyklens anvendelse, indretning, vægt, registreringsadresse eller andre ændringer, skal der straks ske meddelelse til selskabet for, at vilkårene kan blive reguleret efter selskabets tarif. Undlades det, kan det få betydning for forsikringens dækning, jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. 2.4 PRÆMIETRIN Det fremgår af policen, om forsikringen er tegnet med trinregulering eller fastpræmie MOTORCYKELFORSIKRING MED TRINREGULERING Når forsikringen har løbet skadefrit et helt forsikringsår fra hovedforfaldsdatoen på samme præmietrin, rykkes frem til næste præmietrin. For hver skade rykkes fra førstkommende hovedforfaldsdag 1 præmietrin tilbage i forhold til det præmietrin, der var gældende på skadestidspunktet. Ved skade forstås forsikringsbegivenhed, der direkte eller indirekte, medfører udgift for selskabet, når kravet ikke kan gøres gældende eller gennemføres overfor tredjemand. Hvis der er tegnet tilvalget friskadedækning, henvises til afsnit 6, punkt MOTORCYKELFORSIKRING MED FASTPRÆMIE Der foretages ingen trinregulering i forbindelse med en skade. AFSNIT 3 - ANSVARSFORSIKRING 3.1 FORSIKRINGEN OMFATTER Det fremgår af policen, hvilke dækninger forsikringen er tegnet med. Betingelser for kaskoforsikringen fremgår af afsnit 4 og eventuelle tilvalgsdækninger fremgår af afsnit 6. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorcyklens brug som køretøj incl. eventuelt tilkoblet køretøj, som er medforsikret uden ekstra præmiebetaling. Ansvar for personskade, som overgår forsikringstageren, når vedkommende ikke selv er fører af motorcyklen, er dækket af ansvarsforsikringen. 3

4 3.2 FORSIKRNGEN DÆKKER IKKE Ansvarsforsikringen dækker ikke skade: a. På forsikringstagerens eller brugerens ejendom b. På førerens person eller ejendom c. På selve det tilkoblede køretøj/anhænger o. lign., og hvad der transporteres heri eller herpå d. Der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 3.3 FORSIKRINGSSUMMER Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastlagt i Færdselsloven. For personskade eller tab af forsørger på indtil 100 millioner kr. og tingskade på indtil 20 millioner kr. for den ved en enkelt begivenhed forårsagede skade. I lande, med hvem grøn-kort -ordningen eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning - dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger pådraget med selskabets accept ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse samt renter af idømte erstatningsbeløb, der henhører under forsikringen, betales af selskabet, selv om forsikringssummerne derved overskrides. De nævnte forsikringssummer indeksreguleres i henhold til Færdselslovens 105, stk REGRES Selskabet har regres mod den, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt af den ansvarlige forsætligt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens 108, stk. 2. Udlejes motorcyklen uden fører i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Justitsministeriet, er selskabet forpligtet til at gøre regres, hvis en skade har medført udgifter for selskabet, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at motorcyklen er udlejet i strid med bestemmelserne. 3.5 FØRERULYKKESFORSIKRING (MÉN- OG DØDSDÆKNING) Dækningen er omfattet af forsikringen, når der er tegnet ansvarsforsikring. Forsikringen dækker førerens personskade i henhold til punkt 3.7 eller førerens dødsfald i henhold til punkt 3.8, der er opstået som direkte følge af et kørselsuheld med den forsikrede motorcykel. Ved et kørselsuheld forstås f.eks., når motorcyklen forulykker ved væltning som led i kørslen, påkørsel, sammenstød eller kollision, ved eksplosion/brand under kørslen samt ved af- og påstigning af motorcyklen. 3.6 FØLGENDE DÆKKES IKKE Følgende skader/skadestilfælde dækkes ikke: a. Når der er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. b. Hvis uheldet sker under transport af gods mod betaling. c. Motorløb af enhver art, medmindre betingelserne i afsnit 1, punkt 1.3 a.-d. er opfyldt. d. Følger af kørselsuheld i form af varigt mén eller dødsfald, der overgår personer, som er knyttet til værksteder, servicestationer, hoteller eller andre virksomheder, som i erhvervsøjemed har motorcyklen i varetægt. e. Følger af kørselsuheld i form af varigt mén eller dødsfald, der indtræffer, mens motorcyklen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning, eller benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje. f. Deltagelse og træning i professionel eller halvprofessionel sport g. Udgifter til undersøgelser, behandling, hjælpemidler o.lign. h. Skade på tænder. i. Følger af kørselsuheld i form af varigt mén eller dødsfald, der skyldes bestående eller tilfældigt tilstødende sygdomme eller udløsning af skjulte sygdomsanlæg. j. Skade eller skadesforværring, der skyldes bestående mén k. Forværring af følger efter kørselsuheld, der skyldes bestående sygdom eller sygdomsanlæg l. Manglende årsagssammenhæng mellem kørselsuheldet og varigt mén/dødsfaldet. m. Følger af lægelige behandling, som ikke er nødvendiggjort af en skade, der er dækket. n. Varigt mén i form af psykiske følger efter færdselsuheld, hvor føreren ikke har været udsat for personskade. o. Varigt mén som følge af overbelastning af andre legemsdele end den, der er beskadiget ved ulykken uanset, om ulykken var årsagen til overbelastning af disse legemsdele. p. Følger af kørselsuheld sket under de i afsnit 4, punkt 4.6 nævnte omstændigheder. q. Varigt mén eller dødsfald, der skyldes, at motorcyklens fører er påvirket af narkotika eller andre lignende stoffer. 3.7 ERSTATNING FOR VARIGT MÉN Forsikringen giver ret til erstatning i tilfælde af varigt mén som følge af et ulykkestilfælde, der er direkte forårsaget af et kørselsuheld med den forsikrede motorcykel Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet kan fastsættes. Det varige mén skal være fastsat til en méngrad på mindst 5 %, før der ydes erstatning. Ved fastsættelsen af méngraden foretages der fradrag for eventuelt forudbestående mén Erstatningen udgør en procentdel af forsikringssummen, svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb. Méngraden kan højest være 100 % pr. ulykkestilfælde Méngraden fastsættes med udgangspunkt i de procentsatser, der er fastsat i Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Procentsatserne i méntabellen beror på en lægelig bedømmelse af skadens art og omfang, og er uafhængig af skadens individuelle, erhvervsmæssige følger for føreren. Det er altid den på afgørelsestidspunktet gældende méntabel, der anvendes ved erstatningsfastsættelsen. Føreren skal efter anmodning lade sig undersøge af en læge, som selskabet udpeger. Selskabet betaler udgifterne til selve undersøgelsen. 4

5 3.7.5 Erstatningen udbetales til føreren af den forsikrede motorcykel. 3.8 ERSTATNING VED DØD Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, er direkte årsag til førerens død, betales forsikringssummen til nærmeste pårørende. Forsikringen dækker med den på policen anførte sum ved dødsfaldet. 3.9 UDBETALING AF ERSTATNING Udbetalingen af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet. Forsikringssummen fremgår af policen Méngradserstatningen, jf. punkt 3.7, udgør samme procent af forsikringssummen, som méngraden udgør i procent. Hvis et varigt mén fastsættes til 30 % eller derover, fordobles méngradserstatningen, således at der udbetales den dobbelte procent af forsikringssummen i erstatning Hvis føreren dør inden erstatningen er udbetalt, kan erstatningen udbetales til boet under forudsætning af, at der er tilstrækkelig dokumentation til at kunne fastsætte méngraden Erstatning udbetales, når selskabet har fået de oplysninger, som er nødvendige til at bedømme skadens varige følger (méngraden). c. Afmonteret tilbehør og standardværktøj til en værdi ud over kr. (indeksreguleres indeks 2015), medmindre det fremgår af policen, at forsikringen er tegnet med en højere sum. 4.5 KASKOFORSIKRINGEN DÆKKER IKKE a. Fabrikations- og konstruktionsfejl b. Skade, der alene opstår i og er begrænset til motorcyklens mekaniske dele (f.eks. motor, transmission og styretøj m.v.), medmindre sådan skade er overgået motorcyklen ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet hertil godkendt befordringsmiddel c. Skade, der påføres motorcyklen eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af motorcyklen fra lift d. Forringelse af motorcyklens stand, som er en følge af brugen af denne, f.eks. stenslag i lak, ridser o. lign. e. Skade, der skyldes vejrligets påvirkning f.eks. tæring, rust og frostsprængning f. Skade, der skyldes slidtage g. Tyveri af brændstof AFSNIT 4 KASKOFORSIKRING INKL. BRAND 4.1 FORSIKRINGEN DÆKKER Kaskoforsikringen dækker bortset fra nedenstående undtagelser, jf. punkt , enhver skade på den forsikrede motorcykel, samt tab af motorcyklen ved tyveri og røveri. Glasskader er meddækket, således at brud (ikke ridser) på motorcyklens glas erstattes. 4.2 BRANDFORSIKRINGEN DÆKKER Brandforsikringen dækker skade på den forsikrede motorcykel ved brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning med de undtagelser, der er nævnt nedenfor under punkt Ved brandskade forstås ildsvåde. Herfra undtages beskadigelse som følge af svidning f.eks. fra tobaksgløder. Brandforsikringen er en del af kaskoforsikringen, og alle punkter vedrørende kaskoforsikringen er derfor også gældende for brandforsikringen. 4.3 KASKOFORSIKRINGEN OMFATTER a. Motorcyklen b. Fastmonteret tilbehør til motorcyklen c. Afmonteret tilbehør og standardværktøj, når dette kun bruges til den forsikrede motorcykel. Punkt b. og c. erstattes med i alt max. kr tilsammen (indeksreguleres indeks 2015). Det fremgår af police, hvis forsikringen er tegnet med en højere sum. 4.4 KASKOFORSIKRINGEN OMFATTER IKKE a. Tilbehør, der anvendes erhvervsmæssigt b. Lånte, lejede og leasede ting. h. Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af frostsprængning i. Skade som følge af manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse efter fabrikantens forskrifter j. Tyveri eller skade som følge af tyveri, hvis policens krav om tyverisikring ikke er opfyldt k. Skader omfattet af en garanti og reklamationsret. 4.6 ENDVIDERE DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE SKADE a. Der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftaleloven 18 b. Der er forårsaget ved selvforskyldt beruselse, jf. Forsikringsaftalelovens 20 og regler om spirituskørsel i Færdselslovens 53, stk. 1 og 2 c. Der er indtrådt, mens motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed. Er en skade, som nævnt under stk. a-c, ikke forvoldt af forsikringstageren selv, er denne dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at det manglende kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regresret for de afholdte udgifter. Er skaden sket som følge af forhold nævnt i punkt 4.6. a.-c bortfalder forsikringsdækningen for alle sikrede, jf. forsikringsaftalelovens 54. Dette gælder dog ikke, hvis der er noteret en panthaverdeklaration inden skaden skete. 4.7 RETSHJÆLPSFORSIKRING Hvis der er tegnet kaskoforsikring omfatter forsikringen retshjælp. 5

6 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med erhvervsudøvelse. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages. I småsager kan forsikringstageren selv indgive anmeldelse på særlig blanket for småsager. Blanketten er udarbejdet af Forsikring & Pension. Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af den forsikrede motorcykel, dækkes med indtil kr. Der beregnes en selvrisiko på 10 % af de erstatningsberettigede omkostninger, dog min kr. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos selskabet. 4.8 REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET Hvis der er tegnet kaskoforsikring, er forsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOSservicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet. De kan rekvireres hos selskabet. AFSNIT 5 FORHOLD I SKADETILFÆLDE VED KASKO- OG BRANDSKADER 5.1 SKADEANMELDELSE Skader eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Ved tyveri af selve motorcyklen skal der foruden anmeldelse til selskabet, omgående ske anmeldes til politiet. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med motorcyklen. Selskabet har ret til at anvise reparatør, og alle skader skal besigtiges af taksator, forinden reparationen udføres. Såfremt skaden er repareret, forinden der sker anmeldelse til selskabet, kan selskabet afvise eller nedsætte erstatningskravet. Skader under redningsforsikringen skal anmeldes til SOS-International A/S se det røde SOS-servicekort. 5.2 SKADENS OPGØRELSE Selskabet kan enten lade motorcyklen reparere, erstatte den skete skade med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse REPARATION Motorcyklen skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid erstattes ikke. Er skaden opstået, mens motorcyklen var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler jf. afsnit 1, punkt 1.1, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, såfremt reparatøren er ansvarlig for skaden. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. Reparation af motorcyklen finder ikke sted, hvis den af Skatteministeriet fastsatte udgiftsgrænse overskrides (totalskade). Skaden afgøres da ved kontant erstatning KONTANT ERSTATNING Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer motorcyklen ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter, at selskabet har modtaget skadeanmeldelse, sættes erstatningen til det beløb, en motorcyklen af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Vedrørende erstatning for tilbehør og standardværktøj henvises til afsnit 4, punkt 4.3. Den skaderamte motorcykel tilfalder selskabet GENANSKAFFELSE Hvis motorcyklen fortsat er i forsikringstagerens varetægt, kan selskabet i stedet for kontanterstatning for udstyr vælge at yde erstatning i form af genanskaffelse TRANSPORTOMKOSTNINGER I DANMARK Nødvendige omkostninger ved motorcyklens transport til nærmeste reparatør betales af selskabet. Kommer en motorcykel efter tyveri eller røveri atter til veje, betaler selskabet ud over den skade, der evt. er påført motorcyklen, tillige nødvendige omkostninger til hjemtransport af motorcyklen. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement el. lign. AFSNIT 6 - TILVALGSDÆKNINGER Det fremgår af policen, om forsikringen omfatter en eller flere af tilvalgsdækningerne nævnt nedenfor: 6.1 FRISKADEDÆKNING Friskadedækning betyder, at der i visse skadessituationer ikke fratrækkes selvrisiko, og hvis motorcykelforsikringen er tegnet med trinregulering, rykkes der ikke præmietrin. Friskadedækning betyder, at der i visse skadessituationer ikke fratrækkes selvrisiko: a. Ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion samt nedstyrtning af genstande på motorcyklen b. Mens motorcyklen er overladt til værksted, servicestation o. lign., eller efter at motorcyklen er overdraget til en ny ejer, jf. afsnit 1, punkt 1.1 c. Alene efter punkt 4.7 (Retshjælp) eller efter punkt 4.8 (Redning i udlandet). d. Alene på motorcyklens glas e. Hærværk af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere selskabets udgift. 6

7 Der rykkes ikke tilbage i præmietrin, når forsikringen er tegnet med trinregulering i følgende skadessituationer: a. Ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion og nedstyrtning af genstande på motorcyklen b. Mens motorcyklen er overladt til værksted, servicestation o.lign., eller efter at motorcyklen er overdraget til en ny ejer, jf. afsnit 1, punkt 1.1 c. Alene efter punkt 4.7 (Retshjælpsforsikring) og punkt 4.8 (Redningsforsikring i udlandet) d. Alene på motorcyklens glas e. Forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningspligt bortfalder i medfør af lov om erstatningsansvar kapitel 2 f. Ved tyveri, når tændingsnøglen er stjålet, og den er brugt til at bortskaffe motorcyklen. Det gælder dog ikke, når tændingsnøglen befandt sig i/på motorcyklen g. Hærværk af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere selskabets udgift. 6.2 AUTOHJÆLP Autohjælp leveres af selskabets samarbejdspartner, SOS Dansk Autohjælp A/S, Torsøvej 2, 8240 Riskov. Hvis du har behov for autohjælp, skal du ringe på Assistancebehov, der kendes på tidspunktet for tegning af tilvalgsdækningen, er ikke dækket. Hvis en assistance ikke er dækningsberettiget, betaler du for egen regning prisen på assistancen. Når sikrede er nævnt nedenfor henvises til afsnit 1, punkt 1.1. FORCE MAJEURE Selskabet eller samarbejdspartneren, SOS Dansk Autohjælp, er ikke ansvarlig for manglende assistance i tilfælde af force majeure. Force majeure omfatter bl.a. følgende situationer: a. Krig og borgerkrig (uanset om det er erklæret eller ej) b. Borgerlige uroligheder c. Terrorisme d. Lynnedslag, jordskælv og voldsom storm e. Brand og oversvømmelse f. Udslip af kernestråling og g. Udslip af biologisk skadeligt materiale. 1 - DÆKNINGSOMRÅDE Abonnementet er gældende i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og Grønland), for motorcykler. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på transitruten E 65 mellem Malmø og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske grænse. Med Europa i betingelserne for autohjælp menes følgende lande: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonien, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. 2 DÆKNING Sikrede, der er bosiddende i Danmark, og har en dansk indregistreret motorcykel, kan tegne dækningen. Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at motorcyklen ikke kan køre videre ved egen hjælp. Den eller de motorcykler, som er registreret hos selskabet, er dækket. Hvis motorcyklen undervejs i dækningsperioden udskiftes med en tilsvarende motorcykel, dækkes i stedet den nye motorcykel under forudsætning af, at selskabet er orienteret om udskiftningen. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. Konstruktionsmæssige ændringer af motorcyklen skal meddeles til selskabet. 3 - BUGSERING I DANMARK OG EUROPA I Danmark: Hvis motorcyklen er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet, transporteres den til bopæl eller værksted i samråd med sikrede. Ved driftsstop/skade ved sikredes bopæl transporteres motorcyklen til værksted efter sikredes valg. Der ydes én assistance pr. uheld/driftsstop. I Europa: Hvis skaden eller driftsstoppet sker uden for Danmarks grænser, i Europa, og motorcyklen ikke kan repareres på stedet, transporteres den til nærmeste værksted. 4 - STARTHJÆLP/BRÆNDSTOFUDBRINGNING M.M. SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe sikrede på stedet, hvis motorcyklen ikke kan starte eller ikke kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbydes transport til værksted i samråd med sikrede i henhold til 3. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof skal betales kontant af sikrede. 5 MISTET NØGLE Er nøglen blevet væk, dækkes bugsering til nærmeste værksted i samråd med sikrede (ved accept fra SOS Dansk Autohjælp til nærmeste mærkeværksted). 6 - BJÆRGNING/FRITRÆKNING Ved fritrækning på sikredes hjemadresse forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning. Bjærgning/fritrækning er kun dækket indenfor Danmarks grænser. 7 FÆRDSELSUHELD Motorcyklen transporteres til nærmeste værksted i henhold til 3, under forudsætning af, at SOS Dansk Autohjælp udfører bugseringen. I udlandet bugseres motorcyklen til nærmeste værksted. 8 - AKUT OPSTÅET SYGDOM Hvis sikrede som fører af den dækkede motorcykel i Danmark bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og sikrede således ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk Autohjælp for hjemkørsel af motorcyklen, sikrede og eventuelle passagerer til fælles bestemmelsessted. SOS Dansk Autohjælp yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. SOS Dansk Autohjælp kan forlange, at sikredes læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. SOS Dansk Autohjælp påbegynder hjemkørsel af motorcyklen indenfor 24 timer efter bestilling. Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst under kørsel uden for Danmark bliver motorcyklen, sikrede og passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted. 7

8 9 - TYVERI Der ydes dækning for assistancer efter tyveri i Danmark i henhold til 3. Der ydes ikke dækning for assistancer efter tyveri i udlandet TRANSPORT MELLEM VÆRKSTEDER Der ydes ikke bugsering mellem værksteder. 11 HOTELOPHOLD I DANMARK Kan motorcyklen ikke repareres samme dag i Danmark, og SOS Dansk Autohjælp vurderer det rimeligt, vil sikrede samt medpassagerer blive tilbudt en hotelovernatning inkl. morgenmad FORTSÆTTELSE AF REJSE I DANMARK Hvis sikrede samt medpassagerer ikke kan køre med redderen, tilbydes at refundere billetten til f.eks.: Bus, tog, taxa, færge osv. Dette sker efter SOS Dansk Autohjælps valg ud fra billigste løsning EVENTUELLE BRO- OG FÆRGEAFGIFTER Hvis SOS Dansk Autohjælp skal bugsere motorcyklen mellem landsdele, og det medfører en færge- eller broafgift (f.eks. Storebælt), vil sikrede blive opkrævet 200 kr. kontant for dette. AFSNIT 7 GENERELT 7.1 FORTRYDELSESFRIST Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringsaftalen er indgået. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har fået oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. modtager policen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag, kan du vente til den følgende hverdag. 7.2 HVORDAN FORTRYDER DU? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: PenSam Forsikring Jørgen Knudsens Vej Farum 7.3 BETALING AF FORSIKRINGSPRÆMIE, SELVRISIKO OG SKADESFORSIKRINGSAFGIFT M.V. Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende prisliste. Sammen med præmien opkræves eventuel skadesforsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige, herunder statsafgift og miljøbidrag. Ligeledes opkræves eventuelle gebyrer, morarente og andre omkostninger. Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage. Påkrav om betalingen finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks oplyses herom. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie anses for påkrav. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. Beløbene opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Betales opkrævede beløb ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver rykkerskrivelse, der må udsendes. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. Betales opkrævede beløb stadig ikke, slettes forsikringen, og hvis motorcyklen er registreret, underrettes politiet med henblik på inddragelse af nummerpladerne. Der foretages registrering i fællesregistret (se punkt ) Er forsikringen slettet på grund af restance, kan genoptagelse ske, hvis betingelserne herfor er opfyldt i henhold til forsikringsaftalelovens regler herom. Selskabet er tilsluttet BS, hvorigennem betaling af præmie m.v. kan foretages. Nærmere oplysninger kan fås i dit pengeinstitut. 7.4 FORSIKRING I ANDET SELSKAB Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold i nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 7.5 KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADE Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, terror, jordskælv eller andre naturforstyrrelser, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. For tilvalgsdækningen, Autohjælp, se Force Majeure under punkt INDEKSREGULERING OG AFGIFTER Præmie, gebyrer og selvrisici indeksreguleres. Dækningssummer og andre beløb nævnt i betingelserne og policen indeksreguleres ikke, medmindre andet er anført. Selvrisiko for retshjælp indeksreguleres ikke. Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i det lønindeks for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. Selskabet har dog ret til at foretage indeksreguleringen på de enkelte dækningssummer og andre beløb i intervaller oprundet til hele kroner deleligt med 100, 500 kr. eller kr. Hvis udgivelsen af dette lønindeks ophører, kan selskabet fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Skadeforsikringsafgift og andre afgifter betales af forsikringstageren efter lovgivningen herom. 7.7 ÆNDRING AF PRÆMIE, SELVRISICI OG FORSIKRINGSVILKÅR Såfremt selskabet ønsker at foretage væsentlige ændringer i præmier, selvrisici og forsikringsvilkår til ugunst ud over de ændringer, der følger af punkt 7.6, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode med respekt for det i punkt angivne varsel. Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra hovedforfaldsdagen. Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder punkt og

9 7.8 FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag Mod betaling af gebyr kan forsikringen opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned Efter enhver anmeldt skade for hvilken der er tegnet forsikring er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel Endvidere er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages skriftligt varsel, såfremt den forsikrede motorcykel ikke vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren nægter selskabet adgang til at besigtige den LOVGIVNING For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Færdselsloven TILSYN OG GARANTIFOND Selskabet er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf , og er tilsluttet garantifonden for skadesforsikringsselskaber IKRAFTTRÆDEN Betingelserne er gældende fra 1. juli Såfremt selskabet på grund af forsikringens forløb - f.eks. ved præmierestance eller gentagne skadetilfælde stiller skærpede vilkår, jf. punkt 7.8.5, for forsikringens fortsættelse, eller opsiger forsikringen, sker registrering i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring. Dette vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives forsikringstageren meddelelse herom med oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register (D.F.I.M., Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør Skærpede vilkår Konstaterer selskabet ved behandlingen af en skade særlige risikoforhold, kan selskabet i stedet for opsigelse vælge at pålægge forsikringen skærpede vilkår. De skærpede vilkår kan eksempelvis være tvungen selvrisiko eller ændring af eksisterende selvrisiko, forhøjelse af præmien på forsikringen eller begrænsning i dækningen. Selskabet kan ligeledes kræve, at du skal foretage forebyggende foranstaltninger, som en del af de skærpede vilkår. Skærpede vilkår i forbindelse med en skade skal meddeles dig skriftligt med 14 dages varsel regnet fra, at erstatningen er udbetalt, eller skaden er afvist. Ønsker du ikke at fortsætte forsikringen på skærpede vilkår, kan du opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel eller pr. ikrafttrædelse for de skærpede vilkår. 7.9 KLAGER Er der opstået uoverensstemmelse mellem dig og selskabet om forsikringen, skal du altid først klage til selskabet. Både du og selskabet kan kræve, at sagen bliver forelagt for bestyrelsen. Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager over forsikringen. Du kan hente klageskemaet på ankenævnets hjemmeside eller få det ved at kontakte selskabet. Du kan også søge en uoverensstemmelse løst ved domstolene efter dansk ret. Du kan finde hjælp til at klage i selskabets klagevejledning, som du kan få tilsendt, eller finde på hjemmesiden 9

10 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hejmsted Furesø, Danmark

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

SOS Dansk Autohjælp PLUS

SOS Dansk Autohjælp PLUS FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOHJÆLPSFORSIKRING SOS Dansk Autohjælp PLUS Nedenstående betingelser gælder som tillæg til de generelle abonnementsbetingelse som findes i 20 til 29 på side 8 til 10, hvorfor

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere