SF-Nyborgs valgprogram - kommunalvalg 19. november 2013 BEDRE VELFÆRD FOR ALLE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF-Nyborgs valgprogram - kommunalvalg 19. november 2013 BEDRE VELFÆRD FOR ALLE. www.sf-nyborg.dk"

Transkript

1 SF-Nyborgs valgprogram - kommunalvalg 19. november 2013 BEDRE VELFÆRD FOR ALLE

2 I SF-Nyborg arbejder vi for at skabe vækst og udvikling ud fra principper om solidaritet, social ansvarlighed og bæredygtig vækst. I en tid med færre ressourcer og stigende pres på ressourcesvage befolkningsgrupper er disse principper vigtige at sætte i spil, når kommunens fremtidige udvikling skal formes og iværksættes. I SF-Nyborg arbejder vi for at styrke borgernes inddragelse i kommunens udvikling, den solidariske velfærd og grøn omstilling, der skaber udvikling og nye jobs. Derfor skal du stemme på SF-Nyborg ved Kommunalvalget 19. november På de næste sider kan du læse om SF-Nyborgs valgprogram og politik. God læselyst! 2. SF-Nyborgs valgkampprogram 2.1 SOLIDARITET SF-Nyborg arbejder for et solidarisk velfærdssamfund, hvor alle er sikret lige adgang til uddannelse, beskæftigelse og hjælp. SF-Nyborg vil arbejde for at styrke solidarisk velfærd ved at styrke børn og unges trivsel, udvikling og uddannelse. Dagplejen, vuggestuer, børnehaver og skoler i Nyborg Kommune løfter et meget stort ansvar over for mennesker og samfund. I SF-Nyborg er vi overbeviste om, at det er fællesskabet på tværs af sociale, etniske, kønslige og andre baggrunde, der giver de bedste muligheder for tryghed og menneskelig udvikling. Det er det fællesskab, vi i SF-Nyborg kæmper for at bevare og udvikle. 1. Indledning SF-Nyborg står for økonomisk ansvarlighed. SF-Nyborg har i den forgangne byrådsperiode haft markant indflydelse på den førte politik som en del af det røde flertal i byrådet. Perioden har været præget af den økonomiske krise og det alvorlige budgetunderskud på 100 millioner, vi overtog fra det tidligere V ledede byråd. De økonomiske forudsætninger for velfærd og vækst har ikke været ringere i tredive år, end de var netop i 2010, da SF-Nyborg blev del af det bærende flertal i Nyborg Byråd. SF-Nyborgs strategi har i denne situation været tindrende klar: at tage fat om nældens rod for at opnå to ting: for det første økonomisk stabilitet og for det andet at sikre mulighed for vigtig udvikling - ikke mindst på børne- og ungeområdet. Det betyder, at udgifter til bygningsdrift og ledelse er blevet vekslet til et markant løft af undervisning og kvaliteten i vores daginstitutioner. Det betyder for eksempel også, at salget af elnettet og Dong-aktier er indgået som en del af finansieringen af de meget store investeringer i anlæg på skoler, daginstitutioner, cykelstier, idrætsanlæg mv. SF-Nyborg har i byrådsperioden stødt og roligt sikret forudsætninger for forbedring af velfærden. Men vi har ikke kun nået at skabe forudsætninger for forbedring. Selve arbejdet med at skabe konkret udvikling og forbedring med de muligheder, en stabil økonomi giver, er også allerede godt i gang på alle velfærdsområder ikke mindst på børne- og ungeområdet. SF-Nyborg har i denne byrådsperiode spillet en hovedrolle i udvikling af skole- og dagtilbud (dagpleje, vuggestuer og børnehaver) i en tid med uhørt vanskelige økonomiske vilkår. Vi har truffet et klart valg. I lyset af økonomi og faldende børnetal har vi været med til at lukke skoler for at kunne skabe bedre ressourcer til at styrke undervisningen i den ny skolestruktur. Og allerede nu høster vi resultater af vores reformer: På skoleområdet har vi sikret væsentligt flere midler til efteruddannelse af lærerne, flere undervisningsassistenter på alle skoler, IT interaktive tavler i alle klasselokaler samt en klart forbedret inklusionsindsats bl.a. fordi, vores to specialskoler er blevet udgående videnscentre for de fire almene skoler. På daginstitutionsområdet har vi skabt tre nye daginstitutioner i Ullerslev, Herrested og Frørup. Vi har halveret lukkedagene fra 20 til kun 10 dage, og endelig har vi skabt 36 flere vuggestuepladser. På ungeområdet har uddannelsesrådet (hvor SF har formandsposten) igangsat samarbejdsnetværk og initiativer på tværs af kommune, erhvervsliv, jobcentret, skolerne og ungdomsuddannelserne, med det formål at skabe flere praktikpladser for unge. Endelig har SF-Nyborg styrket ungeindsatsen med kroner om året og fået etableret EGU (erhvervsfaglig grunduddannelse) i Nyborg. I SF ønsker vi at fortsætte udviklingsarbejdet til gavn for børn og unge. I den kommende byrådsperiode vil det blive en meget omfattende og ansvarsfuld opgave at virkeliggøre den ny skolereform vedtaget af Folketinget. For SF er det afgørende, at det gode samarbejde mellem lærere, pædagoger og skolens øvrige parter bliver grundlaget for at komme frem til de helt rigtige ideer til, hvordan den ny og længere skoledag skabes. Konkret vil vi arbejde for: 2 3

3 At skolereformens krav om mere bevægelse i skoledagen skal virkeliggøres på et ambitiøst niveau både i form af mere idræt og i form af mere bevægelse i andre fag. At musikskole, kulturliv, erhvervsliv og idrætsforeninger skal inddrages for i fællesskab at finde de gode ideer til, hvordan de kan indgå i læring og trivsel i løbet af skoledagen. A styrke opfølgning på børn med højt fravær. At byens ungdomsuddannelser bliver samlet i ét campus. At der oprettes et ungdomshus og gerne i kombination med et multikulturhus, hvor alle generationer og mennesker med mange etniske baggrunde mv. kan møde og hjælpe hinanden. At skabe rammerne for en produktionsskole i Nyborg. En produktionsskole er det rigtige valg for unge, der er i tvivl om ungdomsuddannelse og har svært ved at finde deres særlige talent, eller har svært ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. Indførelse af modersmålsundervisning også for børn, der ikke kommer fra EØS-lande. På daginstitutionsområdet vil SF arbejde for: At der sker øget vidensdeling mellem daginstitutioner, og at kommunen får en tydeligere klar profil på det pædagogiske område. At der løbende sættes ressourcer af til forbedring af fysiske rammer inde og ude. SF vil arbejde for en stadig styrkelse af normeringen. Bedre rammer for tidlig indsats. Bedre rammer for tilvalg af madordning (helst økologi). SF-Nyborg vil arbejde for at styrke solidarisk velfærd ved at skabe bedre vilkår for ældres pleje og livskvalitet. SF-Nyborg vil arbejde for at styrke solidarisk velfærd ved at styrke sårbare unges udvikling og muligheder. SF-Nyborg arbejder for et stærkt offentligt netværk, som skal støtte op omkring de sårbare og udsatte unge og hjælpe dem fremad. Alt for mange med psykiske diagnoser får ikke en tilstrækkelig hjælp og omsorg. Vi vil, at Nyborg Kommune fortsat har en bred vifte af valgmuligheder for de sårbare og udsatte unge, så de kan få den rigtige hjælp i ungdomsårene og i overgangen til voksenlivet. SF har i de seneste år været med til at sikre etableringen af Familiehuset for at styrke den forebyggende indsats. Ligeledes har vores indsats været afgørende for, at der på behandlingshjemmet Sølyst er oprettet en nærmiljøafdeling, hvor unge med alvorlige vanskeligheder kan få tag over hovedet og daglig støtte. Helt konkret vil vi arbejde for: Anbringelse af børn og unge i nærmiljøet, hvis konflikterne i familien ikke kan løses. Tidlig intervention ved psykisk lidelse eller misbrug med behandlingstilbud i nærmiljøet eller specialiseret støttetilbud. Åbne mulighed for en STU-uddannelse særligt for psykisk sårbare unge og etablere en fleksibel udslusningsordning i kollegium. Styrke socialpsykiatrien og samarbejdet mellem kommune, boligorganisationer og interesseorganisationer om muligheder for at søge statens satspuljemidler til ekstraordinære indsatser og aktiviteter, der kræver øget økonomisk fundament. Fremskaffelse af job på særlige vilkår til unge førtidspensionister. Ældre i kommunen er en meget stor gruppe mennesker, som for de flestes vedkommende klarer sig i eget hjem. Men når hjælpen er påkrævet, skal kommunen støtte op med hjælp af høj faglig karakter. SF Nyborg ønsker at skabe sammenhæng i overgangen fra sygehus og hjem, såvel som muligheden for et aflastningsted skal være til stede, når der er behov. Desuden ønsker vi at bringe mulighederne for seniorbofællesskaber mere i spil, fordi vi ved, at fællesskab er både socialt og samfundsgavnligt, når mennesker bringes sammen under ordnede forhold og med respekt for individualiteten. Konkret vil SF-Nyborg arbejde for at: Kontakten mellem sygehus og hjemmeplejen i kommunen skal styrkes Kommunen stiller de nødvendige sygeplejefaglige resurser til rådighed for borgeren. Kontakten til de pårørende styrkes og intensiveres i pleje omsorgsfasen Støtte ældre medborgeres interesse for oprettelse af seniorbofællesskaber i kommunen. SF-Nyborg vil arbejde for at styrke solidarisk velfærd ved at styrke erhverv og beskæftigelse. De seneste års økonomiske krise har lagt voldsomt pres på erhvervslivet og beskæftigelsen. Mange virksomheder er lukket og mange står uden arbejde. SF-Nyborg kæmper for at tiltrække nye arbejdspladser, skaffe de arbejdsløse i job og sikre de unge praktikpladser. SF Nyborg vil arbejde for at styrke erhvervsliv og beskæftigelse. SF-Nyborg vil et stærkt erhvervsliv, og vi arbejder hele tiden på at forbedre de vilkår, som er vigtige for, at virksomheder trives i Nyborg kommune. 4 5

4 De sidste par år har SF s indsats været med til at tiltrække nye virksomheder som f.eks. Andresen Towers, skabe nye arbejdspladser med bl.a. udvidelsen af strandhotellerne og senest som forkæmper for etablering af et stort biogasanlæg i Ørbæk s industriområde og udvidelse af Ørbæk bryggeri. Fortsat at styrke dialogen mellem kommune og erhvervsliv, f.eks. ved halvårlige dialogmøder. Videreudvikle ordningen for virksomheder med én indgang til kommunen. Etablere en offentligt prioriteret erhvervssatsning inden for grøn omstilling. Etablere offentligt-privat samarbejde om Nyborg som etableringssted for clean-tech virksomheder. SF- Nyborg vil arbejde for grøn omstilling i Nyborg ved at: Skabe rammer for nye grønne arbejdspladser. SF Nyborg vil, at kommunen går foran i en grøn omstilling og støtter op omkring de mange initiativer og tiltag der igangsættes af iværksættere, virksomheder, organisationer (private som offentlige), der ser en mulighed i ny bæredygtig teknologi og metoder. SF-Nyborg er de sidste fire år gået foran med grønne løsninger og deraf støtte til jobs inden for det grønne område. Eksempelvis energirenovering af kommunale bygninger og montage af solceller på mange kommunale bygninger. Beskæftigelse er et omdrejningspunkt for god livskvalitet og er et kardinalpunkt for SF. En god uddannelse eller efteruddannelse er en nødvendig vej for at få beskæftigelse. SF Nyborg vil kæmpe for at styrke indsatsen for bedre uddannelse, efteruddannelse og beskæftigelse. Nyborgs nye ungeenhed er bl.a. resultatet af en ambitiøs SF-indsats på beskæftigelsesområdet med bedre hjælp til unges uddannelse (praktikpladser, EGU m.m.), ligesom vi har været med til at skabe bedre muligheder for dem, der er faldet ud af dagpengesystemet. Ønsker og ressourcer om job og uddannelse hos den enkelte sættes i højsædet under planlægningen af indsatsen, især skal efteruddannelse af ledige prioriteres. Skabe rammerne for en lokal forankret produktionsskole i Nyborg, der kan hjælpe de uafklarede unge til uddannelse og job. Styrke mentorordninger i forhold til de enkelte uddannelsessøgende og i integrationen. Styrke udviklingen af jobs på særlige vilkår (fleksjob), idet førtidspension nu tilkendes sjældnere. Det offentlige bør gå foran i indsatsen for at sikre relevante jobs til de, der har begrænsede ressourcer. At Nyborg Kommune som storindkøber tænker i grønne løsninger, når der købes ind. Offentlige grønne indkøb skaber synergi hos leverandørerne i form af øget markedsføring, innovation, salg og eksport samt flere arbejdspladser. At Nyborg Kommune via en klar grøn erhvervspolitik samt nye offentlig-private samarbejder støtter op om nye grønne virksomheder. At kommunen skaber et image som grøn erhvervskommune med fokus på clean-tech virksomheder. At kommunens grønne arealer (natur, skov og strand) bruges offensivt i en bosætningsstrategi såvel som turismestrategi. At tiltrække fødevareforarbejdende virksomheder. Bevare naturområder for rekreation og biologisk mangfoldighed Grøn omstilling handler også om at passe på den natur vi har, både for naturens egen skyld og for, at vi og vores børn kan få glæde af den. Vi skal sikre en balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores natur, skove og strande. Og så skal vi have gode muligheder for adgang til naturen. SF-Nyborg vil i den kommende byrådsperiode som et led i den grønne politik helt konkret arbejde for at: MILJØ Borgere i Nyborg Kommune skal sikres imod gift i vandet, luften og jorden, såvel som i maden og i kroppen. Alle skal have adgang til natur, og Nyborg Kommune skal rustes til fremtidens voldsommere klima. Vores naturressourcer er efterhånden under voldsomt pres, og der er behov for at skabe en mere effektiv produktion, hvor miljøbelastningen er reduceret. Det skal ske gennem en gradvis grøn omstilling af samfundet, hvor vi med nye miljørigtige løsninger og tiltag søger at få mere ud af færre ressourcer og samtidig reducerer spild og klimagasser. Nyborg kommune får udarbejdet en natur- og friluftsstrategi. Skabe flere naturstier og bynære rekreative arealer for at øge adgang til natur, landskab og strand. Støtte frivillig-projekter der er godt for naturen, f.eks. kogræsserlaug. Inddrage lodsejere, grønne organisationer og landsbyråd ved planlægning af tiltag i det åbne land. 6 7

5 Fremme brugen af økologisk mad i institutioner og kommunale køkkener En omstilling til mere økologi i de kommunale køkkener vil medvirke til at øge efterspørgslen på økologiske produkter og derved øge omlægning af økologiske landbrugsarealer til gavn for miljøet. Erfaringer fra køkkener, som allerede er omstillet til økologi, viser, at omstillingen har givet mere tilfredse borgere (f.eks. bedre måltidskvalitet for de ældre) og personale. Ligesom udvikling af nye driftsmetoder, nye maskiner og nye kreative produkter på sigt bidrager til grøn omstilling og beskæftigelsen i Nyborg. SF-Nyborg vil konkret arbejde for: En økologisk omstilling af de offentlige køkkener i kommunen. Det koster ikke ekstra penge at lægge køkkenerne om til mere økologi, men det kræver dog nytænkning og omlægning af den nuværende måde at indkøbe og forberede maden på. Efteruddannelse af køkkenpersonalet og investering i funktionelle køkkener til håndtering af råvarer. Gå foran på klimaområdet Ligesom den økonomiske krise truer vores velfærdssamfund, er klimaforandringerne en trussel for fremtidige generationer, vores samfund og velfærd. Der er behov for, at vi alle gør vores til at reducere vores CO2 udledning til atmosfæren. SF-Nyborg har i forgående valgperiode arbejdet for, at Nyborg kommune reducerer kommunens CO2- udslip fra egne aktivitet. Vi har været med til at skabe vækst i energirenoveringer og der er installeret mange kvadratmeter solceller på kommunale bygninger. SF Nyborg ønsker en ambitiøs kommunal miljøpolitik. Konkret vil vi arbejde for at: At kommunen forpligter sig til at nedbringe C02-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Samarbejde med private aktører for at finde energi-smarte løsninger i både byggeri og i driften af de kommunale institutioner, der reducerer udledningen af CO2. Skabe endnu mere grøn energi ved at etablere flere solcelleanlæg og se på muligheder for mere vindenergi og energi fra biogas. 2.3: DEMOKRATI Demokrati er grundstenen i vores samfund og giver alle borgere lige rettigheder og muligheder uanset social baggrund. Men demokratiet bygger også på at vi alle deltager og bidrager med det vi nu kan. Og de fleste borgere vil gerne bidrage, hvis de får muligheden. SF-Nyborg vil arbejde for at styrke borgernes deltagelse ved at inddrage foreninger og lokale råd i kommunens arbejde og skabe nye løsninger. SF-Nyborg ønsker at styrke dialogen og samarbejdet mellem borgerne og kommunen og derved styrke, at vi som borgere agerer mere som deltagende brugere end som passive forbrugere. Sammen skaber vi de bedste løsninger. SF-Nyborg har allerede været med til at oprette bl.a. uddannelsesrådet og et ungdommens uddannelsesråd (sidstnævnte for styrkelse af elevdemokrati) samt sætte fokus på nyskabende inddragelsesprocesser i forhold til skolepolitik og dagtilbudspolitik. Konkret vil SF-Nyborg arbejde for at: Inddrage foreninger og virksomheder i den ny skoledag, som skolereformen lægger op til. Intensiveret samarbejde med boligforeninger om boligsocial unge-indsats (støttende vicevært) og samarbejde med bydelsprojekterne Stedet og Møllerne om aktiviteter og beboerrådgivning. Øget anvendelse af alle servicelovens 18 midler til det frivillige sociale arbejde. Styrke inddragelse af råd og brugerbestyrelser i udviklingen af nye løsninger på kommunens udfordringer. Skabe et frivilligcenter, der kan støtte op om de frivilliges arbejde og uddannelse. Kultur og fritid Som dansker er vi i en situation, hvor vi normalt har meget fritid og samtidig mange muligheder for at skabe vores egen aktive fritid, til glæde og gavn for de fleste. SF-Nyborg vil arbejde for at styrke mulighederne for et aktivt og værdifuldt fritidsliv ved at fremme Nyborgs kulturliv og kulturarv. Kulturlivet i Nyborg spænder vidt med kunst, musik og teater som de centrale elementer. SF-Nyborg vil i den kommende periode arbejde for, at så mange borgere som muligt får kulturelle tilbud, der giver glæde og begejstring samt tiltrækker borgere fra det øvrige Fyn, Danmark og verden. Samtidig vil vi i SF-Nyborg arbejde for at støtte og udbygge det lokale engagement. At få etableret et multikulturhus og gerne i sammenhæng med det eksisterende borgerforeningshus. Fortsat at støtte videreførelsen af traditionelle lokale aktiviteter som eksempelvis Nyborg Voldspil, Nyborg Biograf, Slots-koncerterne, Danehofgarden mv. At synliggøre kulturpuljen særligt for foreninger i små lokalområder Fastholde udvikling af folkebibliotekerne, for de kan ikke undværes. Ørbæk Bibliotek er i 2013 åbent for alle kommunens borgere ved selvbetjening i mange timer i ugens løb. Dette er allerede en succes, som vi vil arbejde for overføres til Ullerslev (er dog vedtaget til ikrafttræden i 2014) og Nyborg snarest. 8 9

6 Endelig er det glædeligt og fantastisk interessant at se udviklingen omkring Nyborg Slot og arbejdet med at få slottet optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Vi vil derfor gøres vores til, at dette store kulturarvsprojektet kan udvikles som et folkeligt projekt. Idræt- og fritidsliv Fritid og idræt fylder meget for mange. Et sundt idrætsliv og et spændende fritidsliv giver glæde, ny energi og øger vores sundhed. I SF-Nyborg ønsker vi en kommune, hvor idræts- og fritidslivet hele tiden sættes i højsædet. Samtidig gør skolereformen, at vi må gentænke hele idræts- og fritidslivet for de skolesøgende børn og unge. At der fastholdes fokus på de 9 større landsbysamfund som akser for bosætning i det åbne land En øget inddragelse af landsbyrådene At styrke og nytænke den kollektive trafik i kommunens landområder, især i forbindelse med skolegang og fritidsaktiviteter En fortsat støtte til forsamlingshuse og foreningsliv At forøge omfanget af landsbypedelordningen En bedre dækning af fibernet og mobilnet via samarbejde med selskaberne SF-Nyborg har i denne valgperiode særligt stået for at få etableret kampsportens hus i Nyborg. Ligeledes har vi medvirket til at beslutte den store udbygning af Nyborg Idræts- og Fritidscenter såvel som Ørbæk Midtpunkt. Kontakt: Thomas Laursen, SF-Nyborgs spidskandidat, , Konkret vil SF-Nyborg arbejde for at: En dynamisk og innovativ kobling mellem skole og idræts-og fritidsliv Placere en multibane på havnen i Nyborg Udvikle cirkuspladsen i Nyborg (by-parken) til et grønt byrum Bosætning Prognosen for den demografiske udvikling i Nyborg tegner et billede af et vigende indbyggertal i kommunen og især i landsbyerne og i det åbne land. En udvikling, der må og skal bremses, hvis kommunen fortsat skal kunne løfte opgaver, skabe et dynamisk forretningsliv, tiltrække nye virksomheder og opretholde støtte til et bredt kultur-,idræts- og fritidsliv. Steffen Aarestrup Nielsen, formand for SF-Nyborgs partiforening, , STEM PÅ SF TIL KOMMUNALVALGET DEN 19. NOVEMBER 2013 SF-Nyborg vil arbejde for en styrket bosætning ved at: Sætte fokus på landsbyerne og det åbne land SF-Nyborg prioriterer indsatsen for bosætning som et fundament for kommunens drivkraft. Vi ønsker, at bosætningsstrategien hele tiden udvikles med konkrete tiltag og i sammenhæng med de øvrige politikområder. I nuværende byrådsperiode har SF bl.a. været med til at sikre bedre cykelstier mellem Herrested Kastel, Langå Øksendrup samt på Fynsvej. Sidste del af cykelsti fra Skovparken til Nymarksvej er klar medio december I 2014 etableres cykelsti mellem Frørup og Ørbæk. SE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19.

Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. Konstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november 2013. Odsherred vækst og fremgang. OdsKonstitueringsftale efter Kommunalvalget. den 19. november 2013. Odsherred vækst og fremgang. Odsherred

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

i Nyborg - Valgprogram 2009

i Nyborg - Valgprogram 2009 i Nyborg - Valgprogram 2009 Kultur og fritid Natur og miljø Økonomi Socialpolitik Trafik Nyborg - Kommunen i fremdrift Sundhed Ældre Erhverv Landdistrikter Energi Uddannelse Familie Værdier Visioner -

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE

GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET TIL #KV2017 GRØN OMSTILLING I NATURENS RIGE Vi vil gøre op med ideen om evig vækst. Landdistrikterne kan med fordel være pilotområder for grønne omstillingsprojekter. Lad os

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

TEMAER FRA MØDET DEN

TEMAER FRA MØDET DEN TEMAER FRA MØDET DEN 3.3.2016 Andet Dagtilbud Partnerskaber Børneog Unge Politik Skolegang Sundhed Forældresamarbejde Ungdomsuddannelse Fællesskab FORÆLDRESAMARBEJDE Fokus på indsats og støtte til barn

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

GØR SYDDJURS LIDT VILDERE! Læs mere på Syddjurs.Enhedslisten.dk. Foto: Anne Steen, WORTH KEEPING

GØR SYDDJURS LIDT VILDERE! Læs mere på Syddjurs.Enhedslisten.dk. Foto: Anne Steen, WORTH KEEPING GØR SYDDJURS LIDT VILDERE! Læs mere på Syddjurs.Enhedslisten.dk FÆLLESSKAB FUNGERER! Det er nu snart 4 år siden, Enhedslisten stillede op og kom ind i Syddjurs byråd. I de 4 år har vi kæmpet for at forbedre

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

POLITIKKER OG MÅL Børne- & Kulturområdet 2011-2014 1 >> > >

POLITIKKER OG MÅL Børne- & Kulturområdet 2011-2014 1 >> > > POLITIKKER OG MÅL Børne- & Kulturområdet 2011-2014 1 2 Indhold Forord... 5 Overordnet politisk vision... 6 Politik for Skole & Fritidsordningsområdet... 7 Et højt fagligt niveau for alle elever...7 Alle

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser.

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser. 1 Per Schultz Jørgensen, sept. 2010 Kort udgave Haderslev-reformen Opvækst - udvikling Dagpasning - skole Sundhed - fritid og Fremskudt indsats i børne-, junior- og ungeuniverser Udarbejdet for Børne-

Læs mere