Udvikling af Hvidborgs målgruppe og tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af Hvidborgs målgruppe og tilbud"

Transkript

1 Udvikling af Hvidborgs målgruppe og tilbud Baggrund I forbindelse med kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overgik Behandlingshjemmet Hvidborg fra Københavns Amt til Hvidovre Kommune. Behandlingshjemmet Hvidborg blev således defineret som en såkaldt skal-institution, der skulle overgå til kommunerne. Forinden havde KFBU overfor Amtet gentagne gange påpeget det vedligeholdelses efterslæb, som amtet havde i forhold til Behandlingshjemmet Hvidborg. Imidlertid kunne der iflg. Københavns Amt ikke gøres noget på dette tidspunkt, og Hvidovre Kommune fik derfor pålagt arv og gæld vedrørende forpligtelserne i forhold til Behandlingshjemmet Hvidborg. Der har i den efterfølgende proces været en fælles interesse og opgave for Hvidovre Kommune og LIVSVÆRK i at få skabt mulighed for at få opgraderet bygningerne til en nutidig standard. I det efterfølgende år efter kommunalreformen var Hvidovre Kommune, LIVSVÆRK og Behandlingshjemmet Hvidborg i løbende dialog med hinanden om den fremtidige drift og udvikling af nye tilbud på Behandlingshjemmet Hvidborg, og flere ideer og scenarier var i spil, uden at det resulterede i konkrete handlinger. For omkring 2 år siden blev samarbejdet mellem Hvidovre Kommune, LIVSVÆRK og Hvidborg omkring fremtidige tilbud intensiveret, og flere mulige tilbud blev konkretiseret og planlagt. I forbindelse med en vurdering af behovet for bygningsændring og renovering af eksisterende bygninger til fremtidige tilbud, inddrog Hvidovre Kommune Rambøll i opgaven, og deres rapport viste et behov for mere omfattende renoveringsarbejde end først antaget. Samlet set blev der estimeret et beløb på omkring 20 millioner kr. til renovering af bygningsmassen for at kunne leve op til nutidige standarder. Beløbsstørrelsen gav naturligt overvejelser om, hvorvidt der ville kunne skabes driftsgrundlag i tilbuddene for at kunne oppebære en investering af denne størrelse, men ved fælles indsats, gensidig forståelse og med respekt for hinandens interesser har man fundet frem til en model, som skal efterprøves mere konkret. På møde mellem Hvidovre Kommune, ved konstitueret kommunaldirektør Gert Stephan Nelth og direktør for Børne- og Velfærdsforvaltningen Christine Brochdorf, og LIVSVÆRK ved formand for Hvidborgs bestyrelse Frederik Ahlefeldt-Laurvig, generalsekretær Ebbe W. Lorenzen og souschef Roland Durup fredag den 28. juni 2013, drøftedes konkret grundlaget for en renoverings- og byggeplan for fremtidige aktiviteter på Behandlingshjemmet Hvidborg. På mødet blev der skabt enighed om at fortsætte samarbejdet om etablering af tilbud på Behandlingshjemmet Hvidborg under forudsætning af, at man i fællesskab kunne finde finansiering for renovering og ombygning af Hvidborgs bygningsmasse, så den efter aftale efter renovering, ombygning og nyopførelser fremstår et niveau, som modsvarer de krav man med rimelighed kan stille til en moderne institution, som også er fremtidssikret således at man kan skabe udvikling for andre målgrupper. Helhedsplanen for hele byggeriet falder i to på hinanden følgende faser, en fase 1, som er en renovering og ombygning af den eksisterende bygningsmasse, og en fase 2, som kræver en godkendt lokalplansændring med henblik på opførelse af nye, selvstændigt beliggende afdelinger. I det følgende er først en detaljeret beskrivelse af fase 1, idet ombygning og renovering står lige for, derefter en mere overordnet beskrivelse af fase 2, som senere (tidshorisont) vil blive konkretiseret yderligere. Afslutningsvis er der en samlet skematisk oversigt over den aktivitet, som forventes, når ombygning og nyopførelse i området er afsluttet. Aktiviteten vil svare til den aktivitet, der var i Aktiviteten vil dermed ikke føje ny belastning til området, hverken personmæssigt eller trafikmæssigt.

2 Fase 1 Det nuværende Hvidborg udfører behandlingsmæssige opgaver med afsæt i den handleplan, der er udarbejdet for det enkelte barn inden anbringelsen. Målet er at yde en behandlingsmæssig indsats, der kan virke befordrende for barnets psykiske, sociale og intellektuelle udvikling, således at en reintegration i familien og i et almindeligt skoletilbud kan realiseres. Målgruppen er børn i alderen 5-12 år med psykiske, sociale, følelsesmæssige vanskeligheder. Børnene har ofte været udsat for omsorgssvigt og har hyppigt en udadreagerende eller overtilpasset adfærd. En sekundær målgruppe er børn med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD), børn der er præget af tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) og andre udviklingsforstyrrelser, hvis det skønnes, at barnets vanskeligheder kan profitere af Hvidborgs metodiske tilgang, børnegruppe og fysiske rammer. Tilbuddet på Hvidborg er på nuværende tidspunkt normeret til 12 børn. Det drejer sig om et helhedstilbud med døgnbehandling til i alt 12 børn i alderen 6-12 år ved indskrivningen. Børnene undervises i to aldersopdelte grupper. Undervisningstilbuddet følger Undervisningsministeriets retningslinjer for undervisnings- og timeplan. Efter afslutningen af fase 1 vil tilbuddet på Hvidborg omfatte en bredere vifte af tilbud, som vil kunne komme 33 børn til gode, hvoraf der vil være 12 børn på afdeling Kilden, i Børnehuset er der en forventning om en normering på 14 børn/familier, samt 7-8 børn på afdelingen Børns Hjem. Oversigt over samlet aktivitet, når fase 1 er færdiggjort dagtimer aften- og nattetimer Ferie Weekender Besøgende Børn dagtimer Børn aftentimer Børn Ferie Weekender Fase 1 Adm., køkken mv Behandlingsafdeling Skolen Opholdssted Børnehus I alt fase Side 2

3 Børnehus Skoven og idrætshal. Skoven er opført i 1966 som opholdssted for børn og unge. Bygningen har et registreret areal på i alt 825 m2, fordelt på opholdsstedet med ca. 600 m2 og idrætsanlæg på ca 225 m2. Bygningen er i dag registreret med 9 værelser med tilhørende fællesfaciliteter, toiletter, bad mv. I forbindelse med den ny anvendelse foretages generel eftergang af overflader og installationer. Der indrettes nye toiletter og badefaciliteter i bygningen, og nuværende faciliteter ved idrætsanlægget renoveres med ny installationer mv.. Bygningen istandsættes m.h.t. tag og fag ved eftergang samt genopretning og udskiftning af nedslidte bygningsdele. Normering 14 børn samt deres familier - 1 leder - 7 pædagoger - 05, lærer. - 7 værelser - 1 Køkken- og spisestue - 1 Opholdsstue - 1 Kontorrum - 1 -/soverum - 1 Aktivitetsrum - 1 Samtale- og grupperum - 1 Lektiestue - 2 baderum med toiletter. Formål Et tilbud til børn og familier, som har behov for kvalificeret støtte i deres daglige liv, slåedes at anbringelse muligvis kan undgås. Et væsentligt mål er, at børnene bevarer tilknytningen til deres nærmiljø, venner, skole, kammerater og familie. I samarbejde med forældrene skaber Børnehuset et accepterende miljø, der understøtter barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Udgangspunktet er, at børnenes vækst understøttes bedst hos deres forældre, så længe forældrene kan drage omsorg for deres børn. Målgruppe Den primære målgruppe er børn mellem 5-12 år, der over længere tid er oplevet i mistrivsel. Børne- og Familieafdelingen har vurderet at barnets fysiske og psykiske udvikling er så truet, at en anbringelse kan komme på tale. Den forbyggende indsats kan medvirke til, at anbringelse undgås. Barnets vanskeligheder kan f.eks. være af social, adfærdsmæssig, emotionel og trivselsmæssig karakter. Ramme Børnehuset opbygges som et hjem, hvor børnene kommer fast to-tre gange om ugen og har et almindeligt børneliv med lektier, aktiviteter, venner, aftensmad, børnefødselsdage mv. Et centralt fokus er, at Side 3

4 barnet bevarer sin tilknytning til sit liv uden for Børnehuset. Der kan være tilbud om aftensmad og om madpakke samt tilbud om hjælp til hygiejne (bad, tøj mv.) Der er mulighed for fællesture med andre fra børnehuset, for hele familien mv. og for at deltage i børnesamtalegrupper. Børnene vil have et værelse, som deles med et andet barn. Hvert barn tilknyttes en fast kontaktperson, som udover at støtte børnene i deres aktiviteter også støtter forældrene i hjemmet, på skolen mv. Der lægges vægt på udvikling af børnenes sociale færdigheder og på deres faglige udvikling i skolen. Opholdssted Børns hjem fra Hvidovre Hovedhuset, Hvidborg. Hvidborg er opført i 1900 og ombygget flere gange siden. Oprindelig opført som palæ og ændret til institution som opholdssted for børn og unge. Bygningen har et registreret areal på i alt ca 425 m2, fordelt på 3 etager. Bygningen er i dag registreret med 6 værelser samt med fællesfaciliteter for administration, køkken mv.. I forbindelse med den ny anvendelse foretages ombygning jævnfør skitseoplæg, og der indrettes ny værelser på 1 sal som bosted. I stueetage indrettes tillige værelser og rum for kortere ophold. Der udføres nyt bad samt toiletfaciliteter mv. til værelser. Bygningens installationer gennemgås og opdateres, ligesom gulve og øvrige overflader istandsættes Bygningens tag og fag eftergås, og der isættes ny vinduer, hvor der er behov. Tagbelægning udskiftes og kviste mv istandsættes. Normering 7 børn i alderen 4-12 år - 1 leder - 6 pædagoger. - 7 værelser - 1 Køkken/spisestue - 1 Opholdsstue - 1 Værelse (soverum for personale) - 1 Kontor - 1 Aktivitetsrum - 2 baderum med toiletter - 4 værelser med bad og toilet med mulighed for, at børnenes forældre eller anden familie kan overnatte. Dertil mulighed for aflastning til børnehusbørn samt efterværn. Formål Tilbuddet sikrer en tryg opvækst i et genkendeligt og forudsigeligt miljø. Den længevarende anbringelse i nærmiljøet, hvor det er muligt fortsat at gøre brug af kommunens institutioner, skoler og fritidstilbud vil være med til at skabe en kontinuitet uden yderligere skift i opvækstrammer. Side 4

5 Målgruppe Børn i alderen 4-12 år, hvis udvikling er eller vil være truet såfremt en anbringelse ikke foranstaltes, samt at det vurderes at barnet/den unge skal anbringes uden for hjemmet resten af sin barn- og/eller ungdom. Børnene er ikke behandlingskrævende, men har psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer og har været udsat for omfattende omsorgssvigt fra deres tidligste barndom. Det er børn, hvor familien ikke har kunnet tilbyde vilkår, der kan sikre barnet den omsorg og tryghed, som er basis for barnets positive udvikling. Ramme Opholdsstedet er et tilbud med en anerkendende og inkluderende tilgang til barnet og dets familie. Der er således tale om børn, hvor skift eller adskillelse fra nærmiljøet ønskes undgået, og hvor de nære familierelationer fortsat skal understøttes i forhold til det potentiale, der eksisterer i familien. Der er børn i Hvidovre kommune, hvor familierådgiverne vurderer, at en anbringelse ikke kan undgås, og hvor perspektivet er, at barnet skal være anbragt i længere tid i et opholdssted, da en familiepleje skønnes kontraindikerende for barnets eller familiens situation og udvikling. Samtidig er betydningsfuldt at bevare barnets nære relationer til familie, skole, dagtilbud og netværk. Det vurderes, at Børne- og Familieafdelingen i gennemsnit vil have behov for 6-8 opholdsstedspladser på Hvidborg. Der skal kontinuerligt arbejdes på at skabe og støtte udviklingen af barnets netværk. Behandlingsafdeling Kilden Kilden. Kilden er opført som tilbygning til Hvidborg i 1958, og 1. sal blev renoveret i Bygningen er opført som institution som opholdssted for børn og unge. Bygningen har et registreret areal på i alt ca 450 m2, fordelt på to etager samt kælder. Bygningen er i dag registreret med 16 værelser samt med fællesfaciliteter for administration, opholdsareal, bad mv. I forbindelse med den ny anvendelse foretages ombygning jævnfør skitseoplæg, og der indrettes ny værelser og badefaciliteter i stueetage og på 1 sal. I stueetage indrettes areal til bad samt toiletfaciliteter til værelser. Bygningens installationer gennemgås og opdateres, ligesom gulve og øvrige overflader istandsættes. Bygningens tag og fag eftergås, og der isættes ny vinduer hvor behov. Tagbelægning eftergås. Normering 12 børn og unge, heraf 8-12 behandlingskrævende børn (6-11 år ved indskrivning) og 0-4 skrøbelige unge (12 14 år ved indskrivning). 1 leder 10 pædagoger. 12 værelser samt 1 fleksværelse 2 Køkken- og spisestuer 2 opholdsstuer Side 5

6 1 Kontor 1 rum 1 Aktivitetsrum 1 Samtale og grupperum 3 baderum med toiletter 1 Værelse med bad og toilet (personalesoverum mv.) Depotrum til mad-, papir og rengøringsartikler Formål Formålet er at etablere helhedstilbud (døgnophold med skole) for børn og unge, der har brug for et lille struktureret behandlingsmiljø, samt for børn og unge fra lokalmiljøet, som er så angste, skrøbelige og indadvendte, at de ikke kan indgå i de lokale tilbud, kommunen ellers kan tilbyde. Målgruppe Børn og unge i alderen 6 15 år og har psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer, men er normalt begavede med et anbringelsesbehov i et behandlingsmiljø. De er udviklingstruede, med tilknytningsforstyrrelser eller adfærdsforstyrrelse og kan være udadreagerende. De unge er psykisk skrøbelige og har problemer med at klare dagligdagen. De er ikke voldsomt udadreagerende, kriminelle eller har misbrugsproblemer. Perspektivet for anbringelsen har længerevarende karakter. De unge kan blive på institutionen til det fyldte 18 år, hvorefter der kan tilbydes udslusning og eventuelt efterværn på institutionen eller i et af kommunens øvrige tilbud til det fyldte 23. år. Ramme Afdelingen skaber et struktureret miljø, hvor børn og unge støttes i at komme i udvikling og blive mere selvhjulpne. De kan indskrives i Hvidborgs interne skole, idet der kontinuerligt arbejdes på, at den unge bruger den lokale folkeskole, når det skønnes relevant. Den unge støttes efter endt skolegang i at komme i gang med eller fortsætte relevant uddannelse, job eller lignende. Børne og Familieafdelingen har kontinuerligt behov for anbringelsespladser til psykisk sårbare unge og bliver jævnligt udfordret af børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger til at finde relevante behandlingstilbud til denne gruppe af unge. Skolen Skolebygning. Skolen er opført som pavillon i Bygningen er i dag nedslidt og skal gennemgå en omfattende renovering og deludskiftning. Bygningen har et registreret areal på 194 m2 fordelt på én etage. Bygningen er i dag registreret med 3 værelser samt fællesfaciliteter for administration, opholdsareal, bad mv. I forbindelse med den ny anvendelse foretages en væsentlig ombygning jævnfør skitseoplæg, og der indrettes nye undervisningsrum og grupperum samt fællesarealer. Bygningens konstruktioner og installationer mv. samt gulve og øvrige overflader fornyes. Bygningens tag og fag fornyes og udskiftes. Normering og målgruppe En del af helhedstilbuddet, som primært er rettet mod de 12 børn og unge fra behandlingsafdelingen fordelt i 2 aldersopdelte klasser med 5 7 børn i hver. Følger undervisningsministeriets retningslinjer for undervisning og timeplan. Side 6

7 0,5 leder 3, 5 lærer. 2 x 2 skolelokaler (fællesrum samt mindre grupperum) 3 Aktivitetsrum (musik, billedkunst, hjemkundskab) 3 Toiletter (pige-, drenge- og voksentoiletter) 1 Køkken 1 Kontor/testrum 1 Lærerværelse/bogdepot Administrationen og TAP-gruppen Værkstedet er opført som produktionsbygning i Bygningen er i dag nedslidt og skal gennemgå en omfattende renovering og deludskiftning. Der er konstateret forekomst af skimmel i dele af tagetagen. Bygningen har et registreret areal på 340 m2, fordelt på 2 etage. Bygningen er i dag registreret med 7 værelser samt fællesfaciliteter for administration, opholdsareal, undervisning mv. I forbindelse med den ny anvendelse for administration, køkken mv. foretages en omfattende ombygning, herunder etablering af ny tagkonstruktion og en væsentlig ombygning af stueetage, jævnfør skitseoplæg, samt indretning til administration og køkken i stueetage. 1. sal indrettes først senere og vil efter ombygning henstå som ubenyttet areal, der på sigt kan tages i anvendelse til nye initiativer, f.eks. musik eller drama. Bygningens installationer i øvrigt, samt gulve og øvrige overflader fornyes. Bygningens tag og vinduer udskiftes, og murværk istandsættes. Administrationsgruppen: 1 forstander 1 viceforstander /psykolog 0,8 psykolog 0,8 socialrådgiver TAP-gruppen: 1,3 kontorhjælp 1,5 pedel 1 husholdningsleder (kok) 1 køkkenhjælp 1 rengøringsassistent til tøjvask og rengøring af fællesarealer 3,5 husassistenter, tilknyttet afdelingerne, men fagligt en del af TAP-gruppen Side 7

8 5 kontor 1 reception (2 arbejdspladser) 2 mødelokaler (1 til 20 personer samt 1 mindre) 2 samtalerum 1 Køkken med spisestue mv Formål Alle sekundære opgaver som understøtter det direkte børnearbejde: - Mad, rengøring, tøjvask - Ledelse, økonomi, opgavebeskrivelser mv. - Indendørs vedligeholdelse, pasning af grønne områder mv. - Behandling og samarbejde med forældre og børn. Side 8

9 Fase 2 Fase 2 medfører ansøgning om en lokalplansændring, hvori der søges om mulighed for benyttelse af nye byggefelter i området omkring Hvidborg. Visionen er, at LIVSVÆRK opfører en moderne bygning, som giver mulighed for andre kommende sociale aktiviteter, som kan indgå som en del af Hvidborgs samlede tilbud. Det kan enten dreje sig om aktiviteter, der ligger direkte i forlængelse af Hvidborgs nuværende tilbud eller om aktiviteter for helt nye målgrupper. Bygningen skal med andre ord kunne danne ramme om løsningen af aktuelle sociale opgaver, men skal også være konstrueret således, at man fremtidssikrer den sociale virksomheds uforudsigelige behov. I den tilbagetrukkent beliggende bygning bliver det muligt at iværksætte processer i et mere selvstændigt miljø. Man kan her arbejde helt uforstyrret, men idet gruppen i den nye bygning også er en del af et mere omfattende pædagogisk miljø, kan Hvidborgs øvrige tilbud, i det omfang barnet eller den unge kan have glæde af det, bidrage med en række tilbud. Idet den nye bygning fortløbende skal kunne dække de aktuelle behov, påtænkes det derfor, at bygningen består af fleksible rum, som giver mulighed for at indrette soveværelser, opholdsrum, testrum, undervisningslokaler, aktivitetsrum (musik, billedkunst, hjemkundskab) mv. foruden pige-, drenge- og voksentoiletter, køkken og kontor. Livsværk vil udvikle det finansielle grundlag for de nye aktiviteter i takt med, at det afklares, hvilke nye tiltag, der måtte være behov for. Side 9

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Oplæg til ændring af Skole- og Behandlingshjemmet Hvidborgs målgruppe og tilbud Indledning Skole - og Behandlingshjemmet Hvidborg har i en årrække haft faldende efterspørgsel på deres nuværende tilbud.

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Behandlingsmetode. Visitation. Yderligere information

Behandlingsmetode. Visitation. Yderligere information Behandlingsmetode Visitation Relationsorienteret og anerkendende metode Kognitiv adfærdsterapi NLP Jeg-støttende samtale Når en ung henvises til Soranahus, er det fordi det via fagpersoner og psykologiske

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012. Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012. Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Uanmeldt tilsynsbesøg december 2012 Udarbejdet December 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan Nielsen Familieplejekonsulenter Tilsynsrapport for

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008

FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008 FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008 Begrund gerne felterne JA DELVIST Børnehuset Skarntyden 1. Vurderes det, at børnehuset har plads

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år.

Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år. Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år. Grib bolden. Soranahus er et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling. Vores slogan er Vejen til

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted Udvikling og Forandring Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted - en plan for udbygning og renovering af Nørbygårds fysiske rammer. Nørbyvej 4, DK - 7730 Hanstholm _ T.: 99 17 25 00_www.noerbygaardcentret.dk

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

Storskoven. Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse

Storskoven. Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse Storskoven Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse Storskoven er et udviklingssted for unge i alderen 13 til 23 Storskoven

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 30. august 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent 1 Indledning Tilsynskonsulenterne Marie Winther og

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

standard Institutionen er tilfredse med deres lokaler og der er gode forhold.

standard Institutionen er tilfredse med deres lokaler og der er gode forhold. Navn Normering 2014 Skoleafdeling FC Enghøj SFO 116 Klub 280 Aldersgruppe 0-3 klasse 4-5-6-7-8-9-10. klasse. Samt øvrige forskellige ungdomsuddannelse r. Fysisk standard Institutionen er tilfredse med

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Lille Tjørnegård. en ny start

Lille Tjørnegård. en ny start Lille Tjørnegård en ny start Velkommen til Lille Tjørnegård Målgruppen Lille Tjørnegård er et heldagstilbud til normalt begavede børn med adfærdsproblemer, og til elever, hvis udvikling er så truet, at

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggaarden. Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt Tilsyn 2011. Tilsynet er gennemført d. 23. februar 2011 af pædagogiske konsulenter i Gribskov

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter.

Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Bøge Alle 4a, Ribe Servicebeskrivelse Specialcenter Krohaven aflastning Specialcenter Krohaven, Aflastning, Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg er en del af Esbjerg kommunes Specialcenter. Specialcentret, Bøge

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1D 3460 Birkerød 2 Hvad er Dag- og Botilbud Gefion? Dag- og Botilbud Gefion er et tilbud, der hører under Socialområdet, Rudersdal Kommune. Dag-

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

Arbejdsgruppe UNG: Forslag til 3 nye tilbud. Opholdssted for unge drenge med kriminalitet/misbrug

Arbejdsgruppe UNG: Forslag til 3 nye tilbud. Opholdssted for unge drenge med kriminalitet/misbrug Bilag 5 Arbejdsgruppe UNG: Forslag til 3 nye tilbud Opholdssted for unge drenge med kriminalitet/misbrug Projektbeskrivelse: Institution for unge med behov for massiv adfærdsregulering, herunder misbrugs-

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Skovbærskolen. Virksomhedsoplysninger Indledning. 3. Formål. 3. Beliggenhed. 3. Målgruppe. 4. Visitation. 4. Pædagogik og metode 4

Skovbærskolen. Virksomhedsoplysninger Indledning. 3. Formål. 3. Beliggenhed. 3. Målgruppe. 4. Visitation. 4. Pædagogik og metode 4 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 2 Indledning. 3 Formål. 3 Beliggenhed. 3 Målgruppe. 4 Visitation. 4 Pædagogik og metode 4 Undervisningen. 5 Rammerne.. 5 Grupper.. 6 Grundskema 2017/2018.

Læs mere

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Udkast Egnethedsgodkendelse af opholdsstedet Østergaard, Gershøjsvej 14 A, 4070 Kirke Hyllinge, i henhold til lov om social service 142, stk.

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Visionen, missionen og mål for Den Sikrede Institution Kompasset

Visionen, missionen og mål for Den Sikrede Institution Kompasset Visionen, missionen og mål for Den Sikrede Institution Kompasset Den Sikrede Institution Kompasset Målgruppe: Børn og unge med behov for sikrede rammer Ydelser: Døgntilbud samt skole- og undervisningstilbud

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Indledning. Baggrund. Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjems fremtid.

Indledning. Baggrund. Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjems fremtid. Haslev den 27. august 2013. Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjems fremtid. Indledning. I forbindelse med at Center for Børn & Familie har udarbejdet forslag til ændring af tilbuddet på Ungecenter Solhjem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning

Botilbud i Ringsted. til. blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Botilbud i Ringsted til blinde/svagsynede voksne mennesker med udviklingshæmning Egnede botilbud til voksne blinde eller svagsynede mennesker med udviklingshæmning findes kun i begrænset omfang. Mennesker

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere