BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING"

Transkript

1 BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN

2 Studiestræde 50, 1554 København V Tel ,

3 byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig ordning Med lov nr. 123 af 23. februar 2011 blev renoveringer af offentligt støttede boligbyggerier, der er under kommunalt tilsyn, omfattet af Byggeskadefonden. Ordningen trådte i kraft 1. juli Denne vejledning omhandler kun renoveringer, som bygningsejeren frivilligt tilmelder ordningen. Vejledningen er primært møntet på almene boligafdelinger, men finder tilsvarende anvendelse på de øvrige boligtyper (kommuners og regioners ældreboliger, selvejende ungdomsboliger, selvejende ældreboliger, kollegier og friplejeboliger). indhold 1. Ansøgning til fonden indberetning til BOSSINF Renovering side 2 2. Bidrag 1 procent side 3 3. Renoveringer der omfattes af ordningen side 4 4. Øvrige betingelser side 6 5. Byggeskadefondens ydelser side 7 Byggeskadefonden April

4 1. ansøgning til fonden indberetning til bossinf Renovering 1.1 hvordan ansøger man? Ansøgning til fonden Renoveringer, der ikke obligatorisk omfattes af fonden, jf. punkt 1.3, kan bygningsejeren på ansøge om at få byggeskadeforsikret. Bygningsejeren skal bl.a. oplyse om renoveringens fordeling på omfattede bygningsdele, jf. punkt 3. Ansøgning skal ske, før renoveringen påbegyndes. Ved påbegyndelse forstås det tidspunkt, hvor renoveringsarbejderne fysisk iværksættes, f.eks. ved at byggepladsen etableres. Indberetning til BOSSINF Renovering Byggeskadefonden overfører stamoplysninger m.v. fra bygningsejerens ansøgning til BOSSINF Renovering, hvorefter Skema A oprettes med disse oplysninger. Bygningsejeren skal herefter indberette følgende til BOSSINF Renovering: o o o o Skema A, når fonden meddeler, at det er oprettet Skema B, når eller hvis licitationsresultatet foreligger/er godkendt Faktiske påbegyndelses- og afleveringsdatoer, når entreprenørerne har afleveret renoveringsarbejderne Skema C, når byggeregnskabet er revideret 1.2 overgangsordning Renoveringer, der er påbegyndt før den 1. juli 2011 og endnu ikke afleveret, kan komme med i ordningen. Ansøgning skal ske på før entreprenøren afleverer renoveringsarbejderne til bygningsejeren. 1.3 obligatorisk omfattede renoveringer Renoveringer omfattes obligatorisk af Byggeskadefonden, hvis de er påbegyndt efter den 1. juli 2011, og hvis de har fået tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden efter: o Trækningsretten ( 90) o Renoveringsstøtteordningen ( 91) o Den almindelige driftsstøtteordning ( 92, stk. 1 og 3) Hvis der er forbedringer eller såkaldte fordelte arbejder i forbindelse med en renoveringsstøttesag, kan disse medtages under den frivillige ordning, se ovenfor under 1.1. Renoveringer af selvejende ungdomsboliger omfattes obligatorisk af Byggeskadefonden, hvis de er påbegyndt efter den 1. juli 2011, og hvis de har fået tilsagn om støtte fra kommunen efter 100. Skema A, B og C indberettes og godkendes af kommunen i BOSSINF- STB som hidtil. Skemaerne er ændret, så fonden får de fornødne oplysninger. 2

5 2. bidrag 1 procent 2.1 Beregningsgrundlag Bidraget til fonden udgør 1 pct. af de samlede anskaffelsesudgifter inkl. moms til projektering, udførelse, gebyrer, byggelånsrenter m.v. for renoveringsprojektet. Bidraget beregnes således også af de udgifter til delvise udskiftninger og reparationer (vedligeholdelse), der indgår i projektet. 2.2 Foreløbigt/ endeligt bidrag Ved Skema B beregner vi et foreløbigt bidrag på grundlag af anskaffelsessummen heri. Bygningsejeren modtager herefter opkrævning af foreløbigt bidrag så vidt muligt 3-4 uger før den forventede afleveringsdag. Ved Skema C beregner vi det endelige bidrag på grundlag af det endelige byggeregnskab, der er indsendt til fonden og indberettet til BOSSINF Renovering. Bygningsejeren modtager snarest herefter opkrævning af tillægsbidrag eller udbetaling af overskydende bidrag. 2.3 Betaling af bidrag Bygningsejeren skal indbetale foreløbigt bidrag til Byggeskadefonden senest den dag, entreprenørerne afleverer renoveringsarbejderne til bygningsejeren. Eventuelt tillægsbidrag skal indbetales inden 4 uger efter udsendelse af opkrævning. Ved senere betaling pålægges morarenter. Eventuelt overskydende bidrag udbetales inden 4 uger efter, at Byggeskadefonden har modtaget endeligt byggeregnskab. Byggeregnskabet skal være revideret og påtegnet af en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven, og skal fremsendes til fonden i digital form. 3

6 3. renoveringer der omfattes af ordningen Arbejderne skal i forbindelse med ansøgningen (jf. punkt 1.1 og 1.2) fordeles på bygningsdele, jf. side 5. Renoveringer skal medføre fornyelser og/eller forbedringer af væsentlige bygningsdele, hvis de skal omfattes af ordningen og senere skal kunne opnå skadedækning. Det er også en forudsætning, at de omfatter alle de pågældende bygningsdele, f.eks. hele tagflader, hele ydervægge og alle loft-, gulv- og vægbeklædninger i baderum. Delvise udskiftninger eller reparationer i forbindelse med et renoveringsprojekt omfattes også af ordningen, selvom de ikke medfører fornyelser og/eller forbedringer af de pågældende bygningsdele Hvis et projekt derimod kun drejer sig om delvise udskiftninger eller reparationer af bygninger og bygningsdele, er det ikke omfattet af ordningen og kan dermed ikke forsikres. Det gælder f.eks. påføring af ny overfladebehandling eller udskiftning af sliddele. Erhvervsafdelinger kan ikke omfattes af Byggeskadefonden. 4

7 1. Tage Tagbelægninger, undertage, efterisolering, lofter, kviste, tagvinduer, udluftningsog ventilationsafkast, skotrender, inddækninger, tagrender, tagnedløb m.v. Gælder ikke ny tagdug og nyt overpap på eksisterende tagbelægninger. 2. Ydervægge Beklædninger, isolering, bagvægge, karnapper, udestuer m.v. 3. Døre og vinduer Udvendige døre, vinduer, porte, lemme, sålbænke, inddækninger m.v. 4. Altaner og altangange Altaner, altanlukninger, altangange, søjler, bjælker, bæringer m.v. 5. Etageadskillelser Etageadskillelser (også over kældre og teknikgange) inkl. gulve og lofter. 6. Fundamenter og kældre Fundamenter og kælderydervægge (herunder efterisolering), pælefundamenter, brøndfundamenter, fundamentbjælker, terrændæk, kældre, udvendige kældertrapper, lyskasser m.v. 7. Vådrum Rum med gulvafløb såsom badeværelser, toiletter, bryggerser m.v. Alle bygningsdele i vådrum ekskl. installationer og sanitet. 8. Afløb i jord og bygninger Afløbsinstallationer, pumpebrønde, olieudskillere, dræn, faskiner m.v. 9. Tekniske anlæg Varmeanlæg herunder varmegenvindingsanlæg, vandinstallationer, ventilationsanlæg, el-anlæg, elevatorer, sprinkleranlæg, skraldsug m.v. 10. Øvrige bygningsdele Bygningsdele som ikke naturligt hører under de andre bygningsdele, herunder indvendige vægge, døre, køkkener, inventar i terræn m.v. 11. Arealudvidelser Bygningsdele der indgår i nye fælleslokaler m.v. 5

8 4. øvrige betingelser 4.1 Økonomiske krav Der skal være tale om arbejder af en vis størrelse, for at de kan omfattes af byggeskadeforsikringen. Den samlede anskaffelsessum skal mindst udgøre 1 mio. kr. inkl. moms i alt for projektet eller mindst kr. inkl. moms i gennemsnit pr. bolig i afdelingen/bebyggelsen, uanset om alle boligerne berøres af renoveringsarbejderne. Beløbene er i 2011 prisniveau og pristalsreguleres. 4.2 Krav om kvalitetssikring Renoveringsarbejderne skal være kvalitetssikrede. Det indebærer, at bygningsejeren i sine aftaler med de projekterende og/eller udførende skal have stillet krav om kvalitetssikring i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetssikring. Den nugældende er Socialministeriets bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring. Omfatter projektet f.eks. kun udskiftning af enkelte bygningsdele, finder kvalitetssikringsbekendtgørelsen anvendelse med de lempelser, der følger af renoveringsarbejdernes begrænsede karakter. 4.3 Krav om drift Renoveringsarbejdernes gennemførelse indebærer, at afdelingen/bebyggelsen i sin helhed bliver omfattet af bekendtgørelsen om bygningsdrift. Den nugældende er Socialministeriets bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift. 4.4 Organisering af renoveringen Renoveringsarbejderne skal gennemføres efter et projektmateriale og have et sådant omfang, at arbejderne i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. 6

9 5. byggeskadefondens ydelser års og 5-års eftersyn Vi foranstalter 1-års (svigt)eftersyn og 5-års (kontrol)eftersyn efter samme retningslinier, som gælder for nybyggeriet. Det betyder, at vi omkring 4 måneder efter afleveringen iværksætter 1-års eftersyn ved at antage et teknisk rådgiverfirma. Eftersynsfirmaet vil stikprøvevis gennemgå renoveringsarbejderne. I god tid inden bygningsejerens 1-års gennemgang med entreprenørerne vil vi fremsende resultatet af eftersynsfirmaets gennemgang og vores konklusioner af eftersynet, således at rapporten kan medtages ved mødet med de evt. ansvarlige entreprenører og rådgivere. Endvidere vil vi omkring 4 år og 4 måneder efter afleveringen iværksætte 5-års eftersyn, hvor de væsentlige svigt, der blev registreret ved 1-års eftersynet, kontrolleres, og hvor andre svigt og skader, som er påpeget som led i driften af bebyggelsen, registreres. Bygningsejeren vil modtage resultatet og vores konklusioner heraf, således at rapporten kan anvendes ved 5-års gennemgangen med entreprenørerne års skadedækning Er der skader, som bygningsejeren ikke kan opnå aftaler om udbedring med de ansvarlige om, kan disse anmeldes til fonden. Anmeldelse skal ske på inden 20 år efter afleveringen. Vi vil vurdere, om der er tale om dækningsberettigede skader efter samme retningslinier, som gælder for nybyggeriet. Skadedækning forudsætter, at renoveringsarbejderne udgør en fornyelse/forbedring. Når vi har anerkendt en skade som dækningsberettiget, gør vi i det omfang det er muligt ansvar gældende overfor de medvirkende ansvarlige parter. 5.3 Hvad er en byggeskade? Ved byggeskade forstås brud, lækage, deformering, ødelæggelse eller svækkelse i bygningen. Byggeskaden skal have årsag i forhold vedrørende renoveringsarbejderne. Uvæsentlige forhold er ikke omfattet af fondens dækning. Andre fysiske forhold (funktionelle forhold) end brud, lækage o.s.v. kan i særlige tilfælde anses som byggeskade. Det kræver, at disse funktionsforhold på afgørende måde nedsætter bygningens brugbarhed. F.eks. hvis et varmeanlæg gør boligen ubeboelig. Selv om der aktuelt hverken er tale om fysiske eller funktionelle byggeskader, kan fonden anse et forhold som en byggeskade, hvis fondens erfaringer siger, at det uden afhjælpning vil udvikle sig til en byggeskade. I vurderingen af sådanne forhold indgår også overvejelser om bygningsdeles sikkerhed og om risiko for personers sikkerhed og sundhed. 7

10 8

11 BYGGESKADEFONDEN Byggeskadefonden er en form for forsikringsordning for almene nybyggerier opført efter 1986 og for almene renoveringer, der er afleveret efter 1. juli 2011, uanset byggeriets alder. Byggeskadefonden er en selvejende institution oprettet ved lov i Fondens formål er: at formidle viden og erfaringer for at begrænse byggeskader at udføre lovpligtige 1- og 5-års eftersyn af opførte byggerier og renoveringer at udarbejde produktnøgletal for nye byggerier at yde støtte til udbedring af byggeskader LOVE OG BEKENDTGØRELSER Lov om almene boliger m.v., kapitel 11 p.t. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011 med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 740 af 27. juni 2011 om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden Bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. Bekendtgørelse nr. 742 af 27. juni 2011 om skadedækning fra Byggeskadefonden BYGGESKADEFORSIKRING AF RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING Tekst: Byggeskadefonden Foto, layout: Tegnestuen Jens V. Nielsen Tryk: Vilhelm Jensen & Partnere Byggeskadefonden, april 2013

12 Studiestræde 50, 1554 København V Tel ,

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013 årsberetning 2013 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 20. december 2011. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 14. december 2011. Nr. 1226. Lovtidende A 2011 Udgivet den 20. december 2011 14. december 2011. Nr. 1226. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2.

Det gældende rammebeløb udgør 20.110 kr. + tillæg for energiklasse 1 på 1.040 kr. eller i alt 21.150 kr./m 2. 1 of 7 Notat til Randersegnens Boligforenings ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen skema A for opførelse af 24 plejeboliger i bofællesskab Marie Magdalene. Boligforeningen fremsendte den 1. november

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2006 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer

ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER. Ingen stabilitet uden gode samlinger. Undgå udeluftventilerede krybekældre. Niveaufri adgang uden problemer ÅRSBERETNING 2005 UDVALGTE TEMAER Ingen stabilitet uden gode samlinger Undgå udeluftventilerede krybekældre Niveaufri adgang uden problemer God rumventilation fjerner fugten Ventilationen var utilstrækkelig

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 BERETNING 2007 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Jesper Nygård, København, formand Gunnar Grangaard, Viborg, næstformand Bjarne W. Christensen, Frederikshavn Per Nielsen, Kolding

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Vejledning for bygherrer Juni 2008. projektgranskning. hvad og hvordan

Vejledning for bygherrer Juni 2008. projektgranskning. hvad og hvordan Vejledning for bygherrer Juni 2008 projektgranskning hvad og hvordan Vejledning for rådgivere PAR og FRI har udarbejdet en detaljeret vejledning for rådgivere i udførelse af projektgranskning. Vejledningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

INDHOLD SIDE 3 I 76 VIRKSOMHEDEN 2009 4 NYBYGGERI 8 PLIGTMÆSSIGE BIDRAG 10 NYE INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN (UDAMORTISEREDE LÅN) 12

INDHOLD SIDE 3 I 76 VIRKSOMHEDEN 2009 4 NYBYGGERI 8 PLIGTMÆSSIGE BIDRAG 10 NYE INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN (UDAMORTISEREDE LÅN) 12 SIDE 3 I 76 INDHOLD INDHOLD VIRKSOMHEDEN 2009 4 NYBYGGERI 8 PLIGTMÆSSIGE BIDRAG 10 NYE INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN (UDAMORTISEREDE LÅN) 12 TILSKUD TIL FORBEDRINGSARBEJDER M.V. 16 SALG AF

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

UDKAST. Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger UDKAST Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger I medfør af 25, stk. 3, samt 27 og 92 i lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007 fastsættes: Afsnit I Kapitel 1 Reglernes anvendelsesområde

Læs mere

BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk

BERETNING 2011. Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BERETNING 2011 BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE Ny Kongensgade 15 1472 København K Telefon 8232 2400 bvb.dk BYGGESKADEFONDEN vedrørende BYGNINGSFORNYELSE BvB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Byggeskadefonden Beretning 1999

Byggeskadefonden Beretning 1999 Byggeskadefonden Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm Nilsson Jan

Læs mere