Paradigma for drifts- og vedligeholdelsesvejledning. (Institution)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Paradigma for drifts- og vedligeholdelsesvejledning. (Institution)"

Transkript

1 Paradigma for drifts- og vedligeholdelsesvejledning (Institution) Senest ajourført den 14. oktober 2008

2 Generelle bygningsoplysninger Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 2 INDLEDNING Formålet med nærværende paradigma er at give retningslinier for udarbejdelse af driftsog vedligeholdelsesvejledning ved nye byggerier til brug for rådgivende arkitekter og ingeniører, der arbejder for Region Syddanmark. Efterfølgende skitse illustrerer strukturen af drifts- og vedligeholdelsesvejledningen som omfatter: Mappe A Basismappen omfatter: 1. Generelle bygningsoplysninger Driftsinstruktion med checkskemaer og fejlfindingsskemaer mv. Mappe B - Tegningsmateriale Omfatter al tegningsmateriale, også leverandørtegninger Mappe C - Kvalitetssikringsmateriale Omfatter dokumentation, som bør bevares til efter 5-års perioden Mappe D - Bilagsmateriale Omfatter væsentlig byggesagsdokumentation som fx udbudsdokumenter, rettelsesblade, kontrakter, aftaler, byggemødereferater, tilsynsnotater og myndighedskorrespondance samt dokumentation fra leverandører som fx produktspecifikationer Paradigmaet er udarbejdet således, at al kursivskrift er vejledning, der ikke er en del af drifts- og vedligeholdelsesvejledningen. Den færdige vejledning skal efter bygherrens godkendelse afleveres personligt til institutionens driftsansvarlige af rådgiveren, som samtidig skal instruere denne i brugen af materialet. Den af rådgiveren udarbejdede vejledning afleveres til bygherren som et word-dokument. Tegninger afleveres i digital form i som udført -kvalitet i overensstemmelse med rådgivningsaftalen og Cad-manualen. Øvrigt materiale afleveres så vidt muligt digitalt.

3 Generelle bygningsoplysninger Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 3 Generelle bygningsoplysninger indledes med følgende indholdsfortegnelse. 1. Generelle bygningsoplysninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1 Beliggenhed Den korrekte adresse på bygninger/institutioner. 1.2 Funktion Bygningens/institutionens formål og funktion. 1.3 Bygningsmassen Det samlede antal bygninger og deres funktion (fx værksted, beboelse, garage og lign.). 1.4 Adgangsveje, terrænforhold Adgangsveje fra og til bygninger/institutioner, terrænforhold, P-pladser m.v. beskrives. 1.5 Bygningsdelsbeskrivelse (1) Bygningsbasis (2) Primære bygningsdele (3) Kompletterende dele (4) Overflader (5) Vvs-installationer (6) El- og mekaniske anlæg (7) Inventar (8) Øvrige bygningsdele Meget kort og sammenfattende beskrivelse af de enkelte bygningsdele

4 Generelle bygningsoplysninger Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 4 2. STAMOPLYSNINGER 2.1 Bygningsdata Ejerforhold Beliggenhed Opførelsesår Arealer BBR-skema 2.2 Navnelister Teknikere Entreprenører Forsyningsselskaber Navne, adresser og telefon 2.3 Myndigheder, godkendelser Bygningsmyndighed Brandmyndighed Arbejdstilsynet Navne, adresser og telefon 2.4 Diverse Låsesystem Varmetabsramme Farveplan Serviceaftaler 3. RUMOVERSIGT For hvert rum angives rummets størrelse og funktion.

5 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 5 2. ene indeholder alle relevante oplysninger om de enkelte bygningsdele og de enkelte anlægs tekniske data, funktion, fabrikat samt drift og vedligehold. Bygningsdelskort er betegnelsen for de oplysninger, der er for konstruktioner. Anlægskort er betegnelsen for de oplysninger, der er for installationer. De er opbygget efter samme paradigma dog med den variation, at for anlægskortene er vedligeholdelse og tekniske data ofte angivet i skemaform. indledes med indholdsfortegnelse. Paradigmaer og eksempler på bygningsdels- og anlægskort er vist på side

6 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 6 indledes med indholdsfortegnelsen INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (11) Fri (10)1 Forberedt grund (10)2 Byggegrube inkl. afstivning (10)3 Spunsvægge (10)4 Pælefundamenter og brøndfundamenter (10)5 Fundamenter i terræn (12) Fundamenter, bygning (12)1 Liniefundamenter (12)2 Punktfundamenter (12)3 Pladefundamenter (13) Terrændæk, bygning (14) Fri (15) Fri (16) Fri (17) Fri (13)1 Terrændæk, kældre (13)2 Terrændæk, i terrænniveau (18) Bygningsbasis bygning, øvrige (18)1 Kanaler under terrændæk (18)2 Gruber og sumpe PRIMÆRE, BYGNINGSDELE (20) Primære bygningsdele, terræn (20)1 Sekundære bygninger (20)2 Hegnsmure (20)3 Støttemure (20)4 Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler (20)5 Fodgængerbroer, viadukter mm. (20)6 Trapper og ramper i terræn

7 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 7 Indholdsfortegnelse fortsat (21) Ydervægge, primære bygningsdele (21)1 Kælderydervægge (21)2 Lyskasser (21)3 Ydervægge (22) Indervægge, primære bygningsdele (22)1 Kælderindervægge (22)2 Indervægge, ekskl. kælderindervægge (22)3 Skaktvægge, skorstensvanger, installationsskakte mm. (22)4 Skakte for elevatorer (23) Dæk, primære bygningsdele (23)1 Kælderdæk og krybekælderdæk (23)2 Etagedæk (23)3 Tagdæk. Særlige dæk under opbyggede tage (24) Trapper og ramper, primære bygningsdele (25) Fri (24)1 Kældertrapper, udvendige (24)2 Trapper, udvendige (24)3 Trapper, indvendige (24)4 Ramper, udvendige (24)5 Ramper, indvendige (24)6 Faste stiger (26) Altaner og altangange, primære bygningsdele (26)1 Altaner og altangange, udkragede (26)2 Altaner og altangange, fritliggende (26)3 Altaner og altangange, påhængte (26)4 Altaner og altangange, fritstående (27) Tage, primære bygningsdele (27)1 Tagværker (27)2 Baldakiner og overdækninger (28) Primære bygningsdele bygning, øvrige KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE (30) Kompletterende bygningsdele, terræn (30)1 Komplettering sekundære bygninger (30)2 Hegn (30)3 Komplettering trapper, ramper mm. i terræn

8 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 8 Indholdsfortegnelse fortsat (31) Ydervægge, komplettering (31)1 Kælderydervægge, kompletterende dele (døre, vinduer mm.) (31)2 Døre, ydervægge (31)3 Porte, ydervægge (31)4 Vinduer, ydervægge (31)5 Solskærme, skodder, gitre mm. (31)6 Sålbænke, inddækninger mm. (32) Indervægge, komplettering (32)1 Døre, indervægge (32)2 Luger, lemme og vinduer (32)3 Bevægelige indervægge (32)4 Indfatninger, fodpaneler og fendere (33) Dæk, komplettering (33)1 Opbyggede gulve (33)2 Svømmende gulve (33)3 Lemme, riste, måtterammer mm. (33)4 Sokler til maskiner mm. (34) Trapper og ramper, komplettering (34)1 Gelændere og rækværker, udvendige (34)2 Gelændere og rækværker, indvendige (34)3 Riste, måtterammer mm. (35) Lofter, komplettering (35)1 Nedhængte lofter (35)2 Påbyggede lofter (36) Altaner, komplettering (36)1 Rækværker, brystninger (37) Tage, komplettering (37)1 Kviste mm. (37)2 Ovenlys og røglemme (37)3 Solskærme til ovenlys (37)4 Snefang, rækværker, afskærmninger mm. (37)5 Inspektionslemme, døre mm. (37)6 Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger (38) Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige

9 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 9 Indholdsfortegnelse fortsat OVERFLADEBYGNINGSDELE (40) Terræn, belægninger (40)1 Overflade, sekundære bygninger (40)2 Stier, belægninger (40)3 Veje, parkeringsarealer, belægninger (40)4 Opholdsarealer, belægninger (40)5 Sports- og havearealer, belægninger (40)6 Trapper og ramper i terræn, overflader (40)7 Arealer for beplantning (41) Udvendige vægoverflader (41)1 Kælderydervægge, udvendige overflader (41)2 Kælderydervægge kompletterende dele, overflader (41)3 Ydervægge, udvendige overflader (41)4 Ydervægge kompletterende dele, overflader (42) Indvendige vægoverflader (42)1 Indvendige vægoverflader (42)2 Indervægge kompletterende dele, overflader (43) Dæk og gulve, overflader (43)1 Terrændæk, overflader (43)2 Etagedæk, overflader (44) Trapper og ramper, overflader (44)1 Kældertrapper og kælderramper, udvendige, overflader (44)2 Trapper, udvendige, overflader (44)3 Trapper, indvendige, overflader (44)4 Ramper, udvendige, overflader (44)5 Ramper, indvendige, overflader (45) Lofter, overflader (46) Altaner, overflader (47) Tage, overflader (48) Overflader bygning, øvrige

10 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 10 Indholdsfortegnelse fortsat VVS-ANLÆG (50) VVS-anlæg, terræn (51) Affald (50)1 Afløb, stikledninger og overfladeafvanding (50)2 Drænledninger (50)3 Vand, stikledninger, brandhaner, vandposte (50)4 Naturgas, stikledninger (50)5 Fjernvarme, stikledninger (50)6 Tanke for olie og gas (52) Afløb og sanitet (52)1 Afløb under bygning (ud til nærmeste brønd eller ledning) (52)2 Dræn under bygning (omfangsdræn) (52)3 Faldstammer, afløbsskåle (52)4 Tagrender og nedløb (52)5 Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, brusekabiner, klosetter m.m. inkl. tilhørende armaturer for vand) (53) Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) (53)1 Forsyningsanlæg (målere, beholdere mm.) (53)2 Dristributionsanlæg (rør, diverse ventiler mm.) (53)3 Forbrugsanlæg (diverse aftapningsventiler o.l. uden tilknytning til fast afløbsgenstand) (54) Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) (55) Køling (54)1 Forsyningsanlæg (kompressorer, beholdere, målere, pneumatisk styring mm.) (54)2 Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) (54)3 Forbrugsanlæg (armaturer, gasradiatorer mm.) (55)1 Forsyningsanlæg (aggregater mm.) (55)2 Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) (55)3 Forbrugsanlæg (fordampere, køleflader, regulering, automatik mm.)

11 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 11 Indholdsfortegnelse fortsat (56) Varme (vand, damp, kondens, hedtolie) (56)1 Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere, målere mm.) (56)2 Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.) (56)3 Forbrugsanlæg (varmeflader, varmeventilatorer, lokal automatik og regulering mm.) (57) Ventilationsanlæg (57)1 Forsyningsanlæg (ventilationscentraler mm.) (57)2 Distributionsanlæg (rør, regulering mm.) (57)3 Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter mm.) (58) VVS-anlæg, bygning, øvrige (58)1 Sprinkleranlæg (58)2 Vandrensningsanlæg (58)3 Specialanlæg for væsker EL- OG MEKANISKE ANLÆG (60) Terræn, el- og mekaniske anlæg (61) Fri (60)1 Stikledninger uden for bygningen (60)2 Vej- og pladsbelysningsanlæg (62) Højspændingsanlæg (62)1 Forsyning (62)2 Hovedfordeling (62)3 Maskiner og maskinanlæg (62)4 El-tekniske anlæg (62)5 Sekundære højspændingsanlæg (63) Lavspændingsanlæg (63)1 Forsyning (63)2 Hovedfordeling (63)3 Maskiner og maskinanlæg (63)4 El-tekniske anlæg (63)5 Belysningsanlæg (63)6 El-varme (63)7 El-apparater (64) Elektronik og svagstrømsanlæg (64)1 Kommunikationsanlæg (64)2 Dataanlæg (64)3 Informationsanlæg (64)4 Sikringsanlæg (64)5 Proceskontrolanlæg

12 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 12 Indholdsfortegnelse fortsat (65) Fri (66) Transportanlæg (66)1 Elevatorer (66)2 Rullende trapper (66)3 Transportbånd (66)4 Rørpostanlæg (67) Mekaniske anlæg, øvrige (68) El-anlæg bygning, øvrige INVENTAR (70) Inventar, terræn (70)1 Tekniske inventarenheder, P-automater mm. (70)2 Tavler, skilte og skærme (70)3 Opbevaring, affaldsstativer, cykelstativer, postkasser mm. (70)4 Bordmøbler (70)5 Siddemøbler (71) Tekniske inventarenheder (71)1 Automater for mad, drikke, sæbe mm. (71)2 Løse lamper (71)3 Brandslukningsudstyr (72) Tavler, skilte og skærme (72)1 Skilte (72)2 Spejle (72)3 AV-udrustning, tavler, projektorskærme (73) Opbevaringsmøbler (73)1 Hylder (73)2 Skabe og skuffemøbler (73)3 Køkkenskabe (73)4 Toiletskabe (74) Bordmøbler (74)1 Bordplader (74)2 Arbejdsborde (74)3 Borde til ophold og hvile (75) Siddemøbler (75)1 Stole, bænke mm. til arbejdsbrug (75)2 Stole, bænke, sofaer mm. til ophold og hvile

13 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 13

14 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 14 Indholdsfortegnelse fortsat (76) Liggemøbler (76)1 Sengemøbler til alm. boliger (76)2 Sengemøbler til institutioner mm. (77) Boligtekstiler og afskærmning (77)1 Gardiner og forhæng (77)2 Gulvtæpper og måtter (77)3 Persienner (77)4 Skærmvægge (78) Øvrigt inventar (78)1 Øvrigt inventar (78)2 Specialinventar

15 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 15 ene udarbejdes efter nedenstående paradigma. SfB nr. Navn på gruppe Navn på specifik bygningsdel Eventuel kort overordnet beskrivelse af bygningsdelen/anlægget. Lokalisering Angivelse af hvor anlægget/bygningsdelen er placeret. Kan evt. suppleres med en skitse eller henvisning til driftstegning, der viser bygningsdelens/anlæggets placering. Beskrivelse Beskrivelse af bygningsdelens/anlæggets opbygning, funktioner m.v. Nøje beskrivelse af bygningsdelen/anlægget evt. ved hjælp af foto. Ved udarbejdelse af anlægskort tages farvefotos af de enkelte anlægsdele med nummerangivelse. Vedligeholdelse og tekniske data Beskrivelse af bygningsdelens/anlæggets tekniske data, fabrikat samt drift og vedligeholdelse. Beskrivelsen udføres bl.a. under hensyntagen til bygningsdelens funktion samt normalt anvendt praksis. Herunder dimensioneringskrav. For hovedgrupperne 5 (VVS-anlæg) og 6 (El- og mekaniske anlæg) kan det være hensigtsmæssigt at lave anlægskort i skemaform. Henvisninger Her anføres henvisninger til projektmateriale og evt. detaljerede vedligeholdelsesvejledninger samt diverse vejledninger, produktblade m.v. placeret i mappe D, Bilagsmateriale.

16 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 16 (21) Ydervægge, primære bygningsdele Ydervæg Lokalisering Alle ydervægge i bygning B samt ydervæg mod øst og vest i bygning C. Beskrivelse 35 cm hulmur med facade som delvis blank- eller malet mur og bagmur af helvægselement. Facadesten: 108 mm teglsten, rosé blødstrøgne, mørke HELLIGSØ TEGLVÆRK, type A00M Opmuringsmørtel: Kalk/cementmørtel 50/50 Fugemørtel: Kalk/cementmørtel 50/50 Sålbænke: 12 mm glat PORTU SKIFER Facademaling: SKALCEM 100, hvid murcement maling fra fa. SKALFLEX Bagmur: 100 mm helvægselement af klinkebeton fra FIBOMENT Hulmursisolering: 125 mm Rockwool Super A-Murbatts. Vedligeholdelse og tekniske data Emne: Behandling Interval, år Facademur Eftersyn, evt. løse fuger udskiftes 5 Facademaling Afbørstning og maling 4 Henvisninger Tegningsmateriale, Mappe C Facadetegning nr. xx Bilag, Mappe B Bilag nr. 21.1

17 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 17 (31) Ydervægge, komplettering Vinduer og udvendige døre af træ Lokalisering Plaseret i facaden i bygning A,B og C Beskrivelse Fabrikat Svend Andresen A/S Axel Gruhns Vej 10, 8270 Højbjerg, tlf Karme og rammer: Vakuum impr. fyr Glaslister, bundfalse: Aluminium Bundstykke, døre: Rustfri stål m. bevægelig anslagsskinne Overfladebehandling: LARCO'S Træbeskyttelsessystem DK-2/5 150 til industriel overfladebehandling Farver: Vinduer og karme til udv. døre: LARKO 8109 (RAL 9002) Rammer til udv. døre: LARCO 5868 (RAL 3007) Beslag: jf. 4.4 Beskrivelse, pos Glas: Lavenergiruder Godkendelse: DVK (Dansk Vindues Kontrol) Fuger: Udvendig: ARBOKOL 1000 polysulfid fugemasse, grå. Indvendig: ARBOCRYLIC Acrylic polymer fugemasse Vedligeholdelse og tekniske data Emne: Behandling Interval, år Karme og rammer: Rengøring 1 Afslibes og behandles som LARCO DK (plastalkyd) 6 Glaslister af træ: Eftersyn/pletreparation 3 Bundstykke, døre: Bevægelige anslagsskinner renses/støvsuges og smøres. Evt. defekte fjedre udskiftes. 1 md. Beslag: Rengøring, justering og smøring 1 Tætningslister: Rengøres og smøres med silicone 1 Fuger: Eftersyn/reparation/udskiftning 3/?/20

18 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 18 Henvisninger Bilag, Mappe D, rigtig vedligeholdelse af døre og vinduer af træ Bilag 31.1 Bilag, Mappe D, LARCO produktinformation DK-5 træbeskyttelse Bilag 31.2 Bilag, Mappe D, ARBOKOL Polysulfid fugemasse Bilag 31.3 Bilag, Mappe D, ARBOCRYLIC Acrylic polymer fugemasse Bilag 31.4 Bilag, Mappe D, Driftsvejledninger for fuger Bilag 31.5 Tegningsmateriale, Mappe B, facadetegning Tegn. nr. xx Tegningsmateriale, Mappe B, detaljetegninger Tegn. nr. xx

19 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 19 (42) Indvendige vægoverflader Wall-glass beklædning og plastmaling Lokalisering Alle indervægge i bygning A og B. Beskrivelse Bund: Fuldspartlet og grundet Wallglass: Flügger 2299 Glasvævsgrunder: HYGROS Glasvævsgrunder 7870 Maling: 1 gang strygning med HYGROS Vægmaling 7852, glans 5 Lyse vægge: Slutstrygning med HYGROS Vægmaling 7858, glans 15 Farvede vægge: Slutstrygning med DYRUPS Acryl Plast Maling 6200 Vedligeholdelse og tekniske data Emne: Behandling Interval, år Vægge: Afvaskning med grundrens/vand 1.20 Efterrep. med gipsfiller Strygning med acrylplastmaling, glans 15 Farver i henhold til farveplan, bilag? Henvisninger Bilag, Mappe B, Farveplan Bilag 42.1 Bilag, Mappe B, HYGROS Glasvævsgrunder 7870 Bilag 42.2 Bilag, Mappe B, HYGROS Vægmaling 7852 Bilag 42.3 Bilag, Mappe B, HYGROS Vægmaling 7858 Bilag 42.4 Bilag, Mappe B, DYRUPS Acryl Plast Maling 6200 Bilag 42.5

20 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 20 (50) VVS-anlæg, terræn Under Vvs-tekniske installationer i terræn regnes kloakanlægget, der betjener det samlede bygningskompleks bestående af i alt 6 bygninger samt et redskabs- og cykelskur. Bygningerne er i ét plan med undtagelse af fælleshuset, der tillige har fuld kælder. Kloakanlæg Kloakanlægget er udført som separat system dvs. ét afløbssystem for spildevand og ét for regn- og drænvand. Begge anlæg er med naturligt fald sluttet til det offentlige kloaksystem og kræver ingen vedligeholdelse med undtagelse af den til regn- og drænvandssystemet tilsluttede pumpebrønd. Lokalisering Pumpebrønden er beliggende i asfalteret areal ca. 1 m fra fælleshusets østgavl. Kloakanlæggets omfang og placering, herunder brønde i terræn fremgår af ingeniørtegning nr Beskrivelse Pumpebrønden modtager tilløb fra omfangsdræn og dræn under kældergulvet samt fra gulvafløb for regnvand i udvendig kælderskakt ført gennem Ø 30 cm brønd med sandfang og vandlås inden indløb i pumpebrønden. Fra 1980 til 1987 var der kun 1 pumpe. I 1987 ændret til 2 pumper. Pumpebrønden er af Ø 1 m betonbrøndringe og ca. 4,50 m dyb. Brønden afsluttes øverst med Ø 60 cm skæv kegle og jerndæksel. Der er installeret 2 stk. dykkede grundvandspumper tilsluttet et fælles trykrør af stål. Trykrøret er i ca. 1 m dybde under terræn ført ud af brønden og tilsluttet PVC-rør, der fører til den nærmeste regnvandsgennemløbsbrønd (ca. 5 m i nordøstlig retning).

21 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 21 Vedligeholdelse og tekniske data Anlægstype Kloakanlæg (Pumpebrønd) Anlægsnr. Install.dato 1987 Placering Betjener Beskrivelse og tekniske data (dimensioneringsdata) Betegnelse I terræn (ved fælleshusets østgavl) Drænledninger under og omkring fælleshuset samt afløb for regnvand i kælderskakten. 2 stk. dykpumper "parallelt" monteret på samme trykrør. Pumperne er fast monteret på trykrøret. El-tavle for pumperne er installeret i teknikrummet. Se foto under gruppe (56), side 4. Tavlen har alarm og driftslamper samt driftsvælgerknap. (Der er kun visuel alarm, altså intet ringealarmanlæg.) Dykpumper (tysk fabrikat EMU for handlet af Thrige-Titan) Trykrør med kontraventiler og af Spærringsventiler Afløbsrør fra pumpebrønd til gennem løbsbrønd Komponenter Nr. foto/ diagram Fabrikat 3 EMU type KS8D Data 380 V, 0,75 kw, 2900 omdr./m Ydelse pr. pumpe 21 m³/h ved 1 mvs. 4 m³/h ved 14 mvs. 1 stk. pumpe skiftet i stk. pumpe skiftet i /4" galv. rør kontraventiler og afspærringsventiler. 2 Ø 40 mm PVC-rør Henvisninger Der henvises til følgende ingeniørtegninger placeret i mappe B, Tegningsmateriale, mærket INGENIØRTEGNINGER: 501, 502, 503, 504, 505, 506 og 507. Desuden henvises til følgende bilag placeret i mappe D, Bilag. Bilagsnr.: 50.1, 50.2, 50.3

22 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 22 (55) Køling Kølemaskine Lokalisering Kølemaskine er placeret i teknikrum Kølelofter er placeret i EDB-rum. Beskrivelse Kompressor i teknikrum 4.107, afkøler via væskefyldte rør, kølelofter i de respektive EDB-rum. Start, stop og indstillinger sker uafhængigt i hvert rum via betjeningspanel. Vedligeholdelse og tekniske data Anlægstype Køleanlæg Anlægsnr. KØL Install.dato Placering Teknikrum Betjener Beskrivelse og tekniske data (dimensioneringsdata) EDB-rum Via betjeningspanel i hvert EDB-rum startes køleanlægget (kompressoren). Køleloftet afkøler luften i det berørte rum. Køleanlægget er dimensioneret efter følgende data: Betegnelse Kompressor Kølelofter Komponenter Nr. foto/ diagram 1 2 Fabrikat Bock HITACHI Data Henvisninger

23 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 23 (63) Lavspændingsanlæg Hovedtavle Institutionen er tilsluttet TRE-FOR s forsyningsnet i området. Der er installeret hovedtavle i bygning D og undertavler i bygning A og i bygning B samt gruppetavle i bygning C. Lokalisering Elstikledningen for hele institutionen er indført i teknikrum i bygning D, hvor hovedtavlen er placeret. Derfra er fremført interne forsyningsledninger frem til teknikrum i kælder i bygning A og bygning B samt til gruppetavle i rum nr. 42 bryggers i bygning C. Beskrivelse Hovedtavlen indeholder forsikring (tarifsikring) og elmåler for hele institutionens elforsyning. Desuden er der afbrydere og forsikringer for elforsyningen til bygning A, B og C. I hovedtavlen er bl.a. installeret kontaktur for tænd/sluk af udvendig belysning på fællesarealer. Diverse sikringsgrupper og tilhørende relæer er tydeligt opmærket på tavler, grupper og eltegninger. NB! Enkelte opmærkninger og tilsvarende beskrivelse på de oprindelige eltegninger er ikke i overensstemmelse med senere ændringer af installationer.

24 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 24 Vedligeholdelse og tekniske data Anlægstype El-tavle bygning D Hovedtavle. Anlægsnr. 1 Install.dato Placering I teknikrum i bygning D. Betjener Beskrivelse og tekniske data (dimensioneringsdata) Betegnelse Hovedtavle Hele institutionen. I hovedtavlen er installeret diverse lysgrupper for bygning D, fælles afregningsmåler samt Forsikring for undertavler i bygning A og B og gruppetavle i bygning C. Komponenter Nr. foto/ diagram Fabrikat LK NES Domin e tt e Data Fabr.nr. 156 B 0365 TRE-FOR Install.nr Elmåler 1 Måler nr Forsikringer (tarifsikringer) 2 3 x 100 A Kontaktur for udvendig belysning 3 Sikringer for keramikovn 4 Forsikring og afbryder for bygning A 5 3 x 63 A Forsikring og afbryder for bygning B 6 3 x 63 A Forsikring og afbryder for bygning C 7 3 x 63 A

25 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 25 Vedligeholdelse og tekniske data Anlægstype El-tavle bygning A - Undertavle Anlægsnr. 2 Install.dato Placering Rum nr. 02, teknikrum i kælder i bygning A. Betjener Beskrivelse og tekniske data (dimensioneringsdata) Bygning A Tavlen indeholder alle bygningens elgrupper, der er afmærket med tekstskilte. Enkelte Afmærkninger er ikke rettet i henhold til ændringer i installationerne. Betegnelse Undertavle Kontaktur for mekaniske udsugnings Ventilatorer Komponenter Nr. foto/ diagram Fabrikat LK NES Domin e tt e Data 1 Indeholder både døgn- og ugeur.

26 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 26 Vedligeholdelse og tekniske data Anlægstype El-tavle bygning B - Undertavle Anlægsnr. 3 Install.dato Placering Rum nr. 02, teknikrum i kælder i bygning B. Betjener Beskrivelse og tekniske data (dimensioneringsdata) Bygning B Tavlen indeholder alle bygningens elgrupper, der er afmærket med tekstskilte. Enkelte afmærkninger er ikke rettet i henhold til ændringer i installationerne. Betegnelse Undertavle Kontaktur for mekaniske udsugningsventilatorer Komponenter Nr. foto/ diagram Fabrikat LK NES Domin e tt e Data 1 Indeholder både døgn- og ugeur.

27 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 27 Vedligeholdelse og tekniske data Anlægstype El-tavle Bygning C - Gruppetavle Anlægsnr. 4 Install.dato Placering Betjener Beskrivelse og tekniske data (dimensioneringsdata) Rum nr. 42, bryggers. Bygning C Gruppetavlen indeholder alle bygningens elgrupper, der er afmærket med tekstskilte. Enkelte afmærkninger er ikke rettet i henhold til ændringer i installationerne. Betegnelse Diverse lysgrupper m.m. Komponenter Nr. foto/ diagram Fabrikat Data Henvisninger Der henvises til følgende ingeniørtegninger placeret i mappe B, Tegningsmateriale, Ingeniørtegninger: Nr. 109 A, 109 B, 110, 111, 115 og 116. Desuden henvises til følgende bilag placeret i mappe D, Bilag: Bilagsnr. : 63.1, 63.2, 63.3

28 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 28 (64) Elektronik og svagstrømsanlæg CTS-anlæg Lokalisering Anlægget er til overvågning og delvis styring af varme og ventilation. Anlægget er placeret i rum Anlæg U1: Anlægget er placeret på tag i vestfløj. Det betjener toiletter i VUC. Anlæg U2: Anlægget er placeret på tag i østfløj. Det betjener toiletter. Anlæg U3: Anlægget er placeret på tag i østfløj. Det betjener emhætte i køkken. Anlæg U4: Anlægget er placeret på tag i vestfløj. Det betjener kemiskabe i fysik. Anlæg U5: Anlægget er placeret på tag i vestfløj. Det betjener kemiskab i fysik og depot samt sugearme fra lærerbord. Anlæg U6: Anlægget er placeret på tag i vestfløj. Det betjener sugearme i fysik/kemi. Anlæg U7: Anlægget er placeret på tag i vestfløj. Det betjener sugearme i biologi. Anlæg U8: Anlægget er placeret på tag i vestfløj. Det betjener stinkskab i fysik/kemi. Beskrivelse CTS-anlægget giver mulighed for at aflæse følgende målere: Brugsvand Koldt vand Varmtvandsbeholder Koldtvandshovedmåler

29 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 29 Varmeanlæg Varmemålere til radiatoranlæg Hovedvarmemåler Ventilationsanlæg Varmemåler på ventilationsanlæg 1, 2 og 3. Anlæg 1: Dette anlæg er placeret i teknikrum på taget og betjener xxx. Anlæg 2. Dette anlæg er placeret i teknikrum på 2. sal i østfløj og betjener xxx. Anlæg 3. Dette anlæg er placeret med indblæsningsdelen i teknikrum i stueetage, og udsugningsdelen i teknikrum på 2. sal i vestfløj og betjener xxx. Vedligeholdelse og tekniske data Henvisninger

30 Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 30 (66) Transportanlæg Elevatorer Der er kun en elevator i bygningen som er placeret ved hovedindgangen. Lokalisering Foyer. Beskrivelse Elevatoren måler 1,5m x 1,5m og er udstyret med alarm som ringer hos pedel og hos servicefirmaet. Fabrikat: Otis A/S, Klamsagervej 24, 8230 Åbyhøj Type: 38 NE Vedligeholdelse og tekniske data Dagligt eftersyn af brugeren. Månedligt eftersyn af leverandør eller af en anden af arbejdstilsynet anerkendt sagkyndig. Arbejdstilsynet godkender hvert andet år. Henvisninger Der henvises til følgende detaljetegninger placeret i mappe B, Tegningsmateriale, 603, 604 og 607 Desuden henvises til følgende bilag placeret i mappe D, Bilag. Bilagsnr.: 66.1

31 Driftsinstruktion Ejendom: Institutionens navn, adresse Side Driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Oversigt over tekniske installationer 1 Oversigtstegninger (driftstegninger) 2 Checklister 3 Anvisninger 4 Adresse- og telefonliste 5 Lovpligtige og andre eftersyn 6

32 Driftsinstruktion Ejendom: Institutionens navn, adresse Side Oversigt over tekniske installationer Omfanget af de i institutionens bygning(er) installerede tekniske installationer i hovedgrupperne (5) VVS-anlæg og (6) El- og mekaniske anlæg, som omtalt og beskrevet i Bygningsdels- og anlægskort, beskrives ganske kort på 2 eller 3 sider. 2. Oversigtstegninger (driftstegninger) Her indsættes: 3. Checklister Situationsplan med stikledninger fra diverse forsyningsselskaber indtegnet (A4) Grundplaner af alle etager med rumnumre (kun stregtegninger) (A4) Diverse tegninger fra forsyningsselskaberne vedrørende ledningsplaceringer (A4) De efterfølgende checklister er forudsat anvendt til en systematisk gennemgang af de tekniske installationer for så tidligt som muligt at opdage eventuelle fejl eller svigt samt sikre en regelmæssig pasning af anlægsdelene, således at omkostningerne ved defekter minimeres, og unødvendigt energiforbrug undgås. Checklisterne anvendes efter det aktuelle behov. Anvisningen på gennemførelsen af checklisternes aktiviteter findes i afsnit 4 under Anvisninger. For detailoplysninger vedrørende de enkelte anlæg henvises til anlægskort i afsnittet Bygningsdels- og anlægskort. Checklisterne er udformet, således at eftersyn starter i teknikrum.

33 Driftsinstruktion Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 32 Checkliste oversigt Dette skema er en totaloversigt over alle aktiviteter og tidsintervaller for disses udførelse. CHECKLISTE Nr. Emne Rum nr. (50)1 Kloakanlæg 1. Lampepanel kontrolleres A 112 x 2. Pumpebrønd synes Terræn 3. Pumpe/pumpepanel afprøves A 112 og terræn 5. Fejlalarmer afprøves A 112 og terræn 6. Olieudskillere synes og evt. tømmes 7. Brønde med sandfang oprenses 8. Brønde med vandlås efter olieudskillere synes (53)1 Koldt og varmt brugsvand 1. Temp. varmt brugsvand aflæses 4. Kontraventilens funktion kontrolleres Terræn Terræn Checkes pr. Dag Uge Md. Kvt. ½ år År - x - x Alle anlæg 2. Cirkulationspumpe kontrolleres - x 3. El-varmelegeme, funktionskontrol 4. Udslamning af varmtvandsbeholder med elektrolyse 5. Udslamning af varmtvandsbeholder med offeranode x - x 200 i bygn Sikkerhedsventiler afprøves Alle anlæg x - x x x x x x x

34 Driftsinstruktion Ejendom: Institutionens navn, adresse Side Anvisninger Nærværende afsnit indeholder primært anvisninger på udførelsen af de i checklisterne (afsnit 3) nævnte aktiviteter. Desuden omtales komponenternes funktion m.m. fx elektrolyse, vejrkompensator og trykdifferensregulator m.fl. Andre relevante forhold, såsom kontrol af gennemsnitsafkøling af fjernvarmevand, lovbegrænsninger vedrørende indgreb i de installerede lavspændingsanlæg m.m. skal også beskrives. 5. Adresse- og telefonliste I dette afsnit oplistes navn, adresse og telefonnummer for de relevante forsyningsselskaber samt for eventuelle servicefirmaer, med hvem der er aftaler om service- og vedligeholdelsesordninger af anlæg og komponenter. 6. Lovpligtige og andre eftersyn Her nævnes såvel de lovpligtige som "frivilligt" indgåede aftaler om eftersyn samt intervaller for disse. Navn på servicefirma nævnes. Der kan fx være tale om elevatoreftersyn, brandmaterieleftersyn, ELO/EMO, brændereftersyn. skorstensfejer, svømmebassiner, branddøre, elinstallationer, VVS-installationer, brandtekniske forskrifter og tekniske hjælpemidler. Vejledning om kravene om lovpligtige eftersyn kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

35 Tegningsmateriale MAPPE B Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 34 Tegningsmateriale Tegningerne opdeles eksempelvis i følgende grupper: Arkitekttegninger Konstruktionstegninger Installationstegninger vvs Installationstegninger el Installationstegninger - ventilation Landskabsarkitekttegninger Leverandørtegninger og anbringes i det nødvendige antal mapper.

36 Tegningsmateriale MAPPE B Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 35 Der indledes med følgende indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE Forrest i hver mappe, hvor tegningerne er anbragt, indsættes en komplet tegningsfortegnelse. Ved komplet tegningsfortegnelse forstås en fortegnelse over samtlige tegninger: Arkitekttegninger, konstruktionstegninger, installationstegninger vvs, installationstegninger el, landskabsarkitekttegninger, leverandørtegninger og driftstegninger. Arkitekttegninger Tegningsfortegnelse, komplet Konstruktionstegninger Tegningsfortegnelse, komplet Installationstegninger vvs Tegningsfortegnelse, komplet Installationstegninger el Tegningsfortegnelse, komplet Installationstegninger ventilation Tegningsfortegnelse, komplet Landskabsarkitekttegninger Tegningsfortegnelse, komplet Leverandørtegninger Tegningsfortegnelse, komplet

37 Kvalitetssikringsmateriale MAPPE C Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 36 Kvalitetssikringsmateriale Nærværende afsnit i mappe C - Kvalitetssikringsmateriale - er en del af drifts- og vedligeholdelsesvejledningen. Kvalitetssikringsmaterialet anvendes i 5-års ansvarsperioden, herunder under 5-års eftersynet. Kvalitetssikringsmaterialet bør således ikke omfatte materiale, der har betydning for driften ud over den 5-års ansvarsperiode, fx udbudsdokumenter, rettelsesblade, myndighedskorrespondance, dokumentation fra leverandører, fx produkt specifikationer og indreguleringsrapporter. Hvis der er plads på institutionen kan det under alle omstændigheder anbefales at opbevare kvalitetssikringsmaterialet i sin helhed eller i uddrag (fx fotos der viser opbygning af skjulte bygningsdele) efter udløbet af den 5-års ansvarsperiode.

38 Kvalitetssikringsmateriale MAPPE C Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 37 Der indledes med følgende indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Rådgivningskontrakt 2. Projekteringsmødereferat 3. Projektgranskning 4. Udbudsmateriale 5. Tilsynsplan 6. Tilsynsdokumentation 7. Entreprisekontrakt 8. Kopi af sikkerhedsstillelse 9. Projektgennemgangsmødereferat 10. Byggemødereferat 11. Aftalesedler 12. Kontrolplaner fra entreprenør 13. Kontroldokumenter fra entreprenør 14. Afleveringsprotokol års afleveringsprotokol års afleveringsprotokol

39 Bilagsmateriale MAPPE D Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 38 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bilag hørende til Generelle bygningsoplysninger Byggetilladelse Bilag nr Bilag hørende til Arbejdsbeskrivelse (udbudsmateriale) Bilag nr. 2.1 Tekniske beregninger Bilag nr. 2.2 Statiske beregninger Bilag nr Kompletterende bygningsdele, terræn 31 Ydervægge, komplettering 32 Indervægge, komplettering 33 Dæk, komplettering 34 Trapper og ramper, komplettering 35 Lofter, komplettering 36 Altaner, komplettering 37 Tage, komplettering 38 Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige 40 Terræn, belægninger 41 Udvendige vægoverflader 42 Indvendige vægoverflader 43 Dæk og gulve, overflader 44 Trapper og ramper, overflader 45 Lofter, overflader 46 Altaner, overflader 47 Tage, overflader 48 Overflader bygning, øvrige 50 VVS-anlæg, terræn 51 Affald 52 Afløb og sanitet 53 Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) Fx blandingsbatteri, produktblad Bilag nr. 53.1

40 Bilagsmateriale MAPPE D Ejendom: Institutionens navn, adresse Side Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) 55 Køling 56 Varme (vand, damp, kondens, hedtolie) Indreguleringsrapport Bilag Ventilationsanlæg 58 VVS-anlæg, bygning, øvrige 60 Terræn, el- og mekaniske anlæg 62 Højspændingsanlæg 63 Lavspændingsanlæg 64 Elektronik og svagstrømsanlæg 66 Transportanlæg 67 Mekaniske anlæg, øvrige 68 El-anlæg bygning, øvrige 70 Inventar, terræn 71 Tekniske inventarenheder 72 Tavler, skilte og skærme 73 Opbevaringsmøbler 74 Bordmøbler 75 Siddemøbler 76 Liggemøbler 77 Boligtekstiler og afskærmning 78 Øvrigt inventar

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 700 Esbjerg Tlf.: 7 1 1 1 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Ewaldsalle Ewaldsalle 13-19, 25-31 700

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Strandbygade Strandbygade 37-43, Nørregade

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18 INDHOLDSFORTEGNELSE NYBYGGERI, BRUTTO MOLIO PRISDATA Introduktion Side 2-18 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Kronprinsensgade Kronprinsensgade

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Checkliste klimaskærm:

Checkliste klimaskærm: Udarbejdet af Anette Strøyer. Checkliste klimaskærm: Ydervægge: Murværk massiv Hulmur: er der tegn på hulmursisolering? Træ Udvendig efterisolering Isolering af vægge/loft mod portgennemgang Facade længde

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Skovkanten Skovkanten 4-24 6700 Esbjerg

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 5 Bygningsdelstavle Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltning Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.5 Tavlen og dens

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje

Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev. 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje Dato: 25.01.2014 Midtpunkt II, Tværgade Fjerritslev 11 boliger á 78,0-97 m 2 inkl. fællesadgangsveje (ekskl. 4 m 2 skur) Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg N Parklampe

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Rolighedsvej 23,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713 Købmagergade 52 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Købmagergade 52, 1150

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 4 600 Esbjerg Tlf.: 6 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Ejendommen set fra hjørnet af Willemoesgade

Læs mere

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM

SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM SEKS LEJLIGHEDER I SKÆRBÆK CENTRUM oktober 2011 Vores ejendomme - dit hjem Beskrivelse-JS-211011-YK.doc BYGNINGSDELSBESKRIVELSE JK- Pavilloner ApS Nydamsvej 3, 6040 Egtved Side 1 af 3 Bygningsdelsbeskrivelse

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK

NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK NYE ANDELS- OG EJERLEJLIGHEDER TÆT PÅ KØGE CENTRUM KONGSBERG PARK En helt ny grøn oase i det sydlige Køge www.kongsbergpark.dk Materialebeskrivelse Projektudvikling: Kortfattet beskrivelse af arkitektur

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE

OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE 19.06.2008 AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard på skoleområdet

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.15 Lundeparken, Malling 17 boliger á type 108 med 21 m 2 redskabsskur/carport Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail:

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger Forside Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger 32 Dato 1. August 2 33 Revisions nr. 35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks Vejledning Felter markeret

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 10 /

Læs mere

TEGNINGSFORTEGNELSE - Hovedprojekt Ingeniørtegninger - Terræn, konstruktioner, VVS og el-installationer

TEGNINGSFORTEGNELSE - Hovedprojekt Ingeniørtegninger - Terræn, konstruktioner, VVS og el-installationer Konstruktion I210 Gangbro, blok 41 1:100 0 I211 Terrasse og gangbro, blok 42 1:100 0 I212 Terasser, blok 43 1:100 0 I213 Terasser, blok 44 1:100 0 I214 Terrasse og gangbro, blok 45 1:100 0 I215 Gangbroer,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ådalsvænget 23 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-000070 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Prækvalifikationsbilag 6 -

Prækvalifikationsbilag 6 - Prækvalifikationsbilag 6 - Oversigt over typiske arbejder Side 1 af 5 Prækvalifikationsbilag 6: Oversigt over typiske arbejder Nedenfor beskrives det forventede opgaveindhold i de udbudte fagområder. De

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra HTH

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION ANVENDELSE AF ALMENNETS FORVALTNINGSSPECIFIKATION Specifikation af krav til digital aflevering til brug for drift og vedligehold og den fremadrettede ejendomsforvaltning jf. 10 i bekendtgørelsen 1 MAJ

Læs mere

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2. Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning

22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning 22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning Trankær Mosevej 31-73, 8310 Tranbjerg Etape 1 - Salg Fakta Type A: Antal Boligareal Grundareal Carport Udhus Indflytning Energimærke Pris 7 stk. 136 m2 min. 200

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere