NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES"

Transkript

1 NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES

2 NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN - LEJ EN EKSPERT FRA SEGES er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Jens Elbæk, D M FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES 2

3 TRÆNGER DIN ERFAGRUPPE TIL NY INSPIRATION? HVORFOR SÅ IKKE FÅ DEN FRA EN ERFAREN EKSPERT? SEGES har et hold af erfarne eksperter, som arbejder med innovation, udvikling og rådgivning inden for stort set alle områder af planteproduktionen. Den viden, vi genererer eller henter hjem fra udlandet, bringes blandt andet i spil via Oversigten over Landsforsøgene, LandbrugsInfo, Plantekongressen og på møder og kurser. Som noget nyt vil vi også gerne ud og møde dig og din erfagruppe. Så trænger din erfagruppe til ny inspiration og en opdatering på den seneste nye viden, så lej en ekspert fra SEGES. Til forskel fra mere formelle møder glæder vi os til at møde jer i mere uformelle rammer, hvor dialogen og de helt konkrete udfordringer kan komme i højsædet. Kig i pjecen og vælg et eller flere temaer, som giver mening for jer. I er også velkomne til at foreslå andre emner. Arrangementerne er for erfagrupper. Saml eventuelt op til tre erfagrupper til arrangementet. Dialogen og de konkrete udfordringer hos erfagruppens medlemmer er i højsædet. Vi giver typisk et oplæg, som varer op til en times tid. Afhængigt af emnet kan det foregå i marken, laden eller i et mødelokale. Vi vil meget gerne med rundt i markerne og lidt rundt på bedrifterne. Det samlede arrangement varer op til tre timer og vi drikker gerne kaffe med jer. Et besøg koster kr. plus transport til en fast pris på kr. Kontakt den konsulent fra SEGES, som du ønsker besøg af, og aftal arrangementet. Vi tager forbehold for, at nogle af konsulenter må melde udsolgt. OBS Vi kommer selvfølgelig også gerne ud og holder foredrag ved møder og deltager i workshops. Ring til Jens Elbæk eller de enkelte konsulenter og aftal nærmere. 3

4 FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES 4

5 INDHOLD Gødskning... 6 Husdyrgødning, kvælstofbehov, gødningsstrategier, konsekvenser af undergødskning, afgasning, separering, forsuring mv. Markvanding og kvælstofregulering Markvanding, kontrolleret dræning, vandområdeplaner mv. Kulturteknik Jordpakning og dræning. Miljø Drænvandsundersøgelser, retentionskort, miljømål, modeller, virkemidler i marken og i fjorde, miljøudfordringer og udvikling af nye ideer. Natur Naturpleje, tilskudsmuligheder, beskyttet natur mv. Arkitektur og planlægning Tilpasning til landskabet, størrelser, materialer, beplantning mv. Planteværn Aktuelt i marken, strategier, sprøjteteknik, resistens, ny teknik, radrensning mv. Frø Aktuelt i marken, overvejelser for nye avlere mv. Kartofler Aktuelt i marken, bekæmpelsesstrategier, kvalitet mv. Korn Sortsvalg, tidlig såning af vintersæd mv. Grovfoder Aktuelt i marken, optimering af grovfoderproduktionen og økonomi. Teknik Tørring, maskiner, love og regler mv. GIS Find miljøudpegninger på jeres bedrifter. It til planteproduktionen Markedet for it-værktøjer, optimal anvendelse på bedriften, tips og trick til Mark Mobile og Mark Online og fremtidens it. Regler og optimering af støttemuligheder Grundbetaling, grønne krav, krydsoverensstemmelse og optimering af støtten. Sensorstyring Brug af sensorer til gødskning og planteværn. Økonomi Analyser, benchmarking, fremstillingspriser, risikostyring, optimering af økonomien mv. Bioenergi Levering af husdyrgødning til biogasanlæg, optimering af logistikken, leverandøraftaler, biogasanlæg mv. 5

6 GØDSKNING ANNETTE VIBEKE VESTERGAARD Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 12 år. Ansat hos SEGES i 2012 med speciale i organisk gødning. Optimal udnyttelse af husdyrgødning Strategi for udbringningstidspunkt og teknik. Tilsætning af additiver og anvendelse af gylleforsuring. Fuldgødskning med gylle. Gylle til biogas. Gylleseparering. Gødskning med restprodukter Hvad findes på markedet, hvad indeholder det og hvad er prisen? Annette V. Vestergaard, specialkonsulent /

7 GØDSKNING HANS SPELLING ØSTERGAARD Cand.scient. i biologi. Ansat hos SEGES i Landbrugsdrift og nitratudvaskning Betydningen af kvælstofgødskning, efterafgrøder og dyrkningsforhold generelt. Fastsættelse af kvælstofbehov Fastsættelse af behovet for kvælstof på markniveau ud fra mark og planteanalyser. Sensormålinger. Udarbejdelse af kvælstofprognosen baseret på målinger i Kvadratnettet. Anvendelse af jord- og planteanalyser Kvælstofudvaskning, efterafgrøder, miljø, kvælstofbehov, N-min, planteanalyser og jordanalyser. 7 Hans S. Østergaard, specialkonsulent /

8 GØDSKNING LEIF KNUDSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 7 år. Ansat hos SEGES i Speciale i gødskning, gødningsregler, tab af næringsstoffer fra landbrugsjord og udarbejdelse af normer for afgrødernes kvælstofbehov. Gødningsstrategier Optimering af gødningsstrategier, herunder anvendelse af mikronæringsstoffer. Optimér kvælstofudnyttelsen Hvordan forbedres kvælstofudnyttelsen på ejendommen? Brug af efterafgrøder, optimering af sædskiftet mv. Fup og fakta om tab af næringsstoffer fra marken Hvad er egentlig kvælstoftabet fra landbrugsjord og hvad betyder det i miljøet? Er fosfortab fra landbruget også noget, vi skal fokusere på? Konsekvenser af undergødskning, vandområdeplaner mv. Hvad er konsekvensen af undergødskning og gødningsregler i øvrigt og kan de ændres? Leif Knudsen, chefkonsulent /

9 GØDSKNING TORKILD SØNDERGAARD BIRKMOSE Cand.agro. Har arbejdet 16 år hos SEGES og 3 år i AgroTech. Ansat igen hos SEGES i 2015 med speciale i gødskning af landbrugsafgrøder. Fastsættelse af næringsstofbehov Anvendelse af jord- og planteprøver i behovsfastsættelsen. Optimal tilførsel af næringsstoffer Metoder til udbringning af handels- og husdyrgødning. Teknologi til behandling af husdyrgødning Afgasning, separering, forsuring og nedfældning. 9 Torkild S. Birkmose, landskonsulent /

10 MARKVANDING OG KVÆLSTOFREGULERING SØREN KOLIND HVID Cand.agro. Lokal konsulent i 2 år. Ansat hos SEGES i Speciale i det faglige grundlag for indvinding af vand til markvanding, kontrolleret dræning som kvælstofvirkemiddel og en ny regulering af kvælstof i landbruget. Markvanding i fremtiden Hvordan markvandingen formentlig bliver reguleret i fremtiden. Resultater med kontrolleret dræning Danske og udenlandske erfaringer med kontrolleret dræning som virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof. Vandområdeplaner og deres konsekvens for landbruget Vandområdeplanernes krav til reduktion af kvælstofudledningen og mulige konsekvenser for landbruget. Søren Kolind Hvid, landskonsulent /

11 KULTURTEKNIK JANNE AALBORG NIELSEN Cand.agro. Ansat hos SEGES i 2002 (Landsforsøgene). Siden 2008 specialkonsulent med speciale i jordbearbejdning, jordpakning, jordstruktur og dræning. Jordpakning og dræning Generelt om jordpakning, jordpakningens betydning for plantevækst og udbytte, hvad kan man gøre, hvis jorden er pakket, jordpakning i relation til dræning, dræningens betydning for plantevækst og udbytte. Gerne kombineret med en tur i marken, hvor vi graver profilhuller (I medbringer gravemaskine) og ser på jordstruktur og eventuel dræning. 11 Janne Aalborg Nielsen, specialkonsulent /

12 MILJØ KRISTOFFER PIIL Ph.d. i biologi. Ansat hos SEGES i Speciale i drænvandsundersøgelser og målinger af kvælstoftab. Drænvandsundersøgelserne Hvad viser drænvandsundersøgelserne i jeres område, og hvad kan en drænvandsmåling bruges til? Muligheder og udfordringer ved at måle kvælstoftabet fra jeres bedrifter Muligheder for at måle kvælstoftabet fra landbruget mere direkte end det sker i dag. Måling af kvælstoftabet fra den enkelt bedrift. Kvælstoftabet ved forskellige gødningsniveauer. Det nye retentionskort Hvordan er de nye retentionskort lavet? Hvordan kan de anvendes, og hvordan kan de ikke anvendes? Kristoffer Piil, konsulent /

13 MILJØ FLEMMING GERTZ Cand.scient i geologi. Har arbejdet hos Per Aarsleff A/S og i Ringkøbing Amt. Ansat hos SEGES i Specialist i vandmiljø og virkemidler. Kend miljømålene Hør, hvordan du får viden om miljømålene for fjorde, vandløb og søer, som har betydning for dit landbrug. Er modellerne noget værd? Modelberegnede indsatsbehov for fjorde og søer, herunder ålegræsværktøjet. Virkemidler på kanten af marken Hør om minivådområder og intelligente randzoner. Bliv klogere på, hvordan du kommer i gang. Hør om praktiske erfaringer og effekter af virkemidlerne. Virkemidler i fjorde Reetablering af ålegræs, stenrev, muslinger, iltning m.m. 13 Flemming Gertz, landskonsulent /

14 MILJØ HANS ROUST THYSEN Cand.agro. Har arbejdet som planteavlskonsulent, produktchef i grovvarebranchen og miljøkonsulent. Miljøchef hos SEGES siden Muligheder og udfordringer for udvikling af bedriften Med udgangspunkt i ønsker til udviklingen af bedriften tager vi en snak om muligheder, udfordringer og løsningsmuligheder. Vandområdeplaner, retentionskort og virkemidler Hvordan tegner det lige nu, og hvilken betydning får det for jeres lokalområde? Gennemgang af virkemidler med fokus på virkemidler uden for dyrkningsfladen. Hans Roust Thysen, miljøchef /

15 MILJØ IRENE ASTA WIBORG Cand.oecon.agro. Forskningsassistent på Danmarks Miljøundersøgelser i 1 år og fuldmægtig hos Landbrug & Fødevarer i 2 år. Ansat hos SEGES siden Speciale i løsninger til miljøudfordringer. Udvikling af nye ideer til gavn for landmanden Hvordan kommer I videre med en idé, der kan gavne jeres egen bundlinje, og som samtidig giver miljømæssig god mening? Hvem kan I inddrage for at få opbakning til ideen? Hvor kan man søge midler til at få afprøvet ideen? Miljøudfordringer Fokus på de udfordringer som landbruget står med blandt andet som følge af vandområdeplanerne. Giver den målrettede regulering også nye muligheder? 15 Irene A. Wiborg, projektchef /

16 NATUR HEIDI BUUR HOLBECK Cand.scient i biologi og faglært landmand. Ansat hos SEGES siden Speciale i natur- og arealforvaltning, tilskud til naturpleje og de regler, der er omkring natur. Naturpleje, regler og muligheder I skal være særlig opmærksom på Tilskudsmuligheder, optimering af tilskud og regler i naturpleje. Regler og konsekvenser af beskyttet natur Udfordringer i Naturbeskyttelseslovens 3: Hvornår og hvorfor er nogle arealer registreret som beskyttet natur? Nyt om det kommende sprøjte- og gødningsforbud. Betydningen af Natura 2000-udpegningen og andre regler knyttet til natur og landbrug. Heidi Buur Holbeck, landskonsulent /

17 ARKITEKTUR OG PLANLÆGNING KRÆN OLE BIRKKJÆR Arkitekt m.a.a. Ansat hos SEGES siden Speciale i helheds- og udviklingsplaner for bedrifter og områdeplaner. Bygningsanlægget i udvikling Bygningsanlæg og det nærliggende landskab vil blive lagt på bordet til diskussion, fulgt op af en rundgang på bedriften fra gårdspladsen til marklandskabet. Bygningsstørrelser, materiale- og farvevalg, og måden de ligger i forhold til hinanden, vil blive bragt på banen. Vejanlæg, arbejdsgårdspladser og beplantninger diskuteres, både i forhold til produktionsanlægget og samspillet med boligen og grønne områder. 17 Kræn Ole Birkkjær, landskonsulent /

18 PLANTEVÆRN GHITA CORDSEN NIELSEN Cand.agro. Har arbejdet hos SEGES siden Specialist i plantesygdomme, skadedyr, vækstregulering og sprøjteteknik. Aktuelt i markerne Markvandring hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Er der økonomi i at vælge mindre modtagelige sorter? Fordele eller ulemper ved tidlig såning af vintersæd? Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent /

19 PLANTEVÆRN JENS ERIK JENSEN Cand.agro. og ph.d. Forsker og underviser ved Københavns Universitet i 13 år. Ansat hos SEGES Speciale i ukrudtsbiologi og ukrudtsbekæmpelse. Aktuelle ukrudtsproblemer i afgrøderne Markvandring hos en eller flere landmænd, hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvorfor er det blevet et problem? Kort- og langsigtet håndtering (kemisk, mekanisk, kulturteknik, sædskifte osv.) Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Herbicidresistens Hvorfor udvikler ukrudtsarterne resistens. Status for Danmark og nabolandene. Hvad gør vi ved det? Teknik til støtte for ukrudtsbekæmpelsen Muligheder for at lave positionsbestemt bekæmpelse af rodukrudt med hjælp fra droner, Planteværn Online, Mark Online, Middeldatabasen, KemiTjek og andre hjælpeværktøjer for landmanden. 19 Jens Erik Jensen, landskonsulent /

20 PLANTEVÆRN MARIAN DAMSGAARD THORSTED Cand.agro. og ph.d. Lokal planteavlskonsulent i 10 år. Ansat hos SEGES i Speciale i planteværn, vækstregulering, og erosion. Aktuelt i markerne Markvandring, hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Er der økonomi i at vælge mindre modtagelige sorter? Fordele eller ulemper ved tidlig såning af vintersæd? Marian Damsgaard Thorsted, specialkonsulent /

21 PLANTEVÆRN POUL HENNING PETERSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 9 år. Ansat hos SEGES i Speciale i ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik, anvendelse af sensorer til planteværn og lovgivning. Undgå ukrudtsfælden Markvandring med snak om aktuelle ukrudtsproblemer. Vi tager udgangspunkt i resultaterne fra ukrudtsforskningen og diskuterer, hvordan jeres sædskifte og praksis kan tilpasses, så det ikke bliver ukrudtet, der tager over. Bekæmp ukrudt uden at løbe ind i herbicidresistens. Radrensning Nye teknologiske muligheder, strategi, praktiske anbefalinger og økonomi. 21 Poul Henning Petersen, landskonsulent /

22 FRØ BARTHOLD FEIDENHANS L Cand.scient i biologi. Lokal planteavlskonsulent i 25 år. Ansat hos SEGES i 2008 med speciale i markfrø, havefrø og gmo-afgrøder. Aktuelt i frømarkerne Markvandring hos en eller flere avlere, hvor vi kigger på frøafgrøder og vender aktuelle problemstillinger Muligheder og begrænsninger i frødyrkning Hør om de overvejelser, man skal gøre, inden man kaster sig over frødyrkning. Et kig på markedet og de mest interessante arter i forhold til egn, jordtyper og landmandens kompetencer. Barthold Feidenhans l, specialkonsulent /

23 KARTOFLER LARS BØDKER Cand.agro. og ph.d. Forsker i plantesygdomme med speciale i kartoffelsygdomme i 12 år. Ekspert i frøproduktion i Vietnam i 2 år. Ansat hos SEGES i Aktuelt i marken Markvandring hvor vi kigger på kartoffelmarker og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har landsforsøgene vist? Kvalitet af kartofler Strategier for brug af plantebeskyttelsesmidler, gødning og læggekartofler i kartoffelproduktionen. 23 Lars Bødker, landskonsulent /

24 KORN LARS BONDE ERIKSEN Cand.agro. Arbejdet med planteforædling i 10 år. Ansat hos SEGES i Sortsvalg Generelt om sortsvalg. Sorternes dyrkningsegenskaber. SortInfo. Valg af kornsorter til bestemte formål Hvordan finder du de bedste sorter til malt, brød og foder? Tidlig såning af vintersæd Problemstillinger og strategi. Hvilke sorter er bedst egnede? Lars Bonde Eriksen, landskonsulent /

25 GROVFODER MARTIN MIKKELSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 2 år. Ansat hos SEGES i Speciale i dyrkning af majs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. 25 Martin Mikkelsen, landskonsulent /

26 GROVFODER KARSTEN ATTERMANN NIELSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 5 år. Ansat hos SEGES i Specialist i dyrkning af græs og kløvergræs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. Karsten Attermann Nielsen, landskonsulent /

27 GROVFODER TORBEN SPANGGAARD FRANDSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 10 år. Ansat hos SEGES fra og igen fra Specialist i dyrkning af græs og kløvergræs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. Økonomien i grovfoderproduktionen. 27 Torben Spanggaard Frandsen, specialkonsulent /

28 TEKNIK HENNING SJØRSLEV LYNGVIG Jordbrugsteknolog og grønt bevis. Tidligere projektleder ved Dan-Corn i 2 år og selvstændig landmand i 10 år. Ansat hos SEGES i Speciale i markteknik. Tørring og opbevaring af landbrugsafgrøder Valg af det rigtige opbevaringssystem til frø, korn, raps, majs mv. Sikker tørring, beluftning og overvågning af lageret. Dimensionering og økonomi ved stålsilo, planlager og gastæt opbevaring. Teknik til markvanding Valg af system og vandingssporsbredde i forhold til vandmængde og tryk. Valg af vandingskanon. Hvordan gennemgås og optimeres et vandingsanlæg for optimering til ændret anvendelse og areal? Maskiner til jordbearbejdning og såbedstilberedning i det pløjede og pløjefri system Hvordan skabes det gode såbed på forskellige jordtyper, og hvilke typer harver, pakkere, såmaskiner kan anbefales? Det er belyst i en række FarmTests, udført i bl.a. korn, raps, kløvergræs og majs. Radrensere til korn, majs mv. Valg af radrensere til forskellige rækkeafstande og afgrøder. Valg af skærtyper og såudstyr til etablering af efterafgrøder. Love og regler for landbrugsmaskiner Som medlem af Færdselsgruppen har jeg stor viden om love og regler for landbrugsmaskiner. Hvad er for eksempel den lovlige vægt, bredde, højde og længde? Hvad er reglerne om vejtransport af diesel, svovlsyre og planteværn? Henning Sjørslev Lyngvig, specialkonsulent /

29 GIS RITA HØRFARTER Landmand, landbrugstekniker, master i geoinformatik. Ansat hos SEGES i 1993 med speciale i GIS (Geografisk Information Systemer). Find miljøudpegninger på jeres bedrifter Vi samles om en eller flere pc er og går på nettet, hvor vi finder jeres bedrifter og finder de miljøudpegninger, der berører jeres bedrifter. 29 Rita Hørfarter, specialkonsulent /

30 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN JENS BLIGAARD Landmand, cand.agro. og ph.d. Forsker ved AU i 6 år. Ansat hos SEGES i Speciale i udvikling og anvendelse af it-værktøjer til planteavlsbrug. Optimal anvendelse af it-værktøjer på din bedrift Få overblik over, hvad der findes på markedet af it-værktøjer til registrering, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, varslingsmodeller, vandingsmodeller, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Hvad er biologien bag varslingsmodellerne for sygdomme, skadedyr eller ukrudt. Hvor præcise er modellerne og varslingssystemerne? Giver det mening at have din egen klimastation? Man kan købe sig til meget, men hvordan vælger du det optimale til din bedrift? Fremtidens it Nyt grej på vej - registreringsværktøjer, præcisionsjordbrug og redskabscomputere. Jens Bligaard, afdelingschef /

31 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN CARL AGGERBO Landmand og landbrugstekniker. 10 år i maskinbranchen og 15 år som selvstændig landmand. Ansat hos SEGES i Optimal anvendelse af IT-værktøjer på din bedrift Man kan købe sig til meget, men hvordan vælger du det optimale til din bedrift? Få overblik over hvad der findes på markedet af registreringsværktøjer, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Demonstration af programmerne, gerne med en af jeres ejendomme som case. 31 Carl Aggerbo, salgskonsulent /

32 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN OLE JUHL Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 6 år. Ansat hos SEGES i Speciale i udvikling og anvendelse af it-værktøjer til planteavlsbrug. Tips og tricks til anvendelse af Mark Mobile på din bedrift Få tips til at benytte Mark Mobile. Hvad kan programmet, og hvordan får du mest ud af det på din bedrift? Og hvordan hænger Mark Mobile sammen med Mark Online? Hvad kommer SEGES med til telefonen næste gang? Tips og tricks til anvendelse af Mark Online på din bedrift Få tips til at benytte Mark Online. Hvad kan programmet, og hvordan får du mest ud af det på din bedrift? Og hvordan hænger Mark Online sammen med de andre PlanteIT programmer, SEGES udbyder? Optimal anvendelse af PlanteIT-værktøjer på din bedrift Få overblik over, hvad der findes på markedet af it-værktøjer til registrering, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, varslingsmodeller, vandingsmodeller, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Hvad er biologien bag varslingsmodellerne for sygdomme, skadedyr eller ukrudt. Hvor præcise er modellerne og varslingssystemerne? Ole Juhl, it-konsulent /

33 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER SUSI LYNGHOLM Gartner og cand.hort. Kirkegårdsleder i 4 år og leder af planteskole i 5 år. Ansat hos SEGES i Speciale i regelafklaring og tolkning af regler inden for direkte arealstøtte, gødskning- og harmoniregler inkl. reglerne for slam og bioaske samt krydsoverensstemmelse. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. 33 Susi Lyngholm, konsulent /

34 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER MARIANNE HAUGAARD-CHRISTENSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 15 år. Ansat hos SEGES i Speciale i direkte arealstøtte og regler for gødning og krydsoverensstemmelse. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. Marianne Haugaard-Christensen, konsulent /

35 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER JON BIRGER PEDERSEN Cand.agro. og HD. Lokal planteavlskonsulent i 12 år. Ansat hos SEGES i Speciale i raps, bælgsæd, EU s arealstøtteordninger, krydsoverensstemmelse og regler for gødskning. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. 35 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent /

36 SENSORSTYRING JENS ELBÆK Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 19 år. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomi, gødskning og sensorstyring. Sensorstyret planteværn Hvordan anvendes afgrødesensorer til lavpraktisk styring af planteværn? Hvad kan der hentes på gradueret bekæmpelse af henholdsvis svampe og ukrudt? Hvordan bruges sensoren til pletsprøjtninger? Sensorerne er lavet til gødning, hvordan bruger vi dem i et dansk system med N-kvoter? Indlægget kan fint kombineres med en markvandring. Jens Elbæk, afdelingschef /

37 ØKONOMI MICHAEL HØJHOLDT Cand.agro. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomiske analyser. Få styr på produktionsøkonomien Fokus på produktionsøkonomiske analyser og anvendelse af benchmarking, modeller og prognoser. Maskin- og transportøkonomi Brug af registreringer og driftsoptimering, transportafstand og maskinomkostninger. 37 Michael Højholdt, landskonsulent /

38 ØKONOMI JACOB KROG Cand.oecon.agro. Lokal økonomikonsulent i 2½ år. Ansat hos SEGES i Speciale i benchmarking, analyser og præsentation. Fra data til handling Fremstillingspriser. Værktøjer som Driftsgrensanalyser og Foder-Mark-System. Udnyttelse af potentialet i detailanalyser af afgrødeog maskinøkonomi. Betydningen af kendskabet til nuværende situation som grundlag for at forbedre bedriftens økonomi. Jacob Krog, specialkonsulent / Økonomi & Virksomhedsledelse /

39 ØKONOMI ERIK MAEGAARD Cand.agro. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomi, økonomiske analyser og modeller. Læs i driftsgrensanalysen, hvad du er god til Hør, hvordan driftsgrensanalyser kan bruges til at skabe et beslutningsgrundlag, der forbedrer økonomien på den enkelte bedrift. Optimér økonomien Hvad er fremstillingsprisen på korn og grovfoder? Sådan får du lavet en god maskinanalyse og mekaniseringsstrategi. Produktionsøkonomien i planteproduktionen Hvordan er udsigterne for produktionsøkonomien i planteproduktionen. 39 Erik Maegaard, landskonsulent /

40 ØKONOMI OVE LUND MBA. Har arbejdet med produktionsøkonomi i mellemstore produktionsvirksomheder i mere end 25 år. Ansat hos SEGES i Speciale i drifts- og investeringsøkonomiske beregninger, samt risiko- og følsomhedsanalyser. Økonomi og risiko Bliv klogere på et bredt udvalg af økonomiske beregninger, og på hvordan usikkerheden og følsomheden ved en given beregning kan indregnes og illustreres. Ove Lund, konsulent /

41 BIOENERGI MICHAEL STØCKLER Cand.scient i biologi. Har arbejdet med biomasse og bioraffinering i flere virksomheder. Ansat hos SEGES i Skal I levere husdyrgødning til biogasanlæg? Hvad får I ud af det? Hvad er jeres afgrøder værd for et biogasanlæg? Hvordan optimerer I logistikken i forbindelse med at få biomassen frem til behandlingsanlægget? Hvordan får I lavet en leverandøraftale? Er der en fremtid i at producere andet end foder? Eventuelt med besøg på biogasanlæg. 41 Michael Støckler, bioenergichef /

42 BIOENERGI NIELS ØSTERGAARD Cand.scient. i biolog. Har arbejdet mere end 35 år i biogasbranchen. Ansat hos SEGES i Speciale i dimensionering, design og optimering af biogasanlæg samt rehabilisering i forbindelse med procesmæssige nedbrud. Rundt om biogasanlægget Vi kigger nærmere på et biogasanlæg og diskuterer en række problemstillinger. Hvor godt virker anlægget? Hvor god er omsætningen i forhold til andre anlæg? Muligheder for at optimere produktionen. Brug af industriaffald. Pris for biogas. Økonomi for anlæg. Niels Østergaard, specialkonsulent /

43 FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES

44 SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N T E W seges.dk SEGES P/S skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv. Vi udvikler forretningsmuligheder og serviceydelser i tæt samarbejde med vores kunder, forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden. SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug, som nu også omfatter Videncenter for Svineproduktion.

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER -------------- 3 KALENDER -----------------------------------------------

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 45 April 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Fritidslandbrug med livskvalitet for børn og voksne side 6 Vær opmærksom på vand- og naturplanerne side 10 Natura 2000-planer side 13 Dyrskuer

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere