International deklaration om arbejder kooperativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International deklaration om arbejder kooperativer"

Transkript

1 International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige kulturer, og sproglige og kooperative traditioner tages i betragtning, med udgangspunkt i den engelske eller spanske version, eller begge Generelle overvejelser 1. Menneskeheden søger altid kvalitativ forbedring af arbejdets organisering, og stræber mod at opnå bedre, mere retfærdige og mere værdige arbejdsrelationer. 2. For tiden, udfører mennesker deres beskæftigelses aktiviteter under tre basale modeller: a) uafhængigt som selvstændige, og defineres derved af sin egen kapacitet og selvregulering; b) som lønmodtagere, under den stadige underordning af en arbejdsgiver som yder en kompensation der alene er resultatet af individuel eller kollektiv forhandling; eller c) under en tredje form som kaldes arbejder ejerskab, i hvilken arbejde og ledelse udføres sammen, uden de typiske grænser for individuelt arbejde, eller reglerne for konventionelt lønbaseret arbejde. 3. Imellem modellerne for arbejder ejerskab, er det på nuværende tidspunkt, arbejder kooperativer som er struktureret på basis af de universelle kooperative principper værdier og operationelle metoder der er indeholdt i Udtalelse om Kooperativ Identitet (Manchester, 1995), aftalt i rammen af Den Internationale Kooperative Alliance (ICA) og inkorporeret i ILO s anbefaling 193/2002 om promoveringen af kooperativer, der har opnået den højeste grad af udvikling og vigtighed i verden. 4. Arbejder kooperativer er forpligtet til at leve op til den ovenstående udtalelse om kooperativ identitet. Desuden er det blevet nødvendigt, på verdensplan, at definere nogle basale karakteristika og interne driftsmæssige regler som er særlige for denne type af kooperativer, som har særlige mål og formål som adskiller disse kooperativer fra andre typer af kooperativer. Denne definition vil forstærke sammenhængen og den universelle identitet for kooperativ arbejder ejerskab, stimulere dets udvikling og give genkendelse på verdensplan af dets sociale og økonomiske funktion i skabelsen af ordentlige og bæredygtige jobs, mens man samtidig undgår afvigelse eller overgreb. 5. En verdens deklaration er også nødvendig for at fokusere på vigtigheden af kooperativt arbejder ejerskab, fremme af arbejder kooperativer, og deres relationer til kooperativer i andre kategorier, til staten, internationale organisationer, iværksætter verdenen og fagbevægelsen. Dette er nødvendigt for at garantere udviklingen og fremme af arbejder kooperativer, såvel som den fulde anerkendelse af deres rolle som spillere i løsningen af problemer med arbejdsløshed og social udstødelse, og som fortaler for en af de mest

2 avancerede, retfærdige og værdige modeller for arbejdsmarkeds relationer, tilvejebringelse og fordeling af velstand og demokratisering af ejerskab og af økonomien 6. Selvom CICOPA også har associerede medlemmer som kooperativer af individuelle håndværkere og andre former for kooperativ ledelse, som er baseret på det centrale koncept for arbejde og produktion, er denne deklaration specifikt rettet mod arbejder kollektiver. Det udelukker dog ikke, at den, i vidt omfang kan anvendes af og omfatte bruger kooperativer som også tilbyder medlemskab og ejerskab til sine medarbejdere som en særlig forskel fra andre medlemmer, på en sådan måde, at deres interesser er adækvat repræsenteret, så vel som alle de former for ledelse der giver særlig anerkendelse til menneske arbejde og til de som udfører det, som for eksempel arbejderes selskaber med begrænset hæftelse ( sociedads anonimas laborales SAL s) som giver deres medarbejdere kooperative fordele, og generelt alle de virksomheder af lokal fællesskabsmæssig karakter som giver særlige arbejdsmæssige relationer til sine medlemmer ud over at tilbyde dem velfærds ydelser. På basis af ovenstående overvejelser, anerkender CICOPA enstemmigt den følgende Verdens Deklaration om Arbejder kooperativer. I. Basale karakteristika På basis af definitionen, værdierne og principperne som er indeholdt i Udtalelsen om den Kooperative Identitet (Manchester, 1995), og indarbejdet i ILO anbefaling 193/2002 om fremme af Kooperativer (1), indeholder arbejder kooperativer følgende karakteristika. 1. De har som mål at skabe og fastholde bæredygtige job og skabe velstand, med henblik på at styrke livskvaliteten for arbejder medlemmerne, værdigt menneskeligt arbejde, tillade arbejdernes demokratiske selvstyre og fremme samfunds og lokal udvikling. 2. Medlemmernes frie og frivillige medlemskab, for at bidrage med deres personlige arbejde og økonomiske ressource, er afhængigt af arbejdspladsernes eksistens. 3. Som en generel regel, skal arbejde udføres af medlemmer. Det betyder at hovedparten af medarbejderne i en given arbejder kooperativ virksomhed er medlemmer og vise versa. 4. Medarbejder medlemmernes relation til deres kooperativ skal anses for at være anderledes end det konventionelle lønarbejde og uafhængigt individuelt arbejde. 5. Deres interne regelsæt defineres formelt gennem en styreform som er demokratisk anerkendt og accepteret af arbejder medlemmerne. 6. De skal være selvstyrende og uafhængige fra stat og tredje part, i forhold til deres arbejdsrelationer og ledelse, og i brugen og ledelsen af produktions metoder. II. Interne regler for tilrettelæggelse af arbejdet

3 I deres interne tilrettelæggelse skal arbejder kooperativer inddrage følgende regler. De skal: 1. Honorere sine medlemmers arbejde retfærdigt og rimeligt, under hensyntagen til funktionen, ansvaret, kompleksiteten og den nøjagtighed der er nødvendig i deres position, deres produktivitet og virksomhedens økonomiske kapacitet og arbejde for at reducere forskellen mellem den højeste og laveste honorering. 2. Bidrage til kapital forøgelse og den passende vækst af udelelige reserver og fonde. 3. Udstyre arbejdspladsen med fysiske og tekniske faciliteter rettet mod at opnå et godt arbejdsmiljø og et godt organisatorisk klima. 4. Beskytte arbejder medlemmerne med passende velfærds systemer, social sikkerhed og sunde arbejdspladser, og leve op til eksisterende beskyttelses standarder på områderne moderskab, børnepasning og børn på arbejdspladsen. 5. Praktisere demokrati i de besluttende organer og i alle faser af ledelsesprocessen 6. Sikre permanent uddannelse og træning, for at opbygge medlemmernes kapacitet, og information til medlemmerne med henblik på at garantere professionel viden og udvikling af modellen for arbejder kooperativer, og stimulere innovation og god ledelse. 7. Bidrage til at forbedre levevilkårene for familien og den bæredygtige samfundsudvikling. 8. Kæmpe imod tiltag rettet mod at gøre arbejdsvilkår for lønmodtagere mere fleksible eller usikre, og mod at virke som konventionelle mellemled for jobs III. Relationer i den kooperative bevægelse Der sendes en kraftig invitation til den kooperative bevægelse som sådan: 1. For gøre fremme af arbejder kooperativer en af hoved prioriteterne i den verdensomspændende kooperative bevægelse, og for effektivt at bidrage til dannelsen af nye virksomheder af denne type. 2. For at etablere strategiske alliancer som støtter udviklingen af arbejder kooperativer og for at gøre deres iværksætter projekter mulige, herunder adgangen til passende finansiering og markedsføring af den service de tilbyder og den produkter de producerer 3. For at skabe kapitaldannelsesmekanismer i arbejder kooperativer, herunder at bidrage dertil gennem tilvejebringelse af risikovillig kapital fra andre kategorier af kooperativer, med en økonomisk kompensation der dækker alternativomkostninger og en passende deltagelse i ledelse, uden at bringe deres selvstændighed og uafhængighed i fare

4 4. For at fremme den repræsentative organisering af arbejder kooperativer på lokalt, nationalt, regionalt og internationalt niveau, og samarbejdet blandt disse, og for at støtte udviklingen af andengrads kooperativer, iværksætter grupper og konsortier og almene socialøkonomiske aftaler mellem kooperativer, for at yde effektiv iværksætter service, styrke den kooperative bevægelse og stræbe efter en samfunds model der er karakteriseret ved social inklusion og solidaritet (2). 5. For at fremme initiativer som sikrer at staten i sine forskellige forvaltninger, skaber og forbedrer udviklingsinstrumenterne for denne type af kooperativer, herunder relevant og passende lovgivning. Det betyder også at befordre at der stilles forslag til parlamentarikere med henblik på at gøre sådan lovgivning mulig 6. At understøtte integrationen af kooperativernes lønmodtagere som arbejder medlemmer, så vidt det er muligt IV Relationerne til staten og til regionale og statslige institutioner 1. Regeringen bør forstå vigtigheden af at understøtte og udvikle arbejder kooperativer som effektive spillere i arbejdet med at skabe jobs og integrere arbejdsløse sociale grupper. Af denne grund, bør regeringen ikke diskriminere arbejder kooperativer, og bør inkludere understøttelsen og udviklingen af denne type af virksomhed i deres politikker og programmer, med henblik på at bekæmpe nogle af de store verdensomspændende problemer og som er en effekt af den ekskluderende globalisering og udvikling som arbejdsløshed og ulighed. 2. For at gøre kooperativt arbejder ejerskab til en reel mulighed, bør staten etablere nationale og regionale programmer som anerkender den specifikke juridiske natur for disse typer af kooperativer, tillade dem at producere varer eller levere services under optimale vilkår og at udvikle al deres iværksætter kreativitet og potentiale til glæde for deres arbejdermedlemmer og samfundet som helhed. 3. I særdeleshed bør staten: I sin lovgivning anerkende, at kooperativt arbejder ejerskab forudsætter arbejds- og industrielle relationer, som adskiller sig fra løn-baseret arbejde og selvstændige, og acceptere at der i arbejder kooperativer gælder tilsvarende normer og regler. Sikre at den almindelige arbejdsmarkeds lovgivning er gældende for ikke medlemmer af arbejder kooperativer, med hvem der er etableret almindelige lønbaserede relationer. Sikre, at ILO s koncept for Ordentligt arbejde og klare præcise sammenhængende regler der regulerer social beskyttelse i forhold til sundhed, pension, arbejdsløshedsforsikring, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen pålægges arbejder kooperativer idet man tager deres særlige arbejdsrelationer i betragtning.

5 Definere særlige regler som regulerer finansielle systemer og selvorganiseringen af arbejder kooperativerne for at muliggøre og understøtte deres udvikling. Med henblik på at sikre en passende behandling fra staten bør kooperativerne være registrerede eller underlagt revision 4. Regeringer bør sikre adgang til passende finansierings muligheder for iværksætter projekter der startes fra arbejder kooperativer ved at skabe særlig offentlig støtte eller lånegarantier eller aftaler for muligheden for finansielle ressourcer og understøtte økonomiske alliancer med den kooperative bevægelse. 5. Staten og de regionale og statslige organisationer bør understøtte projekter baseret på udvekslingen af succesfulde erfaringer, på information om og udvikling af strukturer for iværksætteri og institutionel støtte til arbejder kooperativer, til gavn for jobskabelse, bæredygtige iværksætter initiativer, ligestilling, og kampen mod fattigdom og marginalisering. 6. Kooperativ arbejder ejerskab bør understøttes som en mulighed og en iværksætter model lige så meget i processen med dynamiske forandringer og rekonstruktion, op start, privatisering, omlægning af virksomheder i krise, og forandring af virksomheder uden arvinger, som i koncession af offentlig service og offentlig indkøb, i hvilke staten bør definere fastlægge klausuler som stimulerer lokal udvikling gennem virksomheder etableret som arbejder kooperativer. 7. I konteksten af relationen til staten er det vigtigt at fremhæve retningslinjerne i ILO s anbefaling 193 vedrørende nødvendigheden af at stræbe i mod konsolideringen af et særligt område af økonomien som indbefatter kooperativerne (3). Det er et område hvor profit ikke er den primære motivation, og som er karakteriseret ved solidaritet, deltagelse og økonomisk demokrati. V. Relationer til arbejdsgiverorganisationer Arbejdsgiver organisationer kan fremme udviklingen af kooperativ arbejder ejerskab som en dynamisk form, hvis første mål er skabelsen af bæredygtige og ordentlige jobs, men med en yderligere dynamisk værdi, og som en passende udgangsstrategi for genskabelsen af virksomheder i krise eller i lukningsprocessen, idet deres selvstyre respekteres, hvilket giver mulighed for deres frie dynamiske udvikling, uden at misbruge denne fællesskabsbaserede arbejder model til at misbruge arbejdernes arbejdsmarkedsrettigheder VI. Relationerne til de faglige organisationer Den kooperative bevægelse bør opretholde en permanent dialog med de faglige organisationer, som repræsentanter for arbejderne, med henblik på at sikre, at de forstår naturen og essensen af kooperativt arbejder ejerskab som en særlig model for arbejdsrelationer og ejerskab (4), som overvinder de typiske konflikter i forbindelse med

6 lønbaseret arbejde, og at de støtter det i perspektivet af dets vigtighed og de muligheder det tilbyder samfundet. Denne deklaration er i overensstemmelse med ILO Recommendation 193 anerkendt af regeringer, arbejdsgiver- og faglige organisationer på verdensplan (5). Derfor håber vi at de seriøst vil tage det i betragtning, med henblik på at bidrage til løsningen af de alvorlige verdensomspændende problemer med arbejdsløshed, som påvirker menneskene og bringer verdensfreden og menneskerettigheder i fare. (1) Et kooperativ er en autonom sammenslutning af personer, frivilligt forenet for at møde deres fælles økonomiske sociale og kulturelle behov og ønsker gennem et fælles ejerskab og demokratisk kontrolleret virksomhed (ILO R 193, art 2). De kooperative principper er: frivilligt og åbent medlemskab; aktivt demokrati i de styrende organer; medlemmernes økonomiske deltagelse; selvstyre og uafhængighed; uddannelse, undervisning og information; samarbejde mellem kooperativer og arbejde for en bæredygtig udvikling af det omgivende samfund (ILO R193, art 3(b)). Kooperativernes værdier er: selv-hjælp; selv-ansvar; demokrati; lighed; retfærdighed; og solidaritet; såvel som etiske værdier som ærlighed, åbenhed og social ansvarlighed og omsorg for andre (ILO R 193, art 3 (a)). (2) Tilpasning af særlige foranstaltninger bør tilskyndes for at muliggøre kooperativer, som virksomheder og organisationer inspireret af solidaritet, for at imødekomme deres medlemmers behov og samfundets behov, heriblandt de ressourcesvage grupper, for at opnå sociale inklusion (ILO Recommandation 193/2002 art.5 (3) Et balanceret samfund nødvendiggør eksistensen af en stærk offentlig og privat sektor, såvel som en stærk kooperativ, gensidig og andre sociale og ikke statslige sektorer. (ILO R.193 art 6) Der bør indføres forholdsregler der befordrer kooperativernes potentiale i alle lande, uanset deres udviklingsniveau, for at hjælpe dem og deres medlemskab til (.) at etabler og udvikle en levedygtig og særlig økonomisk sektor som omfatter kooperativer som et svar på samfundets sociale og økonomiske behov (ILO R.193, art. 4) (4) i den henseende anfører ILO Recommendation 193/2002 at Arbejderes organisering bør tilskyndes for at ( ) fremme udøvelsen af rettighederne for arbejdermedlemmer af kooperativer (art. 16 g) (5) Anbefalingen anfører at, Det at fremme kooperativer (..) bør anses for at være en af søjlerne i national og international økonomisk og social udvikling (art. 7 (1))

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil.

(b) kooperative principper som udviklet af den internationale kooperative bevægelse som der henvises til i bilaget hertil. Henstilling nr. 193 vedrørende fremme af kooperativer Generalkonferencen for den Internationale Arbejdsorganisation, der er blevet sammenkaldt i Genève af Styrelsesrådet for Det Internationale Arbejdsbureau,

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol 1 FN s konvention om rettigheder for personer med handicap Præambel De i denne konvention deltagende stater, som a) erindrer

Læs mere

DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER

DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER De Forenede Nationers Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder Udgivet af: Grønlands Hjemmestyre www.nanoq.gl Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle

Forbundet af IT-professionelle Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K. 3336 4141 prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere