Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge."

Transkript

1 Ungestrategi

2 Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i Herlev og at understøtte de unge i at være aktive medborgere, der tager ansvar for eget liv og bidrager til fællesskabet. Kommunen har mange gode tilbud både indenfor fritids- og uddannelsesområdet, og de tilbud skal vi fortsat udvikle, så unge i Herlev får et godt ungdomsliv. Med ungestrategien sætter vi yderligere fokus på de indsatsområder og initiativer, som har betydning for, at alle unge i Herlev får et godt ungdomsliv og gode levevilkår. Det handler i høj grad om uddannelse og et aktivt fritidsliv, men også om hvordan vi kan sikre, at fremtidens unge får et godt afsæt for ungdomslivet. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Da en stærk og koordineret ungeindsats kræver en god dialog og et godt samarbejde, er strategien blevet til i et samarbejde mellem professionelle, unge, erhvervslivet og aktive i kultur- og fritidslivet. Det har været vigtigt for os at inddrage de unge og få deres ideer og input med. Dialogmøder og fokusgruppeinterviews med unge har derfor været en væsentlig inspirationskilde for strategiens fokus og indhold. Herlev august 2012 Ungestrategien skal også bidrage til at styrke den helhedsorienterede ungeindsats i samarbejde med alle de aktører i Herlev, der har med unge at gøre. Ungestrategien skal derfor være udgangspunkt for mødet og arbejdet med unge, det tværfaglige Thomas Gyldal Petersen Borgmester

3 Der er mange fede fritidstilbud i Herlev, og det er vigtigt at have noget ved siden af skolen Elev, Herlev Gymnasium Indledning Ungestrategien er opbygget omkring fire hovedområder: Visionen for Herlev Kommunes Ungestrategi er at skabe et godt ungdomsliv for alle Herlevs unge og at fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv. For at sikre dette skal vi gennem uddannelse, beskæftigelse med uddannelsesperspektiv, kultur og forebyggelse, styrke de unges kompetencer og udviklingspotentialer. Ungestrategien omhandler alle unge i Herlev, og fokuserer på indsatser og initiativer der understøtter det gode ungdomsliv. Det gælder udviklende fritidstilbud, forebyggende indsatser, og gode muligheder for uddannelse og job. Uddannelsesperspektivet står centralt i strategien og understøtter regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er derfor særligt fokus på de årige, som skal understøttes i at komme i gang med uddannelse efter afsluttet grundskole-uddannelse, og som kræver særligt fokus ved overgangen til det 18. år. Med ungestrategien har vi også ønsket at skabe et fælles fundament for arbejdet med børn og unge i Herlev. Der er derfor stort fokus på det tværfaglige samarbejde og vigtigheden af en helhedsorienteret, koordineret indsats. Vi vil bidrage til udviklingen af den helhedsorienterede ungeindsats, hvor alle relevante parter inddrages og samarbejder, både internt og på tværs af de sektorer, hvor de unge er. Herlev Kommune har en række øvrige politikker og strategier der understøtter kommunens ungeindsats. Det drejer sig om børnepolitikken, de pædagogiske rammeplaner, Jobcenter Herlevs beskæftigelsesplan og de målene for indsatsen i den tværgående enhed Unge - Job & Uddannelse. Ungestrategien supplerer disse ved at sætte særligt fokus på de unge. God læselyst! Et godt ungdomsliv så vi fremmer en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere Uddannelse for alle så flest mulige unge i Herlev får en uddannelse En styrket indsats for de unge der ikke kommer i gang - så de får adgang og tilknytning til arbejdsmarkedet og kan forsørge sig selv Samarbejde og partnerskaber som omdrejningspunkt for den fælles ungeindsats

4 Et godt ungdomsliv er, at få en uddannelse at blive set og hørt gode venner at andre tror på en Fire unge fra Herlev Et godt ungdomsliv Vi skal bidrage til at fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere. Det gør vi blandt andet gennem en aktiv indsats i forhold til børn og unges dannelse og uddannelse og ved at fremme af det gode liv og de gode valg. Idealet for det gode ungdomsliv er medborgerskab, hvor unge tager ansvar for eget liv og aktivt bidrager til fællesskabet. For at sikre, at unge tager aktivt del i fællesskaber og herigennem forsat udvikler deres identitet må vi gennem uddannelse, kultur og forebyggelse have blik for de unges kompetencer og udviklingspotentialer. I. Aktivt medborgerskab Som medborger i et demokratisk samfund har den unge på den ene side frihed til at deltage på egne præmisser men har samtidig medansvar for at fællesskabet fungerer. En bevidsthed om den rolle hver enkelt borger spiller i et demokratisk samfund kræver viden om, hvad demokrati er. En viden som bygger på de sociale og kulturelle erfaringer, de unge gør sig. Demokrati finder sted på flere arenaer, og aktivt medborgerskab folder sig forskelligt ud. Medborgerskabets tre ben: Uddannelse, dannelse og forebyggelse er som hønen og ægget hinandens forudsætninger. Arbejdet med at gøre unge til aktive medborgere forudsætter en helhedsorienteret indsats. Det forudsætter samtidig, at de professionelle på tværs af fagområder anlægger et ressourcesyn i samarbejdet med og om unge: De unge skal anerkendes som unikke personer med forskellige erfaringer og forudsætninger for at skabe et selvstændigt og aktivt liv Udgangspunktet for mødet og dialogen med den unge er, at vi accepterer hinanden som medskabere af fælles liv Det er i mødet med de unge, at strategien får liv og skal praktiseres En ung i trivsel har større uddannelseschancer En ung i trivsel har selvværd og mod til at bidrage til mangfoldige fællesskaber En ung i trivsel har øje for egne og andres ressourcer

5 Bandet i går roste os vi skaber en god stemning og taler med gæsterne Ung frivillig fra KlauzDal MÅL At skabe tid og rum til fordybelse omkring kunst og kulturaktiviteter At skabe nye arenaer for arbejdet med kunst og kultur At kunst og kultur inddrages som aktivt element i unges dannelse til medborgerskab DERFOR VIL VI I HERLEV KOMMUNE II. Kultur som empowerment Kunst og kultur er et væsentligt element i unges dannelse til aktivt medborgerskab, fordi det kan binde mennesker sammen. Med kunst og kultur som omdrejningspunkt kan iboende ressourcer hos den unge foldes ud og understøtte etableringen af fællesskaber, hvor unge inddrages og interagerer på nye måder. Ungdomskultur folder sig ud på mange arenaer i uddannelse, fritidsliv og familie, og bliver både skabt for unge og af og med unge. Det er med til at udvikle den enkelte unge og et mangfoldigt kulturliv. Bygge videre på eksisterende samarbejde mellem lokale kulturinstitutioner omkring projekter Indgå partnerskaber med kulturlivets institutioner og foreninger Etablere kultur-taskforces, der står for initiativer til brobygning mellem uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, idrætsforeninger og lokale boligområder Etablere en ungdomskulturpulje, hvor unge kan søge midler til egne projekter Etablere et virtuelt kulturmødested

6 Mit job på KlauzDal har gjort mig mere ansvarlig. Der går ikke mere total fest i den Ung frivillig fra KlauzDal MÅL At skabe rammer for et meningsfuldt fritidsliv Arbejde i forløb med de unge, der fremmer deres evne til at træffe gode valg Rettidig indsats overfor udsatte unge med inddragelse af relevante aktører blandt professionelle og familie Fokus på indsatser og initiativer der bidrager til unges trivsel herunder adgang til bolig Udvikle SSP samarbejdet og handleplan for kriminalitetsforebyggelse III. Forebyggelse er at fremme det gode liv og de gode valg Forebyggelse skal udvikle de unges kompetencer, så de bliver i stand til at træffe gode valg for deres liv. Herunder at kunne sige fra overfor stoffer og kriminalitet og i stedet vælge fællesskaber og aktiviteter, hvor der er mulighed for at blomstre og trives. Det systematiske forebyggende arbejde er funderet i samarbejdsmodellen SSP (det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi) og indsatserne foregår på et generelt-, specifikt- og individorienteret niveau. I SSP findes nøglepersoner, men alle professionelle der har med børn og unge at gøre, skal bidrage til børn og unges gode trivsel. Det gælder både i forhold til den helt tidlige indsats, hvor fundamentet skabes, og når den unge står overfor voksenlivet. DERFOR VIL VI I HERLEV KOMMUNE Udvikle metoder og handleplaner der understøtter forældresamarbejdet og betoner forældrenes ansvar for den unge Udvikle metoder og handleplaner der understøtter arbejdet med unges trivsel herunder konfliktmægling, venskabsordninger og rollemodelkorps Systematisk fraværsprocedure i institutionerne og opfølgende handling Systematisk indsats i forhold til unge i udsatte positioner Udbygge fritidsjobformidling

7 Med teatersport kan jeg vise andre sider af mig selv Ung på ungdomsskolen MÅL Et samarbejde der bygger på en klar rolle- og ansvarsfordeling og konsensus omkring opgaveløsninger med den unge er i centrum Et samarbejde hvor der ikke er langt fra den gode idé til opfølgning og handling Et samarbejde hvor der er plads til at gøre en forskel og tænke stort DERFOR VIL VI I HERLEV KOMMUNE IV. Flerfagligt samarbejde For at fremme det aktive medborgerskab og dermed dannelse af de unges kompetencer og gode valg, er det nødvendigt med fælles forståelsesramme for arbejdet med unge og en organisering, der bygger på et samarbejde på tværs. Her bringes forskellige fagligheder i spil, og der er tillid, blik for og inddragelse af hinandens ressourcer. Understøtte og videreudvikle netværkssamarbejdet på ungeområdet, så de relevante kompetencer kommer i spil Opkvalificere og videreuddanne de professionelle gennem særlig tilrettelagte forløb med fokus på ungdomspædagogik og medborgerskab Udvikle metoder til forskellige former for ungeinddragelse Have fokus på optimering af sagsgange Udarbejde et dynamisk idé- og ressourcekatalog til inspiration og vidensdeling

8 MÅL Uddannelse for alle Uddannelse er af de vigtigste udgangspunkter for unge, der står overfor at skulle tage ansvar for deres eget liv og skabe en tilværelse. Uddannelse er derfor en central del af indsatsen for at skabe det gode ungdomsliv for unge i Herlev. En uddannelse åbner op for en lang række muligheder i form af netværk, viden og udvikling af kompetencer, og dermed et aktivt liv. Uddannelse bidrager derfor både til at give unge gode mulighed for at forsørge sig selv, og til at de unge kan søge indflydelse og være aktive medlemmer af fællesskabet. Derfor skal alle unge i Herlev som udgangspunkt have en uddannelse. Tidligt fokus på uddannelse og lysten til at lære Læring sker i mange arenaer: I familien, fritidstilbuddene og blandt jævnaldrende. Derfor skal læring og uddannelse tænkes bredt, og de professionelle som arbejder med unge kan eksempelvis repræsentere idrætslivet og kulturelle tilbud. Fokus på unges uddannelse begynder tidligt. I dagtilbud, i skole og videre i ungdomsuddannelserne skal grundlaget være læringsmiljøer, der udvikler børn og unges faglige, sproglige, personlige og sociale kompetencer. Det er også vigtigt at holde fokus på, at børn og unge bevarer lysten til at lære. Derfor er grundskolens opgaver også, i samarbejde med forældrene at give børn og unge kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Flest mulige unge skal have en uddannelse Flest mulige unge i Herlev skal have en ungdomsuddannelse. De unge skal enten have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Næsten alle unge i Herlev starter på en ungdomsuddannelse, men mange falder fra. Frafaldet er især højt på erhvervsuddannelserne. Derfor er Herlev Kommunes målsætning, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller på anden måde rustes til at få fodfæste på arbejdsmarkedet gennem for eksempel beskæftigelse med uddannelsesperspektiv. Regeringen har sat et mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Dette mål arbejder vi hen i mod ved at holde fokus på, at flest mulige unge skal i gang med en ungdomsuddannelse efter grundskolen, og at de unge som ikke umiddelbart er parate til uddannelse, tilbydes en uddannelsesforberedende aktivitet. Flest mulige unge i Herlev gennemfører en ungdomsuddannelse, eller på anden måde rustes til at få fodfæste på arbejdsmarkedet De unge skal have god og kvalificeret vejledning omkring uddannelsesvalg Styrke sammenhængen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Grundskolens overbygning skal gøre eleverneuddannelsesparate Understøtte at de unge fastholdes i deres uddannelsesforløb At der er fokus på udvikling af unges flersidede kompetencer igennem hele uddannelsesforløbet DERFOR VIL VI I HERLEV KOMMUNE Udvikle og understøtte vejledning, introduktionsforløb og kendskab til ungdomsuddannelserne Styrke den koordinerede indsats Etablere et samarbejde mellem institutionernes professionelle der i praksis tager højde for udvikling af unges kompetencer Etablere samarbejde med eksterne indenfor idræts- og kulturlivet I grundskolens overbygning have øget fokus på de nødvendige faglige, sociale og personlige kompetencer med henblik på at understøtte elevernes uddannelsesparathed

9 Flyverne er gode at snakke med de surmuler ikke, MÅL men møder os åbent og siger hej Flest mulige unge skal være i gang med uddannelse eller i job Antallet af unge der kommer i uddannelse eller beskæftigelse skal øges med 5 procent årligt i perioden Viften af tilbud til de unge der har svært ved at komme i gang med og/ eller gennemføre en ungdomsuddannelse skal udbygges En styrket indsats for de unge, der ikke er i gang Ung til onsdagsspisning hos det flyvende korps DERFOR VIL VI I HERLEV KOMMUNE For de fleste mennesker er livskvalitet forbundet med et aktivt liv, Det samme gælder unge, hvor fravalget af uddannelse eller beskæftigelse dækker over andre problemer. Derfor har vi særligt fokus på at få denne gruppe unge i gang. Som led i den styrkede ungeindsats skal det tværfaglige samarbejde mellem Unge Job & Uddannelse og de øvrige professionelle, der har med unge at gøre, også udvikles. Især i forhold til den voksende gruppe af unge som har svært ved at fastholde uddannelse eller job, og som kan have behov for en særligt tilrettelagt uddannelses- eller beskæftigelsesindsats eller anden støtte. Den unges boligsituation er også vigtigt at tænke ind i den helhedsorienterede indsats. Styrke samarbejdet og den koordinerede indsats overfor de unge, som ikke er i gang Styrke de tværfaglige netværk der sikrer vidensdeling og koordination Etablere mentorordninger der støtter unge med særlige behov under uddannelsen Styrke samarbejdet omkring uddannelses- og erhvervsklassen Sætte større fokus på de unges boligsituation som en del af den helhedsorienterede indsats Udvikle samarbejdet med erhvervslivet omkring særlige ordninger for unge, der kan bidrage til at gøre dem beskæftigelses- eller uddannelsesparate sociale relationer og selvforsørgelse. Vi ønsker derfor at styrke indsatsen overfor de unge, som ikke er i gang med uddannelse eller i job, så de får adgang og tilknytning til arbejdsmarkedet og bliver i stand til at forsørge sig selv. For målgruppen over 18 år er det et særskilt mål, at passiv forsørgelse skal være en undtagelse og så vidt muligt kun tildeles i en kortvarig periode. Det betyder, at der målrettet arbejdes for at få alle unge over 18 år i gang med uddannelse, beskæftigelse med uddannelsesperspektiv eller i job. I fremtidens samfund vil det blive sværere og sværere at få adgang til og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet uden en uddannelse. Da et aktivt liv med sociale relationer, og det at kunne forsørge sig selv, er afgørende for livskvaliteten for de fleste, er det et overordnet mål for ungeindsatsen, at alle unge skal være i gang med uddannelse, beskæftigelse med uddannelsesperspektiv eller i job. En god måde at sikre koordination omkring den enkelte unge på er samarbejde gennem tværfaglige netværk. Netværkene sikrer vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de forskellige aktører i indsatsen og skaber rum for drøftelser af lokale problemstillinger. Helhedsorienteret og sammenhængende indsats For at styrke ungeindsatsen i Herlev Kommune, blev den tværgående enhed Unge Job & Uddannelse etableret i november Enheden har fokus på de årige unge i Herlev, der er uden uddannelse eller job. Udover at sikre at alle unge er i gang med uddannelses eller i job, skal den tværgående enhed sikre, at flere unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse, og at vi hele tiden kan finde den bedst mulige løsning for den enkelte unge. Nogle unge vil gerne bare have et job, og det kan mange unge også skaffe sig. Udfordringen er dog, at de unge som ikke evner at få rigtigt fodfæste på arbejdsmarkedet, i alt for mange tilfælde aldrig bliver i stand til at forsørge sig selv.

10 Gennem partnerskab og samarbejde bringes alles kompetencer i spil det optimerer den unges muligheder Ungechef, Herlev Kommune Samarbejde og partnerskaber En stærk ungeindsats kræver en god dialog og et godt samarbejde mellem de mange aktører på uddannelsesområdet. Derfor vil vi arbejde for at styrke og udvikle samarbejder og partnerskaber på tværs. Mål: Alle unge skal have et godt kendskab til ungdomsuddannelsessystemets muligheder og indgange Det gensidige kendskab skal styrkes mellem de aktører, der vejleder og tilbyder uddannelsespladser til unge Tættere samarbejde med erhvervslivet omkring lærepladser og job til byens unge Tættere samarbejde med kultur og fritidslivet med henblik på at inddrage de arenaer, hvor de unge bruger deres fritid i den helhedsorienterede indsats Derfor vil vi i Herlev Kommune: For at sikre en helhedsorienteret ungeindsats, hvor alle relevante parter inddrages og samarbejder, skal samarbejdet omkring de unges kendskab til erhvervsuddannelserne styrkes og udvikles. Det gælder både internt i Herlev Kommune og eksternt i forhold til uddannelsesinstitutioner, det lokale erhvervsliv og brancheorganisationer. Herlev Kommune har med gode resultater indgået samarbejde og konkrete partnerskabsaftaler med brancheorganisationer, Ungdommens Udannelsesvejledning og en række erhvervsuddannelser. Formålet med partnerskaberne er at understøtte og opsøge praktikpladser til unge i Herlev, samt at sikre og udvide samarbejdet mellem grundskoleområdet og erhvervsuddannelserne. Intensivere det tværgående samarbejde med aktørerne på området med henblik på at øge de unges kendskab til erhvervsuddannelserne og antallet af job og lærepladser Etablere frivillige partnerskaber med det lokale erhvervsliv som sikrer lære- og praktikpladser og fremtidige job til unge Understøtte det spirende samarbejde mellem ungdomsuddannelser og virksomheder, der kan fremme innovative projekter og iværksætteri Arbejde for at etablere flere frivillige partnerskabsaftaler med brancheorganisationer og forbund med henblik på at tilvejebringe flere lærepladser

11

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Forord. Vi glæder os til at realisere ungestrategien.

Forord. Vi glæder os til at realisere ungestrategien. Ungestrategi 2017 1 Forord Når man er ung, er der mange forventninger og udfordringer at håndtere. Der er de nationale krav om, at flere unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet, der er de unges

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

At lære at være ung 2010-2014. Korskærparken - når samskabelse virker

At lære at være ung 2010-2014. Korskærparken - når samskabelse virker At lære at være ung 2010-2014 Korskærparken - når samskabelse virker ..hvad er - At lære at være ung? ALAVU er en helhedsorienteret indsats der målretter sig en primær gruppe unge. Gruppen er karakteriseret

Læs mere

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum

Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum Hvordan får vi de sidste med? Professionshøjskolen UCC 7. maj 2010 Anna Marie Illum 1 Kravene til indsatsen sættes af den globale dagsorden 2 Ungdommen som et selvstændigt politik og indsatsområde En helhedsorienteret

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE

TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE TVÆRPOLITISK UNGESTRATEGI 2014-15 I LEJRE KOMMUNE 0. Indledning: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har i september 2013 fået udarbejdet en analyse af ungeområdet, der beskriver udfordringer for og muligheder

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutningsreferat. af møde den 14. september 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat af møde den kl. 15.30 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 82 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING 83 DELTAGELSE

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen Uddannelse til alle unge 16-30 år At være noget for nogen Indledning Velkommen til omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge 16-30 år s anbefalinger til at få flere unge i uddannelse: Omstillingsgruppen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse

Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse Aftale mellem UU Aalborg og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen om indsatsen for at få flere 15-24-årige i uddannelse UU Aalborg Jobcenter Ung Socialcenter Ung Familiegrupperne Ungdomscentret Fritidscentrene

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011

Børne- og Ungepolitik er udgivet af: Greve Kommune. Vedtaget af Greve Byråd 2011 sig, orienteres om serviceniveauet på området. Støtten gives hvor behovet er, nogle gange til barnet og andre gange til hele familien. Forældrene inddrages altid i målfastsættelsen for indsatsen, uanset

Læs mere