DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog"

Transkript

1 DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog

2 Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig udvidelse og ombygning af forsøgscentrets kostald, var der et ønske om at erfaring og viden fra byggeriet kunne opsamles og udbredes til landmænd, som står over for at skulle gennemføre et større byggeri. I efteråret 2009 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af nogle af de involverede parter i byggeriet på KFC, og der blev udarbejdet en disposition og et budget for projektet. På den baggrund blev der også ansøgt om midler fra Landbrugets Hudefond, som har støttet projektet og bidraget med en væsentlig del af financieringen. Arbejdsgruppen bag drejebogen består af Anja Juul Freudendal, LMO; Christian Børsting og Peter Trier, KFC; Helge Kromann og Vibeke Fladkær Nielsen, VFL, Kvæg. I forbindelse med indsamling af de gjorte erfaringer fra byggeriet, har Anja Juul Freudendal foretaget interviews med alle byggeriets interes- senter. Lige fra bygherre over rådgiver og myndigheder til entreprenøren samt øvrige håndværkere og leverandører til byggeriet. Vi vil gerne her rette en tak til alle, der har bidraget til drejebogen med viden og erfaring fra det aktuelle byggeri og også med gode råd om byggeri generelt. Det er tanken at denne drejebog skal være til inspiration for landmænd, der går i byggetanker. Her kan man finde viden og inspiration om selve byggeprocessen og det at gennemføre et byggeri, lige fra den første idé til ibrugtagelse af anlægget. En god ide er at tage på inspirationsbesøg hos kolleger. Her vil der altid være noget, hvor du tænker det vil jeg ha, eller: sådan skal det ikke lige være hos mig. Drejebogen findes i en web-version på og vil løbende blive opdateret. Drejebogen er senest opdateret i juni /Helge Kromann, VFL Kvæg Kolofon Forfattere Redaktør Layout Fotos Tryk Udgiver Anja Juul Freudendal, LMO; Christian Børsting og Peter Trier, KFC; Helge Kromann og Vibeke Fladkær Nielsen, VFL, Kvæg Helge Kromann Inger Camilla Fabricius, VFL, Kvæg Helge Kromann og Inger Dalgaard, VFL, Kvæg Printbutikken Videncentret for Landbrug, Kvæg Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N T ; F ; W vfl.dk/kvaeg ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Projektstartsmøde Det kan ofte være vanskeligt at overskue, hvor du skal begynde; er det hos miljø-, produktions-, økonomi- eller byggerådgiveren? Ved at holde et fælles projektstartsmøde med rådgiverne kan du få afklaret mange tvivlsspørgsmål. På mødet vil du få overblik over projektet. Gårdens langsigtede strategi bliver gennemgået. Hvad er mulighederne/rammerne for at udvide, og skal jeg udvide? Hvad er målet med at udvide? Du vil få klarhed over, hvad der er muligt; antal dyr og bygninger, placering i landskabet, mv. Du sikrer også, at alle har kendskab til projektet og de aftaler, der er indgået. Projektstartsmøde Formålet med mødet er at få afklaret, hvad der skal ske på bedriften og hvad det vil indebære økonomisk, produktions- og miljømæssigt. Bedriften nu, de aktuelle planer og planer på lang sigt, diskuteres. På mødet bør bygnings-, miljø-, produktions-, og økonomikonsulenten deltage. Gårdens strategi I samråd med din driftsøkonomikonsulent vil I efter projektstartsmødet kunne udarbejde et beslutningsgrundlag, der er lige til at tage med i banken til de videre forhandlinger. Beslutningsgrundlaget indeholder en beskrivelse af investeringen, kapitalbehovet og finansieringen, men mest vigtigt, så indeholder det baggrunden for investeringen og formålet med det. Det vil sige, banken ser tydeligt, at der er en gennemtænkt strategiplan, der beskriver, hvorfor du skal låne penge. Beslutningsgrundlaget sendes til banken. I nogle tilfælde følges det op af et møde; i andre tilfælde vil opklarende spørgsmål blive løst i telefonen/på mail. Banken vil herefter være i stand til at vurdere, om du kan fortsætte med projektet, eller om der skal tænkes nye tanker. Råd fra driftsøkonomi-konsulenten Beslutningsgrundlag En kort rapport, der indeholder: Baggrund og formål med investeringen Beskrivelse af investeringen, kapitalbehov og finansiering Forudsætninger Resultater og analyser (overslagsbudget, følsomhedsanalyse, rentabilitet, likviditet) Eventuelle bilag. Du kan med fordel undersøge, om der er fonde, tilskudsordninger eller lignende, hvor der kan søges midler hjem til dit projekt. Miljøtjek Et miljøtjek laves som supplement til projektstart, men er der ikke lavet et projektstartsmøde, vil det være nødvendigt med et egentligt miljøtjek. Et miljøtjek laves i samråd med din miljøkonsulent. Her laves en overordnet vurdering af mulighederne for miljøgodkendelse forud for etablering/ændring/udvidelse af husdyrproduktionen på bedriften. Miljøtjek giver et godt overblik over, hvad der kan lade sig gøre. Vurderingen omfatter typisk følgende: Dyreenheder og harmonikrav Naboforhold, lugt, mv. Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, mv. Ammoniakemission, kvælstoffølsom natur, mv. Kvælstofudvaskning til grundvand og overfladevand Fosfortab til overfladevand. På kan du selv se mere om din bedrift og et bredt udvalg af miljødata, der vises på kort. Der findes både data inden for naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand. Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 3

4 Forhåndsdialog med kommunen Er der tale om et bar mark projekt, kan I med fordel invitere kommunens miljørådgivere og byggesagsrådgivere ud til gennemgang af projektet/drøftelse af tankerne omkring den kommende udvidelse. I kan skabe en dialog med kommunens folk og tidligt i forløbet høre deres mening om projektet og ikke mindst, om de har ønsker til projektet. Denne dialog er meget vigtig især i forbindelse med bar mark -byggerier, da der kan være mange interesser indblandet. Til en forhåndsdialog med kommunen skal der laves en situationsplan, så beliggenhed af det nye projekt bliver kendt herunder interne afstande. Og er der lavet en skitse, kan den med fordel drøftes, så eventuelle kommentarer, i forhold til brandtekniske tiltag, kan indarbejdes i det videre forløb. Materialet bør sendes til kommunen inden mødet, så de kan nå at tage stilling til sagen. For en yderligere forklaring af brandtekniske tiltag se følgende tekst om emnet. I forbindelse med bar mark -projekter kan det ligeledes være nødvendigt at søge om landzonetilladelse. Om der kan gives en tilladelse vil være godt at drøfte ved forhåndsdialogen med kommunen. Læs mere om Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug på: Råd fra kommunen Vi vil gerne holde et møde, hvor I viser jeres projekt. Lad det være gennemtænkt og fortæl gerne, hvor I er på vej hen (også om 10 år). Jeres udviklingsplan skal være præsentabel og let at forstå. Sørg for at dine konsulenter har talt sammen inden mødet med os. Hvis der bliver taget særlige hensyn, så forklar hvorfor og respekter efterfølgende hensynet. Tænk gerne simpelt men vis, at der er tænkt! Forklar arbejdsgange og rimeligheden i at bedriften bliver, som den gør Vis, at du er klar over, at der er noget, der hedder vilkår, f.eks. Vedligeholdelsesvilkår Nabohensyn Transportveje Spil med åbne kort over for os og overfor dine naboer Se os som en medspiller og ikke en modspiller. Råd fra miljørådgiveren Landzonetilladelse Ved opførelse af ny bebyggelse på et husdyrbrug uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og opførelse af ny bebyggelse, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, skal kommunalbestyrelsen ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter 10 eller en godkendelse efter 11 eller 12 sikre sig, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes. For byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt, og som opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, skal kommunalbestyrelsen vurdere beliggenheden og udformningen af det ansøgte. Udviklingsplan En situationsplan samt beskrivelser omkring tankerne bag projektet hvorfor er det som det er? Dialog med kommunen Det er vigtigt at se kommunen som partner og ikke fjende jo mere der spilles med åbne kort, jo bedre dialog skabes med kommunen. Det kan være en god ide at invitere naboer, mv. til aftenkaffe, hvor du forklarer dem projektet og omfanget. Det er altid en god ide at spille med åbne kort. Miljøansøgning 2007 blev der indført en ny lov om miljøgodkendelser af husdyrbrug mv. Det medførte, at alle husdyrproducenter, der ønsker at udvide eller ændre på produktionen, skal have en miljøgodkendelse af kommunen. Foto: Inger Dalgaard Side 4 Byggeri af kvægstalde en drejebog

5 Din miljøansøgning bliver udarbejdet i samråd med din miljørådgiver. Ansøgningens del 1 og 2 skal noteres i it-ansøgningssystemet. Del 3 er en beskrivelse, som vedlægges. Du kan læse mere om lov om miljøgodkendelser af husdyrbrug mv. her: Husdyrbrugere skal ansøge om en miljøgodkendelse af husdyrbrug via det digitale ansøgningssystem/it-ansøgningssystemet på: (kræver digital signatur). Læs mere om den gode miljøgodkendelse på: Anmeldeordningen Miljøansøgning En miljøansøgning består groft sagt af tre dele: 1. Beskrivelse af stalde og indhold 2. Beskrivelse af arealer (harmoniareal, tilkøb af jord, gylleaftaler, forpagtninger, mv.) 3. Tekstdel, beskrivelser, supplerende beregninger, diverse bilag, mv. For visse, mindre ændringer f.eks. udvidelse af plansiloanlæg, opførelse af siloer til korn, findes der en anmeldeordning med en lempeligere myndighedsbehandling end den egentlige miljøgodkendelse. Men som hovedregel vil alle ændringer udløse et krav om en miljøgodkendelse eller et tillæg til en eksisterende godkendelse. Opstartsmøde vedr. miljø Inden din miljørådgiver for alvor kan komme i gang skal I holde et opstartsmøde. Inden mødet skal du tage stilling til del 1 og 2, så godt du kan. Har du en ide om staldanlægget, har du allerede lavet jordaftaler, mv? På mødet vil I sammen gennemgå alle de oplysninger, der kræves til miljøansøgningen. Herefter kan miljørådgiveren gå i gang med udarbejdelsen. Råd fra tidligere bygherre Værd opmærksom på, at du selv er medbestemmende til, hvad der kommer til at stå i din miljøgodkendelse. Hvis du f.eks. tilbyder, at udkørsel at gylle kan begrænses til hverdage, kan det komme til at stå som et vilkår i den senere miljøgodkendelse. Råd fra miljørådgiveren Det er godt, hvis du tidligt i forløbet begynder at skaffe oplysninger hjem, lave gylleaftaler, mv. Udarbejdelse af miljøansøgning Informationsmøde Når del 1 og 2 er færdiggjort vil du få resultatet præcenteret på et møde. Herefter vil I sammen gennemgå selve tekstdelen og de supplerende oplysninger. Det kan være et hårdt arbejde at komme igennem, men det er vigtigt, at skaffe de relevante oplysninger, som kræves for at opnå en godkendelse. Opklarende spørgsmål Du skal forvente, at der på trods af opstartsmøde og det efterfølgende møde/informationsmøde, stadig vil være en del opklarende spørgsmål efterfølgende. Gennemgang af miljøansøgning Du får miljøansøgningen til gennemsyn og bliver indkaldt til endnu et møde, når tekstdelen er færdig. I vil nu sammen gennemgå din ansøgning og aftale om der skal tilrettes, inden den sendes til kommunen. (elektronisk) Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 5

6 Miljøansøgning indsendes Kommunen vil typisk sende en kvitteringsmail om modtaget ansøgning. Kommunen vil herefter visitere ansøgningen og sende svar retur til dig og din rådgiver inden for en treugers periode. De vil tage stilling til om ansøgning er fyldestgørende eller ej. I treugersperioden er det vigtigt med tålmodighed. Hvis kommunen ikke svarer inden for tidsperioden, kan du kontakte dem for et svar men ikke før. Når kommunen har modtaget ansøgningen og stemplet den som fyldestgørende, er der opstillet forventede behandlingstider. Tiderne skal betragtes som maksimale tidsperioder: 12 Maksimalt ni måneder. 11 og 16 Maksimalt seks måneder. Miljørådgiver i spil I den periode ansøgningen behandles vil der være en del tilbageløb/opklarende spørgsmål. Lad din miljørådgiver besvare spørgsmålene, da han kan rette/tilføje direkte i systemet. Pas på, at der ikke er flere, som besvarer spørgsmål det kan let blive noget rod. Men sørg for at holde dig orienteret, så du er klar over, hvad der kommer til at stå. 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 og til 75 dyreenheder. 11. Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 75 dyreenheder, som ikke er omfattet af Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder, dog: 1) 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra søer med tilhø rende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer, 2) 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller stipladser til slagtekyl linger, 3) 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller stipladser til æg læggende høns eller 4) 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg ), eller stipladser til slagtesvin (over 30 kg ). 16. Kommunalbestyrelsen kan godkende arealer, der ikke er omfattet af en tilladelse efter 10 eller en godkendelse efter 11 og 12, og som anvendes til afsætning af husdyrgødning fra husdyrbrug omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter denne lov. Er ansøgningen ikke fyldestgørende vil den blive sendt tilbage. Du ryger ud af køen og skal forbedre ansøgningen. Kommunen har ofte angivet, hvor den skal forbedres. Udkast til miljøgodkendelse Når kommunen er klar med et udkast til en miljøgodkendelse sendes det til gennemsyn hos dig og din miljørådgiver, inden den sendes i nabohøring. Det er kommunen, der afgør, hvem der skal spørges i en nabohøring. Godkendelsen er i høring i hhv. seks uger for en 12 og normalt tre uger for en 11. Efter nabohøring bliver miljøgodkendelsen offentliggjort med fire ugers klagefrist. Offentliggørelsen er henvendt til alle. Klage Bemærk: hvis der kommer en klage, kan den have opsættende virkning. Foto: Inger Dalgaard Side 6 Byggeri af kvægstalde en drejebog

7 Miljøgodkendelsen gives Når offentlighedsfasen slutter, vil du holde et sidste møde med din miljørådgiver. I vil sammen gennemgå de opstillede vilkår i godkendelsen. Din miljørådgiver vil ligeledes informere de øvrige konsulenter, hvis der er vilkår, som berører deres område. Du har nu din miljøgodkendelse og tilladelse til at udvide. Førstegangsbesøg fra din byggerådgiver Efter opstartsmødet skal du have besøg af din byggerådgiver på din ejendom. Det er det første møde, hvor dine tanker om et nyt byggeri bliver drøftet lidt mere i detaljer. Mødet kunne med fordel holdes sammen med flere parter. Din bygningsrådgiver, din produktionskonsulent, din dyrlæge, dine ansatte eller andre, som du mener, kan give indspil til dine tanker/ideer. Sørg for at du og din byggerådgiver slutter mødet af med at få sat rammerne for projektet. Hvad, hvor og hvordan Det skal drøftes, hvad der skal ske, hvor det kan ske og hvordan det skal ske. Råd fra byggerådgiveren Det er i denne første fase helt i orden ikke at være helt afklaret men lade tanker, ideer og ønsker få frit spil. Disponering af byggefelt i dag og i fremtiden Der skal tages stilling til den overordnede placering af det kommende byggeri hvor kan det være, hvor vil det være godt i forhold til logistikken, og vil der være plads til udvidelse i fremtiden. Alle dyregrupper, alt foderopbevaring, gyllebeholdere, mv. skal placeres på papiret. Forsøg at se din fremtidige arbejdsdag giver det mening at placere tingene, som du har tænkt? Prøv også at forholde dig til flowet i dit nye byggeri. F.eks.: kan gyllen løbe selv eller skal den løbe op ad bakke? Eller hvilke konsekvenser vil der være ved at benytte nogle eksisterende bygninger; vil logistikken blive besværliggjort eller virker det fornuftigt? Eller hvordan vil det være muligt at lave smittebeskyttelse? Det er meget vigtigt, at have fremtididige udvidelser i tankerne. Det kan være svært at tænke i fremtidige udvidelser, netop som du er i gang med en ny stald, men ved at tænke længere end fem år frem vil du sikre, at du også kan have et anlæg, der kan drives optimalt i fremtiden. At der f.eks ikke pludselig er en gyllebeholder, en plansilo eller andet i vejen. Læs mere om, hvem der skal lave en smittebeskyttelsesplan og hvad den skal indeholde i bekendtgørelsen: Anmodning om udtalelse fra det lokale museum Så snart placering af det nye byggeri ligger fast bør der sendes et brev til det lokale museum med en anmodning om en udtalelse om mulige fortidsminder på arealet. Museets udtalelse baseres i første omgang på arkivalsk kontrol og vil indeholde en vurdering af risikoen for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder på arealet. Anmodningen bør foretages så tidligt i forløbet som muligt, så du er klar over, om museet vil udgrave på arealet og i værste fald, så du er klar over, om du kan bygge stalden på det ønskede areal eller ej. Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 7

8 Hvis du ikke selv har anmodet om en udtalelse vil museet først forholde sig til placeringen senere, når kommunen retter henvendelse. Kommunen henvender sig i forbindelse med håndtering af din miljøsag og byggesag. Du kan læse mere om sikring af fortidsminder på: hvor du også kan læse mere om bestemmelserne i museumsloven. Fortidsminder Hvis du vil se mere om lokalisering af skjulte fortidsminder: Indretning og funktion Dine tanker og ønsker til funktion og indretning af den fremtidige stald skal ned på papir. Du skal i samarbejde med din bygningsrådgiver omkring alle områder af stalden. Det er vigtigt i dette forløb, at få alle ønsker drøftet, men også at forstå de kompromiser, det kan betyde. Hvis der er tale om forlængelser/ombygning i eksisterende, er det vigtigt, at det er tegninger af det, der reelt er bygget, som der tegnes videre på. Ofte er der ændret på tegningerne i byggefasen. Lov om hold af malkekvæg Valg af: Malkesystem Fodringsprincip og udfodringsteknik Intern/ekstern logistik i stalden herunder smittebeskyttelse, mv. Gulvudformning Gødningshåndtering Lejemateriale Ventilationsforhold. 1. juli 2012 træder Lov om hold af malkekvæg i kraft for alt nybyggeri. Indtil da og i forbindelse med ændringer eller udvidelse, er der en række overgangsrodninger og tidsfrister, der skal overholdes. Se i øvrigt: Råd fra byggerådgiveren Tegn ikke videre på gamle tegninger, uden at de er opdaterede. Gør dig tanker om need to have og nice to have er der nogle investeringer, som kan vente? Vær sikker på, at du og din byggerådgiver har samme indtryk af projektet. Afstem forventningerne. Udarbejdelse af skitse Din bygningsrådgiver fører dine tanker ned på papir. Skitsen tegnes op og sendes ud til dig til gennemsyn. Drøft skitsen med andre, f.eks. medarbejdere, dyrlæge, produktionskonsulenten, mv. Når du har drøftet tegningen og vendt fordele og ulempe skal skitsen afsluttes. Skitse Drøft din skitse med familie, venner, produktionskonsulent, dyrlæge, mv., men pas på ikke at blive forvirret. Der er altid mange holdninger til en tegning og på et tidspunkt skal du beslutte, hvad DU vil ha. Husk! det er nemmere at rette en streg på en tegning end senere at skulle flytte muren! Færdiggørelse af skitse Det vil være en god ide, at mødes med bygningsrådgiveren og sammen tegne skitsen færdig. Skitsen kan ændres mange gange undervejs, men på et tidspunkt skal du afslutte den. Side 8 Byggeri af kvægstalde en drejebog

9 Råd fra byggerådgiveren I den afsluttende del af skitsefasen skal du ikke spørge flere til råds! Prisoverslag og bankmøde Når skitsen er optegnet som du ønsker, bør der laves et prisoverslag. Det giver et godt billede af den endelige byggepris. Prisoverslaget bruges til at udarbejde det endelige budget. Når det endelige budget er færdigt, er det tid til et bankmøde. Ved bankmødet deltager du selv og eventuelt din økonomikonsulent. I forelægger budgettet og forklarer projektet. Efterfølgende vil banken tage stilling til om projektet kan foresætte som nu, eller om der skal ændres/spares. Er der tale om ombygning/renovering af noget eksisterende kan usikkerheden på et prisoverslag blive større. Her kan der nemmere komme uforudsete udgifter. Råd fra driftsøkonomirådgiveren Prisen skal være tæt på den endelige pris (+/- 10 %), da det er svært at komme i banken efterfølgende og låne ekstra penge. Så husk at få alt regnet med. Udarbejdelse af rådgivningsaftale Det er ca. på dette tidspunkt, at du og din byggerådgiver/ingeniør udarbejder en rådgivningsaftale på rådgivningsarbejdet. Det sikrer, at I har fælles forståelse for, hvad du skal tage dig af, og hvad din rådgiver skal gøre og til hvilken tid arbejdet skal være færdigt. Du kan betragte aftalen som en forsikringsaftale mellem dig og din rådgiver. Råd fra tidligere bygherre Sørg for at få en klar aftale omkring hvad du står for og hvad din rådgiver tager sig af. Det gælder i hele forløbet! Prisoverslag En vurdering af dit projekt med en estimering af den forventede pris. Prisen vil typisk være opdelt i områderne: Jord-, beton- og murerarbejde Tømrearbejde Kloakarbejde El-arbejde VVS-arbejde Gødningsanlæg Inventar Malkeanlæg Ventilation Foderanlæg Grovfoderopbevaring Gødningsopbevaring Planering/Jordbundsforhold, mv. Evt. vejanlæg og beplantning. En miljøgodkendelse er ikke en byggetilladelse! En miljøgodkendelse giver tilladelse til at have dyr på det ansøgte sted En byggetilladelse giver tilladelse til at bygge noget at have dyrene i på det ansøgte sted. Ansøgning om byggetilladelse I din miljøgodkendelse har du fået tilladelse til at have dyr. Nu skal du have tilladelse til at have noget at have dyrene i. Der skal vedlægges myndighedstegninger til byggeansøgningen/anmeldelsen. Der er forskel på om du skal byggeansøge eller byggeanmelde dit projekt. Det afhænger af dit projekt og omfang. Der skal altid byggeansøges til driftsbygninger, mens f.eks. en gyllebeholder kan byggeanmeldes. En byggeansøgning skal indeholde: Situationsplan med afstande Plan med angivelse af længde og bredde Snit med beskrivelse af facader overflader Tag, vægge, farver, højde Brandteknisk dokumentation. Du kan finde oplysninger om, hvilke projekter, der skal byggeansøges: Og hvilke, der skal byggeanmeldes på: Bliver de forskellige afstandskrav ikke overholdt skal ansøgningen samtidig vedlægges en dispensation med en begrundelse for, hvorfor der skal dispenseres. Skal bygningen placeres, så de ikke længere er placeret i nærheden af det eksisterende byggeri skal der udover byggeansøgningen udarbejdes en landzonetilladelse (se også beskrivelse under miljøansøgning). Afstande Du kan finde oplysninger om diverse afstande mv. på: Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 9

10 Du skal være forberedt på, at der kan komme tilbageløb fra kommunen. De kan stille opklarende spørgsmål til dit byggeri. Kommunen vil typisk ikke afgøre din byggesag før din miljøgodkendelse er givet. Brandteknisk dokumentation I forbindelse med projektering og opførelse af nye bygninger inden for landbruget er det vigtig at tage højde for de brandtekniske forhold. Man kan dele landbrugsbygninger op i flere forskellige kategorier, og inddele disse i forskellig områder. Er der tale om landbrugsbygninger til dyrehold, vil kommunen normalt forlange en brandteknisk dokumentation. En sådan dokumentation skal beskrive bygningens indretning, flugtvejsmuligheder, brandtekniske installationer og en række andre ting. Dokumentationen skal ledsages af et sæt tegninger, der viser indretning og flugtveje i bygningen. Skitse På en skitse kan du danne dig et indtryk af den kommende stald. Du kan tydeligt se indretning og funktion i stalden, og få et overblik over, hvordan din hverdag kommer til at være i fremtiden. Du skal bruge skitsen til at få tanker, ideer og ønsker ned på papir. Skitsen består af en grundplan, et snit og en situationsplan Byggesagsgebyr Der er i dag betaling for byggesagsbehandling. Se mere om byggesagsgebyr i din kommune på: Bygningsreglement Link til eksempelsamling og Bygningsreglement : Myndighedstegninger Myndighedstegninger er en udvidelse af skitsen. Myndighedstegninger består af grundplan med en kort materialebeskrivelse, principsnit, facadetegninger, situationsplan med ny bygning samt afstandsforhold, regnvand og gylleforløb. Der er taget hensyn til brandforhold og eventuelt udarbejdet en redegørelse for de brandtekniske forhold. Du skal bruge myndighedstegningerne i forbindelse med byggeansøgning af dit projekt og eventuelt i forbindelse med din miljøansøgning. Projekteringstegninger Projekttegninger er byggetekniske tegninger. Projekttegninger består af grundplan, snittegninger på udvalgte steder i stalden samt detailtegninger, facadetegninger, fundamentstegning og en situationsplan, hvor diverse ledninger og rør er vist. Du skal bruge projekttegningerne i forbindelse med indhentning af tilbud og ikke mindst, skal du bruge tegningerne i forbindelse med udførelse af byggeriet samt i forbindelse med færdigmelding. Priser på byggeriet Det er nu tid at beslutte, hvordan du ønsker byggeriet gennemført, og hvordan priserne skal hentes hjem. Det kan være lokale håndværkerer, der skal gennemføre byggeriet, men det kan med fordel også være en entreprenør fra naboområdet. Der er forskellige måder at få den endelig pris på dit projekt. Du kan vælge at sende projektet i udbud, eller du kan indhente et tilbud. Forskellen på de to former er meget enkel. Ved at sende projektet i udbud vil der ofte være % prisforskel. I en periode, hvor der er fuld fart på byggeriet eller en periode, hvor der bygges meget lidt, kan man tro at priserne ligner hinanden, og at der ikke er meget besparelse at hente, ved at sende projektet i udbud. Erfaringerne viser dog, at der er lige stor spredning på projekterne uanset markedssituationen. Udbud eller Tilbud Ved et udbud er det dig, der bestemmer hovedlinjerne, mens det ved indhentning af tilbud er entreprenøren. Side 10 Byggeri af kvægstalde en drejebog

11 Midtersiderne kan tages ud >> Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 11

12 Processer i forbindelse med gennemførelse af et staldbyggeri IDÉFASE Æ SAGS BEHANDLING Æ PROJEKTERING Æ BYGGERI Æ Opstartsmøde Dato: Formøde Dato: Byggearbejde Byggestyring og tilsyn Byggemøder IBRUG TAGNING Æ Ibrugtagning og plan for ibrugtagning Aflevering Dato: Færdigmelding 1.-års gennemgang Dato: 5.-års gennemgang Dato:

13 << Midtersiderne kan tages ud Side 14 Byggeri af kvægstalde en drejebog

14 Udbud Ved et udbud beslutter bygherren, hvilke ændringer der skal tilføjes eller slettes fra standardaftalen (AB). Ved et udbud er det bygherrens vilkår. (Betaling Sikkerhedsstillelse Dagbøder) Tilbud Ved et tilbud beslutter entreprenøren, hvilke ændringer der skal tilføjes eller slettes fra standardaftalen.(kort betalingsfrist Ingen sikkerhedsstillelse Ingen dagbøder). Bygherren beder om et tilbud, som bliver givet på entreprenørens vilkår. Der er flere, forskellige typer af entreprise. Hvilken én du skal vælge, er op til dig og dit ønske om projektstyring/indflydelse/arbejde. Former for entrepriser Fagentreprise Jord, kloak, murer, tømrer, el, VVS, inventar, foderanlæg, ventilation, gødningshåndtering og gødningsopbevaring hver for sig eller enkelte samlet Udbud efter projekteringstegninger. Storentrepriser Flere entrepriser samlet ved en entreprenør (ofte råhuset; jord-, kloak-, murer- og tømrerarbejde) Udbud efter projekteringstegninger. Hovedentreprise Alle entrepriser ved en entreprenør samlet pånær projektering Udbud efter projekteringstegninger. Totalentreprise Bygherren udarbejder betingelser Funktions-beskrivelse af alle ønsker til byggeriet på bygherrens vilkår Udbud efter en skitse. For eller imod Storentreprise Du får præcis, hvad du ønsker Kræver fuld projektering Du får et entydigt udbudsmateriale Der konkurreres udelukkende på pris og ikke på materialevalg. Totalentreprise Pris gives på skitseniveau med funktionsbeskrivelse Mindre indflydelse på inventar, udmugningsanlæg, ventilation, gulv, mv. Der bliver en del ekstra møder med opklarende spørgsmål efter udbud Alle ændringer skal prissættes. Du konkurrerer både på pris og materialevalg Kan være billigere ved standardiserede byggerier. Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 15

15 Råd fra byggerådgiveren Råbygningen bør du altid tage som storentreprise da det kan blive et stort arbejde efterfølgende med koordinering af de forskellige fagentrepriser. De øvrige områder i stalden kan bedre tages som fagentreprise. Sørg for, at banken er positivt indstillet, inden du sender projektet ud i udbud det er et stort arbejde at beregne prisen og spildt arbejde, hvis projektet ikke bliver til noget. Spildt både for dig og for håndværkerne. Husk der er forskel på et overslag og en fast pris. Et overslag vil ofte variere meget i forhold til den pris, som du ender med at betale, mens den fast pris er det, som du ender med at betale. Du får et overslag, hvis du løseligt hører eks. elektrikeren til en pris. Giver du ham derimod et godt beskrevet materiale, kan han give en fast pris. Et godt udbud består af 1. Betingelser (vilkår) for afgivelse af tilbud, med for eksempel dagbødestørrelse, sikkerhedsstillelse og betalingsvilkår (fællesbestemmelser). 2. Projekttegninger, der beskriver konstruktionsopbygning, materialevalg og krav til udførelsen. 3. Beskrivelse, som supplerer tegningerne og beskriver de krav til byggeriet, der ikke er med på tegningerne (bygningsbeskrivelser). Du skal ikke spørge en håndværker, som du ikke ønsker skal udføre opgaven! Projekteringsmøde I forbindelse med opstart i projekteringsfasen bør der afholdes et møde hos dig med din byggerådgiver, tegner og ingeniør. Her vil projektet blive gennemgået, så det står klart, hvordan din nye stald kommer til at se ud. Alle materialer og - valg vil blive drøftet lige fra bund til tag. Det er også på dette møde, du beslutter, hvilke håndværkere, der skal afgive bud. OG på dette møde, du beslutter/afgør, hvem der skal give bud/levere det øvrige til stalden (fx inventardelen). Du skal i samråd med din bygningsrådgiver tage stilling til, hvem der skal give pris på projektet. Der vil typisk være 4-5 håndværkere, der giver bud. Inden udarbejdelse af projektmateriale, tegninger og udbudsmateriale Råd fra byggerådgiveren Det er vigtigt i forbindelse med sambygning med eksisterende eller ændring i eksisterende bygning, at de eksisterende tegninger er blevet tilrettet, inden de bruges til at tegne videre på. Tegningerne skal være af det, der er bygget og ikke af det, der var tiltænkt bygget. Inden du starter projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale skal der være afklarede forhold omkring: Indretning og funktion af stalden De brandtekniske forhold (hvis det ikke allerede er gjort i forbindelse med byggeansøgningen) Eget tilkøb af fagentrepriser. Projektet skal være så afklaret som muligt, da selv en lille ændring efter projekteringstart betyder ændring på flere tegninger. Og derved fordyres projekteringen! Side 16 Byggeri af kvægstalde en drejebog

16 Fagentrepriser Hvis du selv ønsker at stå for noget af arbejdet med at hente priser hjem, er det oftest priser på inventar, ventilation, gødningsanlæg, el og vvs. Det er vigtigt, at du holder et møde med hvert firma, som skal give en pris. Du får det bedste resultat ved at mødes med firmaet ved køkkenbordet gerne sammen med din byggerådgiver. Her kan detaljer tegnes op og det hele kan snakkes godt igennem, så du får f.eks. det inventar, der passer til de funktioner, du ønsker. Er der mere end et firma til hvert emne kan du lave en funktionsbeskrivelse det gør det lettere for dig at sammenligne priserne efterfølgende. Valg af leverandør Sæt dig godt ind i tingene og sæt dig ind i, hvilket firma, der kan yde service efterfølgende (pas på ikke udelukkende at gå efter billigste indkøbspris) Der kan ofte være langt fra sælgeren af et produkt til montøren vær sikker på at sælgeren ved, hvad han sælger. Hvis du har valgt en løsning med storentreprise kan du selv hente priser hjem på eks. inventar og skrabersystemer. Her vil det være optimalt, om de enkelte firmaer får dine projekttegninger til gennemsyn, så du sikrer, at de leverer det, du ønsker og så det passer til din nye stald og den funktion du ønsker. Når du har besluttet, hvem der skal levere f.eks. inventar, kan typen tegnes på din projekteringstegning, og det kan skrives ind i udbudsmaterialet Udarbejdelse af beskrivelse til udbudsmateriale Som supplement til projekteringstegningerne udarbejdes en grundig beskrivelse af dit projekt. Beskrivelsen består af fællesbestemmelser og bygningsbeskrivelser. Beskrivelsen indeholder bl.a. Kontraktforhold og AB92/ABR93 Uddybende beskrivelser af materialer, kvalitet og konstruktionsforhold Indhold i de forskellige fagentrepriser Bygherreleverancer. Råd fra faghåndværkeren Forsøg tidligt i forløbet at beslutte hvilket inventar, skraber, ventilation, mv., du vil have ind i stalden. Det vil få stor indflydelse på prisen og ikke mindst på hvor godt tingene kommer til at hænge sammen efterfølgende. Det vil også have stor indflydelse på prisen på projektering, hvis tegningen skal tilrettes flere gange. Det er f.eks. ret afgørende for elektrikerens pris, hvor meget strøm, der skal trækkes til de enkelte emner. Hvis ikke det er oplyst præcist, hvad der skal bruges, vil der ofte blive benyttet en standard for at være sikker. Det er afgørende for mureren, at han kender inventarleverandøren. Så ved han eksempelvis, hvor stolperne skal nedstøbes, om der skal være en eller to til en dobbeltrække, osv. Råd fra byggerådgiveren El og vvs i forbindelse med byggeri af kvægstalde er blevet en større andel af den samlede pris i takt med, at mekaniseringen stiger. Alt afhængigt af, hvor meget mekanisering, du har i dit byggeri, bør du overveje at lave el- og vvs-udbud. Herved kan du få den rette pris, samt være sikker på at få det du ønsker. Vær forberedt på at skulle tage mange detailbeslutninger om din nye stald. Som byggerådgiver kan vi vejlede dig til en beslutning, men det er dig som skal træffe beslutningen. Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 17

17 Ingeniøren inddrages Der vil, i forbindelse med overgang fra skitse og myndighedstegninger til udbudsmateriale og projekteringstegninger, ske en inddragelse af endnu en rådgiver. Tidligere har det været en bygningsrådgiver med fokus på indretning og funktion af stalden, der har været første mand/dame på opgaven. Nu hvor projektet rykker nærmere en opførelse vil det være ingeniøren, der inddrages mest. Rådgiveren vil dog stadig følge projektet. Råd fra ingeniøren Potentialudligning skal udføres korrekt for at sikre, at kvæget ikke udsættes for strømspændinger. Det vil være oplagt at lade mureren udføre arbejdet og lade elektrikeren kontrollere. Men det er altid elektrikerens ansvar, at det er udført korrekt. Læs mere om potentialudligning i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6: eller Landbrugets Byggeblad: Projektering færdig udbudsmøde med indbudte håndværkere Råd fra ingeniøren Udbudsmøde Gennemgang af udbudsmaterialet med indbudte håndværkere/entreprenører sikrer mod eventuelle misforståelser. Der udarbejdes et referat fra mødet så alle involverede parter får den samme information. Når din stald er færdigprojekteret er det MEGET vigtigt, at du gennemgår projektet. Er det blevet som ønsket. Din byggerådgiver og din ingeniør gransker tegningen, men du skal også selv være med i gennemgangen. Inden udbudsmaterialet sendes ud bør de 4-5 håndværkere/entreprenører indkaldes til et udbudsmøde, hvor projektet gennemgåes, og hvor de kan stille opklarende spørgsmål. Her vil mange misforståelser kunne undgås. Der skal udsendes et referat fra dette møde, så oplysningerne ligeledes er på skrift. Råd fra entreprenøren Et udbudsmøde er specielt vigtigt i forbindelse med ombygninger eller tilbygninger til eksisterende byggeri. Udbudsperiode Håndværkerne skal nu have ca. tre uger til at beregne prisen på dit projekt. I de tre uger kan du forvente besøg fra de enkelte, så de kan se stedet og eventuelle spørgsmål besvares. Det er også muligt, at sende spørgsmål til din byggerådgiver/ingeniør, som vil sende et samlet rettelsesbrev ud til alle inviterede til prisgivning. Herved sikres, at reglerne for udbud overholdes, så alle får de samme oplysninger. Side 18 Byggeri af kvægstalde en drejebog

18 Gennemgang af indkomne tilbud Når de tre uger er gået er det tid til at åbne kuverter med priser. Det vil typisk foregå hjemme hos dig, hvor hvert firma er præsenteret. Der åbnes præcis på det aftalte klokkeslæt. Alle priser læses op, og herefter slutter mødet. Tilbage bliver din byggerådgiver/ingeniør, så I sammen kan drøfte prisniveauet. Og prisen i forhold til det budgetterede. Ved et efterfølgende møde skal alle tilbud ses igennem hver for sig, og det skal besluttes, hvem der skal snakkes med igen. Det kan være flere firmaer. Se på kvalitet og kvantitet af projektet, pris og betalingsbetingelser, tidsplan, forbehold, underleverandører, kvalitetssikring og sikkerhedsstillelse. Alle priser skal samles på et stykke papir. Dvs. alle priser skal skrives ned også de priser, du selv skaffer hjem. Eksempelvis inventarpriser. Det kan hjælpe dig til at få det fulde overblik. Råd fra ingeniøren De priser, som du selv tager hjem, skal du huske at forhandle om her er det også muligt at hente besparelser! Endelig finansiering Når den samlede investeringspris er kendt, skal materialet sendes til finansieringskilder til sidste præsentation af projektet. Herefter vil finansieringskilderne give en tilkendegivelse om muligheden for finansiering. Råd fra driftsøkonomirådgiveren Uanset, hvor godt projektet er gennemtænkt og hvor mange priser, du har fået hjem, vil der altid komme noget uforudset i projektet. Sørg derfor for, at der er sat penge til side til uforudsete udgifter! Der skal ALTID være en fast/aftalt pris på ekstra arbejde. Vær samtidig skarp på om byggeriet holder sin tidsplan eller om det skal/kan rykkes. Og sørg for at alt ekstra arbejde aftales skriftligt. Det gør det knap så nemt at sige ja til for meget! Forhandling med tilbudsgivere Når du er afklaret omkring, hvem der skal bygge projektet, skal der afholdes et møde med din ingeniør og den håndværker, der kommer til at stå for opgaven. I laver en aftale/kontrakt og en tidsplan. Efter dette møde indkaldes til et egentligt opstartsmøde. Opstartsmøde På et opstartsmøde bør alle parter deltage, dvs. alle håndværkere, leverandører, byggerådgiver, mv. Den endelige tidsplan udarbejdes, og alle aftaler ordnes. Ingeniøren laver et referat af dette møde. Referat fra opstartsmøde indeholder: Rettelser til tegning Tidsplan gerne med delmål Kontrakten mellem dig og entreprenører/ håndværker bør indeholde: Navne på aftaleparter, samt hvem der er aftaleberettigede Aftalegrundlag: tegninger, beskrivelse, betingelser samt tilbudspris Entreprisesum Tidsplan Økonomi: betalingsbetingelser, evt. krav om sikkerhedsstillelse og evt. krav om dagbøder. Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 19

19 Adresseliste PSS (skal den laves/hvem skal lave den?) Forsikringer Byggetilladelse Aftaler om byggemøder og byggestyring Afklaring af garanti. Råd fra tidligere bygherre Det er urealistisk at tro, at en forlængelse af den eksisterende stald/ombygning i den eksisterende stald ikke påvirker produktionen. Men ved at være på forkant med projektet kan du undgå store udsving. Det hele kommer til at gå meget nemmere, hvis både du og din rådgiver er forberedt på det næste skridt. Vær på forkant med tingene! Formøde inden byggeri Du bør afholde et formøde med dig, din byggerådgiver/ingeniør og formanden for byggepladsen, så tegningerne kan gennemgås inden opstart af byggeri. Mødet bør afholdes ca. 1 uge før forventet byggestart. Herved kan rettelser/tilføjelser drøftes, og der kan komme en ny, tilrettet tegning, som er klar, når byggeriet går i gang. PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed, skal sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidig være et godt styringsredskab for byggeledelsen. Der skal altid udarbejdes en skriftlig plan, hvis to eller flere firmaer samtidig beskæftiger mere end 10 personer på pladsen. Det er bygherres ansvar, som kan uddelegeres til rådgiveren. På byggepladser med flere arbejdsgivere og færre end 10 personer samtidigt skal der kun udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed, hvis arbejdet er særlig farligt. Din ingeniør kan hjælpe med at lave planen og afholde sikkerhedsmøder hver 14 dag, som det foreskrives. Mødet skal afholdes af en person, som er uddannet sikkerhedskoordinator. Læs mere om PSS på: Råd fra formanden på byggepladsen Det er altid godt med gode ideer til et nyt staldanlæg, men ideerne skal som udgangspunkt stoppe/være udtømt, når projektering går i gang og helt sikkert ved byggeriet! Skulle der alligevel komme en ny ide på banen, skal der beregnes en pris på ændringerne, hvorefter ideen revurderes. Der skal ALTID være en opdateret tegning på byggepladsen. Den skal hænge, så alle kan se den. OG der skal altid være en telefonliste over alle, der har med byggesagen at gøre. Så er det hurtigt, at få løst et problem. Byggefasen Sørg for at skabe et godt forhold til pladsformanden. Det løser mange konflikter, inden de opstår. Sørg for at få rene linjer inden byggestart værd helt klar på, hvad der er med i projektets pris, og hvad der ikke er. Side 20 Byggeri af kvægstalde en drejebog

20 Byggestyring og tilsyn Du kan vælge at få ført tilsyn med dit byggeri. Det vil være din ingeniør, som løfter denne opgave. Du skal betragte din ingeniør som din forlængede arm. Byggestyring viser sig gentagne gange at være mere tidkrævende end forventet. I din rådgivningsaftale vil du med rådgiveren/ingeniøren have aftalt, hvem der er ansvarlig for hvad i forbindelse med byggestyring og tilsyn. Byggemøder Byggemøder afholdes hver uge eller hver 14. dag.(efter behov) Her afklares alle spørgsmål i forbindelse med byggeriets afvikling, herunder eventuelle fravigelser af tidsplanen, opfølgning på kvalitetssikring og logistik samt eventuelle projektændringer og de økonomiske konsekvenser heraf. Det vil være fornuftigt at holde byggemøder på en fast ugedag. Det aftales fra gang til gang, hvem der skal deltage i næste byggemøde. På byggemødet kan der også laves økonomistyring. Her vil der hele tiden være fuldt overblik over investeringen og det samlede arbejde. Efter hvert byggemøde laves et referat, hvor tingene bliver opsamlet. Husk at alle de aftaler, som du har lavet, f.eks inventar eller skraberanlæg skal passes ind i tidsplanen. Det er rigtig ærgerligt, hvis mureren pludselig står og mangler stolpen til sengebåsen, fordi den ikke lige er kommet til pladsen! Råd fra bygherre som har bygget nyt staldafsnit Brug byggemøderne til at skabe overblik - det er her der skabes en rød tråd. Lad din ingeniør være tovholder og stå for aftaler og referater det giver dig tid til at passe køerne. Det er vigtigt, at du som bygherre stadig passer køerne men hold dog øjnene åbne for, hvad der sker på byggepladsen! Og hold dig informeret omkring, hvad der sker på byggepladsen, f.eks hvornår slukker de for vandet eller tager strømmen. Sørg for at skabe tillid til din byggeformand en god tone løser/undgår mange konflikter Lad din ingeniør være bussemand! Du skal være på byggepladsen også efter et byggemøde, hvor det har været nødvendigt, at være lidt skarp i tonen. Så er det rart, at det er en anden end dig, der hæver stemmen. Byggestyring indeholder bl.a: Afholdelse af byggemøder Ajourføring af tidsplan Blækspruttefunktion samler løse ender Tilsyn indeholder bl.a: - Stikprøvevis tilsyn på byggepladsen - Kvalitet og kvantitet kontrolleres - Overholdes det aftalte arbejde og kvalitet. På et byggemøde vil I blandt andet se på: Referat fra sidste byggemøde Byggeriets stade (til brug for a conto betalinger) Økonomistyring Ajourføre tidsplanen Registrere vejrligsdage (vinterforanstaltninger) Registrere forsinkelser (årsag og ansvarlige aktører) Evt. varsle dagbøder Kommende aktiviteter herunder bemanding de næste dage Projektændringer Gennemgang af alle entrepriser Registrering af konsekvenser tidsmæssigt og økonomisk Økonomi og sikkerhedsstillelser Ajourføring af kontrakter og garantistillelser Sikkerhed på byggepladsen (skal gennemgås hver 14. dag) Koordinering af sikkerheden (sikkerhedsplaner, registreringer kritiske arbejder) Gældende tegninger Ajourføring generelt. Ibrugtagning og plan for ibrugtagning møde og motivering Der skal senest en måned før byggeriet er færdigt laves et møde mellem dig, dine ansatte, din produktionsrådgiver, din dyrlæge og din byggerådgiver. Det er nu tid for at lave en plan for ibrugtagning. Ved at inddrage dine ansatte bliver der ejerskab til den plan I får lavet. Byggeri af kvægstalde en drejebog Side 21

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Fagentreprise: stål- /tømrer

Fagentreprise: stål- /tømrer Udbud betaler sig udnyt konkurrencen Af Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak, Byggeri & Teknik I/S Fagentreprise: jord-, kloak-, støbe-, murer- /element-, overfladebeh. Fagentreprise: stål- /tømrer Storentreprise

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer DATO 8-9-2015 JOURNALNUMMER 09.17.24-P19-3-15 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Notat. Tåstebjerggyden 23, 5600 Faaborg: Vurdering af landskabelig påvirkning

Notat. Tåstebjerggyden 23, 5600 Faaborg: Vurdering af landskabelig påvirkning Notat Tåstebjerggyden 23, 5600 Faaborg: Vurdering af landskabelig påvirkning Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 26-04-2010 Sagsid.: 09.17.18-P19-7-08 Version nr.: 1 Ansøgning om miljøgodkendelse, Tåstebjerggyden

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Afgørelse om etablering af maskinhal på ejendommen Hebbelstrupvej 84, 9700 Brønderslev

Afgørelse om etablering af maskinhal på ejendommen Hebbelstrupvej 84, 9700 Brønderslev Mogens Skjølstrup Larsen Hebbelstrupvej 84 Hallund 9700 Brønderslev Miljø, vand og natur Dato: 25-03-2013 Dok. nr.: 56362/13 Sagsbeh.: dwtfpn Lokaltlf.: 2138 6554 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

LANDBRUGS BYGGERI Til det professionelle kvæg- og svinebrug

LANDBRUGS BYGGERI Til det professionelle kvæg- og svinebrug LANDBRUGS BYGGERI Til det professionelle kvæg- og svinebrug Rådgivere Arkitekter Ingeniører 2 SKITSEFORSLAG Skitsen skal afklare den daglige logistik og rutiner, samt være grundlag for et beregnet prisoverslag

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2010 Vejledende opgørelse over honorar for arkitektydelser i

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

Hvad skal der til for at få byggeprisen ned? Foredrag nr. 19

Hvad skal der til for at få byggeprisen ned? Foredrag nr. 19 Hvad skal der til for at få byggeprisen ned? Foredrag nr. 19 Bygningsrådgiver Cathrine Magrethe Bak, Byggeri & Teknik I/S & Salgschef Pelle B. Jensen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S Lavt hængende

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning

Herning Kommune Torvet Herning. att.: Peter Lindhard Birch. Gyllebeholder. 1. Indledning Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning att.: Peter Lindhard Birch Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 26. juli 2016 Journalnr.: 208545 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Sekretær: Lene Fjord

Læs mere

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand (AB) Klaus Hemmingsen (KH) MinAltan A/S (MIN) Lars Madsen (LM) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat. Sag: 11.3158.02 - AB Lindstrand Emne: Byggemøde nr. 1, uge 8 Mandag d. 16. februar 2015, kl. 10.00 Sted: Hjalmar Brantings Plads 6 Referent: LM Deltagere: Anne-Marie Johnstone (AM) AB Lindstrand

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3,

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3, TJØRNTVED A/S Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 23-03-2016 J. nr. 16/2926

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Jura. Hovedentreprenør. Underentreprenør. Egenproduktion jord. Egenproduktion Kloak. Egenproduktion Beton. Egenproduktion elementer

Jura. Hovedentreprenør. Underentreprenør. Egenproduktion jord. Egenproduktion Kloak. Egenproduktion Beton. Egenproduktion elementer Jura Underentreprenør Egenproduktion Kloak Jura Underentreprenør Egenproduktion Kloak Granskning af udbud Håndværkerens tjekliste Spørgeaktionsskema Projektjournal Redegørelser Redegørelse for licitationsform

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Nyetableret på kvæggården v./kvægkonsulent Peter K. Møller

Nyetableret på kvæggården v./kvægkonsulent Peter K. Møller Nyetableret på kvæggården v./kvægkonsulent Peter K. Møller Se på kvægejendom Nysgerrig=> Interesseret => Forelsket Vigtige rammer for dit virke Stalden(Gulv, sengebåse, ædepladser, separation, malkekapacitet,

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere