VEDTÆGTER. for. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Side 1"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Side 1

2 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen er hovedorganisation for de virksomheder og foreninger, der er kooperative i overensstemmelse med Kooperationens formuleringer af det kooperative idé- og værdigrundlag. Kooperationen er et på demokratiske principper organiseret frivilligt samarbejde mellem virksomheder og foreninger, som har til formål ved økonomisk virksomhed: at at at medvirke til at skaffe forbrugerne gode bæredygtige og billige produkter og ydelser sikre gode, sunde og sikre beskæftigelsesforhold medvirke til at mennesker gennem selvorganisering løser egne og andres sociale problemer Kooperationen skal fremme udviklingen af den kooperative idé og virksomhedsform som alternativ til privat erhvervsliv og skal gennem sit virke udbygge samarbejdet mellem kooperative organisationer, virksomheder og foreninger. Kooperationen skal i øvrigt støtte og varetage medlemmernes interesse som arbejdsgiver. Til opnåelse af dette formål skal Kooperationen: repræsentere og udbrede kendskab til Kooperationen og den kooperative virksomhedsmodel i offentligheden iværksætte oplysnings- og uddannelsesvirksomhed overfor medlemsvirksomhedernes medlemmer, valgte og ansatte ledere samt øvrige medarbejdere informere om lovmæssige, administrative, økonomiske, tekniske o.a. forhold af generel interesse for medlemsvirksomhederne bistå medlemsvirksomhederne med fremme af det interne samarbejde i virksomhederne forhandle den kooperative Hoved- og Samarbejdsaftale forhandle og indgå faglige overenskomster forestå voldgiftsbehandling i henhold til Hovedaftalen forestå sekretariatsfunktionen for Samarbejdsrådet Kooperationen kan tillige efter bestyrelsens beslutning påtage sig udførelsen af den daglige sekretariatsvirksomhed for medlemsvirksomheder og fonde m.m., som måtte ønske dette. Side 2

3 AKF Fonden 3 Med det formål at fremme den kooperative bevægelse gennem tilvejebringelse af kapital og udøvelse af rådgivende virksomhed i finansieringsspørgsmål over for arbejderbevægelsens organisationer og kooperative virksomheder har Kooperationen og Landsorganisationen oprettet Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Organisatoriske aftaler 4 Kooperationens bestyrelse er berettiget til at træffe de fornødne aftaler med Landsorganisationen om fremgangsmåden ved behandling af faglig strid og interessetvister mellem medlemsvirksomhederne og Landsorganisationens medlemsorganisationer. Med det formål at fremme tidssvarende samarbejdsformer til gavn for såvel de ansatte som for virksomhederne er Kooperationens bestyrelse berettiget til med Landsorganisationen at indgå sådanne aftaler, der er egnede til at fastlægge principperne for oprettelse og videreudvikling af virksomhedsnævn. Kooperationens bestyrelse kan herudover indgå aftaler, når dette skønnes at være til gavn for medlemmerne. Udvalg 5 Bestyrelsen kan, for at sikre en tæt dialog mellem medlemmerne og Kooperationen, udpege konsultative udvalg på relevante emner. Udvalgene er med til at sikre, at Kooperationen hurtigt kan træffe beslutninger med en bred forankring i medlemsskaren. Også associerede medlemmer kan udpeges til udvalg. Medlemmer 6 Virksomheder og organisationer, som opfylder følgende betingelser, kan optages som medlemmer i Kooperationen: 1. Virksomheder hvor mindst 1/3 af kapitalen ejes af demokratiske medlemsorganisationer, Kooperative virksomheder og organisationer, fonde eller af virksomhedens medarbejdere eller medlemmer og som arbejder indenfor rammerne af de kooperative værdier og principper. 2. Registrerede socialøkonomiske virksomheder, som arbejder indenfor rammerne af de kooperative værdier og principper. 3. Not for profit organisationer som arbejder indenfor rammerne af de kooperative værdier og principper. Side 3

4 Som associerede medlemmer kan bestyrelsen beslutte at optage virksomheder, der ikke er fællesskabsejede, såfremt virksomheden arbejder indenfor rammen af de kooperative værdier og principper. Demokratiske foreninger og organisationer kan optages som associerede medlemmer, såfremt de arbejder indenfor rammen af de kooperative værdier og principper. Associerede medlemmer har adgang til alle ydelser i Kooperationen indenfor det tegnede medlemskab på lige fod med fuldgyldige medlemmer. Blot har associerede medlemmer ikke demokratiske rettigheder i organisationens besluttende organer. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse i Kooperationen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for årsmødet, hvis beslutning er endelig. Udmeldelse 7 I det første år efter indmeldelse kan udmeldelse ske med et varsel på 3 måneder. Udmeldelse kan herefter kun ske med 1 års varsel til en 1. januar. Opfylder en medlemsvirksomhed eller et associeret medlem ikke de forpligtelser, som påhviler medlemmer ifølge de til enhver tid gældende vedtægter og beslutninger, eller såfremt den måtte modarbejde Kooperationens formål og interesser, kan bestyrelsen udelukke den pågældende virksomhed eller sammenslutning af virksomheder, der dog kan indanke bestyrelsens beslutning for årsmødet til endelig afgørelse. Forinden bestyrelsen træffer beslutning om at udelukke den pågældende virksomhed/ forening skal der ske en afklarende drøftelse af baggrunden for det kritisable forhold. Såfremt virksomheden/foreningen ønsker det, udarbejdes i fællesskab en handlingsplan, som kan danne grundlag for en positiv udvikling. Såfremt bestyrelsen fortsat finder, at der foreligger kritisable forhold, kan bestyrelsen påtale forholdet forinden en evt. udelukkelse kommer på tale. Hvis udelukkelsen angår en virksomhed eller forening, hvor medlemskab sker gennem en sammenslutning, pålægges det sammenslutningen at foretage de nødvendige tiltag for, at Kooperationens formål og regler iagttages. Hvis et medlem går konkurs, ophører medlemskab af Kooperationen på det tidspunkt, hvor endeligt konkursdekret er afsagt. Side 4

5 Kontingent 8 De nødvendige midler til Kooperationens aktivitet tilvejebringes ved et af bestyrelsen vedtaget og på årsmødet godkendt kontingent, som er gældende for såvel ordinære som associerede medlemmer. Årsmøde 9 Årsmødet er Kooperationens øverste myndighed og kun på årsmødet kan vedtægtsbestemmelser vedtages, ændres og ophæves. Hvert år i maj eller juni måned afholdes årsmøde, på hvilket bestyrelsen aflægger beretning og regnskab for de forløbne år, og der foretages valg til bestyrelsen. Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemsvirksomheder fremsætter begæring herom med motiveret angivelse af forhandlingsemnet. Årsmødet indkaldes med 6 ugers varsel ved meddelelse til virksomhederne og sammenslutningerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være tilstillet Kooperationens kontor senest 4 uger inden årsmødets afholdelse. På årsmødet vælges dirigent(er), der leder forhandlingerne. Beslutninger træffes på årsmødet med almindelig stemmeflerhed, såfremt intet andet er bestemt. Adgang til årsmødet 10 Årsmødet udgøres af følgende stemmeberettigede repræsentanter: a) Kooperationens bestyrelse. b) Hver medlemsvirksomhed har 1 delegeret pr. påbegyndt 5 mio. kr. i omsætning - dog højst 10 delegerede pr. virksomhed. c) Hvert fællesråd har 1 delegeret. Hver delegeret har 1 stemme. Ved valg til bestyrelsen kan der gives fuldmagt til en anden delegeret. Valg til bestyrelsen skal foretages skriftligt. Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret. Side 5

6 Branchesamarbejdet 11 Medlemmer af Kooperationen kan indenfor de enkelte faglige brancher etablere frivillige branchegrupper, som efter aftale med Kooperationens bestyrelse understøttes af Kooperationen. Branchen fastsætter selv regler for arbejdet herunder branchekontingent. Branchen kan foretage indstilling til Kooperationens kompetente organer. Ligeledes kan der på tværs af fag etableres frivillige sektororganiseringer, som efter aftale med Kooperationens bestyrelse understøttes af Kooperationen. Sektoren fastsætter i samarbejde med Kooperationen regler for arbejdet. Sektoren kan foretage indstilling til Kooperationens kompetente organer. Sektoren kan, i respekt for de af Kooperationens bestyrelse trufne beslutninger, optræde udad til som interessevaretager for sektorens medlemmer. Fællesråd 12 Kooperationen medvirker til oprettelse og styrkelse af kooperative fællesråd i de enkelte byer eller regioner. Det er fællesrådenes opgave at fremme samarbejdet mellem de lokale kooperative virksomheder og samarbejde med Kooperationen. Det er endvidere fællesrådenes opgave at varetage den lokale kooperative oplysnings-, uddannelses- og informationsvirksomhed i samarbejde med Kooperationen samt at sikre samarbejdet mellem kooperationen og den øvrige lokale arbejderbevægelse. Midlerne til fællesrådenes arbejde tilvejebringes gennem bidrag fra de tilsluttede medlemsvirksomheder. Det er en forpligtelse for kooperative virksomheder at være tilsluttet fællesrådene. Associerede medlemmer af Kooperationen kan tilslutte sig fællesrådene. Side 6

7 Bestyrelse 13 Bestyrelsen består af op til 11 medlemmer. Årsmødet vælger bestyrelse og suppleant til bestyrelsen. I lige år vælges op til 5 medlemmer til bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen og i ulige år vælges op til 6 medlemmer til bestyrelsen. Alle valg gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og et forretningsudvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Direktør 14 Kooperationens bestyrelse ansætter en direktør, der leder organisationens daglige virksomhed og forestår ansættelse af personale under iagttagelse af organisationens budget. Tegningsregler 15 Kooperationen tegnes af formanden i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura. Indhentelse af oplysninger hos medlemmerne/medlemspligter 16 Det påhviler medlemmerne at tilstille Kooperationen virksomhedernes vedtægter samt meddelelse om alle ændringer disse måtte undergå, og endvidere alle aflagte regnskaber. I øvrigt er virksomhederne pligtige at meddele alle oplysninger, som bestyrelsen skønner nødvendige eller formålstjenlige for gennemførelsen af Kooperationens virksomhed. Regnskab/revision 17 Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen indstiller regnskabet til årsmødets godkendelse. På årsmødet vælges en statsautoriseret revisor. Side 7

8 Opløsning 18 Kooperationen kan kun opløses ved en beslutning på ét i den anledning indkaldt årsmøde, og kun når mindst 3/4 af de mødte delegerede stemmer derfor. Er opløsningen vedtaget, træffer årsmødet tillige beslutning om formen for afvikling af Kooperationens virksomhed og anvendelse af et eventuelt overskud. Organisationen er etableret den 10. juni 2004 ved en fusion af Det Kooperative Fællesforbund og Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning. Vedtægterne er senest vedtaget på Kooperationens årsmøde 2. juni Side 8

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den

Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den Vedtægter for Dansk Kickboxing Forbund (DKF) 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Kickboxing Forbund herefter benævnt DKF. DKF er stiftet den 18. februar 2001 som en sammenslutning af 3 til den

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere