Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 kl senest Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 kl. 16.30 senest 21.00 Sted: Kalø Slotskro, Molsvej 31, 8410 Rønde"

Transkript

1 Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs Byråd - Jakob Vedsted, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn - Susanne Bødker, SAM, Sammenslutning af Grundejerforeninger i Syddjurs - Verner Damm, Repræsentant for rådet - Jette Sørensen, Repræsentant for rådet Afbud fra: Mads Kolte-Olsen, Friluftsrådet Peter Brostrøm, Naturstyrelsen, Kronjylland Jakob Altenborg, Foreningen af Private Lodsejere i og omkring Mols Bjerge Fra sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Nicole Wolter og Nete Thomsen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj Velkommen til bestyrelsens to nye rådsmedlemmer Valg af næstformand Evaluering af studietur til England Evaluering af Nationalparkens sommeraktiviteter Velkomstcenter orientering om status for arbejdet Afgørelse på geologiansøgning fra ansøgningsfristen 1. april Overordnede retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendelse ansøgninger om støtte til samme arrangement eller aktivitet primært på kultur- og friluftsområdet Orientering om projektansøgning til RealDania fra Destination Djursland vedrørende Egil Fischer ferieby ved Femmøller Strand Nationalpark udsendelser i TV2-Østjylland - Orientering Informationsmøde om Jagtens Hus - orientering Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde - orientering Eventuelt Åben for tilføjelser

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2014 Susanne: Det er vigtigt, at vi fremad husker at notere i referatet, hvis medlemmer er inhabile, og at de forlader lokalet i forbindelse med behandling af sagen. Rita: Vi må slet ikke gøre det på den måde, vi gør. Det er ikke lovligt, at inhabile medlemmer besvarer spørgsmål i forhold til ansøgninger fra bestyrelsesmedlemmerne inden behandlingen af sagen. Mika: Det er rigtigt, det var en fejl, og det stiller yderligere krav sekretariatets forberedelse, vi må tage indledende møde med de pågældende inden sagsfremstillingen skrives. Susanne: Sekretariatet skal give besked på forhånd til medlemmer, hvis de skønnes at være inhabile. Marianne: Man er selv forpligtet til at gøre opmærksom på, at man er inhabil. Margit: Kan ikke godkende referatet, der er punkter med, som ikke var på dagsordenen (Peter Brostrøms punkter). Referatet er godkendt under iagttagelse af ovennævnte bemærkninger. 3. Velkommen til bestyrelsens to nye rådsmedlemmer Bilag 3.1 Ministerens udpegning af rådsrepræsentanter 3.2 Henvendelse vedr. Ministerudpegning af rådsrepræsentanter I henhold til Nationalparklovens 16 skal der oprettes et lokalt nationalparkråd til hver nationalpark. Bestyrelsen besluttede i starten af 2014 hvilke foreninger, der skulle tilbydes plads i Rådet for Nationalpark Mols Bjerge samt at anbefale overfor ministeren, at rådet tildeles 2 pladser i Nationalparkens bestyrelse. Rådet består af 18 foreninger og de holdt deres første møde den 4. marts På Rådets andet møde den 11. juni blev det besluttet, hvilke 4 personer (2 kvinder og 2 mænd), som man overfor Ministeren ville indstille til bestyrelsen. På den baggrund udpegede ministeren den 20. juni 2014 Rådets formand Verner Dam, Det Danske Spejderkorps samt Jette Sørensen, Dansk Geologisk Forening til bestyrelsen som repræsentanter for Nationalparkrådet. Formanden indstiller, at der afvikles en kort præsentationsrunde med særlig fokus på de 2 sidst tilkomne medlemmer. Præsentationen af de to rådsrepræsentanter samt de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev afviklet. 2

3 4. Valg af næstformand I henhold til punkt 2 i forretningsordenen for Nationalpark Mols Bjerge skal bestyrelsen af sin midte vælge en næstformand. Efter at bestyrelsen er blevet fuldtallig, kan valg af næstformand nu foretages. Formanden indstiller at kandidater, som kunne ønske valg, præsenterer sig og motiverer sit kandidatur, samt at der eventuelt foretages en afstemning valg af næstformand. Beslutning Som næstformand blev Jørgen Ivar Mikkelsen valgt. Forslag til revision af forretningsordenen skal på dagsordenen til næst møde med henblik på præcisering af næstformandens rolle som stedfortræder for formanden. Der blev fremsat ønske om, at næstformandens rolle bliver præciseret i forretningsordenen. 5. Evaluering af studietur til England Bestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2014, at der skulle tilrettelægges en ekskursion for fremvisning af relevante besøgscentre i ind- og/eller udland for Nationalparkens bestyrelse, råd og Velkomstcenterstyregruppe nu hvor placering af Nationalparkens Velkomstcenter er fastlagt. Turen blev planlagt til England og omfattede besøg på South Downs Nationalparkcenter, Stonehenge nye besøgscenter, 3 besøgscentre i Dartmoor Nationalpark, 3 besøgscentre i Exmoor Nationalpark samt endeligt et afsluttende besøg i det nye Darwincenter ved det Naturhistoriske Museum i London. 21 personer tilmeldte sig arrangementet, som blev afviklet fra onsdag den 21. august til søndag den 24. august 2014 Sekretariatets kommunikationsmedarbejder vil give en kort præsentation af de besøgte centre og deres kvaliteter. Formanden indstiller, at præsentationen drøftes og det samlede arrangement evalueres. Beslutning: Oplæg lægges på dropbox. Nicole fremlagde en gennemgang af turen og erfaringer fra turen. Det er vigtigt, at vi inddrager erfaringerne fra studieturen i det videre arbejde med velkomstcentret.. 3

4 6. Evaluering af Nationalparkens sommeraktiviteter Bilag: 6.1 Statistik Sommerformidling Nationalparken har over sommeren tilbudt gæster og turister en lang række aktiviteter og formidlingstilbud. Vi har 3 steder haft Nationalparkguider til dagligt at formidle og afvikle guidede ture i skolernes sommerferie. Vi har støttet Syddjurs Kommunes formidlingsaktivitet ved Femmøller Strand, flere frivilliges formidlingsture og 60 sejladser med Skødshoved. Herudover har Nationalparken sikret, at der 3 gange om ugen har været tilbud om sightseeing med en Nationalparkbus med naturformidling. Endelig har nationalparken selv været arrangør for flere typer arrangementer og her specielt friluftsaktiviteter medformidling om Nationalparkens havområder. Sekretariatet vurderer, at der har været rigtig god søgning og stor tilfredsheds med Nationalparkens mange sommeraktiviteter. Sekretariatets kommunikationsmedarbejder vil på mødet fremlægge besøgsstatistik og give en kort redegørelse for sommeraktiviteternes omfang og indhold. Formanden indstiller, at orienteringen drøftes Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkningerne nedenfor Nicole fremlagde en beretning om sommerens aktiviteter. Statistik ligger i dropbox. Specielt nationalparkbussen har været succesfuld, men alle steder meldes og gode resultater. Vedr. optælling vil der blive lavet en tælleguide, så der tælles ensartet alle steder. I forhold til erfaringer fra England, bør vi tælle elektronisk, vi vil kunne starte med en tæller på lågen til Kalø Slotsruin. Kortene er under revision i henhold til de kommentarer, der er kommet omkring brugbarheden af kortet ved færdsel i Mols Bjerge. Der bør være en evaluering af andre aktiviteter også, fx Gl. Estrup, feriemessen, nationalparkdagen, inden næste års aktiviteter fastlægges. 4

5 7. Velkomstcenter orientering om status for arbejdet Bilag 7.1 Illustration af byggeområde og byggehøjde m.v. for et Velkomstcentrer 7.2 Følgebrev tilsendt Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling. 7.3 Udtalelse fra Udvalget for Plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune vedrørende projektet Bestyrelsen fik på sidste møde den 27. maj 2014 fremlagt forskellige forslag til placering og udformning af et Velkomstcenter ved Kalø Slotsruin fra to lokale arkitektfirmaer. På baggrund af den efterfølgende drøftelse af illustrationerne blev der fastlagt følgende retningslinjer for det videre arbejde med tilvejebringelse af plangrundlag for byggeriet: 1. Der skal arbejdes med et projekt, som i forhold til den fysiske afgrænsning af alle faciliteter skal holde sig inden for den eksisterende lokalplan. 2. Hack Kampmann huset skal integreres som en del af projektet enten med en sekretariats- eller formidling- eller anden servicefunktion. 3. Velkomstcentret skal placeres så vestligt som muligt i lokalplanområdet for at få det bedste udsyn til slotsruinen og for at skabe en grønning mellem p pladsen og centret. På baggrund af ovenstående og de øvrige drøftelser på bestyrelsesmødet udarbejdede sekretariatet en ny illustration, som den 8. juli sammen med et følgebrev blev sendt til Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling med anmodning om et forhåndstilsagn i forhold til nødvendige tilladelser. Hvis der opnås positiv tilkendegivelse fra Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling kunne en placeringsog udformningsmæssige ramme for opførelse af Velkomstcentret blive som følger: 1. Velkomstcentret skal udformes således, at det på en så diskret måde som muligt indpasses i terrænet, landskabet og det eksisterende kulturmiljø. Velkomstcentret skal opføres som usynlig arkitektur indpasset i terrænet, således at slotsruinen og Hack Kampmann huset fremstår som den primære visuelle oplevelse ved adkomst til området. 2. Der kan placeres et byggefelt på 750 m 2 inden for et område på m 2, der afgrænses af den vestlige gavl af Hack Kampmann mod øst og grænsen for lokalplan 41 mod syd vest og nord. 3. Velkomstcentrets sokkelkote må ikke ligge under kote 2,5 m (DVR90) (jf. Kommunens klimatilpasningsplan) og ikke ligge over højeste sokkelkote for Hack Kampmann huset (kote 5,0 m (DVR90)). 4. Ingen bygningsdel af et kommende Velkomstcenter må ligge væsentligt over højden af Hack Kampmann husets facade (husets højde op til hvor tagkonstruktionen starter). (Maks kote for tagflade af Velkomstcentret er kote ca. 9,5 m (DVR90)) 5

6 5. Parkeringspladsen fastholdes med den tilretning i udformningen, som er godkendt i RealDania projektet. 6. Der etableres en grønning mellem parkeringspladsen og Velkomstcentret i det område, hvor bl.a. iskiosken og slotskroen ligger i dag. Inden for grønningen kan der etableres faciliteter til rekreativt ophold med designelementer, som harmonerer med RealDania projektets indretning af parkeringspladsen og dens nærmeste omgivelser. 7. Der udlægges en yderligere parkeringskapacitet nord for Hack Kampmann huset til handicapadgang, personale-, service- og om muligt busparkering. Næste møde i styregruppen for Velkomstcentret planlægges afholdt medio september bl. a. med følgende punkter til drøftelse: Tillæg til forpagtningsaftale med Slotskroen, lejemål for Hack Kampmann huset, tilbagemelding fra Naturstyrelsens strandbeskyttelsesafdeling og afholdelse af offentligt møde om projektet. Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger Undersøg muligheden for at afholde næste bestyrelsesmøde på Moesgaard. Styregruppemødet for velkomstcentret skal drøfte udgifter til Naturstyrelsen for leje af grunden. Punkt til næste bestyrelsesmøde: Diskussion af Hack Kampmann huset. Erling gennemgår punkterne. Der er i dag kommet svar fra Naturstyrelsen med en forhåndsgodkendelse på 750m 2 bruttoetagemeter. Dvs. hvis vi bygger i to etager, bliver grundarealet mindre. Set i forhold til de steder vi så i England, er det en god mulighed. Styregruppemøde afholdes den 16. september, hvor man vil diskutere tillæg til forpagtningsaftalen som Naturstyrelsen har i forhold til Slotskroen. Lejemålet i Hack Kampmann huset er opsagt, vi bør overtage lejemålet, vi skal sikre, at der ikke kommer andre ind. Endvidere vil det offentlige møde blive drøftet, det offentlige møde forventes afholdt, når der foreligger udkast til ny lokalplan. Styregruppen skal indhente tilbud på konsulentbistand til planlægning af og vilkårene for arkitekt konkurrencen. Der skal afholdes et lørdagsseminar om emnet. Det forventes færdigt omkring årsskiftet. Susanne: Foreslår, at vi aflægger Moesgård museum et besøg, der er gjort en kæmpeindsats for at få det til at falde ind i naturen. Man kan lære noget af det. Det var der tilslutning til, evt. i forbindelse med næste møde. Jørgen Ivar foreslog, at udgifterne til naturstyrelsen for leje af grunden afklares. 6

7 Vedr. Hack Kampmann huset blev det besluttet at tage det med som diskussion på næste bestyrelsesmøde. 8 Afgørelse på geologiansøgning fra ansøgningsfristen 1. april Bilag Ansøgning om geologisk kortlægning med vurderingsskema En ansøgning vedrørende en geologisk kortlægning af glaciale megaskala lineationer (MSGLs) i Nationalpark Mols Bjerge blev til ansøgningsfristen 1. april 2014 fremsendt af Geoscience Aarhus Universitet, v. Professor Jan Piotrowski. Ansøgningen er på kr , som ønskes anvendt til at lave en detaljeret undersøgelse af opbygningen af MSGLs i området nord for Stubbe Sø baseret på udgravninger, laboratorieforsøg samt georadar profiler. Bestyrelsen behandlede ansøgningen på sidste bestyrelsesmøde den 27. maj 2014 og besluttede, at afgørelsen skulle udskydes, således at Naturudvalget fik bedre tid til og grundlag for at vurdere projektet også under iagttagelse af igangværende geologiprojekter. Naturudvalget behandlede ansøgningen på deres møde den 13. august 2014 og kom frem til, at de overfor bestyrelsen vil anbefale, at der gives afslag på ansøgningen. Begrundelsen herfor er for det første, at projektet er meget snævert og forskningsrettet, og for det andet at forskningsresultaterne som projektet vil skabe anses for ikke at have den store værdi i en geologisk formidling udenfor forskningsmiljøet. Endelig var udvalgets holdning også begrundet i en vurdering af, at de 3 allerede igangsatte projekter på geologiområdet vurderes som mere relevante i forhold til Nationalparkens formål. Formanden indstiller, at der gives afslag på ansøgningen Beslutning en godkendes Ingen 7

8 9. Overordnede retningslinjer for behandling af årligt tilbagevendelse ansøgninger om støtte til samme arrangement eller aktivitet primært på kultur- og friluftsområdet. På bestyrelsesmødet den 27. maj 2014, under punktet om behandling af projektansøgninger modtaget til ansøgningsfristen 1. april 2014, anmodede et bestyrelsesmed om, at der tages et punkt på dagsordenen om, hvordan Nationalparken skal forholde sig til årligt tilbagevendelse ansøgninger om støtte til samme arrangement eller aktivitet. Nationalparken har tilbagevendende behandlet ansøgninger fra følgende parter: Veteranskibet Skødshoved, Kong Menveds Marked, Åbne udgravninger, Verdensballetten på Møllerup, Kammerkoncerter i Djurs og Mols, WUMB, Molsløbet og Secret Hotel. Til sådanne tilbagevendende aktiviteter og projekter blev der i 2013 anvendt omkring kr af nationalparkens budget. Problemstillingen blev drøftet i kulturudvalgt den 12. august 2014, i Friluftsudvalget den 19. august 2014 og i erhvervs- og logoudvalget den 20.august På den baggrund kan der formuleres følgende oplæg til overordnede retningslinjer for administration af tilbagevendende ansøgninger: 1. Nationalparken kan i maksimalt i 3 på hinanden følgende år give tilskud til samme årligt tilbagevendende arrangement eller aktivitet. Retningslinjen kan fraviges af bestyrelsen i helt særlige tilfælde. 2. Tilskudsbeløbet til årligt tilbagevendende arrangementer skal reduceres fra år til år ud fra en forventning om, at arrangementet udvikler sig i retning af en stigende balance mellem udgifter og indtægter. Retningslinjen kan fraviges af bestyrelsen i helt særlige tilfælde. 3. Hvis Nationalparken skal være økonomisk engageret i et årligt tilbagevendende arrangement eller aktivitet i mere end 3 år, skal Nationalparken være en ligeværdig samarbejdspart i arrangementets eller aktivitetens afvikling (medarrangør). 4. Retningslinjerne er ikke gældende for tildeling af sponsorater til arrangementer eller aktiviteter Formanden indstiller retningslinjerne til drøftelse. Beslutning Der var bred opbakning til formandens forslag til retningslinjer med tilføjelse af, at der skal være særlig fokus på nye initiativer. De overordnede retningslinjer indarbejdes i vejledning for ansøgere også. Der ønskes en definition af, hvad der menes med ligeværdig samarbejdspart. Retningslinjerne for tildeling af tilskud drøftes i revideret form og efter bestyrelsens godkendelse lægges de i dropbox. 8

9 Erling gennemgår oplægget. Susanne: Det er også en vejledning til ansøgningerne. Der er en fejl i sagsfremstillingen, det har ikke været på udvalgsmødet for Erhverv og logo. Anne Sophie beder bestyrelsen om tilladelse til at udtale sig, da hun er en af de ansøgere, dette vil berøre. Tilladelsen blev givet. Hun fremhævede, at det er svært at få kultur til at fungere uden tilskud, og det står i bekendtgørelsen som et formål. Det kan dreje sig om enkeltstående arrangementer, fx Kong Erik Menvends Marked, der er et godt kulturarrangement, det er ikke museumsdrift. Anne Sophie mener, vi skal passe på, hvilke signaler vi sender til ansøgerne. Det kan afholde nogle fra at tage initiativer og sætte noget i gang, hvis det er begrænset til tre år. Marianne mener, vi skal indføje i retningslinjerne, at det er nye initiativer. Det var der tilslutning til Der blev eftersøgt en definition på, hvad vi mener med ligeværdig samarbejdspart. Anne Sophie omtalte problemet for kulturen i Nationalparken bl.a. var, at Musikhuset får store tilskud. Susanne mente derimod, at det ikke er Nationalparkens opgave at løse problembet om konkurrenceforvridning. Nationalparken støtter gerne kulturen, men der står ingen steder, at nationalparken skal holde underskudsforretninger i live. Vejledning og reglerne for Nationalparkfond Mols Bjerges tildeling af tilskud blev efterlyst. De lægges i dropbox. Sponsorat kan gives som betaling for markedsføring af logo. Erling konkluderede, at der er en bred opbakning til retningslinjerne med tilføjelse af, at der skal være særlig fokus på nye initiativer. 9

10 10. Orientering om projektansøgning til RealDania fra Destination Djursland vedrørende Egil Fischer ferieby ved Femmøller Strand Bilag Ansøgning til RealDania - projektplan Destination Djursland har den 15. august 2014 fremsendt en ansøgning til RealDania om et projekt for Revitalisering af Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand som ferieområde. Projektet har et samlet budget på kr. 7,8 mio. og omfatter: 1. Etableringen af torve, naturlegepladser og udsigtspunkter, samt aktiviteter som omfatter: Strandnære oplevelsespladser ved henholdsvis sandstranden ved Femmøller Strand og ved den nærtliggende såkaldte Natomole. Oplevelsespladserne her vil omfatte blandt andet: a. Mobil naturformidlingsstation (i tilknytning til Blå Flag-formidling) b. Flydeponton og Kajakskur c. Badebro med børnevenlig platform med rørebassin d. Undersøisk rev e. Videreudvikling af Natomolen med bl.a. etablering af anløbsfaciliteter for sejlskibe og historiske fartøjer 2. Mobil markedsplads i parken i Egil Fisehers Ferieby. 3. Etableringen af Egil Fisehers historiske badehuse på udvalgte nedslag ved Femmøller Strand 4. Ny oplevelsessti langs engarealerne, der etablerer direkte adgang til de mange stiforløb ind i Mols Bjerge 5. Stiforløb med tilknyttet kulturformidling i den nærtliggende Lyngsbækgård Skov, hvor ejerne af herregården Lyngsbækgård har givet tilladelse til etableringen af disse 6. På sigt er det endvidere ønsket, at de tidligere - og meget store - brændstofdepoter beliggende i bakkerne bag ved Natomolen omdannes til et outdoorområde med tilhørende faciliteter. Flere af projektinitiativerne har Nationalparken tidligere drøftet samt bevilget midler til igangsætning af. Nationalparken er på lige fod med andre centrale parter inviteret til at sidde i såvel styregruppe som projektgruppe. I henhold til projektbeskrivelsen kan Nationalparken forvente en ansøgning på kr hvis projektet imødekommes af RealDania. Punktet er bragt på, fordi Nationalparken kan forvente en ansøgning, det kan vi forberede os på. Sagen er kun en orientering. 10

11 11. Nationalpark udsendelser i TV2-Østjylland - Orientering Storywise har for Nationalparken produceret 6 halvtimesudsendelser om livet i parken, som bliver vist i TV2-Østjylland og på andre regionalstationer samt evt. på TV2-fri i efteråret Sekretariatets kommunikationsmedarbejder vil på mødet orientere om de drøftelser, der har været med Tv-selskaber om visning af udsendelserne og lægge op til en kort drøftelse af en fremadrettet strategi Nicole orienterer om udsendelserne, der sendes søndag den 7. september og de 5 efterfølgende søndage kl Hun orienterede om, at man næste gang starter at få en hensigtserklæring fra DR før vi laver det. Der blev udtrykt tilfredshed med, at projektet er kommet igennem til TV, det er godt arbejde. 12. Informationsmøde om Jagtens Hus - orientering Danmarks Jægerforbund ved Niels Søndergaard har inviteret bestyrelsen for Nationalparken til et orienteringsmøde om Jagtens Hus den 18. september 2014 fra til Det er forbundets ønske at orientere om det store projekt med etablering af Jagtens Hus ved Kalø samt at drøfte muligheder for et fremtidigt samarbejde med Nationalparkbestyrelsen. Formanden ønske tilkendegivelse af, hvor mange der forventes at kunne deltage i arrangementet. Sekretariatet skal have tilmelding inden mandag den 15. Jagtens Hus tænker også i undervisningslokale, som vi måske kan være interesseret i. Det blev vurderet positivt og som et godt initiativ, at man kan tale om at dele funktioner, når nu der er to nybyggerier så ved hinanden. 11

12 13. Sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde - orientering Bilag Aktivitetsoversigt maj til august 2014 Sekretariatet har til orientering udarbejdet en aktivitetsoversigt opdelt på projekter, møder og oplæg. Jørgen Ivar ønskede status på undervisningsdelen. Erling tager det med videre. 14. Eventuelt Der er møde med Kulturarvstyrelsen den omkring fredning / affredning af bygninger, vi følger det bare. Der er tale om et offentligt møde man vil i kommunen færdiggøre registreringen af bevaringsværdige bygninger. Det handler om bygninger og kulturmiljøer. Møde på maltfabrikken den 18. er kommet i stand på grund af en følgegruppe, som ønskede, at borgerne fik lejlighed til drøfte hvad der skal ske. Der er evalueringsmøde den om Kong Erik Menveds Marked. Input kan sendes til Erling. Den 4. september afholdes det årlige heldagsmøde mellem Naturstyrelsen og de tre Nationalparker. 15. Åben for tilføjelser Næste møde 22. oktober

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge

Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge Udkast til referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Mols Bjerge 11. december 2013 kl. 16.30-19.00 i Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 17 den 5. april 2011, Jagtslottet Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet Jette Sørensen, Nationalparkrådet Jakob

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde

Bestyrelsesmøde den 15. december kl til kl Møllerup Gods, Møllerupvej 24, 8410 Rønde Til stede: - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark - Erling Post, Bestyrelsesformand - Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening - Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening - Marianne Kirkegaard, Syddjurs

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde

Udkast til referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2014 kl Sted: Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde Til stede: - Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning - Anne Sophie Gamborg, Dansk Skovforening - Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs - Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Syddjurs Kommune SAM Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard Jakob Vedsted Peter Brostrøm Peter Gjelstrup

Læs mere

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil

Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Afbud fra Trine Lundorf, Peter Brostrøm, Rita Geertz Til stede: Jette, Margit, Anne Sophie, Erling, Verner, Jørgen Ivar, Susanne, Klaus, Eva, Jakob, Anne Sophie, Marianne, Thorkil Fra sekretariatet: Kristian,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015.

Bestyrelsesmøde. Nationalpark Mols Bjerge. Den 26. oktober 2015. Bestyrelsesmøde Nationalpark Mols Bjerge Den 26. oktober 2015. Godkendt på bestyrelsesmøde den 15.12.2015 Mødes holdes på sekretariatet, Grenåvej 12, 8410 Rønde fra kl. 16.30 til senest kl. 21. Til stede:

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51

Nationalpark Mols Bjerge Bestyrelsesmøde 1 3.11.2009, kl. 19.00 22.00 Stabrandvej 51 Endeligt referat Fraværende: Velkomst ved Erling Post Præsentation af bestyrelsens medlemmer Der var afbud fra Helge Poulsen (Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning) Erling bød velkommen og ridsede formålet

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 28 den 21. august 2012, Jagtslottet Godkendt den Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 13 den 7. december 2010, Park Hotel Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 33 den 2. maj 2013, DGI-Karpenhøj Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Mette Foged Marianne Kirkegaard Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Afbud

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 14 den 10. februar 2011, DMU, Kalø Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 6 den 17. marts 2010 kl Sproghøjskolen Kalø Tilstede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 8 den 17. maj 2010 kl. 16.30 Europahøjskolen Kalø Endeligt referat Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke Kahl,

Læs mere

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2014. Bestyrelsesmøde. 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00. Til stede:

Udkast til referat af bestyrelsesmøde den 17. marts 2014. Bestyrelsesmøde. 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00. Til stede: Bestyrelsesmøde 17. marts 2014 kl. 16.30-21.00 Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Margit Røgind, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Trine Graae Lundorf, VisitDenmark

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

VELKOMSTCENTER VED KALØ SLOTSRUIN

VELKOMSTCENTER VED KALØ SLOTSRUIN KONTAKT Formand Erling Post mobil: 41 31 85 11 erling@viderup.com Sekretariatsleder Mika Leth Pedersen mobil: 40 57 87 90 milpe@danmarksnationalparker.dk Foto: Dan Lauritsen Grenaavej 12 8410 Rønde Tlf.:

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse Møde nr. 7 den 15. april 2010 kl Europahøjskolen Kalø Godkendt refereat: Tilstede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen

Fra Sekretariatet: Mika Leth Pedersen, Jens Reddersen, Kristian Herget, Nicole Wolter, Nete Thomsen Til Stede: Rita Geertz Margit Røgind Trine Lundorf Klaus Bertram Mikkelsen Thorkil Danielsen Erling Post Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Peter Brostrøm Marianne Kierkegaard Anne Sophie Gamborg Jakob

Læs mere

28. januar 2014 kl. 16.30-21.00, Nationalparkens Sekretariat, Jagtslottet, Grenå vej 12, 8410 Rønde

28. januar 2014 kl. 16.30-21.00, Nationalparkens Sekretariat, Jagtslottet, Grenå vej 12, 8410 Rønde Bestyrelsesmøde 28. januar 2014 kl. 16.30-21.00, Nationalparkens Sekretariat, Jagtslottet, Grenå vej 12, 8410 Rønde Til stede: Rita Geertz, Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning Margit Røgind, Danmarks

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 34 den 19. august 2013, Naturcenter Syddjurs Godkendt Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Dagmar Brendstrup Mette Foged Peter Brostrøm Peter Gjelstrup Kirsten Thabasz-Zaluski Vibeke Kahl Eva Kullberg Susanne Bødker Jakob Vedsted Jette

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat af styregruppemøde den 25. marts 2015. Egil Fischers Ferieby

Referat af styregruppemøde den 25. marts 2015. Egil Fischers Ferieby 1 of 7 Styregruppen Egil Fischers Ferieby 27-03-2015 Poul Møller, Direktør Sagsnummer: 14/41833 Flemming Rasmussen, Destination Djursland Sagstype: KLE 04.01.09 Mika Leth Pedersen, Nationalparken Dok nr.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 15 den 1. marts 2011, Jagtslottet Godkendt Tilstede: Erling Post, formand Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Helge Poulsen, Lodsejerforeningen Mols Bjerges Fredning Mette Foged, Nationalparkrådet

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Bestyrelsens 8. møde Torsdag d. 10. november 2016 kl. 16:30 senest 18:30 Sted: Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf, Skottehusvej 12, 4320 Lejre R E F E R A T 8.1 Godkendelse af dagsordenen 8.2 Nationalparkplanen

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 15. januar 2015 Forældrerep. Molsskolen: Medarbejderrep. skolen Forældrerep. Bhv. Mols Susanne, Eva, Thomas, Mette, Trine, Louise, Mai-Brit Carl Oskar, Frants,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 6.12.2009, 10.15-16.00 Jagtslottet, Rønde Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Anne Sofie

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 18 den 27. april 2011, Jagtslottet Til stede: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening Vibeke

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus.

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus. Helsingør den 28.jan. 2013 Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl. 16.30 på Helsingør Rådhus. Fremmødte: Preben Birch, lodsejergruppen Herdis Dam, NOLA Arne Winther Madsen, Nordsjællands Familiebrug

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr.15

Referat af bestyrelsesmøde nr.15 Referat af bestyrelsesmøde nr.15 Torsdag den 27. september 2012 kl. 11.30-15.00 på Hilton i København Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Nils O. Andersen Afbud

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse fredag den 6.december 2013 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse fredag den 6.december 2013 kl Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse fredag den 6.december 2013 kl. 9.30 12.00 1. Godkendelse af dagsorden Det indstilles at dagsorden godkendes 2. Godkendelse af referatet fra mødet

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/6 Referat fra 4. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Den 28. oktober, 2016 kl. 10.30 13.30 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Naturprojekt Øer, Foto: Jens Reddersen. Årsberetning 2014

Naturprojekt Øer, Foto: Jens Reddersen. Årsberetning 2014 Naturprojekt Øer, Foto: Jens Reddersen Årsberetning 2014 Forord Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Bestyrelse, råd og udvalg... 4 Bestyrelse... 4 Nationalparkråd... 5 Udvalg... 6 Vision og formål... 7

Læs mere

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. REFERAT FRA MØDE 03-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Mandag den 14. september 2015 kl. 13.00 17.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30 Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden 2. Behandling af ansøgninger 3.

Læs mere

Referat 2016/06. Bestyrelsesmøde 14. juni 2016, kl

Referat 2016/06. Bestyrelsesmøde 14. juni 2016, kl Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv 2 3700 Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: 5695 1942 Referat 2016/06 Bestyrelsesmøde 14. juni 2016, kl. 17.00 Tilstede: Næstformand Pernille Wedel (PW), Flemming

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 30 den 11. december 2012, Fuglsøcentret Godkendt 31.1.2013

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 30 den 11. december 2012, Fuglsøcentret Godkendt 31.1.2013 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jørgen Ivar Mikkelsen Eva Kullberg Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Kirsten Thabasz Zaluski Peter Brostrøm Jette Sørensen Mette Foged Marianne Kirkegaard

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012

Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Dok.nr. 1111627 Sagsnr. 985046 Dagsorden for Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet tirsdag den 27. Marts 2012 Sted: Blåvand Naturcenter, Fyrvej 81, 6840 Blåvand Tid: 27. marts 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere