Politik for det folkeoplysende område i Haderslev Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for det folkeoplysende område i Haderslev Kommune"

Transkript

1 Politik for det folkeoplysende område i Haderslev Kommune

2 Indhold Politik for det folkeoplysende område Vedtægter Kapitel 1 Vedtægt Kapitel 2 Fællesrådet for Kultur- og fritidsområdet Kapitel 3 Idrætssamvirket Kapitel 4 Fritidssamvirket Kapitel 5 Kulturelt Samvirke Kapitel 6 Samvirket for arkiv- og museumsområdet Kapitel 7 Haderslev Ungdområd Kapitel 8 Valg til Idrætssamvirket, Fritidssamvirket og Kulturelt Samvirke Kapitel 9 Drift Politik for det folkeoplysende område Med Politik for det folkeoplysende område for Haderslev Kommune vil vi styrke de grundlæggende værdier i Haderslev Kommune: demokratisk dannelse og det aktive medborgerskab. Målsætningen er, at vi i 2023 har flere aktive borgere i kultur- og fritidslivet. Og vi vil øge andelen af foreningsaktive. Politik for det folkeoplysende område for Haderslev Kommune sikrer de overordnede rammer og målsætninger for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Med Politik for det folkeoplysende område for Haderslev Kommune vil vi: Realisere visionerne og indsatsområderne i Kultur- og Fritidspolitikken Udvikle og udmønte handleplaner i dialog med interessenterne på området Sikre en styrket kommunikation, innovation, sammenhængskraft, åbenhed og samskabelse på området Sikre en tværfaglig opgaveløsning, hvor Politik for det folkeoplysende område spiller sammen med de øvrige politikområder i Haderslev Kommune jf. Kultur- og Fritidspolitikken. Sikre en organisatorisk ramme for aktørerne på kultur- og fritidsområdet, som sikrer, at aktørerne arbejder med det, som de brænder for i kombination med et samarbejde på tværs af aktørerne. Politikken udmøntes ved at: Tilskudsregler for det folkeoplysende område udarbejdes inden for samvirkernes kompetenceområder, således at der kan være forskellige tilskudsordninger afhængig af vilkårene og prioriteringerne inden for det enkelte samvirkes vedkommende. Dette gælder ikke Fællesrådet, der ikke varetager tilskud. Væsentlige ændringer i tilskudsreglerne skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid inden iværksættelse. Facilitetsudvikling og prioritering heraf sker ved løbende brug af analyser af faciliteterne. Hvert samvirke skal sikre, at der er midler til rådighed til udviklingstiltag inden for samvirkets område herunder til selvorganiserede grupper. Dette gælder ikke fællesrådet, der ikke har budget. Indgå partnerskaber mellem interessenterne, samvirkerne, Haderslev Kommune og øvrige aktører inden for og uden for kommunen om løsning af konkrete opgaver. Udvalget for Kultur og Fritid træffer beslutning om principielle forhold vedrørende fordeling af sager og opgaver mellem samvirkerne efter dialog med Fællesrådet. Nedenstående opgaver varetages i perioden af Udvalget for Kultur og Fritid: o Tilskud til selvejende haller o Tilskud til offentlig svømning o Tilskud til venskabsbybesøg

3 Det folkeoplysende område og de frivillige på kultur- og fritidsområdet i Haderslev Kommune organiseres på følgende måde i perioden Organiseringen evalueres i 2018 med henblik på eventuel tilretning for resten af perioden. Politiske niveau Udvalget for Kultur og Fritid Fællesrådet for kultur- og fritidsområdet Frivillighedsniveau Idrætssamvirke Fritidssamvirke Kulturelt samvirke Haderslev Ungdoms Samvirke for arkivog museumsområdet

4 VEDTÆGT Kapitel 1 1 Der er Byrådets ansvar at sikre rammer for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. 2 Byrådet afsætter et årligt budget til varetagelse af tilskud og regler på det folkeoplysende område i henhold til Folkeoplysningsloven. Stk.2. Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Foranstaltninger, der medfører indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i budgettet, må ikke iværksættes før den fornødne bevilling er meddelt. Eventuelle mer- eller mindreforbrug overføres som udgangspunkt til samvirkernes budgetter. Udvalget for Kultur og Fritid kan til enhver tid ændre / regulere i adgang til overførelser. 3 Byrådets ansvar m.v. i henhold til 1 varetages af Udvalget for Kultur og Fritid i henhold til styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune. Stk.2. De i kapitel 3 5 nævnte samvirkers opgaver fastsættes jf. de i vedtægten beskrevne opgaver og kompetencer i henhold til Folkeoplysningsloven m.m. De i kapitel 3 5 nævnte samvirkers opgaver kan suppleres med en kompetenceplan for samvirkerne, som angiver de detaljerede opgaver og kompetenceforhold i relation til bl.a. varetagelse af folkeoplysningslovens bestemmelser. Kompetenceplanerne udarbejdes af samvirkerne selv, og godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid. Samvirkerne under kapitel 3 5 anses som en del af den kommunale forvaltning. De almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler om generel og speciel habilitet, partsrettigheder, tavhedspligt, saglighed i forvaltning og tilsvarende er gældende. Stk. 5. Byrådet kan når som helst ændre eller tilbagekalde delegationen til samvirkerne under kapitel 3-5. Stk. 6. Byrådet eller Udvalget for Kultur og Fritid kan når som helst omgøre beslutninger, som er truffet i henhold til delegationen af opgaver og kompetencer. 4 Samvirkerne kan indgå i partnerskaber mellem interessenterne, samvirkerne, Haderslev Kommune og øvrige aktører inden for og uden for kommunen om løsning af konkrete opgaver.,

5 Kapitel 2 FÆLLESRÅDET FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET 5 Fællesrådet består af formænd eller anden repræsentant for Idrætssamvirket, Kulturelt Samvirke og Fritidssamvirket samt formænd eller repræsentanter fra Haderslev Ungdomsråd og Samvirket for arkiv- og museumsområdet. Haderslev Ungdomsråd og Samvirket for arkiv- og museumsområdet inviteres efter behov. Haderslev Ungdomsråd og Samvirket for arkiv- og museumsområdet orienteres om samtlige møder og dagsordener. Øvrige interessenter kan indkaldes til dialog om specifikke emner 6 Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, indkaldes om muligt en anden repræsentant fra det pågældende område / samvirke 7 Fællesrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 8 Serviceområdet indkalder til møderne og booker mødelokaler. Serviceområdet udarbejder i samarbejde med Fællesrådet dagsordener og referater. 9 Fællesrådets funktionsperiode følger de i kapitlet vedrørende valg opgjorte funktionsperioder. 10 Fællesrådet har ikke et selvstændigt budget tilrådighed og Fællesrådet kan ikke disponere samvirkernes midler. 11 Fællesrådet har følgende opgaver: Medvirke til implementeringen af Kultur- og Fritidspolitikken Videndeling og sparring mellem samvirkerne Drøfte og medvirke til at udvikle Haderslev Frivillighedsakademi Drøfte og medvirke til at udvikle Talent- og Frivillighedsawarden Drøfte og medvirke til prioriteringer på tværs af kultur- og fritidsområdet Drøfte og medvirke til anlægsprioriteringer og indstille ansøgninger under Facilitetspuljen til Udvalgets for Kultur og Fritids godkendelse. Drøfte og medvirke til udvikling af partnerskaber, som går på tværs af samvirkerne Drøfte og medvirke til at afvikle et årligt foreningsmøde Medvirke til at afklare fordeling af opgaver og sager mellem samvirkerne, herunder bidrage til afgrænsning af folkeoplysningslovens 2 hovedområder: A) Den folkeoplysende voksenundervisning B) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Drøfte fælles kompetenceudvikling for medlemmer i samvirkerne Drøfte og afklare repræsentationer i diverse udvalg, arbejdsgrupper, projekter med mere Høringer herunder eventuel høring i forbindelse med lokalefordeling Arbejde for markedsføring / synlighed af området Stk. 2 Serviceområdet varetager godkendelse af nye folkeoplysende foreninger i henhold til folkeoplysningslovens 2 hovedområder.

6 IDRÆTSSAMVIRKET Serviceområdet sikrer et register over den folkeoplysende virksomhed i Haderslev Kommune samt register over øvrig virksomhed i knytning til Haderslev Ungdomsråd og Samvirket for arkiv- og museumsområdet. Kapitel 3 12 Idrætssamvirket har til formål at fremme idrætslivet i kommunen ved at Arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene Virke for et godt forhold mellem idrætsforeningerne Varetage den samlede idræts interesser over for kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. 13 Idrætssamvirket består af 7 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra idrætsforeningerne. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra handicapidrætsforeninger. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra selvorganiserede grupper på idrætsområdet. Stk. 5. Hvis ingen af de i stk 3 og 4 nævnte foreninger / grupper deltager i valghandlingen, eller disse ikke ønsker sig repræsenteret, tilfalder pladsen foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til stk. 2. Stk. 6. Der skal tilstræbes en geografisk og aktivitetsmæssig spredning blandt medlemmerne. Stk. 7. Der vælges 7 suppleanter i prioriteret rækkefølge. Såfremt der er valgt en forening som repræsenterer handicapidrætten jf. stk. 3 vælges personlig suppleant her for. Stk. 8. Der kan udpeges tilforordnede uden stemmeret efter en konkret vurdering. 14 Idrætssamvirket vælger formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden 15 Idrætssamvirket har følgende opgaver: Medvirke til implementeringen af Kultur- og Fritidspolitikken Medvirke til at realisere Kultur og Fritidspolitikkens visioner og indsatser vedrørende idræt. Udvikle og indgå i drøftelser med det politisk ansvarlige udvalg om handleplaner på idrætsområdet Medvirke til prioriteringer af indsatser på idrætsområdet herunder til fremme af den selvorganiserede motion Høringspart i forhold til budget på området. Høringspart i forhold til ændringer i Politik for det folkeoplysende område Høringspart i øvrige sammenhænge Deltage i relevante mødefora, arbejdsgrupper, projektgrupper med mere internt og eksternt herunder samarbejde med Talentercenter Haderslev og eliteidrættens organisationer. Anvisning af offentlige lokaler og haller jf. Folkeoplysningslovens regler. Fordele budgettet inden for eget område

7 Fordele tilskud til ansøgere jf. 16. Idrætssamvirkets fastsættelse og tolkning af regler vedrørende lokaleanvisning skal understøtte den decentrale og digitale styring af lokaleanvisning og tage hensyn til og prioritere tider til talentudvikling. Idrætssamvirket træffer endelig beslutning om fordeling af tider på tværs af faciliteter og ved konfliktsituationer / manglende kapacitet. Idrætssamvirket kan beslutte at sende beslutning til drøftelse i fællesrådet inden endelige beslutning. 16 Idrætssamvirket afsætter et budget og opstiller regler for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til selvorganiserede grupper på idrætsområdet. Idrætssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler. Idrætssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til medlemstilskud til foreningernes medlemmer. Idrætssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til foreningernes træner / lederuddannelse. Stk. 5. Idrætssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til udviklingstiltag på idrætsområdet. Dette kan også søges af selvorganiserede grupper inden for idrætsområdet. Stk. 6. Idrætssamvirket udarbejder ordningerne under stk. 2 5, hvorefter disse skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid. Herefter skal væsentlige ændringer i ordningerne godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid inden iværksættelse. 17 Serviceområdet indkalder til møderne og booker mødelokaler. Serviceområdet udarbejder i samarbejde med formanden dagsordener og referater. FRITIDSSAMVIRKET Kapitel 4 18 Fritidssamvirket har til formål at fremme fritidslivet i kommunen ved at Arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningslivet og udøvelse af forskellige former for fritidsaktiviteter og voksenundervisning. Virke for et godt forhold mellem foreningerne Varetage det samlede fritidsområdes interesser over for kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. 19 Fritidssamvirket består af 7 medlemmer.

8 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne. 3 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra de uniformerede korps / spejdere. 1 medlem vælges fra øvrige foreninger. Stk medlem vælges af folkeuniversitet. Stk. 6. Hvis ingen fra det i stk. 5. nævnte folkeuniversitet deltager i valghandlingen, eller disse ikke ønsker sig repræsenteret, tilfalder pladsen foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde fra øvrige foreninger i henhold til stk. 4. Stk. 7. Der skal tilstræbes en geografisk og aktivitetsmæssig spredning blandt medlemmerne. For stk. 3. gælder endvidere, at der skal tilstræbes en spredning af medlemmer på forskellige korps. Stk. 8. Der vælges personlige suppleanter pr. medlem. Stk. 9. Der kan udpeges tilforordnede uden stemmeret efter en konkret vurdering. 20 Fritidssamvirket vælger formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden 21 Fritidssamvirket har følgende opgaver: Medvirke til implementeringen af Kultur- og Fritidspolitikken Medvirke til at realisere Kultur og Fritidspolitikkens visioner og indsatser vedrørende fritidsområdet Udvikle og indgå idrøftelser med det politisk ansvarlige udvalg om handleplaner på fritidsområdet Medvirke til prioriteringer af indsatser på fritidsområdet, uniformerede korps, spejdere og beslægtede fritidsaktiviteter samt i forhold til voksenundervisning Høringspart i forhold til budget på området Høringspart i forhold til ændringer i Politik for det folkeoplysende område Høringspart i øvrige sammenhænge Deltage i relevante mødefora, arbejdsgrupper, projektgrupper med mere internt og eksternt Fordele budgettet inden for eget område Fordele tilskud til ansøgere jf Fritidssamvirket afsætter et budget og opstiller regler for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til den folkeoplysende voksenundervisning Fritidssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler. Fritidssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til medlemstilskud til foreningernes medlemmer.

9 Fritidssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til foreningernes træner / lederuddannelse. Stk. 5. Fritidssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til udviklingstiltag på fritidsområdet. Stk. 6. Fritidssamvirket udarbejder regler og tilskudsordninger til tilskud den folkeoplysende voksenundervising, mellemkommunale betalinger samt til lokaletilskud. Stk. 7. Fritidssamvirket udarbejder ordningerne under stk. 2 6, hvorefter disse skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid. Herefter skal væsentlige ændringer i ordningerne godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid inden iværksættelse. 23 Serviceområdet indkalder til møderne og booker mødelokaler. Serviceområdet udarbejder i samarbejde med formanden dagsordener og referater. KULTURELT SAMVIRKE Kapitel 5 24 Kulturelt Samvirke har til formål at fremme kulturlivet i kommunen ved at Arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige former for kulturaktiviteter Virke for et godt forhold mellem foreningerne Varetage det samlede kulturområdes interesser over for kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. 25 Kulturelt Samvirke består af 9 medlemmer 6 medlemmer udpeges af Byrådet blandt kulturaktørerne i Haderslev Kommune. Kulturaktørerne defineres som enkeltpersoner med et kulturelt virke, kulturelle institutioner (professionelle, selvejende, og foreninger baseret på frivillighed m.m.), Bispens Brugerråd og tilsvarende, som ikke er godkendte folkeoplysende foreninger. 2 medlemmer udpeges af Byrådet blandt godkendte folkeoplysende foreninger på kulturområdet. 1 medlem udpeges af Byrådet som repræsentant for billedkunsten. Stk. 5. Hvis ikke alle / ingen fra det i stk. 2 nævnte kulturaktører deltager i valghandlingen, eller disse ikke ønsker sig repræsenteret med alle pladserne, tilfalder pladsen / pladserne foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde på kulturområdet i henhold til stk. 3. Stk. 6. Kommunale institutioner på kulturområdet kan deltage som observatører. Der kan udpeges tilforordnede uden stemmeret efter en konkret vurdering. Stk. 7. Kulturelt Samvirke kan vælge at nedsætte midlertidige samt faste arbejdsgrupper og underudvalg med repræsentanter for kulturelle aktører uden for samvirket. Disse kan virke rådgivende og vejledende. Beslutningskompetence vedrørende fordeling af budgettet kan ikke uddeleges. Stk. 8. Der skal tilstræbes en geografisk og aktivitetsmæssig spredning blandt medlemmerne.

10 Stk. 9. Der vælges personlige suppleanter pr. medlem. 26 Kulturelt Samvirke vælger formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden 27 Kulturelt Samvirke har følgende opgaver: Medvirke til implementeringen af Kultur- og Fritidspolitikken Medvirke til at realisere Kultur og Fritidspolitikkens visioner og indsatser vedrørende kulturområdet Udvikle og indgå idrøftelser med det politisk ansvarlige udvalg om handleplaner på kulturområdet Medvirke til prioriteringer af indsatser på kulturområdet, herunder eksempelvis billedkunst, musik, sang, scenekunst, litteratur, film, dans, drama, fotografi, arkitektur og tilsvarende. Høringspart i forhold til budget på området Høringspart i forhold til ændringer i Politik for det folkeoplysende område Høringspart i øvrige sammenhænge Deltage i relevante mødefora, arbejdsgrupper, projektgrupper med mere internt og eksternt. Fordele budgettet inden for eget område Fordele tilskud til ansøgere og øvrigt budget jf Kulturelt Samvirke afsætter et budget og opstiller regler for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde samt til øvrig kulturelle virksomhed. Kulturelt Samvirke udarbejder regler og tilskudsordninger til lokaletilskud til foreningernes egne eller lejede lokaler. Kulturelt Samvirke udarbejder regler og tilskudsordninger til medlemstilskud til foreningernes medlemmer. Kulturelt Samvirke kan udarbejde regler og tilskudsordninger for at fremme kompetenceudvikling i kulturlivet. Stk. 5. Kulturelt Samvirke udarbejder regler og tilskudsordninger til udviklingstiltag i kulturlivet. Stk. 6. Kulturelt Samvirke afsætter et årligt budget til fremme af billedkunst. Stk. 7. Kulturelt Samvirke udarbejder regler og tilskudsordninger til kulturelle aktiviteter. Der ydes støtte til både sæsonplaner samt enkeltstående arrangementer. Stk. 8. Kulturelt Samvirke udarbejder ordningerne under stk. 2 7, hvorefter disse skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid. Herefter skal væsentlige ændringer i ordningerne godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid inden iværksættelse. 29 Serviceområdet indkalder til møderne og booker mødelokaler. Serviceområdet udarbejder i samarbejde med formanden dagsordener og referater. SAMVIRKET FOR ARKIV- OG MUSEUMSOMRÅDET Kapitel 6 30 Samvirket for Arkiv- og museumsområdet er en selvstændig juridisk enhed organiseret som en frivillig forening uden for Folkeoplysningsloven. Samvirket arbejder med udgangspunkt i den til enhver tid gældende vedtægt for foreningen.

11 Foreningens formål angives i foreningsvedtægtens formålsparagraf. Vedtægtsændringer skal godkendes administrativt af Haderslev Kommune 31 Sammensætningen af bestyrelsen for Samvirket for Arkiv og museumsområdet angives i foreningens vedtægt. Vedtægten søges i funktionsperioden tilrettet i overensstemmelse med stk medlemmer vælges blandt medlemmerne som repræsenterer arkivområdet. 3 medlemmer vælges blandt medlemmerne som repræsenterer museer og historieformidlende institutioner og foreninger hjemmehørende i Haderslev Kommune. Der kan udpeges tilforordnede uden stemmeret efter en konkret vurdering eksempelvis fra statsanerkendte museer. 32 Samvirket for arkiv og museumsområdet forpligtes som følge af det kommunale tilskud til at Medvirke til implementeringen af Kultur- og Fritidspolitikken Medvirke til at realisere Kultur og Fritidspolitikkens visioner og indsatser vedrørende særligt kulturområdets afsnit vedrørende kulturarven. Udvikle og indgå i drøftelser med det politisk ansvarlige udvalg om handleplaner på arkiv- og museumsområdet. Høringspart i forhold til budget på området Høringspart i forhold til ændringer i Politik for det folkeoplysende område Høringspart i øvrige sammenhænge Deltage i relevante mødefora, arbejdsgrupper, projektgrupper med mere internt og eksternt Fordele budgettet inden for eget område 33 Samvirket for arkiv og museumsområdet fordeler sit budget med henblik på at realisere foreningens formål og varetage driften af det lokalhistoriske område samt beslægtede områder i Haderslev Kommune. Samvirket skal via sit budget sikre, at der er midler til rådighed til udviklingstag over for medlemmerne. 34 Serviceområdet indkalder til møderne og booker mødelokaler. Serviceområdet udarbejder i samarbejde med formanden dagsordener og referater. HADERSLEV UNGDOMSRÅD Kapitel 7 35 Haderslev Ungdomsråd er en selvstændig juridisk enhed organiseret som en frivillig forening uden for Folkeoplysningsloven. Ungdomsrådet arbejder med udgangspunkt i den til enhver tid gældende vedtægt for foreningen. Foreningens formål angives i foreningsvedtægtens formålsparagraf. 36 Sammensætningen af bestyrelsen for ungdområdet angives i foreningsvedtægtens bestemmelser. 37 Haderslev ungdomsråd forpligtes som følge af det kommunale tilskud til at

12 Medvirke til implementeringen af Kultur- og Fritidspolitikken Medvirke til at realisere Kultur og Fritidspolitikkens visioner og indsatser i forhold til unges demokratiske deltagelse og aktive medborgerskab Udvikle og indgå idrøftelser med det politisk ansvarlige udvalg om handleplaner ungeområdet Fungere som talerør for kommunens unge overfor Haderslev byråd og de politiske udvalg Udarbejde tilskudsregler til udviklingstiltag Mulighed for at udtale sig om budgettet på området Mulighed for at udtale sig om ændringer i Politik for det folkeoplysende område Deltage i relevante mødefora, arbejdsgrupper, projektgrupper med mere internt og eksternt Afgive høring i de høringssager i Haderslev Kommune, der vedrører unge Fordele budgettet inden for eget område 39 Ungdomsrådet fordeler sit budget med henblik på at realisere foreningens formål med henblik på udadvendte aktiviteter og arragementer tilpasset målgruppen. Ungdomsrådet skal via sit budget sikre, at der er midler til rådighed til udviklingstag over for medlemmerne og målgruppen. 40 Serviceområdet stiller mødelokaler til rådighed 41 Serviceområdet publicerer dagsordener og referater fra Ungdomsrådets møder 42 Serviceområder stiller efter nærmere aftale sekretariatsbistand til rådighed for Haderslev Ungdomsråd. Kapitel 8 VALG TIL IDRÆTSSAMVIRKET, FRITIDSSAMVIRKET OG KULTURELT SAMVIRKE 43 Valg til Idrætssamvirket, Fritidsamvirket og Kulturelt Samvirke for perioden 2018 og 2019 finder sted inden 1. april Valg til samvirkerne for perioden 2020 og 2021 finder sted inden den 1. december Ved dette valg vil samtlige poster i Idrætssamvirket, Kulturelt Samvirke samt i Fritidssamvirket være valgbare. 45 Valg af suppleanter og tilforordnede samt sammensætningen af Fællesrådet følger ovenstående funktionsperioder jf. 43 og Byrådet indkalder med mindst 14 dages varsel til et eller flere valgmøder. Der kan ikke afgives stemme via fuldmagt. Stk. Deltagere i valghandlingen skal senest tre dage før valghandlingen have tilmeldt sig dette af hensyn til muligheden for at kontrollere deltagerne jf Godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kan stille med maksimalt 2 stemmeberettigede repræsentanter for hver af de i kommunen værende 1) foreninger hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter 2) foreninger hvis virksomhed hovedsagelig omfatter frivillige foreningsaktiviteter. Ikke-godkendte aktører uden for Folkeoplysningsloven kan stille med maksimalt 1 stemmeberettigt repræsentant for ikke-godkendte folkeoplysende aktører i forhold til valg til Kulturelt Samvirke samt for selvorganiserede grupper under valg til Idrætssamvirket.

13 Deltagere i valghandlingen skal vælge hvilket ét af de tre samvirker /råd jf. kapitel 3 5, som de ønsker at udøve deres indflydelse ved. Det er ikke muligt for den samme forening at opnå stemmeberettigelse til valgene og lade sig indvælge og virke i samvirkerne under kapitel 3 5 i den samme funktionsperiode. 48 For at kunne indstilles eller vælges jf. 47 stk. 1. er det en betingelse, at den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste år op til datoen for valget har gennemført en folkeoplysende virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter loven. Repræsentant for selvorganiserede grupper skal kunne identificeres og anerkendes som repræsentanter for målgruppen med mulighed for at kunne opnå støtte via Folkeoplysningsloven. I vurderingen heraf ligges vægt på omfanget af kontinuerlige aktiviteter året før. Handicapidrætsforeninger defineres som frivillige folkeoplysende foreninger som er egentlige handicapidrætsforeninger eller foreninger, hvor hovedaktiviteterne er for målgruppen. Stk.4. For at kunne indstille eller vælges til Kulturelt Samvirke er det en betingelse, at den pågældende repræsenterer a. en godkendt folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningslovens 4 i forhold til valg af to repræsentanter fra det folkeoplysende område. b. en kulturel aktør hjemmehørende i Haderslev Kommune. Ved kulturel aktør forstås kulturelle institutioner, som ikke er kommunale enheder, privatepersoner med sit virke på kulturområdet, kulturforeninger, selvorganiserede kulturelle grupper og tilsvarende. c. en repræsentant med særlig virke, indsigt og interesse for billedkunst. 49. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, anses de pågældende for valgt. Opnås der ikke enighed om valg af medlemmer og suppleanter på mødet, vælger Byrådet medlemmer og suppleanter på grundlag af de på mødet, eller senest 7 dage efter dette, fremkomne indstillinger fra ovennævnte foreninger / aktører. Hvis der ikke i kommunen findes nogen organisation m.v., der kan indstille medlemmer til samvirkerne, eller der ikke ved fristens udløb fremkommer nogen indstilling, vælger Byrådet medlemmerne og deres stedfortrædere. Hvis der inden fristens udløb kun er indstillet et ikke tilstrækkeligt antal medlemmer og stedfortrædere, vælger Byrådet dem, der er indstillet, og dem, der herudover skal vælges. 50 Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg til samvirkerne jf. kapitel 3-5. Personer, der har været medlem af de tidligere Folkeoplysningsudvalg i 2 hele, sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg. Byrådet træffer efter begæring beslutning om at fritage den, der på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for valget. Er der ved et medlems udtræden af et samvirke jf. kapitel 3-5 ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg inden for det pågældende område for resten af perioden. 51 Valg til det folkeoplysende område er omfattet at ligestillingslovens regler. Efter bestemmelserne i Ligestillingsloven skal det dog bemærkes, at foreningerne skal indstille lige mange kvinder og mænd. Hvis der kun skal indstilles et medlem inden for en brugergruppe, skal de pågældende foreninger indstille en kvinde og en mand. Hvis der skal indstilles f.eks. 3 medlemmer, skal foreningerne i princippet indstille 2 kvinder og 2 mænd. Kapitel 9 DRIFT

14 52 Der stilles ikke kontorhold, ipad, printer med mere til rådighed for udvalgsmedlemmerne. 53 Der ydes ikke kørselsgodtgørelse 54 Øvrige forhold relateret til driften af samvirkerne kan afklares uden ændringer af denne her vedtægt.

15 Børn og KulturserviceHaderslev Kommune Gåskærgade Haderslev

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Tilforordnede Der vælges to tilforordnede medarbejderrepræsentanter til udvalget, som deltager i udvalgets møder uden stemmeret. VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I AARHUS KOMMUNE I henhold til 35, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011.

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002. Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014

STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Gældende fra 1. januar 2014 STYRELSESVEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Gældende fra 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse Sammensætning af Folkeoplysningsudvalget... 3 Valg og udpegning af medlemmer... 3 Foreningsrepræsentation....

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken for Ikast-Brande Kommune. Visioner og indsatsområder

Folkeoplysningspolitikken for Ikast-Brande Kommune. Visioner og indsatsområder 1 Folkeoplysningspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder Indledning: Folketinget har i juni 2011 vedtaget en række ændringer af folkeoplysningsloven. Ændringerne betyder blandt andet,

Læs mere

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg.

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Sagsnr.: 07/3249 Vedtægter for brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg Indledning Glostrup Kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for Glostrup Idrætsanlæg

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoletilbud,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik

SILKEBORG KOMMUNE. Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2 Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Foto: Morten Clausen Indhold Forord... 4 Mission for idræts- og fritidspolitikken... 6 Vision

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572

Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet Skanderborg Kommune. Sag: 13/21572 Vedtægter for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i byrådet 27-11-2013 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indhold 1. Formål 2. Opgaver 3. Sammensætning 4. Forretningsorden 5. Økonomi 6. Funktionsperiode

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013.

Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013. Foreningernes kendskab til Folkeoplysningsudvalget - en undersøgelse om folkeoplysende foreningers kendskab til Folkeoplysningsudvalget anno 2013. Resumé Roskilde Kommune og Folkeoplysningsudvalget har

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG.

STANDARDVEDTÆGT. For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG. STANDARDVEDTÆGT For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG. Med det formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbudene i ældreområderne i Aalborg

Læs mere