NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES"

Transkript

1 NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN LEJ EN EKSPERT FRA SEGES FOTO: JENS ERIK JENSEN, SEGES

2 NY INSPIRATION TIL ERFAGRUPPEN - LEJ EN EKSPERT FRA SEGES er udgivet af SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Jens Elbæk, D M FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES 2

3 TRÆNGER DIN ERFAGRUPPE TIL NY INSPIRATION? HVORFOR SÅ IKKE FÅ DEN FRA EN ERFAREN EKSPERT? SEGES har et hold af erfarne eksperter, som arbejder med innovation, udvikling og rådgivning inden for stort set alle områder af planteproduktionen. Den viden, vi genererer eller henter hjem fra udlandet, bringes blandt andet i spil via Oversigten over Landsforsøgene, LandbrugsInfo, Plantekongressen og på møder og kurser. Som noget nyt vil vi også gerne ud og møde dig og din erfagruppe. Så trænger din erfagruppe til ny inspiration og en opdatering på den seneste nye viden, så lej en ekspert fra SEGES. Til forskel fra mere formelle møder glæder vi os til at møde jer i mere uformelle rammer, hvor dialogen og de helt konkrete udfordringer kan komme i højsædet. Kig i pjecen og vælg et eller flere temaer, som giver mening for jer. I er også velkomne til at foreslå andre emner. Arrangementerne er for erfagrupper. Saml eventuelt op til tre erfagrupper til arrangementet. Dialogen og de konkrete udfordringer hos erfagruppens medlemmer er i højsædet. Vi giver typisk et oplæg, som varer op til en times tid. Afhængigt af emnet kan det foregå i marken, laden eller i et mødelokale. Vi vil meget gerne med rundt i markerne og lidt rundt på bedrifterne. Det samlede arrangement varer op til tre timer og vi drikker gerne kaffe med jer. Et besøg koster kr. plus transport til en fast pris på kr. Kontakt den konsulent fra SEGES, som du ønsker besøg af, og aftal arrangementet. Vi tager forbehold for, at nogle af konsulenter må melde udsolgt. OBS Vi kommer selvfølgelig også gerne ud og holder foredrag ved møder og deltager i workshops. Ring til Jens Elbæk eller de enkelte konsulenter og aftal nærmere. 3

4 FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES 4

5 INDHOLD Gødskning... 6 Husdyrgødning, kvælstofbehov, gødningsstrategier, konsekvenser af undergødskning, afgasning, separering, forsuring mv. Markvanding og kvælstofregulering Markvanding, kontrolleret dræning, vandområdeplaner mv. Kulturteknik Jordpakning og dræning. Miljø Drænvandsundersøgelser, retentionskort, miljømål, modeller, virkemidler i marken og i fjorde, miljøudfordringer og udvikling af nye ideer. Natur Naturpleje, tilskudsmuligheder, beskyttet natur mv. Arkitektur og planlægning Tilpasning til landskabet, størrelser, materialer, beplantning mv. Planteværn Aktuelt i marken, strategier, sprøjteteknik, resistens, ny teknik, radrensning mv. Frø Aktuelt i marken, overvejelser for nye avlere mv. Kartofler Aktuelt i marken, bekæmpelsesstrategier, kvalitet mv. Korn Sortsvalg, tidlig såning af vintersæd mv. Grovfoder Aktuelt i marken, optimering af grovfoderproduktionen og økonomi. Teknik Tørring, maskiner, love og regler mv. GIS Find miljøudpegninger på jeres bedrifter. It til planteproduktionen Markedet for it-værktøjer, optimal anvendelse på bedriften, tips og trick til Mark Mobile og Mark Online og fremtidens it. Regler og optimering af støttemuligheder Grundbetaling, grønne krav, krydsoverensstemmelse og optimering af støtten. Sensorstyring Brug af sensorer til gødskning og planteværn. Økonomi Analyser, benchmarking, fremstillingspriser, risikostyring, optimering af økonomien mv. Bioenergi Levering af husdyrgødning til biogasanlæg, optimering af logistikken, leverandøraftaler, biogasanlæg mv. 5

6 GØDSKNING ANNETTE VIBEKE VESTERGAARD Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 12 år. Ansat hos SEGES i 2012 med speciale i organisk gødning. Optimal udnyttelse af husdyrgødning Strategi for udbringningstidspunkt og teknik. Tilsætning af additiver og anvendelse af gylleforsuring. Fuldgødskning med gylle. Gylle til biogas. Gylleseparering. Gødskning med restprodukter Hvad findes på markedet, hvad indeholder det og hvad er prisen? Annette V. Vestergaard, specialkonsulent /

7 GØDSKNING HANS SPELLING ØSTERGAARD Cand.scient. i biologi. Ansat hos SEGES i Landbrugsdrift og nitratudvaskning Betydningen af kvælstofgødskning, efterafgrøder og dyrkningsforhold generelt. Fastsættelse af kvælstofbehov Fastsættelse af behovet for kvælstof på markniveau ud fra mark og planteanalyser. Sensormålinger. Udarbejdelse af kvælstofprognosen baseret på målinger i Kvadratnettet. Anvendelse af jord- og planteanalyser Kvælstofudvaskning, efterafgrøder, miljø, kvælstofbehov, N-min, planteanalyser og jordanalyser. 7 Hans S. Østergaard, specialkonsulent /

8 GØDSKNING LEIF KNUDSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 7 år. Ansat hos SEGES i Speciale i gødskning, gødningsregler, tab af næringsstoffer fra landbrugsjord og udarbejdelse af normer for afgrødernes kvælstofbehov. Gødningsstrategier Optimering af gødningsstrategier, herunder anvendelse af mikronæringsstoffer. Optimér kvælstofudnyttelsen Hvordan forbedres kvælstofudnyttelsen på ejendommen? Brug af efterafgrøder, optimering af sædskiftet mv. Fup og fakta om tab af næringsstoffer fra marken Hvad er egentlig kvælstoftabet fra landbrugsjord og hvad betyder det i miljøet? Er fosfortab fra landbruget også noget, vi skal fokusere på? Konsekvenser af undergødskning, vandområdeplaner mv. Hvad er konsekvensen af undergødskning og gødningsregler i øvrigt og kan de ændres? Leif Knudsen, chefkonsulent /

9 GØDSKNING TORKILD SØNDERGAARD BIRKMOSE Cand.agro. Har arbejdet 16 år hos SEGES og 3 år i AgroTech. Ansat igen hos SEGES i 2015 med speciale i gødskning af landbrugsafgrøder. Fastsættelse af næringsstofbehov Anvendelse af jord- og planteprøver i behovsfastsættelsen. Optimal tilførsel af næringsstoffer Metoder til udbringning af handels- og husdyrgødning. Teknologi til behandling af husdyrgødning Afgasning, separering, forsuring og nedfældning. 9 Torkild S. Birkmose, landskonsulent /

10 MARKVANDING OG KVÆLSTOFREGULERING SØREN KOLIND HVID Cand.agro. Lokal konsulent i 2 år. Ansat hos SEGES i Speciale i det faglige grundlag for indvinding af vand til markvanding, kontrolleret dræning som kvælstofvirkemiddel og en ny regulering af kvælstof i landbruget. Markvanding i fremtiden Hvordan markvandingen formentlig bliver reguleret i fremtiden. Resultater med kontrolleret dræning Danske og udenlandske erfaringer med kontrolleret dræning som virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof. Vandområdeplaner og deres konsekvens for landbruget Vandområdeplanernes krav til reduktion af kvælstofudledningen og mulige konsekvenser for landbruget. Søren Kolind Hvid, landskonsulent /

11 KULTURTEKNIK JANNE AALBORG NIELSEN Cand.agro. Ansat hos SEGES i 2002 (Landsforsøgene). Siden 2008 specialkonsulent med speciale i jordbearbejdning, jordpakning, jordstruktur og dræning. Jordpakning og dræning Generelt om jordpakning, jordpakningens betydning for plantevækst og udbytte, hvad kan man gøre, hvis jorden er pakket, jordpakning i relation til dræning, dræningens betydning for plantevækst og udbytte. Gerne kombineret med en tur i marken, hvor vi graver profilhuller (I medbringer gravemaskine) og ser på jordstruktur og eventuel dræning. 11 Janne Aalborg Nielsen, specialkonsulent /

12 MILJØ KRISTOFFER PIIL Ph.d. i biologi. Ansat hos SEGES i Speciale i drænvandsundersøgelser og målinger af kvælstoftab. Drænvandsundersøgelserne Hvad viser drænvandsundersøgelserne i jeres område, og hvad kan en drænvandsmåling bruges til? Muligheder og udfordringer ved at måle kvælstoftabet fra jeres bedrifter Muligheder for at måle kvælstoftabet fra landbruget mere direkte end det sker i dag. Måling af kvælstoftabet fra den enkelt bedrift. Kvælstoftabet ved forskellige gødningsniveauer. Det nye retentionskort Hvordan er de nye retentionskort lavet? Hvordan kan de anvendes, og hvordan kan de ikke anvendes? Kristoffer Piil, konsulent /

13 MILJØ FLEMMING GERTZ Cand.scient i geologi. Har arbejdet hos Per Aarsleff A/S og i Ringkøbing Amt. Ansat hos SEGES i Specialist i vandmiljø og virkemidler. Kend miljømålene Hør, hvordan du får viden om miljømålene for fjorde, vandløb og søer, som har betydning for dit landbrug. Er modellerne noget værd? Modelberegnede indsatsbehov for fjorde og søer, herunder ålegræsværktøjet. Virkemidler på kanten af marken Hør om minivådområder og intelligente randzoner. Bliv klogere på, hvordan du kommer i gang. Hør om praktiske erfaringer og effekter af virkemidlerne. Virkemidler i fjorde Reetablering af ålegræs, stenrev, muslinger, iltning m.m. 13 Flemming Gertz, landskonsulent /

14 MILJØ HANS ROUST THYSEN Cand.agro. Har arbejdet som planteavlskonsulent, produktchef i grovvarebranchen og miljøkonsulent. Miljøchef hos SEGES siden Muligheder og udfordringer for udvikling af bedriften Med udgangspunkt i ønsker til udviklingen af bedriften tager vi en snak om muligheder, udfordringer og løsningsmuligheder. Vandområdeplaner, retentionskort og virkemidler Hvordan tegner det lige nu, og hvilken betydning får det for jeres lokalområde? Gennemgang af virkemidler med fokus på virkemidler uden for dyrkningsfladen. Hans Roust Thysen, miljøchef /

15 MILJØ IRENE ASTA WIBORG Cand.oecon.agro. Forskningsassistent på Danmarks Miljøundersøgelser i 1 år og fuldmægtig hos Landbrug & Fødevarer i 2 år. Ansat hos SEGES siden Speciale i løsninger til miljøudfordringer. Udvikling af nye ideer til gavn for landmanden Hvordan kommer I videre med en idé, der kan gavne jeres egen bundlinje, og som samtidig giver miljømæssig god mening? Hvem kan I inddrage for at få opbakning til ideen? Hvor kan man søge midler til at få afprøvet ideen? Miljøudfordringer Fokus på de udfordringer som landbruget står med blandt andet som følge af vandområdeplanerne. Giver den målrettede regulering også nye muligheder? 15 Irene A. Wiborg, projektchef /

16 NATUR HEIDI BUUR HOLBECK Cand.scient i biologi og faglært landmand. Ansat hos SEGES siden Speciale i natur- og arealforvaltning, tilskud til naturpleje og de regler, der er omkring natur. Naturpleje, regler og muligheder I skal være særlig opmærksom på Tilskudsmuligheder, optimering af tilskud og regler i naturpleje. Regler og konsekvenser af beskyttet natur Udfordringer i Naturbeskyttelseslovens 3: Hvornår og hvorfor er nogle arealer registreret som beskyttet natur? Nyt om det kommende sprøjte- og gødningsforbud. Betydningen af Natura 2000-udpegningen og andre regler knyttet til natur og landbrug. Heidi Buur Holbeck, landskonsulent /

17 ARKITEKTUR OG PLANLÆGNING KRÆN OLE BIRKKJÆR Arkitekt m.a.a. Ansat hos SEGES siden Speciale i helheds- og udviklingsplaner for bedrifter og områdeplaner. Bygningsanlægget i udvikling Bygningsanlæg og det nærliggende landskab vil blive lagt på bordet til diskussion, fulgt op af en rundgang på bedriften fra gårdspladsen til marklandskabet. Bygningsstørrelser, materiale- og farvevalg, og måden de ligger i forhold til hinanden, vil blive bragt på banen. Vejanlæg, arbejdsgårdspladser og beplantninger diskuteres, både i forhold til produktionsanlægget og samspillet med boligen og grønne områder. 17 Kræn Ole Birkkjær, landskonsulent /

18 PLANTEVÆRN GHITA CORDSEN NIELSEN Cand.agro. Har arbejdet hos SEGES siden Specialist i plantesygdomme, skadedyr, vækstregulering og sprøjteteknik. Aktuelt i markerne Markvandring hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Er der økonomi i at vælge mindre modtagelige sorter? Fordele eller ulemper ved tidlig såning af vintersæd? Ghita Cordsen Nielsen, landskonsulent /

19 PLANTEVÆRN JENS ERIK JENSEN Cand.agro. og ph.d. Forsker og underviser ved Københavns Universitet i 13 år. Ansat hos SEGES Speciale i ukrudtsbiologi og ukrudtsbekæmpelse. Aktuelle ukrudtsproblemer i afgrøderne Markvandring hos en eller flere landmænd, hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvorfor er det blevet et problem? Kort- og langsigtet håndtering (kemisk, mekanisk, kulturteknik, sædskifte osv.) Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Herbicidresistens Hvorfor udvikler ukrudtsarterne resistens. Status for Danmark og nabolandene. Hvad gør vi ved det? Teknik til støtte for ukrudtsbekæmpelsen Muligheder for at lave positionsbestemt bekæmpelse af rodukrudt med hjælp fra droner, Planteværn Online, Mark Online, Middeldatabasen, KemiTjek og andre hjælpeværktøjer for landmanden. 19 Jens Erik Jensen, landskonsulent /

20 PLANTEVÆRN MARIAN DAMSGAARD THORSTED Cand.agro. og ph.d. Lokal planteavlskonsulent i 10 år. Ansat hos SEGES i Speciale i planteværn, vækstregulering, og erosion. Aktuelt i markerne Markvandring, hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har forsøgene vist? Hvilken sprøjteteknik skal vi anvende? Er der økonomi i at vælge mindre modtagelige sorter? Fordele eller ulemper ved tidlig såning af vintersæd? Marian Damsgaard Thorsted, specialkonsulent /

21 PLANTEVÆRN POUL HENNING PETERSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 9 år. Ansat hos SEGES i Speciale i ukrudtsbekæmpelse, sprøjteteknik, anvendelse af sensorer til planteværn og lovgivning. Undgå ukrudtsfælden Markvandring med snak om aktuelle ukrudtsproblemer. Vi tager udgangspunkt i resultaterne fra ukrudtsforskningen og diskuterer, hvordan jeres sædskifte og praksis kan tilpasses, så det ikke bliver ukrudtet, der tager over. Bekæmp ukrudt uden at løbe ind i herbicidresistens. Radrensning Nye teknologiske muligheder, strategi, praktiske anbefalinger og økonomi. 21 Poul Henning Petersen, landskonsulent /

22 FRØ BARTHOLD FEIDENHANS L Cand.scient i biologi. Lokal planteavlskonsulent i 25 år. Ansat hos SEGES i 2008 med speciale i markfrø, havefrø og gmo-afgrøder. Aktuelt i frømarkerne Markvandring hos en eller flere avlere, hvor vi kigger på frøafgrøder og vender aktuelle problemstillinger Muligheder og begrænsninger i frødyrkning Hør om de overvejelser, man skal gøre, inden man kaster sig over frødyrkning. Et kig på markedet og de mest interessante arter i forhold til egn, jordtyper og landmandens kompetencer. Barthold Feidenhans l, specialkonsulent /

23 KARTOFLER LARS BØDKER Cand.agro. og ph.d. Forsker i plantesygdomme med speciale i kartoffelsygdomme i 12 år. Ekspert i frøproduktion i Vietnam i 2 år. Ansat hos SEGES i Aktuelt i marken Markvandring hvor vi kigger på kartoffelmarker og vender aktuelle problemstillinger. Hvilke skadegørere finder vi i markerne netop nu? Hvordan ser skadegørerne ud, og hvad er bekæmpelsesstrategien? Hvad har landsforsøgene vist? Kvalitet af kartofler Strategier for brug af plantebeskyttelsesmidler, gødning og læggekartofler i kartoffelproduktionen. 23 Lars Bødker, landskonsulent /

24 KORN LARS BONDE ERIKSEN Cand.agro. Arbejdet med planteforædling i 10 år. Ansat hos SEGES i Sortsvalg Generelt om sortsvalg. Sorternes dyrkningsegenskaber. SortInfo. Valg af kornsorter til bestemte formål Hvordan finder du de bedste sorter til malt, brød og foder? Tidlig såning af vintersæd Problemstillinger og strategi. Hvilke sorter er bedst egnede? Lars Bonde Eriksen, landskonsulent /

25 GROVFODER MARTIN MIKKELSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 2 år. Ansat hos SEGES i Speciale i dyrkning af majs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. 25 Martin Mikkelsen, landskonsulent /

26 GROVFODER KARSTEN ATTERMANN NIELSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 5 år. Ansat hos SEGES i Specialist i dyrkning af græs og kløvergræs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. Karsten Attermann Nielsen, landskonsulent /

27 GROVFODER TORBEN SPANGGAARD FRANDSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 10 år. Ansat hos SEGES fra og igen fra Specialist i dyrkning af græs og kløvergræs på konventionelle og økologiske bedrifter. Optimering af bedriftens grovfoderproduktion En tur i marken hvor vi kigger på afgrøder og vender aktuelle problemstillinger. Vi skal også en tur i maskinhuset og lagrene for grovfoder. Vi kan tale om græs, majs, foderroer, ensilering og opbevaring af grovfoder. Ikke mindst sætter vi fokus på sammenhængen i bedriftens produktion af grovfoder. Økonomien i grovfoderproduktionen. 27 Torben Spanggaard Frandsen, specialkonsulent /

28 TEKNIK HENNING SJØRSLEV LYNGVIG Jordbrugsteknolog og grønt bevis. Tidligere projektleder ved Dan-Corn i 2 år og selvstændig landmand i 10 år. Ansat hos SEGES i Speciale i markteknik. Tørring og opbevaring af landbrugsafgrøder Valg af det rigtige opbevaringssystem til frø, korn, raps, majs mv. Sikker tørring, beluftning og overvågning af lageret. Dimensionering og økonomi ved stålsilo, planlager og gastæt opbevaring. Teknik til markvanding Valg af system og vandingssporsbredde i forhold til vandmængde og tryk. Valg af vandingskanon. Hvordan gennemgås og optimeres et vandingsanlæg for optimering til ændret anvendelse og areal? Maskiner til jordbearbejdning og såbedstilberedning i det pløjede og pløjefri system Hvordan skabes det gode såbed på forskellige jordtyper, og hvilke typer harver, pakkere, såmaskiner kan anbefales? Det er belyst i en række FarmTests, udført i bl.a. korn, raps, kløvergræs og majs. Radrensere til korn, majs mv. Valg af radrensere til forskellige rækkeafstande og afgrøder. Valg af skærtyper og såudstyr til etablering af efterafgrøder. Love og regler for landbrugsmaskiner Som medlem af Færdselsgruppen har jeg stor viden om love og regler for landbrugsmaskiner. Hvad er for eksempel den lovlige vægt, bredde, højde og længde? Hvad er reglerne om vejtransport af diesel, svovlsyre og planteværn? Henning Sjørslev Lyngvig, specialkonsulent /

29 GIS RITA HØRFARTER Landmand, landbrugstekniker, master i geoinformatik. Ansat hos SEGES i 1993 med speciale i GIS (Geografisk Information Systemer). Find miljøudpegninger på jeres bedrifter Vi samles om en eller flere pc er og går på nettet, hvor vi finder jeres bedrifter og finder de miljøudpegninger, der berører jeres bedrifter. 29 Rita Hørfarter, specialkonsulent /

30 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN JENS BLIGAARD Landmand, cand.agro. og ph.d. Forsker ved AU i 6 år. Ansat hos SEGES i Speciale i udvikling og anvendelse af it-værktøjer til planteavlsbrug. Optimal anvendelse af it-værktøjer på din bedrift Få overblik over, hvad der findes på markedet af it-værktøjer til registrering, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, varslingsmodeller, vandingsmodeller, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Hvad er biologien bag varslingsmodellerne for sygdomme, skadedyr eller ukrudt. Hvor præcise er modellerne og varslingssystemerne? Giver det mening at have din egen klimastation? Man kan købe sig til meget, men hvordan vælger du det optimale til din bedrift? Fremtidens it Nyt grej på vej - registreringsværktøjer, præcisionsjordbrug og redskabscomputere. Jens Bligaard, afdelingschef /

31 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN CARL AGGERBO Landmand og landbrugstekniker. 10 år i maskinbranchen og 15 år som selvstændig landmand. Ansat hos SEGES i Optimal anvendelse af IT-værktøjer på din bedrift Man kan købe sig til meget, men hvordan vælger du det optimale til din bedrift? Få overblik over hvad der findes på markedet af registreringsværktøjer, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Demonstration af programmerne, gerne med en af jeres ejendomme som case. 31 Carl Aggerbo, salgskonsulent /

32 IT TIL PLANTEPRODUKTIONEN OLE JUHL Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 6 år. Ansat hos SEGES i Speciale i udvikling og anvendelse af it-værktøjer til planteavlsbrug. Tips og tricks til anvendelse af Mark Mobile på din bedrift Få tips til at benytte Mark Mobile. Hvad kan programmet, og hvordan får du mest ud af det på din bedrift? Og hvordan hænger Mark Mobile sammen med Mark Online? Hvad kommer SEGES med til telefonen næste gang? Tips og tricks til anvendelse af Mark Online på din bedrift Få tips til at benytte Mark Online. Hvad kan programmet, og hvordan får du mest ud af det på din bedrift? Og hvordan hænger Mark Online sammen med de andre PlanteIT programmer, SEGES udbyder? Optimal anvendelse af PlanteIT-værktøjer på din bedrift Få overblik over, hvad der findes på markedet af it-værktøjer til registrering, gødningsplanlægning, markplanlægning, plantebeskyttelse, varslingsmodeller, vandingsmodeller, samspil til redskabsstyring, app s til mobiltelefoner mv. til planteproducenter. Hvad er biologien bag varslingsmodellerne for sygdomme, skadedyr eller ukrudt. Hvor præcise er modellerne og varslingssystemerne? Ole Juhl, it-konsulent /

33 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER SUSI LYNGHOLM Gartner og cand.hort. Kirkegårdsleder i 4 år og leder af planteskole i 5 år. Ansat hos SEGES i Speciale i regelafklaring og tolkning af regler inden for direkte arealstøtte, gødskning- og harmoniregler inkl. reglerne for slam og bioaske samt krydsoverensstemmelse. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. 33 Susi Lyngholm, konsulent /

34 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER MARIANNE HAUGAARD-CHRISTENSEN Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 15 år. Ansat hos SEGES i Speciale i direkte arealstøtte og regler for gødning og krydsoverensstemmelse. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. Marianne Haugaard-Christensen, konsulent /

35 REGLER OG OPTIMERING AF STØTTEMULIGHEDER JON BIRGER PEDERSEN Cand.agro. og HD. Lokal planteavlskonsulent i 12 år. Ansat hos SEGES i Speciale i raps, bælgsæd, EU s arealstøtteordninger, krydsoverensstemmelse og regler for gødskning. Det nyeste om regler Få et overblik over de nyeste regler for grundbetaling, grønne krav og krydsoverensstemmelse. Vi kan gå i dybden med en eller flere af jeres ejendomme og snakke om muligheder for at optimere støtten. Vi snakker om de nye regler omkring grundbetaling og grønne krav, samt hvilke krydsoverensstemmelseskrav der gælder for de konkrete bedrifter. 35 Jon Birger Pedersen, chefkonsulent /

36 SENSORSTYRING JENS ELBÆK Cand.agro. Lokal planteavlskonsulent i 19 år. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomi, gødskning og sensorstyring. Sensorstyret planteværn Hvordan anvendes afgrødesensorer til lavpraktisk styring af planteværn? Hvad kan der hentes på gradueret bekæmpelse af henholdsvis svampe og ukrudt? Hvordan bruges sensoren til pletsprøjtninger? Sensorerne er lavet til gødning, hvordan bruger vi dem i et dansk system med N-kvoter? Indlægget kan fint kombineres med en markvandring. Jens Elbæk, afdelingschef /

37 ØKONOMI MICHAEL HØJHOLDT Cand.agro. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomiske analyser. Få styr på produktionsøkonomien Fokus på produktionsøkonomiske analyser og anvendelse af benchmarking, modeller og prognoser. Maskin- og transportøkonomi Brug af registreringer og driftsoptimering, transportafstand og maskinomkostninger. 37 Michael Højholdt, landskonsulent /

38 ØKONOMI JACOB KROG Cand.oecon.agro. Lokal økonomikonsulent i 2½ år. Ansat hos SEGES i Speciale i benchmarking, analyser og præsentation. Fra data til handling Fremstillingspriser. Værktøjer som Driftsgrensanalyser og Foder-Mark-System. Udnyttelse af potentialet i detailanalyser af afgrødeog maskinøkonomi. Betydningen af kendskabet til nuværende situation som grundlag for at forbedre bedriftens økonomi. Jacob Krog, specialkonsulent / Økonomi & Virksomhedsledelse /

39 ØKONOMI ERIK MAEGAARD Cand.agro. Ansat hos SEGES i Speciale i produktionsøkonomi, økonomiske analyser og modeller. Læs i driftsgrensanalysen, hvad du er god til Hør, hvordan driftsgrensanalyser kan bruges til at skabe et beslutningsgrundlag, der forbedrer økonomien på den enkelte bedrift. Optimér økonomien Hvad er fremstillingsprisen på korn og grovfoder? Sådan får du lavet en god maskinanalyse og mekaniseringsstrategi. Produktionsøkonomien i planteproduktionen Hvordan er udsigterne for produktionsøkonomien i planteproduktionen. 39 Erik Maegaard, landskonsulent /

40 ØKONOMI OVE LUND MBA. Har arbejdet med produktionsøkonomi i mellemstore produktionsvirksomheder i mere end 25 år. Ansat hos SEGES i Speciale i drifts- og investeringsøkonomiske beregninger, samt risiko- og følsomhedsanalyser. Økonomi og risiko Bliv klogere på et bredt udvalg af økonomiske beregninger, og på hvordan usikkerheden og følsomheden ved en given beregning kan indregnes og illustreres. Ove Lund, konsulent /

41 BIOENERGI MICHAEL STØCKLER Cand.scient i biologi. Har arbejdet med biomasse og bioraffinering i flere virksomheder. Ansat hos SEGES i Skal I levere husdyrgødning til biogasanlæg? Hvad får I ud af det? Hvad er jeres afgrøder værd for et biogasanlæg? Hvordan optimerer I logistikken i forbindelse med at få biomassen frem til behandlingsanlægget? Hvordan får I lavet en leverandøraftale? Er der en fremtid i at producere andet end foder? Eventuelt med besøg på biogasanlæg. 41 Michael Støckler, bioenergichef /

42 BIOENERGI NIELS ØSTERGAARD Cand.scient. i biolog. Har arbejdet mere end 35 år i biogasbranchen. Ansat hos SEGES i Speciale i dimensionering, design og optimering af biogasanlæg samt rehabilisering i forbindelse med procesmæssige nedbrud. Rundt om biogasanlægget Vi kigger nærmere på et biogasanlæg og diskuterer en række problemstillinger. Hvor godt virker anlægget? Hvor god er omsætningen i forhold til andre anlæg? Muligheder for at optimere produktionen. Brug af industriaffald. Pris for biogas. Økonomi for anlæg. Niels Østergaard, specialkonsulent /

43 FOTO: BODIL PEDERSEN, SEGES

44 SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N T E W seges.dk SEGES P/S skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv. Vi udvikler forretningsmuligheder og serviceydelser i tæt samarbejde med vores kunder, forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden. SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug, som nu også omfatter Videncenter for Svineproduktion.

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug

Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug Styregruppen samt formænd for programgrupperne 11. august 2010 Møde i Styregruppen for Plantekongres 2011 - tirsdag den 17. august 2010 på Videncentret for Landbrug Efter aftale med styregruppens formand

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion

Landbruget i fremtiden. Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Landbruget i fremtiden Torben Hansen Formand, Dansk Planteproduktion Udfordringer Konkurrenceevne Miljøregulering Klimadagsorden 2 Side Konkurrenceevne 3 Side Konkurrenceevnen under pres Konkurrenceevnen

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord

Rådgivning hvor 1+1 =3. Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Rådgivning hvor 1+1 =3 Poul Henningsen, Lyngsø Søndergaard Torben S. Frandsen, Agri Nord Emner Præsentation af bedriften Baggrund for deltagelse i grovfoderskolen Arrondering Mål og handlingsplan for grovfoderproduktion

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 2 Vandløb SIDE 2 Målinger af næringsstoffer i drænvand Chefkonsulent Leif Knudsen Videncentret

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde

Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Sådan fødes nye produkter hos Kongskilde Navn: Funktion: Anker U. Glerup Produkt chef for jord. Plove Såbeds- og stubharver - radrensere Fræsere Rotorharver Såmaskiner - gødningsspredere Baggrund : Tidligere.

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Aquarius gør midtvejsstatus

Aquarius gør midtvejsstatus Aquarius gør midtvejsstatus Side 1 Af Nina Marie Høi, kommunikationspraktikant, Videncentret for Landbrug På den nyligt afholdte internationale workshop i Norge gjorde de syv pilotprojekter i Aquarius

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Årsmøde Plante & Miljø

Årsmøde Plante & Miljø Årsmøde Plante & Miljø Erfaringer og perspektiver i brug af drone v/ Kristian Elkjær Droner hvad siger medierne 1 Typer droner i landbruget afhængigt af formål Multirotor drone egnet til overvågning Fordele:

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

- produktion, natur og miljø. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter - produktion, natur og miljø 2015 Plantekongres 2015 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Mediepartner Fagmagasinet Mark er mediepartner for Plantekongressen Arrangører DLG Innovation

Læs mere

Formandens beretning, Landsplanteavlsmødet 2014

Formandens beretning, Landsplanteavlsmødet 2014 Formandens beretning, Landsplanteavlsmødet 2014 Om sæsonen Høsten 2013 var nem at få i hus. I store dele af landet gik den rigtig nemt med meget små omkostninger til tørring og maskiner. Udbytterne på

Læs mere

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning

Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 3ODQWHDYO 'LSORPXGGDQQHOVHLDUHDOIRUYDOWQLQJRJODQGEUXJHWV SnYLUNQLQJDIGHWRPNULQJOLJJHQGHPLOM Modul II: Tab af fosfor og ammoniakfordampning og deposition af kvælstof, pesticidudvaskning 7LGRJVWHG Den 19.

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd 14. juli 2014 Bilag 1 Notat om effekt af tidlig såning af vintersæd i forhold til efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof Konklusion En analyse af en række forsøgsresultater og målinger af udvaskning

Læs mere

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Oktober 2012 Notatet Fleksibel administration af tilladelser til markvandig er et oplæg til drøftelse med kommunerne, der er myndigheder for administration

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Målrettet

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion Kogebog for placering af biogasanlæg Sidste arbejdsversion Knud Tybirk Projektleder Innovationsnetværk for Biomasse kt@cbmi.dk WWW.CBMI.DK Biomasse -> energi potentialer Potentiale for at 75 % af landbrugets

Læs mere

Kom frit frem med visionerne

Kom frit frem med visionerne Kom frit frem med visionerne for landområderne FOTO: KRÆN OLE BIRKKJÆR Af konsulent Katrine Kracht og planchef Trine Eide, Videncentret for Landbrug VIDENCENTRET FOR LANDBRUG P/S Agro Food Park 15 +45

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter

Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land. 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Plantekongres 2014 Planteproduktion, miljø, natur og planlægning i det åbne land 14.-15. januar i Herning Kongrescenter Tak til vores sponsorer Danish Agro Jensen Seeds A/S Sejet Planteforædling Mediepartner

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Velkommen til Videncentret for Landbrug

Velkommen til Videncentret for Landbrug Velkommen til Videncentret for Landbrug Præsentation v/viceadm. direktør Ejnar Schultz Introduktion til nyansatte i DLBR december 2010 Danmark i forreste række Forskning og uddannelse Teknologi og fødevarer

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Idekatalog FarmTracking

Idekatalog FarmTracking Idekatalog FarmTracking FarmTracking Hvad er formålet? Projektet har til formål at give landmanden information og beslutningsstøtte på rette sted og tidspunkt. Dette ved at udnytte eksisterende data sammenholdt

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD

FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD FRA VILDE BLOMSTER TIL LÆKKERT KØD Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Plantekongres 15. januar 2015 SMAG PÅ LANDSKABET Formål med projektet: At udvikle og styrke naturplejen i Danmark At udvikle et koncept

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding.

Dette nyhedsbrev indeholder dels en kort status på projektet: Risikoledelse, dels en række spørgsmål, hvor vi gerne vil have jeres tilbagemelding. Nyhedsbrev, juli 2012 Den 6. juli 2012 Projektet Risikoledelse Mogens Lund Kære Niels Eghøj og Kasper Juhl Klausen, Agrovi Torben Wiborg, Jacob Frey Hansen & Joachim Gleerup Andersen, LMO Henrik Rasmussen

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Vandmiljøplan III Rapport fra Kvælstofgruppen (F10) Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab

Vandmiljøplan III Rapport fra Kvælstofgruppen (F10) Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab Forberedelse af Vandmiljøplan III Rapport fra Kvælstofgruppen (F10) Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab Danmarks JordbrugsForskning Oktober 2003 Forord I forbindelse med forberedelsen

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Opbevaring og formaling af korn.

Opbevaring og formaling af korn. Opbevaring og formaling af korn. Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent, Videncentret for Landbrug Planteproduktion & Michael Holm Chefforsker, Videncenter for Svineproduktion L & F Hvilken opbevaringsform

Læs mere

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12

Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Erfaringer med dyrkning af pil i Vestjylland 2010-12 Af Tove Urup Madsen, Søren Søndergaard og Tove Holm Vistedsen September 2012 INDHOLD 1. Sammendrag...

Læs mere

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt Peter Foged Larsen Baggrund for projekt ideen, samarbejdspartnere Finansiering Tilsagn hvad så? Projektet nu og i fremtiden Ideen - Hvad

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Velkomst og præsentation af projektets mål

Velkomst og præsentation af projektets mål Velkomst og præsentation af projektets mål 1. Hvorfor projektet? 2. Fastlæggelse af miljømål 3. Hvordan har vi nået frem til metoder til samarbejde? 4. Udvikling af strategier 5. Vurdering af effekter.

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Vand til markvanding Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Emner Markvanding i Danmark Markvandingsbehov i 25 år Økonomi i markvanding Vandføring i vandløb Fremtidig regulering 2... Markvanding i

Læs mere

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl

REGULERING AF UKRUDT. Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl REGULERING AF UKRUDT Thor Bjørn Kjeldbjerg, Økologikonsulent Agri Nord, planteavl Forebyg at ukrudtet tager overhånd Undgå at ukrudtet spredes fra pletter rundt på markerne ved f.eks. jordbearbejdning

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1

Produktionsøkonomi. Planteavl 2009. Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktionsøkonomi Planteavl 2009 Produktionsøkonomi Planteavl 1 Produktions økonomi Planteavl Forfattere Der er anført forfatternavn ved hvert afsnit i pjecen. Hvor intet andet er anført, er forfatteren

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen

Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen Demonstrationsprojekt 2780, aktivitet nr. 7: Demonstration af ny teknologi til optimal styring af vandingen Demonstrationsdage: 27. maj Markvandring, Avlerforeningen af Danske Spiseløg. På Orelund og Torup

Læs mere

Holdning og ansvar på din bedrift

Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift Holdning og ansvar på din bedrift handler om samfundsansvar og om måden vi tjener penge på. Arbejdet med samfundsansvar har, som alt

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere