Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146"

Transkript

1 Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER Dansk WIDXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, Udpakning, 50 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 50 Planstilling, 50 Tilslutning til vandhane, 50 Tilslutning af udløbsslange, 51 Første vaskecyklus, 51 Tekniske specifikationer, 51 Beskrivelse af vaske/tørremaskine, Betjeningspanel, 52 Kontrollamper, 53 Start og Programmer, 54 Lynvejledning: start af et program, 54 Programoversigt, 54 Personlige indstillinger, 55 Indstilling af temperatur, 55 Indstilling af tørretumbler, 55 Tilvalgsfunktioner, 55 Oversigt over tørretiderne, 55 Vaskemiddel og vasketøj, 56 Skuffe til vaskemiddel, 56 Klargøring af vasketøj, 56 Forholdsregler og advarsler, 57 Generelle sikkerhedsregler, 57 Energibesparelse og miljøvenlighed, 57 Bortskaffelse, 57 Rengøring og vedligeholdelse, 58 Lukning for vand og afbrydelse af strømforsyning, 58 Rengøring, 58 Rengøring af maskinens luge og tromle, 58 Kontrol af slangen til vandudledning, 58 Fejlfinding 59 Servicetjeneste, 60 Inden der ringes til servicetjenesten, 60 Reservedele, Tr7008dk_WIDXXL146.p65 49

2 Installation! Det er vigtigt at opbevare denne vejledning til senere opslag. I forbindelse med salg, overdragelse eller flytning af maskinen skal man kontrollere, at brugervejledningen altid følger med vaske/ tørremaskinen, så den nye ejer har mulighed for at læse om maskinens drift og egenskaber.! Læs venligst vejledningen omhyggeligt: den indeholder vigtige oplysninger om installation, brug og sikkerheden. Udpakning 1. Pak maskinen ud. 2. Undersøg at maskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis den er beskadiget, må den ikke tilsluttes, og man skal rette henvendelse til forhandleren. Fjern fastgørelsesanordningerne til transporten VIGTIGT: Følg vejledningen for at fjerne de 2 fastgørelsesanordninger, som blev anvendt til transporten. De sidder på hver side af bagpanelet. BEGGE transportbolte SKAL fjernes inden brug.! I modsat fald kan maskinen blive alvorligt beskadiget. Det er vigtigt, at både bolt og afstandsstykke, som er anvendt til transporten (se figuren), er fuldstændigt intakte ved fjernelsen heraf. 1. Skru bolten af ved hjælp af en 13 mm nøgle. 2. STOP med at skrue, når de 3 gevind er synlige. Planstilling Justér de to forreste ben, så maskinen står stabilt og helt plant. I modsat fald kan maskinen larme, når den er i drift.! Justér først hældningen sideværts og derefter hældningen hhv. frem- og bagover. 1. Flyt maskinen hen på det sted, hvor den skal stå. - Pas på, at slangerne ikke kommer i klemme eller bliver snoet. 2. Drej et af de forreste ben eller begge ben manuelt helt venstre om. Når benene justeres, skal man bruge et vaterpas til at kontrollere, at maskinen står plant, både sideværts og fremog bagover. - Fjederen i benene forhindrer, at de kan skrues helt af.! Hvis gulvet er dækket af et tæppe, skal benene justeres på en sådan måde, at der under maskinen efterlades et rum, der er tilstrækkelig stort til at sikre ventilation. Tilslutning af vand Tilslutning af slangen til vandforsyning. Husk, at denne maskine skal fyldes med koldt vand.! Kontrollér, at proppen indeholder en pakning i den frie ende af slangen. Inden tilslutning til vand med det gevindskårede mundstykke på ¾ gas skal vandet løbe frit fra forsyningshanen, indtil det er helt rent. Skru enden af forsyningsslangen med den blå prop på koldtvandshanen. 3. Tag fat i bolten, glid den udad, og træk den derefter helt ud for at fjerne anordningen. 4. Af sikkerhedsmæssige årsager skal man isætte en af de to plastikpropper (følger med maskinen) i hullet.! Gentag punkt 1-4 for at fjerne den anden bolt, der er blevet brugt under transporten.! Emballagen må ikke bruges som legetøj af børn! Åbn hanen og kontrollér, at der ikke er utætheder, og stram evt. til.! Sørg for at slangen hverken er bøjet eller klemt.! Vandtrykket fra hanen skal være indeholdt i de værdier, der er angivet i tabellen med tekniske specifikationer (se næste side).! Hvis slangen til vandudledning ikke er lang nok, skal en kvalificeret tekniker eller VVS-butik kontaktes.! Brug altid nye rør og slanger.! Kontrollér vandslangen mindst én gang om året, og udskift den, hvis det udviser revner eller sprækker, da slidte slanger kan sprænge under vandtrykket. 50 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 50

3 Tilslutning af udløbsslange A. Tilslut udløbsslangen B uden at vride den til en A udledningsslange eller udløb, som er monteret på væggen i en højde fra gulvet på mellem 65 og 100 cm. B. Alternativt kan udløbsslangen lægges langs kanten af en vask, vaskekumme eller et badekar, idet slangen fastgøres til vandhanen.! Den frie ende af slangen må aldrig nedsænkes i vand.! Det frarådes at benytte forlængerstykker. Såfremt dette ikke kan undgås, skal forlængerstykket have samme diameter som den originale slange. Forlængerstykket må ikke være længere end 150 cm. Tilslutning af strøm Inden der sluttes strøm til vaskemaskinen, skal følgende kontrolleres: at stikkontakten er udstyret med jordforbindelse og opfylder lovgivningens krav, at stikkontakten tåler maskinens maksimale effekt, som fremgår af tabellen med tekniske specifikationer (se modstående side), at forsyningsspændingen er inden for de værdier, der fremgår af tabellen med tekniske specifikationer (se modstående side), at stikkontakten passer til maskinens stik. I modsat fald skal stikkontakt eller stik udskiftes.! Maskinen må ikke installeres udendørs. Dette gælder også, selv om stedet er overdækket, da det er meget farligt at udsætte den for regn, tordenvejr osv.! Når maskinen er installeret, skal det være let at få adgang til stikkontakten, og maskinen skal tilsluttes et egnet strømforsyningsnet.! Brug ikke forlængerslanger eller stikdåser med flere udtag.! Dette gælder specielt, hvis vaskemaskinen installeres i fugtige omgivelser.! Forsyningsledningen må kun udskiftes af en kvalificeret tekniker.! Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse regler. Første vaskecyklus Når maskinen er installeret, og inden den tages i brug første gang, skal der igangsættes en vaskecyklus uden vaskemiddel eller vasketøj, idet der indstilles på programmet 90 C uden forvask. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model WIDXXL 146 Mål Kapacitet Elektriske tilslutninger Tilslutning til vandhane bredde 59,5 cm højde 85 cm dybde 52,5 cm fra 1 til 7 kg spænding ved Volt 50 Hz Absorberet effekt W maks. tryk 1 MPa (10 bar); min. tryk 0,05 MPa (0,5 bar) tromlens kapacitet 54 liter Centrifugeringshastighed Maks omdr./min Kontrolprogrammer iflg. direktiv IEC456 program 2* Vask med maks. 7 kg vasketøj Tørring med maks. 5 kg vasketøj og en med 2 kg *Indstil vasketemperaturen til 60 C Apparatet opfylder kravene i følgende EU-direktiver: -72/23/EØF af (Lavspænding) og efterfølgende ændringer samt -89/336/EØF af 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere ændringer. 51 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 51

4 Beskrivelse af vaske/ tørremaskinen Betjeningspanel Kontrollamper Knapper til TILVALGSFUNKTIONER Kontrollampe ON-OFF/DØR SPÆRRET Knappen ON/OFF Skuffe til vaskemiddel Vælgerknap til PROGRAMMER Knappen START/RESET Knap til TØRRING Knap til valg af TEMPERATUR Skuffe til vaskemiddel: Til påfyldning af vaskemiddel og skyllemiddel (se side 56). Kontrollamper: Giver mulighed for at se, på hvilket niveau vaskecyklussen befinder sig. Hvis der er indstillet til forsinket start, viser displayet den resterende tid til igangsættelse (se side 53). Knap til TØRRING: Til indstilling af tørretiden eller automatisk tørring (se side 55). Knapper til TILVALGSFUNKTIONER: Til valg af de forskellige funktioner. Knappen for den valgte tilvalgsfunktion forbliver tændt. Knappen START/RESET: Starter programmet eller annullerer eventuelle forkerte indstillinger. KONTROLLAMPE ON-OFF/DØR SPÆRRET: Angiver omgående, om maskinen er tændt eller slukket, og om det er muligt at åbne lugen (se side 53). ON/OFF-knap: Tænder og slukker for vaskemaskinen. PROGRAM-vælgerknap: Til valg af vaskeprogrammer. Knappen bevæger sig ikke under hele vaskecyklussen. TEMPERATUR-vælgerknap: Til indstilling af temperaturen ved vask i koldt vand (se side 55). 52 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 52

5 Kontrollamper Kontrollamperne giver vigtige oplysninger. Oplysninger om: Indstilling af forsinket start (Delay Timer): Hvis der er indstillet til forsinket start (se side 55), blinker kontrollampen for den valgte forsinkede start, når programmet starter. Fase under udførelse: Under vaskecyklussen tændes kontrollamperne i trin for at vise det aktuelle vaskeniveau. Forvask / Vask Skylning Centrifugering Tørring I takt med at tiden går vises den resterende tid for forsinket start på displayet, og den tilsvarende kontrollampe blinker. Når tiden er gået, stopper kontrollampen med at blinke, og det valgte program starter. Bemærk: I udtømningsfasen tænder kontrollampen for centrifugering. - Når tørrefasen er afsluttet, blinker kontrollampen for den pågældende fase for at angive, at knappen til TØRRING skal drejes over på positionen 0. Knapper til TILVALGSFUNKTIONER: Knapperne til TILVALGSFUNKTIONER virker også som kontrollamper. Når der vælges en funktion, lyser den relevante lampe. Hvis den valgte funktion ikke kan anvendes til det indstillede program, blinker tasten, og funktionen vil ikke blive aktiveret. Hvis man vælger en funktion, som ikke kan anvendes sammen med en anden forvalgt funktion, aktiveres kun den sidst valgte funktion. KONTROLLAMPE ON-OFF/DØR SPÆRRET: Kontrollampen tændes for at vise, at lågen er blokeret til forebyggelse af utilsigtet åbning. For at undgå at beskadige mekanismen, skal man vente indtil kontrollampen blinker før lågen åbnes.! Hvis kontrollampen ON-OFF/DØR SPÆRRET blinker hurtigt, samtidig med at mindst en anden kontrollampe lyser, angiver dette en fejl. I så fald kontaktes servicecentret (se side 60). 53 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 53

6 Start og Programmer Lynvejledning: start af et program 1. Tryk på knappen for at tænde for vaske/ tørremaskinen. Alle kontrollamper tænder i nogle sekunder og kontrollampen ON-OFF / DØR SPÆRRET begynder at blinke. 2. Læg vasketøjet i maskinen og luk lågen. 3. Sæt PROGRAM-vælgerknappen på det ønskede program. 4. Indstil vasketemperaturen (se side 55). 5. Indstil tørringen ved behov (se side 55). 6. Fyld vaskemiddel og evt. skyllemiddel i maskinen (se side 56). 7. Start programmet ved at trykke på knappen Programoversigt START/RESET i mindst 2 sekunder. Når programvalget er accepteret, tænder alle kontrollamper i et kort øjeblik, mens kontrollampen DØR SPÆRRET og kontrollampen, der angiver vaskecyklussens fase, forbliver tændt. For at annullere et indstillet vaskeprogram skal man trykke på knappen START/RESET og holde den nede i mindst 2 sekunder. 8. Når programmet er afsluttet, begynder kontrollampen ON-OFF/DØR SPÆRRET at blinke for at angive, at lågen kan åbnes. Tag vasketøjet ud, og lad lågen stå halvt åbent, således at tromlen kan tørre. Sluk vaske/tørremaskine ved at trykke på knappen. Type tekstil og snavs Programmer Temperatur Tørring Vaskemiddel Forvask Vask Skyllemiddel Cyklus-varighed (minutter) Centrifugeringshastighed maks. (om dr./min.) Beskrivelse af vaskecyklus Standard Meget snavset hvidvask (sengetøj, duge osv.) 1 90 C = = = = 135 Maks. Meget snavset hvidvask (sengetøj, duge osv.) 2 90 C = = = 150 Maks. Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler Meget snavsede hvide og sarte kulørte tekstiler 2 60 C* = = = 140 Maks C* = = = 105 Maks. Let snavsede hvide tekstiler og sarte kulørte tekstiler (skjorter, trøjer osv.) 3 40 C = = = 70 Maks. Meget snavsede kulørte tekstiler med resistente farver (spædbørnsundertøj osv.) Meget snavsede kulørte tekstiler med resistente farver (spædbørnsundertøj osv.) 4 60 C = = = C = = = Uld 5 40 C = = Meget sarte tekstiler (gardiner, silke, viskose etc.) 6 30 C = = 45 ingen Forvask, vask, skylninger, Vask, skylninger, Vask, skylninger, Vask, skylninger, Vask, skylninger, Vask, skylninger, antikrøl eller skånecentrifugering Vask, skylninger, antikrøl eller skånecentrifugering Vask, skylninger, antikrøl eller skånecentrifugering Vask, skylninger og antikrøl Tørring af bom uldstekstiler 7 = Maks. Tørring af sarte tekstiler 8 = ingen Time for You Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler 9 60 C = = 60 Maks. Kulørte tekstiler med sarte farver (alle form er for let snavset tøj) C = = Kulørte tekstiler med sarte farver (alle form er for let snavset tøj) C = = = Vask, skylninger, Vask, skylninger og skånecentrifugering Vask, skylninger og skånecentrifugering Sport Tennissko (maks. 2 par) C = = Sportstøj (Træningsdragt, bukser osv.) C = = Kold vask (uden vaskemiddel), vask, skylninger og skånecentrifugering Vask, skylninger, DELPROGRAMMER Skylning = = 800 Skylninger og centrifugering Centrifugering = 800 Tømning og centrifugering Tømning ingen Tømning Bemærk - Ved brug af programmet 8 anbefales en mængde på mindre end 3,5 kg. - Ved brug af programmerne 10 og 13 anbefales en mængde på mindre end 2 kg. - For tilvalgsfunktionen antikrøl: se Strygelet (på næste side). Oplysningerne i tabellen er vejledende. Specialprogram Vaskeprogrammet Daglig vask (program 11 til syntetiske tekstiler) er et specielt udviklet program til hurtig vask af let snavset tøj. Programmet varer kun 30 minutter og sparer således både tid og energi. Ved at indstille dette program (11 på 30 C) er det muligt at vaske forskellige slags tekstiler (med undtagelse af uld og silke) med en samlet vægt på maks. 3 kg samtidigt. Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel. * For at vælge en lavere temperatur (60 eller 40 ), skal man indstille på knappen til temperaturvalg. 54 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 54

7 Personlige indstillinger Indstilling af temperatur Drej knappen til valg af TEMPERATUR for at indstille vasketemperaturen (se Programoversigten på side 54). Temperaturen kan sænkes eller indstilles til vask i koldt vand ( ). Indstil tørringen Den ønskede tørretype kan indstilles ved at dreje på knappen til TØRRING. Der findes to forskellige muligheder: A - På grundlag af tiden: Mellem 40 og 150 minutter. B På grundlag af fugtigheden på tøjet til tørring: Strygning: lettere fugtigt tøj, der er let at stryge. Tør og hæng op: tørt tøj, der skal lægges væk. Skab: meget tørt tøj; anbefales til frotté og badekåber. Ved afslutningen af tørringen finder en afkølingsperiode sted, der varer i 20 minutter. Hvis tøjmængden til vask og tørring er større end den størst mulige mængde (se tabellen har ved siden af), skal man udføre vasken, og når vaskecyklussen er afsluttet, dele tøjmængden og kun lægge én af bunkerne i tromlen. Herefter skal man følge fremgangsmåden for kun tørring. Gentag samme fremgangsmåde for den tilbageblevne bunke. Kun tørring Drej PROGRAM-knappen til en af tørrepositionerne (7-8) alt efter tekstiltypen, og vælg derefter den ønskede tørretype med knappen for TØRRING: Vigtigt: - Under tørringen udføres der en centrifugering, hvis man har indstillet et af bomuldsprogrammerne og et af tørreniveauerne (Skab, Tør og hæng op., Strygning ). - Ved bomuldsvask med en mængde på under 1 kg. anvendes et tørreprogram til sarte tekstiler. Oversigt over tørretiderne Tekstil type Bomuld, hør Type vasketøj Vasketøj af forskellig størrelse Maks. mængde (kg) Oplysningerne i tabellen er vejledende. Skab Tør og hæng op Strygning Bomuld Håndklæder af frotté Terylene, bomuld Akryl Nylon Sengetøj, skjorter Nattøj, strømper osv. Undertøj, strømper osv Tilvalgsfunktioner Aktivering af funktionerne: 1. Tryk på knappen for den ønskede tilvalgsfunktion, idet der henvises til følgende tabel. 2. Tilvalgsfunktionen aktiveres, når den relevante kontrollampe lyser. Bemærk: Hvis knappen blinker hurtigt, betyder det, at den tilsvarende tilvalgsfunktion ikke kan vælges til det indstillede program. Tilvalgsfunktion Effekt Bemærkninger Forsinket start Let strygning Forsinket start af vaskecyklus i op til 9 timer. R educerer krøller på tekstilerne, og gør strygningen lettere. Tryk flere gange på knappen, indtil den tilsvarende kontrollampe tænder. Femte gang der trykkes på knappen, deaktiveres tilvalgsfunktionen. N.B.: Efter at have trykket på knappen Start/Reset, kan man kun gøre forsinkelsen kortere. Når denne tilvalgsfunktion vælges, afbrydes vaskecyklussen på programmerne 4, 5 og 6 med tøjet i blød (Antikrøl) og kontrollampen for fasen Skylning blinker. - Tryk på tasten START/RESET for at fuldføre cyklussen. - For kun at tømme vandet ud skal knappen stilles på det tilhørende symbol, hvorefter man skal trykke på knappen START/RESET. Aktiv på programmerne: Alle 3, 4, 5, 6, 9, 10, Skylning Ø ge r sky llee ffektiviteten. Anbefalet tilvalgsfunktion, hvis maskinen er fyldt helt op eller når der anvendes en stor mængde vaskemiddel. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, Skylning Ekstra skylning Reducerer centrifugeringshastigheden. Alle, undtagen 5, 6 og 8 og Tømning ! Maskinen er udstyret med en indbygget kontrolanordning til kontrol af afbalancering af vasketøjet. Hvis vasketøjet er ulige fordelt, bryder systemet ind og sænker hastigheden på en for at undgå at maskinen beskadiges. 55 Tr7008dk_WIDXXL146.p /02/06, 17.18

8 Vaskemiddel og vasketøj Skuffe til vaskemiddel! Fyld kun anerkendte vaskemidler i skuffen. Andre produkter kan beskadige eller blokere maskinen Rum til vaskemiddel til forvask. Maks. 200 ml vaskemiddel i pulverform eller 100 ml flydende vaskemiddel. 2. Rum til vaskemiddel til hovedvask. Maks. 400 ml i pulverform eller 200 ml flydende vaskemiddel. 3. Rum til skyllemiddel. Maks. 120 ml Dosering af vaskemiddel i pulverform For at opnå de bedste vaskeresultater skal de nøjagtige mængder vaskemiddel, som angivet af producenten, afmåles. Vaskemidlet fyldes i rummet til hovedvask. Dosering af flydende vaskemiddel Det anbefales at bruge en doseringskugle til vaskemiddel, som leveres af vaskemidlets producent. Påfyldning af skyllemiddel Hæld den nøjagtige mængde skyllemiddel i det pågældende rum. Stregen for maks. påfyldning må ikke overstiges. Forvask (Program 1) Når man vælger program 1, skal vaskemiddel fyldes i rummet for forvask og i rummet for hovedvask.! Hvis man vælger program 1 til forvask, må man ikke lægge en doseringskugle i tromlen. Men hvor meget vejer mit vasketøj? 1 lagen g 1 pudebetræk g 1 dug g 1 badekåbe g 1 håndklæde g Klargøring af vasketøj Sortér vasketøjet på grundlag af følgende kriterier: - Tekstiltype/symbol på etiket. - Farver: vask kulørte tekstiler adskilt fra hvide tekstiler. Tøm lommerne, og se efter, at der ikke er løse knapper på tøjet. De maks. tilladte vægte, som henviser til vasketøjet i tør tilstand, må ikke overstiges: Robuste tekstiler : Maks. 7kg Syntetiske tekstiler : Maks. 3kg Sarte tekstiler : Maks. 2kg Uld : Maks. 1 kg! Maskinen må IKKE overbelastes for at undgå en forringelse af maskinydelsen. 56 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 56

9 Forholdsregler og advarsler! Denne maskine er udviklet og fremstillet i henhold til gældende international lovgivning inden for sikkerhed. Følgende oplysninger vedrører brugerens sikkerhed og skal derfor læses nøje. Generelle sikkerhedsregler Dette apparat er udviklet til ikke-professionel brug i almindelige hjem, og funktionen må ikke ændres. Maskinen må kun benyttes af voksne i henhold til instruktionerne i denne vejledning. Rør ikke maskinen, hvis du er barfodet eller har våde hænder eller fødder. Træk ikke i ledningen for at trække den ud af stikkontakten. Træk derimod i stikket. Træk aldrig skuffen til vaskemiddel ud, mens maskinen er i funktion. Rør aldrig afløbsvandet, fordi vandet kan nå meget høje temperaturer. Træk aldrig kraftigt i lugen, idet sikkerhedsmekanismen, som har til formål at beskytte mod utilsigtet åbning, herved vil kunne blive beskadiget. Hvis maskinen ikke fungerer optimalt, må man aldrig røre ved de interne mekanismer og selv forsøge at reparere maskinen. Hold børn på afstand af maskinen, mens den er i brug. Under vask kan lågen blive meget varm. Hvis maskinen skal flyttes, skal flytningen udføres af 2-3 personer, og der skal udvises stor forsigtighed. Forsøg aldrig at flytte maskinen alene - den er meget tung. Kontrollér, at tromlen er tom, inden der lægges tøj i maskinen. Energibesparelse og miljøvenlighed Teknologi med lavt energiforbrug Læg mærke til vandniveauet i lågen. Det lave vandniveau skyldes den innovative teknologi fra Indesit, hvor maskinen kræver meget mindre end halvdelen i forhold til traditionelle metoder for at opnå de samme resultater: Et mål er nået med hensyn til miljøvenligheden. Spar på vaskemiddel, vand, elektricitet og tid Maskinen bør altid være fuld for at undgå ressourcespild. En fyldt maskine i stedet for to halvt fyldte maskiner gør det muligt at opnå en energibesparelse på op til 50 %. Forvask er kun nødvendigt til meget beskidte beklædningsgenstande. Undgå en unødvendig forvask. Man sparer vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 % og 15 % energi. Behandling af pletter med pletfjerningsmiddel eller iblødsætning af indtørrede pletter inden vask reducerer behovet for indstilling af en vask med varmt vand. Et program på 60 C i stedet for 90 C eller et program på 40 C i stede for 60 C, giver en energibesparelse på op til 50 %. For at undgå spild og beskytte miljøet skal man bruge den korrekte mængde vaskemiddel i henhold til vandets hårdhed, hvor beskidt tøjet er, og hvor meget tøj der er i maskinen: Selv om vaskemidlerne er biologisk nedbrydelige, indeholder de alligevel stoffer, der kan ændre naturens balance. Desuden bør man så vidt muligt undgå brug af skyllemiddel. Hvis man bruger maskinen sent om eftermiddagen eller tidligt om morgenen, er man med til at reducere strømforsyningsnettets spidsbelastningstidspunkter. Tilvalgsfunktionen forsinket start (se side 55) gør det muligt at planlægge vasken rationelt. Bortskaffelse Bortskaffelse af emballage: Overhold lovgivningen, således at emballagen kan genbruges. Bortskaffelse af den gamle maskine: Klip forsyningsledninger over og afmontér lågen, inden husholdningsapparatet skrottes. Bortskaffelse af gamle husholdningsapparater I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF (WEEE Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) må husholdningsapparater ikke smides ud med det normale husholdningsaffald. Gamle elektroniske apparater skal indsamles separat, så materialerne kan genbruges. Derved reduceres den skadelig påvirkning på mennesker og miljø mest mulig. Symbolet med krydset over skraldespanden på produktet, vil påminde dig om dit ansvar til at indsamle disse produkter separat. Det opfordres stærkt, at man tager kontakt til sin lokale kommune eller forhandler for yderligere information angående korrekt bortskaffelse af gamle husholdningsapparater. 57 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 57

10 Rengøring og vedligeholdelse Lukning for vand og afbrydelse af strømforsyning Luk vandhanen efter hver vask. Denne forholdsregel gør, at maskinens vandanlæg ikke slides op, og utætheder undgås. Træk stikket ud af maskinen under al rengøring og vedligeholdelse. Rengøring Rengøring af udvendige dele Brug en fugtig klud eller silikonemasse til rengøring af maskinens udvendige flader. Rensning af glaslåge Rengør den indvendige flade af glaslågen med en fugtig klud regelmæssigt. Akkumulering af sæbepulver eller kalkrester fra vandet kan forårsage utætheder fra lågen. Rengøring af sæbeskuffen og dens rum Det anbefales at vaske doseringsskuffen af regelmæssigt.! Undgå at rengøre dele af sæbeskuffen, mens maskinen er i drift. 1. Træk skuffen ud, efter at vaskecyklussen er afsluttet. 2. Tryk på knappen til frigivelse af sæbeskuffen for at fjerne den (se figuren). Rengøring af maskinens luge og tromle Lad altid lågen stå halvt åbent for at undgå ubehagelige lugte. Kontrol af slangen til vandudledning Kontrollér forsyningsslangen mindst én gang om året. Udskift slangen straks, hvis der er tegn på sprækker eller revner, da slangen belastes i forbindelse med vask, hvilket vil kunne resultere i pludselige brud på slangen.! Udskift aldrig med brugte slanger. A 3. Rengør sæbeskuffe, dyser, gitter og udløbskanal til skyllemiddel, og tør dem af (A). Husk også at rengøre afløbsslangen regelmæssigt (B). B 4. Sæt sæbeskuffen i igen, og skub den helt på plads.! Undgå brug af slibemidler, affedtningsmidler, syrer, blegemidler eller pletfjernere til metal til rengøring af maskinens komponenter, da de kan beskadige dem. 58 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 58

11 Fejlfinding Det kan hænde, at maskinen ikke fungerer. Inden der ringes til servicetjenesten (se side 60), bør man kontrollere om man selv kan udbedre fejlen ved hjælp af følgende fejlfindingsoversigt: Problem: Maskinen starter ikke. Vaskeprogrammet starter ikke. Maskinen tager ikke vand ind. Maskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Maskinen tømmer ikke vandet ud og centrifugerer ikke. Maskinen vibrerer kraftigt i forbindelse med centrifugering. Der kommer vand ud fra maskinen. Kontrollampen ON-OFF/DØR SPÆRRET blinker hurtigt samtidig med mindst én anden kontrollampe. Maskinen producerer for meget skum. Maskinen tørrer ikke. Mulige årsager / Løsning: Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten. Der har været strømafbrydelse. Lågen lukker ikke rigtigt. Der er ikke blevet trykket på knappen. Der er ikke blevet trykket på knappen START/RESET. Vandhanen er ikke åben. Forsinket start er valgt ved hjælp af funktionen Delay Timer (se side 55). Slangen til vandafløb er ikke tilsluttet vandhanen. Slangen er bøjet. Vandhanen er ikke åben. Der mangler vand Vandtrykket er ikke stort nok. Der er ikke blevet trykket på knappen START/RESET. Afløbsslangen er ikke anbragt mellem 65 og 100 cm fra gulvet (se side 51). Slangens frie ende er nedsunket i vand (se side 51). Afløbet i væggen er ikke forsynet med udluftningshul. Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og maskinen slukkes. Ring til servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at maskinen tager vand ind og leder vand bort samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes ved montering af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig handel. Programmet medfører ikke udtømning af vandet. I nogle programmer skal udtømning af vandet aktiveres manuelt (se side 54). Tilvalgsfunktionen Strygelet er aktiveret: tryk på tasten START/ RESET for at fuldføre programmet (se side 55). Afløbsslangen er bøjet (se side 51). Kloakken i afløbssystemet er tilstoppet. Fastgørelsesanordningerne, som er anvendt til transport, er ikke blevet fjernet (se side 50). Maskinen står ikke plant (se side 50). Maskinen står for tæt op ad møbler og væg (se side 50). Afløbsslangen er ikke skruet på korrekt (se side 50). Sæbeskuffen er tilstoppet. Rens den (se side 58). Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt (se side 51). Ring til servicetjenesten, da maskinen er defekt. Vaskemidlet er ikke egnet til vask i maskine (skal indeholde angivelsen til vaskemaskiner eller til håndvask og til vaskemaskine osv.). Der er anvendt for meget vaskemiddel. Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten. Der har været strømafbrydelse. Lågen lukker ikke rigtigt. Forsinket start er valgt ved hjælp af funktionen Delay Timer (se side 55). Knappen til TØRRING er indstillet på 0. Er der indstillet til korrekt temperatur/tid? (se side 55). 59 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 59

12 Servicetjeneste / SIMLEX. Four Ashes, Wolverhampton Inden der ringes til servicetjenesten: Følg fejlfindingsguiden for at se, om det er muligt at rette fejlen selv (se side 59). I modsat fald sluk for maskinen, og ring til det nærmeste servicecenter. Oplysninger, som skal gives servicecenteret: Navn, adresse og postnummer. telefonnummer fejlens art købsdato maskinmodellen (Mod.) serienummer (S/N) Disse oplysninger findes på etiketten bag lågen. Reservedele Dette husholdningsapparat er en kompleks maskine. Hvis man forsøger selv at reparere den, eller hvis man overlader den til ikke-kvalificeret personale, risikerer man at udsætte personer for fare, beskadige maskinen og tilsidesætte garantien på reservedele. Hvis der er problemer ved brug af denne maskine, henvises til en autoriseret tekniker. Reservedele er designet til dette husholdningsapparat og må ikke bruges til andre formål. 60 Tr7008dk_WIDXXL146.p65 60

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug WD 125 T Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 93 T Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå

Læs mere

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 125 TX Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse FMD 963

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse FMD 963 Brugervejledning VASKEMASKINE Indholdsfortegnelse Dansk Installation, 26-27 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Første vaskecyklus Tekniske oplysninger Vedligeholdelse, 28 Afbrydelse

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 1261TURBO http://da.yourpdfguides.com/dref/618880

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 1261TURBO http://da.yourpdfguides.com/dref/618880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 1261TURBO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon:

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon: Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2012 Bosch Hvidevarer, BSH Hvidevarer A/S R15 300 432 Vaske- og tørreeksperten. En

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VEJLEDNING NL PT SV RU DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Stemmekredskort. Elektronisk kredskort, der kan give stemmebeskeder til vaskemaskiner og tørretumblere

Stemmekredskort. Elektronisk kredskort, der kan give stemmebeskeder til vaskemaskiner og tørretumblere Stemmekredskort Elektronisk kredskort, der kan give stemmebeskeder til vaskemaskiner og tørretumblere Introduktion STEMMEKREDSKORTET er et elektronisk kredskort, der kan give stemme- meddelelser. Enheden

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere