NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES"

Transkript

1 NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES

2 NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN - LEJ EN EKSPERT FRA SEGES er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Jens Elbæk, D M FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES 2

3 TRÆNGER DIN ERFAGRUPPE TIL NY INSPIRATION? HVORFOR SÅ IKKE FÅ DEN FRA EN ERFAREN EKSPERT? SEGES har et hold af erfarne eksperter, som arbejder med innovation, udvikling og rådgivning inden for stort set alle områder af planteproduktionen. Den viden, vi genererer eller henter hjem fra udlandet, bringes blandt andet i spil via Oversigten over Landsforsøgene, LandbrugsInfo, Plantekongressen og på møder og kurser. Som noget nyt vil vi også gerne ud og møde dig og din erfagruppe. Så trænger din erfagruppe til ny inspiration og en opdatering på den seneste nye viden, så lej en ekspert fra SEGES. Til forskel fra mere formelle møder glæder vi os til at møde jer i mere uformelle rammer, hvor dialogen og de helt konkrete udfordringer kan komme i højsædet. Kig i pjecen og vælg et eller flere temaer, som giver mening for jer. I er også velkomne til at foreslå andre emner. Arrangementerne er for erfagrupper. Saml eventuelt op til tre erfagrupper til arrangementet. Dialogen og de konkrete udfordringer hos erfagruppens medlemmer er i højsædet. Vi giver typisk et oplæg, som varer op til en times tid. Afhængigt af emnet kan det foregå i marken, laden eller i et mødelokale. Vi vil meget gerne med rundt i markerne og lidt rundt på bedrifterne. Det samlede arrangement varer op til tre timer og vi drikker gerne kaffe med jer. Et besøg koster kr. plus transport til en fast pris på kr. Kontakt den konsulent fra SEGES, som du ønsker besøg af, og aftal arrangementet. Vi tager forbehold for, at nogle af konsulenter må melde udsolgt. OBS Vi kommer selvfølgelig også gerne ud og holder foredrag ved møder og deltager i workshops. Ring til Jens Elbæk eller de enkelte konsulenter og aftal nærmere. 3

4 FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES 4

5 INDHOLD Gødskning... 6 Husdyrgødning, kvælstofbehov, gødningsstrategier, konsekvenser af undergødskning, afgasning, separering, forsuring mv. Markvanding og kvælstofregulering Markvanding, kontrolleret dræning, vandområdeplaner mv. Kulturteknik Jordpakning og dræning. Miljø Drænvandsundersøgelser, retentionskort, miljømål, modeller, virkemidler i marken og i fjorde, miljøudfordringer og udvikling af nye ideer. Natur Naturpleje, tilskudsmuligheder, beskyttet natur mv. Arkitektur og planlægning Tilpasning til landskabet, størrelser, materialer, beplantning mv. Planteværn Aktuelt i marken, strategier, sprøjteteknik, resistens, ny teknik, radrensning mv. Frø Aktuelt i marken, overvejelser for nye avlere mv. Kartofler Aktuelt i marken, bekæmpelsesstrategier, kvalitet mv. Korn Sortsvalg, tidlig såning af vintersæd mv. Grovfoder Aktuelt i marken, optimering af grovfoderproduktionen og økonomi. Teknik Tørring, maskiner, love og regler mv. GIS Find miljøudpegninger på jeres bedrifter. It til planteproduktionen Markedet for it-værktøjer, optimal anvendelse på bedriften, tips og trick til Mark Mobile og Mark Online og fremtidens it. Regler og optimering af støttemuligheder Grundbetaling, grønne krav, krydsoverensstemmelse og optimering af støtten. Sensorstyring Brug af sensorer til gødskning og planteværn. Økonomi Analyser, benchmarking, fremstillingspriser, risikostyring, optimering af økonomien mv. Bioenergi Levering af husdyrgødning til biogasanlæg, optimering af logistikken, leverandøraftaler, biogasanlæg mv. 5

6 GØDSKNING ANNETTE VIBEKE VESTERGAARD Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 12 år. Ansat hos SEGES i 2012 med speciale i organisk gødning. Optimal udnyttelse af husdyrgødning Strategi for udbringningstidspunkt og teknik. Tilsætning af additiver og anvendelse af gylleforsuring. Fuldgødskning med gylle. Gylle til biogas. Gylleseparering. Gødskning med restprodukter Hvad findes på markedet, hvad indeholder det og hvad er prisen? Annette V. Vestergaard, specialkonsulent /

7 GØDSKNING HANS SPELLING ØSTERGAARD Cand.scient. i biologi. Ansat hos SEGES i Landbrugsdrift og nitratudvaskning Betydningen af kvælstofgødskning, efterafgrøder og dyrkningsforhold generelt. Fastsættelse af kvælstofbehov Fastsættelse af behovet for kvælstof på markniveau ud fra mark og planteanalyser. Sensormålinger. Udarbejdelse af kvælstofprognosen baseret på målinger i Kvadratnettet. Anvendelse af jord- og planteanalyser Kvælstofudvaskning, efterafgrøder, miljø, kvælstofbehov, N-min, planteanalyser og jordanalyser. 7 Hans S. Østergaard, specialkonsulent /

8 GØDSKNING LEIF KNUDSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 7 år. Ansat hos SEGES i Speciale i gødskning, gødningsregler, tab af næringsstoffer fra landbrugsjord og udarbejdelse af normer for afgrødernes kvælstofbehov. Gødningsstrategier Optimering af gødningsstrategier, herunder anvendelse af mikronæringsstoffer. Optimér kvælstofudnyttelsen Hvordan forbedres kvælstofudnyttelsen på ejendommen? Brug af efterafgrøder, optimering af sædskiftet mv. Fup og fakta om tab af næringsstoffer fra marken Hvad er egentlig kvælstoftabet fra landbrugsjord og hvad betyder det i miljøet? Er fosfortab fra landbruget også noget, vi skal fokusere på? Konsekvenser af undergødskning, vandområdeplaner mv. Hvad er konsekvensen af undergødskning og gødningsregler i øvrigt og kan de ændres? Leif Knudsen, chefkonsulent /

9 GØDSKNING TORKILD SØNDERGAARD BIRKMOSE Cand.agro. Har arbejdet 16 år hos SEGES og 3 år i AgroTech. Ansat igen hos SEGES i 2015 med speciale i gødskning af landbrugsafgrøder. Fastsættelse af næringsstofbehov Anvendelse af jord- og planteprøver i behovsfastsættelsen. Optimal tilførsel af næringsstoffer Metoder til udbringning af handels- og husdyrgødning. Teknologi til behandling af husdyrgødning Afgasning, separering, forsuring og nedfældning. 9 Torkild S. Birkmose, landskonsulent /

10 MARKVANDING OG KVÆLSTOFREGULERING SØREN KOLIND HVID Cand.agro. Lokal konsulent i 2 år. Ansat hos SEGES i Speciale i det faglige grundlag for indvinding af vand til markvanding, kontrolleret dræning som kvælstofvirkemiddel og en ny regulering af kvælstof i landbruget. Markvanding i fremtiden Hvordan markvandingen formentlig bliver reguleret i fremtiden. Resultater med kontrolleret dræning Danske og udenlandske erfaringer med kontrolleret dræning som virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof. Vandområdeplaner og deres konsekvens for landbruget Vandområdeplanernes krav til reduktion af kvælstofudledningen og mulige konsekvenser for landbruget. Søren Kolind Hvid, landskonsulent /

11 KULTURTEKNIK JANNE AALBORG NIELSEN Cand.agro. Ansat hos SEGES i 2002 (Landsforsøgene). Siden 2008 specialkonsulent med speciale i jordbearbejdning, jordpakning, jordstruktur og dræning. Jordpakning og dræning Generelt om jordpakning, jordpakningens betydning for plantevækst og udbytte, hvad kan man gøre, hvis jorden er pakket, jordpakning i relation til dræning, dræningens betydning for plantevækst og udbytte. Gerne kombineret med en tur i marken, hvor vi graver profilhuller (I medbringer gravemaskine) og ser på jordstruktur og eventuel dræning. 11 Janne Aalborg Nielsen, specialkonsulent /

12 MILJØ KRISTOFFER PIIL Ph.d. i biologi. Ansat hos SEGES i Speciale i drænvandsundersøgelser og målinger af kvælstoftab. Drænvandsundersøgelserne Hvad viser drænvandsundersøgelserne i jeres område, og hvad kan en drænvandsmåling bruges til? Muligheder og udfordringer ved at måle kvælstoftabet fra jeres bedrifter Muligheder for at måle kvælstoftabet fra landbruget mere direkte end det sker i dag. Måling af kvælstoftabet fra den enkelt bedrift. Kvælstoftabet ved forskellige gødningsniveauer. Det nye retentionskort Hvordan er de nye retentionskort lavet? Hvordan kan de anvendes, og hvordan kan de ikke anvendes? Kristoffer Piil, konsulent /

13 MILJØ FLEMMING GERTZ Cand.scient i geologi. Har arbejdet hos Per Aarsleff A/S og i Ringkøbing Amt. Ansat hos SEGES i Specialist i vandmiljø og virkemidler. Kend miljømålene Hør, hvordan du får viden om miljømålene for fjorde, vandløb og søer, som har betydning for dit landbrug. Er modellerne noget værd? Modelberegnede indsatsbehov for fjorde og søer, herunder ålegræsværktøjet. Virkemidler på kanten af marken Hør om minivådområder og intelligente randzoner. Bliv klogere på, hvordan du kommer i gang. Hør om praktiske erfaringer og effekter af virkemidlerne. Virkemidler i fjorde Reetablering af ålegræs, stenrev, muslinger, iltning m.m. 13 Flemming Gertz, landskonsulent /

14 MILJØ HANS ROUST THYSEN Cand.agro. Har arbejdet som planteavlskonsulent, produktchef i grovvarebranchen og miljøkonsulent. Miljøchef hos SEGES siden Muligheder og udfordringer for udvikling af bedriften Med udgangspunkt i ønsker til udviklingen af bedriften tager vi en snak om muligheder, udfordringer og løsningsmuligheder. Vandområdeplaner, retentionskort og virkemidler Hvordan tegner det lige nu, og hvilken betydning får det for jeres lokalområde? Gennemgang af virkemidler med fokus på virkemidler uden for dyrkningsfladen. Hans Roust Thysen, miljøchef /

15 MILJØ IRENE ASTA WIBORG Cand.oecon.agro. Forskningsassistent på Danmarks Miljøundersøgelser i 1 år og fuldmægtig hos Landbrug & Fødevarer i 2 år. Ansat hos SEGES siden Speciale i løsninger til miljøudfordringer. Udvikling af nye ideer til gavn for landmanden Hvordan kommer I videre med en idé, der kan gavne jeres egen bundlinje, og som samtidig giver miljømæssig god mening? Hvem kan I inddrage for at få opbakning til ideen? Hvor kan man søge midler til at få afprøvet ideen? Miljøudfordringer Fokus på de udfordringer som landbruget står med blandt andet som følge af vandområdeplanerne. Giver den målrettede regulering også nye muligheder? 15 Irene A. Wiborg, projektchef /

16 NATUR HEIDI BUUR HOLBECK Cand.scient i biologi og faglært landmand. Ansat hos SEGES siden Speciale i natur- og arealforvaltning, tilskud til naturpleje og de regler, der er omkring natur. Naturpleje, regler og muligheder I skal være særlig opmærksom på Tilskudsmuligheder, optimering af tilskud og regler i naturpleje. Regler og konsekvenser af beskyttet natur Udfordringer i Naturbeskyttelseslovens 3: Hvornår og hvorfor er nogle arealer registreret som beskyttet natur? Nyt om det kommende sprøjte- og gødningsforbud. Betydningen af Natura 2000-udpegningen og andre regler knyttet til natur og landbrug. Heidi Buur Holbeck, landskonsulent /

17 ARKITEKTUR OG PLANLÆGNING KRÆN OLE BIRKKJÆR Arkitekt m.a.a. Ansat hos SEGES siden Speciale i helheds- og udviklingsplaner for bedrifter og områdeplaner. Bygningsanlægget i udvikling Bygningsanlæg og det nærliggende landskab vil blive lagt på bordet til diskussion, fulgt op af en rundgang på bedriften fra gårdspladsen til marklandskabet. Bygningsstørrelser, materiale- og farvevalg, og måden de ligger i forhold til hinanden, vil blive bragt på banen. Vejanlæg, arbejdsgårdspladser og beplantninger diskuteres, både i forhold til produktionsanlægget og samspillet med boligen og grønne områder. 17 Kræn Ole Birkkjær, landskonsulent /

18 PLANTEVÆRN GHITA CORDSEN NIELSEN Cand.agro. Har arbejdet hos SEGES siden Specialist i plantesygdomme, skadedyr, vækstregulering og sprøjteteknik. Aktuelt i markerne Markvandring hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Er der økonomi i at vælge mindre modtagelige sorter? Fordele eller ulemper ved tidlig såning af vintersæd? Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent /

19 PLANTEVÆRN JENS ERIK JENSEN Cand.agro. og ph.d. Forsker og underviser ved Københavns Universitet i 13 år. Ansat hos SEGES Speciale i ukrudtsbiologi og ukrudtsbekæmpelse. Aktuelle ukrudtsproblemer i afgrøderne Markvandring hos en eller flere landmænd, hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvorfor er det blevet et problem? Kort- og langsigtet håndtering (kemisk, mekanisk, kulturteknik, sædskifte osv.) Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Herbicidresistens Hvorfor udvikler ukrudtsarterne resistens. Status for Danmark og nabolandene. Hvad gør vi ved det? Teknik til støtte for ukrudtsbekæmpelsen Muligheder for at lave positionsbestemt bekæmpelse af rodukrudt med hjælp fra droner, Planteværn Online, Mark Online, Middeldatabasen, KemiTjek og andre hjælpeværktøjer for landmanden. 19 Jens Erik Jensen, landskonsulent /

20 PLANTEVÆRN MARIAN DAMSGAARD THORSTED Cand.agro. og ph.d. Lokal planteavlskonsulent i 10 år. Ansat hos SEGES i Speciale i planteværn, vækstregulering, og erosion. Aktuelt i markerne Markvandring, hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Er der økonomi i at vælge mindre modtagelige sorter? Fordele eller ulemper ved tidlig såning af vintersæd? Marian Damsgaard Thorsted, specialkonsulent /

21 PLANTEVÆRN POUL HENNING PETERSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 9 år. Ansat hos SEGES i Speciale i ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik, anvendelse af sensorer til planteværn og lovgivning. Undgå ukrudtsfælden Markvandring med snak om aktuelle ukrudtsproblemer. Vi tager udgangspunkt i resultaterne fra ukrudtsforskningen og diskuterer, hvordan jeres sædskifte og praksis kan tilpasses, så det ikke bliver ukrudtet, der tager over. Bekæmp ukrudt uden at løbe ind i herbicidresistens. Radrensning Nye teknologiske muligheder, strategi, praktiske anbefalinger og økonomi. 21 Poul Henning Petersen, landskonsulent /

22 FRØ BARTHOLD FEIDENHANS L Cand.scient i biologi. Lokal planteavlskonsulent i 25 år. Ansat hos SEGES i 2008 med speciale i markfrø, havefrø og gmo-afgrøder. Aktuelt i frømarkerne Markvandring hos en eller flere avlere, hvor vi kigger på frøafgrøder og vender aktuelle problemstillinger Muligheder og begrænsninger i frødyrkning Hør om de overvejelser, man skal gøre, inden man kaster sig over frødyrkning. Et kig på markedet og de mest interessante arter i forhold til egn, jordtyper og landmandens kompetencer. Barthold Feidenhans l, specialkonsulent /

23 KARTOFLER LARS BØDKER Cand.agro. og ph.d. Forsker i plantesygdomme med speciale i kartoffelsygdomme i 12 år. Ekspert i frøproduktion i Vietnam i 2 år. Ansat hos SEGES i Aktuelt i marken Markvandring hvor vi kigger på kartoffelmarker og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har landsforsøgene vist? Kvalitet af kartofler Strategier for brug af plantebeskyttelsesmidler, gødning og læggekartofler i kartoffelproduktionen. 23 Lars Bødker, landskonsulent /

24 KORN LARS BONDE ERIKSEN Cand.agro. Arbejdet med planteforædling i 10 år. Ansat hos SEGES i Sortsvalg Generelt om sortsvalg. Sorternes dyrkningsegenskaber. SortInfo. Valg af kornsorter til bestemte formål Hvordan finder du de bedste sorter til malt, brød og foder? Tidlig såning af vintersæd Problemstillinger og strategi. Hvilke sorter er bedst egnede? Lars Bonde Eriksen, landskonsulent /

25 GROVFODER MARTIN MIKKELSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 2 år. Ansat hos SEGES i Speciale i dyrkning af majs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. 25 Martin Mikkelsen, landskonsulent /

26 GROVFODER KARSTEN ATTERMANN NIELSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 5 år. Ansat hos SEGES i Specialist i dyrkning af græs og kløvergræs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. Karsten Attermann Nielsen, landskonsulent /

27 GROVFODER TORBEN SPANGGAARD FRANDSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 10 år. Ansat hos SEGES fra og igen fra Specialist i dyrkning af græs og kløvergræs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. Økonomien i grovfoderproduktionen. 27 Torben Spanggaard Frandsen, specialkonsulent /

28 TEKNIK HENNING SJØRSLEV LYNGVIG Jordbrugsteknolog og grønt bevis. Tidligere projektleder ved Dan-Corn i 2 år og selvstændig landmand i 10 år. Ansat hos SEGES i Speciale i markteknik. Tørring og opbevaring af landbrugsafgrøder Valg af det rigtige opbevaringssystem til frø, korn, raps, majs mv. Sikker tørring, beluftning og overvågning af lageret. Dimensionering og økonomi ved stålsilo, planlager og gastæt opbevaring. Teknik til markvanding Valg af system og vandingssporsbredde i forhold til vandmængde og tryk. Valg af vandingskanon. Hvordan gennemgås og optimeres et vandingsanlæg for optimering til ændret anvendelse og areal? Maskiner til jordbearbejdning og såbedstilberedning i det pløjede og pløjefri system Hvordan skabes det gode såbed på forskellige jordtyper, og hvilke typer harver, pakkere, såmaskiner kan anbefales? Det er belyst i en række FarmTests, udført i bl.a. korn, raps, kløvergræs og majs. Radrensere til korn, majs mv. Valg af radrensere til forskellige rækkeafstande og afgrøder. Valg af skærtyper og såudstyr til etablering af efterafgrøder. Love og regler for landbrugsmaskiner Som medlem af Færdselsgruppen har jeg stor viden om love og regler for landbrugsmaskiner. Hvad er for eksempel den lovlige vægt, bredde, højde og længde? Hvad er reglerne om vejtransport af diesel, svovlsyre og planteværn? Henning Sjørslev Lyngvig, specialkonsulent /

29 GIS RITA HØRFARTER Landmand, landbrugstekniker, master i geoinformatik. Ansat hos SEGES i 1993 med speciale i GIS (Geografisk Information Systemer). Find miljøudpegninger på jeres bedrifter Vi samles om en eller flere pc er og går på nettet, hvor vi finder jeres bedrifter og finder de miljøudpegninger, der berører jeres bedrifter. 29 Rita Hørfarter, specialkonsulent /

30 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN JENS BLIGAARD Landmand, cand.agro. og ph.d. Forsker ved AU i 6 år. Ansat hos SEGES i Speciale i udvikling og anvendelse af it-værktøjer til planteavlsbrug. Optimal anvendelse af it-værktøjer på din bedrift Få overblik over, hvad der findes på markedet af it-værktøjer til registrering, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, varslingsmodeller, vandingsmodeller, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Hvad er biologien bag varslingsmodellerne for sygdomme, skadedyr eller ukrudt. Hvor præcise er modellerne og varslingssystemerne? Giver det mening at have din egen klimastation? Man kan købe sig til meget, men hvordan vælger du det optimale til din bedrift? Fremtidens it Nyt grej på vej - registreringsværktøjer, præcisionsjordbrug og redskabscomputere. Jens Bligaard, afdelingschef /

31 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN CARL AGGERBO Landmand og landbrugstekniker. 10 år i maskinbranchen og 15 år som selvstændig landmand. Ansat hos SEGES i Optimal anvendelse af IT-værktøjer på din bedrift Man kan købe sig til meget, men hvordan vælger du det optimale til din bedrift? Få overblik over hvad der findes på markedet af registreringsværktøjer, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Demonstration af programmerne, gerne med en af jeres ejendomme som case. 31 Carl Aggerbo, salgskonsulent /

32 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN OLE JUHL Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 6 år. Ansat hos SEGES i Speciale i udvikling og anvendelse af it-værktøjer til planteavlsbrug. Tips og tricks til anvendelse af Mark Mobile på din bedrift Få tips til at benytte Mark Mobile. Hvad kan programmet, og hvordan får du mest ud af det på din bedrift? Og hvordan hænger Mark Mobile sammen med Mark Online? Hvad kommer SEGES med til telefonen næste gang? Tips og tricks til anvendelse af Mark Online på din bedrift Få tips til at benytte Mark Online. Hvad kan programmet, og hvordan får du mest ud af det på din bedrift? Og hvordan hænger Mark Online sammen med de andre PlanteIT programmer, SEGES udbyder? Optimal anvendelse af PlanteIT-værktøjer på din bedrift Få overblik over, hvad der findes på markedet af it-værktøjer til registrering, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, varslingsmodeller, vandingsmodeller, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Hvad er biologien bag varslingsmodellerne for sygdomme, skadedyr eller ukrudt. Hvor præcise er modellerne og varslingssystemerne? Ole Juhl, it-konsulent /

33 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER SUSI LYNGHOLM Gartner og cand.hort. Kirkegårdsleder i 4 år og leder af planteskole i 5 år. Ansat hos SEGES i Speciale i regelafklaring og tolkning af regler inden for direkte arealstøtte, gødskning- og harmoniregler inkl. reglerne for slam og bioaske samt krydsoverensstemmelse. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. 33 Susi Lyngholm, konsulent /

34 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER MARIANNE HAUGAARD-CHRISTENSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 15 år. Ansat hos SEGES i Speciale i direkte arealstøtte og regler for gødning og krydsoverensstemmelse. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. Marianne Haugaard-Christensen, konsulent /

35 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER JON BIRGER PEDERSEN Cand.agro. og HD. Lokal planteavlskonsulent i 12 år. Ansat hos SEGES i Speciale i raps, bælgsæd, EU s arealstøtteordninger, krydsoverensstemmelse og regler for gødskning. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. 35 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent /

36 SENSORSTYRING JENS ELBÆK Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 19 år. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomi, gødskning og sensorstyring. Sensorstyret planteværn Hvordan anvendes afgrødesensorer til lavpraktisk styring af planteværn? Hvad kan der hentes på gradueret bekæmpelse af henholdsvis svampe og ukrudt? Hvordan bruges sensoren til pletsprøjtninger? Sensorerne er lavet til gødning, hvordan bruger vi dem i et dansk system med N-kvoter? Indlægget kan fint kombineres med en markvandring. Jens Elbæk, afdelingschef /

37 ØKONOMI MICHAEL HØJHOLDT Cand.agro. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomiske analyser. Få styr på produktionsøkonomien Fokus på produktionsøkonomiske analyser og anvendelse af benchmarking, modeller og prognoser. Maskin- og transportøkonomi Brug af registreringer og driftsoptimering, transportafstand og maskinomkostninger. 37 Michael Højholdt, landskonsulent /

38 ØKONOMI JACOB KROG Cand.oecon.agro. Lokal økonomikonsulent i 2½ år. Ansat hos SEGES i Speciale i benchmarking, analyser og præsentation. Fra data til handling Fremstillingspriser. Værktøjer som Driftsgrensanalyser og Foder-Mark-System. Udnyttelse af potentialet i detailanalyser af afgrødeog maskinøkonomi. Betydningen af kendskabet til nuværende situation som grundlag for at forbedre bedriftens økonomi. Jacob Krog, specialkonsulent / Økonomi & Virksomhedsledelse /

39 ØKONOMI ERIK MAEGAARD Cand.agro. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomi, økonomiske analyser og modeller. Læs i driftsgrensanalysen, hvad du er god til Hør, hvordan driftsgrensanalyser kan bruges til at skabe et beslutningsgrundlag, der forbedrer økonomien på den enkelte bedrift. Optimér økonomien Hvad er fremstillingsprisen på korn og grovfoder? Sådan får du lavet en god maskinanalyse og mekaniseringsstrategi. Produktionsøkonomien i planteproduktionen Hvordan er udsigterne for produktionsøkonomien i planteproduktionen. 39 Erik Maegaard, landskonsulent /

40 ØKONOMI OVE LUND MBA. Har arbejdet med produktionsøkonomi i mellemstore produktionsvirksomheder i mere end 25 år. Ansat hos SEGES i Speciale i drifts- og investeringsøkonomiske beregninger, samt risiko- og følsomhedsanalyser. Økonomi og risiko Bliv klogere på et bredt udvalg af økonomiske beregninger, og på hvordan usikkerheden og følsomheden ved en given beregning kan indregnes og illustreres. Ove Lund, konsulent /

41 BIOENERGI MICHAEL STØCKLER Cand.scient i biologi. Har arbejdet med biomasse og bioraffinering i flere virksomheder. Ansat hos SEGES i Skal I levere husdyrgødning til biogasanlæg? Hvad får I ud af det? Hvad er jeres afgrøder værd for et biogasanlæg? Hvordan optimerer I logistikken i forbindelse med at få biomassen frem til behandlingsanlægget? Hvordan får I lavet en leverandøraftale? Er der en fremtid i at producere andet end foder? Eventuelt med besøg på biogasanlæg. 41 Michael Støckler, bioenergichef /

42 BIOENERGI NIELS ØSTERGAARD Cand.scient. i biolog. Har arbejdet mere end 35 år i biogasbranchen. Ansat hos SEGES i Speciale i dimensionering, design og optimering af biogasanlæg samt rehabilisering i forbindelse med procesmæssige nedbrud. Rundt om biogasanlægget Vi kigger nærmere på et biogasanlæg og diskuterer en række problemstillinger. Hvor godt virker anlægget? Hvor god er omsætningen i forhold til andre anlæg? Muligheder for at optimere produktionen. Brug af industriaffald. Pris for biogas. Økonomi for anlæg. Niels Østergaard, specialkonsulent /

43 FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES

44 SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N T E W seges.dk SEGES P/S skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv. Vi udvikler forretningsmuligheder og serviceydelser i tæt samarbejde med vores kunder, forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden. SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug, som nu også omfatter Videncenter for Svineproduktion.

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere

Sessionsnr. Sessionsnavn

Sessionsnr. Sessionsnavn Mødeleder Sessionsnr. Sessionsnavn Bent Jørgen Nielsen 1 Landsforsøgene med vinterraps 2015 Janne Aalborg Nielsen 2 Healthy soils Peter Poulsen 3 Sådan etableres vintersæd tidligt Ivan Damsgaard 4 Højaktuelt

Læs mere

VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010

VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010 VELKOMMEN TIL LANDSPLANTEAVLSMØDET OG PLANTEKONGRES 2010 Beretning fra Dansk Planteproduktion Torben Hansen Faglig beretning Carl Åge Pedersen Pause Finanskrisen og landbruget Eva Kjer Hansen EU s fremtidige

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017 KURSUS i Planteværn: Planteværn for professionelle sprøjteførere AMU-kursus nummer 48175: Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug AMU-kursus nummer 46686: Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer

Læs mere

MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET KVÆLSTOFREGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU

MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET KVÆLSTOFREGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET KVÆLSTOFREGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU Samling af delrapporter om måling i vandløb og dræn samt om måling af nitrat i jord som grundlag for emissionsbaseret

Læs mere

To dages kursus for miljøkonsulenter

To dages kursus for miljøkonsulenter PROGRAM for: To dages kursus for miljøkonsulenter Kurset er det årlige erfaringsudvekslingskursus for miljørådgivere. Det vurderes vigtigt, at dem, der dagligt arbejder med miljøgodkendelser, deltager

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Guldkorn til marken 23

Guldkorn til marken 23 Guldkorn til marken 23 Guldkorn til marken 23 Fakta om kurset 3 dages kursus med 1 overnatning: den 22., 25. og 26. januar 2018 Sted: Formål: - 22. januar på, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg - 25. - 26.

Læs mere

Guldkorn til marken 2018

Guldkorn til marken 2018 Guldkorn til marken 2018 Guldkorn til marken 2018 Fakta om kurset 3 dages kursus med 1 overnatning: den 8., 11. og 12. januar 2018 Sted: - 8. januar på, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Kl. 10.30 Kl. 10.45

Læs mere

Bioenergi husk lige landmanden

Bioenergi husk lige landmanden Bioenergi husk lige landmanden DLBR inviterer til samarbejde Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Grøn energi også en

Læs mere

Markbrug mod nye mål. -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt.

Markbrug mod nye mål. -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt. Markbrug mod nye mål -herunder strategi for anvendelsesorienteret planteavlsforskning på kort og lang sigt. Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Hvilke udviklings-

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Planteproduktion med omtanke

Planteproduktion med omtanke Planteproduktion med omtanke vfl.dk Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Oktober 2011 Pjecen er gratis og kan bestilles i Netbutikken: www.vfl.dk/netbutikken 2 Handling bag ord Vi er rigtig stolte af

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Bæredygtig bioenergi og gødning Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Disposition Bæredygtighed: Udfordring fordring? Bioenergien Gødningen Handlemuligheder Foto:

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER Til gavn for både samfundet og landbruget FOTO: SØREN ULRIK VESTERGAARD INTRODUKTION TIL PROJEKTET 9 meter randzone Randzoner, som vi kender i dag, skaber nogle steder

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Efterårskonference 2000

Efterårskonference 2000 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl Efterårskonference 2000 Arrangeret af Danmarks JordbrugsForskning og

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering?

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug NiCA seminar 9. oktober 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Økonomiske effekter af differentieret

Læs mere

Beretning. Nr Projektet titel Næringsstofbalancer, gødningsnormer samt jord- og planteanalyser. 2. Projektperiode. Projektstart: Januar 2010

Beretning. Nr Projektet titel Næringsstofbalancer, gødningsnormer samt jord- og planteanalyser. 2. Projektperiode. Projektstart: Januar 2010 Beretning Nr. 05 1. Projektet titel Næringsstofbalancer, gødningsnormer samt jord- og planteanalyser 2. Projektperiode Projektstart: Januar 2010 Projektafslutning: December 2010 3. Sammendrag af formål,

Læs mere

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS

Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS Axelborg den 9. september 2015 Irene Wiborg INDLÆG FOR VANDRAMME- OG NATURA2000 UDVALGET MÅLRETTET INDSATS INDHOLD Overordnet fokus Faglige projekter herunder status på igangværende projekter vedr. virkemidler

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Planteernæring med fokus på det praktiske

Planteernæring med fokus på det praktiske KURSUS i planteernæring på højt niveau: Planteernæring med fokus på det praktiske Du står med en plante, som udviser mangel på et plantenæringsstof. Hvordan finder du ud af, hvilket det er? Hvordan finder

Læs mere

Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU

Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU DAGENS PROGRAM Introduktion emissionsbaseret regulering Målinger i vandløb Målinger i dræn

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Emissionsbaseret regulering

Emissionsbaseret regulering Emissionsbaseret regulering Karsten Svendsen Deltagere og forfattere: Karsten Svendsen Simon Rosendahl Bjorholm LMO, Tina Tind Wøyen LMO, Børge Olesen Nielsen LMO Søren Kolind Hvid SEGES, Sebastian Piet

Læs mere

Produktionsøkonomi Planteproduktion (2677)

Produktionsøkonomi Planteproduktion (2677) PROGRAM for kursus: Produktionsøkonomi Planteproduktion (2677) Ret & Regnskab Tid og sted 1, del: 31. oktober 2. november på Nilles Kro, Sabro 2. del: 19. 21. november 2007 på Nilles Kro, Sabro Arrangør

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Plantekongres : Målrettet indsats

Plantekongres : Målrettet indsats /U Beskrivelse itler på indlæg Indlægsholdere Min. 45 Målrettet kvælstofregulering I løbet af 2016 fastlægges principperne for den nye regulering af landbrugets kvælstofanvendelse i marken. Den skal gælde

Læs mere

P R O G R A M. Efterårskonference. Planteavl. Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand. Landsudvalget for Planteavl. Danmarks JordbrugsForskning

P R O G R A M. Efterårskonference. Planteavl. Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand. Landsudvalget for Planteavl. Danmarks JordbrugsForskning P R O G R A M Efterårskonference Planteavl 2002 Tirsdag den 24. september Hotel Nyborg Strand Landsudvalget for Planteavl og Danmarks JordbrugsForskning Invitation til Efterårskonference 2002 Landsudvalget

Læs mere

Notat projekt nr. 2462 Intelligente virkemidler

Notat projekt nr. 2462 Intelligente virkemidler 14. december 2015 Notat projekt nr. 2462 Intelligente virkemidler Referat af dialog møde med landmænd 9. december 2015 Deltagere: Carl Ejner Baastrup. Østerskovvej 20, Låsby. Holstebrovej 101 Hjerm. Martin

Læs mere

Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau. Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion.

Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau. Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. De analyserede modeller: 1. Regelstyring (den eksisternde model) 2. Afgift

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning

Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning Retentionskortet - ny vej til regulering af miljøbelastning KORTLÆGNING: Viden om kvælstoffets veje gennem jorden kan sikre mere landbrug eller mere miljø for de samme penge, påpeger forsker Af Egon Kjøller

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 NOTAT Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 Pilotprojekt om fremtidig arealregulering afprøvning af reguleringsmekanismer Baggrund I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Landscentret Økologisk Landsforening 5. december 2007 Souschef Michael Tersbøl Dansk Økologi Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi Biogas gør udfasning af

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

VEJLEDNING TIL INTERESSENTINDDRAGELSE VED PLACERING AF DRÆNFILTERLØSNINGER FOTOGRAF: FLEMMING GERTZ, SEGES

VEJLEDNING TIL INTERESSENTINDDRAGELSE VED PLACERING AF DRÆNFILTERLØSNINGER FOTOGRAF: FLEMMING GERTZ, SEGES VEJLEDNING TIL INTERESSENTINDDRAGELSE VED PLACERING AF DRÆNFILTERLØSNINGER FOTOGRAF: FLEMMING GERTZ, SEGES INDHOLD Indledning... 3 Formålet med drænfilterløsninger... 4 Anvendelsesperspektiver for drænfilterløsninger

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Det økologiske Akademi, Niveau 2

Det økologiske Akademi, Niveau 2 Det økologiske Akademi, Niveau 2 Undervisningen på Niveau 2 i Det økologiske Akademi er fordelt på i alt 10 moduler i perioden august 2013 til juni 2014, hvor der afsluttes med en certificering efter eget

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Mødeledere - Plantekongres 2018

Mødeledere - Plantekongres 2018 Mødeledere - Plantekongres 2018 Sessionsnummer 1 Dyrkning af hestebønner Lars Bonde Eriksen lbe@seges.dk 2 Rettidighed kontra maskinøkonomi 3 Status for the implementation of the Water Framework Directive

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret)

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Nr. CB1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Sporbarhed Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Pallerapport (hvor er pallerne lavet) Mark/afd-nr. Kvalitet Størrelse Etiketfarve

Læs mere

Projekt Biogas og Miljø

Projekt Biogas og Miljø Projekt Biogas og Miljø Nedsættelse af sagsbehandlingstiden vedr. myndighedsbehandlingen af et biogasanlæg Cand. agro. Erik Kolding Skive Kommune Agro Business Park, den 18. september 2013 Deltagerne i

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Modul 1: KO og GLM - Billund

Modul 1: KO og GLM - Billund KURSUS Opkvalificering af bedriftsrådgivere: Modul 1: KO og GLM - Billund Er du ny bedriftsrådgiver, eller har du brug for som nuværende bedriftsrådgiver at få repeteret reglerne om KO og GLM, så får du

Læs mere

Følgegruppemøde 03.12.2015 Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø PROJEKT: EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING

Følgegruppemøde 03.12.2015 Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø PROJEKT: EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING Følgegruppemøde 03.12.2015 Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø PROJEKT: EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING GUDP PROJEKT: EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING Formål: Opnå en mere

Læs mere

Afgrøder til biogasanlæg

Afgrøder til biogasanlæg Afgrøder til biogasanlæg Kathrine Hauge Madsen khm@landscentret.dk Indhold Afgrøder til biogas situationen i Danmark Projekt: Demonstration af produktion og dyrkning af energiafgrøder til biogasproduktion

Læs mere

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR!

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Fødevare- og landbrugspakke hvad hvornår? 17..25 pct. mere N-kvote Ingen krav om randzoner

Læs mere

Vand, miljø, klima, natur

Vand, miljø, klima, natur Kampen om EU-støtten rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Christiansborg, den 15. december 216 Vand, miljø, klima, natur hvad er det fremtidige behov for støtte? Landbrugsfaglig medarbejder Mio. kr.

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug?

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen & Inge T. Kristensen, Afdeling for JordbrugsProduktion og Miljø Temadag: Kan høj produktion og lav miljøbelastning

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Naturpleje i teori og praksis (K2490)

Naturpleje i teori og praksis (K2490) PROGRAM for kursus: Naturpleje i teori og praksis (K2490) Plan & Miljø Tid og sted 4.-6. juni 2007 på Skovskolen i Nødebo 1.-3. oktober 2007 på Kalø Vildtforvaltningsskole Arrangør Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB?

HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB? HVAD BETYDER RESULTATERNE AF DRÆNVANDSUNDERSØGELSERNE FOR TANKEN OM EN MÅLRETTET REGULERING AF LANDBRUGETS NÆRINGSSTOFTAB? Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Hvad har vi hørt? Drænvandskoncentrationen

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug

Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug Styregruppen samt formænd for programgrupperne 11. august 2010 Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug Efter aftale med styregruppens formand

Læs mere

Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger

Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger 23. juni 2016 Notat om interviewundersøgelse med landmænd vedr. interesse for drænmålinger Der er stor interesse for drænvandsmålinger i landbruget, og landmænd efterspørger mulighed for at inddrage lokale

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Diplomuddannelse i arealforvaltning og landbrugets påvirkning af det omkringliggende miljø En diplomuddannelse i 4 moduler

Diplomuddannelse i arealforvaltning og landbrugets påvirkning af det omkringliggende miljø En diplomuddannelse i 4 moduler Planteavl Program - modul 1 Diplomuddannelse i arealforvaltning og landbrugets påvirkning af det omkringliggende miljø En diplomuddannelse i 4 moduler Landbruget mangler ekspertise i at gennemføre beregninger

Læs mere

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Energistyrelsens arbejde med biogas Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Odense 3. september 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen BIOGAS TASKFORCE Energiaftalen

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Tirsdag den 3. februar 2015 Fokus på faglighed og bundlinje Udvalgte emner til aftenen Nyt fra udvalg og formand Nyt fra afdelingen Lidt om kvælstof Foderbyg Cup

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet!

Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet! Fotos: Ib Møller, LMO Vejen til succes i vårsæd God forberedelse er fundamentet! Ved Vibeke Fabricius, Planteavlskonsulent, LMO Plantekongres 2016, Herning Kongrescenter Kravet er: Stabilt højere udbytteniveau

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

Svineproduktion i politisk medvind

Svineproduktion i politisk medvind Svineproduktion i politisk medvind Ved Miljøkonsulent Cand. agro Jens Elvstrøm Kort om den politiske modvind 2007: kommunalreform Ny regulering af produktionsanlæg. -Lugt krav til enkeltbolig for nye stalde

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT. Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen

MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT. Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen MÅLRETTET REGULERING ERFARINGER FRA PILOTPROJEKTET OG TANKER OM NYE SKRIDT Irene Wiborg, SEGES, Planter & Miljø Nikolaj Ludvigsen, Miljøstyrelsen PILOTPROJEKTET - FORMÅL Afprøve to mulige reguleringsmodeller

Læs mere