SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring"

Transkript

1 GENERELLE KONTRAKT BETINGELSER FOR SKP SIMU-VIRKSOMHEDER November Nærværende generelle kontraktbetingelser for SKP SIMU Virksomheder vil være gældende, når der tildeles SIMU-Licens på begæring af en Licenstager. Disse generelle kontraktbetingelser består af: 1 7 Afsnit A vedrørende SIMU-Centers grundydelser i den simulerede verden Afsnit B vedrørende Licenstagers forpligtelser Afsnit C vedrørende tillægsydelser SIMU-Center forbeholder sig ret til at ændre nærværende regelsæt til enhver tid og uden varsel. Licenstager, forpligter sig til at holde sig ajour med eventuelle ændringer af nærværende betingelser via 2 Ved tildeling af en SIMU-Virksomhedslicens gælder følgende: Der udfærdiges et SIMU-Virksomheds kontraktblad på hver enkelt virksomhed. Der udstedes faktura for en driftsafgift for hver enkelt SIMU-Virksomhed. Hvis Licenstager vælger Institutions Licens udfærdiges der desuden: En Institutions Licenskontrakt, for hvilken der betales en fast årlig Licensafgift. Skolen får herefter 50 % rabat på driftsafgifter for alle SKP SIMU-Virksomheder og visse tillægsydelser i henhold til gældende prisliste. Desuden vil det være muligt at tegne 1 Buffer SIMU-Virksomhed for hver 2 fuldtids SIMU-Virksomheder. Nævnte kontrakter vil indeholde de økonomiske forhold for Licenstager, som er aftalt i henhold til gældende prislister. Den Licenstager, som den omhandlede SIMU-Virksomhed er knyttet til, har det økonomiske og juridiske ansvar i kontraktforholdet, uagtet Licensen tildeles som virkegrundlag for den enkelte SIMU-Virksomhed. 3 SIMU-Center yder de i Afsnit A nævnte grundydelser overfor Licenstager samt dens SIMU-Virksomhed(er). Desuden udbydes tillægsydelser jf. Afsnit C. Tillægsydelser faktureres og betales særskilt. Licenstager og dennes SIMU-Virksomhed(er) forpligter sig til IKKE at benytte sig af SIMU-Centers funktioner til rigtige forretninger der er udelukkende tale om adgang til simulationsbrug. 1

2 4 SIMU-Center varetager i samarbejde med de danske SIMU-Virksomheder PR-aktiviteter for det danske koncept for samtlige SIMU-Virksomheder. Licenstager og dennes SIMU- Virksomhed(er) varetager målrettet markedsføring af SIMU-Konceptet i relation til eget opland. I tvivlstilfælde skal der sikres forudgående godkendelse og koordination fra SIMU-Center. 5 SIMU-Center ejer eksklusivt samtlige immaterielle rettigheder, hvad enten disse er registrerede eller ej, og uanset i hvilken form de måtte findes, til det danske SIMU- Koncept såvel nationalt som internationalt. Danske SIMU-Virksomheder og deres uddannelsesinstitutioner må og kan ikke, uden forudgående aftale med SIMU-Center, indgå i nogen form for samarbejde, etablering af netværk af SIMU-Virksomheder, m.v., såfremt et sådant samarbejde, etablering af netværk, m.v. måtte basere sig helt eller delvist på det danske SIMU-Koncept. 6 Licenstager, forpligter sig til at sende SIMU-Virksomhedens ledere og undervisere på et kvalifikationskursus i drift af SIMU-Virksomhed. Kursusgebyret betales særskilt. Institutions Licens: Der betales et årligt gebyr for en Institutions Licens. Licensen gælder for et kalenderår og opkræves i januar måned. Oprettelsesafgift på standard SIMU-Virksomhed: For hver ny standard SIMU-Virksomhed betales en oprettelsesafgift. Faktura på oprettelsesafgift samt den første driftsafgift bliver fremsendt sammen med SIMU-Virksomheds kontraktblad. Driftsafgift: Den årlige driftsafgift for Standard SIMU-Virksomhed betales i 4 rater kvartalsvis forud. For Buffer SIMU-Virksomhed afregnes driftsafgiften bagud pr. kvartal. Prisen er afhængig af, om der oprettes Institutions Licens for Licenstager. Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadato. De i SIMU-Centers prisliste og kontraktblade (for hver SIMU-Virksomhed) nævnte priser kan justeres 1 gang årligt inden udløbet af et kalenderår efter høring hos SIMU-Centers bestyrelse. Prisstigninger skal varsles senest 6 måneder før ikrafttræden. 7 Hvis der tegnes Institutions Licenskontrakt, vil den være gældende for et kalenderår og kan af begge parter kun opsiges skriftligt til udløbet af et kalenderår og i givet fald med mindst 6 mdrs. varsel. En Standard SIMU-Virksomheds kontrakt kan af begge parter opsiges skriftligt med et varsel på 6 mdr. til udgangen af en måned. Buffer SIMU-Virksomhed skal køre minimum 3 måneder. Opsigelsesvarsel er 1 mdr. til udløbet af en måned. 2

3 8 Enhver tvist, der måtte udspringe af kontrakten, afgøres af et dertil nedsat udvalg bestående af et lige antal deltagere fra henholdsvis Licenstager samt SIMU- Center/bestyrelsen for SIMU-Center. Hvis enighed ikke kan opnås, kan sagen derefter afgøres endeligt og bindende ved voldgift i henhold til bestemmelser i lov om voldgift samt det regelsæt om voldgift, som er udarbejdet af det danske voldgiftsinstitut. Såfremt der mod forventning måtte vise sig at være uoverensstemmelse mellem loven og regelsættet, vil loven have forrang. Afsnit A SIMU-Centers grundydelser i den simulerede verden Grundydelser er de ydelser, der er nødvendige for at SIMU-Virksomheden kan fungere i det daglige og i netværket, under hensyntagen til det uddannelsesområde, som SIMU- Virksomheden arbejder på. SIMU-Center udbyder følgende opgaver, der vedrører simulering for institutionen og dennes registrerede SIMU-Virksomhed: Vejledning, rådgivning og udvikling. Konsulentbistand - hotline pr. telefon og . Opstartsinformation, den simulerede drifts- og ophørsinformation herunder rådgivning om økonomiske og juridiske spørgsmål. Edb-anbefalinger (hardware/software). Koordinering af brancher og produktvalg. Udarbejdelse af generelt vejledningsmateriale til SIMU-World. Kurser for ledere og undervisere i SIMU-Virksomhed. Udvikling og vedligeholdelse af SIMU-World. Deltagelse i erfaringsudvekslingsmøder (ERFA-møder). Udvikle, beskrive og stille rutiner og edb-programmer til rådighed til simulering af omverdens-funktioner. Udvikle SIMU-Virksomheds Konceptet. 3

4 Afsnit B til kontrakt SIMU-Center gør eksplicit opmærksom på, - at de forpligtelser, der angives nedenfor, anses som klart nødvendige tiltag for, at en SIMU-Virksomhed vil kunne have det fornødne fundament for at fungere tilfredsstillende, - at en Licenstagers manglende overholdelse af en angiven forpligtelse under dette afsnit B til kontrakt vil udgøre en væsentlig misligholdelse af Licenstager og - at SIMU-Center ved konstatering af en Licenstagers misligholdelse derfor vil være berettiget til straks at kunne ophæve samarbejdet med den pågældende Licenstager. B) Licenstagers FORPLIGTELSER Licenstager, forpligter sig til at afsætte de nødvendige ressourcer, så den registrerede SIMU-Virksomhed gives de fornødne betingelser, så den kan virke på et så professionelt og praksisnær plan som muligt. 1. Generelt Licenstager skal tilrettelægge sit virke på en måde, der er forenelig med hensigten i SIMU-Virksomheds Konceptet. Det vil f.eks. sige, at SIMU-Virksomheden i videst mulig udstrækning skal sikre kontinuiteten i SIMU-Virksomheden af hensyn til de øvrige SIMU- Virksomheder. Desuden skal Licenstager: Deltage aktivt, positivt og konstruktivt i udviklingen af SIMU-Konceptet i samarbejde med SIMU-Center og dens øvrige Licenstagere. Deltage i de kurser og INFO møder, som SIMU-Center arrangerer efter behov. Deltage i ERFA gruppens møder 2 gange årligt for at delagtiggøre de øvrige brugere af SIMU i egne erfaringer med SIMU-Virksomhed. Arbejde for at udbrede kendskabet til SIMU virksomhedsarbejde i lokalområdet. Licenstagers deltagelse i ovennævnte faktureres særskilt jf. afsnit C Tillægsydelser. 4

5 2. Ressourcekrav Licenstager, forpligter sig til følgende ressourcemæssige minimumskrav 2.1 Lokaler og kontorudstyr SIMU-Virksomheden skal placeres i et kontorlandskab med adgang til normale sociale faciliteter med 1 arbejdsplads inkl. PC med internetadgang pr. deltager, og med moderne kontorhjælpemidler. 2.2 Lærerkræfter Der skal vælges ledere/assistenter til SIMU-Virksomheden, der har både erhvervsmæssig relevant og pædagogisk baggrund. Den daglige leder af SIMU-Virksomheden skal være aktiv i SIMU-Virksomheds arbejde i dennes åbningstid. Det henstilles, at der er en leder/assistent for hver 14 deltagere/simu-virksomhed. Ledere/assistenter skal sikres en løbende ajourføring af de faglige og pædagogiske kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne lede arbejdet i SIMU-Virksomheden. 2.3 Arbejds-/undervisningstid Det henstilles, at der arbejdes i SIMU-Virksomheden i mindst 30 timer pr. uge, og virkeperioden bør være mindst 6 måneder. Såfremt det skulle vise sig umuligt for SIMU-Virksomheden at opretholde disse virkekrav, skal Licenstager tage kontrakt til SIMU-Center for en drøftelse af muligheden for at opretholde SIMU-Virksomheden. Teori og praksis kan være fuldstændigt integreret, men det henstilles, at det praktiske arbejde i SIMU-Virksomheden udgør mindst 50 % af virkeperioden. Der må maksimalt være 14 deltagere i en SIMU-Virksomhed ad gangen. 3. Metoder/organisation Licenstager, forpligter sig til: IKKE at benytte sig af SIMU-Centers funktioner til rigtige kommercielle forretninger, da konceptet udelukkende må anvendes til brug for simulerede markeder. At finde et navn og en branche/produktområde, der kan godkendes af SIMU-Center af hensyn til det øvrige SIMU-Marked. SIMU-Center kan ikke give adgang til det ønskede simulerede marked, før registrering, godkendelse og den fiktive oprettelsesprocedure er gennemført. Forud for registrering, godkendelse og fiktiv oprettelsesprocedure skal Licenstager aflevere til SIMU-Center en beskrivelse af det projekt, som SIMU-Virksomheden skal bruges i. At rette sig efter de rimelige anvisninger, der til enhver tid måtte gives af SIMU- Center. 5

6 For at sikre en optimal funktion skal: SIMU-Virksomheden organiseres som et aktieselskab (A/Sim). SIMU-Virksomheden så vidt muligt tage udgangspunkt i et lokalt fadderfirma, som det ligner mest muligt (samme organisatoriske opbygning, produktsortiment osv.). Der bør være mindst følgende afdelinger i SIMU-Virksomheden: indkøb/lagerstyring markedsføring/salg regnskab personale. Den erhvervsmæssige uddannelse i SIMU-Virksomheden skal være tilpasset kravene på arbejdsmarkedet. Afsnit C til kontrakt TILLÆGSYDELSER SIMU-Center tilbyder forskellige tillægsydelser, hvoraf visse er obligatoriske for Licenstager jf. foregående afsnit B. Indhold og priser aftales individuelt med afsæt i gældende prislister. Tillægsydelser vil blive faktureret og betalt særskilt jf. aftale. Eksempler på tillægsydelser: ERFA-møder og kurser Postsortering SIMU-Center Introduktion til SIMU-Virksomhedens ansatte Lederkurser Evt. messedeltagelse Konsulentbistand 6

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammekontrakt om konsulentopgave

Rammekontrakt om konsulentopgave Rammekontrakt om konsulentopgave mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og

Læs mere

HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE

HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE 27-10-2010 CHOOSEV A/S OG FREDERIKSSUND KOMMUNE HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATA PÅ PARTER I DENNE AFTALE... 3 2. AFTALENS BAGGRUND

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Der er dags dato indgået følgende. aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr]

Der er dags dato indgået følgende. aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr] Paradigma til aftale om vedligeholdelse og support Der er dags dato indgået følgende aftale om vedligeholdelse og support af [**] mellem [Navn] [Adresse] [Adresse] [Cvr-nr] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Betingelser Anvendelse Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold imellem Optimeo ApS og kunden (kunden er den virksomhed der har indgået en aftale med Optimeo ApS, herefter benævnt Kunden).

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere