Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsfolder. For dig, der vil vide mere om Kooperationen. Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark"

Transkript

1 Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark Informationsfolder For dig, der vil vide mere om Kooperationen Reventlowsgade 14, København V. Tlf.:

2

3 Hvad er en kooperativ virksomhed? Kooperative virksomheder bidrager i dag til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling verden over. Kooperative virksomheder er et vigtigt alternativ til at tænke på relationer, ledelse og organisation. Kooperative virksomheder er ikke alene moderne og dynamiske, men er også et vigtigt element i vor fælles fremtid. Hvad er en kooperativ virksomhed? En kooperativ virksomhed er en selvstændig sammenslutning af personer, der frivilligt er gået sammen for at fremme deres fælles økonomiske, sociale og kulturelle behov og interesser gennem en fælles ejet og demokratisk styret virksomhed. Kooperative virksomheder er struktureret på basis af de universelle kooperative principper og værdier, der er indeholdt i Udtalelse om Kooperativ Identitet (Statement on the Cooperative Identity, Manchester, 1995), aftalt i rammen af Den Internationale Kooperative Alliance (ICA) og inkorporeret i ILO s anbefaling 193/2002 om promoveringen af kooperativer. De kooperative principper og værdier er ikke direktiver men skal alene ses som de organisatoriske og etiske ledetråd, der danner rammen om den kooperative tankeverden, og som medlemmerne forpligter sig på at efterleve. De kooperative principper er: åben og fri tilslutning, demokratisk medlemskontrol, økonomisk medbestemmelse, autonomi og uafhængighed, uddannelse, oplæring og information, samarbejde, samfunds- og fællesskabsinteresse. De kooperative værdier er: fællesskab, medindflydelse, ligeværd, bæredygtighed, åbenhed, kvalitet, troværdighed og kreativitet. 3

4 Hvad er Kooperationen? Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for de kooperative virksomheder og foreninger i Danmark. Som organisation bestræber Kooperationen sig på at øge opmærksomhed om den kooperative filosofi og virksomhedsform i samfundet som et alternativ til det private erhvervsliv. Som sit væsentligste formål skal Kooperationen være med til at: skaffe forbrugerne bæredygtige produkter og ydelser sikre gode og sunde beskæftigelsesforhold løse sociale behov i samfundet arbejde målrettet med forretningsdrevet strategisk ansvar Kooperationen skal desuden støtte og varetage medlemmernes interesse som arbejdsgiver ved at: rådgive medlemsvirksomhederne om juridiske, retstekniske, administrative, økonomiske og uddannelsesmæssige forhold bistå medlemsvirksomhederne med internt samarbejde i virksomhederne forhandle den kooperative Hoved- og Samarbejdsaftale forhandle og indgå faglige overenskomster forestå voldgiftsbehandling i henhold til Hovedaftalen (se. s. 6) forestå sekretariatsfunktionen for Samarbejdsrådet repræsentere de kooperative virksomheder udadtil udbrede kendskab til det kooperative idégrundlag i offentligheden iværksætte oplysnings- og uddannelsesaktivitet for medlemsvirksomhedernes ledere samt øvrige medarbejdere

5 Medlemskab hvorfor & hvordan? Der er mange fordele ved at blive medlem af Kooperationen; vi kender vores medlemmer og hos os får du en effektiv, kompetent og personlig rådgivning. Vi kan prale af vores gode samarbejdsaftaler, der sikrer dig medindflydelse på dine egne og de mere generelle forhold på arbejdspladsen. Når du er medlem hos os, bliver du en del af vores brancheforeninger og netværk og kan dermed høste og udveksle erfaringer med andre arbejdsgivere. Medlemskab Kooperationen har to former for medlemskab, medlem og associeret medlem. For at være medlem af Kooperationen skal virksomheder og foreninger tilslutte sig organisationens formuleringer af det kooperative idé- og værdigrundlag, der bygger på de kooperative værdier (se s. 2) For de virksomheder, der tilslutter sig Kooperationen skal 1/3 af kapitalen ejes af faglige organisationer samt andre organisationer indenfor arbejderbevægelsen, kooperative organisationer og virksomheder, fonde og selskabets arbejdstagere på individuel og/eller kollektiv basis. Som associeret medlemmer kan optages brancher/sammenslutninger, foreninger og organisationer, der arbejder for samme formål og værdier og når disse tilslutter sig den kooperative Hovedaftale. Bestyrelsen kan i øvrigt beslutte at optage andre virksomheder som associerede medlemmer, når disse tilslutter sig den kooperative Hovedaftale og aktivt tilslutter sig organisationens formål. Organisationen vil støtte de associerede medlemmer i egenskab som arbejdsgiver. Hvor særlige omstændigheder taler herfor, kan Kooperationens bestyrelse dispensere fra kravet om opfyldelse af nærværende bestemmelser, såfremt der ikke kan være tvivl om den pågældende virksomheds kooperative idégrundlag og formål. 5

6 Kontingent Kooperationens medlemsvirksomheder betaler et årligt kontingent. Kontingentet tager udgangspunkt i medlemsvirksomhedernes grundlag for beregningen af virksomhedens arbejdsmarkedsbidrag det foregående kalenderår. Kontingentet er fastsat til 0,44 pct. af grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget det foregående kalenderår. Procentsatsen kan ændres af organisationens årsmøde efter indstilling fra bestyrelsen. Minimumskontingentet fastsættes til kr ,00 (pr ) Maksimumskontingentet fastsættes til kr ,00 Kontingentet for ikke-kommercielle radio/tv virksomheder (FAEM) fastsættes til 25 pct. af det til enhver tid værende minimumskontingent. Regulering: Disse satser reguleres hvert år med 2,9 pct., idet reguleringen foretages på grundlag af DA s kontingentstatistik og målt som gennemsnit for Ingen virksomheds kontingent kan stige med mere end 35 pct. i forhold til det foregående års kontingent. Kontingent over kr ,00 bliver opkrævet kvartalsvis. Beløb under kr ,00 opkræves i 1. kvartal. Bestyrelsen kan efter anmodning fra et medlem foretage en regulering af kontingentet, når særlige forhold taler herfor. F.eks. når en virksomhed af markedsføringsmæssige årsager er nødsaget til at være medlem af en speciel brancheorganisation. Vedtaget på Kooperationens årsmøde den 17. juni 2009.

7 Hvad er det særlige ved Kooperationens Hovedaftale? En af de mange fordele ved at blive medlem af Kooperationen er vores Hovedaftale. Hovedaftaler opfattes som arbejdsmarkedets grundlov. Kooperationens Hovedaftale er indgået med Landsorganisationen (LO). Modsat andre Hovedaftaler foreskriver den Fredspligt som betyder, at ingen af parterne kan konflikte sig til ny overenskomst. Derfor er det også sådan, at selv om en overenskomst er opsagt eller er udløbet, er parterne forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet. Hovedaftalen indeholder en række centrale bestemmelser om relationerne mellem parterne på det kooperative arbejdsmarked. Hovedaftalen fastsætter således reglerne for hvordan forskellige typer af tvister på arbejdspladserne løses. Tvister om afskedigelser, om tillidsrepræsentanter, om indgåelse/fornyelse af overenskomster, om brud på overenskomster og hovedaftalen. 7

8 Hvad består Kooperationens arbejde i? Som arbejdsgiver- og interesseorganisation, løser Kooperationen administrative samt arbejdsretslige og byggejuridiske opgaver for medlemmerne. Vores mål er at skabe resultater, der afspejler organisationens kompetencer, faglige profil og tilstræbte videndeling. Arbejdsopgaver Vores arbejdsopgaver tager direkte afsæt i medlemmernes behov og ønsker. Vi rådgiver bl.a. om : Ansættelsesret Tilbudsloven Personalejura Udbudsdirektiver Løsning af arbejdsretslige konflikter Sympatikonflikter Byggejura Arbejdspladsvurdering (APV) Entrepriseret Kvalitetssikring og kvalitetsstyring Faglige voldgifter Miljøledelse Fortolkning af regelsæt Personalepolitik Overenskomstforhandlinger Konflikthåndtering Funktionærloven Barselsrefusion Kontraktsret Uddannelsesfonde AB92 & ABT93 BPA (Borgerstyret Personlig Indeksregulering Assistance) Totalentreprise CSR (corporate social responsability) Desuden definerer og styrer vi projekter og kursusvirksomhed, der er specielt designet til vores medlemsvirksomheder, såsom lederkurser, projektledelse, kurser i konflikthåndtering, mellemlederuddannelse, tilbudsloven, vinterkurser, personalejura, arbejdsmiljø samt kurser i AB92 og ABT93.

9 Vil du starte en kooperativ virksomhed? Kooperationen bistår med rådgivning vedrørende opstart af kooperative virksomheder. Rådgivningen er gratis, såfremt der er tegnet et medlemskab. Drømmer du om at starte en kooperativ virksomhed, er der en række overvejelser du skal gøre for at få den bedste start, som fx Hvad kræves der for mig at blive en kooperativ virksomhed? Hvordan finansierer jeg opstarten af min kooperative virksomhed? Hvad kan jeg gøre for at sikre mig selv, når jeg starter en kooperativ virksomhed? Kan jeg starte en kooperativ virksomhed, hvis jeg er under 18? Hvad skal jeg tænke på, når jeg ansætter en medarbejder? Skal jeg bruge et cvr.nr.? Er jeg momspligtig? Kooperationen hjælper dig med at udarbejde eller tilse din forretningsplan. Forretningsplanen beskriver alle forhold omkring virksomheden, dens strategier og mål og indeholder bl.a. finansiering & økonomi, marketing, skat og moms, forsikringer, administration, IT & netværk. 9

10 Hvem er vores medlemmer? Vores medlemsvirksomheder udmærker sig ved at kombinere stor faglighed med socialt ansvar. Dette kommer til udtryk både på arbejdspladserne, og her er gode arbejdsforhold centrale, og i virksomhedernes engagement i det lokale samfund, hvor man giver plads til dem, der måske er kommet galt fra start i livet. Kooperationen har 225 medlemmer (inkl. underafdelinger) og betjener ca medarbejdere. Vores medlemmer kommer fra hele Danmark, lige fra små enkeltmandsvirksomheder til store virksomheder med op til flere tusinde medarbejdere. Tilsammen repræsenterer de forskellige brancheområder, herunder malere, blikkenslagere, snedkerer, tømrer, murere, entreprenører, tegnestuer, banker, forsikring, bioteknologi, kursus og konferencecentre, kantiner, revision, museer, boligorganisationer, radio & tv, bogtrykkeri, mejerier, rengøring o.a.. For neden kan du se en repræsentativ oversigt over vores medlemmer: Arbejdernes Landsbank Alka Jorton A/S Christiansen & Essenbæk A/S Malernes Aktieselskab Vejle A/S Hustømrerne A/S Focus TV Eksskolens Trykkeri Arbejdermuseet Revisions Instituttet A/S LO-skolen Du kan se en liste over alle vores medlemmer på

11 Hvordan får jeg mere at vide? Når du besøger finder du relevant information og dokumentation du kan downloade. Gennem vores hjemmeside kan du komme i kontakt med Kooperationens medarbejdere og dens medlemmer. Hver 14. dag udgiver vi et elektronisk nyhedsbrev. Lige nu har vi 790 abonnenter, hvoraf 90 % er fra medlemsvirksomhederne og de sidste 10 % er enten organisationer eller privatpersoner. I Nyhedsbrevet finder du aktuelle oplysninger om blandt andet byggeri, ny lovgivning, personale jura, byggejura, arbejdsmarked, arbejdsmiljø, energi, miljø og teknologi. Desuden bringer vi også materiale, der kan downloades direkte på hjemmesiden. Du kan abonnere på vores Nyhedsbrev ved at sende dit navn og til I Kooperationen lægger vi vægt på at være tilgængelige for vores kunder. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe, skrive eller kontakte os elektronisk. Åbningstider: mandag til torsdag fredag Adresse: Reventlowsgade 14, København V. Tlf.:

12 Reventlowsgade 14, København V. Tlf.:

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere