Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad"

Transkript

1 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling oktober Sammenslutningen af danske sonografer 5 Kvalitetssikring af ultralyd 5-6 Dokumentar - sproglige noter 6 2 rapporter fra efterårsmødet 6-8 Mary fra Tasmanien på besøg i Danmark 8-9 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 20 april IBISCUS møde om kontraststoffer 1 juni Caduceus B-K Medical Grant 11 Muskuloskeletal kongres i Paris 11 DUDS kurser foråret Kursus i Doppler, kontraststoffer og muskuloskeletal ultralyd 12 Muskuloskeletal kursus 13 Nekrolog Martin Blomley 13 DUDS Årsmøde April Årsmødet - nu med plakat af Steen Karstrup Den Kgl Veterinær og Landbohøjskole hvor Årsmødet holdes... i byens smukkeste auditorium DUDS Årsmøde april og igen i år med socialt særarrangement hvor familien kan deltage

2 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 2 DUDS medlemsblad Udgives af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - Udsendt til Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemmer januar 2007 Medlemsbladet/webmaster Michael Bachmann Nielsen Trykkeri Nofo print Trykoplag 750 eksemplarer Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab er medlem af European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, EFSUMB, som har ca medlemmer (www.efsumb.org). EFSUMB er medlem af World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) som har cirka medlemmer (www.wfumb.org) Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemsblad udkommer 3-4 gange om året, udsendes gratis til selskabets medlemmer. Næste medlemsblad forventes udsendt marts 2007 Meddelelser, der ønskes optaget i bladet sendes til Deadline til næste medlemsblad: 1. Marts 2007 Bestyrelsen per Formand Overlæge PhD Christian Nolsøe Røntgen Ultralyd Frederikssundsvej 80B 2400 København NV Tlf Næstformand Overlæge Lars Bolvig Radiologisk afdeling Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Århus Sekretær Overlæge Ulrich Fredberg Medicinsk afdeling Silkeborg Centralsygehus 8600 Silkeborg Kasserer Overlæge ph.d. Tri Huu Nguyen Holbæk sygehus Gynækologisk / obstetrisk afdeling Smedelundsgade Holbæk Bestyrelsesmedlem Sygeplejerske Vibeke Dabelsteen Røntgenafdelingen Skejby Sygehus 8200 Århus N Kommende Euroson og WFUMB kongresser: oktober th Euroson Congress, Leipzig, Tyskland 31. maj - 3. juni th Euroson Congress, Timisoara, Rumænien 29. september - 2. oktober st Euroson Congress, Edinburgh, UK 30. august 3. september th World Congress of WFUMB, Sydney, Australien Juni nd Euroson Congress. København, DK rd Euroson Congress & 13th World Congress of WFUMB. Wien, Østrig

3 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 3 Formandens klumme address, please! Hvis du er inde i en travl periode, hvor du kun lige har tid til at skimme overskrifter selvom du egentligt havde lyst til at læse videre, vil jeg bede dig om i det mindste at læse sætningen færdig og efterkomme vores ydmyge ønske: Send venligst din mail adresse og eventuelt telefonnummer du kan nås på til sekretæren på På forhånd tak. Bestyrelsen har taget fat på den ikke helt lille opgave det er at opdatere DUDS's medlemsliste og ikke mindst føre den ind i den elektroniske tidsalder. Vores intention er at etablere en database som muliggør hurtig kommunikation via elektroniske medier, men selvfølgelig også på gammeldags vis via postbudet. I første omgang er databasen kun tiltænkt DUDS's bestyrelse som et internt redskab men kunne på sigt f. eks. finde anvendelse ved meningsundersøgelse eller hurtig kommunikation om vigtige ultralyd relaterede emner såfremt medlemmerne måtte ønske dette. Bestyrelsen arbejder desuden herimod at gøre medlemslisten tilgængelig for alle medlemmer via f. eks. en "Members only" sektion eller lignende på vores hjemmeside, hvortil der selvfølgelig kun vil være adgang via password login. Medlemslisten vil herudover kun blive videregivet til DADL og Ultraschall/European Journal of Ultrasound med henblik på fremsendelse af publikationer til medlemmerne og aldrig til tredjepart i kommerciel eller reklamemæssig henseende. Siden sidste medlemsblad blev udsendt er der tilkommet et nyt menu punkt på vores hjemmeside med titlen CADUCEUS. Der er formentlig ikke mange medlemmer tilbage, som fortsat ikke ved hvad dette ejendommelige ord dækker over, men for de få der fortsat måtte leve i uvidenhed om dette kan jeg anbefale et kig og et par klik på Der er mulighed for en gratis rejse til Australien! For de som ikke har adgang til Internettet kan jeg oplyse at det drejer sig om samarbejdsaftalen mellem DUDS og ASUM, og at der kan læses mere om dette andetsteds i nærværende blad. Artiklen om Mary fra Tasmanien af Morten Boesen handler om en der kom fra "Down Under" for at besøge ultralyd miljøet i Danmark og er skrevet af den næste "CADUCEUS udsending", som vil stifte nærmere bekendtskab med det australske ultralyd miljø i december og januar. Morten Boesens ophold er sponsoreret via den nyligt indgåede flotte sponsor aftale med B-K Medical om et årligt legat på kr, og kan studeres i detaljer andetsteds i dette blad. Akkreditering, certificering, CME og andre ord i samme gade, som for få år siden var stort set ikke-eksisterende i sundhedssektoren er gået hen og blevet i høj grad dagligdags ord. Ja, nogen kunne måske fristes til at tænke at de er blevet "for meget", men det ændrer ikke ved det faktum at de er blevet en integreret del af vores faglige miljø, som vi er nødt til at forholde os til. Dette gælder også medicinsk ultralyddiagnostik. På nuværende tidspunkt kræves ingen dokumentation for erhvervet kompetence eller erfaring for at en læge kan give sig i lag med at udstede ultralyddiagnoser, men vi må forvente - og i anstændigvis vel egentlig håbe - at dette ændrer sig markant i en ikke fjern fremtid. DUDS' bestyrelse og kursusudvalg har gennem de sidste par år arbejdet hen imod etablering af forskellige kompetence givende tiltag, som på sigt forhåbentligt udmønter sig i en eller anden for certificering. Hvis vi ikke selv definerer, hvad der må kræves af "ultralyd læger" og andre sundhedspersonaler som udfører ultralydskanninger, vil sundhedsmyndighederne utvivlsomt af egen drift udstede direktiver som omfatter dette. Da det er os, der udfører arbejdet er det også os som ved hvor skoen trykker. DUDS har den fornøden viden og kompetence og vi har også viljen til at ville definere hvor fremtidens niveau skal lægges, ligesom vi har - eller vil etablere - det udbud af kurser, som er nødvendig for at opfylde dette. EFSUMB har via "Education and Professional Standards Committee" udgivet et antal "Guidelines" omhandlende minimumskrav for udførelse af ultralydskanning på 3 veldefinerede kompetence niveauer indenfor forskellige medicinske områder. Flere er på vej, herunder en om muskuloskeletal ultralydskanning med danske forfattere.

4 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 4 Undertegnede er medlem af benævnte komite og kan oplyse at arbejdet med at definere og udgive guidelines har højeste prioritet i EFSUMB's organisatoriske arbejde og blandt andet har resulteret i samarbejde med UEMS, som er EU's sundhedspolitiske organisation. Der er således stor sandsynlighed for at det som nedfældes i EF- SUMB guidelines også bliver EU standard. DUDS stiler mod at kunne implementere de nævnte guidelines som dansk standard og på længere sigt at kunne udstede en slags "ultralyd-kørekort" indenfor de nævnte områder på denne baggrund. Christian Pállson Nolsøe, Formand DUDS Hjemmesiden Der har i efteråret været problemer med webhotellet. Derfor var der en periode på flere uger hvor hjemmesiden ikke kunne opdateres og flere brugere bemærkede at enkelte sider manglede. Ligeledes har nogen måske været ude for at ikke alle adresser virkede. Alt dette skulle være løst nu, bl.a. er webhotellet blevet opgraderet og vi har fået mere server plads. fejlene skyldes bl.a. en enorm mængde spam, der fyldte de enkelte e- mail kvota op hurtigere end lynet. Michael Bachmann Nielsen Referat fra ekstraordinær generalforsamling i tilslutning til DUDS Efterårsmøde oktober 2006, Århus 1/ Velkomst. - DUDS formand, Christian Nolsøe (CN), byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og takker for et fint og velplanlagt efterårsmøde. 2/ Valg af dirigent. - Nikolaj Borg Mortensen (NBM) valgt. 3/ Valg af referent - Mette Marklund (MM) valgt. NBM oplyser at generalforsamlingen er rettidigt varslet og redegør for formålet med den ekstraordinære generalforsamling: På DUDS Årsmøde, april 2006, København, blev nedenstående ændringsforslag vedrørende bestyrelsesarbejdet foreslået med henblik på at bringe vedtægterne i overensstemmelse med den faktiske situation og for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Da ikke tilstrækkeligt mange medlemmer var mødt op til forårets generalforsamling, kunne ændringsforslaget ikke vedtages formelt, og bringes derfor til ekstraordinær generalforsamling. 6: Nuværende ordlyd: "Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges blandt de ordinære medlemmer ved den ordinære generalforsamling og de fungerer fra den følgende 1. juni. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær, der samtidig er redaktør, en kasserer, og yderligere et medlem, som alle vælges hver for sig ved simpel majoritet. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst to år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, umiddelbart vælges som formand for 2 år. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted." 6: Ændringsforslag: "Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges blandt de ordinære medlemmer ved den ordinære generalforsamling og fungerer fra den følgende 1. juni. Bestyrelsen består af 6 personer: Formanden, næstkommende formand, umiddelbart afgået formand, sekretær, kasserer og medlem uden portefølje. Som

5 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 5 observatør ved bestyrelsesmøderne deltager redaktørerne af foreningens blad og hjemmeside. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemning tæller formandens stemme dobbelt. Formanden vælges for en samlet funktionstid af 6 år: To år som næstkommende formand, 2 år som formand, og 2 år som umiddelbart afgået formand. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i 4 år, kan kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst to år siden sidste funktionsperiode. Dog kan et medlem af den siddende bestyrelse umiddelbart vælges til formand, som ovenfor beskrevet. På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant, samt en suppleant til bestyrelsen, som kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret. Genvalg kan finde sted." Der diskuteres i forsamlingen, om den udvidede funktionstid fra 4 til 6 år kan medføre en større risiko for at folk trækker sig i utide og hvordan man løser eventuelle problemer hvis en næstkommende formand trækker sig fra hvervet. CN og Ulrich Fredberg (UF) slår fast at bestyrelsen til enhver tid har retten til at ændre konstitution hvis det uventede skulle ske. NBM minder om, at det fortsat skal være muligt at vælge en formand direkte ved generalforsamlingen i tilfælde af force majeure. 4/ Afstemning om vedtægtsændringen: - 6-ændringen enstemmigt vedtaget med 10 for og 0 imod. Ændringen effektueres ved DUDS Årsmøde 2007, København, hvor der i hht. den nye ordlyd skal vælges en næstkommende formand plus en suppleant til bestyrelsen. Da DUDS nuværende formand, CN, til foråret har en resterende funktionstid på 1 år, bliver den nye næstkommende formand valgt med en samlet funktionstid på 5 år (1 år som næstkommende formand, 2 år som formand og 2 år som umiddelbart afgået formand). 5/ Afslutning. - NBM lukker den ekstraordinære generalforsamling og takker for god ro og orden. Mette Marklund Sammenslutningen af Danske Sonografer Vi vil gerne forstærke netværket i forbindelse med arrangementer som møder, undervisning og efteruddannelse. Derfor vil vi gerne bede dig om hjælp til at lave en oversigt over, hvor og hvor mange sygeplejersker, jordemødre, radiografer og sosu-assistenter der skanner. Hospital Gyn/obs almen ultralyd Resultatet vil vi synliggøre i næste DUDS blad! Send venligst svar på mail til Venlig hilsen Vibeke Dabelsteen, medlem af DUDS bestyrelse Kvalitetssikring af ultralyd Kvalitetssikring af ultralyd kan deles i 2 områder, nemlig en teknisk del og en klinisk del. Teknisk del I Danmark er der ikke tradition for at kvalitetssikre ultralydapparater, hvilket kan virke grotesk, når man tænker på, hvor mange penge der investeres i disse maskiner. Vi har lavet undersøgelser der viser at op til 10% af transducerne er defekte. Man kan kun håbe på, at dette forhold forbedres. Klinisk del Ved DUDS efterårsmøder i 2005 og 2006 blev "Ultralydhåndbogen", som er elektronisk, præsenteret (v. Jens

6 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 6 Jørgen Jensen). Flere afdelinger har den liggende på intranettet og den opdateres med jævne mellemrum. Den er desuden tilpasset de forskellige afdelingers procedurebøger. Vores yngre læger bruger den meget. Her beskrives klinik, anatomi, patologi, differentialdiagnoser, faldgruber osv.. Der er billedeksempler, beskrivelser af intervention, relevante blodprøver og litteratur eller henvisninger hertil. Ved basiskurset udleveres en bog, som beskriver noget tilsvarende og som også anvendes af mange. Ultralyduddannelsen af radiologer har været standardiseret i mange år, visse steder i mere end 20 år. Radiologer skal selvfølgelig også leve op til de europæiske standarder (EFSUMB s regler) Indenfor andre specialer indgår ultralyddiagnistik som en integreret del af speciallægeuddannelsen f.eks. gynækologi, obstetrik, kardiologi oa.; men hermed er der dog ikke nogen garanti for de kvalitetskrav som kræves efter de europæiske standarder. Indenfor de specialer, der ønsker at indføre ultralyd i klinikken, er der imidlertid store problemer. Her findes ingen retningslinjer for ultralyduddannelsen med heraf følgende svingende kvalitet. Vi har eksempler på klinikere, som efter 1-2 dages kursus har købt en ultralydscanner og efterfølgende scanner patienter i deres klinikker. Ikke nok med at patienterne ofte får indtryk af, at de har fået en relevant ultralydscanning; men de, eller det offentlige, har tillige betalt for denne ukvalificerede undersøgelse. Dette skal sundhedsstyrelsen sætte en stopper for. Disse læger skal også passe på selv, idet vi fremover vil se flere og flere patienklagesager, og med de nye regler, risiko for at blive hængt ud på nettet som dårlige læger. Vi må kræve et "kørekort" til at ultralydscanne. Dette vil sikre kvaliteten bedre end i dag og samtidig beskytte læger som arbejder med ultralyd. Konklusion De medicotekniske afdelinger skal foretage teknisk kvalitetssikring af ultralydscannere. DUDS skal overfor sundhedsstyrelsen komme med anbefalinger for uddannelsen af ultralyddiagnostikere. Disse uddannelser skal følge de europæiske standarder, og der skal nøje angives minimumskrav til "kørekort" på forskellige niveauer. Lars Bolvig, Næstformand DUDS DOKUMENTAR - Sproglige noter ved Torben Lorentzen Ultralydafdelingen på Amtssygehuset i Herlev har haft det svært efter implementeringen i radiologisk afdeling. Det er som om kulturerne på de to afdelinger bare er for forskellige til at projektet kan blive lykkeligt. Se fx nedenfor hvordan en sekretær(elev) på radiologisk afdeling tolker et diktat fra en erfaren sonograf efter en grundige abdominalskanning. Læg specielt mærke til konklusionen; efter den er man jo helt afklaret. Ultralydsskanning af leveren ses normal af størrelse. Ikke... rytmen uden lokale forcesser. Ingen galdesten. Galdeblæren ses med normale vægge uden konkrementer. Pancreas, milt og begge nyre normale. Reteper under vanskelig og der på grund af depositas samt massiv tarmluft, man får dog ikke indtryk af patologiske processer. Konklusion: pancavatiøs leveralsa der netop 2 rapporter fra Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs Efterårsmøde 2006 Del 1: Mette Marklund For andet år i træk blev DUDS efterårsmøde afholdt i Århus. Et velplanlagt møde i dejlige omgivelser på Scandinavian Congress Center. Programmet havde vægt på den muskuloskeletale ultralyd med fine foredrag af Ulrich Fredberg, Michel Bach Hellfrizsch, Anders Troelsen og Lars Bolvig. Derudover blev vi præsenteret for seneste version af den imponerende ultralydhåndbog som blandt andre Jens Jørgen Jensen har stået bag. Et fint red-

7 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 7 skab, som utvivlsomt vil blive mange yngre - såvel som ældre - kolleger til nytte i det daglige arbejde. Ved mødet blev der også tid til en spændende gennemgang af den relativt nye teknik i mammadiagnostikken, elastografi, ved et visionært foredrag af Søren Redsted. Det australsk-danske samarbejde vedrørende udveksling og erfaringsdeling, CADUCEUS, blev præsenteret af Christian Nolsøe under overskriften "CADUCEUS og boblevand". I mine ører lød titlen unægteligt som en fejring af den nye forening med champagne, men desværre henviste "boblevandet" til anvendelse af ultralydkontrast i specielle cases. Ikke desto mindre er der grund til at glæde sig over et fint samarbejde, som p.t. har betydet, at den anden danske Ph.d-studerende, Morten Boesen fra Parker Instituttet, netop er på vej til Australien og den første australske udvekslingssonograf, Mary Langdale, er på vej hjem. Anvendelse af ultralydkontrast ved traumeskanning blev gennemgået af Steen Karstrup. Meget tyder på, at det er et emne, vi kommer til at høre meget mere om i fremtiden. Endvidere blev der plads til ultralyd af pancreas med kontrast og gastrointestinale hormoner med data fra et rigtig spændende delstudie i Hanne Sønder Grossjohans Ph.d-projekt. Alt i alt et spændende, indholdsrigt og fornyende møde. Jyderne er kommet for at blive. Ingen tvivl om det. Men den ghettoagtige race-renhed til efterårsmøderne kunne nok med fordel opblandes med lidt blod fra Djævleøen. Årets møde var, som nævnt, et rigtig fint arrangement, fagligt såvel som socialt. Det er lidt træls, hvis jyderne i fremtiden skal have den fornøjelse for sig selv, så jeg vil opfordre til, at flere bakker op om efterårsmødet næste gang - også ovre østfra. Del 2: Michael Trier Aagaard Lidt fra: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs Efterårsmøde Afholdt på Scandinavisk Congress Center i Aarhus den (Jeg har sat streg under navnet på den, der faktisk holdt foredraget) Ultralydhåndbogen. Jens Jørgen Jensen Det er ikke en lærebog, men en praktisk vejledning. På digital form. Den blev flot demonstreret. Man kan rekvirerer den på Jens Jørgen Jensens mailadresse: Erfaringer med ultralydkontrast ved traumer. Camilla Klausen, Steen Karstrup Steen Karstrup viste meget flotte billeder med movie demonstrationer af milt og lever læsioner, der blev meget tydeliggjort efter ul-kontrast indgiften. F.eks milten begynder at lade op efter 10 sek. og hele miltvævet er opladt efter 30 sek. Læsionerne lader ikke op og bliver derfor meget tydelige. Han talte om begrebet "FAST" der betyder "Focused Assessment Sonography in Trauma. (FAST)" ved traumer; anvendes i traumealgoritmen til bl.a. påvisning af væske. Han understregede, at man altid skal også se efter fri væske i bækkenet. Han kom også lidt men ikke helt ind på ASST (i hvert fald på hans billeder). AAST er: The American Association for the Surgery of Trauma. AAST's hjemmeside er: AAST Injury Scaling and Scoring System Findes på: Reumatologi og ultralydscanning. Ulrich Fredberg En glimrende gennemgang af værdien af ultralydscanning af reumatologiske patienter. Ulrik sagde, at der ikke burde være et reumatologisk ambulatorium uden en ultralydskanner, som reumatologen bruger. Ultralydmammografi og elastografi. Søren Redsted, Hanne Harders Værdien af den lobære (urskive) mamma ul-skanning blev understreget. Deres erfaringer med elastografi var, at de har glæde af den talmæssige graduering, og indlæggelse af en ROI, hvor man måler forholdet mellem tumor og fedt. CADUCEUS og boblevand. Christian Nolsøe Caduceus er både ovenstående symbol og et dansk-australske ultralyd samarbejdsprojekt. CADUCEUS er en forkortelse for: Collaborative Australasian Danish Undertaking for Continued Excellence in Ultrasound. Caduceus - (symbolet på helbredelse med to vinger og to slanger).

8 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 8 CADUCEUS, er nu på skinner og de første er yngre ultralydforskere dvs. < 40 år er udvekslede. Udvekslingsaftalen giver mulighed for at yngre ultralydforskere dvs. < 40 år, som oppebærer løn fra egen institution, kan få rejse og ophold sponsoreret ved et kortere studieophold af typisk en måneds varighed ved en til formålet udvalgt australsk eller New Zealandsk forskningsinstitution. DUDS regner med at kunne udsende en til to personer årligt og vil hermed opfordre kandidater, som opfylder kravene, til at fremsende begrundet ansøgning til bestyrelsen. Man kan se detaljer vedr. CADECEUS på her skal man så se under legater. Boblerne var ultralydkontrastbobler. Ultralydscanning af muskler og sener. Lars Bolvig Den eneste sene man ikke skal ul-skanne i knæet er ACL. Akillessenen < 6 mm. Iliopsoassenen kan man fremstille. Husk farvedoppler for at se, om der er neovaskularisering. Ultralydsskanning af perifere nerver. Michel Bach Hellfritzsch 15 MHz transducer. Meget flotte biller og en pædagogisk god gennemgang. Labrum acetabuli-læsioner vurderet med MR-artrografi og ultralyd. Anders Troelsen, Lars Bolvig Man kan se labrum i området kl med ul, hvor de fleste læsioner er. Det var en flot gennemgang af et projekt af ca. 20 unge kvinder med hofteledsdysplasi, der havde fået lavet ovenstående undersøgelser. Ultralyd med kontrast og specifikke gastrointestinale hormoner til diagnostik af tumorer i pancreas. Hanne Sønder Grossjohann Konklusion: Ingen praktisk brugelig effekt af hormoner, men stor hjælp af ul- kontraststoffer til afgrænsningen af pankreas tumorer. Foredragene blev holdt i en lidt anden rækkefølge end jeg her har angivet. Efter mødet deltog jeg i DUDS Ekstraordinær generalforsamling. Bravo! Lars Bolvig for et flot møde, der blev holdt i et i øvrigt godt lokale. Michael Trier Aagaard, Overlæge Røntgenafdelingen, Herning Sygehus. Mary fra Tasmanien på besøg i Danmark Nå ja, måske ikke lige dén Mary men alligevel en speciel dame (herom senere). Nogle kan måske huske det indlæg som DUDS bragte for et lille år siden, omkring Læge, Ph.d-studerende Christoffer Brushøj's ophold i Australien. Christoffer var på et 7 ugers ophold i Melbourne hvor han bl.a besøgte en stor diagnostisk klinik som fortog en masse muskuloskeletale ultralydsskanninger. På klinikken arbejdede flere sonografer (ultralydsskannere) og deres chef, Mary Langdale, havde valgt at komme den anden vej, til lille Danmark. Mary er selv sonograf og har arbejdet med musculoskeletal ultralyd i årevis. I starten af november af måned fik vi besøg af Mary som, efter en planlagt en ferie i Italien, havde fået arrangeret et Diskussion på Parker Instituttet studieophold i både England og Danmark. I Danmark var hun inviteret af både Christian Nolsøe, Michael Bachmann og selvfølgelig, af Christoffer Brushøj. Mary var meget interesseret i at se hvordan forskellige faggrupper bliver undervist i ultralyd da hun selv står for undervisningen af kommende sonografer i Australien. Derfor blev hun også lidt overrasket da vi ikke rigtig kunne fremvise den store strukturerede ultralydsuddannelse her i Danmark. Hun mente dog ikke at der var noget i vejen med vores mesterlære princip men mere at det måtte være altfor dyrt i lægetimer når, lægerne brugte så meget tid på at skanne. Det kan man jo så diskutere for og imod - og det gjorde vi også.

9 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 9 Det lå i kortene at jeg skulle være hovedpersonen for planlægningen af hendes ophold da jeg i starten af december tager 2 måneder til Australien for at både lære og blive yderligere inspireret i ultralydens verden. Mit ophold i Australien er blevet til med hjælp fra DUDS og ASUM som har bevilliget mig et nyoprettet legat, CADECEUS-legatet, på d.kr til delvis dækning af omkostningerne. Hovedparten af mit ophold bliver på 'Victoria House of Imaging' i Melbourne hvor Mary arbejder og hvor de ser en masse idrætsmæssige problemer og efterfølgende foretager en stor mængde muskuloskeletale ultralydsskanninger, hvilket har min store interesse. Nærmere bestemt skanner de fra 8 morgen til 7 aften alle hverdage. Mary fortalte at deres klinik bl.a. "passer" på tennisspillerne under Australien Open og, at de ser mange af topspillerne i Australsk fodbold mm. I Danmark fik Mary nok at se til. Hun havde lidt over én uge på Parker Instituttet, på Frederiksberg Hospital hvor hun med stor interesse fik set en del af den forskning som foregår. Hun var meget interesseret i forskning, da hun qua sit arbejde på en privat klinik ikke selv har mulighed for at forske på samme måde. Hun fik set en del af den seneforskning som foregår samt mange af projekterne omkring diagnostik og behandling af reumatoid artrit og omkring ultralydsscoring af led mm. Herudover fik hun en rundvisning på røntgenafdelingen på Frederiksberg. Hospital af Christian Nolsøe. I den anden uge havde hun travlt. Tirsdag var hun inviteret ned til Roskilde sygehus af Steen Karstrup. Her havde hun et meget spændende ophold hvor hun bl.a. så hvordan de oplærer og superviserer ultralydslæger. Mary holdt også to foredrag for personalet, et omkring oplæringsprocessen i Australien og et om skulderen. Om onsdagen var hun på besøg i Århus hos Lars Bolvig, og ligeledes her havde hun et meget spændende ophold på deres store ultralydsafdeling. Herudover var selve togturen til Århus en kæmpe oplevelse trods afstanden mellem København og Århus kun svarede til afstanden mellem naboerne i Australien. Nb! Der var ingen forsinkelser med DSB (den dag). Torsdag formiddag forgik på Riget hos Michael Bachmann som bl.a. introducerede hende for mange af de phd-studerende, han har gående, og her fik Mary set og diskuteret mange interessante problemstillinger. Om eftermiddagen tog hun med Michael til hans og Per Hølmich's sportsklinik. Samarbejdet mellem radiolog og ortopæd var hun meget fascineret af og mindede noget om det set-up som de har på kliniken i Melbourne. Mary assisterer Morten til behandling af Achillessene Mary på Rigshospitalet omgivet af Hanne Grossjohann og Kristina Nielsen Mary og Michael Bachmann på sportsklinikken Fredag kun hun så tage afsked med undertegnede og resten af kollegaerne på Parker Instituttet. Hun rejste hjem om søndagen. Mens hun var her nåede hun desuden at se FCK banke Manchester United og Brøndby i Parken. Hun mente dog at fodboldspillere generelt pev lidt meget (især Brøndby spillerne) i forhold til de fodboldspillere som de behandler. Retfærdigvis skal det nævnes at deres spillere er to meter høje og endnu bredere over skulderne og i deres spil er alt tilladt. Sammenlagt føler jeg, at hun havde et super studieophold og jeg lovede at takke alle som hun mødte for et fantastisk dejligt ophold - dette skulle hermed være gjort. Morten Boesen

10 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 10 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Indkaldelse til ordinær generalforsamling Fredag den 20 april 2007 kl Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning, Christian Nolsøe 3. Forelæggelse af revideret regnskab, Tri Huu Nguyen 4. Budget 2007, Tri Huu Nguyen 5. Kontingentfastsættelse Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 6. Valg af næstkommende bestyrelsesformand i henhold til 6 i DUDS' vedtægter. Formand, Christian Nolsøe er på valg til næste år, hvor han så vil have været formand i sammenlagt fire år og derfor ikke kan genvælges. I henhold til vedtægtsændringen skal der vælges en næstkommende formand for en toårig periode. Bestyrelsen foreslår nuværende næstformand Lars Bolvig valgt som "næstkommende formand" for eet år hvorefter han ifølge vedtægtsændringen bliver formand i to år og sluttelig "umiddelbart afgået formand" i to år 7. Valg af bestyrelsesmedlem. a) Ulrich Fredberg er på valg efter 2 år i bestyrelsen, modtager genvalg b) Vibeke Dabelsteen kan som ikke-lægelig repræsentant ikke genvælges efter 2+2 års valgperiode. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karl Erik Stovgaard, radiograf, røntgenafdelingen, Vejle Sygehus. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen i henhold til 6. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kikke Hagen, afdelingslæge, abdominal kirurgisk afdeling Bispebjerg Hospital 9. Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af henholdsvis Nikolaj Borg Mogensen og Birthe Højlund Bech 10. Orientering fra EFSUMB ved Michael Bachmann Nielsen 11. Orientering fra WFUMB ved Søren Hancke 12. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer ved Vibeke Dabelsten 13. Indkomne forslag 14. Eventuelt IBISCUS møde om kontraststoffer 1 juni 2007 Symbion Science Park, København Mødeleder Steen Karstrup. til tilmelding og forespørgsel:

11 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 11 CADUCEUS B-K Medical Grant Herved indgås aftale mellem B-K Medical og Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) vedrørende sponsorat i tilknytning til den nyetablerede dansk-australske ultralydforening CADUCEUS. Navnet CADUCEUS er et akronym for Collaborative Australasian Danish Undertaking for Continued Excellence in UltraSound og samtidig navnet på den græske gud Hermes' stav med de to vinger og to slanger, som er et symbol på lægegerning. CADUCEUS aftalen er vedhæftet, og kan i øvrigt læses på DUDS hjemmeside Sponsoratet indebærer, at B-K Medical årligt sponsorerer et CADUCEUS legat på kr. til en yngre ultralydforsker i henhold til CADUCEUS aftalen, således at legatmodtageren tildeles nævnte beløb i støtte til et kombineret forsknings-og studieophold af en måneds varighed ved en anerkendt ultralydinstitution affilieret med ASUM (Australian Society of Ultrasound in Medicine). Legatmodtageren skal på ansøgningstidspunktet være yngre end 40 år og forpligter sig til at opfylde ordlyden i CADUCEUS aftalen vedrørende forskningsprojekt og efterfølgende rapportering til DUDS og ASUM. Det forventes at legatmodtageren oppebærer løn fra en dansk arbejdsgiver, men herudover kan legatbeløbet disponeres frit. Ansøgningsfristen er 1. juni til uddeling i forbindelse med forsknings- og studieophold i efterfølgende december/januar. Legatet uddeles første gang Skriftlig, begrundet ansøgning skal fremsendes til DUDS's sekretær mhp. bedømmelse i CADUCEUS-udvalget. Udvalget meddeler DUDS bestyrelse sin indstilling senest 1. juli.. CADUCEUS-udvalget består af en formand (pt. Christian Nolsøe) samt næstformanden for DUDS (pt. Lars Bolvig) og formanden for DUDS' kursusudvalg (pt. Michael Bachmann Nielsen). I sager vedrørende "CADUCEUS B-K Medical Grant", indkaldes tillige en repræsentant for B-K Medical (pt. Jakob T Mouridsen) Christian Nolsøe og Jakob Mouritsen ved underskrivelsen Christian P Nolsøe. Formand, DUDS Jakob T Mouridsen. Vice President, Distributors

12 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 12 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs kurser foråret februar Basiskursus i ultralyd. Herlev Hospital. DUDS velkendte basiskursus, som de fleste radiologer og andre klinikere, der anvender ultralyd gennemgår. Efterspørgslen på kurset er større end nogensinde så der afholdes 2 kurser i 2007, det første i februar, det andet kommer til september. Den engelsksprogede lærebog "Basics of Clinical Ultrasound", forfattet af flere af underviserne på kurset, udleveres til kursisterne. Bogen er en kittelbog, indholdet svarer nogenlunde til hvad der forventes af en læge på level 1. Kursusledelse: Morten Høgholm Pedersen, Bjørn Skjoldbye, Michael Bachmann Nielsen. Kursuspris kr. til tilmelding og forespørgsler: Se billeder fra tidligerebasiskurset på (18 CME point) 2. marts DUDS's 2. Færdighedskursus i skanning af galdeveje Rettet specielt mod læger i kirurgisk eller medicinsk speciallægepraksis. Gennemgået basiskursus samt nogen praktisk erfaring med ultralydsskanning er en forudsætning. (6 CME point). Kursusledelse: Jens Hillingsø, Lars Bo Svendsen, Michael Bachmann Nielsen. til tilmelding og forespørgsler: april DUDS Årsmøde og generalforsamling. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Se side i dette blad. Maj Kursus i Doppler-ultralyd og kontraststoffer. Se nedenfor. 8. Juni Introkursus i akut abdominal ultralydsskanning. Rigshospitalet Dette er den helt basale intro til ultralydsskanning af fri væske, galdesten, hydronefrose og abdominalt aorta aneurisme. Tilmelding og forespørgsler: Kan også købes på DUDS Kursus i Doppler Ultralyd, ultralydkontraststoffer og Muskuloskeletal Ultralyd Portugal, Algarvekysten Maj 2007 (uge20) Målgruppe: Læger, radiografer, sygeplejersker og andre interesserede. Kendskab til basal ultralyddiagnostik vil være en fordel. Tid: 4 kursusdage i perioden 15. Maj til 22. Maj 2007 (uge 20). Se* Sted: Hotel Vila Galé, Tavira, Portugal (Algarvekysten). Se* Formål: Indføring i medicinsk Doppler-ultralyd, både fysisk, teknisk, apparaturmæssigt og klinisk i såvel teori som praksis. Normal muskuloskeltal anatomi, samt kliniske applikationer. At sætte deltagerne i stand til selv at kunne udføre enkelte Doppler-undersøgelser samt muskuloskeletale skanninger. Se* Form: Internat. med foredrag og videodemonstrationer. Endvidere praktiske øvelser (hands-on) under vejledning. Indhold: Undervisningsemnerne samt program, se* Arrangør: Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab. Der tildeles i alt 24 CME points for hele kurset. Kurset er delvist sponsoreret af B-K Medical. Kursusledere: Overlæge Ph.d Christian Nolsøe og overlæge, Ph.d Torben Lorentzen Undervisere: Overlæge Søren Torp-Pedersen, Overlæge Charlotte Strandberg, Overlæge, Ph.d Michel Court-Payen, Overlæge Bjørn Skjoldbye, kursusledelsen. Undervisningen foregår på dansk. Kursussekretær: Rita Norström, B-K Medical AB, Drivhjulsvägen 26, 4 tr, SE Hägersten, Sverige, tel , fax , Kursusafgift kr plus rejseomkostninger, se* Tilmelding: Til kursussekretæren via tilmeldingsblanket, se* Ansøgere vil blive optaget i den rækkefølge de tilmelder sig. *Yderligere information kan hentes på duds.dk

13 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd februar 2007 Skejby Sygehus, Auditorium B Kurset er godkendt af DUDS og giver 12 CME point. Målgruppe: Radiologer, reumatologer, ortopædkirurger og eventuelt andre med interesse for muskuloskeletale lidelser. Der kræves ingen forhåndsviden inden for muskuloskeletal ultralyd. Indhold: Almen basal viden om muskuloskeletal ultralyd, herunder anatomi, fysik, teknik etc. Muskuloskeletale skader (idrætsskader), reumatologi, bløddelstumorer, ultralydvejledt intervention og Doppler af sener. Demonstration (inkl. ''Hands on'') af undersøgelsesteknikker og interventionsmetoder (ultralydvejledte aspirationer/injektioner). Undervisere: Overlæge Lars Bolvig, Røntgenafdelingen, Universitetshospitalet Århus Amtssygehus, Overlæge Ulrich Fredberg, Medicinsk afdeling, Silkeborg Centralsygehus. Overlæge Ole Schifter Rasmussen, Røntgenafdelingen, Randers Centralsygehus. Overlæge Bent Wulff Jakobsen, Ortopædkirurgisk afdeling E, Århus Sygehus, THG. Kursusledelse: Overlægerne Lars Bolvig, Ulrich Fredberg og Ole Schifter Rasmussen. Pris: Kr ,00. Prisen dækker kursusdeltagelse samt kaffe og fortæring under mødet. Deltagerne sørger selv for overnatning. Tilmelding: Skal foregå skriftligt pr. til: Program om emner og forelæsere kan rekvireres ved kursussekretæren. Begrænset deltagerantal. Nekrolog - Martin Blomley Ved Eurososon kongressen i Bologna fik vi at vide at en af ultralydens kendte personer, Martin Blomley, var død. Martin har bl.a. været gæsteforelæser på Schæffergårdskurset, talte i øvrigt dansk og havde familie på Amager. Følgende er fundet på internettet: Professor Martin Blomley passed away on 11th April Martin is a great loss to Imperial College, Hammersmith Hospitals NHS Trust and the CSC. His dual strengths as a Radiologist and a leading researcher working on critical developments in imaging and therapy delivery gave him unique knowledge in a field that is increasingly being recognised as of pivotal importance. The College was recognising and drawing on his many capabilities, both through his position as joint head of the Imaging Sciences Department and as theme leader for Imaging in the Medical Faculty. These roles drew heavily on his judgement and diplomacy. He was instrumental in the formation of a new vibrant research department and worked tirelessly in forging new working relationships between groups of people coming from very different parts of the college. He enjoyed the respect and affection of a very wide circle of colleagues and will be sorely missed. From Professor Chris Higgins (Director, MRC Clinical Sciences Centre and Head of Division of Clinical Sciences, Imperial College): Professor Martin Blomley Martin was unusual as a trained mathematician and a clinician (he won a double first in mathematics at Cambridge before studying medicine) and thus a leader in spanning the science-medicine divide. He rapidly became a world-authority in the development of innovative ultrasound methods for clinical practice and his research has and will continue to make a difference to healthcare in the UK. Despite his international acclaim, Martin will be most missed locally for his ever-cheerful encouragement of others to excel; the lead he gave young scientists and clinicians alike; and his efforts in building both scientific and personal relationships. I can honestly say that I have never heard anyone say a bad word about Martin, professionally or personally an accolade almost unheard of in competitive academic circles and testimony to his personal charm and diligence. Michael Bachmann Nielsen

14 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 14 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab & Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole byder velkommen til DUDS Årsmøde april 2007 Foreløbigt program Torsdag den 19. april Registrering og kaffe i udstillingsområdet Velkomst og orientering - Kursusledelsen DVT og venøs insufficiens Status for ultralydsskanning af DVT og re-dvt - Charlotte Strandberg Ultralydsskanningens plads ved venøs insufficiens og DVT på UE - Niels Bækgaard Kort kaffepause Behandling af proximal DVT - Sven Just Nyrer og urinveje & nye teknikker Erfaringer med 3D/4D Volume ultrasound - Steen Karstrup Frokost Status for ultralyd af prostata - Nis Nørgaard Ultralydskanning ved nefrologiske sygdomme - Torben Lorentzen The relevance of ultrasound in the investigation of urinary tract infection in children - David Pilling Kaffe i udstillingsområdet US and contrast agents in the evaluation of genito-urinary tract diseases - Francesco Drudi Sono-psychology - Lucas Greiner Oplæg til rundvisningen: Ultralydsskanning på et dyrehospital - Pia Haubro Andersen Oplev Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole bag kulisserne. Rundvisning i grupper på steder der ikke er åbent for offentligheden: Oplev dyrehospitalerne for store og små dyr, se en hest på et løbebånd, livedemo af veterinær UL, se operationsgang/ultralydapparater/ct skanneren mv. Ledsagere og børn møder kl ved indgangen Bülowsvej 17. Aftenen afsluttes med middag ca kl 20

15 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 15 Fredag den 20. april 2007 Kaffe fra kl 8 Abdomen/gastroenterologisk ultralyd Udredning af den fokale leverproces - Bjørn Skjoldbye Pancreatic tumour characterisation - Christoph Dietrich Recommendations for biliary sonography - Lucas Greiner Gruppefoto. Kaffe i udstillingsområdet Status for MR og EUL af galdeveje (og pancreas) - Alan Ainsworth US in abdominal pain in the gynecological or obstetrical patient - Jouko Pirhonen Ultrasound in diffuse chronic liver diseases - Ioan Sporea Frokost Muskuloskeletal ultralyd Status for ultralydsskanning af sener og led - Søren Torp-Pedersen Hofte dysplasi (hos hunde) - Dorte Hald Nielsen Status for ultralydsskanning af hoftedysplasi (hos nyfødte) - Charlotte Strandberg Kort kaffepause Status for ultralydsskanning af store husdyr - Rikke Buhl Monitoring of adipose tissue with CT and US - Fintan McEvoy Frie foredrag. Tilmelding af frie foredrag skal ske inden 1 marts Kursusledelsen tager herefter stilling til de indkomne forslag Afslutning DUDS generalforsamling. Alle medlemmer af DUDS er velkomne uanset om de har deltaget i Årsmødet

16 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 1/ februar 2007 side 16 Årsmødet Sted: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Bülowsvej 17. Fortsæt ind gennem porten og igennem gården. Kursusledelse: Charlotte Strandberg, Rikke Buhl, Pia Haubro Andersen og Michael Bachmann Nielsen Kursusgebyr: for begge dage. Prisen inkluderer fortæring (herunder middagen torsdag aften), kaffe/te/vand, rundvisning torsdag aften. Det er muligt at medbringe ledsager til særarrangementet og efterfølgende middag torsdag eftermiddag og aften. Prisen for dette er kun 300 kr per voksen person. Desuden kan der medbringes 1-2 mindre børn uden beregning. Ledsagere og børn møder kl ved indgangen Bülowsvej 17. Aftenen afsluttes med middag ca kl 20. Tilmelding til kursussekretær Linda Schumann snarest muligt på Begrænsede pladser. Det skal fremgå af tilmeldingen hvor mange børn/voksne der tilmeldes til det sociale arrangement. Bemærk: der vil være begrænsede parkeringspladser. Det kan anbefales at tage offentlig transport. KVL ligger midtvejs mellem Frederiksberg og Forum metrostationer. Find vej på fx - klik på ruteplan. Kort over KVL kan findes på Kursisterne bedes selv arrangere evt overnatning. Eksempler på nærliggende hoteller: Cab Inn Express Hotel, Danasvej 32, 1910 Frederiksberg C Hotel Euroglobe, Niels Ebbesens Vej 20, 1911 Frederiksberg C Avenue Hotel, Åboulevard 29, 1960 København C. Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Alle 9, 2000 Frederiksberg Hotel Sct. Thomas, Frederiksberg Allé 7, 1621 København V Venteværelset, Hospital for Mindre Husdyr: skiltet anbefaler hunde til venstre, katte til højre

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 21, nr. 3 September 2006 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3-4 Referat af generalforsamling 5 Kursuslisten 6 10th

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

DSMM s BESTYRELSESSEMINAR

DSMM s BESTYRELSESSEMINAR DSMM s BESTYRELSESSEMINAR Lørdag d. 27. februar 2010 kl. 10.00 søndag 28. februar 2010 kl. 11.30 Hos Palle Holck Stadion Allé 31A, 8000 Århus C Tlf.: 86 19 41 75 DAGSORDEN: Emne: Referent: Præmisser /

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side.

Foregår ved at sende mail til Joyce Schultz. Tilmeldingen er dog først gyldig, når gebyret er indbetalt på foreningens konto. Se bageste side. Kære medlemmer! I år har vi prøvet at forny konceptet for efteruddannelseskurset. Tidligere har der været et overordnet emne, men i år vil vi prøve at favne bredere og komme med friske input fra flere

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere