Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Bilag 1 til kontrakt mellem AU og MIM Bilag 1 Økonomiske rammer Reservationsbevillingen til Miljøundersøgelser Miljøministeriets reservationsbevilling vedrørende Miljøundersøgelser fremgår af bevillingslovenes Miljøundersøgelser. Bevillingens størrelse fastsættes på de årlige bevillingslove. Tabel 1 Oversigt over den økonomiske ramme for kontrakten mio. kr Udgiftsbevilling 1) 151,3 146,9 144,2 141,3 Indtægtsbevilling 1) 1,2 1,2 1,2 1,2 1) FL-bevillingen på 152,8 mio.kr. i 2010 indeholder konkurrenceudsatte opgaver for 3 mio.kr. pr. 1.juli Bevillingen er derfor reduceret med 1,5 mio.kr. for 2010 og 3 mio.kr. i hvert af årene De anførte tal for er incl. bevillingen på 15,4 mio.kr. til de konkurrenceudsatte vildtforvaltningsopgaver. 2) Der overføres ca. 1,2 mio.kr. til AU/DMU fra Overførsel til Fødevareministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen til dækning af udgifter til aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler i Bevillingen i 2010 anvendes af AU/DMU under følgende budgetteringsforudsætninger: AU/DMU anvender 15,4 mio.kr. til opgaver vedrørende overvågning og videnopbygning på vildtforvaltningsområdet (jf. Finanslov og Finanslov ). Den konkrete budgettering heraf aftales med Skov- og Naturstyrelsen. Vildtforvaltningsopgaverne konkurrenceudsættes ved offentliggørelse af udbuddet i løbet af foråret Overdragelsesperioden fra kontrakt med kommende leverandør er indgået til opgaven overdrages til kommende leverandør er 9 måneder. AU/DMU anvender 4,6 mio.kr. til forskningsopgaver vedrørende understøtning af Grønlands Selvstyre på natur- og miljøområdet (jf. Aftale mellem VTU og Grønlands selvstyre og aftale mellem Råstofdirektoratet og DMU begge gældende 1. jan dec. 2014). Den konkrete budgettering aftales med Råstofdirektoratet, Grønlands Selvstyre. AU/DMU varetager arbejdet med emissionsopgørelse af klimagasser for Klima- og Energiministeriet. Det er aftalt mellem Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet, at udgifterne (2010: 6 ÅV)til dette arbejde efter nærmere aftale dækkes af bevillingen fra Miljøministeriet (jf. bilag 3). AU/DMU varetager kemiske identifikationsanalyser af olieforureninger på havet for Forsvarsministeriet. Det er aftalt mellem Miljøministeriet og Forsvarsministeriet, at udgifterne til dette arbejde fortsat dækkes af bevillingen fra Miljøministeriet (jf. Aftale mellem Miljø- og Energiministeriet og Forsvarsministeriet om forsvarets opgaver og beføjelser på havmiljøområdet som overført fra Miljø- og Energiministeriet af ). Bilag 1 A specificerer anvendelsen af bevillingen på fagområder, mens bilag 1B er en oversigt over de aftalte opgaveændringer fra 2009 til Økonomisk status udarbejdes som bilag 1A, men så der anføres forbrug pr og forventet forbrug 2010 for MIM bevillingen og således at de tekniske korrektioner indgår i de enkelte regnskabstal, så alle tal er i prisniveau Det er aftalt, at der i foråret 2010 igangsættes et arbejde med henblik på til kontrakt 2011 at få udarbejdet oplysende og gennemskuelige økonomiske oversigter over bevillingens anvendelse, herunder at få skabt grundlag for en regnskabsmæssig opfølgning på økonomien. Der skal desuden skabes yderligere klarhed over, hvordan fordelingen mellem forskning og rådgivning opgøres. 2. DMU s budget 2010

14 Bilag 1 til kontrakt mellem AU og MIM DMU budgetterer i 2010 med nedenstående indtægter og udgifter. Budgettet afspejler DMU s forventninger til bevilling fra Miljøministeriet, tildeling af globaliseringsmidler, hjemtagelse af eksterne forskningskontrakter mv. samt omkostninger vedrørende løn, drift, husleje mv. AP10 Plan 2010 (mio. kr.) 2010 A. HOVEDKONTRAKT MED MILJØMINISTERIET FFL ,8 TB ,0 A. HOVEDKONTRAKT MED MILJØMIN. I ALT 152,8 B. ØVRIGE INDTÆGTER Eksterne indtægter 205,2 Globaliseringsmidler (AU) 26,6 B. ØVRIGE EKSTERNE INDTÆGTER OG BIDRAG FRA AU 231,8 C. SAMLEDE INDTÆGTER IALT (A+B) 384,6 D. UDGIFTER Løn 222,1 Husleje, ejendomsskatter mv. 24,8 Driftsudgifter 116,6 Afskrivning iht. investeringsplan 5,6 DMU bidrag til AU - DCA og UNI Fælles samt logistikpuljen 15,5 D. UDGIFTER I ALT 384,6 E. PERIODENS RESULTAT (C-D) 0,0 Note. Der er ikke indregnet TB10 beløb.

15 Kontrakt Bilag 1A: Økonomi Bilag 1A - Samlet indtægtsgrundlag (MIM-bevilling samt forventet øvrig finansiering) - fordelt på opgavetyper og temaer TEMA Luft Pligtopgaver Overvågning: Baggrundsov.; LMP IV basis; LMP IV Kbh; Klimaemissioner (KEMIN) og luftemissioner () Rådgivning: Internationale konventioner; ad hoc Formidling: jf note 1 Styrelse Mst/KEMIN Mio kr MIM kontrakt budget 2010 (2010-prisniveau) Mio kr Øvrig finansiering (2009) NOVANA Aftalt øvrig Medfinansiering til overvågning/ rådgivning forskning, formidling¹ mv delsum MIM Andre DK EU Andre udland Ukendt delsum Grand total 23,3 8,8 5,1 37,2 0,4 15,3 0,6 0,2 2,5 19,1 56,8 Natur Overvågning: FDC terrestrisk - arter og natur; Sælovervågning Rådgivning: Vildt og biodiversitet; ad hoc Formidling: jf note 1 Vand Overvågning: FDC loop; vandløb, søer; FDC hav og fjord Rådgivning: Internationale konventioner; ad hoc Formidling: jf note 1 Kemi og bioteknolorådgivning: Referencelab. organiske stoffer; olieanalyser; kontrolanalyser for pesticider; risikovurd. mikroorganismer; GMO, GMP; UN ECE; akkreditering; ad hoc Formidling: jf note 1 Blst/Sns Blst Mst/Forsvars 7,4 10,3 17,1 34,8 14,4 38,3 1,5 3,4 0,0 57,6 91,9 16,0 1,0 20,8 37,8 5,4 22,4 7,8 3,1 0,7 39,4 77,1 0,0 4,3 9,7 14,0 2,7 5,3 1,2 0,3 0,0 9,5 23,2 Samfund Rådgivning ad hoc Mst Formidling: jf note 1 0,0 0,0 5,8 5,8 0,9 6,1 2,2 0,4 0,0 9,6 15,2 Tværgående Overvågning: Tværg. koord.; data/licenser; fælles databaser Blst/Kms 8,8 1,0 1,7 11,6 0,0 34,3 0,3 0,0 0,0 34,6 46,6 Grand total 55,5 25,4 60,3 141,1 23,8 121,7 13,7 7,4 3,2 169,8 310,9 Note 1: Formidlingsindsatsen andrager ca. 3 mio. kr. årligt (Miljøbiblioteksbøger, DMUNyt, populærfaglige artikler, hjemmeside mv.) Bevillingen er i ,6 mio. kr. inkl. TB på 2,3 mio. kr. fra /. Opgaveråderum er 141,1 mio.kr. sfa. tekniske omlægninger, lån til MIM mv.

16

17 Bilag 1 B til kontrakt mellem AU og MIM Oversigt over ændringer i opgaver fra 2009 til Nedenstående oversigt viser de aftalte opgaveændringer fra 2009 til 2010 som er indarbejdet i bilag 1 A. Opgaveændringer Mio.kr. NOVANA, FDC-effektiviseringer, fælles databaser - 3 IT/Data investeringer -2,9 Klimaemissioner 2 s hjemtagning af opgaver (TB fra ): -Overvågning af flagermus, natsommerfugl & fugle (DOF) -0,9 - EEA -0,4 Miljøtilstandsrapporten -0,6 Grønland -1,3 Bortfald af 1 iltsvindstogt -0,5 Reduktion af fagdatacenteropgaver -0,2 Indkøb af DMUs andel af klimadata -0,3 Reduktion af opgaven vedr. kemiske analyser af PM2,5 på H.C. Andersens -0,3 Boulevard Reduktion af DMUs modelleringsopgaver vedr. luftkvalitet i byerne -0,3 Opsagte opgaver pr. 1. juli 2010 (Ref.laboratorium for organiske analyser, -1,5 risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, kontrolanalyser af pesticider)

18

19 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER Indledning I dette bilag gives en skematisk oversigt over DMU s opgaver og leverancer opdelt på fagområder. Der er tale om første generation af nyt bilag som erstatter de tidligere bilag 2-6 i DMU s kontrakt med Miljøministeriet Det økonomiske grundlag fremgår af bilag 1a. Skemaet er opdelt i de overordnede temaer luft, vand, natur, kemi og bioteknologi, samfund og tværgående opgaver, og giver et samlet overblik over alle faglige områder i DMU. Skemaet er for hvert fagområde opdelt i en forskningsdel (inkl. formidling) og en del, der beskriver opgaver vedrørende overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse. De faglige områder er beskrevet kortfattet og underopdelt i delområder med en uddybet beskrivelse af de konkrete opgaver. Skemaet indeholder derudover en kolonne med leverancer. De beskrevne opgaver omhandler alle de opgaver som DMU planlægger at udføre inden for rammerne af sine samlede indtægter, dvs. både via Miljøministeriets basisbevilling, Miljøministeriets udbudsopgaver, forskningsprogrammer nationalt og internationalt, private og offentlige kunder, idet DMU søger ekstern finansiering inden for de prioriterede områder. Leverancerne omhandler derimod kun de leverancer, som finansieres indenfor Miljøministeriets basisbevilling til miljøundersøgelser. Dvs. leverancer finansieret af andre midler end Miljøministeriets basisbevilling til miljøundersøgelser, vil ikke være anført i dette skema. Leverancer omfatter de faste løbende opgaver i relation til overvågning og rådgivning, herunder ad hoc rådgivning som vedrører mindre notater (1-2 s.), besvarelse af mails eller telefonisk henvendelse, samt forskningsrelaterede leverancer som rapporter, bøger, artikler mv. Til ad hoc rådgivning har DMU afsat ca. 3 mio.kr. (inkl. overhead) samlet for alle faglige områder. Behovet for denne ad hoc rådgivning varierer fra år til år og fra område til område. Ved årsopgørelsen leverer DMU en samlet fortegnelse over leverancer til Miljøministeriet. I forbindelse med den årlige rulning af kontrakten udgør opgavebeskrivelserne grundlaget for dialogen om DMU s faglige områder i relation til Miljøministeriets vidensbehov. I skemaet henvises til en række øvrige notater. Det drejer sig om Opgaverne i fagdatacentrene vedr. fælles databaser under overvågningsprogrammet af , Programbeskrivelser for overvågningsprogrammet NOVANA, jf. Notat om databaser som DMU drifter for Miljøministeriet af 19. november 2007 Notat med oversigt over DMU's dataopgaver og deadlines vedrørende indrapportering til internationale konventioner m.v. af 5. november 2009 DMU og Miljøministeriet har aftalt, at der til kontrakten 2011 arbejdes med at udvikle bilag 2 mht. oversigtelighed og tydeliggørelse af opgaver og leverancer på samtlige faglige områder, samt at tydeliggøre sammenhæng mellem leverancer og økonomi overfor Miljøministeriet. De økonomiske rammer beskrives i bilag [1a]. 1

20 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER UDKAST Bilag 2. Kontrakt mellem DMU og Miljøministeriet Indhold MIM - Øvrige Side styrelser 1. Luft ATMI 1.1 Luftkvalitet, ENS 3 ATMI 1.2 Atmosfærisk N og C, 3 ATMI 1.3 Partikulær luftforurening og sundhed, ENS 4 ATMI 1.4 Klima og luftforurening ENS 5 SYS 1.5 Emissioner til luft / human og miljømæssig eksponering til disse, KEMIN 5 emissioner (KEMIN) 2. Natur VIBI 2.1 Vurdering af naturtilstand og biodiversitet, 8 SNS VIBI 2.2 Effekter af menneskelige aktiviteter på natur og biodiversitet SNS, 9 TERI 2.3 Integrerede effekter af humane og naturgivne påvirkninger, 11 FEVØ 2.4 Biodiversitet i vandløb, søer og ådale 12 MAR 2.5 Havets naturressourcer og naturgenopretning KEM, FVM 12 AM 2.6 Arktisk natur, miljø og økosystemer, RD 13 AM 2.7 Vandfugle og havpattedyr, 14 SNS 3. Vand FEVØ 3.1 Næringsstof- og pesticidbelastning af ferskvandsøkosystemer 16 FEVØ 3.2 Klimaændringers effekt af ferskvandsøkosystemer 17 FEVØ 3.3 Naturgenopretning af vandløb, søer og ådale 17 FEVØ 3.4 Miljømonitering i ferskvand, 18 MAR 3.5 Økologisk modellering af havmiljøet, 19 MAR 3.6 Biologiske indikatorer og forvaltningsmodeller for havmiljøet, 19 MAR 3.7 Klimaeffekter i marine områder i Danmark og Arktis Kemi og bioteknologi MIMI 4.1 Miljøkemi, 21 MIMI 4.2 Mikrobiologi 23 TERI 4.3 Effekter og risikovurdering af GMP, kemikalier, pesticider og 25 nanopartikler ATMI 4.4 Atmosfæriske miljøfremmede stoffer ENS Samfund SYS 5.1 Analyser af samfund og miljø miljøøkonomi og miljøsociologi, 28 SYS 5.2 Miljømæssig policy analyse 28 SYS 5.3 Rumlige miljøanalyser, ENS 29 SNS, KMS FORS 5.4 Overvågning, databaser m.v. 30 FORS 5.5 Infrastruktur for geografisk information KMS 33 2

21 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 1 TEMA LUFT Opgaver Styrelse Leverancer 1.1 Luftkvalitet Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse 1.2 Atmosfærisk N og C Videnopbygning i forhold til luftkvalitet, kilder, transport, omdannelse og afsætning til jord, vegetation og hav i Danmark. Aktiviteten udgør grundlaget for den danske nationale atmosfæriske geofysik vedr. luftforurening samt for den faglige udvikling af NOVANA (luft), herunder luftkvalitetsmålinger i by og på land. Modelberegning og måling af luftkvalitet i gaderum, bybaggrund og på regional skala (NOVANA) Overvågning af luft kvaliteten indgår i NOVANA og er nærmere beskrevet i i programbeskrivelsen. Programmet tilstræber at opfylde luftkvalitetsdirektivernes bestemmelser med hensyn til monitering. OML (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller) Vedligeholde OML som benyttes til skorstenshøjde-dimensionering i henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning og i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug samt til mere generel kortlægning af luftforurening i byområder. Evaluering af miljøzoner Måling og modelberegning af effekten af at indføre miljøzoner i større danske byer. Modelberegning og måling af luftkvalitet i Arktis Målinger på St. Nord samt modellering af langtransporteret luftforurening til Arktis (AMAP)., ENS Videnskabelige artikler,, ENS Leverancer i overensstemmelse med overvågningsprogrammets fagdatacenterfunktion: Årlige rapporter DMU rapporterer luftkvalitetsdata til EUkommissionen i henhold til gældende direktiver og forordninger. DMU repræsenterer Danmark ved møde i forbindelse med EIONET, 1-2 årlige møder samt møder i arbejdsgrupper under LRTRAPkonventionen (EMEP). Forskning Videnopbygning vedrørende ammoniak: tørdeposition, fluxe, kompensationspunkt, betydning af kildeafstand samt modeludvikling. Måling og modellering af ammoniakflukse til naturområder samt overskridelse af tålegrænser og effektbaserede belastningsmålsætninger (target loads)., Videnskabelige artikler 3

22 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 1 TEMA LUFT Opgaver Styrelse Leverancer Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse 1.3 Partikulær luftforurening og sundhed Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse 1.4 Klima og luftforurening Deposition af kvælstof til marine og terrestriske områder i NOVANA Årlig beregning af kvælstofdepositionen til land og vand. Kortlægning af kvælstofbelastning af naturområder (Habitatdirektiv) NOVANA Måling og beregning af kvælstofdepositionen til udvalgte naturområder BNI: Kvælstofdeposition i Østersøen. Beregning af N-depositionen til Østersøen i en række udviklingsscenarier Videnopbygning vedr. partikelforurening i byer. Kildeopsplitning af den samlede partikelmasse samt dannelse og omdannelse af sekundære organiske partikler Videnopbygning vedr. pollen og luftbårne allergener, personeksponering, prognoser Modeludvikling, sammenkobling af vegetationsmodeller med spredningsmodeller Spredning og eksponering af luftforurening fra motorveje og i byer Beregning af personeksponeringer i kohorte-studier samt i udvalgte by- og landområder. Partikelmåling i NOVANA Specierede partikelmålinger i by- og landområder og klassifikation i relation til kilder Beregning af befolkningseksponering, sundhedseffekter og omkostninger relateret til emissionssektorer og enkeltkilder Koblede modelsystemer fra emission til effekt/økonomi.,,,, ENS Leverancer i overensstemmelse med overvågningsprogrammets fagdatacenterfunktion: Årlige rapporter Videnskabelige artikler Leverancer i overensstemmelse med overvågningsprogrammets fagdatacenterfunktion: Årlige rapporter Forskning Videnopbygning vedr. biobrændsler, energiscenarier og luftforurening Luftforureningsmæssige konsekvenser og effekter af ændringer i energisystemet samt anvendelsen af bæredygtige brændsler., ENS Videnskabelige artikler DMU udgiver bog om tilpasning til klimaændringer i Danmark 4

23 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 1 TEMA LUFT Opgaver Styrelse Leverancer Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse 1.5 Emissioner til luft / human og miljømæssig eksponering til disse emissioner Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Videnopbygning vedr. partikler og drivhuskomponenter Sammenhæng mellem luftforureningskilder, luftforureningen og klimaændringer Videnopbygning vedr. CO2 udveksling atmosfære/hav Målinger i Arktis mhp. at forstå CO2-flukse Videnopbygning vedr. klimatilpasning og drivhusgasreduktion på kommunalt niveau Model for behandling af klimatilpasning og drivhusgasreduktioner Overvågning af drivhuskomponenter AMAP Måling af kortlivede drivhusgasser på St. Nord. Emissions- og eksponeringsscenarier inkl. risikovurdering på befolknings sundhed og omgivende miljø efter luftholdig udledning af gasser og kemikalier Evaluering og analyse af virkemidler ift. målsætninger (reduktionsstrategier). Analyse af effekten af teknologisk udvikling inden for sektorerne samt time trends og miljøindikatorer Udvikling af indikatorer til integreret miljøplanlægning Emissionsopgørelser - luft DMU beregner den danske udledning af forurenende stoffer til atmosfæren (emissionsopgørelser) i henhold til danske forpligtelser i internationale konventioner, rådsbeslutninger og direktiver (SO2, NOX, VOC og NH3 ift. NEC-direktiv og partikler, tungmetaller og POP'er ift. Genevekonventionen). Leverancerne skal drøftes bilateralt ml. DMU og., ENS, ENS KEMIN KEMIN 5 videnskabelige artikler 3 videnskabelige rapporter 10 faglige rapporter PRTR Protokollen og PRTR forordningen DMU varetager beregningen af emissioner fra landbrug på baggrund af husdyrindberetningen i forbindelse med Danmarks PRTR rapportering til EU og implementering af UNECE- protokollen PRTR (Pollution Release and Transfer Register). 5

24 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 1 TEMA LUFT Opgaver Styrelse Leverancer Emissionsopgørelser - klimagasser. Beregning og rapportering af de danske udledninger af forurenende stoffer og drivhusgasser til atmosfæren (emissionsopgørelser) i henhold til danske forpligtelser i internationale konventioner, rådsbeslutninger og direktiver (Klimakonventionen, Kyotoprotokol og EU s moniteringsmekanisme). Opretholdelse og videreudvikling af det danske Nationale System (NS) for emissionsopgørelser i henhold til Kyoto-protokollen, herunder med kvalitetskontrol og kvalitetsstyring. Udvikling af opdatering af data, metoder og dokumentation i hht. anbefalinger fra de årlige reviews, kvalitetssikring, fremskrivninger m.v. Udarbejdelse af guidelines samt rådgivning i relation til internationale forpligtelser og afrapportering. Udarbejdelse af metode til realisering af Danmarks forpligtigelse til KP artikel 3.4 (CO2 binding i jord). KEMIN KEMIN KEMIN KEMIN NEC-direktivet og andre luftemissionsdirektiver DMU rapporterer årligt data til NEC-direktivet til senest den 15. november. Data omfatter foreløbige emissionsopgørelse for det foregående år og endelige opgørelser for tidligere år, samt fremskrivninger i henhold til direktivets bestemmelser. DMU indrapporterer gennem UN-ECE, CCE nationale tålegrænser og belastningsmålsætninger til brug for CIAM. DMU repræsenterer Danmark ved 1-2 årlige møder i EIONET. UN-ECE protokollerne under CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) DMU rapporterer emissionsdata direkte til UN-ECE for de forskellige stoffer, der er omfattet af protokollerne under CLRTAP. DMU er ansvarlig for at rapportere opdaterede tålegrænser og belastningsmålsætninger. Klimakonventionen, Kyotoprotokol og EU s moniteringsmekanisme - FN DMU indberetter årligt senest den 15. april rigsfællesskabets drivhusgasopgørelser mv. til Klimasekretariatet i Bonn i overensstemmelse med UNFCCC s retningslinjer. DMU deltager efter nærmere aftale i internationale forhandlinger vedrørende konventionens og protokollens krav til opgørelse, rapportering og evaluering af drivhusgasemissioner m.v. - EU DMU opgør og indberetter årligt senest den 15. januar Danmarks udledninger og optag af drivhusgasser samt indikatorer m.v. DMU deltager i møder i EU s arbejdsgruppe om 6

25 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 1 TEMA LUFT Opgaver Styrelse Leverancer emissionsopgørelser (WG-I) under den af Europakommissionen nedsatte komité jf. Rådsbeslutningen om en moniteringsmekanisme DMU deltager i følgende arbejdsgrupper under UN- ECE: - EMEP styringsgruppe, deltager som head of delegation (EMEP er protokollen om Financing of the Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe ) - Task Force on Emissions inventory and projections (TFEIP) - Task Force on measurements and modelling (TFMM) - Task force on hemispheric transport of air pollution (HTAP) - WGE (styregruppen for Working Group of Effects) - International Cooperation Programme on Mapping and Modelling - Task Force on Integrated Assessment Modelling. 7

26 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 2 TEMA NATUR Opgaver Styrelse Leverancer 2.1 Vurdering af naturtilstand og biodiversitet Forskning Videnopbygning vedr. vurdering af naturtilstand, indikatorer, VVM og konsekvensvurderinger Bufferzoner og randzone betydning for natur og biodiversitet Videnopbygning i forbindelse med biologisk mangfoldighed, modellering af biodiversitetsmønstre og metoder til bevarelse af små og sårbare bestande Naturkvalitetsplanlægning og beslutningsstøttesystemer og modellering af naturtyper/habitater Forskning i prædation Forskning i prædation til brug for forvaltning og SNS og SNS videnskabelige artikler og rapporter DMU forsker i prædation på specielt engfugle i Tøndermarsken og på Tipperne. DMU forsker i effekter af klimaændringer i DK i relation til flora og pattedyr Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse NOVANA terrestrisk overvågning Fagdatacenter for biodiversitet og terrestrisk natur. DMU driver FDC, udvikler tekniske anvisninger og overvågningsmetoder, kvalitetssikrer overvågningsdata og afrapporterer overvågningen af arter. og SNS Leverancer i overensstemmelse med overvågningsprogrammets fagdatacenterfunktion: 1 årlig faglig rapport - arter Overvågning til national lovgivning og EUs Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiver. DMU er national datakoordinator og bidrager med data og faglige vurderinger til udarbejdelse af Artikel 17 afrapportering hvert 6. år. Rådgivning af MIM i forhold til internationale biodiversitetskonventioner. DMU deltager i European Platform for a Biodiversity Research Strategy (EPBRS), der har til at formål at bidrage til forskning med relevans i forhold til at opfylde målet om at standse tabet af biologisk mangfoldighed inden I forhold til biodiversitetskonventionen har DMU fagdataansvar for biodiversity topic centre i Paris i tilknytning til EEA og har bidraget til arbejdet med at opstille indikatorer for 2010-biodiversitetsmålet. I relation til Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet deltagelse i i ad hoc ekspertgrupper efter aftale med I relation til Biodiversitetskonventionen bidrager DMU i forhold til konventionens faglige og videnskabelige komité (SBSTTA) og de faglige ad-hocarbejdsgrupper. 8

27 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 2 TEMA NATUR Opgaver Styrelse Leverancer 2.2 Effekter af menneskelige aktiviteter på natur og biodiversitet Forskning Videnopbygning ift. vildtforvaltning og jagt herunder hvordan forstyrrelser (inkl. jagt) påvirker bestande. SNS 20 antal videnskabelige artikler og rapporter mv. Forskning i problemstillinger omkring anskydning af vildt. Forskning med henblik på behov for ændring af jagttider. Undersøgelse af jagtens indvirkning på bestande (afskydning, forstyrrelser) og andre faktorers påvirkninger af fugle og pattedyr, herunder arters indbyrdes gensidige påvirkninger, og betydningen af forvaltningsmæssige tiltag Effekter af udsætning af vildt. Forskning vedrørende vildtskader. Videnopbygning om klimaeffekter på økosystemerne og SNS DMU bidrager med input til Jagttidsrevisionen 2010 samt udredningsarbejde i forhold til EUkommisionens Key Concepts omkring yngle- og træktider for fugle DMU bidrager med studier af effekter af forstyrrelser på vandfugle, rovfugle og småfugle samt hjortevildt Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Videnopbygning om kumulativ effekter og fugle/offshore vindmøller interaktioner Videnopbygning i forhold til fugles økologi Forskning i klimaændringernes betydning for fugle, i det omfang det får betydning for opretholdelse af bestande i fuglebeskyttelsesområder Rådgivning ifm. overvågning og forvaltning af fugle og pattedyr (herunder invasive arter, skarvforvaltning, rødlisten, Tøndermarsken, Vadehavet) Overvågning af fugle- og pattedyrbestande med henblik på at understøtte forvaltningen af disse arter. DMU bidrager med at indhente oplysning om invasive og introducerede plante- og dyrearter i Danmark. og SNS DMU udgiver bog om rødlisten og biodiversitet Ca bidrag (fx faglige rapporter, bidrag til hjemmesider, notater og faglige redegørelser) Årlig optælling af antallet af ynglende Skarv i Danmark. DMU deltager i møder i skarvarbejdsgruppen. DMU bidrager til at vurdere brugen af rødlisten i forhold til artsdiversiteten i Danmark, herunder 2010-målene DMU udarbejder den nationale rødliste på grundlag af de internationale retningslinier. 9

28 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 2 TEMA NATUR Opgaver Styrelse Leverancer Internationalt samarbejde om overvågning af vandfugle i Vadehavet. Omfatter optællinger af rastende og overvintrende bestande, samt ynglefugletællinger hvert 5. år. Videnopbygning mhp. at understøtte behovene for en fremtidig rådgivning omkring jagt og vildtforvaltning (både jagtbare og ikke jagtbare arter), samt habitat og fuglebeskyttelsesdirektiverne. DMU har ansvaret for udarbejdelsen af den årlige Vildtudbyttestatistik på baggrund af indberetninger fra jægerne. Herunder også for delen om vingeundersøgelser. DMU deltager sammen med DTU-Veterinærinstituttet i det nyetablerede Center for Vildtsundhed Konkrete risikovurderinger samt udarbejdelse af analyser, notater, rapporter mv. DMU varetager videnskabelig rådgivning som ekspert i Vandfugleaftalen (AEWA) vildtforvaltning. SNS varetager den danske repræsentation omkring selve vandfugleaftalen. DMU deltager derudover i arbejdsgruppen om international forvaltningsplan for knortegås DMU deltager Vadehavssamarbejdet i TMAG og poster i hhv. undergrupperne for trækfugle og ynglefugle. Omfatter derudover TMAG, Quality Status Report. DMU deltager i diverse møder/workshops under Fuglebeskyttelsesdirektivet efter aftale med. DMU bidrager med løbende kommentering på rapporter og dokumenter DMU bidrager til den nationale rapportering i forhold til Ramsarkonventionen DMU deltager i et årligt, ugelangt arbejdsmøde, hvor ICES, Working Group for Seabird Ecology (WGSE) behandler aktuelle emner eller besvarer direkte spørgsmål fra myndigheder eller internationale institutioner (typisk ICES, OSPAR). DMU deltager som faglig rådgiver i det rådgivende udvalg for Tøndermarsken. DMU har løbende offentliggjort data omkring vildtudbytte og vingeanalyser DMU deltager i såvel koordinationsgruppe og styregruppe i Center for Vildtsundhed DMU deltager i Vandfugleaftalen (AEWA) i møde i Scientific Committee, deltagelse i intersessional workshops, kommentering af udkast til national afrapportering samt deltagelse i Partskonference hvert 3. år DMU deltager i TMAG og poster i hhv. undergrupperne for trækfugle og ynglefugle i Vadehavssamarbejdet. DMU deltager i HELCOM Redlist expertgruppe, OPAR BDC møder samt HELCOM Habitat s expertgruppe, Descroiptor under ICES, Working Group for Seabird Ecology 10

29 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 2 TEMA NATUR Opgaver Styrelse Leverancer 2.3 Integrerede effekter fra humane og naturgivne påvirkninger Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Videnopbygning om terrestrisk miljø, specielt landbrugsarealer, naturen i det åbne land, forurenede arealer og samspillet mellem de påvirkende faktorer. DMU forsker i hvordan landbrugsdrift påvirker omgivelserne, bl.a. hvorledes bufferzoner mellem dyrket areal og omgivelserne mindsker afsætningen og dermed effekten af pesticider i de marknære habitater. DMU forsker i bestøveres (humlebier og sommerfugles) værdi som indikatorer for uønskede effekter af landbrugsdrift. DMU har udviklet og fortsætter udviklingen af modeller der forklarer hvordan plantesamfund reagerer på ændringer som følge af dyrkningspraksis og påvirkning fra ammoniak og pesticider. DMU forsker i invasive arters autøkologi og fysiologiske respons på klimatisk stress (bl.a. dræbersnegl) for at få en forståelse af de faktorer som betinger deres spredning. Desuden analyseres NOVANA-data for at belyse invasive arters spredning. Videnopbygning om jordbundsdiversitet og jordkvalitet. DMU gennemfører forskning med en systembiologisk tilgang, hvor flere niveauer af biologisk organisation kan studeres samtidig (fx gen-, protein-, individ-, populationsniveau) Udvikling af beslutnings-støttesystemer til bæredygtig skadedyrsbekæmpelse/ fødevareproduktion. DMU udvikler prognoseværktøjer og beslutningsstøttesystemer til bæredygtig bekæmpelse af skadevoldere og udvidet til at inkludere simuleringer af store geografiske områder Plantebiomarkører Videreudvikling og kommercialisering af testkit vedr. detektion af pesticideffekter. NOVANA terrestrisk overvågning Fagdatacenter terrestriske naturtyper DMU driver FDC, udvikler tekniske anvisninger og overvågningsmetoder, kvalitetssikrer overvågningsdata og afrapporterer overvågningen af terrestriske naturtyper. DMU har udviklet og viderefører udviklingen af modeller som bl.a. bruges i tolkningen af NOVANA-data. DMU medvirker til udviklingen af metoder og udformningen af overvågningsprogrammer vedrørende klimaeffekter og udfører forskning i hvordan klimaændringer i kombination med andre typer af stress påvirker økosystemer National Focal Point for Effects (UN ECE) DMU er ansvarlig for at rapportere opdaterede tålegrænser og belastningsmålsætninger samt for at udvikle og forbedre metoder, matematiske modeller og statistiske værktøjer til fastlæggelse af tålegrænser og deres overskridelser. //SN S videnskabelige artikler mv. Medlem af Bekæmpelsesmiddelrådet Deltagelse i Center for Invasive Species (CIS) Leverancer i overensstemmelse med overvågningsprogrammets fagdatacenterfunktion: 1 faglig rapport - naturtyper DMU deltager i følgende arbejdsgrupper under UN-ECE: WGE (næstformand) ICP-integrated modelling ICP- mapping og modelling TF-integrated assessment and modelling 11

30 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 2 TEMA NATUR Opgaver Styrelse Leverancer 2.4 Biodiversitet i vandløb, søer og ådale Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse 2.5 Havets naturressourcer og naturgenopretning Forskning Videnopbygning vedr. rumlig fordeling af plantesamfund langs en vandløbsgradient Analyser af påvirkningen af fysiske og kemiske forstyrrelser på særligt sårbare og bevaringsværdige plantesamfund. Ad-hoc rådgivning i relation til forvaltning af vandløb og søer samt implementering af vandrammedirektivets målsætninger Rådgivning i relation til interkalibreringsprocessen i forbindelse med Vandrammedirektivets implementering Synergi mellem vand- og naturindsatsen DMU rådgiver om synergi henholdsvis modstridende interesser mellem vand- og naturindsatsen. Det vedrører f.eks. Ådalsprojekters betydning for naturbeskyttede arealer, forholdet mellem vandindsatsen og fuglebeskyttelse mm. DMU rådgiver ligeledes om synergi/modstrid mellem natur- og vandplanlægning samt fysisk planlægning. Fiskevandsdirektivet DMU er dataleverandør Videnopbygning i forbindelse med marin arealforvaltning, marine landskaber og havbundens biogeokemi Vindenopbygning vedr. forekomst og udbredelse af ålegræs i danske farvande og makrofyter i grønlandske farvande Videnopbygning vedr. stenrev / / 2 videnskabelige artikler Mindre notater, besvarelse af mails eller telefonisk henvendelse antal videnskabelige artikler Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Videnopbygning i forbindelse med produktion og effekter af skaldyrproduktion Videnopbygning i forbindelse med produktion og udnyttelse af marine alger, herunder udnyttelse af marine alger til energi samt muligheder for at anvende den CO 2 -holdige røggas fra f.eks. kraftværker som kulstofkilde til algerne Overvågning og ad hoc rådgivning i forbindelse med naturgenopretning på havet, herunder det Trilaterale Vadehavssamarbejde - FDC Understøtter implementering af vandrammedirektiv, habitatdirektiv og det marine KEM/ Drift af database og deltagelse i T- MAP 12

31 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 2 TEMA NATUR Opgaver Styrelse Leverancer strategidirektiv Overvågning af danske stenrev - Stenrev ved Læsø, stenrev i fjorde - understøtter implementering af NATURA2000 og Habitatdirektivet Der udarbejdes en årlig rapport Rådgivning vedr. effekterne af genopretning af store stenrev for biodiversitet og naturkvalitet i havet Rådgivning i forbindelse med skaldyrsdirektivet Understøtter implementering af habitatdirektiv og vandrammedirektiv /FVM 2.6 Arktisk natur, miljø og økosystemer Forskning Rådgivning vedr. produktion og anvendelse af alger i energi- og fødevareproduktionen Understøtter videnopbygning i forbindelse med erhvervsmæssig udnyttelse af havets ressourcer Videnopbygning i forhold til arktisk miljø, herunder arktisk klimaeffektforskning, beskyttelse af biodiversitet, langtransporteret forurening og dens effekter på dyr på højere trofiske niveauer Aktiviteterne implementerer rigsfællesskabets forpligtelser i forhold til Arktisk Råds assessment-arbejder (AMAP, CAFF), netværksdannelser (SAON) og internationale konventioner (RAMSAR, Biodiversitetskonventionen) Videnopbygning i forhold til miljøvurderinger af råstofaktiviteter i Grønland Aftale med Grønlands selvstyre; understøtter Arktisk Råds assessment-arbejder (AMAP, PAME, CAFF) /Klima Kommission videnskabelige artikler mv. Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Videreførelse af logistikfunktionen, moniteringen samt den videnskabelige koordination af klimaeffektovervågningsprogrammerne i Zackenberg og Nuuk (GEM) samt videreførelse af logistikfunktionen og moniteringen Understøtter rigsfællesskabets forpligtelser i forhold til Arktisk Råds assessment-arbejder (AMAP, CAFF), netværksdannelser (SAON) og internationale konventioner (RAMSAR, Biodiversitetskonventionen) Ad hoc rådgivning af MIM i forhold til arktiske problemstillinger DMU rådgiver Grønlands Selvstyre vedrørende råstofrelaterede problemstillinger; samt MIM og Selvstyret ifm. opfyldelse af rigsfællesskabets forpligtelser i forhold til arktiske miljø- og naturforhold. Deltagelse i 3 int. netværk (SCANNET, FARO, SIOS); input til strategiudvikling ift AMAP og national implementering. Mindre notater, besvarelse af mails eller telefonisk henvendelse 13

32 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 2 TEMA NATUR Opgaver Styrelse Leverancer Koordinering af Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) Aktiviteten understøtter rigsfællesskabets forpligtelser til overvågning af klimaeffekter (AMAP) og trusler mod arktisk biodiversitet (CAFF) Opgaver i medfør af Arktisk Råds Miljøsamarbejde DMU deltager efter nærmere aftale med i Arktisk Råds arbejdsgrupper for miljøovervågning og miljøvurdering (AMAP) og biodiversitet (CAFF), herunder udførelse af overvågning af langtransporterede miljøgifte i luft og biota. Møder i Styringsgruppe og koordinationsgruppe DMU deltager efter nærmere aftale med i Arktisk Råds arbejdsgruppe for miljøovervågning og miljøvurdering (AMAP) og dertil knyttede undergrupper. (Udkast til AMAP assessmentrapporter om Hg, POP-stoffer m.m. ) 2.7 Vandfugle og Havpattedyr Forskning Videnopbygning i forhold til vandfugle og havpattedyrs økologi Udvikling af metoder til overvågning af marsvin og sæler, kortlægning af betydningsfulde levesteder for bestandene og analyse af deres sundhedstilstand (Center for Vildtsundhed). SNS 3 videnskabelige artikler mv. Klimaeffekter Påvirkninger i relation til fremtidige ændringer af havmiljøet, samt mulige effekter af tiltag til beskyttelse af havpattedyr Bestandsudvikling og forstyrrelser Vurdering af effekter af menneskeskabte forstyrrelser på sælers landgangspladser SNS Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Ad hoc rådgivning vedr. vandfugle og havpattedyr Understøtter MIM med rådgivning nationalt og i forhold til internationale konventioner og EU s direktiver. Bestandsovervågning af sæler Som del af NOVANA overvåges de danske sælbestande årligt. Bestandsovervågning af marsvin DMU rådgiver MIM vedr. bestandsforhold. SNS SNS SNS Mindre notater, besvarelse af mails eller telefonisk henvendelse Deltagelse i nationale og internationale udvalg og ekspertgrupper Årlig overvågningsrapport Ad hoc rådgivning i ASCOBANS 14

33 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 2 TEMA NATUR Opgaver Styrelse Leverancer Udarbejdelse af forvaltningsplan i henhold til Vandfugleaftalen under Bonnkonventionen (kortnæbbet gås) International flyway-plan for bestanden udarbejdes med støtte fra det norske direktorat for naturforvaltning og opbakning fra SNS Ad hoc rådgivning omkring jagt og vildtforvaltning SNS DMU deltager som videnskabelig rådgiver. SNS varetager repræsentation omkring selve Bonnkonventionen. DMU deltager eller eventuelt repræsenterer Danmark ved møde i ASCOBANS. DMU deltager i øvrigt i/med: - deltagelse i Partskonference hvert 3. år kommentering af udkast til national afrapportering (der påhviler SNS), - udpeget Scientific Councillor deltagelse i møde i Scientific Council to ud af tre år 15

34 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 3 TEMA VAND Opgaver Styrelse Leverancer 3.1 Næringsstof- og pesticidbelastning af ferskvandsøkosystemer Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Videnopbygning vedrørende næringsstoftab og -transport i overfladeog grundvand, virkemidler til at reducere tabet samt økologiske effekter Scenarier for fremtidige næringsstofpåvirkninger ved forskellig dyrkningspraksis, samt metoder til at minimere reduktionsomkostninger DMU deltager i Baltic Nest Institute og i de internationale forskningsprojekter, hvor der forskes i næringsstoftab og transport, økologiske effekter, samt reduktionsomkostninger. Betydning af pesticider på vandløbsfauna Værktøjer og metoder til analyse af miljøfremmede stoffers spredning, omsætning og økologiske effekter undersøges fra både punktkilder som forurenende grunde og diffuse kilder (landbrugets anvendelse af pesticider). Videnopbygning vedr. hydrometri og brinkerosion i vandløb Forskningsprojekt om brinkerosion afrapporteres i 2010 Udvikling af værktøjer til kvantificering af risiko for fosfortab Ad hoc rådgivning vedr. vurdering (landsplan) af effekten af virkemidler til næringsstofreduktion i forbindelse med Grøn Vækst / vandplaner (Vandrammedirektivet) / / / / videnskabelige artikler. Mindre notater, besvarelse af mails eller telefonisk henvendelse Leverancerne skal drøftes bilateralt ml. DMU, og. Havbelastning Landsdækkende beregning af vand-, N- og P-tilførsel til marine områder ( DMU bidrager til udvikling af ny metode til beregning af næringsstoftransport til marine områder. Oplandsanalyser Årlige analyser af status for implementering af virkemidler på landsplan / Årlig rapport om havbelastning. Et led i FDC forpligtelsen. Leverancer i overensstemmelse med DMU s fagdatacenterfunktion: som del af NOVANA rapporteringen DMU bidrager til udvikling af værktøjer, der kan beregne effekten af forskellige virkemidler i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner på oplandsniveau. 16

35 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 3 TEMA VAND Opgaver Styrelse Leverancer Leverancerne skal drøftes bilateralt ml. DMU, og. Kobling mellem overfladevand og grundvand Rådgivning om grundvandets kvantitative og kvalitative påvirkning af terrestriske økosystemer og overfladevandområder, herunder bidrag til fastsættelse af miljøkriterier og planlægning af relevant overvågning. Resultatet skal være anvendeligt ved revision af tærskelværdier for grundvand ved basisanalysen 2013 Leverancerne skal drøftes bilateralt ml. DMU, og. Husdyrområdet I relation til husdyrgødningsbekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen og dennes beregningsmodeller skal der ydes rådgivning for så vidt angår, fosfor, ammoniak, nitrat og lugt fra forskellige typer brug. Handlingsplanen for Grøn Vækst kan forventes at medføre ændrede behov for rådgivning. Deltagelse og arbejde i EU GIG s under fællesstrategien for vandrammedirektivet, Indrapportering af data til EU s interkalibreringer & oversættelse af interkalibreringsresultater til danske indeks. Leverancerne skal drøftes bilateralt ml. DMU, og. Rådgivning om miljømål herunder EU-interkalibrering for biologiske kvalitetselementer i vandløb og søer 3.2 Klimaændringers effekt på ferskvandsøkosystemer Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse 3.3 Naturgenopretning af vandløb, søer og ådale Udvikling af forbedrede estimater for tab af drivhusgasser fra jorder Forskning i effekt af klimaforandringer på ferskvandssystemer, inkl. vurdering af sårbarhed over for klimaændringer og modellering af økologiske processer. Rådgivning om klimaforandringers effekt på ferskvandsmiljøet, herunder effekter på kort sigt (frem til næste vandplan) og længere sigt / 3-5 videnskabelige artikler 17

36 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 3 TEMA VAND Opgaver Styrelse Leverancer Forskning Udbygge videngrundlaget vedrørende restaurering af ådale, vandløb og søer, herunder at undersøge de bagvedliggende mekanismer omkring effekten af forskellige restaureringsmetoder Fosforkredsløb i Ådale (Ådale som fosforvirkemiddel) 3-5 videnskabelige artikler Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Ad-hoc rådgivning i relation til forvaltning af vandløb og søer samt implementering af vandrammedirektivets målsætninger: Rådgivning om metoder til undersøgelse af effekten af naturgenopretning/restaurering. Mindre notater, besvarelse af mails eller telefonisk henvendelse 3.4 Miljømonitering i ferskvand Forskning Udvikling af geofysiske teknikker til at beskrive koblingen mellem overflade- og grundvand Udvikling af værktøjer, der kan kvantificere risikoen for økosystemeffekter af forskellige typer forurening. Udvikling af sensorteknologier til brug i nationale og internationale overvågningsprogrammer Udvikling af overvågningsstrategier Udvikling af beslutningsstøttesystem vedr. genopretning af vådområder Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Overvågning i relation til NOVANA og varetagelse af fagdatacenterfunktioner søer, vandløb og Loop DMU driver FDC, udvikler tekniske anvisninger og overvågningsmetoder, kvalitetssikrer overvågningsdata og afrapporterer overvågningen. Statusrapporter til EU kommissionen vedr. Danmarks undtagelse fra Nitratdirektivet Rådgivning om N-reduktionen fra rodzonen til havet til brug for kommunernes administration af husdyrområdet Rådgivning om afgrøders kvælstofkvote med kommentering af og bidrag til faglige udredninger bl.a. om efterafgrøder og kvælstofnormerne til afgrøder i relation til Fødevareministeriets / Leverancer i overensstemmelse med overvågningsprogrammets fagdatacenterfunktion: Årlige rapporter om hhv. vandløb, søer og LOOP (også fra 2011 og fremefter). Teknisk og faglig kvalitetssikring af de indberettede data Bidrag til revisionen af overvågningsprogrammet, interkallibrering af anvendte overvågningsmetoder, tekniske anvisninger, deltagelse i FKG er. 18

37 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 3 TEMA VAND Opgaver Styrelse Leverancer normudvalg Opgaver i medfør af EU s nitratdirektiv (91/676/EØF) DMU bidrager til Miljøstyrelsens opgaver i forbindelse med Nitratdirektivet og arbejdet i Nitratkomitéen, herunder a) mødedeltagelse, b) rapportering ifølge artikel 10 i Nitratdirektivet, c) rapportering af den danske undtagelse efter nitratdirektivet samt d) rapportering af miljøovervågning relateret til nitratdirektivet. 3.5 Økologisk modellering af havmiljøet Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Videnopbygning i forbindelse med udvikling og anvendelse af økologiske modeller Modeludvikling mhp. modelscenarier for den fremtidige udvikling af iltsvind under forskellige temperaturforhold Modeludvikling og biotilgængelighed af næringsstoffer i havet Ensemble modellering af 3D-økologiske modeller i havet Scenarier og prognoser for fremtidig miljøkvalitet i havet Ad hoc rådgivning vedr. sammenhænge mellem miljømål og belastning med næringsstoffer Der rådgives inden for effekter af ændrede belastningsforhold til marine økosystemer, herunder økologisk modellering, Østersøhandlingsplan, Baltic Nest Institute og integreret forvaltning. Der rådgives inden for udvikling og anvendelse af indikatorer og virkemidler til at analyse effekter af ændringer i marine miljøer. DMU bidrager til udvikling af vandplaner for fjorde, kystområder og åbne marine områder Rådgivning vedrørende integreret miljøforvaltning // FVM / / Deltagelse i arbejdsgrupper og udvalg 4-6 antal videnskabelige artikler Mindre notater, besvarelse af mails eller telefonisk henvendelse 19

38 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 3 TEMA VAND Opgaver Styrelse Leverancer 3.6 Biologiske indikatorer og forvaltningsmodeller for havmiljøet Forskning Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse 3.7 Klimaeffekter i marine områder i Danmark og Arktis Forskning Videnopbygning i forbindelse med implementering af EU-direktiver (Vandrammedirektiv, habitatdirektiv og det marine havstrategidirektiv) Udvikling og brug af biologiske indikatorer (fytoplankton, fisk, bunddyr, makrofytter, benthos og ålekvabbe) til brug for analyser af betydningen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer i havmiljøet Videnopbygning i forbindelse med udvikling og anvendelse af integrerede forvaltningsmodeller NOVANA marin overvågning fagdatacenterfunktion DMU driver FDC, udvikler tekniske anvisninger og overvågningsmetoder, kvalitetssikrer overvågningsdata og afrapporterer overvågningen. Ad hoc rådgivning inden for udvikling og anvendelse af indikatorer og virkemidler til at måle effekter af ændrede belastningsforhold på miljøkvaliteten i fjorde og kystområder. Rådgivning af MIM i forbindelse med internationale konventioner (HELCOM og OSPAR) Rådgivning vedr. biologiske indikatorer til at vurdere effekter af miljøfarlige stoffer i havet. Faglig understøtning af Baltic Sea Action Plan (BSAP) og den dertil hørende forvaltning af miljø- og naturkvaliteten i de danske kyst- og havområder Videnopbygning i forbindelse med udvikling af havmiljøet i Arktis / / 8-10 antal videnskabelige artikler DMU udgiver bog om Østersøens miljø Leverancer i overensstemmelse med overvågningsprogrammets fagdatacenterfunktion: 1 årlig rapport Mindre notater, besvarelse af mails eller telefonisk henvendelse Deltagelse i flg. internationale arbejdsgrupper/ekspertkomiteer: (se punkt 5) - afventer blst 2-4 antal videnskabelige artikler Forskning i sammenhænge mellem temperaturstigninger og iltsvind og intern belastning med næringsstoffer / 20

39 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 3 TEMA VAND Opgaver Styrelse Leverancer Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Rådgivning i forbindelse med overvågning af danske og grønlandske havområder Herunder MarinBasis. 21

40 KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER 4 TEMA KEMI og BIOTEKNOLOGI 4.1 Miljøkemi Opgaver Styrelse Leverancer Forskning Videnopbygning på kemikalie-området (herunder videnopbygning ift. kemiske stoffer prioriteret i EU-direktiver) Udvikling og anvendelse af kemiske analysemetoder med høj følsomhed til påvisning af forureninger i miljøprøver og prøver fra forbrugerprodukter, planter, dyr og mennesker Miljømæssig risikoanalyse af kemiske forureninger i miljøet, specielt med henblik på bioakkumulering i fødekæder Udvikling af nye ligevægtsopsamlings-metoder til at vurdere miljøets eksponering til kemiske forureninger Undersøgelser af nanomaterialers holdbarhed, skæbne i jordmiljøet og eventuelle økotoksikologiske virkninger på jordens mikroorganismer Videnopbygning om miljøfarlige stoffer i vandmiljøet (særligt vedrørende prioriterede stoffer under Vandrammedirektivet, og effekter af miljøfremmede stoffer) Forekomst, transport, skæbne og kilder for persistente organiske forureninger i miljøet Screening for nye potentielle problemstoffer, udpeget af de nationale og internationale myndigheder / 12 antal videnskabelige artikler mv. årligt DMU udgiver bog om hormonforstyrrende stoffer Overvågning, rådgivning og anden faglig understøttelse Olieforureningsanalyser DMU gennemfører Fingeraftryksanalyser fra olieforureninger på havområdet, som led i forureningsbekæmpelsen på havområdet iht. aftale mellem Forsvarsministeriet og Miljøministeriet olierapporter årligt Opgaver på kemikalieområdet DMU varetager funktionen som Referencelaboratorium for Miljøfremmede stoffer stoffer). [Bemærk at kontrakt ophører pr. 1. juli 2010] DMU gennemfører præstationsprøvning (NEXT programmet) og afrapporterer, efter nærmere aftale med. / Leverancer for referencelaboratoriet er som aftalt med via et arbejdsprogram for det enkelte år. Hidtil niveau for gennemførelse af præstationsprøvninger og afrapportering opretholdes,såfremt 22

41 4 TEMA KEMI og BIOTEKNOLOGI KONTRAKT BILAG 2: FAGLIGE OMRÅDER Opgaver Styrelse Leverancer DMU varetager opgaver i relation til Expert Group on Chemical monitoring and emerging pollutants (EG-CMEP) i tilknytning til projektorganiseringen i Miljøministeriet vedrørende prioriterede stoffer under vandrammedirektivet. der kan skaffes tilstrækkelig deltagelse af laboratorier. DMU deltager i arbejdsgrupper: - DMU varetager opgaver i samarbejde og efter aftale med Miljøministeriet i regi af Expert Group on Chemical monitoring and emerging pollutants (EG- CMEP). DMU deltager i møderne i EG-CMEP. - DMU deltager i Sektorudvalget for teknisk prøvning på miljøområdet som repræsentant for Referencelaboratoriet for Miljøfremmede Stoffer, indtil kontraktophør. Løbende rådgivning om analysemetoder til kontrolformål samt om kvalitetssikring af analyser og prøvetagning Mindre notater, besvarelse af mails eller telefoniske henvendelser. Løbende rådgivning i forbindelse med daglig administration og revision af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Leverancerne skal drøftes bilateralt ml. DMU, og. Miljøfremmede stoffer DMU rådgiver om miljøfremmede stoffer & tungmetaller, herunder om analysekvalitet, analysekvalitetssikring, analysemetode og prøvetagning, for screeningsprojekter mv. under NOVANA DMU bidrager efter behov med rådgivning om og udvikling af analysemetoder og prøvetagningsmetoder, herunder videreudvikling af eksisterende metoder, efter aftale med. Der er særlig fokus på metoder for biota og sediment med henblik på at kunne vurdere opfyldelse af miljøkvalitetskrav., Del-leverancer under NOVANA /bidrag til opgaverne i afsnit 5.4 DMU deltager i MFS-gruppen under NOVANA eller en evt. afløser for denne gruppe med viden om miljøfremmede stoffer, herunder om analysekvalitet, analysekvalitetssikring, 23

Bilag 1 til rammeaftale mellem AU og MIM 2012-2015 Bilag 1 Økonomiske rammer 2012 1. Reservationsbevillingen til Miljøundersøgelser Miljøministeriets reservationsbevilling vedrørende Miljøundersøgelser

Læs mere

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 629 Offentligt Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Formål Overordnet formål

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet 10/10/2003 Introduktion til Kriterier for gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, som er omfattet af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Havstrategidirektivet (HSD) mod en integreret havforvaltning? Henrik Wichmann BLST-Natur

Havstrategidirektivet (HSD) mod en integreret havforvaltning? Henrik Wichmann BLST-Natur Havstrategidirektivet (HSD) mod en integreret havforvaltning? Henrik Wichmann BLST-Natur HSD behov for fælles indsats - EU s 6. miljøhandlingsprogram 2002 - havstrategi - Direktiv 2008 - operative havstrategier

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland. Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre

Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland. Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre Tekst skrives ind i sdehoved/sidefod Rigsfællesskabet En del af Rigsfællesskabet

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0354 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0354 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0354 Bilag 5 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget Til: Dato: Europaudvalget 15. januar 2008 Miljø- og Planlægningsudvalgets udtalelse til Europaudvalget om Kommissionens

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden?

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Jesper H. Andersen 1,2,3 Projektchef (Ph.D) 1: Institut for Bioscience, AU 2: DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, AU 3: BNI Baltic Nest Institute,

Læs mere

torium i relation Naturstyrelsen forhold ved løbende, og ke specificerer alle centrene. gørelsen.

torium i relation Naturstyrelsen forhold ved løbende, og ke specificerer alle centrene. gørelsen. Arbejdsprogram 2013 for Naturstyrelsens Referencelabora- torium for Kemiskee Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt A til D, særlige

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021. Ebbeløkke Rev Natura 2000-område nr. 243 Habitatområde nr. 243 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand

Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Hvad er de miljømæssigt acceptable koncentrationer af kvælstof i drænvand i forhold til vandmiljøets tilstand Brian Kronvang, Jørgen Windolf og Gitte Blicher-Mathiesen DCE/Institut for Bioscience, Aarhus

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2010

Klimaprojekter i Arktis 2010 Klimaprojekter i Arktis 2010 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s prioriteringer i 2006

1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi s prioriteringer i 2006 1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet MiFi fordeler i 2006 sine midler til henholdsvis 3 eksisterende projekter (alle igangsat i 2005) og 5 nye projekter (projektstart 2006). Dertil kommer et eller flere

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Programbeskrivelse 1. del

Programbeskrivelse 1. del Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 780 Offentligt Udkast til offentlig høring 2010 NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-15 Programbeskrivelse

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

September Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

September Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Fyn J.nr. NST-404-00180 Ref. stepe Den 23. september 2015 Tillæg til Miljøministeriets kontrakt med DHI vedrørende forskning

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004

Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 DMU bidrager til Miljøministeriets styringskæde med årlige institutionsmål og bidrag til ministeriets årlige koncernmål. Institutionsmål 2004 DMU s institutionsmål

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2011

Klimaprojekter i Arktis 2011 Klimaprojekter i Arktis 2011 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1 Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 5. januar 2017 Udkast til Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

PESTICIDHANDLINGSPLAN II

PESTICIDHANDLINGSPLAN II PESTICIDHANDLINGSPLAN II MARTS 2000 MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 3 1. Indledning Anvendelse af pesticider medfører en række uønskede effekter på miljøet og

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

Kontrakt mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser

Kontrakt mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser Kontrakt mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser 1. Kontraktparter og kontraktperiode. Der indgås en kontrakt mellem Miljøministeriet Højbro Plads 4 1200 København K

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Bedre redskaber

Læs mere

Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen

Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen AARHUS UNIVERSITET Betydningen af kvælstof for miljøtilstanden? Karen Timmermann Anders Erichsen AARHUS UNIVERSITET Myter Man skal måle ikke

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Vand, miljø, klima, natur

Vand, miljø, klima, natur Kampen om EU-støtten rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Christiansborg, den 15. december 216 Vand, miljø, klima, natur hvad er det fremtidige behov for støtte? Landbrugsfaglig medarbejder Mio. kr.

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Thomas Becker, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen,

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt Den enkelte naturplan

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat

Det talte ord gælder. vandrammedirektivet? Samråd om råderum i Kattegat Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 851 Offentligt Det talte ord gælder Samråd om råderum i Kattegat Samrådsspørgsmål AZ Ministeren bedes redegøre for den videnskabelige

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Spørgsmål af generel/politisk karakter

Spørgsmål af generel/politisk karakter Spørgsmål af generel/politisk karakter Emne Problemstilling Miljøministeriets bemærkninger Grøn vækst Hvad er den politiske ramme for gennemførelsen af vand- og naturplanerne. I april 2009 offentliggjorde

Læs mere

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder

Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Effekt af rand- og bufferzoner langs naturområder Seniorrådgiver Jesper Bak, Danmarks Miljøundersøgelser I mange husdyrgodkendelser bliver der stillet krav om bræmmer langs følsomme naturområder. Hvad

Læs mere

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Ændringer i NOVANA 2011-2015 Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 11. oktober 2012 Susanne Boutrup DCE Antal sider:

Læs mere