BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xeloda 150 mg filmovertrukken tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 150 mg capecitabine Hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukne tablet 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Xeloda er indiceret som førstevalgsbehandling til enkeltstofbehandling af patienter med metastatisk colorektal cancer (se afsnit 5.1 Farmakodynamiske egenskaber). 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Xeloda må kun ordineres af en kvalificeret læge med erfaring i brug af antineoplastiske stoffer. Anbefalet dosering: Den anbefalede dosis er 1250 mg/m 2 to gange daglig (morgen og aften, svarende til en daglig dosis på 2500 mg/m 2 ) i 14 dage, efterfulgt af en uges pause. Xeloda skal synkes hele med vand senest 30 minutter efter et måltid. Behandlingen skal seponeres, hvis sygdommen progredierer, eller der ses intolerabel toksicitet. Xeloda doseringsberegning svarende til arealet af legemsoverfladen Dosisniveau 1200 mg/m 2 Antal tabletter om morgenen Antal tabletter om aftenen Legemsoverflade Døgndosis 150 mg 500 mg 150 mg 500 mg (m 2 ) (mg) < 1, ,27 1, ,39 1, ,53 1, ,67 1, ,79 1, ,93 2, ,07 2, >2,

3 Dosisjusteringer under behandlingen: Toksicitet, som skyldes administration af Xeloda, kan behandles symptomatisk og/eller med modifikation af Xeloda-dosis (afbrydelse af behandlingen eller reduktion af dosis). Når dosis først er sat ned, må den ikke sættes op igen. Xelodadoser, som ikke tages på grund af toksicitet, erstattes ikke, men patienten genoptager i stedet den planlagte behandlingscyklus. De anbefalede dosismodifikationer for toksicitet er følgende: Toxicitet NCIC graduering* Under behandlingen Dosisjustering for næste cyklus (% af begyndelsesdosis) Grad 1 Fortsæt med samme dosis Fortsæt med samme dosis Grad 2 ved 1. forekomst ved 2. forekomst ved 3. forekomst ved 4. forekomst Grad 3 ved 1. forekomst ved 2. forekomst ved 3. forekomst Grad 4 Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Seponer behandlingen permanent Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Seponer behandlingen permanent 100% 75% 50% 75% 50% ved 1. forekomst Seponer behandlingen permanent eller 50% hvis lægen skønner, at det bedste for patienten er at fortsætte, så afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 * National Cancer Institute of Canada (NCIC) Common Toxicity Criteria (version 1) blev brugt bortset fra hand and foot syndrome. Dosisjusteringer for særlige populationer: 3

4 Leverinsufficiens: På grund af insufficiente data hos patienter med nedsat leverfunktion er der ingen anbefalet dosering. Der er ingen data ved leverinsufficiens på grund af cirrhose eller hepatitis. Nyreinsufficiens : Xeloda er kontraindiceret til patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance < 30 ml/min ved baseline) (Cockroft og Gault). Behandlingsrelaterede uønskede hændelser af sværhedsgrad 3 eller 4 forekom hyppigere hos patienter med moderat nyreinsufficiens (creatininclearance ml/min ved baseline), sammenlignet med hele populationen. Til patienter med moderat nyreinsufficiens ved baseline anbefales det at reducere dosis til 75 % af initialdosis. Til patienter med let nyreinsufficiens (creatininclearance ml/min ved baseline) er dosisjustering ikke nødvendig. Hvis patienterne under behandlingen får uønskede hændelser af grad 2, 3 eller 4 tilrådes omhyggelig overvågning og øjeblikkelig afbrydelse af behandlingen med efterfølgende dosisjustering som beskrevet i tabellen ovenover. Børn (under 18 år): Xeloda s sikkerhed og effekt hos børn er ikke undersøgt. Ældre: Justering af begyndelsesdosis er ikke nødvendig. Behandlingsrelaterde bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 var dog hyppigere hos patienter over 80 år sammenlignet med yngre patienter. Omhyggelig monitorering af ældre patienter tilrådes. 4.3 Kontraindikationer Tidligere alvorlige og uventede reaktioner på behandling med fluoropyrimidin, Kendt overfølsomhed overfor capecitabine, fluorouracil eller andre af indholdsstofferne. Patienter med kendt dihydropyrimidindehydrogenase (DPD) deficit, Graviditet og amning, Patienter med svær leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni, Patienter med svær leverinsufficiens, Patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance < 30 ml/min), Behandling med sorivudine eller kemisk beslægtede stoffer, såsom brivudine. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Dosisbegrænsende toksicitet omfatter diarré, mavesmerter, kvalme, stomatitis og hand foot syndrome. (hand-foot hudreaktion, palmo-plantar erythrodysæstesi. De fleste uønskede hændelser er reversible og kræver ikke seponering af behandlingen selvom nogle doser måske skal springes over eller reduceres. Diarré. Xeloda kan medføre diarré, som observeredes hos 48% af patienterne. Patienter med svær diarré bør monitoreres omhyggeligt og gives væske og elektrolyttilskud, hvis de bliver hydrerede. Der kan anvendes standardbehandling imod diarré (f.eks. loperamid). NCIC CTC grad 2 diarré defineres som en øgning til 4 til 6 afføringer/dag eller natlige afføringer, grad 3 som som en øgning til 7 til 9 afføringer/dag eller inkontinens og malabsorption, og grad 4 diarré som en øgning til 10 eller flere afføringer/dag eller stærkt blodig diarré eller behov for parenteral støttebehandling. Hvis diarré af grad 2, 3 eller 4 forekommer, bør Xeloda behandlingen afbrydes øjeblikkeligt, indtil diarréen ophører, eller sværhedsgraden falder til grad 1. Efter diarré af grad 3 eller 4 bør efterfølgende doser af Xeloda reduceres, eller behandlingen stoppes permanent (grad 4). Hand foot syndrome (også kendt som hand-foot hudreaktion, palmo-plantar erythrodysæstesi eller kemoterapiinduceret acralt erytem). Grad 1 hand-and-foot syndrome defineres som 4

5 følelsesløshed, dysæstesi/paræstesi, prikken, hævelse eller erytem uden smerter af hænderne og/eller fødderne og/eller ubehag, der ikke påvirker patienternes daglige aktiviteter. Grad 2 hand-and-foot syndrome defineres som smertefuld erytem og hævelse af hænderne og/eller fødderne og/eller ubehag, der påvirker patienternes daglige aktiviteter. Grad 3 hand-and-foot syndrome defineres som fugtig afskalning, ulceration, blisterdannelse og svær smerte af hænderne og/eller fødderne og/eller svært ubehag, der forårsager, at patienten ikke kan passe sit arbejde og er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter. Hvis der optræder grad 2 eller 3 hand-and-foot syndrome, skal behandlingen med Xeloda afbrydes, indtil symptomerne forsvinder eller er aftaget i intensitet til grad 1. Efter grad 3 hand-and-foot syndrome skal dosis sættes ned. Kardiotoksicitet. Behandling med fluoropyromidin har været ledsaget af kardiotoksicitet, inklusive myokardieinfarkt, angina pectoris, dysrytmier, kardiogent chok, pludselig død og elektrokardiografiske ændringer. Disse uønskede hændelser kan optræde hyppigere hos patienter med tidligere koronarinsufficiens. Der er rapporteret om kardiale arytmier, angina pectoris, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens og kardiomyopati hos patienter som fik Xeloda. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter, som har haft signifikant hjertesygdom, arytmier og angina pectoris (se afsnit 4.8 Bivirkninger). Hypo- eller hypercalcæmi. Der er rapporteret om hypo- og hypercalcæmi under behandling med Xeloda. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med existerende hypo- eller hypercalcæmi (se afsnit 4.8 Bivirkninger). Centrale eller perifere nervesystem. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, fx hjernemetastaser eller neuropati (se afsnit 4.8 Bivirkninger). Diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser, da disse kan forværres under behandling med Xeloda. Leverinsufficiens. Da der ikke findes sikkerheds- og effektdata om patienter med leverinsufficiens skal anvendelsen af Xeloda kontrolleres omhyggeligt hos patienter med let til moderat leverdysfunktion, uanset om der er levermetastaser eller ej. Hvis der forekommer behandlingsrelaterede stigninger af bilirubin > 3,0 x øvre referencegrænse eller af hepatiske aminotransferaser (ALT og AST) > 2,5 x øvre referencegrænse, skal behandlingen med Xeloda straks afbrydes. Behandlingen kan genoptages, når stigningerne er forsvundet eller aftaget i intensitet til grad 1. Nyreinsufficiens. Sammenlignet med hele populationen er hyppigheden af uønskede hændelser grad 3 eller 4 forøget hos patienter med moderat nyreinsufficiens (creatininclearance ml/min) (se afsnit 4.2 Dosering og indgivelsesmåde og afsnit 4,3 Kontraindikationer). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Interaktion med andre lægemidler: Antikoagulantia af coumarintypen: Der er rapporteret om ændrede koagulationsparametre og/eller ændret blødning hos patienter, som tog Xeloda sammen med antikoagulantia af coumarintypen såsom warfarin og phenprocoumon. Virkningsmekanismen for interaktionen med coumarinderivater er uklar. Disse bivirkninger indtraf fra flere dage og op til flere måneder efter påbegyndelsen af behandlingen med Xeloda og, i nogle få tilfælde, i op til en 5

6 måned efter ophør med Xeloda. Patienter, som tager antikoagulantia af coumarintypen sammen med Xeloda, skal kontrolleres regelmæssigt mht. ændringer i deres koagulationsparametre (PT eller INR). Phenytoin: Der er rapporteret om stigninger i plasmakoncentrationerne af phenytoin, når Xeloda er anvendt samtidig med phenytoin. Patienter, som tager phenytoin og Xeloda samtidigt, skal kontrolleres regelmæssigt mht. stigninger i phenytoinplasmakoncentrationerne. Folinsyre: Et studie om kombination af Xeloda og folinsyre tyder på, at folinsyre ikke har væsentlig effekt på farmakokinetikken af Xeloda og dets metabolitter. Folinsyre har imidlertid en effekt på Xelodas farmakodynamik: maksimum tolererbar dosis (MTD) af Xeloda efter behandling med Xeloda alene er ved intermitterende behandling 3000 mg/m 2 /dag, hvorimod den kun er 2000 mg/m 2 /dag, når Xeloda kombineres med folinsyre (30 mg oralt to gange daglig). Sorivudine og analoger: der er beskrevet en klinisk signifikant interaktion mellem sorivudine og 5-FU som et resultat af sorivudines hæmning af dihydropyrimidindehydrogenase. Interaktionen, som medfører øget fluoropyrimidintoksicitet, er potentiel dødelig. Xeloda må derfor ikke administreres sammen med sorivudine eller kemisk beslægtede stoffer, såsom brivudine (se afsnit 4.3 Kontraindikationer). Antacida: Man har undersøgt virkningen af et antacidum indeholdende aluminiumhydroxid og magnesiumhydroxid på capecitabines farmakokinetik. Der var en mindre stigning i plasmakoncentrationerne af capecitabine og en af metabolitterne (5 DFCR), men ingen virkning på de 3 hovedmetabolitter (5 DFUR, 5-FU og FBAL). Allopurinol: Der er set interaktion mellem allopurinol og 5-FU, med mulig nedsat effekt af 5- FU. Samtidig anvendelse af allopurinol og capecitabine bør undgås. Interaktion med cytokrom P-450: i in-vitro forsøg havde capecitabine og dets metabolitter, i en koncentration på 100 µmol/l, ingen signifikant effekt på aktiviteten af de humane hepatiske mikrosomale P-450 isoenzymer 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2E1, 2D6 og 3A4. Alfa-interferon: Xelodas MTD var 2000 mg/m 2 /dag, når det kombineredes med interferon alfa-2a (3 MIE/m 2 /dag) sammenlignet med 3000 mg/m 2 /dag, når Xeloda blev givet alene. Interaktion med føde: I alle kliniske undersøgelser blev patienterne instrueret i at tage Xeloda senest 30 min efter et måltid. Da sikkerheds- og effektdata er baseret på administration sammen med maden anbefales det at tage Xeloda sammen med et måltid. Administration sammen med mad nedsætter absorptionshastigheden af capecitabine (se afsnit 5.2 Farmakokinetiske egenskaber). 4.6 Graviditet og amning Der er ingen undersøgelser af Xeloda på gravide, men det antages imidlertid at Xeloda kan forårsage føtale skader, hvis det gives til gravide. I reproduktionstoksicitetsundersøgelser på dyr forårsagede Xeloda embryoletalitet og teratogenicitet. Disse fund er forventede virkninger af fluorpyrimidinderivater. Xeloda er kontraindiceret under graviditet. Fertile kvinder skal have besked på, at de ikke må blive gravide, sålænge de behandles med Xeloda. Hvis en patient bliver gravid under behandling med Xeloda, skal patienten informeres om den mulige fare for fostret. 6

7 Det vides ikke om Xeloda udskilles med human modermælk. Der er fundet betragtelige mængder af capecitabine og dets metabolitter i mælken hos diegivende mus. Amning skal afbrydes under behandling med Xeloda. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Xeloda kan forårsage svimmelhed, træthed og kvalme, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger De hyppigst rapporterede bivirkninger i to fase III studier hos 596 patienter med kolorektal cancer var gastrointestinale symptomer, specielt diarré, kvalme, opkastning og stomatitis og hand-foot syndrom. Hand-foot syndrom (palmo-plantar erythrodysæstesi) er karakteriseret ved følelsesløshed, dysæstesi/paræstesi, snurren og prikken, smertefri eller smertefuld hævelse eller erythem, afskalning, vabler eller svær smerte. De efterfølgende overskrifter rangordner bivirkningerne efter hyppighed: Meget almindelig (> 1/10), almindelig (> 1/100, < 1/10), ualmindelig (>1/1000, < 1/100), sjældent (> 1/10000, < 1/1000) og meget sjældent (< 1/10000, inklusive isolerede meddelelser). Gastrointestinale Meget almindelig: diarré (48%, heraf svær 13 %), kvalme (38%, heraf svær 3 %), opkastning (23%, heraf svær 3 %), mavesmerter (11%, heraf svær 3 %) og stomatitis (24%, heraf svær 2 %). Almindelig: Obstipation (7 %, heraf svær 0,3 %), dyspepsi (5 %, heraf svær 0,2 %), øvre abdominale smerter (6 %, heraf svær 1 %), mundtørhed (4 %), flatulens (4 %) og løs afføring (3 %). Sjældent: bivirkninger relaterede til inflammation/sårdannelse af slimhinder, såsom esofagitis, gastritis, duodenitis, colitis og gastrointestinal blødning. Kutane Meget almindelig: Hand foot syndrome eller palmo-plantar erythrodysæstesi (53 %, heraf svær 17 %), dermatitis (10 %, heraf svær 0,2 %). Almindelig: alopeci (6 %), tør hud (7 %, heraf svær 0,2 %), erytematøst udslæt (5 %, heraf svær 0,2 %), hyperpigmenteret hud (4 %, heraf svær 0,2 %), kløe (3 %, heraf svær 0,3 %), neglesymptomer (3 %) og lokal eksfoliation (2 %). Sjældent: fotosensitivitetsreaktioner, radiation recall syndrome, onycholyse, negleskørhed, misfarvning af negle, negledystrofi og hudfissurer. Generelle bivirkninger Meget almindelig: træthed (21 %, heraf svær 1,2 %). Almindelig: feber (8 %, heraf svær 0,2 %),slaphed (7 %, heraf svær 0,5 %), asteni (4 %, heraf svær 0,5 %), lethargi (3 %, heraf svær 0,2 %) og smerter i ekstremiteterne (3 %). 7

8 Neurologiske Almindelig: hovedpine (5 %), paræstesier (3 %), smagsforstyrrelser (5 %), svimmelhed (5 %), insomni (3 %) og hyperæstesier (2 %). Hyppigheden af svære bivirkninger oversteg aldrig 0,3 %. Hovedparten af paræstesierne optrådte samtidigt med hand-foot syndrom. Sjældent: encephalopati, konfusion og cerebellære symptomer, såsom ataksi, dysartri, balanceforstyrrelser og abnorm koordination Kardiovaskulære Almindelig: ødem i underbenene (4 %). Ualmindelig: smerter i brystet, angina pectoris, myokardieinfarkt Sjældent: hjertesvigt, hjertestop, kardiomyopati, pludselig død, takykardi, atriearytmier, inklusive atrieflimren og ventrikulære ekstrasystoler. Hepato-biliære Sjældent: abnorme leverfunktionstests, icterus. Meget sjældent: leversvigt, kolestatisk hepatitis. Hæmatologiske Almindelig: laboratorieabnormaliteter grad 3 eller 4 (iht. NCIC/CTC),fald i hæmoglobin (2 %) og neutropeni (2 %). Ualmindelig: trombocytopeni. Sjældent: knoglemarvssuppression og pancytopeni. Hændelser relateret til knoglemarvssuppression, kompromittering af immunsystemet og/eller forstyrrelser i slimhinderne, såsom lokale og fatale systemiske infektioner (inklusive bakteriel, viral og fungal ætiologi) og sepsis. Biokemiske laboratorieabnormaliteter Meget almindelig: forhøjet bilirubin, grad 3 eller 4 (iht. NCIC/CTC) (23 %). Almindelig: forhøjet basisk fosfatase, grad 3 eller 4 (3 %), hyperglykæmi (6 %). Andre Meget almindelig: anoreksi (10 %, heraf svær 0,5 %). Almindelig: dehydrering (4 %, heraf svær 1,7 %), dyspnø (4 %, heraf svær 0,2 %), forøget tåreflod (6 %), conjunctivitis (3 %), nedsat appetit (7 %), epistaxis (2 % ), vægttab (3 %), rygsmerter (3 %) og artralgier (2 %) og depression (2 %). Hyppigheden af svære bivirkninger oversteg aldrig 0,3 %. Sjældent: smerter i brystet, myalgier, øjenirritation og hoste. 4.9 Overdosering Symptomerne på akut overdosering omfatter kvalme, opkastning, diarre, mucositis, gastrointestinal irritation og blødning samt knoglemarvssuppression. Den medicinske behandling af overdosering omfatter de sædvanlige terapeutiske og støttende medicinske interventioner, som sigter på at afhjælpe de kliniske symptomer og forebygge evt. komplikationer. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Cytostatikum (antimetabolit), ATC kode: L01BC 8

9 Capecitabine er et non-cytotoksisk fluorpyrimidincarbamat, som virker som en oral administreret prækursor for det cytotoksiske 5- fluorouracil (5-FU). Capecitabine aktiveres via flere enzymatiske trin (se afsnit 5.2 Farmakokinetiske egenskaber). Enzymet thymidinfosforylase (ThyPase), som er involveret i den endelige omdannelse til 5-FU, findes i tumorvæv, men også i normalt væv, om end i lavere koncentrationer. Der er holdepunkter for, at metabolismen af 5-FU i den anabolske pathway blokerer metyleringen af desoxyuridylsyre til thymidylssyre og derved interfererer med desoxyribonukleinsyresyntesen (DNA). Inkorporeringen af 5-FU medfører hæmning af RNA og proteinsyntesen. Da DNA og RNA er nødvendige for celledelingen og cellevæksten, virker 5-FU muligvis ved at skabe et thymidindeficit, som provokerer ubalanceret vækst og død af en celle. Virkningen af DNA og RNA deprivation er tydeligst på de celler, som prolifererer hurtigst, og som metaboliserer 5-FU hurtigere. Data fra to identisk tilrettelagte, randomiserede, kontrollerede, kliniske multicenterstudier i fase 3 støtter anvendelsen af Xeloda til first førstevalgs behandling af metastatisk kolorektal cancer. I studierne blev 603 patienter randomiserede til behandling med Xeloda (2510 mg/m 2 /dag i 2 uger, efterfulgt af en uges pause, og givet som 3-ugers serier). 604 patienter randomiseredes til behandling med 5-FU og leucovirin (Mayo regime: 20 mg/m 2 leucovirin i.v. efterfulgt af en 5-FU bolus på 425 mg/m 2 i.v. på dag 1 til 5, hver 28. dag). Responsraterne i den randomiserede population var iht. investigators vurdering 25,7 % (Xeloda) vs. 16,7 % (Mayo regime), p< 0,0002. Den mediane tid til progression var 140 dage (Xeloda) vs. 144 dage (Mayo regime). Den mediane overlevelse var 392 dage (Xeloda) vs 391 dage (Mayo regime). Der er for tiden ingen data om Xeloda monoterapi sammenlignet med førstevalgs kombinationsbehandlinger. En analyse af sikkerhedsdata fra patienter med nyreinsufficiens ved baseline viste, at der var en stigning i hyppigheden af behandlingsrelaterede uønskede hændelser, grad 3 og 4, sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion (36 % hos patienter uden nyreinsufficiens (n=268) vs. 41 % hos patienter med let (n=257) og 54 % hos patienter med moderat (n=59) nyreinsufficiens) (se afsnit 5.2 Farmakokinetiske egenskaber). Patienter med moderat nyreinsufficiens fik hyppigere dosis reduceret (44 % vs. 33 % og 32 % hos patienter med ingen til let nyreinsufficiens) og havde flere tidlige behandlingsophør (21 % i de første to serier vs. 5 % og 8 % hos patienter med ingen eller let nyreinsufficiens). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Capecitabines farmakokinetik er undersøgt i dosisintervallet mg/m 2 /dag. Parametrene for capecitabine, 5 -deoxy-5-fluorocytidin (5 -DFCR) og 5 -deoxy-5- fluorouridin (5 -DFUR) var ens på dag 1 og 14. AUC for 5-FU var 30-35% højere på dag 14. Dosisreduktion af capecitabine nedsætter den systemiske eksponering for 5-FU mere end svarende til dosisproportionaliteten på grund af den aktive metabolits non-lineære farmakokinetik. Absorption: Efter oral administration absorberes capecitabine hurtigt og fuldstændigt efterfulgt af en omfattende omdannelse til metabolitterne 5 -DFCR og 5 -DFUR. Administration sammen med føde nedsætter hastigheden af capecitabineabsorptionen, men medfører kun mindre virkning på 5 -DFURs AUC og på AUC af den efterfølgende metabolit 5-FU. Efter en dosis på 1250 mg/m 2 efter indtagelse af føde var peak- 9

10 plasmakoncentrationerne på dag 14 (C max, µg/ml) for capecitabine, 5 -DFCR, 5 -DFUR, 5-FU og FBAL 4,67, 3,05, 12,1, 0,95 og 5,46. Tiden indtil peak-plasmakoncentrationen (T max, timer) var 1,50, 2,00, 2,00, 2,00 og 3,34. AUC 0- værdierne (µg time/ml) var 7,75, 7,24, 24,6, 2,03 og 36,3. Proteinbinding: Humane plasmaundersøgelser in vitro har vist at capecitabine, 5 -DFCR, 5 - DFUR og 5-FU er hhv. 54%, 10%, 62% og 10% bundet til protein, hovedsageligt til albumin. Metabolisme: Capecitabine metaboliseres først af hepatisk carboxylesterase til 5 -DFCR, som derefter omdannes til 5 -DFUR af cytidindeaminase, som fortrinsvis findes i leveren og i tumorvæv. Den videre katalytiske aktivering af 5 -DFUR sker derefter ved hjælp af thymidinfosforylase (ThyPase). Enzymerne, som er involverede i den katalytiske aktivering, findes i tumorvæv, men også i normalt væv om end i lavere koncentrationer. Den sekventielle enzymatiske biotransformation af capecitabine til 5-FU fører til højere koncentrationer inden i tumorcellerne. For så vidt angår kolorektale tumorer synes dannelsen af 5-FU hovedsageligt at være lokaliseret til stromale tumorceller. Efter oral administration af capecitabine til patienter med kolorectal cancer var forholdet mellem koncentrationen af 5-FU i de kolorectale tumorer og i de tilstødende væv 3,2 (spændvidde: 0,9 8,0). Forholdet mellem koncentrationen af 5-FU i tumor og plasma var 21,4 (spændvidde: 3,9 59,9, n=8), mens forholdet mellem normalt væv og plasma var 8,9 (spændvidde: 3,0 25,8, n=8). Thymidinfosforylaseaktiviteten var 4 gange større i primært kolorectalt tumorvæv end i det tilstødende normale væv. I henhold til immunohistokemiske studier synes thymidinfosforylase hovedsageligt lokaliseret i stromale tumorceller. 5-FU nedbrydes yderligere til de inaktive metabolitter dihydro-5-fluoruracil (FUH 2 ), 5-fluoroureidopropionsyre (FUPA) og α-fluoro-β-alanin (FBAL) via dihydropyrimidindehydrogenase (DPD), som er hastighedsbegrænsende. DPD deficit kan medføre øget toksicitet af capacitabin (se afsnit 4.3 Kontraindikationer og 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen). Elimination: Eliminationshalveringstiden (t ½,, timer) for capecitabine, 5 -DFCR, 5 -DFUR, 5-FU og FBAL var 0,85, 1,11, 0,66, 0,76 og 3,23. Capecitabine og dets metabolitter udskilles primært i urinen. 95,5% af den indgivne capecitabinedosis genfandtes i urinen. Udskillelse i fæces er minimal (2,6%). Hovedmetabolitten, som udskilles i urinen, repræsenterer 57% af den indgivne dosis. Ca. 3% af den indgivne dosis udskilles uændret i urinen. Farmakokinetik i specielle populationer: Efter Xeloda-behandling af 505 patienter med kolorectal cancer, som fik 1250 mg/m 2 to gange daglig, blev der foretaget en populationsfarmakokinetisk analyse. Køn, tilstedeværelse eller fravær af levermetastaser ved baseline, Karnofsky Performance Status, total bilirubin, serum-albumin, ASAT og ALAT havde ingen statistisk signifikant effekt på farmakokinetikken af 5 -DFUR, 5-FU og FBAL. Patienter med leverinsufficiens pga. levermetastaser: I henhold til et farmakokinetisk studie på cancerpatienter med let til moderat leverinsufficiens pga. levermetastaser kan capecitabines biotilgængelighed og eksponeringen for 5-FU øges sammenlignet med patienter uden leverinsufficiens Der findes ingen farmakokinetiske data om patienter med svær leverinsufficiens. Patienter med nyreinsufficiens: Baseret på et farmakokinetisk studie hos cancerpatienter med let til svær nyreinsufficiens er der ingen tegn på effekt af creatininclearance på farmakokinetikken af det intakte lægemiddel og 5-FU. Creatininclearance påvirkede den 10

11 systemiske eksponering af 5 -DFUR (35 % stigning i AUC, når creatininclearance aftog med 50 %) og FBAL (114 % stigning i AUC, når creatininclearance aftog med 50 %). FBAL er en metabolit uden antiproliferativ aktivitet. Ældre patienter: Baseret på populationsfarmakokinetiske analyser, som omfattede patienter i mange aldre (27 86 år), og som omfattede 234 (46%) patienter, som var mindst 65 år, spillede alderen ingen rolle for farmakokinetikken af 5 -DFUR og 5-FU. FBAL s AUC steg med alderen (20% stigning i alder medførte 15% stigning i FBAL s AUC). Denne stigning skyldes formentlig en ændring i nyrefunktionen. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata I toksicitetsforsøg med gentagne doser førte daglig oral administration af capecitabine til cynomolgusabe og mus til toksiske virkninger, typiske for fluorpyrimidiner, på det gastrointestinale, det lymfoide og det hæmatopoietiske system. De toksiske virkninger var reversible. Efter behandling med capecitabine er der set hudtoksicitet, karakteriseret ved degenerative/regressive forandringer. Capecitabine var fri for hepatisk, kardiovaskulær og CNS toksicitet. Der blev set kardiovaskulær toksicitet (fx forlængelse af PR- og QTintervallet) hos cynomolgusabe efter intravenøs administration (100 mg/kg), men ikke efter gentagen oral dosering (1379 mg/m 2 /dag). Et to-års carcinogenicitetsstudie på mus gav ikke holdepunkter for, at capecitabine var carcinogent. I standardfertilitetsundersøgelser blev der observeret påvirkning af fertiliteten på hunmus, som fik capecitabine, men effekten var dog reversibel efter en stoffri periode. Desuden indtraf der i en 13-ugers undersøgelse atrofiske og degenerative forandringer i reproduktionsorganerne hos hanmus; forandringerne var dog reversible efter en stoffri periode. I embryotoksiske forsøg og i teratogenicitetsforsøg hos mus blev der set dosisrelaterede stigninger i føtal resorption og teratogenicitet. Hos aber blev der set abort og embryoletalitet efter høje doser, men der var ikke tegn på teratogenicitet. Capecitabine var ikke mutagent in vitro overfor bakterier (Ames test) eller overfor celler fra pattedyr (kinesisk hamster V79/HPRT gene mutation assay). Capecitabine var dog ligesom andre nukleosidanaloger (dvs. 5-FU) klastogent på humane lymfocytter (in vitro), og der var et positivt trend i in vivo mikronukleustesten på mus. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Tabletkernen: vandfri laktose, croscarmellose natrium, hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat. Tabletovertrækket: titandioxid (E171), gul og rød jernoxid (E172), talkum. 6.2 Uforligeligheder Ingen kendte 11

12 6.3 Opbevaringstid 3 år 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares over 30 C 6.5 Emballage (art og indhold) Art: PVC/PE/PVDC blistre Indhold: 60 filmovertrukne tabletter (6 blistre á 10 tabletter) 6.6 Eventuelle instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering <samt bortskaffelse> Ingen særlige forholdsregler 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire, AL7 3AY Storbritannien 8. NUMMER (NUMRE) I EU-REGISTRET FOR LÆGEMIDLER 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 12

13 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xeloda 500 mg filmovertrukken tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 500 mg capecitabine Hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukne tabletter 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Xeloda er indiceret som førstevalgsbehandling til enkeltstofbehandling af patienter med metastatisk colorektal cancer (se afsnit 5.1 Farmakodynamiske egenskaber). 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Xeloda må kun ordineres af en kvalificeret læge med erfaring i brug af antineoplastiske stoffer. Anbefalet dosering: Den anbefalede dosis er 1250 mg/m 2 to gange daglig (morgen og aften, svarende til en daglig dosis på 2500 mg/m 2 ) i 14 dage, efterfulgt af en uges pause. Xeloda skal synkes hele med vand senest 30 minutter efter et måltid. Behandlingen skal seponeres hvis sygdommen progredierer, eller der ses intolerabel toksicitet. Xeloda doseringsberegning svarende til arealet af legemsoverfladen Dosisniveau 1250 mg/m 2 Antal tabletter om morgenen Antal tabletter om aftenen Legemsoverflade Døgndosis 150 mg 500 mg 150 mg 500 mg (m 2 ) (mg) < 1, ,27 1, ,39 1, ,53 1, ,67 1, ,79 1, ,93 2, ,07 2, >2,

14 Dosisjusteringer under behandlingen: Toksicitet, som skyldes administration af Xeloda, kan behandles symptomatisk og/eller med modifikation af Xeloda-dosis (afbrydelse af behandlingen eller reduktion af dosis). Når dosis først er sat ned, må den ikke sættes op igen. Xelodadoser, som ikke tages på grund af toksicitet erstattes ikke, men patienten genoptager i stedet den planlagte behandlingscyklus. De anbefalede dosismodifikationer for toksicitet er følgende: Toxicitet NCIC graduering* Under behandlingen Dosisjustering for næste cyklus (% af begyndelsesdosis) Grad 1 Fortsæt med samme dosis Fortsæt med samme dosis Grad 2 ved 1. forekomst ved 2. forekomst ved 3. forekomst ved 4. forekomst Grad 3 ved 1. forekomst ved 2. forekomst ved 3. forekomst Grad 4 Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Seponer behandlingen permanent Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 Seponer behandlingen permanent 100% 75% 50% 75% 50% ved 1. forekomst Seponer behandlingen permanent eller 50% hvis lægen skønner, at det bedste for patienten er at fortsætte, så afbryd behandlingen indtil toksiciteten er reduceret til grad 0-1 * National Cancer Institute of Canada (NCIC) Common Toxicity Criteria (version 1) blev brugt bortset fra Hand and foot syndrome. Dosisjusteringer for særlige populationer: 14

15 Leverinsufficiens: På grund af insufficiente data hos patienter med nedsat leverfunktion er der ingen anbefalet dosering. Der er ingen data ved leverinsufficiens på grund af cirrhose eller hepatitis. Nyreinsufficiens : Xeloda er kontraindiceret til patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance < 30 ml/min ved baseline) (Cockroft og Gault)]. Behandlingsrelaterede uønskede hændelser af sværhedsgrad 3 eller 4 forekom hyppigere hos patienter med moderat nyreinsufficiens (creatininclearance ml/min ved baseline), sammenlignet med hele populationen. Til patienter med moderat nyreinsufficiens ved baseline anbefales det at reducere dosis til 75 % af initialdosis. Til patienter med let nyreinsufficiens (creatininclearance ml/min ved baseline) er dosisjustering ikke nødvendig. Hvis patienterne under behandlingen får uønskede hændelser af grad 2, 3 eller 4 tilrådes omhyggelig overvågning og øjeblikkelig afbrydelse af behandlingen med efterfølgende dosisjustering som beskrevet i tabellen ovenover. Børn (under 18 år): Xeloda s sikkerhed og effekt hos børn er ikke undersøgt. Ældre: Justering af begyndelsesdosis er ikke nødvendig. Behandlingsrelaterde bivirkninger af sværhedsgrad 3 eller 4 var dog hyppigere hos patienter over 80 år sammenlignet med yngre patienter. Omhyggelig monitorering af ældre patienter tilrådes. 4.3 Kontraindikationer Tidligere alvorlige og uventede reaktioner på behandling med fluorpyrimidin, Kendt overfølsomhed overfor capecitabine, fluorouracil eller andre af indholdsstofferne. Patienter med kendt dihydropyrimidindehydrogenase (DPD) deficit, Graviditet og amning, Patienter med svær leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni, Patienter med svær leverinsufficiens, Patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance < 30 ml/min), Behandling med sorivudine eller kemisk beslægtede stoffer, såsom brivudine. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Dosisbegrænsende toksicitet omfatter diarré, mavesmerter, kvalme, stomatitis og hand foot syndrome (hand-foot hudreaktion, palmo-plantar erythrodysæstesi.. De fleste uønskede hændelser er reversible og kræver ikke seponering af behandlingen selvom nogle doser måske skal springes over eller reduceres. Diarré. Xeloda kan medføre diarré, som observeredes hos 48% af patienterne. Patienter med svær diarré bør monitoreres omhyggeligt og gives væske og elektrolyttilskud, hvis de dehydrere. Der kan anvendes standardbehandling imod diarré (f.eks. loperamid). NCIC CTC grad 2 diarré defineres som en øgning til 4 til 6 afføringer/dag eller natlige afføringer, grad 3 som som en øgning til 7 til 9 afføringer/dag eller inkontinens og malabsorption, og grad 4 diarré som en øgning til 10 eller flere afføringer/dag eller stærkt blodig diarré eller behov for parenteral støttebehandling. Hvis diarré af grad 2, 3 eller 4 forekommer, bør Xeloda behandlingen afbrydes øjeblikkeligt, indtil diarréen ophører, eller sværhedsgraden falder til grad 1. Efter diarré af grad 3 eller 4 bør efterfølgende doser af Xeloda reduceres, eller behandlingen stoppes permanent (grad 4). Hand foot syndrome (også kendt som hand-foot hudreaktion, palmo-plantar erythrodysæstesi eller kemoterapiinduceret acralt erytem). Grad 1 hand-and-foot syndrome defineres som 15

16 følelsesløshed, dysæstesi/paræstesi, prikken, hævelse eller erytem uden smerter af hænderne og/eller fødderne og/eller ubehag, der ikke påvirker patienternes daglige aktiviteter. Grad 2 hand-and-foot syndrome defineres som smertefuld erytem og hævelse af hænderne og/eller fødderne og/eller ubehag, der påvirker patienternes daglige aktiviteter. Grad 3 hand-and-foot syndrome defineres som fugtig afskalning, ulceration, blisterdannelse og svær smerte af hænderne og/eller fødderne og/eller svært ubehag, der forårsager, at patienten ikke kan passe sit arbejde og er ude af stand til at udføre daglige aktiviteter. Hvis der optræder grad 2 eller 3 hand-and-foot syndrome, skal behandlingen med Xeloda afbrydes, indtil symptomerne forsvinder eller er aftaget i intensitet til grad 1. Efter grad 3 hand-and-foot syndrome skal dosis sættes ned. Kardiotoksicitet. Behandling med fluoropyromidin har været ledsaget af kardiotoksicitet, inklusive myokardieinfarkt, angina pectoris, dysrytmier, kardiogent chok, pludselig død og elektrokardiografiske ændringer. Disse uønskede hændelser kan optræde hyppigere hos patienter med tidligere koronarinsufficiens. Der er rapporteret om kardiale arytmier, angina pectoris, myokardieinfarkt, hjerteinsufficiens og kardiomyopati hos patienter som fik Xeloda. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter, som har haft signifikant hjertesygdom, arytmier og angina pectoris (se afsnit 4.8 Bivirkninger). Hypo- eller hypercalcæmi. Der er rapporteret om hypo- og hypercalcæmi under behandling med Xeloda. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med existerende hypo- eller hypercalcæmi (se afsnit 4.8 Bivirkninger). Centrale eller perifere nervesystem. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med sygdomme i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, fx hjernemetastaser eller neuropati (se afsnit 4.8 Bivirkninger). Diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med diabetes mellitus eller elektrolytforstyrrelser, da disse kan forværres under behandling med Xeloda. Leverinsufficiens. Da der ikke findes sikkerheds- og effektdata om patienter med leverinsufficiens skal anvendelsen af Xeloda kontrolleres omhyggeligt hos patienter med let til moderat leverdysfunktion, uanset om der er levermetastaser eller ej. Hvis der forekommer behandlingsrelaterede stigninger af bilirubin > 3,0 x øvre referencegrænse eller af hepatiske aminotransferaser (ALT og AST) > 2,5 x øvre referencegrænse, skal behandlingen med Xeloda straks afbrydes. Behandlingen kan genoptages, når stigningerne er forsvundet eller aftaget i intensitet til grad 1. Nyreinsufficiens. Sammenlignet med hele populationen er hyppigheden af uønskede hændelser grad 3 eller 4 forøget hos patienter med moderat nyreinsufficiens (creatininclearance ml/min) (se afsnit 4.2 Dosering og indgivelsesmåde og afsnit 4,3 Kontraindikationer). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Interaktion med andre lægemidler: Antikoagulantia af coumarintypen: Der er rapporteret om ændrede koagulationsparametre og/eller ændret blødning hos patienter, som tog Xeloda sammen med antikoagulantia af coumarintypen såsom warfarin og phenprocoumon. Virkningsmekanismen for interaktionen med coumarinderivater er uklar. Disse bivirkninger indtraf fra flere dage og op til flere 16

17 måneder efter påbegyndelsen af behandlingen med Xeloda og, i nogle få tilfælde, i op til en måned efter ophør med Xeloda. Patienter, som tager antikoagulantia af coumarintypen sammen med Xeloda, skal kontrolleres regelmæssigt mht. ændringer i deres koagulationsparametre (PT eller INR). Phenytoin: Der er rapporteret om stigninger i plasmakoncentrationerne af phenytoin, når Xeloda er anvendt samtidig med phenytoin. Patienter, som tager phenytoin og Xeloda samtidigt, skal kontrolleres regelmæssigt mht. stigninger i phenytoinplasmakoncentrationerne. Folinsyre: Et studie om kombination af Xeloda og folinsyre tyder på, at folinsyre ikke har væsentlig effekt på farmakokinetikken af Xeloda og dets metabolitter. Folinsyre har imidlertid en effekt på Xelodas farmakodynamik: maksimum tolererbar dosis (MTD) af Xeloda efter behandling med Xeloda alene er ved intermitterende behandling 3000 mg/m 2 /dag, hvorimod den kun er 2000 mg/m 2 /dag, når Xeloda kombineres med folinsyre (30 mg oralt to gange daglig). Sorivudine og analoger: der er beskrevet en klinisk signifikant interaktion mellem sorivudine og 5-FU som et resultat af sorivudines hæmning af dihydropyrimidindehydrogenase. Interaktionen, som medfører øget fluoropyrimidintoksicitet, er potentiel dødelig. Xeloda må derfor ikke administreres sammen med sorivudine eller kemisk beslægtede stoffer, såsom brivudine (se afsnit 4.3 Kontraindikationer). Antacida: Man har undersøgt virkningen af et antacidum indeholdende aluminiumhydroxid og magnesiumhydroxid på capecitabines farmakokinetik. Der var en mindre stigning i plasmakoncentrationerne af capecitabine og en af metabolitterne (5 DFCR), men ingen virkning på de 3 hovedmetabolitter (5 DFUR, 5-FU og FBAL). Allopurinol: Der er set interaktion mellem allopurinol og 5-FU, med mulig nedsat effekt af 5- FU. Samtidig anvendelse af allopurinol og capecitabine bør undgås. Interaktion med cytokrom P-450: i in-vitro forsøg havde capecitabine og dets metabolitter, i en koncentration på 100 µmol/l, ingen signifikant effekt på aktiviteten af de humane hepatiske mikrosomale P-450 isoenzymer 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2E1, 2D6 og 3A4. Alfa-interferon: Xelodas MTD var 2000 mg/m 2 /dag, når det kombineredes med interferon alfa-2a (3 MIE/m 2 /dag) sammenlignet med 3000 mg/m 2 /dag, når Xeloda blev givet alene. Interaktion med føde: I alle kliniske undersøgelser blev patienterne instrueret i at tage Xeloda senest 30 min efter et måltid. Da sikkerheds- og effektdata er baseret på administration sammen med maden, anbefales det at tage Xeloda sammen med et måltid. Administration sammen med mad nedsætter absorptionshastigheden af capecitabine (se afsnit 5.2 Farmakokinetiske egenskaber). 4.6 Graviditet og amning Der er ingen undersøgelser af Xeloda på gravide, men det antages imidlertid at Xeloda kan forårsage føtale skader, hvis det gives til gravide. I reproduktionstoksicitetsundersøgelser på dyr forårsagede Xeloda embryoletalitet og teratogenicitet. Disse fund er forventede virkninger af fluorpyrimidinderivater. Xeloda er kontraindiceret under graviditet. Fertile kvinder skal have besked på, at de ikke må blive gravide, sålænge de behandles med Xeloda. Hvis en 17

18 patient bliver gravid under behandling med Xeloda, skal patienten informeres om den mulige fare for fostret. Det vides ikke, om Xeloda udskilles med human modermælk. Der er fundet betragtelige mængder af capecitabine og dets metabolitter i mælken hos diegivende mus. Amning skal afbrydes under behandling med Xeloda. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Xeloda kan forårsage svimmelhed, træthed og kvalme, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger De hyppigst rapporterede bivirkninger i to fase III studier hos 596 patienter med kolorektal cancer var gastrointestinale symptomer, specielt diarré, kvalme, opkastning og stomatitis og hand-foot syndrom. Hand-foot syndrom (palmo-plantar erythrodysæstesi) er karakteriseret ved følelsesløshed, dysæstesi/paræstesi, snurren og prikken, smertefri eller smertefuld hævelse eller erytem, afskalning, vabler eller svær smerte. De efterfølgende overskrifter rangordner bivirkningerne efter hyppighed: Meget almindelig (> 1/10), almindelig (> 1/100, < 1/10), ualmindelig (>1/1000, < 1/100), sjælden (> 1/10000, < 1/1000) og meget sjælden (< 1/10000, inklusive isolerede meddelelser). Gastrointestinale Meget almindelig: diarré (48 %, heraf svær 13 %), kvalme (38%, heraf svær 3 %), opkastning (23 %, heraf svær 3 %), mavesmerter (11 %, heraf svær 3 %) og stomatitis (24 %, heraf svær 2 %). Almindelig: Obstipation (7 %, heraf svær 0,3 %), dyspepsi (5 %, heraf svær 0,2 %), øvre abdominale smerter (6 %, heraf svær 1 %), mundtørhed (4 %), flatulens (4 %) og løs afføring (3 %). Sjældent: bivirkninger relaterede til inflammation/sårdannelse af slimhinder, såsom esofagitis, gastritis, duodenitis, colitis og gastrointestinal blødning. Kutane Meget almindelig: Hand foot syndrome eller palmo-plantar erythrodysæstesi (53 %, heraf svær 17 %), dermatitis (10 %, heraf svær 0,2 %) Almindelig: alopeci (6 %), tør hud (7 %, heraf svær 0,2 %), erytematøst udslæt (5 %, heraf svær 0,2 %), hyperpigmenteret hud (4 %, heraf svær 0,2 %), kløe (3 %, heraf svær 0,3 %), neglesymptomer (3 %) og lokal eksfoliation (2 %). Sjældent: fotosensitivitetsreaktioner, radiation recall syndrome, onycholyse, negleskørhed, misfarvning af negle, negledystrofi og hudfissurer. Generelle bivirkninger Meget almindelig: træthed (21 %, heraf svær 1,2 %) Almindelig: feber (8 %, heraf svær 0,2 %),slaphed (7 %, heraf svær 0,5 %), asteni (4 %, heraf svær 0,5 %), lethargi (3 %, heraf svær 0,2 %) og smerter i ekstremiteterne (3 %). Neurologiske Almindelig: hovedpine (5 %), paræstesier (3 %), smagsforstyrrelser (5 %), svimmelhed (5 %), insomni (3 %) og hyperæstesier (2 %). Hyppigheden af svære bivirkninger oversteg aldrig 0,3 %. Hovedparten af paræstesierne optrådte samtidigt med hand-foot syndrom. 18

19 Sjældent: encephalopati, konfusion og cerebellære symptomer, såsom ataksi, dysartri, balanceforstyrrelser og abnorm koordination. Kardiovaskulære Almindelig: ødem i underbenene (4 %). Ualmindelig: smerter i brystet, angina pectoris, myokardieinfarkt Sjældent: hjertesvigt, hjertestop, kardiomyopati, pludselig død, takykardi, atriearytmier, inklusive atrieflimren og ventrikulære ekstrasystoler. Hepato-biliære Sjældent: abnorme leverfunktionstests, icterus. Meget sjældent: leversvigt, kolestatisk hepatitis. Hæmatologiske Almindelig: laboratorieabnormaliteter grad 3 eller 4 (iht. NCIC/CTC),fald i hæmoglobin (2 %) og neutropeni (2 %). Ualmindelig: trombocytopeni. Sjældent: knoglemarvssuppression og pancytopeni. Hændelser relateret til knoglemarvssuppression, kompromittering af immunsystemet og/eller forstyrrelser i slimhinderne, såsom lokale og fatale systemiske infektioner (inklusive bakteriel, viral og fungal ætiologi) og sepsis. Biokemiske laboratorieabnormaliteter Meget almindelig: forhøjet bilirubin, grad 3 eller 4 (iht. NCIC/CTC) (23 %). Almindelig: forhøjet basisk fosfatase, grad 3 eller 4 (3 %), hyperglykæmi (6 %). Andre Meget almindelig: anoreksi (10 %, heraf svær 0,5 %). Almindelig: dehydrering (4 %, heraf svær 1,7 %), dyspnø (4 %, heraf svær 0,2 %), forøget tåreflod (6 %), conjunctivitis (3 %), nedsat appetit (7 %), epistaxis (2 % ), vægttab (3 %), rygsmerter (3 %) og artralgier (2 %) og depression (2 %). Hyppigheden af svære bivirkninger oversteg aldrig 0,3 %. Sjældent: smerter i brystet, myalgier, øjenirritation og hoste. erytem 4.9 Overdosering Symptomerne på akut overdosering omfatter kvalme, opkastning, diarre, mucositis, gastrointestinal irritation og blødning samt knoglemarvssuppression. Den medicinske behandling af overdosering omfatter de sædvanlige terapeutiske og støttende medicinske interventioner, som sigter på at afhjælpe de kliniske symptomer og forebygge evt. komplikationer. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk klassifikation: Cytostatikum (antimetabolit), ATC kode: L01BC 19

20 Capecitabine er et non-cytotoksisk fluorpyrimidincarbamat, som virker som en oral administreret prækursor for det cytotoksiske 5- fluorouracil (5-FU). Capecitabine aktiveres via flere enzymatiske trin (se afsnit 5.2 Farmakokinetiske egenskaber). Enzymet thymidinfosforylase (ThyPase), som er involveret i den endelige omdannelse til 5-FU, findes i tumorvæv, men også i normalt væv, om end i lavere koncentrationer. Der er holdepunkter for, at metabolismen af 5-FU i den anabolske pathway blokerer metyleringen af desoxyuridylsyre til thymidylssyre og derved interfererer med desoxyribonukleinsyresyntesen (DNA). Inkorporeringen af 5-FU medfører hæmning af RNA og proteinsyntesen. Da DNA og RNA er nødvendige for celledelingen og cellevæksten, virker 5-FU muligvis ved at skabe et thymidindeficit, som provokerer ubalanceret vækst og død af en celle. Virkningen af DNA og RNA deprivation er tydeligst på de celler, som prolifererer hurtigst, og som metaboliserer 5-FU hurtigere. Data fra to identisk tilrettelagte, randomiserede, kontrollerede, kliniske multicenterstudier i fase 3 støtter anvendelsen af Xeloda til førstevalgs behandling af metastatisk kolorektal cancer. I studierne blev 603 patienter randomiserede til behandling med Xeloda (2510 mg/m 2 /dag i 2 uger, efterfulgt af en uges pause, og givet som 3-ugers serier). 604 patienter randomiseredes til behandling med 5-FU og leucovirin (Mayo regime: 20 mg/m 2 leucovirin i.v. efterfulgt af en 5-FU bolus på 425 mg/m 2 i.v. på dag 1 til 5, hver 28. dag). Responsraterne i den randomiserede population var iht. investigators vurdering 25,7 % (Xeloda) vs. 16,7 % (Mayo regime), p< 0,0002. Den mediane tid til progression var 140 dage (Xeloda) vs. 144 dage (Mayo regime). Den mediane overlevelse var 392 dage (Xeloda) vs 391 dage (Mayo regime). Der er for tiden ingen data om Xeloda monoterapi sammenlignet med førstevalgs kombinationsbehandlinger. En analyse af sikkerhedsdata fra patienter med nyreinsufficiens ved baseline viste, at der var en stigning i hyppigheden af behandlingsrelaterede uønskede hændelser, grad 3 og 4, sammenlignet med patienter med normal nyrefunktion (36 % hos patienter uden nyreinsufficiens (n=268) vs. 41 % hos patienter med let (n=257) og 54 % hos patienter med moderat (n=59) nyreinsufficiens) (se afsnit 5.2 Farmakokinetiske egenskaber). Patienter med moderat nyreinsufficiens fik hyppigere dosis reduceret (44 % vs. 33 % og 32 % hos patienter med ingen til let nyreinsufficiens) og havde flere tidlige behandlingsophør (21 % i de første to serier vs. 5 % og 8 % hos patienter med ingen eller let nyreinsufficiens). 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Capecitabines farmakokinetik er undersøgt i dosisintervallet mg/m 2 /dag. Parametrene for capecitabine, 5 deoxy-5-fluorocytidin (5 -DFCR) og 5 deoxy-5- fluorouridin (5 -DFUR) var ens på dag 1 og 14. AUC for 5-FU var 30-35% højere på dag 14. Dosisreduktion af capecitabine nedsætter den systemiske eksponering for 5-FU mere end svarende til dosisproportionaliteten på grund af den aktive metabolits non-lineære farmakokinetik. Absorption: Efter oral administration absorberes capecitabine hurtigt og fuldstændigt efterfulgt af en omfattende omdannelse til metabolitterne 5 -DFCR og 5 -DFUR. Administration sammen med føde nedsætter hastigheden af capecitabineabsorptionen, men medfører kun mindre virkning på 5 -DFURs AUC og på AUC af den efterfølgende metabolit 5-FU. Efter en dosis på 1250 mg/m 2 efter indtagelse af føde var peakplasmakoncentrationerne på dag 14 (C max, µg/ml) for capecitabine, 5 -DFCR, 5 -DFUR, 5-FU 20

21 og FBAL 4,67, 3,05, 12,1, 0,95 og 5,46. Tiden indtil peak-plasmakoncentrationen (T max, timer) var 1,50, 2,00, 2,00, 2,00 og 3,34. AUC 0- værdierne ( µg time/ml) var 7,75, 7,24, 24,6, 2,03 og 36,3. Proteinbinding: Humane plasmaundersøgelser in vitro har vist at capecitabine, 5 -DFCR, 5 - DFUR og 5-FU er hhv. 54%, 10%, 62% og 10% bundet til protein, hovedsageligt til albumin. Metabolisme: Capecitabine metaboliseres først af hepatisk carboxylesterase til 5 -DFCR, som derefter omdannes til 5 -DFUR af cytidindeaminase, som fortrinsvis findes i leveren og i tumorvæv. Den videre katalytiske aktivering af 5 -DFUR sker derefter ved hjælp af thymidinfosforylase (ThyPase). Enzymerne, som er involverede i den katalytiske aktivering, findes i tumorvæv, men også i normalt væv om end i lavere koncentrationer. Den sekventielle enzymatiske biotransformation af capecitabine til 5-FU fører til højere koncentrationer inden i tumorcellerne. For så vidt angår kolorektale tumorer synes dannelsen af 5-FU hovedsageligt at være lokaliseret til stromale tumorceller. Efter oral administration af capecitabine til patienter med kolorectal cancer var forholdet mellem koncentrationen af 5-FU i de kolorectale tumorer og i de tilstødende væv 3,2 (spændvidde: 0,9 8,0). Forholdet mellem koncentrationen af 5-FU i tumor og plasma var 21,4 (spændvidde: 3,9 59,9, n=8), mens forholdet mellem normalt væv og plasma var 8,9 (spændvidde: 3,0 25,8, n=8). Thymidinfosforylaseaktiviteten var 4 gange større i primært kolorectalt tumorvæv end i det tilstødende normale væv. I henhold til immunohistokemiske studier synes thymidinfosforylase hovedsageligt lokaliseret i stromale tumorceller. 5-FU nedbrydes yderligere til de inaktive metabolitter dihydro-5-fluoruracil (FUH 2 ), 5-fluoroureidopropionsyre (FUPA) og α-fluoro-β-alanin (FBAL) via dihydropyrimidindehydrogenase (DPD), som er hastighedsbegrænsende. DPD deficit kan medføre øget toksicitet af capacitabin (se afsnit 4.3 Kontraindikationer og 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen). Elimination: Eliminationshalveringstiden (t ½,, timer) for capecitabine, 5 -DFCR, 5 -DFUR, 5-FU og FBAL var 0,85, 1,11, 0,66, 0,76 og 3,23. Capecitabine og dets metabolitter udskilles primært i urinen. 95,5% af den indgivne capecitabinedosis genfandtes i urinen. Udskillelse i fæces er minimal (2,6%). Hovedmetabolitten, som udskilles i urinen, repræsenterer 57% af den indgivne dosis. Ca. 3% af den indgivne dosis udskilles uændret i urinen. Farmakokinetik i specielle populationer: Efter Xeloda-behandling af 505 patienter med kolorectal cancer, som fik 1250 mg/m 2 to gange daglig, blev der foretaget en populationsfarmakokinetisk analyse. Køn, tilstedeværelse eller fravær af levermetastaser ved baseline, Karnofsky Performance Status, total bilirubin, serum-albumin, ASAT og ALAT havde ingen statistisk signifikant effekt på farmakokinetikken af 5 -DFUR, 5-FU og FBAL. Patienter med leverinsufficiens pga. levermetastaser: I henhold til et farmakokinetisk studie på cancerpatienter med let til moderat leverinsufficiens pga. levermetastaser kan capecitabines biotilgængelighed og eksponeringen for 5-FU øges sammenlignet med patienter uden leverinsufficiens Der findes ingen farmakokinetiske data om patienter med svær leverinsufficiens. Patienter med nyreinsufficiens: Baseret på et farmakokinetisk studie hos cancerpatienter med let til svær nyreinsufficiens er der ingen tegn på effekt af creatininclearance på farmakokinetikken af det intakte lægemiddel og 5-FU. Creatininclearance påvirkede den systemiske eksponering af 5 -DFUR (35 % stigning i AUC, når creatininclearance aftog med 21

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xeloda 150 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg capecitabin. Hjælpestof, som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 22. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 13. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo 15. juli 2010 PRODUKTRESUMÉ for Malaseb Vet., shampoo 0. D.SP.NR 25817 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Malaseb Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktive stoffer: Chlorhexidindigluconat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster

PRODUKTRESUMÉ. for. Nixema, medicinsk plaster 10. april 2007 PRODUKTRESUMÉ for Nixema, medicinsk plaster 0. D.SP.NR. 22894 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nixema 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mængde anført på mærkningen Aktivt stof mg/cm 2 mg/brik

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Carprodyl F, tabletter 6. maj 2008 PRODUKTRESUMÉ for Carprodyl F, tabletter 0. D.SP.NR 23253 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Carprodyl F 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Èn tablet indeholder: Aktiv substans: Carprofen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 5 mg 150

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Isovorin, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Isovorin, injektionsvæske, opløsning Produktinformation for Isovorin (Levofolinsyre som calciumlevofolin) Injektionsvæske, opl. 10 Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 12 66 Injektionsvæske, opl. 10 09 12 77 Injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vetoryl, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Vetoryl, hårde kapsler 12. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Vetoryl, hårde kapsler 0. D.SP.NR 23016 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vetoryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 10 mg, 30 mg, 60 mg eller

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1,5 mg/ml oral suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Natriumbenzoat 1,5 mg (svarer til

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Otezla 10 mg filmovertrukne tabletter Otezla 20 mg filmovertrukne tabletter Otezla 30 mg filmovertrukne tabletter Apremilast Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS)

PRODUKTRESUMÉ. for. Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS) 29. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS) 0. D.SP.NR. 2922 1. LÆGEMIDLETS NAVN Questran. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Colestyramin

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Rettelser til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel 38/46 A. Produktresumé 4.1 Terapeutiske indikationer [de aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes af følgende] Trimetazidin

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 2 mg 150 mg Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 25. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 0. D.SP.NR. 0071 1. LÆGEMIDLETS NAVN Terramycin-Polymyxin B 2. KVALITATIV OG KAVNTITATIV SAMMENSÆTNING Oxytetracyclin 5 mg/g som oxytetracyclinhydrochlorid

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Cytostatika asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag.

PRODUKTRESUMÉ. for. Imodium, oral opløsning. 3. LÆGEMIDDELFORM Oral opløsning, rød, klar, noget tyktflydende opløsning med hindbær/ribs-smag. 30. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Imodium, oral opløsning 0. D.SP.NR. 3203 1. LÆGEMIDLETS NAVN Imodium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Loperamidhydrochlorid 0,2 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder 8. oktober 2015 PRODUKTRESUMÉ for Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3703 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lestid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Colestipolhydrochlorid 5 g og 10 g Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Estracyt, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Estramustinphosphat 140 mg som estramustinnatriumphosphat

PRODUKTRESUMÉ. for. Estracyt, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Estramustinphosphat 140 mg som estramustinnatriumphosphat Produktinformation for Estracyt (Estramustinphosphat) Kapsler, 140 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 19 90 91 Kapsler 140 mg 100 stk. Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 29. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Pregnyl, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning til intramuskulær og subkutan anvendelse 0. D.SP.NR. 2830 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregnyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Florgane, injektionsvæske, suspension 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Florgane, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR 26482 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Florgane 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Florfenicol

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere