Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen"

Transkript

1 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 4 Kapitel 3. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige bachelor... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Det centrale fag på bachelorniveau i finsk Det centrale fag i finsk Det centrale fags moduler... 7 Modul 1: Propædeutik Modul 2: Finlands historie og litteratur Modul 3: Propædeutik Modul 4: Sprog og tekster Modul 5: Finlands historie og litteratur Modul 6: Finnish Grammar from a Foreign Perspective Modul 7: Sprog og tekster Modul 8: Sprog og tekster Modul 9: Sprog og tekster Modul 10: Valgfrit modul Modul 11: Bachelorprojekt Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Merit og overgangs Merit Overgangs Kapitel 8. Tilmelding til prøver og fag samt fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelse Tilmelding til prøver og fag Fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelse Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2015-studieordningen for bacheloruddannelsen med centralt fag i Finsk er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Bacheloruddannelsen med centralt fag i Finsk hører under studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og censorkorpset for Finsk. 3. Normering Bacheloruddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 135 ECTS-point inkl. bachelorprojektet, samt bachelortilvalg på 45 ECTS-point. Bacheloruddannelsen med centralt fag i finsk omfatter derudover 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning. Stk. 2. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for den studerendes centrale fag. 4. Titel En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Finsk giver ret til betegnelsen bachelor (BA) i finsk. På engelsk bruges Bachelor of Arts (BA) in Finnish. Kapitel 2. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Der findes kun i meget begrænset omfang egnet litteratur på dansk. Det meste af litteraturen vil derfor skulle læses på andre skandinaviske sprog, engelsk eller finsk. 6. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Når der i forbindelse med skriftlige opgaver anføres en absolut længde, fx 5 normalsider, kan opgaverne afvige fra den angivne længde med +/- 10 %. Når længden angives som et interval, fx normalsider, skal opgaven imidlertid holdes inden for det angivne interval. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder bachelorprojekt, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 12. 3

4 8. Pensum Information om gældende pensum for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet: Eksamen => Før Eksamen => Pensum. Kapitel 3. Faglig profil 9. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på bachelorniveau i Finsk er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til den adgangsgivende uddannelse samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle sine kompetencer med henblik på erhvervsfunktion eller fortsat uddannelse. 10. Kompetenceprofil for den færdige bachelor Kompetencebeskrivelse Bacheloruddannelsen i Finsk er en akademisk, humanistisk uddannelse. De generelle humanistiske kompetencer sætter bacheloren i stand til at fungere som formidler mellem den finske kultur og andre kulturer og i et videre perspektiv udnytte denne evne i mødet mellem kulturer generelt. En bachelor er i stand til selvstændigt at finde, udvælge og bedømme faglitteratur og andet materiale med relevans for en given problemstilling og på dette grundlag at formulere en rapport eller gennemføre en analyse med tilhørende formidling af analysens problemstilling og resultater i en form, der er afpasset efter en given målgruppe. Specifikt er bacheloren i stand til at kommunikere på finsk, dvs. forstå, tale, læse og skrive finsk i de fleste situationer og på et niveau, så han/hun kan klare sig i hverdagen i Finland. Den færdige bachelor er også i stand til at beskrive, analysere og behandle sproglige, litterære, historiske, samfundsfaglige og kulturelle problemstillinger relateret til Finland og den finske kultur. Bacheloruddannelsen i Finsk sigter i kombination med et tilvalg mod en direkte erhvervskarriere inden for følgende områder: handel med Finland, udstationering i Finland, turist- og kulturvirksomhed, kulturformidling og internationale organisationer (fx EU, Norden eller NGO er). En bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Finsk giver adgang til kandidatuddannelsen i Finsk. Kompetencemål En bachelor i Finsk har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af Finlands historie, samfund, kultur og litteratur det finske sprog, dets struktur, varianter og registre videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange til sproglige, litterære, historiske, samfundsfaglige og kulturelle problemstillinger på et niveau, der sætter bacheloren i stand til at reflektere selvstændigt inden for fagets akademiske univers. Færdigheder i at oversætte almindelige tekster fra finsk til dansk finde relevant information og viden i et bredt felt af kilder, herunder litteratur og andre formidlingsformer 4

5 vælge materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af gængse informationskilder og foretage en selvstændig bearbejdelse af det vurdere finskfagets forskellige metodetilgange og analysemodeller med henblik på at udvælge relevante tilgange til konkrete problemstillinger sætte begivenheder i relation til hinanden såvel synkront som diakront analysere og drage konklusioner samt formulere dem på en velargumenteret måde strukturere en arbejdsopgave og inddrage fagets for opgaven relevante metode og teori planlægge og selvstændigt udarbejde en større rapport om en faglig problemstilling inden for en given tidsfrist og herunder formidle sagsforholdet og dets teoretiske aspekter. Kompetencer i at udnytte sin sproglige viden i forbindelse med oversættelsesopgaver, sproglig rådgivning og undervisning beskrive en kultur i forhold til en anden kultur og at forstå en anden identitet udnytte sin tværkulturelle indsigt og kommunikere på tværs af kulturskel arbejde inden for et fagligt miljøs professionelle rammer både med individuelle præstationer og med kollektiv indsats identificere og selvstændigt tilegne sig den teori og metode, en faglig problemstilling kræver planlægge og gennemføre en arbejdsopgave, herunder at udvide egen viden og at indgå i et samarbejde med andre om at løse en konkret arbejdsopgave. Kapitel 4. Det centrale fag på bachelorniveau i finsk 11. Det centrale fag i finsk Tilmelding til prøven i Modul 11 (Bachelorprojekt) forudsætter, at den studerende har bestået 120 ECTS-point på det centrale fag. Stk. 2. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 3. Det strukturerede studieforløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i finsk fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøve 1. 1: Propædetik 1 (det centrale fag) 2: Finlands historie og litteratur 1 (det centrale fag) Propædeutik 1 (obligatorisk og ikkekonstituerende) Aktivitetskode: HFNÆ00011E Finlands historie og kultur 1 (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00301E Finlands litterære hovedværker 1 (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00311E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke bestået Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke bestået 2. 3: Propædeutik 2 (det centrale fag) Propædeutik 2 (obligatorisk og ikkekonstituerende) Aktivitetskode: HFNÆ00021E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke bestået 5

6 4: Sprog og tekster 1 (det centrale fag) Sprog og tekster 1: det finske sprogs udvikling (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HFNB00321E Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen 3. 5: Finlands historie og litteratur 2 (det centrale fag) 6: Finnish grammar from a foreign perspective (det centrale fag) Finlands historie og kultur 2 (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00331E Finlands litterære hovedværker 2 (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00341E Det finske sprogs struktur set udefra (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HFNB00351E Bunden skriftlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen 4. 7: Sprog og tekster 2 (det centrale fag) 8: Sprog og tekster 3 (det centrale fag) Sprog og tekster 2: fra strukturer til tekster sprogbrug i kontekst (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HFNB00361E Sprog og tekster 3A: sprogbrug og oversættelse (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00371E Sprog og tekster 3B: Finlands samfundsforhold (obligatorisk og konstituerende) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00381E Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/ikke bestået Bunden skriftlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen 5. 9: Uddybende studier (det centrale fag) Sprog og tekster 4: Finland som sprogsamfund (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HFNB00391E Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bachelortilvalg (tilvalg) Afhænger af det valgte tilvalg 6. Mobilitetsvindue. Bachelortilvalg (tilvalg) Bachelortilvalg (tilvalg) Afhænger af det valgte tilvalg Afhænger af det valgte tilvalg 6

7 7. 10: Valgfrit modul (det centrale fag) Valgfag (valgfag og konstituerende) Aktivitetskode: HFNB00401E Fri skriftlig hjemmeopgave Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen 11: Bachelorprojekt (det centrale fag) Bachelorprojekt (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HFNB00411E Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 12. Det centrale fags moduler Modul 1: Propædeutik 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af basale elementer og strukturer i det finske sprog det centrale ordforråd inden for finsk finsk udtale den finske kommunikationskultur. Færdigheder i at føre enkle samtaler på finsk forstår det finske sprogs struktur. Kompetencer i at kommunikere på finsk på et basalt niveau skrive en kort tekst på finsk læse lette finske tekster forstå grammatiske konstruktioner i lette tekster på finsk. Propædeutik 1 (obligatorisk og ikke-konstituerende) Elementary Finnish 1 (compulsory and non-constituent) Aktivitetskode: HFNÆ00011E forstå og anvende velkendte dagligdags udtryk føre en enkel samtale om et hverdagsemne skrive korte tekster, der afspejler hverdagssituationer forstå og anvende de gennemgåede sproglige strukturer formidle viden og information om Finland og det finske sprog på dansk. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via gruppearbejde, skrivning af journal m.m. Der skal indgå sproglaboratorieøvelser i undervisningen. Prøve Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen (inkl. sproglaboratorieøvelser) og 12 skriftlige semesteropgaver skrevet på finsk. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt bestået/ikke bestå- 7

8 et. Eksaminationssprog: Finsk. Omfang: 12 semesteropgaver på op til 1 normalside pr. opgave samt fremmøde i 80% af undervisningen (inkl. sproglaboratorieøvelser). Omfang ved syge-/omprøve: 12 normalsider. Eksaminator stiller op til 6 spørgsmål. Der gives en samlet bedømmelse, men alle spørgsmål skal besvares på bestået niveau. Der gives 10 dage til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Undervisningen sker så vidt muligt på finsk. Eksamenssproget er finsk. Modul 2: Finlands historie og litteratur 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige sider af Finlands historie og kultur inden 1920 erne Finlands litterære hovedværker og personer inden år 1920 sammenhængen mellem den kulturelle og historiske udvikling i Finland. Færdigheder i at behandle og formidle en given problemstilling på en videnskabeligt velfunderet måde, bl.a. ved fremsøgning af relevant litteratur at analysere historiske problemstillinger at beskrive, analysere og fortolke litteraturhistoriemæssigt vigtige værker at udtrykke sine holdninger og synspunkter på en velstruktureret og velargumenteret måde på dansk. Kompetencer i at forholde sig kritisk til og at analysere historiske forhold med udgangspunkt i kildetekster at analysere og diskutere litteratur, specielt de centrale værker i den finske litterære tradition indtil år 1920 at arbejde tværfagligt med litterære, kulturelle og historiske problemstillinger. Finlands historie og kultur 1 (obligatorisk og konstituerende) Finnish History and Culture 1 (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00301E redegøre for hovedtrækkene i Finlands historie og kultur før Finlands selvstændighed i 1917 redegøre for de relevante personer og deres betydning ift. Finlands historie og kultur tage kritisk stilling til den valgte litteratur analysere og konkludere på en velargumenteret måde. 8

9 Prøve Undervisningen gennemføres som forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende. Der indgår studenteroplæg i undervisningen. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen. Syge-/omprøve (ved godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden skriftlig hjemmeopgave, se dog omfang. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Eksaminator formulerer op til fire emner, der hver består af op til fem spørgsmål. Eksaminanden skal vælge ét emne og besvare samtlige spørgsmål inden for emnet. Der gives en samlet bedømmelse, men alle spørgsmål skal besvares på bestået niveau. Opgaven skal have et omfang på 10 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen. Aktiv undervisningsdeltagelse: fremmøde i min. 80 % af undervisningen. Omfang ved syge-/omprøve: 15 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve under tilsyn på universitetet. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Prøven varer 5 timer. Eksaminator formulerer op til fire emner, der hver består af op til fem spørgsmål. Eksaminanden skal vælge ét emne og besvare samtlige spørgsmål inden for emnet. Der gives en samlet bedømmelse, men alle spørgsmål skal besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Ingen. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Finlands litterære hovedværker 1 (obligatorisk og konstituerende) The Classics of Finnish Literature 1 (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00311E redegøre for Finlands litterære tradition og hovedtræk i finsk litteraturhistorie fra den gamle folklore-tradition til år 1920 redegøre for de centrale værker og forfattere i den finske litterære tradition indtil år 1920 indsætte litteraturen i en bredere kulturel, social og kulturhistorisk sammenhæng. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via par- eller gruppearbejde, skriveøvelser og diskussion m.m. 9

10 Prøve Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og 3 semesteropgaver. Syge-/omprøve (ved godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden skriftlig hjemmeopgave samt 4 kursusrelaterede opgaver. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt bestået/ikke bestået. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 6 normalsider. Der gives 5 dage til besvarelsen. Omfang ved aktiv undervisningsdeltagelse: Fremmøde i min. 80 % af undervisningen og 3 semesteropgaver på op til 2 normalsider pr. opgave. Omfang ved syge- /omprøve: I alt 12 normalsider (Bunden hjemmeopgave ca. 6 normalsider heraf). Der gives 5 dage til besvarelsen. Der gives en samlet bedømmelse, men alle opgaver skal besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve under tilsyn på universitetet. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bestået/ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Omfang: Prøven varer 5 timer. Eksaminator formulerer op til 5 spørgsmål. Der gives en samlet bedømmelse, men alle spørgsmål besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Ingen. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 3: Propædeutik 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forskelle mellem skrift- og talesprog de forskellige talesprogsformer mere komplicerede elementer og konstruktioner i det finske sprog. Færdigheder i både mundtlig og skriftlig kommunikation i hverdagssituationer at forstå skrevet og talt finsk på et basalt niveau at analysere og beskrive basale sproglige strukturer og konstruktioner. Kompetencer i at kommunikere om dagligdags emner på finsk læse og forstå lette tekster på finsk skrive finske tekster af lavere sværhedsgrad forstå mere avancerede sproglige strukturer på finsk. 10

11 Propædeutik 2 (obligatorisk og ikke-konstituerende) Elementary Finnish 2 (compulsory and non-constituent) Aktivitetskode: HFNÆ00021E selvstændigt redegøre for grammatiske spørgsmål forstå og anvende de gennemgåede finsksproglige konstruktioner kommunikere i hverdagssituationer på finsk skrive enkle, sammenhængende tekster på finsk. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via gruppearbejde, skrivning af journal m.m. Der skal indgå sproglaboratorieøvelser i undervisningen. Prøve Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen (inkl. sproglaboratorieøvelser) og 10 skriftlige semesteropgaver skrevet på finsk. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt bestået/ikke bestået. Eksaminationssprog: Finsk. Omfang: 10 semesteropgaver på op til 1 normalside pr. opgave fremmøde i min. 80 % af undervisningen (inkl. sproglaboratorieøvelser). Omfang ved syge-/omprøve: Omfang: 30 minutter inkl. votering, forberedelse: 60 minutter. Eksaminanden stilles 3-5 spørgsmål, der danner udgangspunkt for den efterfølgende dialog. Hjælpemidler: Alle. Hjælpemidler til syge-/omprøve: medbringe ordbøger efter eget valg. Ingen. Modul 4: Sprog og tekster 1 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det finske sprogs ordforråd, låneord og orddannelser det finske sprogs historie og udvikling, specielt når det gælder det finske skriftsprog forskelle mellem skrift- og talesprog forskellige sproglige læringsstrategier. Færdigheder i at selvstændigt lære nye finske ord og sproglige konstruktioner redegøre for de vigtigste personer i det finske skriftsprogs udvikling redegøre for forskellen mellem det finske skrift- og talesprog 11

12 skrive enkle, informative tekster, bl.a. referater og sammendrag, på finsk læse lette finske tekster af forskellige teksttyper, fx biografier og historiske artikler. Kompetencer i at redegøre for låneord og deres oprindelse redegøre for hovedtrækkene i det finske sprogs historie og udvikling. Sprog og tekster 1: det finske sprogs udvikling (obligatorisk og konstituerende) Language and Texts in Use 1: The Development of Finnish Language (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HFNB00321E Prøve demonstrere forståelse af det finske sprogs opbygning demonstrere kendskab til det finske sprogs historiske udvikling danne ord og arbejde med ordfamilier på finsk redegøre for forskellen mellem det finske skrift- og talesprog. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via gruppearbejde, skrivning af journal m.m. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 3 semesteropgaver skrevet på finsk. Syge-/omprøve (ved godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden skriftlig hjemmeopgave samt 4 kursusrelaterede opgaver. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Finsk. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 5 normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Omfang af aktiv undervisningsdeltagelse: 3 semesteropgaver på op til 1 normalside pr. opgave. Omfang ved syge-/omprøve: Hjemmeopgave samt 4 kursusrelaterede opgaver, i alt 12 normalsider. Der gives en samlet bedømmelse, men alle opgaver skal besvares på bestået niveau. Der gives 10 dage til besvarelsen Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave samt 4 kursusrelaterede opgaver. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Finsk. Omfang: Bunden hjemmeopgave samt 4 kursusrelaterede opgaver, i alt 12 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen. Der gives en samlet bedømmelse, men alle opgaver skal besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Alle. 12

13 De skriftlige opgaver skal skrives på finsk. Eksamenssproget er finsk. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 5: Finlands historie og litteratur 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af centrale aspekter af den finske historie, kultur og litteratur i det 20. og 21. århundrede Finlands litterære hovedværker og personer fra år 1920 sammenhængen mellem den kulturelle og historiske udvikling i Finland. Færdigheder i at behandle og formidle en given problemstilling på en videnskabeligt velfunderet måde bl.a. ved fremsøgning af relevant litteratur analysere historiske problemstillinger beskrive, analysere og fortolke litteraturhistoriemæssigt vigtige værker udtrykke sine holdninger og synspunkter på et velstruktureret og argumenteret måde på dansk. Kompetencer i at forholde sig kritisk til og analysere historiske forhold med udgangspunkt i kildetekster analysere og diskutere litteratur, specielt de centrale værker i den finske litterære tradition fra år 1920 arbejde tværfagligt med litterære, kulturelle og historiske problemstillinger Finlands historie og kultur 2 (obligatorisk og konstituerende) Finnish History and Culture 2 (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00331E Prøve redegøre for hovedtrækkene i Finlands historie og kultur efter Finlands selvstændighed i 1917 Redegøre for de relevante personer og deres betydning ift. Finlands historie og kultur tage kritisk stilling til den valgte litteratur analysere og konkludere på en velargumenteret måde. Undervisningen gennemføres som forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende. Der indgår studenteroplæg i undervisningen. Prøveform: Bunden skriftlig prøve under tilsyn på universitetet. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. 13

14 Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Omfang: Prøven varer 5 timer. Eksaminator formulerer op til fire emner, der hver består af op til fem spørgsmål. Eksaminanden skal vælge ét emne og besvare samtlige spørgsmål inden for emnet. Der gives en samlet bedømmelse, men alle spørgsmål skal besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Ingen. Ingen. Finlands litterære hovedværker 2 (obligatorisk og konstituerende) The Classics of Finnish Literature 2 (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00341E Prøve redegøre for Finlands litterære tradition og hovedtræk i finsk litteraturhistorie fra 1920 til i dag redegøre for de centrale værker og forfattere i den finske litterære tradition fra 1920 til i dag indsætte litteraturen i en bredere kulturel, social og kulturhistorisk sammenhæng i forhold til i dag Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via par- eller gruppearbejde, skriveøvelser og diskussion m.m. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og 3 skriftlige semesteropgaver. Syge-/omprøve (ved godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden skriftlig hjemmeopgave samt 4 kursusrelaterede opgaver. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 6 normalsider. Der gives 3 dage til besvarelsen. Omfang af aktivundervisningsdeltagelse: Fremmøde i min. 80 % af undervisningen og 3 skriftlige semesteropgaver på op til 2 sider pr. opgave. Omfang ved syge-/omprøve: Hjemmeopgave samt 4 kursusrelaterede opgaver, i alt 12 normalsider. Der gives 5 dage til besvarelsen. Der gives en samlet bedømmelse, men alle opgaver skal besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve under tilsyn på universitetet. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Omfang: Prøven varer 5 timer. Eksaminator formulerer op til 5 spørgsmål. Der gives en samlet bedømmelse, men alle spørgsmål skal besvares på 14

15 bestået niveau. Hjælpemidler: Ingen. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 6: Finnish Grammar from a Foreign Perspective Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af finsk grammatik grammatiske grundbegreber inden for det finske sprog de sproglige fænomener og strukturer, der gør finsk så særegent et sprog. Færdigheder i at redegøre for den finske grammatik samt dens strukturer og konstruktioner forstå almene lingvistiske begreber og metoder analysere finsk sprogmateriale. Kompetencer i at anvende almene lingvistiske begreber og metoder til at beskrive det finske sprog. Det finske sprogs struktur set udefra (obligatorisk og konstituerende) Finnish Grammar from a Foreign Perspective (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HFNB00351E Prøve beskrive finsk i forhold til de andre europæiske sprog dokumentere indsigt i det finske sprogs opbygning med særlig hensyntagen til de karakteristiske forskelle mellem finsk og andre europæiske sprog. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via gruppearbejde, skrivning af journal m.m. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i 80 % af undervisningen og løsning af 4 semesteropgaver. Syge-/omprøve (ved godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden skriftlig hjemmeopgave, se under omfang. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 7 normalsider. Eksaminator formulerer op til 3 spørgsmål, der alle skal besvares. Der gives 48 timer 15

16 til opgaven. Der gives en samlet bedømmelse, men alle opgaver skal besvares på bestået niveau. Omfang af aktiv undervisningsdeltagelse: Fremmøde i 80 % af undervisningen og 4 semesteropgaver på op til 1 normalside pr. opgave. Omfang ved syge- /omprøve: 12 normalsider. Eksaminator formulerer op til 6 spørgsmål, der skal alle besvares. Der gives en uge til opgaven. Der gives en samlet bedømmelse, men alle opgaver skal besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: Eksaminator formulerer op til 5 spørgsmål, der alle skal besvares og bestås. Prøven varer 5 timer. Der gives en samlet bedømmelse, men alle opgaver skal besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Ingen hjælpemidler er tilladt. eksamenssproget er engelsk. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 7: Sprog og tekster 2 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af lærings- og sprogbrugsstrategier kommunikations- og læseforståelsesstrategier sproglige strukturer og konstruktioner samt deres brug i kontekst strukturer og komposition af forskellige slags tekster og teksttyper skriftlig og mundtlig argumentation på finsk metatekstuelle begreber inden for tekstforståelse. Færdigheder i at analysere brug af forskellige sproglige registre afkode teksters formål og deres måde at strukturere informationer på bruge forskellige slags medier i sproglæringsprocessen. Kompetencer i at udnytte sin viden til at forstå og afkode forskellige slags tekster omkring Finland og den finske kultur udtrykke sig skriftligt på en enkel måde omkring kursusrelaterede emner. 16

17 Sprog og tekster 2: fra strukturer til tekster sprogbrug i kontekst (obligatorisk og konstituerende) Language and Texts in Use 2: From Structures to texts Language in Context (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HFNB00361E Prøve identificere og karakterisere de vigtigste bindeord i en tekst samt forstå deres brug i forhold til teksten som helhed redegøre for tekstens og optagelsens funktion, indhold og sproglige form beskrive og definere teksternes genre. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via gruppearbejde, skrivning af journal m.m. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 10 semesteropgaver. Syge-/omprøve (ved godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden skriftlig hjemmeopgave samt 4 kursusrelaterede opgaver. Bedømmelse: Intern prøve ved en eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Finsk. Omfang: Hjemmeopgaven har et omfang på 4 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen. Omfang af aktivundervisningsdeltagelse: 10 semesteropgaver på op til 1 normalside pr. opgave samt fremmøde i min. 80 % af undervisningen. Omfang ved syge- /omprøve. Hjemmeopgaven samt 4 kursusrelaterede opgaver, i alt 14 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen. Der gives en samlet bedømmelse, men alle opgaver skal besvares på bestået niveau. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved en eksaminator bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Finsk. Omfang: 14 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. 17

18 Modul 8: Sprog og tekster 3 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af basale elementer i oversættelsesteori og praksis grundprincipper om oversættelse af finske tekster til dansk samfundsmæssige tekster og emner om Finland det finske samfund og Finland i en europæisk og global kontekst. Færdigheder i at oversætte enkle, hverdagsrelaterede tekster fra finsk til dansk føre en enkel samtale om et samfundsfagligt emne på finsk forstå samfundsmæssige tekster på finsk og om Finland formidle oplysninger om det finske samfund definere og fortolke temaer i den finske kultur og forstå dem i deres globale kontekst. Kompetencer i at analysere finske tekster og deres funktion i forhold til oversættelse af disse tekster argumentere for og imod et bestemt synspunkt, når det drejer sig om et samfundsfagligt emne analysere samfundsmæssige fænomener i Finland. Sprog og tekster 3A: Sprogbrug og oversættelse (obligatorisk og konstituerende) Language and Texts in use 3A: Language Usage and Translation (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00371E oversætte almindelige, enkle finske tekster til et forholdsvis stilistisk og grammatisk korrekt, indholdsdækkende dansk demonstrere analytisk og kommunikativ kompetence. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøve Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 14 semesteropgaver. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave og indlæringsdagbog. Der gives 5-6 finske tekster, der alle skal oversættes til dansk, desuden skal eksaminanden skrive en indlæringsdagbog, hvor hun/han reflekterer over læringsprocessen. Eksaminanden reflekterer fx over, hvad der var vanskeligt, og hvorledes hun/han overkom vanskeligheder i forbindelse med oversættelserne. Bedømmelse: Intern ved én eksaminator bedømt bestået/ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Omfang: Ugentlige oversættelsesopgaver på op til 1 normalside pr. opgave. Omfang ved syge- /omprøve: normalsider. Der gives en uge til besvarelsen. Indlæringsdagbogen skal have et omfang på 7-8 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. 18

19 For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Sprog og tekster 3B: Finlands samfundsforhold (obligatorisk og konstituerende) Language and Texts in Use 3B: Finnish Social System and Social Policy (compulsory and constituent) 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HFNB00381E Prøve redegøre for hovedtrækkene i Finlands samfundsmæssige udvikling med særlig vægt på tiden efter selvstændigheden i 1917 genkende de centrale politiske og samfundsmæssige institutioner tage kritisk stilling til den valgte litteratur analysere og konkludere på en velargumenteret måde. Undervisningen gennemføres som forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende. Der indgår studenteroplæg i undervisningen. Prøveform: Bunden skriftlig prøve under tilsyn på universitetet. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: Prøven varer 5 timer. Eksaminator formulerer op til fire emner, der hver består af op til fem spørgsmål. Eksaminanden vælger ét emne og besvarer samtlige spørgsmål inden for emnet. Hjælpemidler: Ingen. Ingen. Modul 9: Sprog og tekster 4 Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forholdet mellem teori, empiri og metode udarbejdelse af videnskabelige tekster de sproglige forhold samt forskellige sproglige registre og sociolekter i dagens Finland hovedtrækkene i de finske dialekter finsk sprogpolitik og de sproglige minoriteter i Finland medier i dagens Finland med fokus på sprogbrug. Færdigheder i at placere faglige problemstillinger og repræsentative teoretiske tekstervedrørende sprogfagsdisciplinerne i en videnskabsteoretisk og historisk kontekst 19

20 anvende relevant faglitteratur forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til sin egen og andres videnskabelige praksis redegøre for forskelle mellem dialekter i den østlige og vestlige del af Finland redegøre for minoritetssprogs stilling i Finland forstå mediers rolle i forhold til brugen af det finske sprog i dag. Kompetencer i at finde og anvende relevante referencer og kilder på en korrekt måde udtrykke sig skriftligt på en enkel måde omkring kursusrelaterede emner udnytte sin viden til at afkode forskellige sproglige registre tillegne sig teoretisk viden om sproget som fænomen i samfundet, især i Finland. Sprog og tekster 4: Finland som sprogsamfund (obligatorisk og konstituerende) Language and Texts in Use 4: Finland as Language Community (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HFNB00391E Prøve forstå og i hovedtræk redegøre for principper og videnskabelig metode, teori vs. empiri og sprogvidenskabens erkendelsesteoretiske grundlag i relation til Finlands forskningsmiljø forstå og anvende den grundlæggende metode og terminologi inden for sprogvidenskabens discipliner anvende ovennævnte viden præcist og dækkende til at analysere forskellige finske tekster og forskelligt finsk materiale på en akademisk måde. redegøre for sproglig variation (dvs. dialekter, sociolekter og andre forskellige sproglige registre) i finsk identificere og karakterisere de vigtigste parametre for sproglig variation inden for finsk fortælle om de sproglige minoriteter i Finland forstå forskellige finske medietekster i deres kontekst. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 4 semesteropgaver. Syge-/omprøve (ved godkendt aktiv undervisningsdeltagelse): Bunden skriftlig hjemmeopgave, se dog omfang. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskala. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Finsk og dansk. Omfang: Hjemmeopgaven skal have et omfang på 5 normalsider. Der gives 3 dage til besvarelsen. Omfang af aktiv undervisningsdeltagelse: Fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 4 semesteropgaver på op til 2 normalsider pr. opgave. Omfang ved syge- /omprøve: 15 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. 20

21 Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskala. Eksaminationssprog: Finsk og Dansk. Omfang: 15 normalsider. Der gives 10 dage til besvarelsen. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Modul 10: Valgfrit modul Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for det finske sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur. Færdigheder i at identificere og fremskaffe materiale af relevans for besvarelsen af de spørgsmål, der er undersøgelsens teser bearbejde og analysere det valgte materiale på systematisk og kritisk vis i overensstemmelse med gængse metoder inden for det valgte fagområde formulere sig skriftligt på en klar og velstruktureret måde om en faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation. Kompetencer i at opbygge en sammenhængende og velstruktureret akademisk tekst selvstændigt afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder. Valgfag (valgfag og konstituerende) Elective Subject (elective and constituent) Aktivitetskode: HFNB00401E gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for finsk sprog, litteratur eller historie/samfundsforhold vurdere og forholde sig kritisk til metodernes relevans i en konkret sammenhæng redegøre for et specifikt område vedrørende Finland udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer. 21

22 Prøve Selvstudium med vejledning. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller finsk. Omfang: 15 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Ingen. Modul 11: Bachelorprojekt Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for finskstudiet videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange inden for det valgte emne, det være sig sproglige, historiske, samfundsfaglige eller kulturelle problemstillinger. Færdigheder i at selvstændigt afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder identificere og fremskaffe materiale af relevans for besvarelsen af de spørgsmål, der er undersøgelsens udgangspunkt bearbejde og analysere det valgte materiale på systematisk og kritisk vis i overensstemmelse med gængse metoder inden for det valgte fagområde forholde sig til relevante teorier og reflektere over fordele og begrænsninger ved den valgte tilgang til problemstillingen formulere sig skriftligt på en klar og velstruktureret måde om en faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelige argumentation og dokumentation producere en skriftlig opgave på en klar og velstruktureret måde, således at resultatet af analyserne formidles med hensyntagen til fremstillingens målgruppe skrive en faglig opgave i et sprog der er korrekt, varieret og på et niveau, der er passende i forhold til det faglige indhold. Kompetencer i at styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme kunne arbejde individuelt i et fagligt miljø og herunder at kunne udnytte vejlederens supervision som input til sit selvstændige arbejde identificere og selvstændigt tillegne sig den teori og metode, en faglig problemstilling kræver perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng. 22

23 Bachelorprojekt (obligatorisk og konstituerende) Bachelor s Project (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HFNB00411E Prøve gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for finskstudiet redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling gennemføre en undersøgelse af finske tekster eller af samfundsmæssige eller kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. Det opstillede mål nås gennem arbejdet med litteraturen om det valgte emne, individuel vejledning og evt. gennem seminardrøftelser. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: Dansk eller finsk. Resumé: Hvis bachelorprojektet skrives på dansk, skal resuméet skrives på engelsk eller finsk. Hvis bachelorprojektet skrives på finsk, skal resuméet skrives på dansk eller engelsk. Omfang: Hjemmeopgave: 20 normalsider. Resumé: 1 normalside. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse, dog højst med ⅕. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 13. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på det centrale fag på bachelorniveau. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen i Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 23

24 14. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, ekskl. evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 15. Studieaktivitet Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af 60 ECTS-point ( førsteårsprøven ) for at kunne fortsætte uddannelsen. Førsteårsprøven består således af prøver i alle 1. og 2. semesters fagelementer. Stk. 2. Den studerende skal inden udgangen af 2. studieår efter studiestart have bestået samtlige prøver, der indgår i førsteårsprøven (i alt 60 ECTS-point), for at kunne fortsætte uddannelsen. Stk. 3. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 7. Merit og overgangs 17. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer på det centrale fag på bachelorniveau i finsk. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 4. Der kan kun gives forhåndsgodkendelse til at tage fag ved andre uddannelsesinstitutioner, såfremt den studerende samtidigt med ansøgning om forhåndsgodkendelse forpligter sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. 18. Overgangs Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 21) lukkes alle tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i finsk, og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. For uddannelser med propædeutik svarende til 30 hhv. 60 ECTS-point lukkes de tidligere studieordninger senest 2 hhv. 2 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden. 24

25 Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i finsk ækvivalerer med 2015-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2015-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på bachelorniveau i finsk overføres til 2015-studieordningen jf. nedenstående skema. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af denne oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse studieordning ECTS-point 2015-studieordning ECTS-point Modul 2: Finlands historie- og samfundsforhold Modul 7: Finlands litteraturhistorie 15 Finlands historie og kultur 1 Finlands historie og kultur 2 15 Finlands litterære hovedværker 1 Finlands litterære hovedværker 2 7,5+7,5 7,5+7,5 Modul 6: Det finske sprogs udvikling og variationer 15 Sprog og tekster 1 15 Bachelorprojekt 15 Bachelorprojekt 15 Kapitel 8. Tilmelding til prøver og fag samt fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelse 19. Tilmelding til prøver og fag Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Stk. 2. En studerende kan ikke afmelde en prøve. Stk. 3. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et ikke-obligatorisk fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Stk. 4. Studienævnet kan dispensere fra stk. 1 og 2, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. 20. Fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelse En studerende, der mangler færre end 30 ECTS-point for at bestå sin bacheloruddannelse, kan efter ansøgning tilmeldes fag på op til 30 ECTS-point på den kandidatuddannelse, vedkommende har retskrav på, eller på en kandidatuddannelse, hvor der ikke er adgangsbegrænsning. Stk. 2. Tilladelse gives på baggrund af en vurdering af den studerendes faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidigt gennemføre fag på kandidatuddannelsen. Der vil blive lagt vægt på den studerendes hidtidige studieforløb, herunder om bachelorprojektet er bestået. 25

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 og 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Teatervidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Teatervidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indoeuropæisk, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kunsthistorie 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret Rettet Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret Rettet Justeret 2014, 2015 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Tværkulturelle studier,

Tværkulturelle studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen Rettet 2015 Justeret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Indoeuropæisk, 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier

Læs mere