MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten"

Transkript

1 MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

2

3 Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation.

4 Topmontering 1. Vær opmærksom på at montagen skal udføres således at afstand fra uisoleret røgrør til brændbart materiale er min 300 mm, samt at afstanden fra den isolerede skorsten til brændbart materiale bliver min 50 mm. Det uisolerede røgrør må kun anvendes i det rum hvor ovnen er opstillet, og må ikke komme nærmere loftet end 225 mm. Dette betyder, at den isolerede skorsten skal starte min. 225 mm under loftet i rummet hvor ovnen er opstillet, og fortsætte ubrudt til op over taget. 2. Anvend en loddesnor til at markere centrum for gennemføring i hhv. etagegennemføring og tag. Sørg for at save hullet svarende til skorstenens yderdiameter tillagt 50 mm fri luft hele vejen rundt om skorstenen (afstandskrav til brændbart). Ved brud på klimaskærm / damp spærre, anvendes en damp spærre membran, der tilpasses diameteren på skorstenen og trækkes ned over denne, for efterfølgende at fastgøres på den eksisterende klimaskærm med det medfølgende butyl bånd. Ved brud på undertag, anbefales det at anvende en undertagsgennemføring, der sørger for at vand ledes udenom skorstenen og videre ned af undertaget. 3. Afmontér tagplade eller tagsten, og skær hul til skorstenen. 4. Start med at montere skorstenen ved at montere det uisolerede røgrør direkte på ovnen. Hvis diameteren ikke passer direkte på ovnen kan GRAMETA være behjælpelig med at producere et overgangsstykke tilpasset på mål. Længden af det uisolerede røgrør skal tilpasses således afstandskrav til loft overholdes. Det er samtidig en god ide, at placere loftkraven på ovnen, inden montage af røgrøret da man herved ikke skal vride for meget i loftkraven for montage efterfølgende. 5. Saml startkoblingen, bestående af en inder ring samt en afdækningsring. Disse to enheder skal sammenføjes korrekt inden man montere den på det uisolerede røgrør.

5 6. Montér startkoblingen ovenpå det uisolerede røgrør. Nippelenden på startkoblingen skal gå ned indvendig i det uisolerede røgrør. 7. Montér de enkelte isolerede sektioner ovenpå startkoblingen. Nippel enderne på skorstenssektionerne skal vende opad. Hver sektion indeholder et spændebånd som monteres på samlingen. Før skorstenen op over tag i fuld højde. Ved passage gennem isolering på loft / tagkonstruktion, skal der, hvor der ønskes isolering helt ind omkring skorstenen, anvendes en speciel isoleringsbøsning fra GRAMETA. 8. Montér styrebeslag for spær på spærene lige under taget. Styrebeslaget sikrer at skorstenen ikke udelukkende aflastes mod vindlast i taginddækningen, for således at sikre at tætheden i taginddækningen bibeholdes. Husk at overholde 50 mm afstand til spær fra skorsten. 9. Placér taginddækningen ned over skorstenen. Centrer og fastgør den til taget ved at føre den øverste del af det fleksible wakaflex op under den overliggende tagplade eller tagsten, og ved at lade begge sider, samt den nederste flade ligge udenpå tagplade eller tagsten. Her fastgøres wakaflexen forsigtigt ved at presse det formonterede butyl bånd ned mod tagfladen (husk at afrense tagfladen grundigt inden montage). Kraven føres ned over skorstenen og placeres på taginddækningen. Det medfølgende silikone påføres øverst under kraven for at sikre at vand der løber ned af skorstenen ledes ud på taget. Kraven tilspændes. 10. Hvis der er samlinger af skorstenen over tag, anbefales det, at anvende det forstærkede spændebånd på disse samlinger. Hvis skorstenen stikker mere end 2 meter op over tag, skal der desuden anvendes enten bardunsæt eller støttebeslag for tag. 11. Montér hætten ved hjælp af det medfølgende snaplås spændebånd. 12. Loftkraven løftes op under loft, og monteres med de medfølgende skruer. Husk at påsætte den medfølgende silikoneliste rundt om skorstenen.

6 Bagudmontering 1. Vær opmærksom på afstandskravene som beskrevet ovenfor under punkt 1. Desuden skal det horisontalt placerede isolerede skorstensrør gennem ydervæggen stikke min 150 mm ind i rummet hvor ovnen er opstillet. Dette gælder ikke hvor væggen er opført i ikke brændbart materiale. I det tilfælde må det uisolerede røgrør fra ovnen gerne føres gennem væggen. 2. Afmærk centrum til hullet af den horisontale skorstenssektion. Hullet laves lidt større end skorstenssektionen, og det anbefales at anvende 2 loftkraver til afdækning fra begge sider. 3. Montér T sektionen på vægkonsollen eller gulvkonsollen, og løft denne op således at center for skorstenen rammer ud for center af hullet i væggen. Herefter afmærkes hullerne til fastgørelse af vægkonsollen, hvorefter denne bores fast på væggen. Sodskålen monteres under vægkonsollen. 4. Forlæng det horisontale skorstensrør gennem væggen, således det stikker min 150 mm ind i rummet hvor ovnen er opstillet. 5. Montér startkoblingen se forløb på foregående side under punkt Montér røgrøret på startkoblingen og på ovnen. Hvis diameteren ikke passer på ovnen kan GRAMETA være behjælpelig med at producere et overgangsstykke på specialmål. 7. Montér de isolerede skorstenssektioner ovenpå hinanden på T sektionen udvendig og saml dem med de medfølgende spændebånd. 8. Hvis tagudhæng skal gennembrydes, se da punkt 2 og 8 og 9 på foregående side. 9. Montér hætten med det medfølgende snap lås spændebånd. 10. Montér vægbeslag for hver 2 meter fritstående skorsten. 11. Skorstenssektioner der stikker over tag bør samles med forstærkede spændebånd, og i øvrigt respektere samme regler som beskrevet ovenfor under punkt 10.

7 CE mærkat Alle vores skorstene leveres sammen med et CE mærkat, som skal monteres på skorstenen og underskrives af godkendende skorstensfejer. Mærkatet ser ud som vist i nedenstående eksempel og alle felter skal udfyldes af skorstensfejeren. Reklamationsret GRAMETA yder 10 års reklamationsret mod gennemtæring på vore skorstensprodukter. Dette gælder dog ikke for lakeringen, som er omfattet af almindelig 2 årig reklamationsret. Reklamationsretten bortfalder hvis: Skrstenen er monteret fejlagtigt og i strid med specifikationerne. Skorstenen er anvendt fejlagtigt og i strid med specifikationerne. Der har været anvendt uegnede brændselstyper.

8 Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR10, SBI 216 og DS/EN / Ved tvivls-spørgsmål før og under installation af skorstenen bør den lokale skorstensfejer kontaktes. Skorstene vist i denne brochure må kun anvendes under forhold de er testet og godkendt til, og som fremgår af CE mærkningen. Der kan eventuelt ses mere på Valg af skorstens dimension Det er vigtigt at sikre at skorstenens dimension passer i forhold til den indfyrede effekt/røggasmængde, for at opnå en optimal forbrænding og undgå risiko for kulilteforgiftning. Et for lille lysningsareal, giver en for høj røggashastighed og for stor modstand i skorsten. En for stor lysning kan give kuldenedslag i skorstenen og medføre risiko for kondens og soddannelse. I forbindelse med brændeovne må lysningsarealet aldrig være under 175 cm 2 eller 150 mm i diameter. (Se diagrammer side 26). Skorstensføring Skorstene og røgrør skal udføres og opsættes, så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, ska delig kondens, forgiftning og sundhedsmæssige gener. Skorstensføringen skal være så lige og direkte som muligt fra ildstedet til skorstenens top af hensyn til rensning og optimal transport af røgen. Afstande til brændbart materiale Uisolerede røgrør/pejserør skal have en af stand på minimum 300 mm til brændbart materiale. Dette gælder både loft, væg og gulv. Bofill stålskorstene omtalt i denne brochure skal iht. CE mærkningen have en minimumsafstand på 50 mm til brændbart materiale. Beskyttelse overfor berøringsskade For at forhindre skader ved berøring af skor stenen, må der ved røggastemperaturer over 200 C, eksempelvis brændeovn, kun anvendes Bofill 50 i tilstødende rum hvor skorstenen passerer, herunder ikke udnyttede tagrum. Reglen gælder dog ikke det rum hvor ildstedet er placeret. Anvendes Bofill 30 skal det tilsikres at røggastemperaturen ikke overstiger 200 C, eller alternativt skal skorstenen føres i skakt for beskyttelse mod beregning. Skorstenshøjder BR10 stiller ikke krav til nogen minimumshøjde, men beskriver i stedet et funktionskrav som angiver at skorstenen skal have en højde, der giver tilstrækkelige trækforhold, og at røgafkastet ikke generer omkring liggende bygninger og om-givelser. Skorstenen bør dog altid være højere end bygningens højeste punkt. I det tidligere bygningsreglement var der angivet nedenfor viste eksempler på skorstenshøjder som kan bruges som vejledende, men skorstensfejeren bør kontaktes før installation. Vær opmærksom på der findes særlige regler for byg ninger med stråtage. Kan retningsændringer og brug af bøjninger ikke undgås, skal byggemyndighederne og/eller skorstensfejeren kontaktes forinden. En skorsten med knæk skal forsvarligt understøttes og fastgøres. Montageanvisning

9 Fastgørelse Skorstenen bør fastgøres således at ildstedet kan fjernes uden at skorstenen synker. Vandret tilsluttede skorstene skal monteres med væg- eller gulvkonsoller, se sortiment. Ved taggennemføringen skal skorstenen forsynes med styrebeslag under tag således at inddækningen aflastes og skorstenen forbliver stabil i forbindelse med fejning og vindpåvirkning. Ved første samling over tag kan der med fordel anvendes et højt og særlig kraftigt spændebånd for at stabilisere skorstenen yderligere, benævnt ''forstærket spændebånd''. Såfremt skorstenens frihøjde over tag er mere end 1,5 meter, skal skorstenen forsynes med et bardunsæt, et styrebeslag eller et forstærket spændebånd. Samlinger Muffe/nippel enderne skubbes helt sammen til an stød og det medfølgende spændebånd med snap-lås og skruesamling anvendes. På skorstens-hætten bør der kun anvendes spændebånd med snaplås af hensyn til demontering ved fejning af skorstenen. Det er vigtigt at respektere den røde pil i det indvendige rør som viser røgens retning. Ved kondenserende anlæg under 200ºC, skal der anvendes tætningspakninger i samlingerne. Der skal samtidig monteres et T-stykke med kondens-aftap. etagegennemføring/gennembrydning af klimaskærm Ifølge BR10, skal bygninger være lufttætte, hvilket ikke gør det muligt at etablere en ventileret skakt. Det er derfor nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger ved etagegennemføringer og gennembrydningen af bygningens klimaskærm. Til dette formål har Grameta udviklet en damp-spærre membran og isoleringsbøsning som er til lægs prøvet i over ensstemmelse med Bofill stål skorstenes CE mærkning med hensyn til mini mums afstande til brændbart materiale. Bemærk løsningen må kun anvendes sammen med malede skorstenselementer. Taginddækning Til tætning mellem skorsten og tag vælges en taginddækning som passer til den aktuelle tagbeklædning, ved hjælp af nedenstående figur fastlægges tagets hældning og inddækningen kan vælges. 100 cm. Der måles 100 cm vandret ind fra tagfoden, herefter måles der lodret op til skæring med tagfladen. Tætning mellem undertag og skorsten For at tilsikre der ikke trænger vand eller fygesne ind mellem skorstenen og undertagsbeklædningen, kan der med fordel anvendes Bofills undertagsinddækning af ubrændbart materiale. Rensning og fejning 35º til 45º. 5º til 35º. 0º til 5º. 70 til 100 cm. Eksempel: Der måles 80 cm. lodret op og vælges en taginddækning med en smig på 35º til 45º. 8 til 70 cm. 0 til 8 cm. Der skal på tage med hældning monteres tagtrin, således adgangen til skorstenens top er uhindret og sikker. Såfremt skorstenens frie højde over tag vanskeliggør fejning fra top kan der monteres T- stykke med renselåge med adgang over tag. Afhængig af røgrørernes og skorstenens udformnig skal der evt. monteres renselemme. Hvis ildstedet et tilsluttet vandret skal der monteres T-stykke med sodskål. Isolering Skorstens sektion Isoleringsbøsning Loftbeklædning Siliconeliste Damspærre Dampspærremembran Loftkrave Montageanvisning

10 Hvordan læses CE MÆRKNINGEN Bofill: Serie J50 en T400 N1 D Vm l50040 G50 Bofill: Serie J30 en T200 P1 W V2 L Bofill: Serie J30 EN T400-N1-D-Vm-L G(50) V: Korrosionsklasse iht. specificeret materiale. Bofill: Serie J30: 30 mm isoleringstykkelse V1 = Gas. Bofil: serie 750: 50 mm isoleringstykkelse V2 = Gas, let fyringsolie, træ og træpiller. V3 = Svær fyringsolie, fastbrændsel (koks). EN1856-1: Benævnelsen på den fælles europæiske norm, som produktet er fremstillet og prøvet i henhold til. T400/T200 Angiver den maksimale nominelle røg gas temperatur som må ledes gennem skor-stenen under normale driftforhold. I dette tilfælde hhv. 400 og 200*C. Den maksimale nominelle røg-gastemperatur oplyses af varmekildens produ-cent. N1/P1: Angiver skorstenens trykklassifikation. N1 anvendes typisk til brændeovne, pejse og oliefyr med undertryk, nultryk- eller overtryk op til 40 Pa. P1 anvendes i forbindelse med gasfyrede anlæg og oliekedler med lav røggastemperatur. D/W: Beskriver hvilken type forbrænding stålskorstenen er godkendt til. D anvendes til tør skorsten hvor fugt aldrig forekommer. W anvendes til våd skorsten hvor kondensdannelse er sandsynlig. Vm=nationale regler Særregel for danske forhold: For såvidt stålskorstenen er fremstillet af AISI316 stålkvalitet kræves ikke ovennævnte klassifikation V3 for stålskorsten til montering i forbindelse med fastbrændsels-anlæg. (ref. ETA Danmark). Her kan Vm anvendes L50: Angiver betegnelsen for hvilken stålkvalitet skorstenen er fremstillet af. L50 står for stålkvalitet AISI315 eller bedre. 040: Angiver den anvendte pladetykkelse. G / O: Sodildsprøve simuleret skorstensbrand. G = prøvet, O = ikke prøvet. 50: Angiver den afstand til brændbart materiale der kræves i åbne- og lukkede konstruktioner. I dette tilfælde 50 mm. Montageanvisning

11 GRAMETA A/S Ørnevej 12 Balling DK Spøttrup Phone Fax

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog

1/2 Ø 1/2 Ø. Montagehåndbog 1/2 Ø 1/2 Ø Montagehåndbog >> ARMAFLEX Montagehåndbog Montagehåndbog Montagehåndbog >> ARMAFLEX 1 GENERELT 3» Arbejde med Armaflex 3» Værktøj til montage af Armaflex 3» Korrekt anvendelse af Armaflex lim

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX

Deigaard Plastic a/s. - altid på toppen. Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Deigaard Plastic a/s - altid på toppen Byggevejledning for udestuer og terrasser med THERMOFLEX Derfor er system Thermoflex det bedste på markedet Glatte overflader Begge overflader på tagpladerne er plane

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere