Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Lovforslag nr. L 161 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2009-10"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 161 Folketinget Fremsat den 17. marts 2010 af klima- og energiministeren (Lykke Friis) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Fremrykning af pligt til energimærkning ved salg ved ejendomsformidler og offentliggørelse af påtaler og advarsler, m.v.) 1 I lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni 2005, som ændret ved 18 i lov nr. 308 af 30. april 2008 samt ved 4 i lov nr af 27. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 3, udgår»eller træffe konkret afgørelse«. 2. I 6, stk. 2, udgår»eller en ejerlejlighed«og»henholdsvis ejerlejlighedens«. 3. I 6 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:»stk. 3. Hvis en køber af en ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens eller ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen, og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for ejerforeningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.«stk. 3-4 bliver herefter stk I 6, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres»stk. 1 og 2«til:»Stk. 1-3«. 5. I 6, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes i 1. pkt. efter»sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning«:»forud for eventuel ejendomsformidlers annoncering af lejligheden til salg og«. 6. I 6, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., udgår»eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen«. 7. I 8, stk. 2, ændres»overdragerens regning«til»boligfællesskabets regning«. 8. I 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter»sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning«:»forud for eventuel ejendomsformidlers annoncering af boligenheden til salg og«. 9. I 8, stk. 4, 2. pkt., udgår»eller forlange udgifter efter stk. 2 dækket af boligfællesskabet«. 10. Efter 8 indsættes:» 8 a. Ved salg ved ejendomsformidler af en ejendom eller ejerlejlighed, jf. 6, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom eller ejerlejlighed udlevere energimærkning til ejendomsformidleren. Stk. 2. Ved overdragelse ved ejendomsformidler af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, jf. 8, skal overdrager forud for annoncering af boligenheden udlevere energimærkning til ejendomsformidleren.«11. I 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter» 6-8«:»a«. 12. I 10, stk. 2, indsættes efter» 6-8«:»a« , stk. 1, affattes således:» 21. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i 22, stk. 1, 1) skal gennemføre rentable energibesparelser, herunder de besparelsesprojekter, der identificeres i medfør af regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, 2) skal sikre, at opførelse, drift, vedligehold m.v. af bygninger, herunder tekniske anlæg, sker på en energieffektiv måde, 3) skal udpege en energiansvarlig for institutionens eller virksomhedens bygninger til at varetage nærmere fastsatte opgaver vedrørende bygningernes energi- og vandforbrug, 4) skal foretage indberetning af overordnede forbrugstal vedrørende bygningers energi- og vandforbrug, 5) skal synliggøre løbende registreringer af energi- og vandforbruget samt kontrolresultater for tekniske anlæg i henhold til kapitel 7 og synliggøre tiltag, der er foretaget for at nedbringe energiforbruget, Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. BJ000262

2 2 6) ved indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejeaftale for privatejede bygninger eller dele heraf skal sikre, at det pågældende lejemål opfylder visse energikrav og 7) skal optage forhandlinger med eventuelle øvrige ejere med henblik på at tilskynde, at opførelse, drift, vedligehold m.v. af bygninger, herunder tekniske anlæg, sker på energieffektiv måde, og opfordre eventuelle ikke-offentlige brugere til at foretage energiinvesteringer og udvise energirigtig adfærd.«14. I 21 indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:»stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at i det omfang offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i 22, stk. 1, indgår aftale med en bygningsejer om at varetage en bygnings drift, skal de offentlige institutioner og virksomheder m.v. ved indgåelsen af aftalen sikre, at forpligtelser i medfør af stk. 1 opfyldes.«stk. 2-3 bliver herefter stk I 24, stk. 2, indsættes som nr. 10:»10) Offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for energikonsulenter og tekniske eksperter, der har fået en påtale eller advarsel som følge af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkninger eller eftersyn.«2 Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Angivelse af energimærke forud for annoncering af boliger til salg Gældende ret Lovforslagets nærmere udformning 2.2. Offentliggørelse af påtaler og advarsler Gældende ret Lovforslagets nærmere udformning 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 6. De miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Energistyrelsen fik gennemført en uafhængig evaluering af den danske energimærkningsordning i 2008, En vej til flere og billigere energibesparelser ved Ea Energianalyse m.fl. Evalueringen forefindes på Energistyrelsens hjemmeside: En del af denne evaluering vedrørte energimærkningsordningen for bygninger, og det vurderedes, at den danske energimærkningsordning var ineffektiv, idet evalueringen ikke kunne påvise, at den afstedkom nogen energibesparelser. På denne baggrund er der blevet identificeret en række områder, hvor energimærkningsordningen kan ændres med det formål at aktivere energimærkningerne, således at omfanget af besparelser, som realiseres i forlængelse af energimærkninger, øges. Samtidig har disse ændringer som målsætning at reducere omkostningerne ved udarbejdelse af mærkningerne. En del af disse ændringer er blevet gennemført administrativt indenfor de gældende rammer for energimærkningsordningen, som f.eks. ændring af retningslinjerne for udarbejdelse af energimærkningerne og energimærkningernes gyldighedsperiode. Herudover er der en række tiltag, som vil kræve lovændring, som f.eks. krav om energimærkning forud for annoncering af boliger til salg og offentliggørelse af disciplinærsager vedrørende energikonsulenter og tekniske eksperter, hvilket er baggrunden for fremsættelsen af nærværende lovforslag. Dette vil kunne bidrage til den række mål om reduktion af CO 2 -udledning i medfør af EU s klima- og energipakke fra 2008, som Danmark er underlagt og som blandt andet betyder, at Danmark skal reducere de ikke kvoteomfattede drivhusgasemissioner med 20 pct. i Den eksisterende danske boligmasse står for ca. 40 pct. af den samlede danske CO 2 -udledning. 2. Lovforslagets hovedindhold Hovedindholdet af lovforslaget er krav om energimærkning allerede forud for indgåelse af formidlingsaftale og hjemmel til at fastsætte regler om at offentliggøre navne på konsulenter og tekniske eksperter, som har fået påtaler og advarsler vedrørende energimærkninger og tekniske eftersyn. Forslaget stiller krav om, at sælgere forpligtes til at have tilvejebragt energimærkning af deres ejendom forud for annoncering af boligen til salg, når salg foregår ved ejendomsmægler. Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at Økonomi- og Erhvervsministeriet med hjemmel i lov om omsætning af fast ejendom vil stille krav om, at ejendomsmæglere skal angive en ejendoms energimærke i forbindelse med annoncering af ejendomme til salg. Herudover indeholder forslaget hjemmel til at fastsætte regler om at offentliggøre navne på konsulenter og tekniske eksperter, som har fået påtaler og advarsler vedrørende energimærkninger og tekniske eftersyn. Formålet er at styrke forbrugeroplysningen. Samtidig er det hensigten at forbedre energimærkningernes og eftersynenes kvalitet og sikre lige konkurrencevilkår blandt energikonsulenter og tekniske eksperter. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 15. Forslaget indeholder desuden ændring af ministerens hjemmel til at fastsætte regler om energiforbrug i offentlige institutioners og virksomheders bygninger, jf. forslagets 1, nr. 13 og 14. Der er i vidt omfang tale om en videreførelse af den gældende 21, hvorefter mini-

4 4 steren kan fastsætte regler om energibesparelser i offentlige institutioner m.v. Forslaget indeholder præciseringer og i et vist omfang en udvidelse af det område som ministeren kan fastsætte regler for. Ændringen af bestemmelsen om ministerens beføjelser til at fastsætte regler om energibesparelser i offentlige institutioner m.v. sker med henblik på at udmønte regeringens beslutning af 25. september 2008 om, at staten skal reducere sit energiforbrug med 10 pct. i 2011 i forhold til forbruget i Denne målsætning er fastlagt på baggrund af energiaftalen af 21. februar 2008, hvoraf det fremgik, at regeringen skulle forelægge et oplæg om skærpelse af energispareindsatsen i staten for aftaleparterne inden 1. oktober På denne baggrund godkendte forligskredsen ovenstående målsætning den 30. september Endelig indeholder forslaget en række mindre tekniske og redaktionelle ændringer Angivelse af energimærke forud for annoncering af boliger til salg Gældende ret I dag stilles der krav om, at energimærkning skal udleveres, inden aftale om salg indgås, jf. lovens 6, stk. 1, og 8, stk. 1. Dette er suppleret med en regel om, at køber er berettiget til at få energimærkning foretaget på sælgers regning, hvis energimærkning ikke foreligger inden salget, jf. 6, stk. 2, og 8, stk. 2. De hidtidige erfaringer har dog vist, at effekten af at knytte kravet om energimærkning til selve salgstidspunktet er minimal, da køber typisk allerede har besluttet sig for køb på dette tidspunkt. Det følger allerede af lovgivningen i dag, at der er et offentligt tilgængeligt register hvor energimærkninger udarbejdet efter den 1. september 2006 fremgår. Registerets data offentliggøres gennem hvor energimærket findes ved at indtaste adressen for ejendommen. Såfremt der er udarbejdet energimærkning for en ejendom, vil mærket således være umiddelbart tilgængeligt for ejendomsmægleren. Ejendomsmægleren vil således have mulighed for at rekvirere energimærket såvel direkte fra sælger som fra registeret. Det bemærkes, at det følger af lovens 9, at overdragelse ved arv, gave, tvangsauktion samt overdragelse fra insolvent bo eller overdragelse til ægtefælle eller samlever ikke er omfattet af pligten til at få udarbejdet energimærkning Forslagets nærmere udformning Forslaget stiller krav om, at sælgere forpligtes til at have foretaget energimærkning af deres ejendom forud for annoncering, når salg foregår ved ejendomsmægler. Dette sker med henblik på at etablere forudsætningerne for at kunne stille krav om, at ejendomsmæglere forpligtes til at angive en ejendoms energimærke i forbindelse med annoncering af ejendomme til salg. Formålet med denne annonceringspligt er, at bygningens energitilstand bliver synlig for mulige købere af ejendomme, således at dette kan indgå som en parameter for købere. Det har på andre områder vist sig, at synliggørelsen af energiforbruget for energiforbrugende produkter kan spille en vigtig rolle i forbindelse med køberens valg i købssituationen, idet køberen får mulighed for at vælge energieffektive produkter, f.eks. ved energimærkning af energiforbrugende apparater. I forhold til handel med ejendomme vil annonceringen af mærkningen betyde, at mulige købere kan inddrage dette hensyn i deres overvejelser, og dermed vil oplysning om energimærket kunne få betydning for prisfastsættelsen af ejendommen. Hermed vil annonceringen samtidig også kunne tilskynde sælgeren til at energirenovere bygningen for at opnå en højere energieffektivitet. Det foreslås med nærværende forslag at stille krav om, at en sælger har pligt til at udlevere energimærkning til ejendomsmægler forud for ejendomsmæglers annoncering af sælgeres ejendom. Der vil her være tale om fremrykning af pligten til at have udarbejdet energimærkning i de tilfælde, hvor sælger ønsker at sælge sin ejendom via en ejendomsmægler. I forlængelse heraf vil pligten for ejendomsmæglere til at angive energimærket ved annoncering af ejendomme til salg blive gennemført ved ændring af bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboligforeninger m.v. Dette vil kunne ske med hjemmel i lov om omsætning af fast ejendom. En sådan ændring af formidlingsbekendtgørelserne vil træde i kraft samtidigt med dette lovforslags ikrafttræden. En forudsætning for, at ejendomsmæglerne kan forpligtes til at angive energimærket i forbindelse med annoncering er, at energimærket stilles til rådighed for mæglerne. Dette skal sælgere forpligtes til, hvilket foreslås med dette forslag. I de tilfælde, hvor ejendommen sælges privat, vil der efter forslaget fortsat først være krav om, at energimærkning er udleveret til køber, inden aftale om salg indgås.

5 5 Det følger af den gældende 9, at overdragelse ved arv, gave, tvangsauktion samt overdragelse fra insolvent bo eller overdragelse til ægtefælle eller samlever ikke anses som salg omfattet af 6, stk. 1, eller overdragelse omfattet af 8, stk. 1. Ved denne bestemmelse undtages visse særlige overdragelsesformer, hvor de almindelige hensyn vedrørende energimærkning over for en køber eller erhverver ikke er til stede, fra forpligtelsen til at fremlægge energimærkning ved salg eller overdragelse af brugsret. Den foreslåede fremrykkede pligt til energimærkning i medfør af den foreslåede 8 a vedrører salg af ejendomme og ejerlejligheder i medfør af 6, stk. 1, og overdragelser af andelslejligheder m.v. i medfør af 8, stk. 1. Derfor vil overdragelse ved tvangsauktion og overdragelse fra insolvent bo ikke være omfattet af forslagets krav om tilvejebringelse af energimærkning forud for annoncering af ejendomme m.v. til salg, da denne type overdragelser ikke er omfattet af pligt til energimærkning, jf. 6, stk. 1 og 8, stk. 1. Der er ved nærværende forslag ikke fundet anledning til at skulle ændre herpå vedrørende disse særlige overdragelsesformer Offentliggørelse af påtaler og advarsler Gældende ret Klima- og energiministeren fører efter de gældende regler tilsyn med energikonsulenters og tekniske eksperters virksomhed. Hvis der konstateres alvorlige eller gentagne fejl i energimærkningerne eller de tekniske eksperters eftersyn, kan der gives påtale eller tildeles advarsel eller godkendelse, beskikkelse, certificering eller registrering af energikonsulenter eller tekniske eksperter kan inddrages, jf. lovens 24, stk Forslagets nærmere udformning Det foreslås, at klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at tildeling af påtaler og advarsler til energikonsulenter og tekniske eksperter som følge af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkninger eller eftersyn, kan offentliggøres. Dette omfatter offentliggørelse af navne og firmatilknytningsforhold for energikonsulenter eller tekniske eksperter, der har fået tildelt en påtale eller advarsel. I forlængelse heraf foreslås den eksisterende bemyndigelse i den gældende 24 udvidet til også at omfatte fastsættelse af regler om offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for energikonsulenter og tekniske eksperter, der har fået tildelt en påtale eller advarsel på grund af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkningerne eller i eftersynene. Formålet er at styrke forbrugeroplysningen. Samtidig er det hensigten at forbedre rapporternes kvalitet og sikre lige konkurrencevilkår blandt energikonsulenterne og de tekniske eksperter. Bemyndigelsen til offentliggørelse af navne og firmatilknytningsforhold på energikonsulenter og tekniske eksperter indskrænkes til kun at omfatte afgørelse om advarsel eller påtale og ikke inddragelse af godkendelse, beskikkelse og certificering, idet energikonsulenterne og de tekniske eksperter i sidstnævnte tilfælde netop fratages muligheden for at udarbejde energimærkninger og eftersyn, hvorfor der ikke er behov for at give potentielle kunder oplysninger om denne type afgørelser. Bemyndigelsen til at offentliggøre afgørelser om påtaler og advarsler, planlægges indenfor energimærkningsordningen udmøntet således, at beskikkede energikonsulenter alene vil kunne få deres navne og firmatilknytningsforhold offentliggjort i forbindelse med en advarsel som følge af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkninger. Beskikkede energikonsulenter vil ikke kunne få offentliggjort deres navne eller firmatilknytningsforhold på baggrund af en påtale. Certificerede energimærkningsfirmaer kan ikke modtage advarsler som følge af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkninger, men derimod påtaler. Derfor forventes hjemmelen for offentliggørelse af påtaler udmøntet for så vidt angår certificerede energimærkningsfirmaer. Det er hensigten at offentliggøre navne og firmatilknytningsforhold på og/eller andre tilsvarende hjemmesider, som har bygningsejere som målgruppe. Det forudsættes, at en energikonsulent eller teknisk ekspert og det pågældende firma maksimalt kan stå på listen i tre år efter tildelingen af påtalen eller advarslen. Der forventes fastsat regler om, at offentliggørelsen tidligst kan ske fire uger efter tildelingen af påtalen eller advarslen. Baggrunden herfor er, at der er fire ugers klagefrist for indgivelse af klage til Energiklagenævnet i medfør af lovens 29. Hvis afgørelsen indgives for Energiklagenævnet, kan offentliggørelse dog ikke ske, førend endelig afgørelse i sagen foreligger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der kan rejses spørgsmål om, hvorvidt den foreslåede ordning om offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for energikonsulenter og tekniske eksperter, der har fået tildelt en påtale eller advarsel, indebærer en fravigelse af de almindelige principper, som ligger bag reglerne i forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt samt reglerne i persondataloven. På denne baggrund har Klima- og Energiministeriet - ved vurderingen af, om of-

6 6 fentliggørelsesordningen bør indføres - foretaget en afvejning af på den ene side energikonsulenternes og de tekniske eksperters interesse i at beskytte oplysninger om deres eventuelle fortrolige forhold og på den anden side offentlighedens interesse i, at de nævnte oplysninger offentliggøres. Det er Klima- og Energiministeriets vurdering, at de hensyn, der begrunder offentliggørelsesordningen, herunder hensynet til forbrugeroplysning samt sikring af lige konkurrencevilkår, er tilstrækkelige vægtige til set i forhold til energikonsulenternes og de tekniske eksperters interesse i at beskytte oplysninger om deres forhold - at der bør være adgang til på Internettet at offentliggøre navne på energikonsulenter og tekniske eksperter samt de pågældende firmaer, der har fået tildelt en påtale eller advarsel samt om deres firmatilknytningsforhold. Oplysninger om firmatilknytningsforhold skal sikre forbrugerne gennemsigtighed, så forbrugerne har mulighed at identificere de energikonsulenter og tekniske eksperter og evt. fravælge firmaer, hvor flere ansatte har begået alvorlige eller gentagne fejl i energimærkningerne eller eftersyn. Samtidig vil en angivelse af firmanavn kunne bidrage til, at virksomhederne tager et større ansvar for, at deres ansatte leverer fagligt velkvalificeret arbejde. Da spørgsmålet om forholdet til tavshedspligten - som anført ovenfor - kan give anledning til tvivl, foreslås det, at der indføres en særskilt hjemmel til at indføre en ordning om offentliggørelse af de nævnte oplysninger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den omtalte offentliggørelsesordning skal efterleve de standardvilkår, som Datatilsynet fastsætter i medfør af persondatalovens 9, stk. 3, dog bortset fra vilkåret om, at der skal foretages en anonymisering i relation til de pågældende energikonsulenter og tekniske eksperter. Baggrunden for fravigelsen af dette vilkår er, at en anonymisering - der bl.a. vil bestå i udeladelse af energikonsulentens eller den tekniske eksperts personnavn - vil være i strid med et væsentligt formål med offentliggørelsesordningen. Det skal i øvrigt bemærkes, at det fortsat vil gælde som en betingelse for at tildele en påtale eller advarsel som følge af fejl i energimærkningerne eller i eftersyn, at der foreligger alvorlige eller gentagne fejl, og der vil således bestå den fornødne proportionalitet mellem på den ene side hensynet til at forebygge fejl i energimærkningerne og i eftersynene og på den anden side de mulige konsekvenser, det vil have for den enkelte energikonsulent eller tekniske ekspert og dennes firma, at det på Internettet offentliggøres, at vedkommende har fået tildelt en påtale eller advarsel. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det forventes, at lovforslaget ikke vil have negative økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner eller kommuner. Der kan evt. forekomme behov for yderligere investeringer i energibesparelsesprojekter. Da der med lovforslaget alene lægges op til at fastsætte krav om at der gennemføres rentable projekter, vil besparelsen som minimum tjenes hjem inden for tiltagets levetid. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser i et omfang, der berettiger, at lovforslaget bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget har derfor ikke været forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for sælgere af fast ejendom. I visse tilfælde vil der blive stillet krav om fremrykning af tidspunktet for, hvornår energimærkning skal foreligge i forbindelse med salg af ejendomme, men der vil ikke i øvrigt være tale om skærpede krav til sælgere. Købere af fast ejendom vil med forslaget blive oplyst om en ejendoms energimærkning på et tidligere stadie i en købsproces, hvorfor energimærkningen kan indgå som en mere aktiv parameter for køberes beslutningsproces for valg af ejendom. 6. De miljømæssige konsekvenser Formålet med forslaget er at følge op på den evaluering, der blev gennemført af energimærkningen i 2008 med henblik på at aktivere energimærkningerne, således at omfanget af energibesparelser, som realiseres i forlængelse af energimærkninger, øges. I det omfang der opnås energibesparelser, vil dette også medføre reduceret CO 2 -udledning. Dette vil kunne bidrage til den række mål om reduktion af CO 2 -udledning i medfør af EU s klima- og energipakke fra 2008, som Danmark er underlagt og som blandt andet betyder, at Danmark skal reducere de ikke kvoteomfattede drivhusgasemissioner med 20 pct

7 7 Den eksisterende danske boligmasse står for ca. 40 pct. af den samlede danske CO 2 -udledning. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: ABF Andelsboligforeningernes Fællessekretariat, Advokatrådet Advokatsamfundet, Altinex Oil Denmark A/S, Ankenævnet på energiområdet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM - Boligforeningernes Sammenslutning i Danmark, Brancheforeningen for bygningssagkyndige og energikonsulenter (BfBE), Byggecentrum, Bygherreforeningen, DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond), Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarmeforening, Dansk Gasteknisk Center, Dansk Industri, Dansk Standard, Dansk Varme Service, DVS, Dansk Ventilation, Danske Regioner, Datatilsynet, Dong Energy, DS Håndværk og Industri, Ejendomsforeningen Danmark, Energiforum Danmark (Foreningen for energi og miljø), Energiklagenævnet, Energiservice A/S, Energitilsynet, Energitjenesten, Erhvervslejernes Landsorganisation, Forbrugerrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark, Frie Elforbrugere, Fællessekretariatet for Hovedstadens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord, GasTech A/S, Glenco A/S, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), KL - Økonomisk Sekretariat, Kommunernes Landsforening, Konstruktørforeningen, Lejernes Landsorganisation (LLO), Naturgas Fyn, Parcelhusejernes Landsforening, Samvirkende Energi- og Miljøforeninger, Skorstensfejerlauget, Statoil, Statoil Gazelle A/S, Tekniq og Teknologisk Institut. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindre udgifter Der kan evt. forekomme behov for yderligere investeringer til energibesparelsesprojekter. Da der kun er krav om at der gennemføres rentable projekter, vil besparelsen som minimum tjenes hjem inden for tiltagets levetid. Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Købere vil have en bedre indsigt i Ingen borgerne boligers energiforbrug forud for beslutning om køb af bolig. Miljømæssige konsekvenser I det omfang forslaget fører til ener-ingegibesparelser i bygninger, vil dette have en afledt positiv virkning på miljøet ved reduceret CO 2 -udledning Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås med ændringen af 2, stk. 3, at klima- og energiministeren ikke længere skal kunne træffe konkret afgørelse om, at visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger undtages fra krav enten i loven eller i regler fastsat i medfør af loven. Ministeren vil

8 8 herefter alene kunne undtage bygninger m.v. fra krav i loven eller regler fastsat i medfør af loven ved fastsættelse af regler herom. Der har hidtil ikke været sager, hvor ministeren har fundet anledning til at give dispensation fra denne bestemmelse i enkeltsager, hvorfor det er fundet mest hensigtsmæssigt at fjerne denne hjemmel. I det omfang, der er behov for at undtage visse bygninger m.v. vil det fortsat kunne ske gennem fastsættelse af regler. Det bemærkes, at der allerede i dag er fastsat regler om undtagelse af visse typer af bygninger og bygningskategorier i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Det skal herudover yderligere bemærkes, at loven fortsat giver ministeren mulighed for at undtage visse offentlige institutioner eller virksomheder fra krav i lovens kapitel 8 eller regler fastsat i medfør heraf, jf. 21, stk. 3 og 22, stk. 2. Til nr. 2 Den gældende 6, stk. 2, regulerer, hvem der er forpligtet til at afholde en købers omkostninger for at få udarbejdet en energimærkning, hvis dette ikke forelå, inden der blev indgået salgsaftale, og køber efterfølgende får foretaget en energimærkning inden for en rimelig frist. Det foreslås, at den gældende 6, stk. 2, opdeles i to nye stykker, hvorefter salg af ejendomme generelt reguleres i stk. 2 og salg af ejerlejligheder reguleres i et nyt stk. 3. Den foreslåede ændring af 6, stk. 2, er således alene en konsekvens af, at forpligtelsen til at afholde købers omkostninger i forbindelse med salg af en ejerlejlighed foreslås reguleret i en ny 6, stk. 3, jf. forslagets 1, nr. 3. Til nr. 3 Bestemmelsen regulerer, hvem der er forpligtet til at afholde købers omkostninger for at få udarbejdet en energimærkning, hvis energimærkningen ikke forelå, inden der blev indgået salgsaftale, og køber efterfølgende får foretaget en energimærkning inden for en rimelig frist. Det foreslås, at køber af en ejerlejlighed skal kunne søge sine omkostninger til energimærkning af ejendommen dækket direkte hos ejerforeningen. Hermed undgår sælger at skulle bære købers omkostninger til energimærkning og efterfølgende skulle kræve beløbet refunderet af ejerforeningen. Efter de gældende regler vil det altid være sælger af en ejerlejlighed, der er forpligtet til at afholde købers omkostninger, såfremt køber efter indgåelse af salgsaftale ikke efter påkrav har fået udleveret energimærkningen, og køber derefter får udarbejdet energimærkning inden for en rimelig frist. Herefter vil sælger kunne søge regres for denne omkostning hos ejerforeningen i medfør af den gældende 6, stk. 4, hvilket ophæves jf. forslagets 1, nr. 6. Til nr. 4 Det foreslås, at den gældende 6, stk. 3, i forslaget stk. 4, ændres, således at stk. 1-3 ikke ved aftale mellem parterne kan fraviges til skade for køberen. I følge den gældende stk. 3 kan reglerne i stk. 1 og 2 om energimærkning ved salg ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen. Den forslåede ændring er en konsekvensændring af, at stk. 2 foreslås opdelt i to stykker, hvorfor den gældende henvisning til stk. 1 og 2 efter forslaget ændres til stk Til nr. 5 Der foreslås en tilføjelse til den gældende 6, stk. 4, i forslaget stk. 5, 1. pkt., således at en ejer af en ejerlejlighed kan kræve ejendommens energimærkning udleveret af ejerforeningen allerede forud for annoncering af lejligheden til salg og ikke først forud for indgåelse af salgsaftale, som det følger af loven i dag. Dette er en konsekvensændring som følge af den foreslåede nye 8 a, jf. forslagets 1, nr. 10. Til nr. 6 Med forslaget til ændring af den gældende 6, stk. 4, i forslaget stk. 5, 2. pkt., udgår sælgers mulighed for at kræve regres hos ejerforeningen for afholdte udgifter over for køber i medfør af den gældende 6, stk. 2, til energimærkning af hele den ejendom som lejligheden indgår i. Dette er en konsekvens af, at køber nu direkte kan søge sine omkostninger dækket af ejerforeningen, jf. forslagets 1, nr. 3. Til nr. 7 I forslaget til ændring af den gældende 8, stk. 2, foreslås det, at boligfællesskabet og ikke overdrageren skal afholde erhververs eventuelle udgifter til energimærkning. Efter de gældende regler vil det altid være overdrager af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, der er forpligtet til at afholde erhververs omkostninger, så-

9 9 fremt erhverver efter indgåelse af salgsaftale ikke efter påkrav har fået udleveret energimærkningen, og erhverver derefter får udarbejdet energimærkning inden for en rimelig frist. Herefter vil overdrager kunne søge regres for denne omkostning hos boligfællesskabet i medfør af den gældende 8, stk. 4. Med forslaget vil erhverver af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab kunne søge sine omkostninger til energimærkning af ejendommen dækket direkte hos boligfællesskabet. Hermed undgår overdrager at skulle bære erhververs omkostninger til energimærkning og efterfølgende skulle kræve beløbet refunderet af boligfællesskabet. Denne adgang til regres foreslås ophævet med forslagets 1, nr. 9. Til nr. 8 Der foreslås en tilføjelse til den gældende 8, stk. 4, 1. pkt., således at en ejer af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab kan kræve ejendommens energimærkning udleveret af boligfællesskabet allerede forud for annoncering af boligenheden til salg og ikke først forud for indgåelse af salgsaftale, som det følger af loven i dag. Dette er en konsekvensændring som følge af den foreslåede nye 8 a, jf. forslagets 1, nr. 10. Til nr. 9 Med forslaget til ændring af den gældende 8, stk. 4, 2. pkt., ophæves overdragers mulighed for at kræve regres hos boligfællesskabet for afholdte udgifter over for en erhverver i medfør af den gældende stk. 2 til energimærkning af den ejendom, som boligenheden indgår i. Dette er en konsekvens af, at erhverver nu direkte kan søge sine omkostninger dækket af boligfællesskabet, jf. den foreslåede ændring af 8, stk. 2, jf. forslagets 1, nr. 7. Til nr. 10 Det følger af den foreslåede 8 a, at sælger af en ejendom eller ejerlejlighed eller overdrager af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab skal udlevere energimærkning til ejendomsformidler forud for dennes annoncering af ejendommen m.v. Bestemmelsen sikrer, at sælgere af ejendomme m.v. forpligtes til at fremskaffe energimærkning til ejendomsmæglere til brug for annoncering af ejendommen. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med den ændring af formidlingsbekendtgørelserne, som vil blive foretaget hvis dette lovforslag vedtages. Der henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit 2.1. Til nr. 11 Forslaget til ændring af den gældende 10, stk. 1, 1. pkt., er en konsekvensændring som følge af den nye foreslåede 8 a, således at energimærkning der skal udleveres i medfør af 8 a, også skal være gyldig og udarbejdet efter reglerne i 3 og 4. Hvis der foreligger flere energimærkninger for ejendommen eller enheden, skal den senest udarbejdede energimærkning fremlægges i forbindelse med salget, herunder ligeledes forud for indgåelse af formidlingsaftale med henblik på salg, samt i forbindelse med udlejningen eller overdragelsen, jf. den gældende bestemmelse i 10, stk. 1, 2. pkt.. Til nr. 12 Forslaget til ændring af den gældende 10, stk. 2, er en konsekvensændring som følge af den nye foreslåede 8 a, således ministeren også kan fastsætte nærmere regler om udlevering af energimærkning til berettigede efter 8 a, herunder betingelser for elektronisk udlevering, samt om frister for udleveringen. Til nr. 13 I medfør af den gældende 21, kan der fastsættes regler om energibesparelser i offentlige institutioner m.v., jf. 22, stk. 1. De foreslåede ændringer i stk. 1 er en ændring af nr. 1, hvorefter der kan fastsættes regler om at offentlige institutioner m.v. skal gennemføre rentable energibesparelsesprojekter i de bygninger, de ejer, herunder de besparelsesprojekter, der identificeres ved energimærkninger udarbejdet i medfør af regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov. Formålet med denne ændring er at præcisere, at der kan stilles krav om, at der skal gennemføres energibesparelsesprojekter, blot investeringen er rentabel inden for investeringens estimerede levetid. Samtidig giver bestemmelsen mulighed for, at energibesparelsesprojekterne kan identificeres på andre måder end ved energimærkning. Der kan i forbindelse med fastsættelse af sådanne regler også fastsættes tidsfrister for, hvornår projekterne skal være gennemført. I nr. 2 gives der hjemmel til at stille krav om, at offentlige institutioner m.v. skal sikre, at opførelse, drift og vedligehold m.v. af bygninger sker på en energieffektiv måde. Her præciseres det blandt andet, at også nyopførelse omfattes, hvorefter bestemmelsen blandt andet også kan give mulighed for, at der stilles skærpede krav til offentligt byggeri ud over det gældende bygningsreglement, blot merinvesteringen er rentabel. I nr. 3 gives der hjemmel til at stille krav om, at der skal udpeges en energiansvarlig for institutionens eller virksomhedens bygninger til at varetage nærmere fast-

10 10 satte opgaver vedrørende bygningernes energi- og vandforbrug, og i nr. 4 gives der hjemmel til at stille krav om indberetning af overordnede forbrugstal vedrørende bygningers energi- og vandforbrug. Nr. 3 og nr. 4 er en videreførelse af den gældende 21, stk. 1, nr. 2 og 3. Herudover præciseres det i nr. 5, at ministeren kan fastsætte regler om, at løbende registreringer af energiog vandforbrug samt kontrolresultater for tekniske anlæg synliggøres, herunder også tiltag der er foretaget for at nedbringe energiforbruget. Dette kan f.eks. være ved de årlige indberetninger som sker til Klima- og Energiministeriet, som efterfølgende offentliggøres på jf. den gældende lovs 21, stk. 1, nr. 3, i forslaget nr. 4. Formålet vil blandt andet være, at offentligheden får adgang til oplysninger om, hvem der overholder målsætningerne, og hvem der ikke gør det. Dette giver herudover også bedre mulighed for at udveksle erfaringer med energisparearbejdet mellem de offentlige institutioner. I nr. 6 gives ministeren mulighed for at fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v. ved indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejeaftale for privatejede bygninger eller dele heraf skal sikre, at det pågældende lejemål opfylder visse energikrav. I nr. 7 gives mulighed for at stille krav om, at offentlige institutioner m.v. skal optage forhandlinger med øvrige ejere i de tilfælde, hvor en bygning kun er delvist ejet af staten med henblik på at tilskynde, at opførelse, drift, vedligeholdelse m.v. af bygninger, herunder tekniske anlæg, sker på energi- og omkostningseffektiv måde. Det kan f.eks. også være samarbejde om fælles renovering af facaden eller andre elementer, hvor bygningen eller installationer i bygningen går på tværs af ejerskaber. Herudover præciseres det i bestemmelsen, at ejere af bygninger, der har ikke-offentlige brugere skal opfordre disse til at foretage energiinvesteringer og udvise energirigtig adfærd. Baggrunden herfor er, at man som bygningsejer ikke har direkte bestemmende indflydelse på sine lejeres energiforbrug. Bygningsejer kan sikre, at selve bygningen er i en energimæssig god stand, men ikke brugerens adfærd. Det følger af forslaget til en ny 21, stk. 2, at ministeren kan fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i 22, stk. 1, skal sikre, at det offentliges forpligtelser i medfør af stk. 1 opfyldes, når offentlige institutioner og virksomheder m.v. indgår aftale med en bygningsejer om at varetage en bygnings drift. Formålet med forslaget er at skabe hjemmel for, at ministeren kan fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v. også skal sikre, at driften af de bygninger, de ikke selv ejer, er så energieffektiv som mulig. Til nr. 15 Det følger af den foreslåede 24, stk. 2, nr. 10, at klima- og energiministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for energikonsulenter og tekniske eksperter, der har fået en påtale eller advarsel som følge af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkninger eller eftersyn. Formålet er at styrke forbrugeroplysningen. Samtidig er det hensigten at forbedre rapporternes kvalitet og sikre lige konkurrencevilkår blandt energikonsulenterne og de tekniske eksperter. Bemyndigelsen til offentliggørelse af navne og firmatilknytningsforhold på energikonsulenter og tekniske eksperter indskrænkes til kun at omfatte afgørelse om advarsel eller påtale og ikke inddragelse af godkendelse, beskikkelse og certificering, idet energikonsulenterne og de tekniske eksperter i sidstnævnte tilfælde netop fratages muligheden for at udarbejde energimærkninger og eftersyn, hvorfor der ikke er behov for at give potentielle kunder oplysninger om denne type afgørelser. I forbindelse med udmøntning af bemyndigelsen, vil datatilsynet blive inddraget ved udarbejdelsen af regelsættet. Der henvises til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger. Til 2 Lovforslaget foreslås sat i kraft den 1. juli Til nr. 14

11 11 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag Loven omfatter alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet. Stk. 2. Definitioner og afgrænsninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) finder anvendelse, medmindre andet er angivet i loven eller regler fastsat i medfør af loven. Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler eller træffe konkret afgørelse om, at visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger undtages fra krav enten i loven eller i regler fastsat i medfør af loven. I lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni 2005, som ændret ved 18 i lov nr. 308 af 30. april 2008 samt ved 4 i lov nr af 27. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 3, udgår»eller træffe konkret afgørelse«. 6. Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed. Stk. 2. Hvis en køber af en ejendom eller en ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens henholdsvis ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen, og ejeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for sælgerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. 2. I 6, stk. 2, udgår»eller en ejerlejlighed«og»henholdsvis ejerlejlighedens«. 3. I 6 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:»stk. 3. Hvis en køber af en ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens eller ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen, og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for ejerforeningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. «Stk. 3-4 bliver herefter stk. 4-5.

12 12 Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen. Stk. 4. En ejer af en ejerlejlighed kan til enhver tid kræve, at ejendommens ejerforening snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for ejerlejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, til rådighed, således at ejeren vil kunne opfylde sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til ejeren af en ejerlejlighed i ejendommen, kan den pågældende ejer lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen. 8. Ved overdragelse af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, hvor der til andelen, anparten eller aktien er knyttet brugsret til en boligenhed i boligfællesskabets ejendom, skal der foreligge en energimærkning for boligenheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler den, der overdrager andelen, anparten eller aktien i boligfællesskabet, at sørge for, at erhververen, inden aftalen om overdragelse indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende boligenhed. Stk. 2. Hvis erhververen ikke har fået udleveret boligenhedens energimærkning inden indgåelse af aftale om overdragelse som nævnt i stk. 1 og overdrageren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er erhververen berettiget til at lade energimærkning udarbejde for overdragerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for erhververen. Stk. 4. En andelshaver, anpartshaver eller aktionær i et boligfællesskab kan til enhver tid kræve, at boligfællesskabet snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for den omfattede boligenhed til rådighed, således at vedkommende vil kunne opfylde sin forpligtelse til at fremlægge energimærkning inden en eventuel aftale om over- 4. I 6, stk. 3, som bliver stk. 4, ændres»stk. 1 og 2«til:»Stk. 1-3«. 5. I 6, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes i 1. pkt. efter»sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning«:»forud for eventuel ejendomsformidlers annoncering af lejligheden til salg og«. 6. I 6, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., udgår»eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen«. 7. I 8, stk. 2, ændres»overdragerens regning«til»boligfællesskabets regning«. 8. I 8, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter»sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning«:»forud for eventuel ejendomsformidlers annoncering af boligenheden til salg og«. 9. I 8, stk. 4, 2. pkt., udgår»eller forlange udgifter efter stk. 2 dækket af boligfællesskabet«.

13 13 dragelse som nævnt i stk. 1. Hvis boligfællesskabet ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til overdrageren, kan overdrageren lade energimærkningen udføre for boligfællesskabets regning eller forlange udgifter efter stk. 2 dækket af boligfællesskabet. 10. Efter 8 indsættes:» 8 a.ved salg ved ejendomsformidler af en ejendom eller ejerlejlighed, jf. 6, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom eller ejerlejlighed udlevere energimærkning til ejendomsformidleren. Stk. 2. Ved overdragelse ved ejendomsformidler af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, jf. 8, skal overdrager forud for annoncering af boligenheden udlevere energimærkning til ejendomsformidleren. «10. Energimærkning, der skal udleveres efter 6-8, skal være gyldig og udarbejdet efter reglerne i 3 og 4. Hvis der foreligger flere energimærkninger for ejendommen eller enheden, skal den senest udarbejdede energimærkning fremlægges i forbindelse med salget, udlejningen eller overdragelsen. Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om udlevering af energimærkning til berettigede efter 6-8, herunder betingelser for elektronisk udlevering, og om frister for udleveringen. 21. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i 22, stk. 1, 1) skal gennemføre energibesparelser, der identificeres i medfør af regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, 2) skal udpege en energiansvarlig for institutionens bygninger til at varetage nærmere fastsatte opgaver vedrørende bygningernes energi- og vandforbrug, 11. I 10, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter» 6-8«:»a«. 12. I 10, stk. 2, indsættes efter» 6-8«:»a« , stk. 1, affattes således:» 21. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i 22, stk. 1, 1) skal gennemføre rentable energibesparelser, herunder de besparelsesprojekter, der identificeres i medfør af regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, 2) skal sikre, at opførelse, drift, vedligehold m.v. af bygninger, herunder tekniske anlæg, sker på en energieffektiv måde,

14 14 3) skal foretage indberetning af overordnede forbrugstal vedrørende bygningers energi- og vandforbrug og 4) skal synliggøre løbende registreringer af energi- og vandforbruget samt kontrolresultater for tekniske anlæg i henhold til kapitel 7. 3) skal udpege en energiansvarlig for institutionens eller virksomhedens bygninger til at varetage nærmere fastsatte opgaver vedrørende bygningernes energi- og vandforbrug, 4) skal foretage indberetning af overordnede forbrugstal vedrørende bygningers energi- og vandforbrug, 5) skal synliggøre løbende registreringer af energi- og vandforbruget samt kontrolresultater for tekniske anlæg i henhold til kapitel 7 og synliggøre tiltag, der er foretaget for at nedbringe energiforbruget, 6) ved indgåelse, forlængelse eller genforhandling af lejeaftale for privatejede bygninger eller dele heraf skal sikre, at det pågældende lejemål opfylder visse energikrav og 7) skal optage forhandlinger med eventuelle øvrige ejere med henblik på at tilskynde, at opførelse, drift, vedligehold m.v. af bygninger, herunder tekniske anlæg, sker på energieffektiv måde, og opfordre eventuelle ikke-offentlige brugere til at foretage energiinvesteringer og udvise energirigtig adfærd. «14. I 21 indsættes efter stk. 1, som nyt stykke:»stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at i det omfang offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i 22, stk. 1, indgår aftale med en bygningsejer om at varetage en bygnings drift, skal de offentlige institutioner og virksomheder m.v. ved indgåelsen af aftalen sikre, at forpligtelser i medfør af stk. 1 opfyldes. «Stk. 2-3 bliver herefter stk Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om registrerings-, godkendelses- eller beskikkelsesordninger eller ordninger for akkrediteret certificering for 1) energikonsulenter og virksomheder, der beskæftiger energikonsulenter, herunder interne energikonsulenter, og

15 2) tekniske eksperter, der udfører kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg efter reglerne i kapitel 7, samt virksomheder, der beskæftiger sådanne tekniske eksperter, herunder interne tekniske eksperter. Stk. 2. Transport- og energiministeren kan i forbindelse med ordninger efter stk. 1 fastsætte nærmere regler om: 1) Godkendelse, beskikkelse, certificering eller registrering af energikonsulenter og tekniske eksperter samt de virksomheder, der beskæftiger dem, herunder kvalifikationskrav og andre betingelser for godkendelse, beskikkelse, certificering eller registrering. 2) Fratagelse og bortfald af godkendelsen, beskikkelsen, certificeringen eller registreringen. 3) Energikonsulenters og tekniske eksperters virksomhed, forpligtelser og uvildighed samt forpligtelser for de virksomheder, der beskæftiger dem. 4) Retningslinjer for energikonsulenters og tekniske eksperters udførelse af energimærkning eller eftersyn, herunder anvendelse af beregningsværktøj m.v. 5) Krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkning eller kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, herunder om kontrol af udstyr. 6) Tilrettelæggelse og administration af ordningerne. 7) Tilsyn og kontrol med energikonsulenter og tekniske eksperter samt virksomheder, der beskæftiger dem, herunder kontrol af udført arbejde omfattet af ordningerne. 8) Klageadgang vedrørende ydelser udført af energikonsulenter og tekniske eksperter og de virksomheder, der beskæftiger dem, herunder om klageberettigelse. 9) Adgang til at træffe afgørelse om eventuelle berigtigelser af udførte energimærkninger og eftersyn eller udførelse af nye energimærkninger eller eftersyn ved andre energikonsulenter eller tekniske eksperter samt om påtale eller tildeling af advarsler. 15

16 I 24, stk. 2, indsættes som nr. 10:»10) Offentliggørelse af navne på og firmatilknytningsforhold for energikonsulenter og tekniske eksperter, der har fået en påtale eller advarsel som følge af alvorlige eller gentagne fejl i energimærkninger eller eftersyn. «2 Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Fremsat den {FREMSAT} af Klima- og energiministeren UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Fremrykning af pligt til energimærkning ved salg ved ejendomsformidler,

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1)

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1) LOV nr 585 af 24/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2005 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 394 af 02/05/2006 LBK nr 395 af 02/05/2006 LBK nr 1142 af 28/09/2007

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. april 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings-

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1)

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1) CIR1H nr 9477 af 02/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr.3003/3005-0003

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Høringsliste Liste over høringsparter for høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger 3F Fagligt Fællesforbund Akademisk Arkitektforening Aalborg Universitet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Orionvej 161 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. juni 2015 Til den 16. juni 2025. Energimærkningen er udført

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skovbakken 5 8740 Brædstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. februar 2017 Til den 16. februar 2027. Energimærkningen

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Palleshøje 96 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. november 2014 Til den 25. november 2024. Energimærkningen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Aktivering af energimærkningerne.

Aktivering af energimærkningerne. NOTAT 26. februar 2009 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Side 1/6 Aktivering af energimærkningerne. Indledning Den evaluering af den danske energibesparelsesindsats, som

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Viborgvej 9 3000 Helsingør Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. januar 2014 Til den 14. januar 2024. Energimærkningen er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grenvænget 11 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2016 Til den 21. september 2026. Energimærkningen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Blok B Skejbygårdsvej 19a 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. juni 2013 Til den 28. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. januar 2011 27. januar 2011. Nr. 61. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation

Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes Fælles Repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex Oil Denmark

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har:

Følgende organisationer har meddelt, at de ingen bemærkninger har: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Strandmældevej 20 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2016 Til den 22. april 2026. Energimærkningsnummer 0 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hvissingeparken 13B 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. januar 2014 Til den 19. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Skejbygårdsvej 19C 8240 Risskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 2013 Til den 30. oktober 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 28. marts 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) BEK nr 673 af 25/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2590/1211-0005

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Godkendelses-, akkrediterings- eller certificeringsordning for grønne aktør-virksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning.)

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Hjortebakken 38 8450 Hammel Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. juni 2014 Til den 26. juni 2024. Energimærkningsnummer 311061822

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tavervej 40 9270 Klarup Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. juni 2016 Til den 20. juni 2026. Energimærkningen er udført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) LOV nr 389 af 02/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2507/1491-0006

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation

Høringsliste. Advokatrådet - Advokatsamfundet. Akademisk Arkitektforening. Altinex Oil Denmark A/S. Andelsboligforeningernes fælles repræsentation Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsliste Advokatrådet - Advokatsamfundet Akademisk Arkitektforening Altinex

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Østerbæk 25, 9310 Vodskov Østerbæk 25 9310 Vodskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. november 2012 Til den 9. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport J. nr.: 724 Randersvej 65 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2013 Til den 23. maj 2023. Energimærkningsnummer 310041173

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Dyreholm 8 2765 Smørum Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. oktober 2012 Til den 5. oktober 2022. Energimærkningsnummer 310007581

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Rodalsvej 5 5600 Faaborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2015 Til den 31. oktober 2025. Energimærkningsnummer 311142870

Læs mere

2011/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2011/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2011/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen j.nr. 2507/1491-0006 Fremsat den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Halfdan Rasmussens Vej 11B 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. februar 2014 Til den 20. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Vestervangsparken 16 4550 Asnæs Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. september 2014 Til den 18. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup

ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup ENERGIMÆRKNING AF NYBYG Bovneager 14 2600 Glostrup Gyldig fra 04/12-2013 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Ågerupvej 51A 2700 Brønshøj Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. februar 2015 Til den 18. februar 2025. Energimærkningsnummer 311096079

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nørrekær 79 6200 Aabenraa Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. maj 2014 Til den 5. maj 2024. Energimærkningsnummer 311052288 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere